Vandai Sruogienei, 1943-03-21

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-03-21

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 3. Laiškas. Be vietos. Lokalizuota pagal turinį („Kaunan atvažiavom kovo 18, o į Tilžę geru autobusu kovo 19 d.“; „Butas Vilniuj turbūt reikės likviduoti.“), Vandos Sruogienės pastabą („Slapta išsiųsta iš Tilžės.“, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Tilžės – į Vilnių, 1943-03-21, [kserokopija], in: LLTI BR, f. 53, b. 380/1, l. 1r), voką. Rašyta 21,1 × 14,9 cm formato, gelsvo atspalvio, liniuoto, dvigubo popieriaus su vandenženkliu (EIGENTUM / OESLIN 4b NORMAL / BEHORDEN) blanke (1r, 1v–2r, 2v) parkeriu (juodu rašalu). Blankas su vokiškais užrašais: „Briefe find innerhalb 24 Stunden abzugeben!“ [„Laiškai turi būti pristatyti per 24 valandas!“]; „Zur Beachtung! / Es darf nur auf den Linien und nicht über den Rand geschrieben werden. Es ist nicht gestattet, von diesem Briefbogen Teile abzureissen und dem Briefe eine andere Unschrift zu geben als die erbetene. Berstösse hiergegen haben die Nichtabsendung des Briefes zur Folge. Die Schrift muss deutlich lesbar sein.“ [„Atkreipkite dėmesį! / Tekstas gali būti parašytas tik eilutėse. Neleidžiama nuplėšti šio popieriaus lapo dalių ir pasirašyti laišką kitaip, nei prašoma. To nepadarius, laiškas nebus išsiųstas. Raštas turi būti aiškiai įskaitomas.“]. Perlenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „3“. Dešiniajame krašte yra įplyšimų. Priedas – 20,1 × 26,4 cm formato languoto popieriaus lape kita ranka parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu) rašytas, Balio Sruogos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu) pasirašytas įgaliojimas, 1943-04-27 patvirtintas raporto dalies vado, SS oberšarfiurerio Arno Chemnitzo parašu; vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio spaudas, vokiškas pašto cenzūros spaudas: 1943-04-30. Prierašas spaude kita ranka storu mėlynu pieštuku: „P“. Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „5“, „19“. Yra įplyšimų. Dėmėta. Be voko. Voką (nr. 1) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas ir lietuviškas gavimo adresas Balio Sruogos ranka parkeriu (juodu rašalu): „Litauen – Ostland [Lietuva – Ostlandas] / Wilna – Vilnius / Tauro, 21–3 / Poniai V. Sruogienei“. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas]: Prof. Balys Sruoga / Tilsit, Gericht[s]str. 1–3 [Tilžė, Gerichts gatvė 1–3]“. Vokiškas prierašas Balio Sruogos ranka: „Einschreiben“ [„Registruotas laiškas“]. Užklijuoti keturi raudoni, 12 pfenigų vertės pašto ženklai su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokiškais užrašais „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“], „Ostland“ [„Ostlandas“]. Trys išsiuntimo pašto spaudai. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „1.“, „N. 1.“, „21-III-43“. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 380/2, nr. 380, l. 1 (Algio Samulionio rankraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 380, l. 1–3 (Algio Samulionio mašinraštis), LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 1, l. 1–2 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Publikuota, in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 126–127. Skelbiama iš autografo (patikslinta teksto šifruotė).

Witness List

  • Witness a1: 1943-03-21: Genetinis
  • Witness a2: 1943-03-21: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-03-21: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Tilžės – į Vilnių, 1943-03-21, l. 1r, 1v–2r, 2v, 3r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_03_21_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
21-III 1943
3
Mielas Vanduk! Kaunan atvažiavom kovo 18, o į Tilžę
4
geru autobusu kovo 19 d.
Jaučiames
Jaučiamės
gerai. Kaune
5
Gestapo valgydino puikiai, elgės labai korektiškai.
6
Tilžėj maitina gerai, elgiasi su mumis labai man-
7
dagiai ir humaniškai. Sako, ketvirtadienį, kovo
25
25,
8
reikės važiuot iš čia. Kur – nežinia. Aš tikiuos, gal
9
leis į Kauną – nes aš niekuo nesu nusikaltęs. Vil-
10
niuje Gestapo pareigūnas pareiškė kameroje,
11
kad mes esame suimti už paskutinius įvykius
12
Lietuvoje sąryšy su Lietuviško legiono reikalu.
13
Bet čia aš visiškai niekuo nekaltas. Jei ma-
14
nęs iš čia ketvirtadienį neišleistų namo, būtų
15
gerai, kad Tu mano vardu paduotum Kauno
16
Gestapo viršininkui prašymą,
prašydamą
prašydama
mano
17
bylą iš
nauja
naujo
peržiūrėti, – ir jei man neleistų
18
grįžt į Vilnių – kad
leistu
leistų
gyventi Ma-
19
žeikių apskrity. Išdėstyti teisybę, kaip buvo: per
pasku-
p
Physical note: [1r] //
pasku-

