Vandai Sruogienei, 1943-09-19

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-09-19

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 18. Laiškas. Rašyta 29,6 × 21,1 cm formato, gelstelėjusio, liniuoto, atplėšto popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „18“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-09-20. Data ir prierašas spaude kita ranka pilku pieštuku: „P“. Dėmėta. Be voko. Voką (nr. 16) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė / Tauro Str. 21–3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas]: Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block VIII E [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas VIII E]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-09-21. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „16.“ Voko antroje pusėje – vokiškas Štuthofo lagerio spaudas. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 395, l. 1r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 395, l. 41–43 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 17, l. 19 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 395, l. 36–38 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 137–138. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-09-19: Genetinis
  • Witness a2: 1943-09-19: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-09-19: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-09-19: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-19, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_09_19_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 19 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 19 d.
6
Vandukėli mano mieliausias!
7
Am 15. 9 habe ich zwei Päckchen bekommen – von
Rugsėjo 15 d. gavau du siuntinėlius nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
und
ir
8
Rimkienė – bestens danke!
nuo Rimkienės – labai ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugpjūčio mėn. 30 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė 1 klg. siuntinį: „23. Dešra, duona, papirosai, muilas skutimuisi“. Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami: „Sehr schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man muss die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe ich bekommen)“ [„Labai gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal. Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės)“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-26, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 19, l. 1r). Balys Sruoga negavo rugpjūčio mėn. 4 d. iš Kauno išsiųsto registruoto Marytės Nemeikšaitės siuntinio (Nr. 14 ir 17) su pyragaičiu, duona ir lašiniais – jis buvo grąžintas („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v). Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ (Idem, in: Ibid., nr. 16, l. 2r). Rimkai, artimiausi Sruogų šeimos bičiuliai, stengėsi padėti: „Benešiojant Jurgučio turtą, į mūsų butą per kiemą atėjo Vanda ir pasakė, kad paėmė Balį. Nuo tada ji pradėjo pas mus lankytis kasdien. Su tėvu vis kalbėdavo apie Balį. Skaitydavo jo laiškus, tardavosi, ką Baliui rašyti. Kalbėdavosi apie siuntinius“ (Elena Rimkaitė, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 137).
Es scheinte,
c
Critical note: Es scheint ] vid ex err te pro t
Es scheinte,
Es scheint,
Atrodo,
dass meine Bekannten beginnen mich
kad mano pažįstami pradeda mane
9
schon zu vergessen… Und, endlich, nach 4-wochigen Erwartung
jau pamiršti… Ir, pagaliau, po 4 savaičių
am 18. 9.
am 18. 9
rugsėjo 18 d.
kam
atėjo
10
Dein Brief (vom 30. 8). Du kannst nicht Dir vorstellen, wie war ich glücklich!
Tavo laiškas, rašytas rugpjūčio 30 d. Neįsivaizduoji, koks aš buvau laimingas!
11
Danke, tausendmal danke Dir! Aber in Stutthof sitze ich kräftig und fest.
Ačiū, labai ačiū Tau! Bet Stutthofe sėdžiu tvirtai ir nepajudinamai.
12
Meine Freilassung hängt nicht von der Lagerverwaltung,
Mano paleidimas priklauso ne nuo stovyklos vadovybės,
sonder
c
Critical note: sonder[n] ] vid ex err om sec n
sonder
sondern
bet
von dem Gene-
nuo Gene-
13
ralkommissariat in Kauen ab.
ralinio komisariato Kaune.
Die
ungekehrte
c
Critical note: u[m]gekehrte ] vid ex err n pro m
ungekehrte
umgekehrte
Priešingas
Behauftung Behauptung
c
Critical note: Behauptung ] cor p pro vid f
Behauptung
teiginys
ist eine leichte
tik lengva
14
Unwahrheit. Es scheint, die
apgaulė. Atrodo,
Lagerwerwaltung Lagerverwaltung
c
Critical note: Lagerverwaltung ] cor v pro w
Lagerverwaltung
stovyklos vadovybė
über mein Schicksal weisst
apie mano likimą
15
nicht mehr, als ich. Immer versprechen und
nežino daugiau, nei aš. Visada žadėti ir
die nie
c
Critical note: nie ] cor n pro d
nie
niekuomet
das gegebene Wort zu er-
16
füllen – es ist doch eine Art der Politik, deren Sinn darf ich nicht
neištesėti žodžio – tai savotiška politika, kurios prasmės aš
17
begreifen. Ich weiss nur, dass sie ist die beste Mittel die Nerven der
nesuprantu. Tik žinau, kad ji geriausias būdas sugadinti
18
unglücklichen Leute zu verderben. Ich weiss, Vanduliuk, wie schwer ist dein
nelaimingų žmonių nervus. Aš žinau, Vanduliuk, koks sunkus Tavo
19
Leben, wieviel Sorgen hast Du. Ich sehe
gyvenimas, kiek daug rūpesčių Tu turi.
