Vandai Sruogienei, 1943-04-30

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-04-30

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 5. Laiškas. Rašyta 21,2 × 15,0 cm formato, gelsvo atspalvio, stambiai liniuoto, dvigubo popieriaus Štuthofo koncentracijos stovyklos blanke (1r, 1v–2r) pieštuku. Blankas su raudonais vokiškais įrašais: „Konzentrationslager Stutthof b. Danzig“ [„Koncentracijos stovykla Stutthof prie Dancigo“]; „Der Tag der Entlassung kann jetzt noch nicht angegeben werden. Besuche im Lager sind verboten. Unfragen find zwecklos.“ [„Išleidimo dienos dar negalima nurodyti. Stovykloje lankytis draudžiama. Klausimai beprasmiai.“]; „Auszug aus der Lagerordnung: / Jeder Häftling darf im Monat 2 Briefe oder 2 Postkarten empsangen und auch absenden. Ein Brief darf nicht mehr als 4 Geiten à 15 Zeilen enthalten und muss übersichtlich und gut lesbar sein. Postsendungen, die diesen Unforderungen nicht entsprechen, werden nicht zugestellt bzw. befördert. Pakete jeglichen Inhalts dürfen nicht empfangen werden. Geldsendungen sind zulässig, sie müssen aber durch Postanweisung erfolgen; Geldeinlagen im Brief find verboten. Mitteilungen auf den Postanweisungsabschnitten sind verboten; Unnahme wird sonst verweigert. Es kann im Lager alles gekauft werden. Nationalsozialistische Zeitungen sind zugelassen, müssen aber von dem Häftling selbst über die Poststelle des Konzentrationslagers bestellt werden. Unübersichtlich und schlecht lesbare Briefe können nicht zensiert werden und werden vernichtet. Die Zusendung von Bildern und Photos ist verboten. / Der Lagerkommandant. // Meine genaue Anschrift: / Schutzhäftling / Nr. / Block / Konzentrationslager / Stutthof b. Danzig“ [„Ištrauka iš stovyklos nuostatų: / Kiekvienas kalinys per mėnesį gali gauti ir išsiųsti 2 laiškus arba 2 atvirukus. Laiške negali būti daugiau kaip 4 stulpeliai po 15 eilučių ir jos turi būti aiškios ir įskaitomos. Pašto siuntos, neatitinkančios šių reikalavimų, nebus vežamos ir pristatomos. Bet kokio turinio paketai gali būti nepriimami. Pinigai gali būti siunčiami, bet paštu; pinigus laiške siųsti draudžiama. Pinigų perlaidų skyriuose pranešimai draudžiami. Priešingu atveju pranešimai nebus priimami. Visko galima nusipirkti stovykloje. Nacionalsocialistiniai laikraščiai leidžiami, tačiau juos turi užsakyti pats kalinys per koncentracijos stovyklos paštą. Neaiškūs ir sunkiai įskaitomi laiškai negali būti cenzūruojami ir bus sunaikinti. Draudžiama daryti ir siųsti nuotraukas. / Stovyklos vadas // Tikslus mano adresas: / Kalinys [pieštuku: B. Sruoga] / Nr. [21319] Block [VI] / Koncentracijos stovykla / Stutthof prie Dancigo“]; „Nur diese Zeilen beschreiben!“ [„Prirašyti tik šias eilutes!“]; „Kontrolle des Blockführers“ [„Bloko vado kontrolė“]; „Raum für Zensurstempel“ [„Vieta cenzūros antspaudui“]. Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „5“, „19“. Aplankstyta. Yra įplyšimų. Dėmėta, ištepta. Laiško gale vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-04-30. Prierašas spaude kita ranka storu mėlynu pieštuku: „P“. Be voko. Voką žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas Balio Sruogos ranka pieštuku: „Ostland“ [„Ostlandas“] / „Frau W. Sruogienė“ [„Ponia Vanda Sruogienė“] / „Wilna“ [„Vilnius“] / „Tauro str. 21–3“ [„Tauro gatvė 21–3“]. Vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: išspausdinta „Meine genaue Anschrift:“ [„Tikslus mano adresas:“] / „Schutzhäftling:“ [„Kalinys:“] / pieštuku „Balys Sruoga“ / išspausdinta „Nr.“, pieštuku „21319“, / išspausdinta „Block“, pieštuku „VI“ / išspausdinta „Konzentrationslager / Stutthof b. Danzig“ [„Koncentracijos stovykla Stutthof prie Dancigo“]. Užklijuotas vienas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokiškais užrašais „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“], „Ostland“ [„Ostlandas“]. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: „Štuthofas, Danzigas, [19]43-05-01“. Vokas be numerio, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „30-IV-43“. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 380/2, nr. 381, l. 2–3 (Algio Samulionio rankraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 381, l. 3–5 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 2, l. 3 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 381, l. 4–6 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 128. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-04-30: Genetinis
  • Witness a2: 1943-04-30: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-04-30: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-04-30, l. 1r, 1v–2r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_04_30_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

