Juozapui Sruogai, 1928-12-21

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1928-12-21

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 263. Laiškas. Be vietos. Lokalizuota pagal turinį. Rašyta 22,6 × 28,5 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais popieriaus su vandenženkliu (užrašas: M.-K. / PAPIER.) lape (1r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Viršuje, kairėje pusėje, prierašas pieštuku Juozapo Sruogos ranka: „Un-to reikalas“. Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės; sąvaržėlės paliktos rūdžių žymės. Viršuje sąsagėlių paliktos rūdžių žymės. Kairysis kraštas nelygus, plėšta. Yra įplyšimų. Be voko. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 106. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1928-12-21: Genetinis
  • Witness a2: 1928-12-21: Diplomatinis
  • Witness a3: 1928-12-21: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Berlyną, 1928-12-21, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1928_12_21_js.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas
Juozap!
Juozap[ai]!
1
Mielas
Juozap!
c
Critical note: Juozap[ai] ] ill fl -ai
Juozap!
Juozap[ai]!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2
Žinau, kad mane bari – ir pyksti. Kaltas esu – bet norėčiau,
3
kiek
mokėdamas
mokėdamas,
pasiteisinti.
4
Beveik drauge su Tavo laišku ir pinigais vasaros pabaigoj
5
gavau
Bugiuose
Būgiuose
pranešimą iš Kauno,
kad
kad,
einant Universiteto
6
reformos
reformos
n
Note: Ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras 1927 m. vasario 25 d. iškėlė mintį dėl Lietuvos universiteto reformos – kai kurių fakultetų sujungimo, skyrių ir katedrų skaičiaus sumažinimo. 1928 m. pradžioje Vyriausybė pasiūlė Universitetui parengti fakultetų, katedrų ir etatų pertvarkymo projektą. 1930 m. birželio 7 d. patvirtintas naujasis Universiteto statusas, pagal kurį sumažintas katedrų skaičius, fakultetai neteko teisės steigti naujų katedrų ir skyrių (apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1; Audronė Veilentienė, „Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais“, in: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_2.htm).
projektu, aš esu išbraukiamas –
reiškia
reiškia,
nustoju vie-
7
tos su kitomis maloniausiomis perspektyvomis.
8
Suprantama, kad tuo dalyku labai susirūpinau, tuoj
9
išvykau į Kauną, – bet ir čia tas pat. Visą laiką – nei pakar-
10
tas, nei paleistas. Visą laiką
upas
ūpas
buvo baisiai blogas, –
11
savo tat
c
Critical note: tat ] cor pro savo
tat
nieko ir nerašiau – ką čia savo bėdomis dar kitiems
12
galvas kvaršinsiu.
13
Padėtis ir dabar – nei paaiškėjo, nei pasikeitė. Kol kas
14
ir dabar tebesu išbrauktas, nors faktiškai – tebedirbu.
15
Kada Universiteto reforma bus ir kokia ji bus – niekas
16
nieko nežino
. (
c
Critical note: nežino ( ] p ver cor interp ( pro .
projektas
(projektas
(projektas
skaudziai
skaudžiai
liečia ir
Kazim.
Kazim.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974) – jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas, spaudos darbuotojas. 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje. 1929–1936 m. Finansų ministerijos Paskolų ir ekonominės informacijos skyriaus vedėjas.
reikalus).
17
Šį semestrą man teko ypač daug dirbti. Kai gyveni
18
pasineręs
pasinėręs
į
darbą
darbą
ir visą laiką
kuobiauriausias
kuo bjauriausias
upas
ūpas
19
tai net ir laiškų rašyti nesinori. Vis maniau, gal padėtis
20
paaiškės, bet ir šiandie dar neaišku.
Paaiškes
Paaiškės
gal už savaitės,
21
gal už
mėnesio mėnesių ,
c
Critical note: mėnesių ] cor flpro -o
mėnesių,
gal už metų, gal iš viso jokios reformos
22
nebus – bet nervų prigadina sočiai. Šioj
23
pakartoj padėty teks praleisti ir
Kalėdos . ( Bugiuose).
c
Critical note: Kalėdos ( ] p ver cor interp pro .
Kalėdos (Bugiuose).
Kalėdos (Būgiuose).
n
Note: Būgiai, Vandos Daugirdaitė-Sruogienės tėviškė, netoli Viekšnių esantis Kazimiero Daugirdo ūkis.
24
Tai suprask – ir nesibark.
25
Geriausių linkėjimų Tau ir p. Bronei
26
nuo Vandos, Daliuko ir
manes
manęs.
27
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, ill fl
TavBalys
Tav[o] Balys
28
1928, gr.