Dir Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro Dir
Dich
in dem Geiste sehr klar, – wie
Labai aiškiai matau Tave mintyse, – kaip
20
Du arbeitest, wie Du dich kümmerst, wie du sprichst… Ich sehe dein Gesicht,
Tu dirbi, kaip Tu rūpiniesi, kaip Tu kalbi… Aš regiu Tavo veidą,
21
deine Züge. Die ständigen Träumen begeistern mir diesen lebendigen
Tavo bruožus. Nuolatiniai sapnai įkvepia man šį gyvą
22
Bild. Etwas schwieriger geht es mir mit Dalia. Es
vaizdą. Kiek sunkiau su Dalia.
geligt
c
Critical note: geli[n]gt ] vid ex err om n
geligt
gelingt
mir nicht
Man nepavyksta
23
einzubilden, wie sie jetzt sieht aus, wie sie
įsivaizduoti, kaip ji dabar atrodo, kaip ji
Arbeitet arbeitet
c
Critical note: arbeitet ] cor a pro cap
arbeitet
dirba
und denkt. Na,
ir galvoja. Na,
24
ja, – nach der
taip, – po
beendigung Beendigung
c
Critical note: Beendigung ] cor B pro min
Beendigung
der Schule habe ich sie nicht gesehen.
mokyklos baigimo aš jos nemačiau.
25
Meine
Mano
Lieben lieben ,
c
Critical note: lieben ] cor l pro cap
lieben,
mielos,
meine guten Geister! Wenn wussten sie, wie
mano geros dvasios! Jeigu žinotumėt, kaip
Liebe
c
Critical note: liebe ] vid ex err L pro min
Liebe
liebe
ich Euch,
aš Jus myliu,
26
wie sehne ich!.. Na, ja, – darüber ist nichts zu schreiben… Welche
kaip Jūsų ilgiuosi!.. Na, taip, – apie tai neverta rašyti… Kokių
Sache
c
Critical note: Sache[n] ] vid ex err om n
Sache
Sachen
daiktų
27
brauche ich? Ich zweifle, ob man mich aus der Haft freilassen wird, – zu
man reikia? Abejoju, ar mane paleis iš kalėjimo, –
28
ofmals
c
Critical note: of[t]mals ] vid ex err om t
ofmals
oftmals
pernelyg dažnai
was das
c
Critical note: das ] cor pro was, cor d pro w
das
tai
schon versprochen wurde. Wenn wird man irgendwie uner-
jau buvo žadėta. Jeigu kaip nors netikėtai iš-
29
wartet freilassen, einige
leis, kurį
Zrit Zeit
c
Critical note: Zeit ] cor e pro r
Zeit
laiką
ich werde nicht können wissenschaftlich
negalėsiu dirbti mokslinio
30
arbeiten – mein geist, meine Nerven sind gänzlich
darbo – mano dvasia, mano nervai visiškai
erschöfft erschöpft .
c
Critical note: erschöpft ] cor p pro f
erschöpft.
išsekę.
Zweifle
Abejoju
31
ich noch, ob
dar, ar
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tau
wirklich
tikrai
bem bekommen
c
Critical note: bekommen ] a c bem, p c p be ins k, cor o pro m
bekommen
pavyks
wirst mich zu besuchen. In Berlin
mane aplankyti. Berlyne
32
oder irgendwo anders bin ich unnötig, – ich bin arbeitsunfähig. Erholen
ar kur nors kitur aš nereikalingas, – esu nedarbingas. Atsigauti
33
kann ich nur zu Hause, bei Euch mit Dalia. Deswegen mache ich
galiu tik namie, su Tavimi ir Dalia. Todėl nekuriu
34
keine Pläne für die Zukunft. Mag es sein, was wird kommen. Ich fühle sie
jokių ateities planų. Tebūnie, kas bus. Aš jaučiu Jus
35
beide so nah – bei meiner mechanischer
abi taip arti – dirbdamas savo mechaninį
arbeit Arbeit
c
Critical note: Arbeit ] cor A pro min
Arbeit
des Schreibers ich denke immer
raštininko darbą visada galvoju
36
für Euch – dass scheint es mir, dass ich noch gestern mit Euch gewesen
apie Jus – kad man atrodo, jog dar vakar
37
wurde, – meine
buvau su Jumis, – mano
Lieben,
c
Critical note: [l]ieben ] vid ex err l pro cap
Lieben,
lieben,
mielos,
meine teueren! Küsse herzlich Dalia!
mano brangiosios! Širdingai bučiuoju Dalią!
38
Schreibe mir nicht mehr als 60 Zeilen
Nerašyk man daugiau kaip 60 eilučių
(Die
c
Critical note: [d]ie ] vid ex err D pro min
(Die
(die
Länge der Zeile ist unbestimmt!).
(eilutės ilgis neribotas!).
39
Danke Dir,
Ačiū Tau,
Wanduk,
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
danke!
ačiū!
40
Und küsse
Bučiuoju
du Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro du
Dich
Tave
herzlich!
širdingai!
41
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostlan[d]
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 19 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 19 d.
6
Vandukėli mano mieliausias!
