Vandai Sruogienei, 1943-07-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-07-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 13. Laiškas. Rašyta 28,2 × 21,1 cm formato, gelstelėjusio, liniuoto, atplėšto popieriaus lape (1r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „13“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-07-05. Prierašas spaude kita ranka storu mėlynu pieštuku: „P“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės; plėšta. Be voko. Voką (nr. 7) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (juodu rašalu): „Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė / Taurostr. 21/3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė / Tauro gatvė 21/3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas]: Prof. Dr. B. Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block VIII E“ [„Prof. dr. B. Sruoga / Stovykla Stuttfoh prie Danzigo / Blokas VIII E“]. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-07-06. Vokas numeruotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „7.“ Voko antroje pusėje – vokiškas Štuthofo lagerio spaudas. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 387, l. 20–22 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 9, l. 11 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 386, l. 20–21 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 132–133. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-07-04: Genetinis
  • Witness a2: 1943-07-04: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-07-04: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-07-04: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-07-04, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_07_04_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stutthofo stovykla prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof,
d. 4
Juni Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor pro Juni, cor l pro n
Juli,
1943
1943 m., liepos 4 d.
6
Vanduk! Ich schreibe dir regelmässig
Vanduk! Aš rašau Tau reguliariai
7
jeden Sonntag (od. 2 Montag). Von dir habe ich ein
kiekvieną sekmadienį (arba pirmadienį).
8
Brief und eine
Laišką ir
Poskarte
c
Critical note: Pos[t]karte ] vid ex err om t
Poskarte
Postkarte
atvirutę
bloss am
27 26
c
Critical note: 26 ] cor pro 27, cor 6 pro 7
26
Juli
c
Critical note: Ju[n]i ] vid ex err Juli, vid ex err l pro n
Juli
Juni
erhalten.
nuo Tavęs gavau tik birželio 26 d.
Die Brefe
c
Critical note: Die Br[i]efe ] vid ex err om i
Die Brefe
Die Briefe
Laiškai
9
zu uns kommen jeden Samstag, aber gestern, d. 3
pas mus ateina kiekvieną sekmadienį, bet vakar,
Jusi Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor l pro s
Juli,
liepos 3 d.,
gab es von Dir
nuo Tavęs
10
kein Brief.
laiško nebuvo.
Der letzten Paket
Paskutinį siuntinį
(mit Rasierpasta)
(mit Rasierpaste)
(su skutimosi pasta)
habe ich erhalten am 21 Juni, –
esu gavęs birželio 21 d., –
11
und weiter habe ich von dir keine Nachricht. Man spricht über meine
o daugiau iš Tavęs neturiu jokios žinios. Kalbama, kad mane
12
baldige Entlassung aus dem Lager, aber wann das kann geschehen –
netrukus išleis iš lagerio, bet kada tai galėtų įvykti –
is ich
c
Critical note: ich ] cor pro is, cor ch pro s
ich
13
habe keine Ahnung. Es kann bald geschehen, aber es kann auch nach Wo-
nežinau. Gali išleisti greitai, bet gali užtrukti sa-
14
chen, Monaten oder Jehren stattfinden. Ich weiss nichts darüber. Ich weiss
vaites, mėnesius ar metus. Daugiau nieko nežinau. Aš
15
auch nicht, wohin, im Falle der Entlassung, ich werde fahren müssen.
taip pat nežinau, kur turėsiu važiuoti, jei mane išleistų.
16
Jetzt
Dabar
phisisch
phisisch
physisch
fiziškai
bin ich gesund. Am 2 Juli waren wir im Ostsee – baden,
esu sveikas. Liepos 2 d. buvom prie Baltijos jūros – maudytis,
17
unterwegs im Walde haben viel Blaubeeren gesammelt und gegessen.
pakeliui miške prisirinkom ir prisivalgėm daug mėlynių.
18
Das Wetter war gut, und
Oras buvo geras, o
Das das
c
Critical note: das ] cor d pro cap
das
Bad war schön.
maudynės puikios.
n
Note: Lietuviai, buvę Štuthofo kaliniai, savo memuaruose neaprašo 1943 m. lageryje vykusių kelionių į pajūrį. Tik Leono Puskunigio atsiminimuose liudijama, kad norvegai, pasipriešinę naciams, kartu su lietuviais 1944 m. vasarą buvo vedami maudytis: „Buvo graži šilta liepos ar rugpjūčio diena, ir mes patraukėme per pažįstamą klampią smėlio aikštę į pajūrį. Priekyje žengė aukštos ir gausios šiauriečių gretos – „visa Norvegijos policija“, kaip buvo kalbama lagery. Paskui juos ėjome mes – nedidelė saujelė. Mus lydėjo tik keletas suklypusių esesmanų ir du raiteliai: lagerio viršininkas hauptmanas Mėjeris ir raportfiureris Hemnicas. Šiandien šios dvi lagerio galvos pasipuošusios baltais uniforminiais švarkais ir gražiom šypsenom. Į pajūrį tik pustrečio kilometro, bet mes neiname tiesiai, o sukame į šilelio pakraštį, kur spygliuotom vielom aptvertas stovi mažas namelis ir saulėkaitoj lepinasi dvi moterys trumpom kelnaitėm. Mes jau girdėjome, kad šitam lageriūkšty gyvena dvi pasiaukojusios kekšės, todėl Šernas pajuokauja:
– Žiūrėk, gal ir mus užves į namelį!
– Užsirašyk į esesmanus, galėsi eiti, – atsako Patarška.
– Tai ir nepataikei, – atsikerta Šernas, – ši įstaigėlė skirta ukrainiečių sargybiniams.
Padarę nereikalingą kelio vingį, kurį, matyt, esesmanai mums iš anksto buvo numatę, pasukome tiesiai į pajūrį ir greitai pasislėpėme kalvotam kvapniam pušyne.
Be žodžio, visais savo pojūčiais susilieję su švelnia, ramia miško žaluma, einame ir dairomės. Pasiilgusiomis akimis glostome žydinčius viržius (kaip seniai jų nematėme – jau pusantrų juk metų spygliuotame žardy esame uždaryti!..), ir nejučiomis kojos suka į samanom klotą taką, gundantį klysti toli ir negrįžtamai. Bet dundančios arklių kanopos ir vėl grąžina į dulkiną smėlėtą kelią. Pro mus prajoja abi lagerio galvos: paniurėlis, išsišovusiais skruostikauliais Hemnicas ir juodom kipšo akutėm Mėjeris. Šį kartą jie abu esesmaniškai šypsosi ir žvilgčioja į mus, tarytum klaustų: ką, vergai, ar graži laisvė?“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 346).
Nächte
c
Critical note: Näch[s]te ] vid ex err om s
Nächte
Nächste
Kitą
Woche geher wir
savaitę,
19
wieder zum Ostseebad,
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] a c warscheinlich, p c wahrscheinlich, ins s l pri h
wahrscheinlich
turbūt
am 5
u◊d und
c
Critical note: und ] cor n pro ill
und
9 Juli.
liepos 5 ir 9 d., vėl eisim prie jūros maudytis.