21 d.
p
Physical note: [1r] //
21 d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas
Juozap!
Juozap[ai]!
1
Mielas
Juozap!
c
Critical note: Juozap[ai] ] ill fl -ai
Juozap!
Juozap[ai]!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2
Žinau, kad mane bari – ir pyksti. Kaltas esu – bet norėčiau,
3
kiek
mokėdamas
mokėdamas,
pasiteisinti.
4
Beveik drauge su Tavo laišku ir pinigais vasaros pabaigoj
5
gavau
Bugiuose
Būgiuose
pranešimą iš Kauno,
kad
kad,
einant Universiteto
6
reformos
reformos
n
Note: Ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras 1927 m. vasario 25 d. iškėlė mintį dėl Lietuvos universiteto reformos – kai kurių fakultetų sujungimo, skyrių ir katedrų skaičiaus sumažinimo. 1928 m. pradžioje Vyriausybė pasiūlė Universitetui parengti fakultetų, katedrų ir etatų pertvarkymo projektą. 1930 m. birželio 7 d. patvirtintas naujasis Universiteto statusas, pagal kurį sumažintas katedrų skaičius, fakultetai neteko teisės steigti naujų katedrų ir skyrių (apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1; Audronė Veilentienė, „Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais“, in: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_2.htm).
projektu, aš esu išbraukiamas –
reiškia
reiškia,
nustoju vie-
7
tos su kitomis maloniausiomis perspektyvomis.
8
Suprantama, kad tuo dalyku labai susirūpinau, tuoj
9
išvykau į Kauną, – bet ir čia tas pat. Visą laiką – nei pakar-
10
tas, nei paleistas. Visą laiką
upas
ūpas
buvo baisiai blogas, –
11
savo tat
c
Critical note: tat ] cor pro savo
tat
nieko ir nerašiau – ką čia savo bėdomis dar kitiems
12
galvas kvaršinsiu.
13
Padėtis ir dabar – nei paaiškėjo, nei pasikeitė. Kol kas
14
ir dabar tebesu išbrauktas, nors faktiškai – tebedirbu.
15
Kada Universiteto reforma bus ir kokia ji bus – niekas
16
nieko nežino
. (
c
Critical note: nežino ( ] p ver cor interp ( pro .
projektas
(projektas
(projektas
skaudziai
skaudžiai
liečia ir
Kazim.
Kazim.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974) – jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas, spaudos darbuotojas. 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje. 1929–1936 m. Finansų ministerijos Paskolų ir ekonominės informacijos skyriaus vedėjas.
reikalus).
17
Šį semestrą man teko ypač daug dirbti. Kai gyveni
18
pasineręs
pasinėręs
į
darbą
darbą
ir visą laiką
kuobiauriausias
kuo bjauriausias
upas
ūpas
19
tai net ir laiškų rašyti nesinori. Vis maniau, gal padėtis
20
paaiškės, bet ir šiandie dar neaišku.
Paaiškes
Paaiškės
gal už savaitės,
21
gal už
mėnesio mėnesių ,
c
Critical note: mėnesių ] cor flpro -o
mėnesių,
gal už metų, gal iš viso jokios reformos
22
nebus – bet nervų prigadina sočiai. Šioj
23
pakartoj padėty teks praleisti ir
Kalėdos . ( Bugiuose).
c
Critical note: Kalėdos ( ] p ver cor interp pro .
Kalėdos (Bugiuose).
Kalėdos (Būgiuose).
n
Note: Būgiai, Vandos Daugirdaitė-Sruogienės tėviškė, netoli Viekšnių esantis Kazimiero Daugirdo ūkis.
24
Tai suprask – ir nesibark.
25
Geriausių linkėjimų Tau ir p. Bronei
26
nuo Vandos, Daliuko ir
manes
manęs.
27
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, ill fl
TavBalys
Tav[o] Balys
28
1928, gr.
21 d.
p
Physical note: [1r] //
21 d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas
Juozap!
Juozap[ai]!
1
Mielas
Juozap!
c
Critical note: Juozap[ai] ] ill fl -ai
Juozap!
Juozap[ai]!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2
Žinau, kad mane bari – ir pyksti. Kaltas esu – bet norėčiau,
3
kiek
mokėdamas
mokėdamas,
pasiteisinti.