7
Am 15. 9 habe ich zwei Päckchen bekommen – von
Rugsėjo 15 d. gavau du siuntinėlius nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
und
ir
8
Rimkienė – bestens danke!
nuo Rimkienės – labai ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugpjūčio mėn. 30 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė 1 klg. siuntinį: „23. Dešra, duona, papirosai, muilas skutimuisi“. Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami: „Sehr schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man muss die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe ich bekommen)“ [„Labai gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal. Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės)“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-26, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 19, l. 1r). Balys Sruoga negavo rugpjūčio mėn. 4 d. iš Kauno išsiųsto registruoto Marytės Nemeikšaitės siuntinio (Nr. 14 ir 17) su pyragaičiu, duona ir lašiniais – jis buvo grąžintas („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v). Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ (Idem, in: Ibid., nr. 16, l. 2r). Rimkai, artimiausi Sruogų šeimos bičiuliai, stengėsi padėti: „Benešiojant Jurgučio turtą, į mūsų butą per kiemą atėjo Vanda ir pasakė, kad paėmė Balį. Nuo tada ji pradėjo pas mus lankytis kasdien. Su tėvu vis kalbėdavo apie Balį. Skaitydavo jo laiškus, tardavosi, ką Baliui rašyti. Kalbėdavosi apie siuntinius“ (Elena Rimkaitė, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 137).
Es scheinte,
c
Critical note: Es scheint ] vid ex err te pro t
Es scheinte,
Es scheint,
Atrodo,
dass meine Bekannten beginnen mich
kad mano pažįstami pradeda mane
9
schon zu vergessen… Und, endlich, nach 4-wochigen Erwartung
jau pamiršti… Ir, pagaliau, po 4 savaičių
am 18. 9.
am 18. 9
rugsėjo 18 d.
kam
atėjo
10
Dein Brief (vom 30. 8). Du kannst nicht Dir vorstellen, wie war ich glücklich!
Tavo laiškas, rašytas rugpjūčio 30 d. Neįsivaizduoji, koks aš buvau laimingas!
11
Danke, tausendmal danke Dir! Aber in Stutthof sitze ich kräftig und fest.
Ačiū, labai ačiū Tau! Bet Stutthofe sėdžiu tvirtai ir nepajudinamai.
12
Meine Freilassung hängt nicht von der Lagerverwaltung,
Mano paleidimas priklauso ne nuo stovyklos vadovybės,
sonder
c
Critical note: sonder[n] ] vid ex err om sec n
sonder
sondern
bet
von dem Gene-
nuo Gene-
13
ralkommissariat in Kauen ab.
ralinio komisariato Kaune.
Die
ungekehrte
c
Critical note: u[m]gekehrte ] vid ex err n pro m
ungekehrte
umgekehrte
Priešingas
Behauftung Behauptung
c
Critical note: Behauptung ] cor p pro vid f
Behauptung
teiginys
ist eine leichte
tik lengva
14
Unwahrheit. Es scheint, die
apgaulė. Atrodo,
Lagerwerwaltung Lagerverwaltung
c
Critical note: Lagerverwaltung ] cor v pro w
Lagerverwaltung
stovyklos vadovybė
über mein Schicksal weisst
apie mano likimą
15
nicht mehr, als ich. Immer versprechen und
nežino daugiau, nei aš. Visada žadėti ir
die nie
c
Critical note: nie ] cor n pro d
nie
niekuomet
das gegebene Wort zu er-
16
füllen – es ist doch eine Art der Politik, deren Sinn darf ich nicht
neištesėti žodžio – tai savotiška politika, kurios prasmės aš
17
begreifen. Ich weiss nur, dass sie ist die beste Mittel die Nerven der
nesuprantu. Tik žinau, kad ji geriausias būdas sugadinti
18
unglücklichen Leute zu verderben. Ich weiss, Vanduliuk, wie schwer ist dein
nelaimingų žmonių nervus. Aš žinau, Vanduliuk, koks sunkus Tavo
19
Leben, wieviel Sorgen hast Du. Ich sehe
gyvenimas, kiek daug rūpesčių Tu turi.
Dir Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro Dir
Dich
in dem Geiste sehr klar, – wie
Labai aiškiai matau Tave mintyse, – kaip
20
Du arbeitest, wie Du dich kümmerst, wie du sprichst… Ich sehe dein Gesicht,
Tu dirbi, kaip Tu rūpiniesi, kaip Tu kalbi… Aš regiu Tavo veidą,
21
deine Züge. Die ständigen Träumen begeistern mir diesen lebendigen
Tavo bruožus. Nuolatiniai sapnai įkvepia man šį gyvą
22
Bild. Etwas schwieriger geht es mir mit Dalia. Es
vaizdą. Kiek sunkiau su Dalia.
geligt
c
Critical note: geli[n]gt ] vid ex err om n
geligt
gelingt
mir nicht
Man nepavyksta
23
einzubilden, wie sie jetzt sieht aus, wie sie
įsivaizduoti, kaip ji dabar atrodo, kaip ji
Arbeitet arbeitet
c
Critical note: arbeitet ] cor a pro cap
arbeitet
dirba
und denkt. Na,
ir galvoja. Na,
24
ja, – nach der
taip, – po
beendigung Beendigung
c
Critical note: Beendigung ] cor B pro min
Beendigung
der Schule habe ich sie nicht gesehen.
mokyklos baigimo aš jos nemačiau.