Ich bleibe immer
Aš vis
20
bei meiner alten Arbeit, – ohne Arbeit kann ich nicht leben, bloss arbeite
tebedirbu lagerio raštinėje, – be darbo negalėčiau gyventi,
n
Note: Štuthofo kaliniai svarstė, kodėl darbas lageryje „garbės kalinių“ grupei ir Baliui Sruogai buvo svarbus: „Negalėdamas pakęsti nuolatinio ūžesio bloke, Sruoga ilgai blaškėsi, ieškojo, kur galėtų dirbti. Po kelių mėnesių jį priėmė į komendantūros skyrių, kuris tvarkė raidinį kalinių sąrašą. Šiuo darbu Sruoga nuoširdžiai buvo patenkintas, ne todėl, žinoma, kad toksai krapštymasis perrašinėjant dešimtis tūkstančių pavardžių būtų įdomus ar naudingas. Į darbą jis žiūrėjo kaip į priemonę pamiršti gresiantį pavojų ir kaip į būdą atsipalaiduoti nuo tuščių kalbų ir ginčų bloke, kurie jį ypač erzino. Sruoga nepakentė beprasmiškų kalbų, kurios neretai virsdavo aštriomis diskusijomis, barniais ir net keiksmais, ne todėl, kad būtų nemėgęs žmonių. Anaiptol. Žmones jis mėgo, tačiau klausytis iki gyvo kaulo įkyrėjusių plepalų negalėjo. Negalėjo todėl, kad nenustojo galvojęs apie tai, kas sudarė jo gyvenimo prasmę ir turinį – kūrybą. Atsidėti kūrybai bent pirmaisiais mėnesiais, per kuriuos keliolika mūsų etapo žmonių žuvo kankinių mirtimi, jis negalėjo. Aiškiau tariant – kūrybinė impotencija buvo viena iš pagrindinių Sruogos kankinimosi priežasčių. Neapsiriksiu pasakęs, jeigu, nors ir mušamas bei koneveikiamas, jis būtų turėjęs valandą kitą laisvesnio laiko ir popieriaus ar pieštuką, taip skaudžiai nebūtų kankinęsis“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 293);
„Lietuvių grupė pasiprašė dirbti, ir tai jiems buvo labai svarbu psichologiškai – tuo jie tarsi susilygino su kitais lagerio kaliniais. Sruogai darbas raštinėje, viena vertus, buvo palengvinimas – jis turėjo progos daugiau pabūti kitoje aplinkoje, matyti daugiau negu siauras barako pasaulėlis. Bet, kita vertus, kuo daugiau matai, tuo sunkiau…“ (Fiodor Soprunov, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 339);
„To vidaus košmaro, kuris kartais reikšdavosi bloko nuotaikose, jis vengė. Visą laiką dirbo raportų skyriuje, to velnio Chemnitzo žinioje. Gal jis norėjo iš arčiau pažinti kacetinio pragaro sistemą. Bet svarbiausia, atrodė, – nebūti tuose namuose, kur jis jautėsi vienišas“ (Stasys Yla, „Didesni užsimojimai“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 257).
tik dirbu
21
etwas weniger, – als
šiek tiek mažiau – kaip
freiwilleiger Freiwilleiger .
c
Critical note: Freiwilleiger ] cor F pro min, vid ex err lle pro ll
Freiwilleiger.
Freiwilliger.
savanoris.
n
Note: „Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Der Stand der seelischen Erlebnissen
Dvasiniai išgyvenimai
22
wechselt sich sehr oft. Ich weiss, dass Du mir ein Brief geschrieben hast,
nuolat kinta. Žinau, kad man buvai parašiusi laišką,
23
aber er irgendwo unterwegs stecken bleibt. Ich hoffe, nach 10 oder 15 Juli
bet jis kažkur pakeliui pasimetė. Tikiuosi, kad po liepos 10 ar 15 d.
24
aus diesem Lager werde ich entlassen (kann meine Hoffnung und falsch sein), – ich
būsiu išleistas iš šios stovyklos (galiu ir klysti),
n
Note: „Nuolat sklido gandai, kad garbės kalinius paleis – buvo net visokių datų. Bet ėjo dienos, savaitės, mėnesiai. Pranašystės pasirodė netikros, sapnai vis nesipildė pagal sapnininką“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 319). „Griebėmės net spiritizmo seansų, kad tik kas nors palaikytų viltį“ („Aleksandro Kantvilo prisiminimai apie Štuthofo kankinius“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 192).
– aš
25
weiss nicht, ob es lohnt mir nach Stutthof Pakette zu schicken, aber die
abejoju, ar verta man į Stutthofą siųsti siuntinius,
n
Note: Lietuvių kaliniai, nors ir kentė alkį, bet tikėjosi greit būti paleisti iš lagerio, todėl namiškių nebeprašė siuntinių: „Tačiau visiems tada buvo susikūrusi iliuzija, kad galime greit važiuot namo“ (Stasys Yla, „Politiko kelias šalia Dievo“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 227); „Tačiau alkis visus labai kankino. Jėgos visų buvo labai išsekusios. Tomis dienomis buvo mažiau vilčių laukti paleidimo, nes po pirmųjų garbės kalinių įspūdžių gyvenimas ėjo ir toliau, kaip ėjęs“ (Stasys Yla, „Ir atleisk mums mūsų kaltes…“, in: Ibid., p. 218).
tačiau
26
Pakette zu bekommen – es ist sehr angenehm. Wie möchte ich zusammen
juos gauti – visada labai malonu. Kaip aš norėčiau būti kartu
27
mit Dir, mit Daliukas sein, – was für eine
su Tavim ir Daliuku, – koks
teufeliche
c
Critical note: teufli[s]che ] vid ex err teufe pro teuf, vid ex err liche pro lische
teufeliche
teuflische
kankinantis
Sache das Heimat-
tėvy-
28
weh ist! Es gibt keine Worte um diesen Gefühl zu ausdrücken!
nės ilgesys! Neįmanoma žodžiais išsakyti!
n
Note: „Rytą po patikrinimo ir pusryčių išeidavo į darbą ir grįždavo tik vakare, ir tuoj po vakarienės pasitraukdavo prie savo lovos tylus ir susimąstęs, liūdną žvilgsnį nuleidęs žemyn. Man rodos, aš tada jaučiau jo begalinį ilgesį, kuris dvelkė iš visos jo būtybės. Ilgesį tėvynės, gal savo brangių artimųjų“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 318); „Man rodos, […] jo troškimas pamatyti tėvynę buvo toks stiprus, kad jis nebepajėgė tam atsispirti ir nebematė kitokių pančių, kitokių pavojų. Gal svajojo laisvę būsiant tikrą, kai visi, išklydę iš tėvynės, grįžta kaip paukščiai namo ir vėl laimingai gyvena“ (Idem, in: Ibid., p. 320).
29
Küsse herzlich unseren Daliuką, – danke Ihr für ihre Bravheit. Grüsse
Pabučiuok nuoširdžiai mūsų Daliuką, – padėkok jai už jos paklusnumą. Perduok linkėjimus
30
allen Nachbarn und Bekannten, die sind gut für Euch. Es ist sehr
visiems kaimynams ir pažįstamiems, kurie Jums geri. Labai
31
traurig, dass und dein Frühling und Sommer verdorben sind, – dass
liūdna, kad ir Tavo pavasaris, ir vasara sugadinti, – kad
32
du musst so viel Sorgen
Tu turi tiek daug rūpesčių,
habe
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err om n
habe
haben
und ich kann nichts
o aš negaliu
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tau
helfen.
niekuo padėti.
33
Aber ich bin
Bet aš
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nesu
der Herr meines Schicksals, –
savo likimo viešpats, –
wass
wass
was
kann ich machen!
ką gi aš galiu padaryti!
34
Ich danke Dir – viel – viel! Seien sie beide strark und
Aš Tau dėkoju – labai labai! Būkit abi stiprios ir
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
trau-
35
rig – verlieren den Mut nicht. Ich den Mut verliere nicht!
neliūdėkit, – nepraraskit drąsos. Aš jos nenustoju!
36
Küsse dich herzlich und dankbar.
Bučiuoju Tave nuoširdžiai ir su dėkingumu.
37
Dein
Tavo
Baliukas.
p
Physical note: [1r] //
Baliukas.
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Wilna
Vilnius
c
Taurostr. 21/3
Tauro gatvė 21/3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign duo lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp. Prof. Dr. B. Sruoga
Prof. dr. B. Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stuttfoh prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stutthofo stovykla prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof,
d. 4
Juni Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor pro Juni, cor l pro n
Juli,
1943
1943 m., liepos 4 d.
6
Vanduk! Ich schreibe dir regelmässig
Vanduk! Aš rašau Tau reguliariai
7
jeden Sonntag (od. 2 Montag). Von dir habe ich ein
kiekvieną sekmadienį (arba pirmadienį).
8
Brief und eine
Laišką ir
Poskarte
c
Critical note: Pos[t]karte ] vid ex err om t
Poskarte
Postkarte
atvirutę
bloss am
27 26
c
Critical note: 26 ] cor pro 27, cor 6 pro 7
26
Juli
c
Critical note: Ju[n]i ] vid ex err Juli, vid ex err l pro n
Juli
Juni
erhalten.
nuo Tavęs gavau tik birželio 26 d.
Die Brefe
c
Critical note: Die Br[i]efe ] vid ex err om i
Die Brefe
Die Briefe
Laiškai
9
zu uns kommen jeden Samstag, aber gestern, d. 3
pas mus ateina kiekvieną sekmadienį, bet vakar,
Jusi Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor l pro s
Juli,
liepos 3 d.,
gab es von Dir
nuo Tavęs
10
kein Brief.
laiško nebuvo.
