Vandai Sruogienei, 1943-09-26

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-09-26

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 9. Laiškas. Rašyta 29,7 × 21,2 cm formato, gelstelėjusio, liniuoto, atplėšto popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „19“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-09-27. Data ir prierašas spaude kita ranka pilku pieštuku: „P“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Cenzūruota (cheminiu pieštuku užtepta sakinio dalis dėl eilutės ilgio: „(die länge der Zeile ist unbestimmt)“ [„(eilutės ilgis neribotas)“]. Dėmėta. Be voko. Voką (nr. 17) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei Sruogienei / Tauro gtv. 21–3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei Sruogienei / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas]: Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block VIII E [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas VIII E]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-09-27. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „17.“ Voko antroje pusėje – vokiškas Štuthofo lagerio spaudas. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 396, l. 1r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 396, l. 44–46 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 18, l. 20 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 396, l. 39–40 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 138. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-09-26: Genetinis
  • Witness a2: 1943-09-26: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-09-26: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-09-26: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-09-26, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_09_26_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 26 September 1943
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block VIII E
Blokas VIII E
4
Stutthof, d. 26 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 26 d.
5
Vanduk, Rūpintojėle mano!
6
Gestern (d. 25) habe ich wieder dein Brief bekommen
Vakar (25 d.) vėl gavau Tavo laišką
7
und nachts wieder Dich in dem Traume gesehen. Vanduk! Vanduk!
ir naktį vėl mačiau Tave sapne. Vanduk! Vanduk!
8
So viel möchte ich Dir schreiben, aber schätze ich Dich zu viel um
Tiek daug norėčiau Tau parašyti, bet per daug Tave gerbiu, kad
9
in diesem Briefe über meine Gefühle zu sprechen! In der Not man muss
šiame laiške kalbėčiau apie savo jausmus! Nelaimėje reikia
10
stolz sein. Ich fühle und
būti išdidžiam. Aš jaučiu ir
verstehe über
c
Critical note: verstehe ] p ras über
verstehe
suprantu
deine Sorgen, insbesonders
Tavo rūpesčius, ypač
11
in der Zusammenhang mit der Weltgeschehnisse. Man kann ruhig
juos siejant su pasauliniais įvykiais. Galima nusiraminti,
12
sein, der Teufel ist nicht so
velnias ne toks
schreklich,
c
Critical note: schre[c]klich ] vid ex err om sec c
schreklich,
schrecklich,
baisus,
wie man ihn
kokį jį
ausmak ausmanlt .
c
Critical note: ausmalt ] vid ex err ausmanlt, cor n pro k, vid ex err nlt pro lt
ausmanlt.
ausmalt.
vaizduoja.
13
Insbesonders die Wilnaer Gerüchte man darf nicht ernst nehmen.
Ypač nereikėtų rimtai vertinti Vilniaus gandų.
n
Note: Turima galvoje 1943 m. vasarą susilpnėjusi vokiečių pozicija fronte – atsiradusi išsilaisvinimo iš nacių okupacijos viltis: „Tų metų vasaros ir rudens kariniai politiniai įvykiai Vokietijai nieko gero nežadėjo. Po karinės katastrofos prie Stalingrado 1943 m. pradžioje pastangos atgauti strateginę iniciatyvą nebuvo sėkmingos. 1943 m. vasarą sužlugo puolamoji „Citadelės“ operacija, kurią vykdant bandyta pulti tarp Charkovo ir Oriolo giliai į vokiečių užimtą teritoriją įsiterpusį sovietų kontroliuojamą Kursko kyšulį. Ši operacija Rytų fronte buvo paskutinis didelis vokiečių kariuomenės strateginis puolimas ir esminio posūkio („persilaužimo“) kare momentas. Nuo tol vokiečiai tik gynėsi, o Raudonoji armija puolė visu frontu. Iki 1943 m. spalio pradžios vokiečiai buvo atblokšti toli į vakarus, frontas sustojo ne per toliausiai nuo Latvijos (ir Lietuvos) rytinių sienų.
Lietuvoje 1943 m. vasarą suaktyvėjo sovietinis ginkluotas pogrindis […]. […] Sovietinė propaganda prabilo apie greitą Lietuvos ir kitų „tarybinių Pabaltijo respublikų“ išvadavimą“ (Rimantas Zizas, „Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)“, in: http://www.genocid.lt/Leidyba/11/zizas.htm).