25
Meine
Mano
Lieben lieben ,
c
Critical note: lieben ] cor l pro cap
lieben,
mielos,
meine guten Geister! Wenn wussten sie, wie
mano geros dvasios! Jeigu žinotumėt, kaip
Liebe
c
Critical note: liebe ] vid ex err L pro min
Liebe
liebe
ich Euch,
aš Jus myliu,
26
wie sehne ich!.. Na, ja, – darüber ist nichts zu schreiben… Welche
kaip Jūsų ilgiuosi!.. Na, taip, – apie tai neverta rašyti… Kokių
Sache
c
Critical note: Sache[n] ] vid ex err om n
Sache
Sachen
daiktų
27
brauche ich? Ich zweifle, ob man mich aus der Haft freilassen wird, – zu
man reikia? Abejoju, ar mane paleis iš kalėjimo, –
28
ofmals
c
Critical note: of[t]mals ] vid ex err om t
ofmals
oftmals
pernelyg dažnai
was das
c
Critical note: das ] cor pro was, cor d pro w
das
tai
schon versprochen wurde. Wenn wird man irgendwie uner-
jau buvo žadėta. Jeigu kaip nors netikėtai iš-
29
wartet freilassen, einige
leis, kurį
Zrit Zeit
c
Critical note: Zeit ] cor e pro r
Zeit
laiką
ich werde nicht können wissenschaftlich
negalėsiu dirbti mokslinio
30
arbeiten – mein geist, meine Nerven sind gänzlich
darbo – mano dvasia, mano nervai visiškai
erschöfft erschöpft .
c
Critical note: erschöpft ] cor p pro f
erschöpft.
išsekę.
Zweifle
Abejoju
31
ich noch, ob
dar, ar
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tau
wirklich
tikrai
bem bekommen
c
Critical note: bekommen ] a c bem, p c p be ins k, cor o pro m
bekommen
pavyks
wirst mich zu besuchen. In Berlin
mane aplankyti. Berlyne
32
oder irgendwo anders bin ich unnötig, – ich bin arbeitsunfähig. Erholen
ar kur nors kitur aš nereikalingas, – esu nedarbingas. Atsigauti
33
kann ich nur zu Hause, bei Euch mit Dalia. Deswegen mache ich
galiu tik namie, su Tavimi ir Dalia. Todėl nekuriu
34
keine Pläne für die Zukunft. Mag es sein, was wird kommen. Ich fühle sie
jokių ateities planų. Tebūnie, kas bus. Aš jaučiu Jus
35
beide so nah – bei meiner mechanischer
abi taip arti – dirbdamas savo mechaninį
arbeit Arbeit
c
Critical note: Arbeit ] cor A pro min
Arbeit
des Schreibers ich denke immer
raštininko darbą visada galvoju
36
für Euch – dass scheint es mir, dass ich noch gestern mit Euch gewesen
apie Jus – kad man atrodo, jog dar vakar
37
wurde, – meine
buvau su Jumis, – mano
Lieben,
c
Critical note: [l]ieben ] vid ex err l pro cap
Lieben,
lieben,
mielos,
meine teueren! Küsse herzlich Dalia!
mano brangiosios! Širdingai bučiuoju Dalią!
38
Schreibe mir nicht mehr als 60 Zeilen
Nerašyk man daugiau kaip 60 eilučių
(Die
c
Critical note: [d]ie ] vid ex err D pro min
(Die
(die
Länge der Zeile ist unbestimmt!).
(eilutės ilgis neribotas!).
39
Danke Dir,
Ačiū Tau,
Wanduk,
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
danke!
ačiū!
40
Und küsse
Bučiuoju
du Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro du
Dich
Tave
herzlich!
širdingai!
41
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostlan[d]
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 19 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 19 d.
6
Vandukėli mano mieliausias!
7
Am 15. 9 habe ich zwei Päckchen bekommen – von
Rugsėjo 15 d. gavau du siuntinėlius nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
und
ir
8
Rimkienė – bestens danke!
nuo Rimkienės – labai ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugpjūčio mėn. 30 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė 1 klg. siuntinį: „23. Dešra, duona, papirosai, muilas skutimuisi“. Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami: „Sehr schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man muss die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe ich bekommen)“ [„Labai gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal. Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės)“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-26, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 19, l. 1r). Balys Sruoga negavo rugpjūčio mėn. 4 d. iš Kauno išsiųsto registruoto Marytės Nemeikšaitės siuntinio (Nr. 14 ir 17) su pyragaičiu, duona ir lašiniais – jis buvo grąžintas („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v). Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ (Idem, in: Ibid., nr. 16, l. 2r). Rimkai, artimiausi Sruogų šeimos bičiuliai, stengėsi padėti: „Benešiojant Jurgučio turtą, į mūsų butą per kiemą atėjo Vanda ir pasakė, kad paėmė Balį. Nuo tada ji pradėjo pas mus lankytis kasdien. Su tėvu vis kalbėdavo apie Balį. Skaitydavo jo laiškus, tardavosi, ką Baliui rašyti. Kalbėdavosi apie siuntinius“ (Elena Rimkaitė, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 137).