Der letzten Paket
Paskutinį siuntinį
(mit Rasierpasta)
(mit Rasierpaste)
(su skutimosi pasta)
habe ich erhalten am 21 Juni, –
esu gavęs birželio 21 d., –
11
und weiter habe ich von dir keine Nachricht. Man spricht über meine
o daugiau iš Tavęs neturiu jokios žinios. Kalbama, kad mane
12
baldige Entlassung aus dem Lager, aber wann das kann geschehen –
netrukus išleis iš lagerio, bet kada tai galėtų įvykti –
is ich
c
Critical note: ich ] cor pro is, cor ch pro s
ich
13
habe keine Ahnung. Es kann bald geschehen, aber es kann auch nach Wo-
nežinau. Gali išleisti greitai, bet gali užtrukti sa-
14
chen, Monaten oder Jehren stattfinden. Ich weiss nichts darüber. Ich weiss
vaites, mėnesius ar metus. Daugiau nieko nežinau. Aš
15
auch nicht, wohin, im Falle der Entlassung, ich werde fahren müssen.
taip pat nežinau, kur turėsiu važiuoti, jei mane išleistų.
16
Jetzt
Dabar
phisisch
phisisch
physisch
fiziškai
bin ich gesund. Am 2 Juli waren wir im Ostsee – baden,
esu sveikas. Liepos 2 d. buvom prie Baltijos jūros – maudytis,
17
unterwegs im Walde haben viel Blaubeeren gesammelt und gegessen.
pakeliui miške prisirinkom ir prisivalgėm daug mėlynių.
18
Das Wetter war gut, und
Oras buvo geras, o
Das das
c
Critical note: das ] cor d pro cap
das
Bad war schön.
maudynės puikios.
n
Note: Lietuviai, buvę Štuthofo kaliniai, savo memuaruose neaprašo 1943 m. lageryje vykusių kelionių į pajūrį. Tik Leono Puskunigio atsiminimuose liudijama, kad norvegai, pasipriešinę naciams, kartu su lietuviais 1944 m. vasarą buvo vedami maudytis: „Buvo graži šilta liepos ar rugpjūčio diena, ir mes patraukėme per pažįstamą klampią smėlio aikštę į pajūrį. Priekyje žengė aukštos ir gausios šiauriečių gretos – „visa Norvegijos policija“, kaip buvo kalbama lagery. Paskui juos ėjome mes – nedidelė saujelė. Mus lydėjo tik keletas suklypusių esesmanų ir du raiteliai: lagerio viršininkas hauptmanas Mėjeris ir raportfiureris Hemnicas. Šiandien šios dvi lagerio galvos pasipuošusios baltais uniforminiais švarkais ir gražiom šypsenom. Į pajūrį tik pustrečio kilometro, bet mes neiname tiesiai, o sukame į šilelio pakraštį, kur spygliuotom vielom aptvertas stovi mažas namelis ir saulėkaitoj lepinasi dvi moterys trumpom kelnaitėm. Mes jau girdėjome, kad šitam lageriūkšty gyvena dvi pasiaukojusios kekšės, todėl Šernas pajuokauja:
– Žiūrėk, gal ir mus užves į namelį!
– Užsirašyk į esesmanus, galėsi eiti, – atsako Patarška.
– Tai ir nepataikei, – atsikerta Šernas, – ši įstaigėlė skirta ukrainiečių sargybiniams.
Padarę nereikalingą kelio vingį, kurį, matyt, esesmanai mums iš anksto buvo numatę, pasukome tiesiai į pajūrį ir greitai pasislėpėme kalvotam kvapniam pušyne.
Be žodžio, visais savo pojūčiais susilieję su švelnia, ramia miško žaluma, einame ir dairomės. Pasiilgusiomis akimis glostome žydinčius viržius (kaip seniai jų nematėme – jau pusantrų juk metų spygliuotame žardy esame uždaryti!..), ir nejučiomis kojos suka į samanom klotą taką, gundantį klysti toli ir negrįžtamai. Bet dundančios arklių kanopos ir vėl grąžina į dulkiną smėlėtą kelią. Pro mus prajoja abi lagerio galvos: paniurėlis, išsišovusiais skruostikauliais Hemnicas ir juodom kipšo akutėm Mėjeris. Šį kartą jie abu esesmaniškai šypsosi ir žvilgčioja į mus, tarytum klaustų: ką, vergai, ar graži laisvė?“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 346).
Nächte
c
Critical note: Näch[s]te ] vid ex err om s
Nächte
Nächste
Kitą
Woche geher wir
savaitę,
19
wieder zum Ostseebad,
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] a c warscheinlich, p c wahrscheinlich, ins s l pri h
wahrscheinlich
turbūt
am 5
u◊d und
c
Critical note: und ] cor n pro ill
und
9 Juli.
liepos 5 ir 9 d., vėl eisim prie jūros maudytis.
Ich bleibe immer
Aš vis
20
bei meiner alten Arbeit, – ohne Arbeit kann ich nicht leben, bloss arbeite
tebedirbu lagerio raštinėje, – be darbo negalėčiau gyventi,
n
Note: Štuthofo kaliniai svarstė, kodėl darbas lageryje „garbės kalinių“ grupei ir Baliui Sruogai buvo svarbus: „Negalėdamas pakęsti nuolatinio ūžesio bloke, Sruoga ilgai blaškėsi, ieškojo, kur galėtų dirbti. Po kelių mėnesių jį priėmė į komendantūros skyrių, kuris tvarkė raidinį kalinių sąrašą. Šiuo darbu Sruoga nuoširdžiai buvo patenkintas, ne todėl, žinoma, kad toksai krapštymasis perrašinėjant dešimtis tūkstančių pavardžių būtų įdomus ar naudingas. Į darbą jis žiūrėjo kaip į priemonę pamiršti gresiantį pavojų ir kaip į būdą atsipalaiduoti nuo tuščių kalbų ir ginčų bloke, kurie jį ypač erzino. Sruoga nepakentė beprasmiškų kalbų, kurios neretai virsdavo aštriomis diskusijomis, barniais ir net keiksmais, ne todėl, kad būtų nemėgęs žmonių. Anaiptol. Žmones jis mėgo, tačiau klausytis iki gyvo kaulo įkyrėjusių plepalų negalėjo. Negalėjo todėl, kad nenustojo galvojęs apie tai, kas sudarė jo gyvenimo prasmę ir turinį – kūrybą. Atsidėti kūrybai bent pirmaisiais mėnesiais, per kuriuos keliolika mūsų etapo žmonių žuvo kankinių mirtimi, jis negalėjo. Aiškiau tariant – kūrybinė impotencija buvo viena iš pagrindinių Sruogos kankinimosi priežasčių. Neapsiriksiu pasakęs, jeigu, nors ir mušamas bei koneveikiamas, jis būtų turėjęs valandą kitą laisvesnio laiko ir popieriaus ar pieštuką, taip skaudžiai nebūtų kankinęsis“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 293);
„Lietuvių grupė pasiprašė dirbti, ir tai jiems buvo labai svarbu psichologiškai – tuo jie tarsi susilygino su kitais lagerio kaliniais. Sruogai darbas raštinėje, viena vertus, buvo palengvinimas – jis turėjo progos daugiau pabūti kitoje aplinkoje, matyti daugiau negu siauras barako pasaulėlis. Bet, kita vertus, kuo daugiau matai, tuo sunkiau…“ (Fiodor Soprunov, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 339);
„To vidaus košmaro, kuris kartais reikšdavosi bloko nuotaikose, jis vengė. Visą laiką dirbo raportų skyriuje, to velnio Chemnitzo žinioje. Gal jis norėjo iš arčiau pažinti kacetinio pragaro sistemą. Bet svarbiausia, atrodė, – nebūti tuose namuose, kur jis jautėsi vienišas“ (Stasys Yla, „Didesni užsimojimai“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 257).
tik dirbu
21
etwas weniger, – als
šiek tiek mažiau – kaip
freiwilleiger Freiwilleiger .
c
Critical note: Freiwilleiger ] cor F pro min, vid ex err lle pro ll
Freiwilleiger.
Freiwilliger.
savanoris.
n
Note: „Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Der Stand der seelischen Erlebnissen
Dvasiniai išgyvenimai
22
wechselt sich sehr oft. Ich weiss, dass Du mir ein Brief geschrieben hast,
nuolat kinta. Žinau, kad man buvai parašiusi laišką,
23
aber er irgendwo unterwegs stecken bleibt. Ich hoffe, nach 10 oder 15 Juli
bet jis kažkur pakeliui pasimetė. Tikiuosi, kad po liepos 10 ar 15 d.
