Juozui Tumui, 1929-03-28

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, 1929-03-28

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 25, l. 7. Atvirukas-atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal pašto spaudus, Juozo Tumo adresą. Rašyta 8,9 × 14,0 cm atviruke-atvirlaiškyje (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Priklijuotas raudonas penkiolikos centų vertės pašto ženklas su Vyčio kryžiumi ir užrašu „Lietuva“. Pašto spaudai – išsiuntimo: Viekšniai, [1929]-0[3]-28, gavimo: Kaunas, [19]29-03-29. Prierašas Vandos Sruogienės ranka parkeriu (juodu rašalu): „Vanda Sruogienė“. 1r – Florencijos tapytojo Carlo Chiostri atvaizdas (merginos, laikančios rankoje kiaušinį, ir avinėlio). Kraštai banguoti. Dėmėta. Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 113. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1929-03-28: Diplomatinis
  • Witness a2: 1929-03-28: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria du tekstai: autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirukas-atvirlaiškis Juozui Tumui, Kaunas, 1929-03-28, parengė Neringa Markevičienė, l. 1v, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1929_03_28_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško diplomatiniame tekste pateikiami komentarai: autoriaus užrašyta vieta, realija paaiškinama pažymomis c („critical note“), n („note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

JM.
JM
a
JM.
JM
n
Note: JM.] J[o] M[alonybei].
b
Kun.
Kan.
kan.
J. Tumui
J. Tumui
n
Note: Kun. kan. J. Tumui ] Kun[igui] kan[auninkui] J[uozui] Tumui.
c
Aleksoto g. 6
Aleksoto g. 6
n
Note: Aleksoto g. 6 ] Aleksoto g[atvė] 6.
d
Kaune
1
Aleliuja!
2
VandaSruogienė
c
Critical note: Vanda Sruogienė ] sign VandaSruogienė, add al m atr at
Vanda Sruogienė
3
BSruoga
c
Critical note: B. Sruoga ] sign BSruoga
p
Physical note: [1v] //
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

JM.
JM
a
JM.
JM
n
Note: JM.] J[o] M[alonybei].
b
Kun.
Kan.
kan.
J. Tumui
J. Tumui
n
Note: Kun. kan. J. Tumui ] Kun[igui] kan[auninkui] J[uozui] Tumui.
c
Aleksoto g. 6
Aleksoto g. 6
n
Note: Aleksoto g. 6 ] Aleksoto g[atvė] 6.
d
Kaune
1
Aleliuja!
2
VandaSruogienė
c
Critical note: Vanda Sruogienė ] sign VandaSruogienė, add al m atr at
Vanda Sruogienė
3
BSruoga
c
Critical note: B. Sruoga ] sign BSruoga
p
Physical note: [1v] //
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number a
Note: JM.] J[o] M[alonybei].
a2
Line number b
Note: Kun. kan. J. Tumui ] Kun[igui] kan[auninkui] J[uozui] Tumui.
a2
Line number c
Note: Aleksoto g. 6 ] Aleksoto g[atvė] 6.
a1
Line number 2
Critical note: Vanda Sruogienė ] sign VandaSruogienė, add al m atr at
a1
Line number 3
Critical note: B. Sruoga ] sign BSruoga
a1
Line number 3
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1929_03_28_jt_1r.jpgX (Close panel)
image
1929_03_28_jt_1v.jpgX (Close panel)
image