Es scheinte,
c
Critical note: Es scheint ] vid ex err te pro t
Es scheinte,
Es scheint,
Atrodo,
dass meine Bekannten beginnen mich
kad mano pažįstami pradeda mane
9
schon zu vergessen… Und, endlich, nach 4-wochigen Erwartung
jau pamiršti… Ir, pagaliau, po 4 savaičių
am 18. 9.
am 18. 9
rugsėjo 18 d.
kam
atėjo
10
Dein Brief (vom 30. 8). Du kannst nicht Dir vorstellen, wie war ich glücklich!
Tavo laiškas, rašytas rugpjūčio 30 d. Neįsivaizduoji, koks aš buvau laimingas!
11
Danke, tausendmal danke Dir! Aber in Stutthof sitze ich kräftig und fest.
Ačiū, labai ačiū Tau! Bet Stutthofe sėdžiu tvirtai ir nepajudinamai.
12
Meine Freilassung hängt nicht von der Lagerverwaltung,
Mano paleidimas priklauso ne nuo stovyklos vadovybės,
sonder
c
Critical note: sonder[n] ] vid ex err om sec n
sonder
sondern
bet
von dem Gene-
nuo Gene-
13
ralkommissariat in Kauen ab.
ralinio komisariato Kaune.
Die
ungekehrte
c
Critical note: u[m]gekehrte ] vid ex err n pro m
ungekehrte
umgekehrte
Priešingas
Behauftung Behauptung
c
Critical note: Behauptung ] cor p pro vid f
Behauptung
teiginys
ist eine leichte
tik lengva
14
Unwahrheit. Es scheint, die
apgaulė. Atrodo,
Lagerwerwaltung Lagerverwaltung
c
Critical note: Lagerverwaltung ] cor v pro w
Lagerverwaltung
stovyklos vadovybė
über mein Schicksal weisst
apie mano likimą
15
nicht mehr, als ich. Immer versprechen und
nežino daugiau, nei aš. Visada žadėti ir
die nie
c
Critical note: nie ] cor n pro d
nie
niekuomet
das gegebene Wort zu er-
16
füllen – es ist doch eine Art der Politik, deren Sinn darf ich nicht
neištesėti žodžio – tai savotiška politika, kurios prasmės aš
17
begreifen. Ich weiss nur, dass sie ist die beste Mittel die Nerven der
nesuprantu. Tik žinau, kad ji geriausias būdas sugadinti
18
unglücklichen Leute zu verderben. Ich weiss, Vanduliuk, wie schwer ist dein
nelaimingų žmonių nervus. Aš žinau, Vanduliuk, koks sunkus Tavo
19
Leben, wieviel Sorgen hast Du. Ich sehe
gyvenimas, kiek daug rūpesčių Tu turi.
Dir Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro Dir
Dich
in dem Geiste sehr klar, – wie
Labai aiškiai matau Tave mintyse, – kaip
20
Du arbeitest, wie Du dich kümmerst, wie du sprichst… Ich sehe dein Gesicht,
Tu dirbi, kaip Tu rūpiniesi, kaip Tu kalbi… Aš regiu Tavo veidą,
21
deine Züge. Die ständigen Träumen begeistern mir diesen lebendigen
Tavo bruožus. Nuolatiniai sapnai įkvepia man šį gyvą
22
Bild. Etwas schwieriger geht es mir mit Dalia. Es
vaizdą. Kiek sunkiau su Dalia.
geligt
c
Critical note: geli[n]gt ] vid ex err om n
geligt
gelingt
mir nicht
Man nepavyksta
23
einzubilden, wie sie jetzt sieht aus, wie sie
įsivaizduoti, kaip ji dabar atrodo, kaip ji
Arbeitet arbeitet
c
Critical note: arbeitet ] cor a pro cap
arbeitet
dirba
und denkt. Na,
ir galvoja. Na,
24
ja, – nach der
taip, – po
beendigung Beendigung
c
Critical note: Beendigung ] cor B pro min
Beendigung
der Schule habe ich sie nicht gesehen.
mokyklos baigimo aš jos nemačiau.
25
Meine
Mano
Lieben lieben ,
c
Critical note: lieben ] cor l pro cap
lieben,
mielos,
meine guten Geister! Wenn wussten sie, wie
mano geros dvasios! Jeigu žinotumėt, kaip
Liebe
c
Critical note: liebe ] vid ex err L pro min
Liebe
liebe
ich Euch,
aš Jus myliu,
26
wie sehne ich!.. Na, ja, – darüber ist nichts zu schreiben… Welche
kaip Jūsų ilgiuosi!.. Na, taip, – apie tai neverta rašyti… Kokių
Sache
c
Critical note: Sache[n] ] vid ex err om n
Sache
Sachen
daiktų
27
brauche ich? Ich zweifle, ob man mich aus der Haft freilassen wird, – zu
man reikia? Abejoju, ar mane paleis iš kalėjimo, –
28
ofmals
c
Critical note: of[t]mals ] vid ex err om t
ofmals
oftmals
pernelyg dažnai
was das
c
Critical note: das ] cor pro was, cor d pro w
das
tai
schon versprochen wurde. Wenn wird man irgendwie uner-
jau buvo žadėta. Jeigu kaip nors netikėtai iš-
29
wartet freilassen, einige
leis, kurį
Zrit Zeit
c
Critical note: Zeit ] cor e pro r
Zeit
laiką
ich werde nicht können wissenschaftlich
negalėsiu dirbti mokslinio
30
arbeiten – mein geist, meine Nerven sind gänzlich
darbo – mano dvasia, mano nervai visiškai
erschöfft erschöpft .
c
Critical note: erschöpft ] cor p pro f
erschöpft.
išsekę.