B. Sruoga
1
B. Sruoga
2
[Nr.] 21319 [Block] VI
3
Meine lieben Wanduk und Daliuk!
4
Ich wohne in
Stutthof
c
Critical note: Stutthof ] ins sec t
Stutthof
und bin
5
gesund. Ich kümmere mich sehr über
6
Ihren Schicksal. Vielleicht müssen wir
7
die wohnung in Wilna
liuuidieren liquidieren ?
c
Critical note: liquidieren ] cor q pro u
liquidieren?
Ver-
8
kaufe
käufe
unsere
maschine Maschine .
c
Critical note: Maschine ] cor M pro min
Maschine.
Nimm das Geld
9
aus dem Theater für meine übersetzung
10
und aus der Universität (Sparkasse). Man
11
kann mir die Paketten zuschicken
mit
p
Physical note: [1r] //
mit

Facsimile Image Placeholder

12
den Lebensmittel. Einzelne Person kann
13
schicken in der Woche 2 Kilo
Pakett.
Paket.
Also,
14
können schicken Verwandte und Bekannten.
15
Ih Zu
c
Critical note: Zu ] cor pro vid Ih
Zu
einer Sendung man kann
eillegen einlegen
c
Critical note: einlegen ] cor pri n pro l
einlegen
16
und eine Schachtel Zigaretten. Ich möchte
17
haben 2 Taschentücher, 1 Handtuch, 1 blaue
18
lange Sporthemde, 2 Paar kräftigen
19
Socken, 1
Unterhose, schwarze gestrafte
c
Critical note: Unterhose ] p ras interp , et phr schwarze gestrafte
Unterhose
20
alte Arbeitshose und
c
Critical note: und ] a ras alte Arbeitshose
und
meinen alten
21
geblen
c
Critical note: gelben ] vid ex err geblen pro gelben, vid ex err bl pro lb
geblen
gelben
Halbshuhen
c
Critical note: Halbschuhen ] vid ex err Halbshuhen pro Halbschuhen, vid ex err om c
Halbshuhen
Halbschuhen
(die
befanden
c
Critical note: befinden ] vid ex err befanden pro befinden, vid ex err i pro a
befanden
befinden
22
sich in der
reparatur Reparatur
c
Critical note: Reparatur ] cor pro reparatur, cor R pro min
Reparatur
bei
A dem
c
Critical note: dem ] cor pro A
dem
alten
23
Schuster an der Elke Uosto str.).
Dalė Dalia
c
Critical note: Dalia ] cor pro Dalė, cor fl -ia pro
Dalia
24
Schuhe habe ich abgegeben für die
25
Reparatur in der Wilnaer str., – der
26
Nummer haben ich vergessen, –
etwa
p
Physical note: [1v] //
etwa