14
Ich sitze kräftig und
Aš sėdžiu tvirtai ir
Fest fest .
c
Critical note: fest ] cor f pro cap
fest.
nepajudinamai.
Übermorgen ziehen wir in den Winter-
Poryt persikraustom į žie-
15
baracke um. Wenn werden wir endlich entlassen, wahrschein-
mos baraką.
n
Note: Tai paskutinis išlikęs Balio Sruogos laiškas, rašytas iš senosios stovyklos, likus porai dienų iki persikėlimo į naujus barakus: „1943 m. rugsėjo 28 d. garbės kaliniai (36 asmenys) iš senosios stovyklos (VIIIe bloko) buvo perkelti į naująją stovyklą (XI bloką)“ (Arūnas Bubnys, „Lietuvių kelias į Štuthofą“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 27).
„Mes vis dar buvome senojoj stovykloj, tęsėm savo mokslus, kūrėm meną ir galvojom, kad jau nebejudins iš šios vietos.
– Matyt, ruošiasi mus paleisti, – sprendėme.
Mūsų nusivylimas buvo tikrai didelis, kai rugsėjo 28 dieną gavome įsakymą keldintis į naująją stovyklą. Vadinas, ne namo, ne į Lietuvą, bet ilgesniam ir pastovesniam vargui“ (Stasys Yla, „Gėlės prie laisvės karsto“, in: Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1947, p. 271).
„Mūsų palikimas senojoje stovykloje mums vis rodėsi ženklu, kad mes greitai važiuosime namo. Tačiau rudeniop (1943) ėmė sklisti kalbos, kad naujoje stovykloje mums ruošiamos atskiros patalpos…
Gal tai netiesa, guodėsi ne vienas, nes perkėlimas į naują stovyklą reiškė paruošimas žiemavoti. O gal tik laikinai, kol sutvarkys formalumus, kol gaus iš Kauno geštapo įsakymą – gaivinome paskutinį gęstančios vilties spindulėlį apie laisvę.
Rugsėjo 28 d. rytą gavome įsakymą su visa savo manta keltis į naują stovyklą“ (Antanas Gervydas, „Žinios iš vienuolikto bloko“, in: Antanas Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 111).
„Veikiai visus kalinius – drauge ir mus! – perkėlė į naujus barakus, mūsų pačių pabudavotus, – senieji barakai buvo atiduoti ligoninei ir dirbtuvėm. Tame naujame lageryje gavome taip pat atskirą barakėlį. Su kitais kaliniais bendrauti čia jau niekas mum nebedraudė. Buvo visiem aišku: apsigyvenome čionai ilgam laikui – iki karo, eventualiai iki gyvenimo pabaigos…“ (Balys Sruoga, „Garbės katorgininkai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 163)
Jei mus pagaliau paleis, tikriau-
16
lich werden wir nicht nach Berlin, sondern nach Litauen entlassen.
siai važiuosim ne į Berlyną, o į Lietuvą.
17
Vielleicht kannst Du mir
Galbūt gali man
sshicken schicken :
c
Critical note: schicken ] cor pri c pro s
schicken:
atsiųsti:
1) eine
1)
seglaubugte beglaubigte
c
Critical note: beglaubigte ] cor pri b pro s, cor i pro u
beglaubigte
Ab-
18
schnift schrift
c
Critical note: [Ab]schrift ] cor r pro n
schrift
des Herrn
Fritss Fritsck ,
c
Critical note: Fritsck ] cor ck pro sec s
Fritsck,
Frick,
pono Fricko
n
Note: Turbūt klaidingai minimas Karl Fritzsch (1903–1945) – nacių slaptosios policijos narys, 1942–1943 m. Flossenbürgo koncentracijos stovyklos vado pavaduotojas. Greičiausiai kalbama apie Wilhelm Frick (1877–1946) – nacių Vokietijos veikėją, 1933–1943 m. Vokietijos vidaus reikalų ministrą, 1933–1945 m. reichsleiterį.
patvirtintą nuorašą,
2)
2)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
Schreiben des Herrn Gebiets kom-
pono Vilniaus srities komi-
19
missars zu Wilna, dass er erlaubt mir in Wilna zu wohnen
saro
n
Note: Horst Wulff (1907–1945) – nacių Vokietijos veikėjas, 1941–1944 m. Vilniaus apygardos komisaras.