Zweifle
Abejoju
31
ich noch, ob
dar, ar
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tau
wirklich
tikrai
bem bekommen
c
Critical note: bekommen ] a c bem, p c p be ins k, cor o pro m
bekommen
pavyks
wirst mich zu besuchen. In Berlin
mane aplankyti. Berlyne
32
oder irgendwo anders bin ich unnötig, – ich bin arbeitsunfähig. Erholen
ar kur nors kitur aš nereikalingas, – esu nedarbingas. Atsigauti
33
kann ich nur zu Hause, bei Euch mit Dalia. Deswegen mache ich
galiu tik namie, su Tavimi ir Dalia. Todėl nekuriu
34
keine Pläne für die Zukunft. Mag es sein, was wird kommen. Ich fühle sie
jokių ateities planų. Tebūnie, kas bus. Aš jaučiu Jus
35
beide so nah – bei meiner mechanischer
abi taip arti – dirbdamas savo mechaninį
arbeit Arbeit
c
Critical note: Arbeit ] cor A pro min
Arbeit
des Schreibers ich denke immer
raštininko darbą visada galvoju
36
für Euch – dass scheint es mir, dass ich noch gestern mit Euch gewesen
apie Jus – kad man atrodo, jog dar vakar
37
wurde, – meine
buvau su Jumis, – mano
Lieben,
c
Critical note: [l]ieben ] vid ex err l pro cap
Lieben,
lieben,
mielos,
meine teueren! Küsse herzlich Dalia!
mano brangiosios! Širdingai bučiuoju Dalią!
38
Schreibe mir nicht mehr als 60 Zeilen
Nerašyk man daugiau kaip 60 eilučių
(Die
c
Critical note: [d]ie ] vid ex err D pro min
(Die
(die
Länge der Zeile ist unbestimmt!).
(eilutės ilgis neribotas!).
39
Danke Dir,
Ačiū Tau,
Wanduk,
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
danke!
ačiū!
40
Und küsse
Bučiuoju
du Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro du
Dich
Tave
herzlich!
širdingai!
41
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostlan[d]
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Adresse
Adresse:
Adresas:
1
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block VIII E
Blokas VIII E
5
Stutthof, d. 19 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 19 d.
6
Vandukėli mano mieliausias!
7
Am 15. 9 habe ich zwei Päckchen bekommen – von
Rugsėjo 15 d. gavau du siuntinėlius nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
und
ir
8
Rimkienė – bestens danke!
nuo Rimkienės – labai ačiū!
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugpjūčio mėn. 30 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė 1 klg. siuntinį: „23. Dešra, duona, papirosai, muilas skutimuisi“. Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami: „Sehr schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man muss die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe ich bekommen)“ [„Labai gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal. Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės)“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-26, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 19, l. 1r). Balys Sruoga negavo rugpjūčio mėn. 4 d. iš Kauno išsiųsto registruoto Marytės Nemeikšaitės siuntinio (Nr. 14 ir 17) su pyragaičiu, duona ir lašiniais – jis buvo grąžintas („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v). Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ (Idem, in: Ibid., nr. 16, l. 2r). Rimkai, artimiausi Sruogų šeimos bičiuliai, stengėsi padėti: „Benešiojant Jurgučio turtą, į mūsų butą per kiemą atėjo Vanda ir pasakė, kad paėmė Balį. Nuo tada ji pradėjo pas mus lankytis kasdien. Su tėvu vis kalbėdavo apie Balį. Skaitydavo jo laiškus, tardavosi, ką Baliui rašyti. Kalbėdavosi apie siuntinius“ (Elena Rimkaitė, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 137).
Es scheinte,
c
Critical note: Es scheint ] vid ex err te pro t
Es scheinte,
Es scheint,
Atrodo,
dass meine Bekannten beginnen mich
kad mano pažįstami pradeda mane
9
schon zu vergessen… Und, endlich, nach 4-wochigen Erwartung
jau pamiršti… Ir, pagaliau, po 4 savaičių
am 18. 9.
am 18. 9
rugsėjo 18 d.
kam
atėjo
10
Dein Brief (vom 30. 8). Du kannst nicht Dir vorstellen, wie war ich glücklich!
Tavo laiškas, rašytas rugpjūčio 30 d. Neįsivaizduoji, koks aš buvau laimingas!
11
Danke, tausendmal danke Dir! Aber in Stutthof sitze ich kräftig und fest.
Ačiū, labai ačiū Tau! Bet Stutthofe sėdžiu tvirtai ir nepajudinamai.