Facsimile Image Placeholder

27
zwischen 19 und 21, – in dem Fenster ist
28
eine grosse Kalosche gemalt und auf der
29
Tür geschrieben:
''Tu
Tu
ne nie
c
Critical note: nie ] cor pro ne, cor ie pro e
nie
Ruta – čia ne
30
ne Ruta'', –
c
Critical note: Rūta ] a vid ex err rep ver ne
ne Ruta'', –
Rūta, –
S die
c
Critical note: die ] cor pro S, cor d pro S
die
Stiefel sind auf mei-
31
ne Name aufgeschrieben.
32
Ich warte sehr auf deinen
33
Brief. Bekommen die
Paqetten Paketten
c
Critical note: Paketten ] cor pro Paqetten, cor k pro q
Paketten
34
wäre es auch sehr interessant.
35
Zwischen den Lebensmittel können
36
auch einige Zwiebel befinden.
37
Über mich selbst habe ich
38
nicht viel zu berichten. Heute
39
ist die Osterferien –
40
Grüsse und küsse Sie
baiden beiden
c
Critical note: beiden ] cor pro baiden, cor pri e pro a
beiden
beiden,
41
meine lieben, meine
teueren.
teueren.
n
Note: Vok =B. Sruoga
[Nr.] 21319 [Blokas] VI
Mano brangiosios Vanduk ir Daliuk!
Aš gyvenu Stutthofe ir esu sveikas. Man labai rūpi Jūsų likimas. Galbūt mums reikėtų atsisakyti buto Vilniuje? Parduok mūsų mašiną. Paimk pinigus iš Teatro už mano vertimą ir iš Universiteto (Taupomosios kasos). Man galima siųsti siuntinius [1r] // su maisto produktais. Vienas asmuo gali atsiųsti per savaitę dviejų kilogramų siuntinį. Gali siųsti giminės ir pažįstami. Į kiekvieną siuntinį galima įdėti ir pakelį cigarečių. Aš norėčiau gauti dvi nosines, vieną rankšluostį, mėlynus ilgus sportinius marškinius, dvi poras storų puskojinių, apatines kelnes ir savo senus geltonus pusbačius (jie pas seną batsiuvį taisykloje už Uosto gatvės kampo). Dalios batukus atidaviau taisyti Vilniaus gatvėje – numerį pamiršau, – atrodo, [1v] // tarp 19 ir 21, – lange nupieštas didžiulis batas, o ant durų parašyta: „Tu nie Ruta – čia ne Rūta“, – batai taisomi mano pavarde.
Aš labai laukiu Tavo laiško. Būtų labai gerai gauti siuntinių. Tarp maisto produktų gali įdėti ir keletą svogūnų.
Neturiu daug ko apie save pasakoti. Šiandie Velykos –
Sveikinu ir bučiuoju Jus abi, mano mielos, mano brangios.
Balys [2r] // [2v] //
42
Balys
p
Physical note: [2r] //
Balys
Balys
n
Note: „Į laišką įdėti du siauri popieriukai, viename, geltoname, parašyta: „Per mėnesį leidžiama gauti tik 2 laiškai“ [„Es dürfen monatlich nur 2 Briefe empfangen werden“]. Antrame, baltame, parašyta: „Per savaitę leidžiama gauti tik vienas 2 klg. paketas“ [„Es darf jede Woche nur ein Paket von 2 Kilo, empfangen werden“] (Vandos Sruogienės pastaba).
„Iš Tilžės 48 kalinių grupė, kurioje buvo B. S., buvo nuvežti į Stutthofo koncentracijos stovyklą prie Dancigo. Tai buvo laikyta griežtoje paslaptyje. Per visą mėnesį neleista nei laiškų rašyti, nei siuntinius gauti. Kaliniai perėjo per sunkiausią laikotarpį, badu marinami, mušami, verčiami dirbti virš jėgų, visaip niekinami. Per 1 1/2 mėn. keli numirė, buvo nužudyti, kas liko gyvas, sirgo edema, visiškai nusilpę, buvo praradę viltį ištrūkti iš to pragaro. Kai vokiečiams nepavyko išlaikyti paslapties, kur ir kaip kaliniai laikomi, kai kam dedant pastangas jų būklei palengvinti, jie buvo perkelti į „garbės suimtųjų“ kategoriją, jiems leista rašyti laiškus, gauti siuntinius (bet nebūti lankomiems) ir jie nuolat buvo viliojami greitu išleidimu. Ir šiuo laikotarpiu laiškai neatskleidė artimiesiems viso jų padėties klaikumo“ (Vandos Sruogienės pastaba).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
Ostland
Ostland
Ostland
n
Note: Ostland vok =Ostlandas.
44
Frau W. Sruogienė
Frau W. Sruogienė
n
Note: Frau W. Sruogienė vok =Ponia V. Sruogienė.
45
Wilna
Wilna
n
Note: Wilna lenk =Vilnius.
46
Tauro str. 21–3
Tauro str. 21–3
n
Note: Tauro str. 21–3 vok =Tauro gatvė 21–3.
47
Balys Sruoga
48
[Nr.] 21319
49
[Block]
VI
p
Physical note: [3r] //
VI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

