Vandai Sruogienei, 1943-09-07

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-09-07

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas Balio Sruogos Štuthofo laiškų rinkinyje (LLTI BR, f. 53, b. 1303) nerastas. Kopiją žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 394, l. 1. Laiškas. Rašyta 30,0 × 21,5 cm formato popieriaus lape (1r). Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-09-07. Prierašas spaude kita ranka pieštuku: „P“. Be voko. Voką (autografą) (nr. 15) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė / Tauro Str. 21–3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „[Exp. [Expéditeur / Siuntėjas]: Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block VIII E [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas VIII E]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-09-07. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „15.“ Voko antroje pusėje – vokiškas Štuthofo lagerio spaudas. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 394, l. 40 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 16, l. 18 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 394, l. 35 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 137. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-09-07: Genetinis
  • Witness a2: 1943-09-07: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-09-07: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-09-07: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-07, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_09_07_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 7 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 7 d.
6
Vanduk, Vanduk! A. 30 August
Vanduk, Vanduk! Rugpjūčio 30 d.
7
habe ich 3 Päckchen bekommen
gavau 3 siuntinėlius
8
(von Dir, Jadzia, Bugiai) – danke, danke!
(nuo Tavęs, Jadzės, iš Būgių) – ačiū, ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė buvo paruošusi Baliui Sruogai keletą siuntinių: rugpjūčio mėn. 11 d., spėtina, iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris nežinia, ar buvo gautas („?“): „18. Špekuchenas“; rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris „gautas“: „19. Pyragaitis iš Būgių“. Kazimieras Daugirdas iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „20. Duona, dešra, saldainiai“. Dalia Sruogaitė (Dalė) iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „21. Duona, lašiniai, saldainiai“. Jadvyga Čiurlionytė (Jadzė) rugpjūčio mėn. išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“: „22. Sviestas, lašiniai, obuolys, papirosai, muilas skutimuisi“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v, 2r).
9
A. 4–9 u. 28–8 kam von Dir kein Brief. Deine
Rugsėjo 4 d. ir rugpjūčio 8 d. nuo Tavęs laiškų nebuvo.
10
letzte
Paskutinis Tavo
Postkarte von Dir
c
Critical note: Postkarte ] p ras von Dir
Postkarte
atvirukas
war von 10 August.
rašytas rugpjūčio 10 d.
11
Mehr habe ich nichts. Deine Briefe sind die
Daugiau aš nieko neturiu. Tavo laiškai yra
12
einzige Trost in meinem sinnlosem Dasein.
vienintelė paguoda mano beprasmiškame gyvenime.
13
Erinnerst Du die Worte des Dichters:
Ar prisimeni poeto žodžius:
14
„…Du bist wie Gesundheit!“
„…Tu esi kaip sveikata!“
n
Note: Balys Sruoga cituoja Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ pradžią: „Lietuva! Tėvyne mano! esi kaip sveikata tu“ („Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie“, žr. in: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, (ser. I, Biblioteka Narodowna, Nr. 83), Kraków: Nakładem Krakowskiej spółki Wydawniczej, 1925, p. 7). Ši eilutė svarbi, nes sąmoningai skatina prisiminti ir tolesnį tekstą, kuriuo išsakomas santykis su prarasta tėvyne: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! / Kaip reikia tave branginti, vien tik tas pamato, / Kas jau tavęs neteko…“ (Adomas Mickevičius, „Ponas Tadas“, in: Adomas Mickevičius, Eilėraščiai, poemos, iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra), sudarė Justinas Marcinkevičius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 121).
15
Vanduk! Du!
Vanduk! Tu!
16
Küsse herzlich Euch beiden.
Bučiuoju širdingai Jus abi.
17
Dein
Tavo
Baliuks,
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks,
Baliukas,
Baliukas,
18
Häftling
kalinys
zu Stutthof.
p
Physical note: [1r] //
zu Stutthof.
zu Stutthof
iš Stutthofo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 7 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 7 d.
6
Vanduk, Vanduk! A. 30 August
Vanduk, Vanduk! Rugpjūčio 30 d.
7
habe ich 3 Päckchen bekommen
gavau 3 siuntinėlius
8
(von Dir, Jadzia, Bugiai) – danke, danke!
(nuo Tavęs, Jadzės, iš Būgių) – ačiū, ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė buvo paruošusi Baliui Sruogai keletą siuntinių: rugpjūčio mėn. 11 d., spėtina, iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris nežinia, ar buvo gautas („?“): „18. Špekuchenas“; rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris „gautas“: „19. Pyragaitis iš Būgių“. Kazimieras Daugirdas iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „20. Duona, dešra, saldainiai“. Dalia Sruogaitė (Dalė) iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „21. Duona, lašiniai, saldainiai“. Jadvyga Čiurlionytė (Jadzė) rugpjūčio mėn. išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“: „22. Sviestas, lašiniai, obuolys, papirosai, muilas skutimuisi“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v, 2r).