raštą, kad jis leidžia man gyventi Vilniuje
20
und meine Arbeit, die die Universität auf mich aufgelegt
ir čia dirbti man skirtą universiteto
21
hat, in Wilna zu machen, da
darbą, kadangi
in in
c
Critical note: in ] p vid ex err rep in
in in
in
Wilna befindet meine
Vilniuje yra mano
22
über 20 Jahre
daugiau nei 20 metų
gesammellte
c
Critical note: gesammelte ] vid ex err ll pro l
gesammellte
gesammelte
rinkta
Bibliothek, mein Archyv, mein
biblioteka, mano archyvas, mano
23
Wissenschaftliches
c
Critical note: wissenschaftliches ] vid ex err W pro min
Wissenschaftliches
wissenschaftliches
mokslinė
material Material ,
c
Critical note: Material ] cor M pro min
Material,
medžiaga
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
Ich habe keine Handschuhe
Aš nebeturiu
24
mehr. Für den Winter werde ich dicke wollene Strümpfe brau-
pirštinių. Žiemai man reikės storų vilnonių kojinių
25
chen (alte Sportstrümpfe – dicke). In
(senų sportinių kojinių – storų).
worigen vorigen
c
Critical note: vorigen ] cor v pro w
vorigen
Praeitą
Mittwoch habe ich
trečiadienį gavau
26
dein
Tavo
Pakett
c
Critical note: Paket ] vid ex err tt pro t
Pakett
Paket
siuntinį
bekommen (mit
(su
Kuchen), –
Kuchen, –
pyragu, –
(frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
(frühe
früher
ankstesnis
war mit Tabak).
buvo su tabaku).
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 8 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė du siuntinius: 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („25. Pyragaitis, dešra, kava, papirosai“), 2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („26. Sviesto 1/2 kl[g]., tabokas 1/2 kl[g]., česnakas, svogūnai, lašinių maž[as] gab[aliukas], medus“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
27
Schicke mir noch meinen Tabak, – die Kollegen helfen mir
Atsiųsk dar mano tabako, – kolegos padeda man
28
ihn zu vernichten. Mit Rauchwaren ist bei uns kurz. Sehr
jį sunaikinti. Su rūkalais pas mus striuka.
n
Note: Lageryje rūkalai buvo ypač vertinami: „Bet svarbiausia prekė – tabakas ir cigaretės. Kiekvienas žino: turi rūkalų – turėsi ir duonos. Todėl kai tik kantinoj pasirodo cigarečių, visi kaliniai prie jų griūte griūna.
Tokių progų nepraleisdavome ir mes. Nustvertus rūkalus slėpėme giliai – taupėme juodai dienai. Žinoma, šitaip galėjo daryti nerūkantys, o prisiekusiems pypkoriams menkutės atsargos pasibaigdavo greit ir jie paniurę želgdavo į kantiną. Labiausiai rūkalų stygius kankino profesorių Sruogą: nepūtęs dūmo vaikščioja kaip nesavas, negali rašyti ir kurti“ (Leonas Puskunigis, „Lagerio duona“, in: Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 345).
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 17 d., 18 d., 24 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė dar tris siuntinius, kurių kiekvienas svėrė po 1 klg. ir kuriuose, be maisto produktų, higienos reikmenų ir kitų buities daiktų, buvo ir laiške labai prašomų rūkalų: „27. Tirpyti lašiniai 1/4 klg., geri lašinukai, trupu[tu]kas kavos, cukraus 1/4 kl[g]., spinkos, dantinis muiliukas, 4 1/4 dėžutės papirosų, 4 svogūnai“; „28. 7 dėž[utės] papirosų, 1/2 [klg.] sūrio, gabaliukas lašinių, 100 gr. cukraus, trupu[tu]kas kavos, ligninas“; „29. Sausainukų 1/2 kl[g]., sviesto 1/4 [klg.], medaus 1/4, tabokos 1/4“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r). Neaišku, ar šie trys siuntiniai pasiekė lagerį – nepatvirtinta, kad jie buvo gauti (prie nuorodų palikti klaustukai).
Labai
29
schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man
gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal.
30
S muss
c
Critical note: muss ] cor pro S, cor m pro S
muss
die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe
Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės).
n
Note: Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami. Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
31
ich bekommen). Meine liebe, meine gute
Mano mieloji, mano geroji
Wanduk Vanduk !
c
Critical note: Vanduk ] cor V pro W
Vanduk!