12
Meine Freilassung hängt nicht von der Lagerverwaltung,
Mano paleidimas priklauso ne nuo stovyklos vadovybės,
sonder
c
Critical note: sonder[n] ] vid ex err om sec n
sonder
sondern
bet
von dem Gene-
nuo Gene-
13
ralkommissariat in Kauen ab.
ralinio komisariato Kaune.
Die
ungekehrte
c
Critical note: u[m]gekehrte ] vid ex err n pro m
ungekehrte
umgekehrte
Priešingas
Behauftung Behauptung
c
Critical note: Behauptung ] cor p pro vid f
Behauptung
teiginys
ist eine leichte
tik lengva
14
Unwahrheit. Es scheint, die
apgaulė. Atrodo,
Lagerwerwaltung Lagerverwaltung
c
Critical note: Lagerverwaltung ] cor v pro w
Lagerverwaltung
stovyklos vadovybė
über mein Schicksal weisst
apie mano likimą
15
nicht mehr, als ich. Immer versprechen und
nežino daugiau, nei aš. Visada žadėti ir
die nie
c
Critical note: nie ] cor n pro d
nie
niekuomet
das gegebene Wort zu er-
16
füllen – es ist doch eine Art der Politik, deren Sinn darf ich nicht
neištesėti žodžio – tai savotiška politika, kurios prasmės aš
17
begreifen. Ich weiss nur, dass sie ist die beste Mittel die Nerven der
nesuprantu. Tik žinau, kad ji geriausias būdas sugadinti
18
unglücklichen Leute zu verderben. Ich weiss, Vanduliuk, wie schwer ist dein
nelaimingų žmonių nervus. Aš žinau, Vanduliuk, koks sunkus Tavo
19
Leben, wieviel Sorgen hast Du. Ich sehe
gyvenimas, kiek daug rūpesčių Tu turi.
Dir Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro Dir
Dich
in dem Geiste sehr klar, – wie
Labai aiškiai matau Tave mintyse, – kaip
20
Du arbeitest, wie Du dich kümmerst, wie du sprichst… Ich sehe dein Gesicht,
Tu dirbi, kaip Tu rūpiniesi, kaip Tu kalbi… Aš regiu Tavo veidą,
21
deine Züge. Die ständigen Träumen begeistern mir diesen lebendigen
Tavo bruožus. Nuolatiniai sapnai įkvepia man šį gyvą
22
Bild. Etwas schwieriger geht es mir mit Dalia. Es
vaizdą. Kiek sunkiau su Dalia.
geligt
c
Critical note: geli[n]gt ] vid ex err om n
geligt
gelingt
mir nicht
Man nepavyksta
23
einzubilden, wie sie jetzt sieht aus, wie sie
įsivaizduoti, kaip ji dabar atrodo, kaip ji
Arbeitet arbeitet
c
Critical note: arbeitet ] cor a pro cap
arbeitet
dirba
und denkt. Na,
ir galvoja. Na,
24
ja, – nach der
taip, – po
beendigung Beendigung
c
Critical note: Beendigung ] cor B pro min
Beendigung
der Schule habe ich sie nicht gesehen.
mokyklos baigimo aš jos nemačiau.
25
Meine
Mano
Lieben lieben ,
c
Critical note: lieben ] cor l pro cap
lieben,
mielos,
meine guten Geister! Wenn wussten sie, wie
mano geros dvasios! Jeigu žinotumėt, kaip
Liebe
c
Critical note: liebe ] vid ex err L pro min
Liebe
liebe
ich Euch,
aš Jus myliu,
26
wie sehne ich!.. Na, ja, – darüber ist nichts zu schreiben… Welche
kaip Jūsų ilgiuosi!.. Na, taip, – apie tai neverta rašyti… Kokių
Sache
c
Critical note: Sache[n] ] vid ex err om n
Sache
Sachen
daiktų
27
brauche ich? Ich zweifle, ob man mich aus der Haft freilassen wird, – zu
man reikia? Abejoju, ar mane paleis iš kalėjimo, –
28
ofmals
c
Critical note: of[t]mals ] vid ex err om t
ofmals
oftmals
pernelyg dažnai
was das
c
Critical note: das ] cor pro was, cor d pro w
das
tai
schon versprochen wurde. Wenn wird man irgendwie uner-
jau buvo žadėta. Jeigu kaip nors netikėtai iš-
29
wartet freilassen, einige
leis, kurį
Zrit Zeit
c
Critical note: Zeit ] cor e pro r
Zeit
laiką
ich werde nicht können wissenschaftlich
negalėsiu dirbti mokslinio
30
arbeiten – mein geist, meine Nerven sind gänzlich
darbo – mano dvasia, mano nervai visiškai
erschöfft erschöpft .
c
Critical note: erschöpft ] cor p pro f
erschöpft.
išsekę.