9
A. 4–9 u. 28–8 kam von Dir kein Brief. Deine
Rugsėjo 4 d. ir rugpjūčio 8 d. nuo Tavęs laiškų nebuvo.
10
letzte
Paskutinis Tavo
Postkarte von Dir
c
Critical note: Postkarte ] p ras von Dir
Postkarte
atvirukas
war von 10 August.
rašytas rugpjūčio 10 d.
11
Mehr habe ich nichts. Deine Briefe sind die
Daugiau aš nieko neturiu. Tavo laiškai yra
12
einzige Trost in meinem sinnlosem Dasein.
vienintelė paguoda mano beprasmiškame gyvenime.
13
Erinnerst Du die Worte des Dichters:
Ar prisimeni poeto žodžius:
14
„…Du bist wie Gesundheit!“
„…Tu esi kaip sveikata!“
n
Note: Balys Sruoga cituoja Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ pradžią: „Lietuva! Tėvyne mano! esi kaip sveikata tu“ („Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie“, žr. in: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, (ser. I, Biblioteka Narodowna, Nr. 83), Kraków: Nakładem Krakowskiej spółki Wydawniczej, 1925, p. 7). Ši eilutė svarbi, nes sąmoningai skatina prisiminti ir tolesnį tekstą, kuriuo išsakomas santykis su prarasta tėvyne: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! / Kaip reikia tave branginti, vien tik tas pamato, / Kas jau tavęs neteko…“ (Adomas Mickevičius, „Ponas Tadas“, in: Adomas Mickevičius, Eilėraščiai, poemos, iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra), sudarė Justinas Marcinkevičius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 121).
15
Vanduk! Du!
Vanduk! Tu!
16
Küsse herzlich Euch beiden.
Bučiuoju širdingai Jus abi.
17
Dein
Tavo
Baliuks,
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks,
Baliukas,
Baliukas,
18
Häftling
kalinys
zu Stutthof.
p
Physical note: [1r] //
zu Stutthof.
zu Stutthof
iš Stutthofo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 7 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 7 d.
6
Vanduk, Vanduk! A. 30 August
Vanduk, Vanduk! Rugpjūčio 30 d.
7
habe ich 3 Päckchen bekommen
gavau 3 siuntinėlius
8
(von Dir, Jadzia, Bugiai) – danke, danke!
(nuo Tavęs, Jadzės, iš Būgių) – ačiū, ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė buvo paruošusi Baliui Sruogai keletą siuntinių: rugpjūčio mėn. 11 d., spėtina, iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris nežinia, ar buvo gautas („?“): „18. Špekuchenas“; rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris „gautas“: „19. Pyragaitis iš Būgių“. Kazimieras Daugirdas iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „20. Duona, dešra, saldainiai“. Dalia Sruogaitė (Dalė) iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „21. Duona, lašiniai, saldainiai“. Jadvyga Čiurlionytė (Jadzė) rugpjūčio mėn. išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“: „22. Sviestas, lašiniai, obuolys, papirosai, muilas skutimuisi“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v, 2r).
9
A. 4–9 u. 28–8 kam von Dir kein Brief. Deine
Rugsėjo 4 d. ir rugpjūčio 8 d. nuo Tavęs laiškų nebuvo.
10
letzte
Paskutinis Tavo
Postkarte von Dir
c
Critical note: Postkarte ] p ras von Dir
Postkarte
atvirukas
war von 10 August.
rašytas rugpjūčio 10 d.
11
Mehr habe ich nichts. Deine Briefe sind die
Daugiau aš nieko neturiu. Tavo laiškai yra
12
einzige Trost in meinem sinnlosem Dasein.
vienintelė paguoda mano beprasmiškame gyvenime.
13
Erinnerst Du die Worte des Dichters:
Ar prisimeni poeto žodžius:
14
„…Du bist wie Gesundheit!“
„…Tu esi kaip sveikata!“
n
Note: Balys Sruoga cituoja Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ pradžią: „Lietuva! Tėvyne mano! esi kaip sveikata tu“ („Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie“, žr. in: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, (ser. I, Biblioteka Narodowna, Nr. 83), Kraków: Nakładem Krakowskiej spółki Wydawniczej, 1925, p. 7). Ši eilutė svarbi, nes sąmoningai skatina prisiminti ir tolesnį tekstą, kuriuo išsakomas santykis su prarasta tėvyne: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! / Kaip reikia tave branginti, vien tik tas pamato, / Kas jau tavęs neteko…“ (Adomas Mickevičius, „Ponas Tadas“, in: Adomas Mickevičius, Eilėraščiai, poemos, iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra), sudarė Justinas Marcinkevičius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 121).
15
Vanduk! Du!
Vanduk! Tu!
16
Küsse herzlich Euch beiden.
Bučiuoju širdingai Jus abi.