24
aus diesem Lager werde ich entlassen (kann meine Hoffnung und falsch sein), – ich
būsiu išleistas iš šios stovyklos (galiu ir klysti),
n
Note: „Nuolat sklido gandai, kad garbės kalinius paleis – buvo net visokių datų. Bet ėjo dienos, savaitės, mėnesiai. Pranašystės pasirodė netikros, sapnai vis nesipildė pagal sapnininką“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 319). „Griebėmės net spiritizmo seansų, kad tik kas nors palaikytų viltį“ („Aleksandro Kantvilo prisiminimai apie Štuthofo kankinius“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 192).
– aš
25
weiss nicht, ob es lohnt mir nach Stutthof Pakette zu schicken, aber die
abejoju, ar verta man į Stutthofą siųsti siuntinius,
n
Note: Lietuvių kaliniai, nors ir kentė alkį, bet tikėjosi greit būti paleisti iš lagerio, todėl namiškių nebeprašė siuntinių: „Tačiau visiems tada buvo susikūrusi iliuzija, kad galime greit važiuot namo“ (Stasys Yla, „Politiko kelias šalia Dievo“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 227); „Tačiau alkis visus labai kankino. Jėgos visų buvo labai išsekusios. Tomis dienomis buvo mažiau vilčių laukti paleidimo, nes po pirmųjų garbės kalinių įspūdžių gyvenimas ėjo ir toliau, kaip ėjęs“ (Stasys Yla, „Ir atleisk mums mūsų kaltes…“, in: Ibid., p. 218).
tačiau
26
Pakette zu bekommen – es ist sehr angenehm. Wie möchte ich zusammen
juos gauti – visada labai malonu. Kaip aš norėčiau būti kartu
27
mit Dir, mit Daliukas sein, – was für eine
su Tavim ir Daliuku, – koks
teufeliche
c
Critical note: teufli[s]che ] vid ex err teufe pro teuf, vid ex err liche pro lische
teufeliche
teuflische
kankinantis
Sache das Heimat-
tėvy-
28
weh ist! Es gibt keine Worte um diesen Gefühl zu ausdrücken!
nės ilgesys! Neįmanoma žodžiais išsakyti!
n
Note: „Rytą po patikrinimo ir pusryčių išeidavo į darbą ir grįždavo tik vakare, ir tuoj po vakarienės pasitraukdavo prie savo lovos tylus ir susimąstęs, liūdną žvilgsnį nuleidęs žemyn. Man rodos, aš tada jaučiau jo begalinį ilgesį, kuris dvelkė iš visos jo būtybės. Ilgesį tėvynės, gal savo brangių artimųjų“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 318); „Man rodos, […] jo troškimas pamatyti tėvynę buvo toks stiprus, kad jis nebepajėgė tam atsispirti ir nebematė kitokių pančių, kitokių pavojų. Gal svajojo laisvę būsiant tikrą, kai visi, išklydę iš tėvynės, grįžta kaip paukščiai namo ir vėl laimingai gyvena“ (Idem, in: Ibid., p. 320).
29
Küsse herzlich unseren Daliuką, – danke Ihr für ihre Bravheit. Grüsse
Pabučiuok nuoširdžiai mūsų Daliuką, – padėkok jai už jos paklusnumą. Perduok linkėjimus
30
allen Nachbarn und Bekannten, die sind gut für Euch. Es ist sehr
visiems kaimynams ir pažįstamiems, kurie Jums geri. Labai
31
traurig, dass und dein Frühling und Sommer verdorben sind, – dass
liūdna, kad ir Tavo pavasaris, ir vasara sugadinti, – kad
32
du musst so viel Sorgen
Tu turi tiek daug rūpesčių,
habe
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err om n
habe
haben
und ich kann nichts
o aš negaliu
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tau
helfen.
niekuo padėti.
33
Aber ich bin
Bet aš
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nesu
der Herr meines Schicksals, –
savo likimo viešpats, –
wass
wass
was
kann ich machen!
ką gi aš galiu padaryti!
34
Ich danke Dir – viel – viel! Seien sie beide strark und
Aš Tau dėkoju – labai labai! Būkit abi stiprios ir
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
trau-
35
rig – verlieren den Mut nicht. Ich den Mut verliere nicht!
neliūdėkit, – nepraraskit drąsos. Aš jos nenustoju!
36
Küsse dich herzlich und dankbar.
Bučiuoju Tave nuoširdžiai ir su dėkingumu.
37
Dein
Tavo
Baliukas.
p
Physical note: [1r] //
Baliukas.
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Wilna
Vilnius
c
Taurostr. 21/3
Tauro gatvė 21/3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign duo lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp. Prof. Dr. B. Sruoga
Prof. dr. B. Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stuttfoh prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stutthofo stovykla prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof,
d. 4
Juni Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor pro Juni, cor l pro n
Juli,
1943
1943 m., liepos 4 d.
6
Vanduk! Ich schreibe dir regelmässig
Vanduk! Aš rašau Tau reguliariai
7
jeden Sonntag (od. 2 Montag). Von dir habe ich ein
kiekvieną sekmadienį (arba pirmadienį).
8
Brief und eine
Laišką ir
Poskarte
c
Critical note: Pos[t]karte ] vid ex err om t
Poskarte
Postkarte
atvirutę
bloss am
27 26
c
Critical note: 26 ] cor pro 27, cor 6 pro 7
26
Juli
c
Critical note: Ju[n]i ] vid ex err Juli, vid ex err l pro n
Juli
Juni
erhalten.
nuo Tavęs gavau tik birželio 26 d.
Die Brefe
c
Critical note: Die Br[i]efe ] vid ex err om i
Die Brefe
Die Briefe
Laiškai
9
zu uns kommen jeden Samstag, aber gestern, d. 3
pas mus ateina kiekvieną sekmadienį, bet vakar,
Jusi Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor l pro s
Juli,
liepos 3 d.,
gab es von Dir
nuo Tavęs
10
kein Brief.
laiško nebuvo.
Der letzten Paket
Paskutinį siuntinį
(mit Rasierpasta)
(mit Rasierpaste)
(su skutimosi pasta)
habe ich erhalten am 21 Juni, –
esu gavęs birželio 21 d., –
11
und weiter habe ich von dir keine Nachricht. Man spricht über meine
o daugiau iš Tavęs neturiu jokios žinios. Kalbama, kad mane
12
baldige Entlassung aus dem Lager, aber wann das kann geschehen –
netrukus išleis iš lagerio, bet kada tai galėtų įvykti –
is ich
c
Critical note: ich ] cor pro is, cor ch pro s
ich
13
habe keine Ahnung. Es kann bald geschehen, aber es kann auch nach Wo-
nežinau. Gali išleisti greitai, bet gali užtrukti sa-
14
chen, Monaten oder Jehren stattfinden. Ich weiss nichts darüber. Ich weiss
vaites, mėnesius ar metus. Daugiau nieko nežinau. Aš
15
auch nicht, wohin, im Falle der Entlassung, ich werde fahren müssen.
taip pat nežinau, kur turėsiu važiuoti, jei mane išleistų.
16
Jetzt
Dabar
phisisch
phisisch
physisch
fiziškai
bin ich gesund. Am 2 Juli waren wir im Ostsee – baden,
esu sveikas. Liepos 2 d. buvom prie Baltijos jūros – maudytis,
17
unterwegs im Walde haben viel Blaubeeren gesammelt und gegessen.
pakeliui miške prisirinkom ir prisivalgėm daug mėlynių.
18
Das Wetter war gut, und
Oras buvo geras, o
Das das
c
Critical note: das ] cor d pro cap
das
Bad war schön.
maudynės puikios.
n
Note: Lietuviai, buvę Štuthofo kaliniai, savo memuaruose neaprašo 1943 m. lageryje vykusių kelionių į pajūrį. Tik Leono Puskunigio atsiminimuose liudijama, kad norvegai, pasipriešinę naciams, kartu su lietuviais 1944 m. vasarą buvo vedami maudytis: „Buvo graži šilta liepos ar rugpjūčio diena, ir mes patraukėme per pažįstamą klampią smėlio aikštę į pajūrį. Priekyje žengė aukštos ir gausios šiauriečių gretos – „visa Norvegijos policija“, kaip buvo kalbama lagery. Paskui juos ėjome mes – nedidelė saujelė. Mus lydėjo tik keletas suklypusių esesmanų ir du raiteliai: lagerio viršininkas hauptmanas Mėjeris ir raportfiureris Hemnicas. Šiandien šios dvi lagerio galvos pasipuošusios baltais uniforminiais švarkais ir gražiom šypsenom. Į pajūrį tik pustrečio kilometro, bet mes neiname tiesiai, o sukame į šilelio pakraštį, kur spygliuotom vielom aptvertas stovi mažas namelis ir saulėkaitoj lepinasi dvi moterys trumpom kelnaitėm. Mes jau girdėjome, kad šitam lageriūkšty gyvena dvi pasiaukojusios kekšės, todėl Šernas pajuokauja:
– Žiūrėk, gal ir mus užves į namelį!