B. Sruoga
1
B. Sruoga
2
[Nr.] 21319 [Block] VI
3
Meine lieben Wanduk und Daliuk!
4
Ich wohne in
Stutthof
c
Critical note: Stutthof ] ins sec t
Stutthof
und bin
5
gesund. Ich kümmere mich sehr über
6
Ihren Schicksal. Vielleicht müssen wir
7
die wohnung in Wilna
liuuidieren liquidieren ?
c
Critical note: liquidieren ] cor q pro u
liquidieren?
Ver-
8
kaufe
käufe
unsere
maschine Maschine .
c
Critical note: Maschine ] cor M pro min
Maschine.
Nimm das Geld
9
aus dem Theater für meine übersetzung
10
und aus der Universität (Sparkasse). Man
11
kann mir die Paketten zuschicken
mit
p
Physical note: [1r] //
mit

Facsimile Image Placeholder

12
den Lebensmittel. Einzelne Person kann
13
schicken in der Woche 2 Kilo
Pakett.
Paket.
Also,
14
können schicken Verwandte und Bekannten.
15
Ih Zu
c
Critical note: Zu ] cor pro vid Ih
Zu
einer Sendung man kann
eillegen einlegen
c
Critical note: einlegen ] cor pri n pro l
einlegen
16
und eine Schachtel Zigaretten. Ich möchte
17
haben 2 Taschentücher, 1 Handtuch, 1 blaue
18
lange Sporthemde, 2 Paar kräftigen
19
Socken, 1
Unterhose, schwarze gestrafte
c
Critical note: Unterhose ] p ras interp , et phr schwarze gestrafte
Unterhose
20
alte Arbeitshose und
c
Critical note: und ] a ras alte Arbeitshose
und
meinen alten
21
geblen
c
Critical note: gelben ] vid ex err geblen pro gelben, vid ex err bl pro lb
geblen
gelben
Halbshuhen
c
Critical note: Halbschuhen ] vid ex err Halbshuhen pro Halbschuhen, vid ex err om c
Halbshuhen
Halbschuhen
(die
befanden
c
Critical note: befinden ] vid ex err befanden pro befinden, vid ex err i pro a
befanden
befinden
22
sich in der
reparatur Reparatur
c
Critical note: Reparatur ] cor pro reparatur, cor R pro min
Reparatur
bei
A dem
c
Critical note: dem ] cor pro A
dem
alten
23
Schuster an der Elke Uosto str.).
Dalė Dalia
c
Critical note: Dalia ] cor pro Dalė, cor fl -ia pro
Dalia
24
Schuhe habe ich abgegeben für die
25
Reparatur in der Wilnaer str., – der
26
Nummer haben ich vergessen, –
etwa
p
Physical note: [1v] //
etwa