Facsimile Image Placeholder

20
tinius 2 1/2 mėn. verčiau Vilniaus Teatrui pjesę „Apsiauta-
21
las“, rašiau studiją apie tą veikalą, – buvau visiškai
22
nuo gyvenimo
atitrukęs
atitrūkęs
ir niekas kitas man ne-
23
rūpėjo. Esu poetas – politika iš viso nesidėmiu. Nesu
24
nei universiteto, nei fakultetos administracijoj,
25
šiame semestre su paskaitom pavėlavau, – jas
26
pradėjęs studentų maža beradau, – su jais nie-
27
kuomet politinėmis temomis nekalbėjau –
28
jų nuotaikos paveikt negalėjau. Niekuomet
29
nebuvau priešingo vokiečiam nusistatymo.
30
Priešingai, organizuodamas studentų ekskursijas
31
į Vokietiją, organizuodamas lietuvių-vokiečių
32
draugiją Kaune – stengiaus vokiečių kultūrą
33
skelbti tarp lietuvių, – žadinau lietuviuose
34
meilę vokiečių kultūrai. Dabar mane suėmė,
35
matyti, dėl kokios nors klaidos ar kokio nesu-
36
sipratimo. Sužinoję padėtį – vokiečiai nesu-
37
sipratimą atitaiso. Reikia, kad tu parašy-
38
tum prašymą ir Kaune kad kas jį įteiktų.
39
Deja, aš negaliu nieko padėti tvarkytis
40
tau. Šiame laiške siunčiu tau įgaliojimą
41
ir kvitą nuo batų dirbtuvės – Dalės batai ati-
42
duoti taisyti: Vilniaus gatvė,
N
N.
19– 33 23
c
Critical note: 23 ] cor pro 33, cor 2 pro 3
19–23
19–23,
tikrai
p
Physical note: [1v] //
tikrai

Facsimile Image Placeholder

43
nepamenu, – tarp Uosto ir Liejyklos gatvių, lange
44
išstatytas užliejamas kaliošas, o ant durų
45
parašas „Čia ne
Ruta
Rūta
– Tu nie Ruta“ (mano
46
pavardė pas juos knygoj įrašyta). Mano geltoni
47
batai atiduoti taisyti pas kampinį senį.
48
Butas Vilniuj turbūt reikės likviduoti. Par-
49
duok mašiną ir kitus daiktus. Mano ir namų
50
dokumentai papkėj ant stalo tarp knygų. Iš
51
knygų saugok tiktai teatro ir rusų literatūros
52
istoriją, visa kita gali likviduoti.
53
Kauno Gestapo labai stebėjosi, kad Vilniaus
54
Gestapo nedavė mum daiktų pasiimti. Sakė:
55
žmonom į Vilnių parašyti, kad jos su Vilniaus
56
Gestapo susitartų, kaip pristatyti mum daiktus.
57
1) Man labai reikia kojinių, – turiu vienas – ir
58
tos suplyšo, 2) Kelnių ir marškinių. Gal vilniškė
59
Gestapo
leistu
leistų
man
atsiusti
atsiųsti
mano
didi
didį
60
Rücksack'ą?
rucksacką?
n
Note: Rucksack vok =kuprinė.
Tuomet į jį įdėk: 1)
kojinės
kojines
ir skal-
61
biniai,
binius,
2) senas
juodas-drižas juodas-dryžas
c
Critical note: juodas-dryžas ] cor y pro i
juodas-dryžas
kelnes, 3) batus,
kurius
kuriuos
62
senis
taiso
taiso,
– geltoni, 4) skutimos aparatą ir pastos
63
„Skutal“ (spintoj, aukštai, kairėj) ir peilukų – 2 pakeliu,
64
5) sportinę kepurę, 6)
Adatą
adatą
ir siūlų, 7)
Rašalo,
rašalo,
65
vokų ir bloknotų – laiškam ir šiaip
raštam,
p
Physical note: [2r] //
raštam,