– Užsirašyk į esesmanus, galėsi eiti, – atsako Patarška.
– Tai ir nepataikei, – atsikerta Šernas, – ši įstaigėlė skirta ukrainiečių sargybiniams.
Padarę nereikalingą kelio vingį, kurį, matyt, esesmanai mums iš anksto buvo numatę, pasukome tiesiai į pajūrį ir greitai pasislėpėme kalvotam kvapniam pušyne.
Be žodžio, visais savo pojūčiais susilieję su švelnia, ramia miško žaluma, einame ir dairomės. Pasiilgusiomis akimis glostome žydinčius viržius (kaip seniai jų nematėme – jau pusantrų juk metų spygliuotame žardy esame uždaryti!..), ir nejučiomis kojos suka į samanom klotą taką, gundantį klysti toli ir negrįžtamai. Bet dundančios arklių kanopos ir vėl grąžina į dulkiną smėlėtą kelią. Pro mus prajoja abi lagerio galvos: paniurėlis, išsišovusiais skruostikauliais Hemnicas ir juodom kipšo akutėm Mėjeris. Šį kartą jie abu esesmaniškai šypsosi ir žvilgčioja į mus, tarytum klaustų: ką, vergai, ar graži laisvė?“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 346).
Nächte
c
Critical note: Näch[s]te ] vid ex err om s
Nächte
Nächste
Kitą
Woche geher wir
savaitę,
19
wieder zum Ostseebad,
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] a c warscheinlich, p c wahrscheinlich, ins s l pri h
wahrscheinlich
turbūt
am 5
u◊d und
c
Critical note: und ] cor n pro ill
und
9 Juli.
liepos 5 ir 9 d., vėl eisim prie jūros maudytis.
Ich bleibe immer
Aš vis
20
bei meiner alten Arbeit, – ohne Arbeit kann ich nicht leben, bloss arbeite
tebedirbu lagerio raštinėje, – be darbo negalėčiau gyventi,
n
Note: Štuthofo kaliniai svarstė, kodėl darbas lageryje „garbės kalinių“ grupei ir Baliui Sruogai buvo svarbus: „Negalėdamas pakęsti nuolatinio ūžesio bloke, Sruoga ilgai blaškėsi, ieškojo, kur galėtų dirbti. Po kelių mėnesių jį priėmė į komendantūros skyrių, kuris tvarkė raidinį kalinių sąrašą. Šiuo darbu Sruoga nuoširdžiai buvo patenkintas, ne todėl, žinoma, kad toksai krapštymasis perrašinėjant dešimtis tūkstančių pavardžių būtų įdomus ar naudingas. Į darbą jis žiūrėjo kaip į priemonę pamiršti gresiantį pavojų ir kaip į būdą atsipalaiduoti nuo tuščių kalbų ir ginčų bloke, kurie jį ypač erzino. Sruoga nepakentė beprasmiškų kalbų, kurios neretai virsdavo aštriomis diskusijomis, barniais ir net keiksmais, ne todėl, kad būtų nemėgęs žmonių. Anaiptol. Žmones jis mėgo, tačiau klausytis iki gyvo kaulo įkyrėjusių plepalų negalėjo. Negalėjo todėl, kad nenustojo galvojęs apie tai, kas sudarė jo gyvenimo prasmę ir turinį – kūrybą. Atsidėti kūrybai bent pirmaisiais mėnesiais, per kuriuos keliolika mūsų etapo žmonių žuvo kankinių mirtimi, jis negalėjo. Aiškiau tariant – kūrybinė impotencija buvo viena iš pagrindinių Sruogos kankinimosi priežasčių. Neapsiriksiu pasakęs, jeigu, nors ir mušamas bei koneveikiamas, jis būtų turėjęs valandą kitą laisvesnio laiko ir popieriaus ar pieštuką, taip skaudžiai nebūtų kankinęsis“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 293);
„Lietuvių grupė pasiprašė dirbti, ir tai jiems buvo labai svarbu psichologiškai – tuo jie tarsi susilygino su kitais lagerio kaliniais. Sruogai darbas raštinėje, viena vertus, buvo palengvinimas – jis turėjo progos daugiau pabūti kitoje aplinkoje, matyti daugiau negu siauras barako pasaulėlis. Bet, kita vertus, kuo daugiau matai, tuo sunkiau…“ (Fiodor Soprunov, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 339);
„To vidaus košmaro, kuris kartais reikšdavosi bloko nuotaikose, jis vengė. Visą laiką dirbo raportų skyriuje, to velnio Chemnitzo žinioje. Gal jis norėjo iš arčiau pažinti kacetinio pragaro sistemą. Bet svarbiausia, atrodė, – nebūti tuose namuose, kur jis jautėsi vienišas“ (Stasys Yla, „Didesni užsimojimai“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 257).
tik dirbu
21
etwas weniger, – als
šiek tiek mažiau – kaip
freiwilleiger Freiwilleiger .
c
Critical note: Freiwilleiger ] cor F pro min, vid ex err lle pro ll
Freiwilleiger.
Freiwilliger.
savanoris.
n
Note: „Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Der Stand der seelischen Erlebnissen
Dvasiniai išgyvenimai
22
wechselt sich sehr oft. Ich weiss, dass Du mir ein Brief geschrieben hast,
nuolat kinta. Žinau, kad man buvai parašiusi laišką,
23
aber er irgendwo unterwegs stecken bleibt. Ich hoffe, nach 10 oder 15 Juli
bet jis kažkur pakeliui pasimetė. Tikiuosi, kad po liepos 10 ar 15 d.
24
aus diesem Lager werde ich entlassen (kann meine Hoffnung und falsch sein), – ich
būsiu išleistas iš šios stovyklos (galiu ir klysti),
n
Note: „Nuolat sklido gandai, kad garbės kalinius paleis – buvo net visokių datų. Bet ėjo dienos, savaitės, mėnesiai. Pranašystės pasirodė netikros, sapnai vis nesipildė pagal sapnininką“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 319). „Griebėmės net spiritizmo seansų, kad tik kas nors palaikytų viltį“ („Aleksandro Kantvilo prisiminimai apie Štuthofo kankinius“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 192).
– aš
25
weiss nicht, ob es lohnt mir nach Stutthof Pakette zu schicken, aber die
abejoju, ar verta man į Stutthofą siųsti siuntinius,
n
Note: Lietuvių kaliniai, nors ir kentė alkį, bet tikėjosi greit būti paleisti iš lagerio, todėl namiškių nebeprašė siuntinių: „Tačiau visiems tada buvo susikūrusi iliuzija, kad galime greit važiuot namo“ (Stasys Yla, „Politiko kelias šalia Dievo“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 227); „Tačiau alkis visus labai kankino. Jėgos visų buvo labai išsekusios. Tomis dienomis buvo mažiau vilčių laukti paleidimo, nes po pirmųjų garbės kalinių įspūdžių gyvenimas ėjo ir toliau, kaip ėjęs“ (Stasys Yla, „Ir atleisk mums mūsų kaltes…“, in: Ibid., p. 218).
tačiau
26
Pakette zu bekommen – es ist sehr angenehm. Wie möchte ich zusammen
juos gauti – visada labai malonu. Kaip aš norėčiau būti kartu
27
mit Dir, mit Daliukas sein, – was für eine
su Tavim ir Daliuku, – koks
teufeliche
c
Critical note: teufli[s]che ] vid ex err teufe pro teuf, vid ex err liche pro lische
teufeliche
teuflische
kankinantis
Sache das Heimat-
tėvy-
28
weh ist! Es gibt keine Worte um diesen Gefühl zu ausdrücken!
nės ilgesys! Neįmanoma žodžiais išsakyti!
n
Note: „Rytą po patikrinimo ir pusryčių išeidavo į darbą ir grįždavo tik vakare, ir tuoj po vakarienės pasitraukdavo prie savo lovos tylus ir susimąstęs, liūdną žvilgsnį nuleidęs žemyn. Man rodos, aš tada jaučiau jo begalinį ilgesį, kuris dvelkė iš visos jo būtybės. Ilgesį tėvynės, gal savo brangių artimųjų“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 318); „Man rodos, […] jo troškimas pamatyti tėvynę buvo toks stiprus, kad jis nebepajėgė tam atsispirti ir nebematė kitokių pančių, kitokių pavojų. Gal svajojo laisvę būsiant tikrą, kai visi, išklydę iš tėvynės, grįžta kaip paukščiai namo ir vėl laimingai gyvena“ (Idem, in: Ibid., p. 320).