Facsimile Image Placeholder

27
zwischen 19 und 21, – in dem Fenster ist
28
eine grosse Kalosche gemalt und auf der
29
Tür geschrieben:
''Tu
Tu
ne nie
c
Critical note: nie ] cor pro ne, cor ie pro e
nie
Ruta – čia ne
30
ne Ruta'', –
c
Critical note: Rūta ] a vid ex err rep ver ne
ne Ruta'', –
Rūta, –
S die
c
Critical note: die ] cor pro S, cor d pro S
die
Stiefel sind auf mei-
31
ne Name aufgeschrieben.
32
Ich warte sehr auf deinen
33
Brief. Bekommen die
Paqetten Paketten
c
Critical note: Paketten ] cor pro Paqetten, cor k pro q
Paketten
34
wäre es auch sehr interessant.
35
Zwischen den Lebensmittel können
36
auch einige Zwiebel befinden.
37
Über mich selbst habe ich
38
nicht viel zu berichten. Heute
39
ist die Osterferien –
40
Grüsse und küsse Sie
baiden beiden
c
Critical note: beiden ] cor pro baiden, cor pri e pro a
beiden
beiden,
41
meine lieben, meine
teueren.
teueren.
n
Note: Vok =B. Sruoga
[Nr.] 21319 [Blokas] VI
Mano brangiosios Vanduk ir Daliuk!
Aš gyvenu Stutthofe ir esu sveikas. Man labai rūpi Jūsų likimas. Galbūt mums reikėtų atsisakyti buto Vilniuje? Parduok mūsų mašiną. Paimk pinigus iš Teatro už mano vertimą ir iš Universiteto (Taupomosios kasos). Man galima siųsti siuntinius [1r] // su maisto produktais. Vienas asmuo gali atsiųsti per savaitę dviejų kilogramų siuntinį. Gali siųsti giminės ir pažįstami. Į kiekvieną siuntinį galima įdėti ir pakelį cigarečių. Aš norėčiau gauti dvi nosines, vieną rankšluostį, mėlynus ilgus sportinius marškinius, dvi poras storų puskojinių, apatines kelnes ir savo senus geltonus pusbačius (jie pas seną batsiuvį taisykloje už Uosto gatvės kampo). Dalios batukus atidaviau taisyti Vilniaus gatvėje – numerį pamiršau, – atrodo, [1v] // tarp 19 ir 21, – lange nupieštas didžiulis batas, o ant durų parašyta: „Tu nie Ruta – čia ne Rūta“, – batai taisomi mano pavarde.
Aš labai laukiu Tavo laiško. Būtų labai gerai gauti siuntinių. Tarp maisto produktų gali įdėti ir keletą svogūnų.
Neturiu daug ko apie save pasakoti. Šiandie Velykos –
Sveikinu ir bučiuoju Jus abi, mano mielos, mano brangios.
Balys [2r] // [2v] //
42
Balys
p
Physical note: [2r] //
Balys
Balys
n
Note: „Į laišką įdėti du siauri popieriukai, viename, geltoname, parašyta: „Per mėnesį leidžiama gauti tik 2 laiškai“ [„Es dürfen monatlich nur 2 Briefe empfangen werden“]. Antrame, baltame, parašyta: „Per savaitę leidžiama gauti tik vienas 2 klg. paketas“ [„Es darf jede Woche nur ein Paket von 2 Kilo, empfangen werden“] (Vandos Sruogienės pastaba).
„Iš Tilžės 48 kalinių grupė, kurioje buvo B. S., buvo nuvežti į Stutthofo koncentracijos stovyklą prie Dancigo. Tai buvo laikyta griežtoje paslaptyje. Per visą mėnesį neleista nei laiškų rašyti, nei siuntinius gauti. Kaliniai perėjo per sunkiausią laikotarpį, badu marinami, mušami, verčiami dirbti virš jėgų, visaip niekinami. Per 1 1/2 mėn. keli numirė, buvo nužudyti, kas liko gyvas, sirgo edema, visiškai nusilpę, buvo praradę viltį ištrūkti iš to pragaro. Kai vokiečiams nepavyko išlaikyti paslapties, kur ir kaip kaliniai laikomi, kai kam dedant pastangas jų būklei palengvinti, jie buvo perkelti į „garbės suimtųjų“ kategoriją, jiems leista rašyti laiškus, gauti siuntinius (bet nebūti lankomiems) ir jie nuolat buvo viliojami greitu išleidimu. Ir šiuo laikotarpiu laiškai neatskleidė artimiesiems viso jų padėties klaikumo“ (Vandos Sruogienės pastaba).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
Ostland
Ostland
Ostland
n
Note: Ostland vok =Ostlandas.
44
Frau W. Sruogienė
Frau W. Sruogienė
n
Note: Frau W. Sruogienė vok =Ponia V. Sruogienė.
45
Wilna
Wilna
n
Note: Wilna lenk =Vilnius.
46
Tauro str. 21–3
Tauro str. 21–3
n
Note: Tauro str. 21–3 vok =Tauro gatvė 21–3.
47
Balys Sruoga
48
[Nr.] 21319
49
[Block]
VI
p
Physical note: [3r] //
VI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

B. Sruoga
1
B. Sruoga
2
[Nr.] 21319 [Block] VI
3
Meine lieben Wanduk und Daliuk!
4
Ich wohne in
Stutthof
c
Critical note: Stutthof ] ins sec t
Stutthof
und bin
5
gesund. Ich kümmere mich sehr über
6
Ihren Schicksal. Vielleicht müssen wir
7
die wohnung in Wilna
liuuidieren liquidieren ?
c
Critical note: liquidieren ] cor q pro u
liquidieren?
Ver-
8
kaufe
käufe
unsere
maschine Maschine .
c
Critical note: Maschine ] cor M pro min
Maschine.
Nimm das Geld
9
aus dem Theater für meine übersetzung
10
und aus der Universität (Sparkasse). Man
11
kann mir die Paketten zuschicken
mit
p
Physical note: [1r] //
mit