Facsimile Image Placeholder

66
8)
Windjacką,
windjacką,
n
Note: Windjacke vok =sportinė striukė (nuo vėjo, lietaus).
9)
Tabokos
tabokos
iš medinės
dežės
dėžės
– ir
67
pypkę (ir
papirosų).
papirosų),
10)
Jei
jei
galėsi – ir maisto,
68
kokios dešros kiek. Bet tuos dalykus išaiškink
69
Vilniuje, Gestapo – kaip ir kur
siusti.
siųsti.
70
Didžys mum skolingas apie 120–150 Mark,
71
į mėnesį moka 26 Mrk, o Pronskus 18 Mr.
72
Būtinai
atsiusk
atsiųsk
man savo ir
dalės Dalės
c
Critical note: Dalės ] cor D pro min
Dalės
73
fotografijas – be jų man ilgu. Šiaip
74
čia Tilžėj gyvenam labai gerai, jaučia-
75
mes,
mės,
kaip ekskursijoj, juo
labjau labiau ,
c
Critical note: labiau ] cor i pro j
labiau,
kad
76
mūsų prižiūrėtojai ir Gestapo
valdidinkai,
c
Critical note: valdininkai ] vid ex err d pro pri n
valdidinkai,
valdininkai,
77
su kuriais turėjom reikalo, visur buvo
78
labai korektiški,
mandagus
mandagūs
žmonės.
79
Iki šiol individualaus kaltinimo iš
80
mūsų niekas neturi. Per tą skubotumą
81
dėl manęs turbūt bus klaida kokia
82
padaryta, reikia, kad tu judintum
83
reikalą iš Kauno (Vilnius čia mažai
84
gelbės). O iš Kauno – galima judinti ir
85
teikti pagalbos. Pinigų turiu
gana
gana.
86
Bučiuoju Tave ir Dalią.
87
Būkit laimingos ir stiprios. Tikiuos,
88
greit pasimatysim.
89
Jūsų
Balys
p
Physical note: [2v] //
Balys
Balys
n
Note: „Visuose laiškuose B. S. vaizduoja padėtį kur kas geriau, negu buvo – iš baimės cenzūros. Kaip vėliau teko sužinoti, Kaune ir Tilžėj su suimtaisiais dar elgtasi žmoniškai, betgi jau važiuodami iš Vilniaus į Kauną manė, kad juos veža sušaudyt.
Atrodo, kad jų likimas iš karto vokiečių nebuvo nuspręstas: tik po suėmimo jie perėjo tiesioginėn Himmlerio žinion kaip įkaitai – Lietuvos Gestapo viršininkas Jager man tiesiai pareiškė: „Jei jūsų jauni vyrai eis į kariuomenę, jūsų vyras ir kiti bus laisvi, jei ne…“, – nebaigė sakinio…
Mes ilgai nežinojom, kad suimtieji yra Himmlerio žinioj – tik vėliau supratom, kodėl jokie bandymai išpirkt ar kitaip išliuosuoti nesisekė…“ (VS pastaba)

Facsimile Image Placeholder

90
Vollmacht!
91
Hiermit bevollmächtige ich
meine
meiner
Ehefrau
92
Wanda Daugirdaite Sruogiene, Wilna Taurostr. 21
93
für mich Geld zu empfangen und in meinem
94
Namen zu quittieren.
95
Gleichzeitig erteile ich meiner Ehefrau Vollmacht, mich
96
in allen Rechtsgrochaftuv verbindlich vertreten zu dürfen.
97
Stutthof, den 25. April 1943.
98
Balys Sruoga
p
Physical note: [3r] //
Balys Sruoga
Balys Sruoga
n
Note: Vok =
Įgaliojimas
Įgalioju savo žmoną Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, gyvenančią Vilniuje, Tauro gatvėje 21, gauti mano pinigus ir mano vardu pakvituoti.
Kartu įgalioju savo žmoną visuose reikaluose mane atstovauti.
Stutthof, 1943 metai, balandžio 25 diena.
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