29
Küsse herzlich unseren Daliuką, – danke Ihr für ihre Bravheit. Grüsse
Pabučiuok nuoširdžiai mūsų Daliuką, – padėkok jai už jos paklusnumą. Perduok linkėjimus
30
allen Nachbarn und Bekannten, die sind gut für Euch. Es ist sehr
visiems kaimynams ir pažįstamiems, kurie Jums geri. Labai
31
traurig, dass und dein Frühling und Sommer verdorben sind, – dass
liūdna, kad ir Tavo pavasaris, ir vasara sugadinti, – kad
32
du musst so viel Sorgen
Tu turi tiek daug rūpesčių,
habe
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err om n
habe
haben
und ich kann nichts
o aš negaliu
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tau
helfen.
niekuo padėti.
33
Aber ich bin
Bet aš
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nesu
der Herr meines Schicksals, –
savo likimo viešpats, –
wass
wass
was
kann ich machen!
ką gi aš galiu padaryti!
34
Ich danke Dir – viel – viel! Seien sie beide strark und
Aš Tau dėkoju – labai labai! Būkit abi stiprios ir
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
trau-
35
rig – verlieren den Mut nicht. Ich den Mut verliere nicht!
neliūdėkit, – nepraraskit drąsos. Aš jos nenustoju!
36
Küsse dich herzlich und dankbar.
Bučiuoju Tave nuoširdžiai ir su dėkingumu.
37
Dein
Tavo
Baliukas.
p
Physical note: [1r] //
Baliukas.
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Wilna
Vilnius
c
Taurostr. 21/3
Tauro gatvė 21/3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign duo lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp. Prof. Dr. B. Sruoga
Prof. dr. B. Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stuttfoh prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stutthofo stovykla prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof,
d. 4
Juni Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor pro Juni, cor l pro n
Juli,
1943
1943 m., liepos 4 d.
6
Vanduk! Ich schreibe dir regelmässig
Vanduk! Aš rašau Tau reguliariai
7
jeden Sonntag (od. 2 Montag). Von dir habe ich ein
kiekvieną sekmadienį (arba pirmadienį).
8
Brief und eine
Laišką ir
Poskarte
c
Critical note: Pos[t]karte ] vid ex err om t
Poskarte
Postkarte
atvirutę
bloss am
27 26
c
Critical note: 26 ] cor pro 27, cor 6 pro 7
26
Juli
c
Critical note: Ju[n]i ] vid ex err Juli, vid ex err l pro n
Juli
Juni
erhalten.
nuo Tavęs gavau tik birželio 26 d.
Die Brefe
c
Critical note: Die Br[i]efe ] vid ex err om i
Die Brefe
Die Briefe
Laiškai
9
zu uns kommen jeden Samstag, aber gestern, d. 3
pas mus ateina kiekvieną sekmadienį, bet vakar,
Jusi Juli ,
c
Critical note: Juli ] cor l pro s
Juli,
liepos 3 d.,
gab es von Dir
nuo Tavęs
10
kein Brief.
laiško nebuvo.
Der letzten Paket
Paskutinį siuntinį
(mit Rasierpasta)
(mit Rasierpaste)
(su skutimosi pasta)
habe ich erhalten am 21 Juni, –
esu gavęs birželio 21 d., –
11
und weiter habe ich von dir keine Nachricht. Man spricht über meine
o daugiau iš Tavęs neturiu jokios žinios. Kalbama, kad mane
12
baldige Entlassung aus dem Lager, aber wann das kann geschehen –
netrukus išleis iš lagerio, bet kada tai galėtų įvykti –
is ich
c
Critical note: ich ] cor pro is, cor ch pro s
ich
13
habe keine Ahnung. Es kann bald geschehen, aber es kann auch nach Wo-
nežinau. Gali išleisti greitai, bet gali užtrukti sa-
14
chen, Monaten oder Jehren stattfinden. Ich weiss nichts darüber. Ich weiss
vaites, mėnesius ar metus. Daugiau nieko nežinau. Aš
15
auch nicht, wohin, im Falle der Entlassung, ich werde fahren müssen.
taip pat nežinau, kur turėsiu važiuoti, jei mane išleistų.
16
Jetzt
Dabar
phisisch
phisisch
physisch
fiziškai
bin ich gesund. Am 2 Juli waren wir im Ostsee – baden,
esu sveikas. Liepos 2 d. buvom prie Baltijos jūros – maudytis,
17
unterwegs im Walde haben viel Blaubeeren gesammelt und gegessen.
pakeliui miške prisirinkom ir prisivalgėm daug mėlynių.
18
Das Wetter war gut, und
Oras buvo geras, o
Das das
c
Critical note: das ] cor d pro cap
das
Bad war schön.
maudynės puikios.
n
Note: Lietuviai, buvę Štuthofo kaliniai, savo memuaruose neaprašo 1943 m. lageryje vykusių kelionių į pajūrį. Tik Leono Puskunigio atsiminimuose liudijama, kad norvegai, pasipriešinę naciams, kartu su lietuviais 1944 m. vasarą buvo vedami maudytis: „Buvo graži šilta liepos ar rugpjūčio diena, ir mes patraukėme per pažįstamą klampią smėlio aikštę į pajūrį. Priekyje žengė aukštos ir gausios šiauriečių gretos – „visa Norvegijos policija“, kaip buvo kalbama lagery. Paskui juos ėjome mes – nedidelė saujelė. Mus lydėjo tik keletas suklypusių esesmanų ir du raiteliai: lagerio viršininkas hauptmanas Mėjeris ir raportfiureris Hemnicas. Šiandien šios dvi lagerio galvos pasipuošusios baltais uniforminiais švarkais ir gražiom šypsenom. Į pajūrį tik pustrečio kilometro, bet mes neiname tiesiai, o sukame į šilelio pakraštį, kur spygliuotom vielom aptvertas stovi mažas namelis ir saulėkaitoj lepinasi dvi moterys trumpom kelnaitėm. Mes jau girdėjome, kad šitam lageriūkšty gyvena dvi pasiaukojusios kekšės, todėl Šernas pajuokauja:
– Žiūrėk, gal ir mus užves į namelį!
– Užsirašyk į esesmanus, galėsi eiti, – atsako Patarška.
– Tai ir nepataikei, – atsikerta Šernas, – ši įstaigėlė skirta ukrainiečių sargybiniams.
Padarę nereikalingą kelio vingį, kurį, matyt, esesmanai mums iš anksto buvo numatę, pasukome tiesiai į pajūrį ir greitai pasislėpėme kalvotam kvapniam pušyne.
Be žodžio, visais savo pojūčiais susilieję su švelnia, ramia miško žaluma, einame ir dairomės. Pasiilgusiomis akimis glostome žydinčius viržius (kaip seniai jų nematėme – jau pusantrų juk metų spygliuotame žardy esame uždaryti!..), ir nejučiomis kojos suka į samanom klotą taką, gundantį klysti toli ir negrįžtamai. Bet dundančios arklių kanopos ir vėl grąžina į dulkiną smėlėtą kelią. Pro mus prajoja abi lagerio galvos: paniurėlis, išsišovusiais skruostikauliais Hemnicas ir juodom kipšo akutėm Mėjeris. Šį kartą jie abu esesmaniškai šypsosi ir žvilgčioja į mus, tarytum klaustų: ką, vergai, ar graži laisvė?“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 346).
Nächte
c
Critical note: Näch[s]te ] vid ex err om s
Nächte
Nächste
Kitą
Woche geher wir
savaitę,
19
wieder zum Ostseebad,
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] a c warscheinlich, p c wahrscheinlich, ins s l pri h
wahrscheinlich
turbūt
am 5
u◊d und
c
Critical note: und ] cor n pro ill
und
9 Juli.
liepos 5 ir 9 d., vėl eisim prie jūros maudytis.