Facsimile Image Placeholder

12
den Lebensmittel. Einzelne Person kann
13
schicken in der Woche 2 Kilo
Pakett.
Paket.
Also,
14
können schicken Verwandte und Bekannten.
15
Ih Zu
c
Critical note: Zu ] cor pro vid Ih
Zu
einer Sendung man kann
eillegen einlegen
c
Critical note: einlegen ] cor pri n pro l
einlegen
16
und eine Schachtel Zigaretten. Ich möchte
17
haben 2 Taschentücher, 1 Handtuch, 1 blaue
18
lange Sporthemde, 2 Paar kräftigen
19
Socken, 1
Unterhose, schwarze gestrafte
c
Critical note: Unterhose ] p ras interp , et phr schwarze gestrafte
Unterhose
20
alte Arbeitshose und
c
Critical note: und ] a ras alte Arbeitshose
und
meinen alten
21
geblen
c
Critical note: gelben ] vid ex err geblen pro gelben, vid ex err bl pro lb
geblen
gelben
Halbshuhen
c
Critical note: Halbschuhen ] vid ex err Halbshuhen pro Halbschuhen, vid ex err om c
Halbshuhen
Halbschuhen
(die
befanden
c
Critical note: befinden ] vid ex err befanden pro befinden, vid ex err i pro a
befanden
befinden
22
sich in der
reparatur Reparatur
c
Critical note: Reparatur ] cor pro reparatur, cor R pro min
Reparatur
bei
A dem
c
Critical note: dem ] cor pro A
dem
alten
23
Schuster an der Elke Uosto str.).
Dalė Dalia
c
Critical note: Dalia ] cor pro Dalė, cor fl -ia pro
Dalia
24
Schuhe habe ich abgegeben für die
25
Reparatur in der Wilnaer str., – der
26
Nummer haben ich vergessen, –
etwa
p
Physical note: [1v] //
etwa