99
Einschreiben
c
Critical note: Einschreiben ] sub sign dua lin, scr in sin mg, vert
Einschreiben
Einschreiben
n
Note: Einschreiben vok =Registruotas laiškas.
100
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
Litauen – Ostland
Litauen – Ostland
n
Note: Litauen – Ostland vok =Lietuva – Ostlandas.
101
Wilna – Vilnius
Wilna – Vilnius
102
Tauro,
Tauro
21–3
103
Poniai V. Sruogienei
104
Exp.:
Exp.:
n
Note: Expéditeur pranc =Siuntėjas.
Prof. Balys Sruoga
105
Tilsit, Gerichtstr. 1–3
p
Physical note: [4r] //
Tilsit, Gerichtstr. 1–3
Tilsit, Gerichtsstr. 1–3
n
Note: Tilsit, Gerichtsstr. 1–3 vok =Tilžė, Gerichts gatvė 1–3.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
21-III 1943
3
Mielas Vanduk! Kaunan atvažiavom kovo 18, o į Tilžę
4
geru autobusu kovo 19 d.
Jaučiames
Jaučiamės
gerai. Kaune
5
Gestapo valgydino puikiai, elgės labai korektiškai.
6
Tilžėj maitina gerai, elgiasi su mumis labai man-
7
dagiai ir humaniškai. Sako, ketvirtadienį, kovo
25
25,
8
reikės važiuot iš čia. Kur – nežinia. Aš tikiuos, gal
9
leis į Kauną – nes aš niekuo nesu nusikaltęs. Vil-
10
niuje Gestapo pareigūnas pareiškė kameroje,
11
kad mes esame suimti už paskutinius įvykius
12
Lietuvoje sąryšy su Lietuviško legiono reikalu.
13
Bet čia aš visiškai niekuo nekaltas. Jei ma-
14
nęs iš čia ketvirtadienį neišleistų namo, būtų
15
gerai, kad Tu mano vardu paduotum Kauno
16
Gestapo viršininkui prašymą,
prašydamą
prašydama
mano
17
bylą iš
nauja
naujo
peržiūrėti, – ir jei man neleistų
18
grįžt į Vilnių – kad
leistu
leistų
gyventi Ma-
19
žeikių apskrity. Išdėstyti teisybę, kaip buvo: per
pasku-
p
Physical note: [1r] //
pasku-

Facsimile Image Placeholder

20
tinius 2 1/2 mėn. verčiau Vilniaus Teatrui pjesę „Apsiauta-
21
las“, rašiau studiją apie tą veikalą, – buvau visiškai
22
nuo gyvenimo
atitrukęs
atitrūkęs
ir niekas kitas man ne-
23
rūpėjo. Esu poetas – politika iš viso nesidėmiu. Nesu
24
nei universiteto, nei fakultetos administracijoj,
25
šiame semestre su paskaitom pavėlavau, – jas
26
pradėjęs studentų maža beradau, – su jais nie-
27
kuomet politinėmis temomis nekalbėjau –
28
jų nuotaikos paveikt negalėjau. Niekuomet
29
nebuvau priešingo vokiečiam nusistatymo.
30
Priešingai, organizuodamas studentų ekskursijas
31
į Vokietiją, organizuodamas lietuvių-vokiečių
32
draugiją Kaune – stengiaus vokiečių kultūrą
33
skelbti tarp lietuvių, – žadinau lietuviuose
34
meilę vokiečių kultūrai. Dabar mane suėmė,
35
matyti, dėl kokios nors klaidos ar kokio nesu-
36
sipratimo. Sužinoję padėtį – vokiečiai nesu-
37
sipratimą atitaiso. Reikia, kad tu parašy-
38
tum prašymą ir Kaune kad kas jį įteiktų.
39
Deja, aš negaliu nieko padėti tvarkytis
40
tau. Šiame laiške siunčiu tau įgaliojimą
41
ir kvitą nuo batų dirbtuvės – Dalės batai ati-
42
duoti taisyti: Vilniaus gatvė,
N
N.
19– 33 23
c
Critical note: 23 ] cor pro 33, cor 2 pro 3
19–23
19–23,
tikrai
p
Physical note: [1v] //
tikrai

Facsimile Image Placeholder

43
nepamenu, – tarp Uosto ir Liejyklos gatvių, lange
44
išstatytas užliejamas kaliošas, o ant durų
45
parašas „Čia ne
Ruta
Rūta
– Tu nie Ruta“ (mano
46
pavardė pas juos knygoj įrašyta). Mano geltoni
47
batai atiduoti taisyti pas kampinį senį.
48
Butas Vilniuj turbūt reikės likviduoti. Par-
49
duok mašiną ir kitus daiktus. Mano ir namų
50
dokumentai papkėj ant stalo tarp knygų. Iš
51
knygų saugok tiktai teatro ir rusų literatūros
52
istoriją, visa kita gali likviduoti.
53
Kauno Gestapo labai stebėjosi, kad Vilniaus
54
Gestapo nedavė mum daiktų pasiimti. Sakė:
55
žmonom į Vilnių parašyti, kad jos su Vilniaus
56
Gestapo susitartų, kaip pristatyti mum daiktus.
57
1) Man labai reikia kojinių, – turiu vienas – ir
58
tos suplyšo, 2) Kelnių ir marškinių. Gal vilniškė
59
Gestapo
leistu
leistų
man
atsiusti
atsiųsti
mano
didi
didį
60
Rücksack'ą?
rucksacką?
n
Note: Rucksack vok =kuprinė.
Tuomet į jį įdėk: 1)
kojinės
kojines
ir skal-
61
biniai,
binius,
2) senas
juodas-drižas juodas-dryžas
c
Critical note: juodas-dryžas ] cor y pro i
juodas-dryžas
kelnes, 3) batus,
kurius
kuriuos
62
senis
taiso
taiso,
– geltoni, 4) skutimos aparatą ir pastos
63
„Skutal“ (spintoj, aukštai, kairėj) ir peilukų – 2 pakeliu,
64
5) sportinę kepurę, 6)
Adatą
adatą
ir siūlų, 7)
Rašalo,
rašalo,
65
vokų ir bloknotų – laiškam ir šiaip
raštam,
p
Physical note: [2r] //
raštam,