Wie
Kaip
32
möchte ich mit Dir zusammen sein – und arbeiten, und dichten.
norėčiau būti su Tavimi kartu – ir dirbti, ir kurti.
33
Jetzte werde ich neue Farbe, neue Melodien finden, – und dass
Dabar aš rasiu naujų spalvų, naujų melodijų, – ir kad
34
alles wird für Dich und Dalia, ich habe solche Sehnung nach
visa tai bus skirta Tau ir Daliai, aš taip pasiilgau
35
de die
c
Critical note: die ] cor ie pro e
die
Schöpferische
c
Critical note: schöpferische ] vid ex err pri S pro min
Schöpferische
schöpferische
kūrybinio
Arbeit. Die Sinnlosigkeit meines gegenwärtigen
darbo. Dabartinio mano gyvenimo beprasmiškumas
36
Dasein ist schon mir zum Kotzen. Meine liebe, meine gute
mane pykina. Mano mieloji, mano geroji
37
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
Küsse Dalia, grüsse
Pabučiuok Dalią, pasveikink
bekannten Bekannten ,
c
Critical note: Bekannten ] cor B pro min
Bekannten,
pažįstamus,
die mich noch nicht
kurie manęs dar
38
vergessen haben. Gute Vanduk!
nepamiršo. Geroji Vanduk!
39
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliukas ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks
Baliukas
Baliukas
40
Schreibe mir nicht mehr,
Nerašyk man daugiau,
als 60 Zeilen
c
Critical note: als 60 Zeilen ] sub sign curv lin
als 60 Zeilen
kaip 60 eilučių
(die länge der Zeile ist
(eilutės ilgis
41
unbestimmt)
c
Critical note: 40–41 ] in sin mg add phr vert, sub sign rub graph al m als 60 Zeilen, ras graph al m vid (die länge der Zeile ist unbestimmt), def
p
Physical note: [1r] // [1v] //
unbestimmt)
unbestimmt).
neribotas).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai
Daugirdaitei Sruogienei
Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 26 September 1943
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block VIII E
Blokas VIII E
4
Stutthof, d. 26 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 26 d.
5
Vanduk, Rūpintojėle mano!
6
Gestern (d. 25) habe ich wieder dein Brief bekommen
Vakar (25 d.) vėl gavau Tavo laišką
7
und nachts wieder Dich in dem Traume gesehen. Vanduk! Vanduk!
ir naktį vėl mačiau Tave sapne. Vanduk! Vanduk!
8
So viel möchte ich Dir schreiben, aber schätze ich Dich zu viel um
Tiek daug norėčiau Tau parašyti, bet per daug Tave gerbiu, kad
9
in diesem Briefe über meine Gefühle zu sprechen! In der Not man muss
šiame laiške kalbėčiau apie savo jausmus! Nelaimėje reikia
10
stolz sein. Ich fühle und
būti išdidžiam. Aš jaučiu ir
verstehe über
c
Critical note: verstehe ] p ras über
verstehe
suprantu
deine Sorgen, insbesonders
Tavo rūpesčius, ypač
11
in der Zusammenhang mit der Weltgeschehnisse. Man kann ruhig
juos siejant su pasauliniais įvykiais. Galima nusiraminti,
12
sein, der Teufel ist nicht so
velnias ne toks
schreklich,
c
Critical note: schre[c]klich ] vid ex err om sec c
schreklich,
schrecklich,
baisus,
wie man ihn
kokį jį
ausmak ausmanlt .
c
Critical note: ausmalt ] vid ex err ausmanlt, cor n pro k, vid ex err nlt pro lt
ausmanlt.
ausmalt.
vaizduoja.
13
Insbesonders die Wilnaer Gerüchte man darf nicht ernst nehmen.