Facsimile Image Placeholder

27
zwischen 19 und 21, – in dem Fenster ist
28
eine grosse Kalosche gemalt und auf der
29
Tür geschrieben:
''Tu
Tu
ne nie
c
Critical note: nie ] cor pro ne, cor ie pro e
nie
Ruta – čia ne
30
ne Ruta'', –
c
Critical note: Rūta ] a vid ex err rep ver ne
ne Ruta'', –
Rūta, –
S die
c
Critical note: die ] cor pro S, cor d pro S
die
Stiefel sind auf mei-
31
ne Name aufgeschrieben.
32
Ich warte sehr auf deinen
33
Brief. Bekommen die
Paqetten Paketten
c
Critical note: Paketten ] cor pro Paqetten, cor k pro q
Paketten
34
wäre es auch sehr interessant.
35
Zwischen den Lebensmittel können
36
auch einige Zwiebel befinden.
37
Über mich selbst habe ich
38
nicht viel zu berichten. Heute
39
ist die Osterferien –
40
Grüsse und küsse Sie
baiden beiden
c
Critical note: beiden ] cor pro baiden, cor pri e pro a
beiden
beiden,
41
meine lieben, meine
teueren.
teueren.
n
Note: Vok =B. Sruoga
[Nr.] 21319 [Blokas] VI
Mano brangiosios Vanduk ir Daliuk!
Aš gyvenu Stutthofe ir esu sveikas. Man labai rūpi Jūsų likimas. Galbūt mums reikėtų atsisakyti buto Vilniuje? Parduok mūsų mašiną. Paimk pinigus iš Teatro už mano vertimą ir iš Universiteto (Taupomosios kasos). Man galima siųsti siuntinius [1r] // su maisto produktais. Vienas asmuo gali atsiųsti per savaitę dviejų kilogramų siuntinį. Gali siųsti giminės ir pažįstami. Į kiekvieną siuntinį galima įdėti ir pakelį cigarečių. Aš norėčiau gauti dvi nosines, vieną rankšluostį, mėlynus ilgus sportinius marškinius, dvi poras storų puskojinių, apatines kelnes ir savo senus geltonus pusbačius (jie pas seną batsiuvį taisykloje už Uosto gatvės kampo). Dalios batukus atidaviau taisyti Vilniaus gatvėje – numerį pamiršau, – atrodo, [1v] // tarp 19 ir 21, – lange nupieštas didžiulis batas, o ant durų parašyta: „Tu nie Ruta – čia ne Rūta“, – batai taisomi mano pavarde.
Aš labai laukiu Tavo laiško. Būtų labai gerai gauti siuntinių. Tarp maisto produktų gali įdėti ir keletą svogūnų.
Neturiu daug ko apie save pasakoti. Šiandie Velykos –
Sveikinu ir bučiuoju Jus abi, mano mielos, mano brangios.
Balys [2r] // [2v] //
42
Balys
p
Physical note: [2r] //
Balys
Balys
n
Note: „Į laišką įdėti du siauri popieriukai, viename, geltoname, parašyta: „Per mėnesį leidžiama gauti tik 2 laiškai“ [„Es dürfen monatlich nur 2 Briefe empfangen werden“]. Antrame, baltame, parašyta: „Per savaitę leidžiama gauti tik vienas 2 klg. paketas“ [„Es darf jede Woche nur ein Paket von 2 Kilo, empfangen werden“] (Vandos Sruogienės pastaba).
„Iš Tilžės 48 kalinių grupė, kurioje buvo B. S., buvo nuvežti į Stutthofo koncentracijos stovyklą prie Dancigo. Tai buvo laikyta griežtoje paslaptyje. Per visą mėnesį neleista nei laiškų rašyti, nei siuntinius gauti. Kaliniai perėjo per sunkiausią laikotarpį, badu marinami, mušami, verčiami dirbti virš jėgų, visaip niekinami. Per 1 1/2 mėn. keli numirė, buvo nužudyti, kas liko gyvas, sirgo edema, visiškai nusilpę, buvo praradę viltį ištrūkti iš to pragaro. Kai vokiečiams nepavyko išlaikyti paslapties, kur ir kaip kaliniai laikomi, kai kam dedant pastangas jų būklei palengvinti, jie buvo perkelti į „garbės suimtųjų“ kategoriją, jiems leista rašyti laiškus, gauti siuntinius (bet nebūti lankomiems) ir jie nuolat buvo viliojami greitu išleidimu. Ir šiuo laikotarpiu laiškai neatskleidė artimiesiems viso jų padėties klaikumo“ (Vandos Sruogienės pastaba).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
Ostland
Ostland
Ostland
n
Note: Ostland vok =Ostlandas.
44
Frau W. Sruogienė
Frau W. Sruogienė
n
Note: Frau W. Sruogienė vok =Ponia V. Sruogienė.
45
Wilna
Wilna
n
Note: Wilna lenk =Vilnius.
46
Tauro str. 21–3
Tauro str. 21–3
n
Note: Tauro str. 21–3 vok =Tauro gatvė 21–3.
47
Balys Sruoga
48
[Nr.] 21319
49
[Block]
VI
p
Physical note: [3r] //
VI