4
Beveik drauge su Tavo laišku ir pinigais vasaros pabaigoj
5
gavau
Bugiuose
Būgiuose
pranešimą iš Kauno,
kad
kad,
einant Universiteto
6
reformos
reformos
n
Note: Ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras 1927 m. vasario 25 d. iškėlė mintį dėl Lietuvos universiteto reformos – kai kurių fakultetų sujungimo, skyrių ir katedrų skaičiaus sumažinimo. 1928 m. pradžioje Vyriausybė pasiūlė Universitetui parengti fakultetų, katedrų ir etatų pertvarkymo projektą. 1930 m. birželio 7 d. patvirtintas naujasis Universiteto statusas, pagal kurį sumažintas katedrų skaičius, fakultetai neteko teisės steigti naujų katedrų ir skyrių (apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1; Audronė Veilentienė, „Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais“, in: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_2.htm).
projektu, aš esu išbraukiamas –
reiškia
reiškia,
nustoju vie-
7
tos su kitomis maloniausiomis perspektyvomis.
8
Suprantama, kad tuo dalyku labai susirūpinau, tuoj
9
išvykau į Kauną, – bet ir čia tas pat. Visą laiką – nei pakar-
10
tas, nei paleistas. Visą laiką
upas
ūpas
buvo baisiai blogas, –
11
savo tat
c
Critical note: tat ] cor pro savo
tat
nieko ir nerašiau – ką čia savo bėdomis dar kitiems
12
galvas kvaršinsiu.
13
Padėtis ir dabar – nei paaiškėjo, nei pasikeitė. Kol kas
14
ir dabar tebesu išbrauktas, nors faktiškai – tebedirbu.
15
Kada Universiteto reforma bus ir kokia ji bus – niekas
16
nieko nežino
. (
c
Critical note: nežino ( ] p ver cor interp ( pro .
projektas
(projektas
(projektas
skaudziai
skaudžiai
liečia ir
Kazim.
Kazim.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974) – jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas, spaudos darbuotojas. 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje. 1929–1936 m. Finansų ministerijos Paskolų ir ekonominės informacijos skyriaus vedėjas.
reikalus).
17
Šį semestrą man teko ypač daug dirbti. Kai gyveni
18
pasineręs
pasinėręs
į
darbą
darbą
ir visą laiką
kuobiauriausias
kuo bjauriausias
upas
ūpas
19
tai net ir laiškų rašyti nesinori. Vis maniau, gal padėtis
20
paaiškės, bet ir šiandie dar neaišku.
Paaiškes
Paaiškės
gal už savaitės,
21
gal už
mėnesio mėnesių ,
c
Critical note: mėnesių ] cor flpro -o
mėnesių,
gal už metų, gal iš viso jokios reformos
22
nebus – bet nervų prigadina sočiai. Šioj
23
pakartoj padėty teks praleisti ir
Kalėdos . ( Bugiuose).
c
Critical note: Kalėdos ( ] p ver cor interp pro .
Kalėdos (Bugiuose).
Kalėdos (Būgiuose).
n
Note: Būgiai, Vandos Daugirdaitė-Sruogienės tėviškė, netoli Viekšnių esantis Kazimiero Daugirdo ūkis.
24
Tai suprask – ir nesibark.
25
Geriausių linkėjimų Tau ir p. Bronei
26
nuo Vandos, Daliuko ir
manes
manęs.
27
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, ill fl
TavBalys
Tav[o] Balys
28
1928, gr.
21 d.
p
Physical note: [1r] //
21 d.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: Juozap[ai] ] ill fl -ai
a3
Line number 1
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
a3
Line number 6
Note: Ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras 1927 m. vasario 25 d. iškėlė mintį dėl Lietuvos universiteto reformos – kai kurių fakultetų sujungimo, skyrių ir katedrų skaičiaus sumažinimo. 1928 m. pradžioje Vyriausybė pasiūlė Universitetui parengti fakultetų, katedrų ir etatų pertvarkymo projektą. 1930 m. birželio 7 d. patvirtintas naujasis Universiteto statusas, pagal kurį sumažintas katedrų skaičius, fakultetai neteko teisės steigti naujų katedrų ir skyrių (apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1; Audronė Veilentienė, „Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais“, in: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_2.htm).
a1
Line number 11
Critical note: tat ] cor pro savo
a1
Line number 16
Critical note: nežino ( ] p ver cor interp ( pro .
a3
Line number 16
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974) – jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas, spaudos darbuotojas. 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje. 1929–1936 m. Finansų ministerijos Paskolų ir ekonominės informacijos skyriaus vedėjas.
a1
Line number 21
Critical note: mėnesių ] cor flpro -o
a1
Line number 23
Critical note: Kalėdos ( ] p ver cor interp pro .
a3
Line number 23
Note: Būgiai, Vandos Daugirdaitė-Sruogienės tėviškė, netoli Viekšnių esantis Kazimiero Daugirdo ūkis.
a1
Line number 27
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, ill fl
a1
Line number 28
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1928_12_21_js_1r.jpgX (Close panel)
image
1928_12_21_js_1v.jpgX (Close panel)
image