Ich bleibe immer
Aš vis
20
bei meiner alten Arbeit, – ohne Arbeit kann ich nicht leben, bloss arbeite
tebedirbu lagerio raštinėje, – be darbo negalėčiau gyventi,
n
Note: Štuthofo kaliniai svarstė, kodėl darbas lageryje „garbės kalinių“ grupei ir Baliui Sruogai buvo svarbus: „Negalėdamas pakęsti nuolatinio ūžesio bloke, Sruoga ilgai blaškėsi, ieškojo, kur galėtų dirbti. Po kelių mėnesių jį priėmė į komendantūros skyrių, kuris tvarkė raidinį kalinių sąrašą. Šiuo darbu Sruoga nuoširdžiai buvo patenkintas, ne todėl, žinoma, kad toksai krapštymasis perrašinėjant dešimtis tūkstančių pavardžių būtų įdomus ar naudingas. Į darbą jis žiūrėjo kaip į priemonę pamiršti gresiantį pavojų ir kaip į būdą atsipalaiduoti nuo tuščių kalbų ir ginčų bloke, kurie jį ypač erzino. Sruoga nepakentė beprasmiškų kalbų, kurios neretai virsdavo aštriomis diskusijomis, barniais ir net keiksmais, ne todėl, kad būtų nemėgęs žmonių. Anaiptol. Žmones jis mėgo, tačiau klausytis iki gyvo kaulo įkyrėjusių plepalų negalėjo. Negalėjo todėl, kad nenustojo galvojęs apie tai, kas sudarė jo gyvenimo prasmę ir turinį – kūrybą. Atsidėti kūrybai bent pirmaisiais mėnesiais, per kuriuos keliolika mūsų etapo žmonių žuvo kankinių mirtimi, jis negalėjo. Aiškiau tariant – kūrybinė impotencija buvo viena iš pagrindinių Sruogos kankinimosi priežasčių. Neapsiriksiu pasakęs, jeigu, nors ir mušamas bei koneveikiamas, jis būtų turėjęs valandą kitą laisvesnio laiko ir popieriaus ar pieštuką, taip skaudžiai nebūtų kankinęsis“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 293);
„Lietuvių grupė pasiprašė dirbti, ir tai jiems buvo labai svarbu psichologiškai – tuo jie tarsi susilygino su kitais lagerio kaliniais. Sruogai darbas raštinėje, viena vertus, buvo palengvinimas – jis turėjo progos daugiau pabūti kitoje aplinkoje, matyti daugiau negu siauras barako pasaulėlis. Bet, kita vertus, kuo daugiau matai, tuo sunkiau…“ (Fiodor Soprunov, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 339);
„To vidaus košmaro, kuris kartais reikšdavosi bloko nuotaikose, jis vengė. Visą laiką dirbo raportų skyriuje, to velnio Chemnitzo žinioje. Gal jis norėjo iš arčiau pažinti kacetinio pragaro sistemą. Bet svarbiausia, atrodė, – nebūti tuose namuose, kur jis jautėsi vienišas“ (Stasys Yla, „Didesni užsimojimai“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 257).
tik dirbu
21
etwas weniger, – als
šiek tiek mažiau – kaip
freiwilleiger Freiwilleiger .
c
Critical note: Freiwilleiger ] cor F pro min, vid ex err lle pro ll
Freiwilleiger.
Freiwilliger.
savanoris.
n
Note: „Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Der Stand der seelischen Erlebnissen
Dvasiniai išgyvenimai
22
wechselt sich sehr oft. Ich weiss, dass Du mir ein Brief geschrieben hast,
nuolat kinta. Žinau, kad man buvai parašiusi laišką,
23
aber er irgendwo unterwegs stecken bleibt. Ich hoffe, nach 10 oder 15 Juli
bet jis kažkur pakeliui pasimetė. Tikiuosi, kad po liepos 10 ar 15 d.
24
aus diesem Lager werde ich entlassen (kann meine Hoffnung und falsch sein), – ich
būsiu išleistas iš šios stovyklos (galiu ir klysti),
n
Note: „Nuolat sklido gandai, kad garbės kalinius paleis – buvo net visokių datų. Bet ėjo dienos, savaitės, mėnesiai. Pranašystės pasirodė netikros, sapnai vis nesipildė pagal sapnininką“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 319). „Griebėmės net spiritizmo seansų, kad tik kas nors palaikytų viltį“ („Aleksandro Kantvilo prisiminimai apie Štuthofo kankinius“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 192).
– aš
25
weiss nicht, ob es lohnt mir nach Stutthof Pakette zu schicken, aber die
abejoju, ar verta man į Stutthofą siųsti siuntinius,
n
Note: Lietuvių kaliniai, nors ir kentė alkį, bet tikėjosi greit būti paleisti iš lagerio, todėl namiškių nebeprašė siuntinių: „Tačiau visiems tada buvo susikūrusi iliuzija, kad galime greit važiuot namo“ (Stasys Yla, „Politiko kelias šalia Dievo“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 227); „Tačiau alkis visus labai kankino. Jėgos visų buvo labai išsekusios. Tomis dienomis buvo mažiau vilčių laukti paleidimo, nes po pirmųjų garbės kalinių įspūdžių gyvenimas ėjo ir toliau, kaip ėjęs“ (Stasys Yla, „Ir atleisk mums mūsų kaltes…“, in: Ibid., p. 218).
tačiau
26
Pakette zu bekommen – es ist sehr angenehm. Wie möchte ich zusammen
juos gauti – visada labai malonu. Kaip aš norėčiau būti kartu
27
mit Dir, mit Daliukas sein, – was für eine
su Tavim ir Daliuku, – koks
teufeliche
c
Critical note: teufli[s]che ] vid ex err teufe pro teuf, vid ex err liche pro lische
teufeliche
teuflische
kankinantis
Sache das Heimat-
tėvy-
28
weh ist! Es gibt keine Worte um diesen Gefühl zu ausdrücken!
nės ilgesys! Neįmanoma žodžiais išsakyti!
n
Note: „Rytą po patikrinimo ir pusryčių išeidavo į darbą ir grįždavo tik vakare, ir tuoj po vakarienės pasitraukdavo prie savo lovos tylus ir susimąstęs, liūdną žvilgsnį nuleidęs žemyn. Man rodos, aš tada jaučiau jo begalinį ilgesį, kuris dvelkė iš visos jo būtybės. Ilgesį tėvynės, gal savo brangių artimųjų“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 318); „Man rodos, […] jo troškimas pamatyti tėvynę buvo toks stiprus, kad jis nebepajėgė tam atsispirti ir nebematė kitokių pančių, kitokių pavojų. Gal svajojo laisvę būsiant tikrą, kai visi, išklydę iš tėvynės, grįžta kaip paukščiai namo ir vėl laimingai gyvena“ (Idem, in: Ibid., p. 320).
29
Küsse herzlich unseren Daliuką, – danke Ihr für ihre Bravheit. Grüsse
Pabučiuok nuoširdžiai mūsų Daliuką, – padėkok jai už jos paklusnumą. Perduok linkėjimus
30
allen Nachbarn und Bekannten, die sind gut für Euch. Es ist sehr
visiems kaimynams ir pažįstamiems, kurie Jums geri. Labai
31
traurig, dass und dein Frühling und Sommer verdorben sind, – dass
liūdna, kad ir Tavo pavasaris, ir vasara sugadinti, – kad
32
du musst so viel Sorgen
Tu turi tiek daug rūpesčių,
habe
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err om n
habe
haben
und ich kann nichts
o aš negaliu
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tau
helfen.
niekuo padėti.
33
Aber ich bin
Bet aš
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nesu
der Herr meines Schicksals, –
savo likimo viešpats, –
wass
wass
was
kann ich machen!
ką gi aš galiu padaryti!
34
Ich danke Dir – viel – viel! Seien sie beide strark und
Aš Tau dėkoju – labai labai! Būkit abi stiprios ir
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
trau-
35
rig – verlieren den Mut nicht. Ich den Mut verliere nicht!
neliūdėkit, – nepraraskit drąsos. Aš jos nenustoju!
36
Küsse dich herzlich und dankbar.
Bučiuoju Tave nuoširdžiai ir su dėkingumu.
37
Dein
Tavo
Baliukas.
p
Physical note: [1r] //
Baliukas.