Facsimile Image Placeholder

66
8)
Windjacką,
windjacką,
n
Note: Windjacke vok =sportinė striukė (nuo vėjo, lietaus).
9)
Tabokos
tabokos
iš medinės
dežės
dėžės
– ir
67
pypkę (ir
papirosų).
papirosų),
10)
Jei
jei
galėsi – ir maisto,
68
kokios dešros kiek. Bet tuos dalykus išaiškink
69
Vilniuje, Gestapo – kaip ir kur
siusti.
siųsti.
70
Didžys mum skolingas apie 120–150 Mark,
71
į mėnesį moka 26 Mrk, o Pronskus 18 Mr.
72
Būtinai
atsiusk
atsiųsk
man savo ir
dalės Dalės
c
Critical note: Dalės ] cor D pro min
Dalės
73
fotografijas – be jų man ilgu. Šiaip
74
čia Tilžėj gyvenam labai gerai, jaučia-
75
mes,
mės,
kaip ekskursijoj, juo
labjau labiau ,
c
Critical note: labiau ] cor i pro j
labiau,
kad
76
mūsų prižiūrėtojai ir Gestapo
valdidinkai,
c
Critical note: valdininkai ] vid ex err d pro pri n
valdidinkai,
valdininkai,
77
su kuriais turėjom reikalo, visur buvo
78
labai korektiški,
mandagus
mandagūs
žmonės.
79
Iki šiol individualaus kaltinimo iš
80
mūsų niekas neturi. Per tą skubotumą
81
dėl manęs turbūt bus klaida kokia
82
padaryta, reikia, kad tu judintum
83
reikalą iš Kauno (Vilnius čia mažai
84
gelbės). O iš Kauno – galima judinti ir
85
teikti pagalbos. Pinigų turiu
gana
gana.
86
Bučiuoju Tave ir Dalią.
87
Būkit laimingos ir stiprios. Tikiuos,
88
greit pasimatysim.
89
Jūsų
Balys
p
Physical note: [2v] //
Balys
Balys
n
Note: „Visuose laiškuose B. S. vaizduoja padėtį kur kas geriau, negu buvo – iš baimės cenzūros. Kaip vėliau teko sužinoti, Kaune ir Tilžėj su suimtaisiais dar elgtasi žmoniškai, betgi jau važiuodami iš Vilniaus į Kauną manė, kad juos veža sušaudyt.
Atrodo, kad jų likimas iš karto vokiečių nebuvo nuspręstas: tik po suėmimo jie perėjo tiesioginėn Himmlerio žinion kaip įkaitai – Lietuvos Gestapo viršininkas Jager man tiesiai pareiškė: „Jei jūsų jauni vyrai eis į kariuomenę, jūsų vyras ir kiti bus laisvi, jei ne…“, – nebaigė sakinio…
Mes ilgai nežinojom, kad suimtieji yra Himmlerio žinioj – tik vėliau supratom, kodėl jokie bandymai išpirkt ar kitaip išliuosuoti nesisekė…“ (VS pastaba)

Facsimile Image Placeholder

90
Vollmacht!
91
Hiermit bevollmächtige ich
meine
meiner
Ehefrau
92
Wanda Daugirdaite Sruogiene, Wilna Taurostr. 21
93
für mich Geld zu empfangen und in meinem
94
Namen zu quittieren.
95
Gleichzeitig erteile ich meiner Ehefrau Vollmacht, mich
96
in allen Rechtsgrochaftuv verbindlich vertreten zu dürfen.
97
Stutthof, den 25. April 1943.
98
Balys Sruoga
p
Physical note: [3r] //
Balys Sruoga
Balys Sruoga
n
Note: Vok =
Įgaliojimas
Įgalioju savo žmoną Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, gyvenančią Vilniuje, Tauro gatvėje 21, gauti mano pinigus ir mano vardu pakvituoti.
Kartu įgalioju savo žmoną visuose reikaluose mane atstovauti.
Stutthof, 1943 metai, balandžio 25 diena.
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