Zweifle
Abejoju
31
ich noch, ob
dar, ar
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tau
wirklich
tikrai
bem bekommen
c
Critical note: bekommen ] a c bem, p c p be ins k, cor o pro m
bekommen
pavyks
wirst mich zu besuchen. In Berlin
mane aplankyti. Berlyne
32
oder irgendwo anders bin ich unnötig, – ich bin arbeitsunfähig. Erholen
ar kur nors kitur aš nereikalingas, – esu nedarbingas. Atsigauti
33
kann ich nur zu Hause, bei Euch mit Dalia. Deswegen mache ich
galiu tik namie, su Tavimi ir Dalia. Todėl nekuriu
34
keine Pläne für die Zukunft. Mag es sein, was wird kommen. Ich fühle sie
jokių ateities planų. Tebūnie, kas bus. Aš jaučiu Jus
35
beide so nah – bei meiner mechanischer
abi taip arti – dirbdamas savo mechaninį
arbeit Arbeit
c
Critical note: Arbeit ] cor A pro min
Arbeit
des Schreibers ich denke immer
raštininko darbą visada galvoju
36
für Euch – dass scheint es mir, dass ich noch gestern mit Euch gewesen
apie Jus – kad man atrodo, jog dar vakar
37
wurde, – meine
buvau su Jumis, – mano
Lieben,
c
Critical note: [l]ieben ] vid ex err l pro cap
Lieben,
lieben,
mielos,
meine teueren! Küsse herzlich Dalia!
mano brangiosios! Širdingai bučiuoju Dalią!
38
Schreibe mir nicht mehr als 60 Zeilen
Nerašyk man daugiau kaip 60 eilučių
(Die
c
Critical note: [d]ie ] vid ex err D pro min
(Die
(die
Länge der Zeile ist unbestimmt!).
(eilutės ilgis neribotas!).
39
Danke Dir,
Ačiū Tau,
Wanduk,
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
danke!
ačiū!
40
Und küsse
Bučiuoju
du Dich
c
Critical note: Dich ] cor pro du
Dich
Tave
herzlich!
širdingai!
41
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
Baliukas
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Ponia Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
b
Tauro Str. 21–3
Tauro gatvė 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostlan[d]
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 7
Critical note: Dir ] cor D pro min
a4
Line number 8
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugpjūčio mėn. 30 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė 1 klg. siuntinį: „23. Dešra, duona, papirosai, muilas skutimuisi“. Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami: „Sehr schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man muss die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe ich bekommen)“ [„Labai gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal. Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės)“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-26, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 19, l. 1r). Balys Sruoga negavo rugpjūčio mėn. 4 d. iš Kauno išsiųsto registruoto Marytės Nemeikšaitės siuntinio (Nr. 14 ir 17) su pyragaičiu, duona ir lašiniais – jis buvo grąžintas („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v). Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ (Idem, in: Ibid., nr. 16, l. 2r). Rimkai, artimiausi Sruogų šeimos bičiuliai, stengėsi padėti: „Benešiojant Jurgučio turtą, į mūsų butą per kiemą atėjo Vanda ir pasakė, kad paėmė Balį. Nuo tada ji pradėjo pas mus lankytis kasdien. Su tėvu vis kalbėdavo apie Balį. Skaitydavo jo laiškus, tardavosi, ką Baliui rašyti. Kalbėdavosi apie siuntinius“ (Elena Rimkaitė, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 137).
a1
Line number 8
Critical note: Es scheint ] vid ex err te pro t
a1
Line number 12
Critical note: sonder[n] ] vid ex err om sec n
a1
Line number 13
Critical note: u[m]gekehrte ] vid ex err n pro m
a1
Line number 13
Critical note: Behauptung ] cor p pro vid f
a1
Line number 14
Critical note: Lagerverwaltung ] cor v pro w
a1
Line number 15
Critical note: nie ] cor n pro d
a1
Line number 19
Critical note: Dich ] cor pro Dir
a1
Line number 22
Critical note: geli[n]gt ] vid ex err om n
a1
Line number 23
Critical note: arbeitet ] cor a pro cap
a1
Line number 24
Critical note: Beendigung ] cor B pro min
a1
Line number 25
Critical note: lieben ] cor l pro cap
a1
Line number 25
Critical note: liebe ] vid ex err L pro min
a1
Line number 26
Critical note: Sache[n] ] vid ex err om n
a1
Line number 28
Critical note: of[t]mals ] vid ex err om t
a1
Line number 28
Critical note: das ] cor pro was, cor d pro w
a1
Line number 29
Critical note: Zeit ] cor e pro r
a1
Line number 30
Critical note: erschöpft ] cor p pro f
a1
Line number 31
Critical note: Du ] cor D pro min
a1
Line number 31
Critical note: bekommen ] a c bem, p c p be ins k, cor o pro m
a1
Line number 35
Critical note: Arbeit ] cor A pro min
a1
Line number 37
Critical note: [l]ieben ] vid ex err l pro cap
a1
Line number 38
Critical note: [d]ie ] vid ex err D pro min
a1
Line number 39
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
a1
Line number 40
Critical note: Dich ] cor pro du
a1
Line number 41
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, vid ex err om sec a
a1
Line number 41
Physical note: [1r] //
a1
Line number c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
a1
Line number g
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_09_19_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_09_19_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_09_19_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_09_19_vs_2v.jpgX (Close panel)
image