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 4
Critical note: Stutthof ] ins sec t
a1
Line number 7
Critical note: liquidieren ] cor q pro u
a1
Line number 8
Critical note: Maschine ] cor M pro min
a1
Line number 11
Physical note: [1r] //
a1
Line number 15
Critical note: Zu ] cor pro vid Ih
a1
Line number 15
Critical note: einlegen ] cor pri n pro l
a1
Line number 19
Critical note: Unterhose ] p ras interp , et phr schwarze gestrafte
a1
Line number 20
Critical note: und ] a ras alte Arbeitshose
a1
Line number 21
Critical note: gelben ] vid ex err geblen pro gelben, vid ex err bl pro lb
a1
Line number 21
Critical note: Halbschuhen ] vid ex err Halbshuhen pro Halbschuhen, vid ex err om c
a1
Line number 21
Critical note: befinden ] vid ex err befanden pro befinden, vid ex err i pro a
a1
Line number 22
Critical note: Reparatur ] cor pro reparatur, cor R pro min
a1
Line number 22
Critical note: dem ] cor pro A
a1
Line number 23
Critical note: Dalia ] cor pro Dalė, cor fl -ia pro
a1
Line number 26
Physical note: [1v] //
a1
Line number 29
Critical note: nie ] cor pro ne, cor ie pro e
a1
Line number 30
Critical note: Rūta ] a vid ex err rep ver ne
a1
Line number 30
Critical note: die ] cor pro S, cor d pro S
a1
Line number 33
Critical note: Paketten ] cor pro Paqetten, cor k pro q
a1
Line number 40
Critical note: beiden ] cor pro baiden, cor pri e pro a
a3
Line number 41
Note: Vok =B. Sruoga
[Nr.] 21319 [Blokas] VI
Mano brangiosios Vanduk ir Daliuk!
Aš gyvenu Stutthofe ir esu sveikas. Man labai rūpi Jūsų likimas. Galbūt mums reikėtų atsisakyti buto Vilniuje? Parduok mūsų mašiną. Paimk pinigus iš Teatro už mano vertimą ir iš Universiteto (Taupomosios kasos). Man galima siųsti siuntinius [1r] // su maisto produktais. Vienas asmuo gali atsiųsti per savaitę dviejų kilogramų siuntinį. Gali siųsti giminės ir pažįstami. Į kiekvieną siuntinį galima įdėti ir pakelį cigarečių. Aš norėčiau gauti dvi nosines, vieną rankšluostį, mėlynus ilgus sportinius marškinius, dvi poras storų puskojinių, apatines kelnes ir savo senus geltonus pusbačius (jie pas seną batsiuvį taisykloje už Uosto gatvės kampo). Dalios batukus atidaviau taisyti Vilniaus gatvėje – numerį pamiršau, – atrodo, [1v] // tarp 19 ir 21, – lange nupieštas didžiulis batas, o ant durų parašyta: „Tu nie Ruta – čia ne Rūta“, – batai taisomi mano pavarde.
Aš labai laukiu Tavo laiško. Būtų labai gerai gauti siuntinių. Tarp maisto produktų gali įdėti ir keletą svogūnų.
Neturiu daug ko apie save pasakoti. Šiandie Velykos –
Sveikinu ir bučiuoju Jus abi, mano mielos, mano brangios.
Balys [2r] // [2v] //
a1
Line number 42
Physical note: [2r] //
a3
Line number 42
Note: „Į laišką įdėti du siauri popieriukai, viename, geltoname, parašyta: „Per mėnesį leidžiama gauti tik 2 laiškai“ [„Es dürfen monatlich nur 2 Briefe empfangen werden“]. Antrame, baltame, parašyta: „Per savaitę leidžiama gauti tik vienas 2 klg. paketas“ [„Es darf jede Woche nur ein Paket von 2 Kilo, empfangen werden“] (Vandos Sruogienės pastaba).
„Iš Tilžės 48 kalinių grupė, kurioje buvo B. S., buvo nuvežti į Stutthofo koncentracijos stovyklą prie Dancigo. Tai buvo laikyta griežtoje paslaptyje. Per visą mėnesį neleista nei laiškų rašyti, nei siuntinius gauti. Kaliniai perėjo per sunkiausią laikotarpį, badu marinami, mušami, verčiami dirbti virš jėgų, visaip niekinami. Per 1 1/2 mėn. keli numirė, buvo nužudyti, kas liko gyvas, sirgo edema, visiškai nusilpę, buvo praradę viltį ištrūkti iš to pragaro. Kai vokiečiams nepavyko išlaikyti paslapties, kur ir kaip kaliniai laikomi, kai kam dedant pastangas jų būklei palengvinti, jie buvo perkelti į „garbės suimtųjų“ kategoriją, jiems leista rašyti laiškus, gauti siuntinius (bet nebūti lankomiems) ir jie nuolat buvo viliojami greitu išleidimu. Ir šiuo laikotarpiu laiškai neatskleidė artimiesiems viso jų padėties klaikumo“ (Vandos Sruogienės pastaba).
a3
Line number 43
Note: Ostland vok =Ostlandas.
a3
Line number 44
Note: Frau W. Sruogienė vok =Ponia V. Sruogienė.
a3
Line number 45
Note: Wilna lenk =Vilnius.
a3
Line number 46
Note: Tauro str. 21–3 vok =Tauro gatvė 21–3.
a1
Line number 49
Physical note: [3r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_04_30_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_04_30_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_04_30_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_04_30_vs_2v.jpgX (Close panel)
image
1943_04_30_vs_3r.jpgX (Close panel)
image
1943_04_30_vs_3v.jpgX (Close panel)
image