99
Einschreiben
c
Critical note: Einschreiben ] sub sign dua lin, scr in sin mg, vert
Einschreiben
Einschreiben
n
Note: Einschreiben vok =Registruotas laiškas.
100
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
Litauen – Ostland
Litauen – Ostland
n
Note: Litauen – Ostland vok =Lietuva – Ostlandas.
101
Wilna – Vilnius
Wilna – Vilnius
102
Tauro,
Tauro
21–3
103
Poniai V. Sruogienei
104
Exp.:
Exp.:
n
Note: Expéditeur pranc =Siuntėjas.
Prof. Balys Sruoga
105
Tilsit, Gerichtstr. 1–3
p
Physical note: [4r] //
Tilsit, Gerichtstr. 1–3
Tilsit, Gerichtsstr. 1–3
n
Note: Tilsit, Gerichtsstr. 1–3 vok =Tilžė, Gerichts gatvė 1–3.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
21-III 1943
3
Mielas Vanduk! Kaunan atvažiavom kovo 18, o į Tilžę
4
geru autobusu kovo 19 d.
Jaučiames
Jaučiamės
gerai. Kaune
5
Gestapo valgydino puikiai, elgės labai korektiškai.
6
Tilžėj maitina gerai, elgiasi su mumis labai man-
7
dagiai ir humaniškai. Sako, ketvirtadienį, kovo
25
25,
8
reikės važiuot iš čia. Kur – nežinia. Aš tikiuos, gal
9
leis į Kauną – nes aš niekuo nesu nusikaltęs. Vil-
10
niuje Gestapo pareigūnas pareiškė kameroje,
11
kad mes esame suimti už paskutinius įvykius
12
Lietuvoje sąryšy su Lietuviško legiono reikalu.
13
Bet čia aš visiškai niekuo nekaltas. Jei ma-
14
nęs iš čia ketvirtadienį neišleistų namo, būtų
15
gerai, kad Tu mano vardu paduotum Kauno
16
Gestapo viršininkui prašymą,
prašydamą
prašydama
mano
17
bylą iš
nauja
naujo
peržiūrėti, – ir jei man neleistų
18
grįžt į Vilnių – kad
leistu
leistų
gyventi Ma-
19
žeikių apskrity. Išdėstyti teisybę, kaip buvo: per
pasku-
p
Physical note: [1r] //
pasku-

Facsimile Image Placeholder

20
tinius 2 1/2 mėn. verčiau Vilniaus Teatrui pjesę „Apsiauta-
21
las“, rašiau studiją apie tą veikalą, – buvau visiškai
22
nuo gyvenimo
atitrukęs
atitrūkęs
ir niekas kitas man ne-
23
rūpėjo. Esu poetas – politika iš viso nesidėmiu. Nesu
24
nei universiteto, nei fakultetos administracijoj,
25
šiame semestre su paskaitom pavėlavau, – jas
26
pradėjęs studentų maža beradau, – su jais nie-
27
kuomet politinėmis temomis nekalbėjau –
28
jų nuotaikos paveikt negalėjau. Niekuomet
29
nebuvau priešingo vokiečiam nusistatymo.
30
Priešingai, organizuodamas studentų ekskursijas
31
į Vokietiją, organizuodamas lietuvių-vokiečių
32
draugiją Kaune – stengiaus vokiečių kultūrą
33
skelbti tarp lietuvių, – žadinau lietuviuose
34
meilę vokiečių kultūrai. Dabar mane suėmė,
35
matyti, dėl kokios nors klaidos ar kokio nesu-
36
sipratimo. Sužinoję padėtį – vokiečiai nesu-
37
sipratimą atitaiso. Reikia, kad tu parašy-
38
tum prašymą ir Kaune kad kas jį įteiktų.
39
Deja, aš negaliu nieko padėti tvarkytis
40
tau. Šiame laiške siunčiu tau įgaliojimą
41
ir kvitą nuo batų dirbtuvės – Dalės batai ati-
42
duoti taisyti: Vilniaus gatvė,
N
N.
19– 33 23
c
Critical note: 23 ] cor pro 33, cor 2 pro 3
19–23
19–23,
tikrai
p
Physical note: [1v] //
tikrai