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Wilna
Vilnius
c
Taurostr. 21/3
Tauro gatvė 21/3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign duo lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp. Prof. Dr. B. Sruoga
Prof. dr. B. Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stuttfoh prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 5
Critical note: Juli ] cor pro Juni, cor l pro n
a1
Line number 8
Critical note: Pos[t]karte ] vid ex err om t
a1
Line number 8
Critical note: 26 ] cor pro 27, cor 6 pro 7
a1
Line number 8
Critical note: Ju[n]i ] vid ex err Juli, vid ex err l pro n
a1
Line number 8
Critical note: Die Br[i]efe ] vid ex err om i
a1
Line number 9
Critical note: Juli ] cor l pro s
a1
Line number 12
Critical note: ich ] cor pro is, cor ch pro s
a1
Line number 18
Critical note: das ] cor d pro cap
a4
Line number 18
Note: Lietuviai, buvę Štuthofo kaliniai, savo memuaruose neaprašo 1943 m. lageryje vykusių kelionių į pajūrį. Tik Leono Puskunigio atsiminimuose liudijama, kad norvegai, pasipriešinę naciams, kartu su lietuviais 1944 m. vasarą buvo vedami maudytis: „Buvo graži šilta liepos ar rugpjūčio diena, ir mes patraukėme per pažįstamą klampią smėlio aikštę į pajūrį. Priekyje žengė aukštos ir gausios šiauriečių gretos – „visa Norvegijos policija“, kaip buvo kalbama lagery. Paskui juos ėjome mes – nedidelė saujelė. Mus lydėjo tik keletas suklypusių esesmanų ir du raiteliai: lagerio viršininkas hauptmanas Mėjeris ir raportfiureris Hemnicas. Šiandien šios dvi lagerio galvos pasipuošusios baltais uniforminiais švarkais ir gražiom šypsenom. Į pajūrį tik pustrečio kilometro, bet mes neiname tiesiai, o sukame į šilelio pakraštį, kur spygliuotom vielom aptvertas stovi mažas namelis ir saulėkaitoj lepinasi dvi moterys trumpom kelnaitėm. Mes jau girdėjome, kad šitam lageriūkšty gyvena dvi pasiaukojusios kekšės, todėl Šernas pajuokauja:
– Žiūrėk, gal ir mus užves į namelį!
– Užsirašyk į esesmanus, galėsi eiti, – atsako Patarška.
– Tai ir nepataikei, – atsikerta Šernas, – ši įstaigėlė skirta ukrainiečių sargybiniams.
Padarę nereikalingą kelio vingį, kurį, matyt, esesmanai mums iš anksto buvo numatę, pasukome tiesiai į pajūrį ir greitai pasislėpėme kalvotam kvapniam pušyne.
Be žodžio, visais savo pojūčiais susilieję su švelnia, ramia miško žaluma, einame ir dairomės. Pasiilgusiomis akimis glostome žydinčius viržius (kaip seniai jų nematėme – jau pusantrų juk metų spygliuotame žardy esame uždaryti!..), ir nejučiomis kojos suka į samanom klotą taką, gundantį klysti toli ir negrįžtamai. Bet dundančios arklių kanopos ir vėl grąžina į dulkiną smėlėtą kelią. Pro mus prajoja abi lagerio galvos: paniurėlis, išsišovusiais skruostikauliais Hemnicas ir juodom kipšo akutėm Mėjeris. Šį kartą jie abu esesmaniškai šypsosi ir žvilgčioja į mus, tarytum klaustų: ką, vergai, ar graži laisvė?“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 346).
a1
Line number 18
Critical note: Näch[s]te ] vid ex err om s
a1
Line number 19
Critical note: wahrscheinlich ] a c warscheinlich, p c wahrscheinlich, ins s l pri h
a1
Line number 19
Critical note: und ] cor n pro ill
a4
Line number 20
Note: Štuthofo kaliniai svarstė, kodėl darbas lageryje „garbės kalinių“ grupei ir Baliui Sruogai buvo svarbus: „Negalėdamas pakęsti nuolatinio ūžesio bloke, Sruoga ilgai blaškėsi, ieškojo, kur galėtų dirbti. Po kelių mėnesių jį priėmė į komendantūros skyrių, kuris tvarkė raidinį kalinių sąrašą. Šiuo darbu Sruoga nuoširdžiai buvo patenkintas, ne todėl, žinoma, kad toksai krapštymasis perrašinėjant dešimtis tūkstančių pavardžių būtų įdomus ar naudingas. Į darbą jis žiūrėjo kaip į priemonę pamiršti gresiantį pavojų ir kaip į būdą atsipalaiduoti nuo tuščių kalbų ir ginčų bloke, kurie jį ypač erzino. Sruoga nepakentė beprasmiškų kalbų, kurios neretai virsdavo aštriomis diskusijomis, barniais ir net keiksmais, ne todėl, kad būtų nemėgęs žmonių. Anaiptol. Žmones jis mėgo, tačiau klausytis iki gyvo kaulo įkyrėjusių plepalų negalėjo. Negalėjo todėl, kad nenustojo galvojęs apie tai, kas sudarė jo gyvenimo prasmę ir turinį – kūrybą. Atsidėti kūrybai bent pirmaisiais mėnesiais, per kuriuos keliolika mūsų etapo žmonių žuvo kankinių mirtimi, jis negalėjo. Aiškiau tariant – kūrybinė impotencija buvo viena iš pagrindinių Sruogos kankinimosi priežasčių. Neapsiriksiu pasakęs, jeigu, nors ir mušamas bei koneveikiamas, jis būtų turėjęs valandą kitą laisvesnio laiko ir popieriaus ar pieštuką, taip skaudžiai nebūtų kankinęsis“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 293);
„Lietuvių grupė pasiprašė dirbti, ir tai jiems buvo labai svarbu psichologiškai – tuo jie tarsi susilygino su kitais lagerio kaliniais. Sruogai darbas raštinėje, viena vertus, buvo palengvinimas – jis turėjo progos daugiau pabūti kitoje aplinkoje, matyti daugiau negu siauras barako pasaulėlis. Bet, kita vertus, kuo daugiau matai, tuo sunkiau…“ (Fiodor Soprunov, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 339);
„To vidaus košmaro, kuris kartais reikšdavosi bloko nuotaikose, jis vengė. Visą laiką dirbo raportų skyriuje, to velnio Chemnitzo žinioje. Gal jis norėjo iš arčiau pažinti kacetinio pragaro sistemą. Bet svarbiausia, atrodė, – nebūti tuose namuose, kur jis jautėsi vienišas“ (Stasys Yla, „Didesni užsimojimai“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 257).
a1
Line number 21
Critical note: Freiwilleiger ] cor F pro min, vid ex err lle pro ll
a4
Line number 21
Note: „Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
a4
Line number 24
Note: „Nuolat sklido gandai, kad garbės kalinius paleis – buvo net visokių datų. Bet ėjo dienos, savaitės, mėnesiai. Pranašystės pasirodė netikros, sapnai vis nesipildė pagal sapnininką“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 319). „Griebėmės net spiritizmo seansų, kad tik kas nors palaikytų viltį“ („Aleksandro Kantvilo prisiminimai apie Štuthofo kankinius“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 192).
a4
Line number 25
Note: Lietuvių kaliniai, nors ir kentė alkį, bet tikėjosi greit būti paleisti iš lagerio, todėl namiškių nebeprašė siuntinių: „Tačiau visiems tada buvo susikūrusi iliuzija, kad galime greit važiuot namo“ (Stasys Yla, „Politiko kelias šalia Dievo“, in: Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 227); „Tačiau alkis visus labai kankino. Jėgos visų buvo labai išsekusios. Tomis dienomis buvo mažiau vilčių laukti paleidimo, nes po pirmųjų garbės kalinių įspūdžių gyvenimas ėjo ir toliau, kaip ėjęs“ (Stasys Yla, „Ir atleisk mums mūsų kaltes…“, in: Ibid., p. 218).
a1
Line number 27
Critical note: teufli[s]che ] vid ex err teufe pro teuf, vid ex err liche pro lische
a4
Line number 28
Note: „Rytą po patikrinimo ir pusryčių išeidavo į darbą ir grįždavo tik vakare, ir tuoj po vakarienės pasitraukdavo prie savo lovos tylus ir susimąstęs, liūdną žvilgsnį nuleidęs žemyn. Man rodos, aš tada jaučiau jo begalinį ilgesį, kuris dvelkė iš visos jo būtybės. Ilgesį tėvynės, gal savo brangių artimųjų“ (Aleksandras Kantvilas, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 318); „Man rodos, […] jo troškimas pamatyti tėvynę buvo toks stiprus, kad jis nebepajėgė tam atsispirti ir nebematė kitokių pančių, kitokių pavojų. Gal svajojo laisvę būsiant tikrą, kai visi, išklydę iš tėvynės, grįžta kaip paukščiai namo ir vėl laimingai gyvena“ (Idem, in: Ibid., p. 320).
a1
Line number 32
Critical note: habe[n] ] vid ex err om n
a1
Line number 32
Critical note: Dir ] cor D pro min
a1
Line number 33
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
a1
Line number 34
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
a1
Line number 37
Physical note: [1r] //
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign duo lin
a1
Line number g
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_07_04_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_07_04_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_07_04_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_07_04_vs_2v.jpgX (Close panel)
image