Ypač nereikėtų rimtai vertinti Vilniaus gandų.
n
Note: Turima galvoje 1943 m. vasarą susilpnėjusi vokiečių pozicija fronte – atsiradusi išsilaisvinimo iš nacių okupacijos viltis: „Tų metų vasaros ir rudens kariniai politiniai įvykiai Vokietijai nieko gero nežadėjo. Po karinės katastrofos prie Stalingrado 1943 m. pradžioje pastangos atgauti strateginę iniciatyvą nebuvo sėkmingos. 1943 m. vasarą sužlugo puolamoji „Citadelės“ operacija, kurią vykdant bandyta pulti tarp Charkovo ir Oriolo giliai į vokiečių užimtą teritoriją įsiterpusį sovietų kontroliuojamą Kursko kyšulį. Ši operacija Rytų fronte buvo paskutinis didelis vokiečių kariuomenės strateginis puolimas ir esminio posūkio („persilaužimo“) kare momentas. Nuo tol vokiečiai tik gynėsi, o Raudonoji armija puolė visu frontu. Iki 1943 m. spalio pradžios vokiečiai buvo atblokšti toli į vakarus, frontas sustojo ne per toliausiai nuo Latvijos (ir Lietuvos) rytinių sienų.
Lietuvoje 1943 m. vasarą suaktyvėjo sovietinis ginkluotas pogrindis […]. […] Sovietinė propaganda prabilo apie greitą Lietuvos ir kitų „tarybinių Pabaltijo respublikų“ išvadavimą“ (Rimantas Zizas, „Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)“, in: http://www.genocid.lt/Leidyba/11/zizas.htm).
14
Ich sitze kräftig und
Aš sėdžiu tvirtai ir
Fest fest .
c
Critical note: fest ] cor f pro cap
fest.
nepajudinamai.
Übermorgen ziehen wir in den Winter-
Poryt persikraustom į žie-
15
baracke um. Wenn werden wir endlich entlassen, wahrschein-
mos baraką.
n
Note: Tai paskutinis išlikęs Balio Sruogos laiškas, rašytas iš senosios stovyklos, likus porai dienų iki persikėlimo į naujus barakus: „1943 m. rugsėjo 28 d. garbės kaliniai (36 asmenys) iš senosios stovyklos (VIIIe bloko) buvo perkelti į naująją stovyklą (XI bloką)“ (Arūnas Bubnys, „Lietuvių kelias į Štuthofą“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 27).
„Mes vis dar buvome senojoj stovykloj, tęsėm savo mokslus, kūrėm meną ir galvojom, kad jau nebejudins iš šios vietos.
– Matyt, ruošiasi mus paleisti, – sprendėme.
Mūsų nusivylimas buvo tikrai didelis, kai rugsėjo 28 dieną gavome įsakymą keldintis į naująją stovyklą. Vadinas, ne namo, ne į Lietuvą, bet ilgesniam ir pastovesniam vargui“ (Stasys Yla, „Gėlės prie laisvės karsto“, in: Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1947, p. 271).
„Mūsų palikimas senojoje stovykloje mums vis rodėsi ženklu, kad mes greitai važiuosime namo. Tačiau rudeniop (1943) ėmė sklisti kalbos, kad naujoje stovykloje mums ruošiamos atskiros patalpos…
Gal tai netiesa, guodėsi ne vienas, nes perkėlimas į naują stovyklą reiškė paruošimas žiemavoti. O gal tik laikinai, kol sutvarkys formalumus, kol gaus iš Kauno geštapo įsakymą – gaivinome paskutinį gęstančios vilties spindulėlį apie laisvę.
Rugsėjo 28 d. rytą gavome įsakymą su visa savo manta keltis į naują stovyklą“ (Antanas Gervydas, „Žinios iš vienuolikto bloko“, in: Antanas Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 111).
„Veikiai visus kalinius – drauge ir mus! – perkėlė į naujus barakus, mūsų pačių pabudavotus, – senieji barakai buvo atiduoti ligoninei ir dirbtuvėm. Tame naujame lageryje gavome taip pat atskirą barakėlį. Su kitais kaliniais bendrauti čia jau niekas mum nebedraudė. Buvo visiem aišku: apsigyvenome čionai ilgam laikui – iki karo, eventualiai iki gyvenimo pabaigos…“ (Balys Sruoga, „Garbės katorgininkai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 163)
Jei mus pagaliau paleis, tikriau-
16
lich werden wir nicht nach Berlin, sondern nach Litauen entlassen.
siai važiuosim ne į Berlyną, o į Lietuvą.