Facsimile Image Placeholder

43
nepamenu, – tarp Uosto ir Liejyklos gatvių, lange
44
išstatytas užliejamas kaliošas, o ant durų
45
parašas „Čia ne
Ruta
Rūta
– Tu nie Ruta“ (mano
46
pavardė pas juos knygoj įrašyta). Mano geltoni
47
batai atiduoti taisyti pas kampinį senį.
48
Butas Vilniuj turbūt reikės likviduoti. Par-
49
duok mašiną ir kitus daiktus. Mano ir namų
50
dokumentai papkėj ant stalo tarp knygų. Iš
51
knygų saugok tiktai teatro ir rusų literatūros
52
istoriją, visa kita gali likviduoti.
53
Kauno Gestapo labai stebėjosi, kad Vilniaus
54
Gestapo nedavė mum daiktų pasiimti. Sakė:
55
žmonom į Vilnių parašyti, kad jos su Vilniaus
56
Gestapo susitartų, kaip pristatyti mum daiktus.
57
1) Man labai reikia kojinių, – turiu vienas – ir
58
tos suplyšo, 2) Kelnių ir marškinių. Gal vilniškė
59
Gestapo
leistu
leistų
man
atsiusti
atsiųsti
mano
didi
didį
60
Rücksack'ą?
rucksacką?
n
Note: Rucksack vok =kuprinė.
Tuomet į jį įdėk: 1)
kojinės
kojines
ir skal-
61
biniai,
binius,
2) senas
juodas-drižas juodas-dryžas
c
Critical note: juodas-dryžas ] cor y pro i
juodas-dryžas
kelnes, 3) batus,
kurius
kuriuos
62
senis
taiso
taiso,
– geltoni, 4) skutimos aparatą ir pastos
63
„Skutal“ (spintoj, aukštai, kairėj) ir peilukų – 2 pakeliu,
64
5) sportinę kepurę, 6)
Adatą
adatą
ir siūlų, 7)
Rašalo,
rašalo,
65
vokų ir bloknotų – laiškam ir šiaip
raštam,
p
Physical note: [2r] //
raštam,

Facsimile Image Placeholder

66
8)
Windjacką,
windjacką,
n
Note: Windjacke vok =sportinė striukė (nuo vėjo, lietaus).
9)
Tabokos
tabokos
iš medinės
dežės
dėžės
– ir
67
pypkę (ir
papirosų).
papirosų),
10)
Jei
jei
galėsi – ir maisto,
68
kokios dešros kiek. Bet tuos dalykus išaiškink
69
Vilniuje, Gestapo – kaip ir kur
siusti.
siųsti.
70
Didžys mum skolingas apie 120–150 Mark,
71
į mėnesį moka 26 Mrk, o Pronskus 18 Mr.
72
Būtinai
atsiusk
atsiųsk
man savo ir
dalės Dalės
c
Critical note: Dalės ] cor D pro min
Dalės
73
fotografijas – be jų man ilgu. Šiaip
74
čia Tilžėj gyvenam labai gerai, jaučia-
75
mes,
mės,
kaip ekskursijoj, juo
labjau labiau ,
c
Critical note: labiau ] cor i pro j
labiau,
kad
76
mūsų prižiūrėtojai ir Gestapo
valdidinkai,
c
Critical note: valdininkai ] vid ex err d pro pri n
valdidinkai,
valdininkai,
77
su kuriais turėjom reikalo, visur buvo
78
labai korektiški,
mandagus
mandagūs
žmonės.
79
Iki šiol individualaus kaltinimo iš
80
mūsų niekas neturi. Per tą skubotumą
81
dėl manęs turbūt bus klaida kokia
82
padaryta, reikia, kad tu judintum
83
reikalą iš Kauno (Vilnius čia mažai
84
gelbės). O iš Kauno – galima judinti ir
85
teikti pagalbos. Pinigų turiu
gana
gana.
86
Bučiuoju Tave ir Dalią.
87
Būkit laimingos ir stiprios. Tikiuos,
88
greit pasimatysim.
89
Jūsų
Balys
p
Physical note: [2v] //
Balys
Balys
n
Note: „Visuose laiškuose B. S. vaizduoja padėtį kur kas geriau, negu buvo – iš baimės cenzūros. Kaip vėliau teko sužinoti, Kaune ir Tilžėj su suimtaisiais dar elgtasi žmoniškai, betgi jau važiuodami iš Vilniaus į Kauną manė, kad juos veža sušaudyt.
Atrodo, kad jų likimas iš karto vokiečių nebuvo nuspręstas: tik po suėmimo jie perėjo tiesioginėn Himmlerio žinion kaip įkaitai – Lietuvos Gestapo viršininkas Jager man tiesiai pareiškė: „Jei jūsų jauni vyrai eis į kariuomenę, jūsų vyras ir kiti bus laisvi, jei ne…“, – nebaigė sakinio…
Mes ilgai nežinojom, kad suimtieji yra Himmlerio žinioj – tik vėliau supratom, kodėl jokie bandymai išpirkt ar kitaip išliuosuoti nesisekė…“ (VS pastaba)