17
Dein
Tavo
Baliuks,
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks,
Baliukas,
Baliukas,
18
Häftling
kalinys
zu Stutthof.
p
Physical note: [1r] //
zu Stutthof.
zu Stutthof
iš Stutthofo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 7 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 7 d.
6
Vanduk, Vanduk! A. 30 August
Vanduk, Vanduk! Rugpjūčio 30 d.
7
habe ich 3 Päckchen bekommen
gavau 3 siuntinėlius
8
(von Dir, Jadzia, Bugiai) – danke, danke!
(nuo Tavęs, Jadzės, iš Būgių) – ačiū, ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė buvo paruošusi Baliui Sruogai keletą siuntinių: rugpjūčio mėn. 11 d., spėtina, iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris nežinia, ar buvo gautas („?“): „18. Špekuchenas“; rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris „gautas“: „19. Pyragaitis iš Būgių“. Kazimieras Daugirdas iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „20. Duona, dešra, saldainiai“. Dalia Sruogaitė (Dalė) iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „21. Duona, lašiniai, saldainiai“. Jadvyga Čiurlionytė (Jadzė) rugpjūčio mėn. išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“: „22. Sviestas, lašiniai, obuolys, papirosai, muilas skutimuisi“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v, 2r).
9
A. 4–9 u. 28–8 kam von Dir kein Brief. Deine
Rugsėjo 4 d. ir rugpjūčio 8 d. nuo Tavęs laiškų nebuvo.
10
letzte
Paskutinis Tavo
Postkarte von Dir
c
Critical note: Postkarte ] p ras von Dir
Postkarte
atvirukas
war von 10 August.
rašytas rugpjūčio 10 d.
11
Mehr habe ich nichts. Deine Briefe sind die
Daugiau aš nieko neturiu. Tavo laiškai yra
12
einzige Trost in meinem sinnlosem Dasein.
vienintelė paguoda mano beprasmiškame gyvenime.
13
Erinnerst Du die Worte des Dichters:
Ar prisimeni poeto žodžius:
14
„…Du bist wie Gesundheit!“
„…Tu esi kaip sveikata!“
n
Note: Balys Sruoga cituoja Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ pradžią: „Lietuva! Tėvyne mano! esi kaip sveikata tu“ („Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie“, žr. in: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, (ser. I, Biblioteka Narodowna, Nr. 83), Kraków: Nakładem Krakowskiej spółki Wydawniczej, 1925, p. 7). Ši eilutė svarbi, nes sąmoningai skatina prisiminti ir tolesnį tekstą, kuriuo išsakomas santykis su prarasta tėvyne: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! / Kaip reikia tave branginti, vien tik tas pamato, / Kas jau tavęs neteko…“ (Adomas Mickevičius, „Ponas Tadas“, in: Adomas Mickevičius, Eilėraščiai, poemos, iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra), sudarė Justinas Marcinkevičius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 121).
15
Vanduk! Du!
Vanduk! Tu!
16
Küsse herzlich Euch beiden.
Bučiuoju širdingai Jus abi.
17
Dein
Tavo
Baliuks,
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks,
Baliukas,
Baliukas,
18
Häftling
kalinys
zu Stutthof.
p
Physical note: [1r] //
zu Stutthof.
zu Stutthof
iš Stutthofo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a4
Line number 8
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė buvo paruošusi Baliui Sruogai keletą siuntinių: rugpjūčio mėn. 11 d., spėtina, iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris nežinia, ar buvo gautas („?“): „18. Špekuchenas“; rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris „gautas“: „19. Pyragaitis iš Būgių“. Kazimieras Daugirdas iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „20. Duona, dešra, saldainiai“. Dalia Sruogaitė (Dalė) iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „21. Duona, lašiniai, saldainiai“. Jadvyga Čiurlionytė (Jadzė) rugpjūčio mėn. išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“: „22. Sviestas, lašiniai, obuolys, papirosai, muilas skutimuisi“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v, 2r).
a1
Line number 10
Critical note: Postkarte ] p ras von Dir
a4
Line number 14
Note: Balys Sruoga cituoja Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ pradžią: „Lietuva! Tėvyne mano! esi kaip sveikata tu“ („Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie“, žr. in: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, (ser. I, Biblioteka Narodowna, Nr. 83), Kraków: Nakładem Krakowskiej spółki Wydawniczej, 1925, p. 7). Ši eilutė svarbi, nes sąmoningai skatina prisiminti ir tolesnį tekstą, kuriuo išsakomas santykis su prarasta tėvyne: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! / Kaip reikia tave branginti, vien tik tas pamato, / Kas jau tavęs neteko…“ (Adomas Mickevičius, „Ponas Tadas“, in: Adomas Mickevičius, Eilėraščiai, poemos, iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra), sudarė Justinas Marcinkevičius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 121).
a1
Line number 17
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
a1
Line number 18
Physical note: [1r] //
a1
Line number c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
a1
Line number g
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_09_07_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_09_07_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_09_07_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_09_07_vs_2v.jpgX (Close panel)
image