17
Vielleicht kannst Du mir
Galbūt gali man
sshicken schicken :
c
Critical note: schicken ] cor pri c pro s
schicken:
atsiųsti:
1) eine
1)
seglaubugte beglaubigte
c
Critical note: beglaubigte ] cor pri b pro s, cor i pro u
beglaubigte
Ab-
18
schnift schrift
c
Critical note: [Ab]schrift ] cor r pro n
schrift
des Herrn
Fritss Fritsck ,
c
Critical note: Fritsck ] cor ck pro sec s
Fritsck,
Frick,
pono Fricko
n
Note: Turbūt klaidingai minimas Karl Fritzsch (1903–1945) – nacių slaptosios policijos narys, 1942–1943 m. Flossenbürgo koncentracijos stovyklos vado pavaduotojas. Greičiausiai kalbama apie Wilhelm Frick (1877–1946) – nacių Vokietijos veikėją, 1933–1943 m. Vokietijos vidaus reikalų ministrą, 1933–1945 m. reichsleiterį.
patvirtintą nuorašą,
2)
2)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
Schreiben des Herrn Gebiets kom-
pono Vilniaus srities komi-
19
missars zu Wilna, dass er erlaubt mir in Wilna zu wohnen
saro
n
Note: Horst Wulff (1907–1945) – nacių Vokietijos veikėjas, 1941–1944 m. Vilniaus apygardos komisaras.
raštą, kad jis leidžia man gyventi Vilniuje
20
und meine Arbeit, die die Universität auf mich aufgelegt
ir čia dirbti man skirtą universiteto
21
hat, in Wilna zu machen, da
darbą, kadangi
in in
c
Critical note: in ] p vid ex err rep in
in in
in
Wilna befindet meine
Vilniuje yra mano
22
über 20 Jahre
daugiau nei 20 metų
gesammellte
c
Critical note: gesammelte ] vid ex err ll pro l
gesammellte
gesammelte
rinkta
Bibliothek, mein Archyv, mein
biblioteka, mano archyvas, mano
23
Wissenschaftliches
c
Critical note: wissenschaftliches ] vid ex err W pro min
Wissenschaftliches
wissenschaftliches
mokslinė
material Material ,
c
Critical note: Material ] cor M pro min
Material,
medžiaga
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
Ich habe keine Handschuhe
Aš nebeturiu
24
mehr. Für den Winter werde ich dicke wollene Strümpfe brau-
pirštinių. Žiemai man reikės storų vilnonių kojinių
25
chen (alte Sportstrümpfe – dicke). In
(senų sportinių kojinių – storų).
worigen vorigen
c
Critical note: vorigen ] cor v pro w
vorigen
Praeitą
Mittwoch habe ich
trečiadienį gavau
26
dein
Tavo
Pakett
c
Critical note: Paket ] vid ex err tt pro t
Pakett
Paket
siuntinį
bekommen (mit
(su
Kuchen), –
Kuchen, –
pyragu, –
(frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
(frühe
früher
ankstesnis
war mit Tabak).
buvo su tabaku).
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 8 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė du siuntinius: 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („25. Pyragaitis, dešra, kava, papirosai“), 2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („26. Sviesto 1/2 kl[g]., tabokas 1/2 kl[g]., česnakas, svogūnai, lašinių maž[as] gab[aliukas], medus“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
27
Schicke mir noch meinen Tabak, – die Kollegen helfen mir
Atsiųsk dar mano tabako, – kolegos padeda man
28
ihn zu vernichten. Mit Rauchwaren ist bei uns kurz. Sehr
jį sunaikinti. Su rūkalais pas mus striuka.
n
Note: Lageryje rūkalai buvo ypač vertinami: „Bet svarbiausia prekė – tabakas ir cigaretės. Kiekvienas žino: turi rūkalų – turėsi ir duonos. Todėl kai tik kantinoj pasirodo cigarečių, visi kaliniai prie jų griūte griūna.
Tokių progų nepraleisdavome ir mes. Nustvertus rūkalus slėpėme giliai – taupėme juodai dienai. Žinoma, šitaip galėjo daryti nerūkantys, o prisiekusiems pypkoriams menkutės atsargos pasibaigdavo greit ir jie paniurę želgdavo į kantiną. Labiausiai rūkalų stygius kankino profesorių Sruogą: nepūtęs dūmo vaikščioja kaip nesavas, negali rašyti ir kurti“ (Leonas Puskunigis, „Lagerio duona“, in: Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 345).