Facsimile Image Placeholder

90
Vollmacht!
91
Hiermit bevollmächtige ich
meine
meiner
Ehefrau
92
Wanda Daugirdaite Sruogiene, Wilna Taurostr. 21
93
für mich Geld zu empfangen und in meinem
94
Namen zu quittieren.
95
Gleichzeitig erteile ich meiner Ehefrau Vollmacht, mich
96
in allen Rechtsgrochaftuv verbindlich vertreten zu dürfen.
97
Stutthof, den 25. April 1943.
98
Balys Sruoga
p
Physical note: [3r] //
Balys Sruoga
Balys Sruoga
n
Note: Vok =
Įgaliojimas
Įgalioju savo žmoną Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, gyvenančią Vilniuje, Tauro gatvėje 21, gauti mano pinigus ir mano vardu pakvituoti.
Kartu įgalioju savo žmoną visuose reikaluose mane atstovauti.
Stutthof, 1943 metai, balandžio 25 diena.
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

99
Einschreiben
c
Critical note: Einschreiben ] sub sign dua lin, scr in sin mg, vert
Einschreiben
Einschreiben
n
Note: Einschreiben vok =Registruotas laiškas.
100
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
Litauen – Ostland
Litauen – Ostland
n
Note: Litauen – Ostland vok =Lietuva – Ostlandas.
101
Wilna – Vilnius
Wilna – Vilnius
102
Tauro,
Tauro
21–3
103
Poniai V. Sruogienei
104
Exp.:
Exp.:
n
Note: Expéditeur pranc =Siuntėjas.
Prof. Balys Sruoga
105
Tilsit, Gerichtstr. 1–3
p
Physical note: [4r] //
Tilsit, Gerichtstr. 1–3
Tilsit, Gerichtsstr. 1–3
n
Note: Tilsit, Gerichtsstr. 1–3 vok =Tilžė, Gerichts gatvė 1–3.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 19
Physical note: [1r] //
a1
Line number 42
Critical note: 23 ] cor pro 33, cor 2 pro 3
a1
Line number 42
Physical note: [1v] //
a3
Line number 60
Note: Rucksack vok =kuprinė.
a1
Line number 61
Critical note: juodas-dryžas ] cor y pro i
a1
Line number 65
Physical note: [2r] //
a3
Line number 66
Note: Windjacke vok =sportinė striukė (nuo vėjo, lietaus).
a1
Line number 72
Critical note: Dalės ] cor D pro min
a1
Line number 75
Critical note: labiau ] cor i pro j
a1
Line number 76
Critical note: valdininkai ] vid ex err d pro pri n
a1
Line number 89
Physical note: [2v] //
a3
Line number 89
Note: „Visuose laiškuose B. S. vaizduoja padėtį kur kas geriau, negu buvo – iš baimės cenzūros. Kaip vėliau teko sužinoti, Kaune ir Tilžėj su suimtaisiais dar elgtasi žmoniškai, betgi jau važiuodami iš Vilniaus į Kauną manė, kad juos veža sušaudyt.
Atrodo, kad jų likimas iš karto vokiečių nebuvo nuspręstas: tik po suėmimo jie perėjo tiesioginėn Himmlerio žinion kaip įkaitai – Lietuvos Gestapo viršininkas Jager man tiesiai pareiškė: „Jei jūsų jauni vyrai eis į kariuomenę, jūsų vyras ir kiti bus laisvi, jei ne…“, – nebaigė sakinio…
Mes ilgai nežinojom, kad suimtieji yra Himmlerio žinioj – tik vėliau supratom, kodėl jokie bandymai išpirkt ar kitaip išliuosuoti nesisekė…“ (VS pastaba)
a1
Line number 98
Physical note: [3r] //
a3
Line number 98
Note: Vok =
Įgaliojimas
Įgalioju savo žmoną Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, gyvenančią Vilniuje, Tauro gatvėje 21, gauti mano pinigus ir mano vardu pakvituoti.
Kartu įgalioju savo žmoną visuose reikaluose mane atstovauti.
Stutthof, 1943 metai, balandžio 25 diena.
Balys Sruoga
a1
Line number 99
Critical note: Einschreiben ] sub sign dua lin, scr in sin mg, vert
a3
Line number 99
Note: Einschreiben vok =Registruotas laiškas.
a1
Line number 100
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
a3
Line number 100
Note: Litauen – Ostland vok =Lietuva – Ostlandas.
a3
Line number 104
Note: Expéditeur pranc =Siuntėjas.
a1
Line number 105
Physical note: [4r] //
a3
Line number 105
Note: Tilsit, Gerichtsstr. 1–3 vok =Tilžė, Gerichts gatvė 1–3.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_03_21_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_03_21_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_03_21_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_03_21_vs_2v.jpgX (Close panel)
image
1943_03_21_vs_3r.jpgX (Close panel)
image
1943_03_21_vs_3v.jpgX (Close panel)
image
1943_03_21_vs_4r.jpgX (Close panel)
image
1943_03_21_vs_4v.jpgX (Close panel)
image