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 17 d., 18 d., 24 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė dar tris siuntinius, kurių kiekvienas svėrė po 1 klg. ir kuriuose, be maisto produktų, higienos reikmenų ir kitų buities daiktų, buvo ir laiške labai prašomų rūkalų: „27. Tirpyti lašiniai 1/4 klg., geri lašinukai, trupu[tu]kas kavos, cukraus 1/4 kl[g]., spinkos, dantinis muiliukas, 4 1/4 dėžutės papirosų, 4 svogūnai“; „28. 7 dėž[utės] papirosų, 1/2 [klg.] sūrio, gabaliukas lašinių, 100 gr. cukraus, trupu[tu]kas kavos, ligninas“; „29. Sausainukų 1/2 kl[g]., sviesto 1/4 [klg.], medaus 1/4, tabokos 1/4“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r). Neaišku, ar šie trys siuntiniai pasiekė lagerį – nepatvirtinta, kad jie buvo gauti (prie nuorodų palikti klaustukai).
Labai
29
schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man
gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal.
30
S muss
c
Critical note: muss ] cor pro S, cor m pro S
muss
die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe
Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės).
n
Note: Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami. Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
31
ich bekommen). Meine liebe, meine gute
Mano mieloji, mano geroji
Wanduk Vanduk !
c
Critical note: Vanduk ] cor V pro W
Vanduk!
Wie
Kaip
32
möchte ich mit Dir zusammen sein – und arbeiten, und dichten.
norėčiau būti su Tavimi kartu – ir dirbti, ir kurti.
33
Jetzte werde ich neue Farbe, neue Melodien finden, – und dass
Dabar aš rasiu naujų spalvų, naujų melodijų, – ir kad
34
alles wird für Dich und Dalia, ich habe solche Sehnung nach
visa tai bus skirta Tau ir Daliai, aš taip pasiilgau
35
de die
c
Critical note: die ] cor ie pro e
die
Schöpferische
c
Critical note: schöpferische ] vid ex err pri S pro min
Schöpferische
schöpferische
kūrybinio
Arbeit. Die Sinnlosigkeit meines gegenwärtigen
darbo. Dabartinio mano gyvenimo beprasmiškumas
36
Dasein ist schon mir zum Kotzen. Meine liebe, meine gute
mane pykina. Mano mieloji, mano geroji
37
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
Küsse Dalia, grüsse
Pabučiuok Dalią, pasveikink
bekannten Bekannten ,
c
Critical note: Bekannten ] cor B pro min
Bekannten,
pažįstamus,
die mich noch nicht
kurie manęs dar
38
vergessen haben. Gute Vanduk!
nepamiršo. Geroji Vanduk!
39
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliukas ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks
Baliukas
Baliukas
40
Schreibe mir nicht mehr,
Nerašyk man daugiau,
als 60 Zeilen
c
Critical note: als 60 Zeilen ] sub sign curv lin
als 60 Zeilen
kaip 60 eilučių
(die länge der Zeile ist
(eilutės ilgis
41
unbestimmt)
c
Critical note: 40–41 ] in sin mg add phr vert, sub sign rub graph al m als 60 Zeilen, ras graph al m vid (die länge der Zeile ist unbestimmt), def
p
Physical note: [1r] // [1v] //
unbestimmt)
unbestimmt).
neribotas).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai
Daugirdaitei Sruogienei
Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 26 September 1943
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block VIII E
Blokas VIII E
4
Stutthof, d. 26 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 26 d.
5
Vanduk, Rūpintojėle mano!
6
Gestern (d. 25) habe ich wieder dein Brief bekommen
Vakar (25 d.) vėl gavau Tavo laišką
7
und nachts wieder Dich in dem Traume gesehen. Vanduk! Vanduk!
ir naktį vėl mačiau Tave sapne. Vanduk! Vanduk!
8
So viel möchte ich Dir schreiben, aber schätze ich Dich zu viel um
Tiek daug norėčiau Tau parašyti, bet per daug Tave gerbiu, kad
9
in diesem Briefe über meine Gefühle zu sprechen! In der Not man muss
šiame laiške kalbėčiau apie savo jausmus! Nelaimėje reikia
10
stolz sein. Ich fühle und
būti išdidžiam. Aš jaučiu ir
verstehe über
c
Critical note: verstehe ] p ras über
verstehe
suprantu
deine Sorgen, insbesonders
Tavo rūpesčius, ypač
11
in der Zusammenhang mit der Weltgeschehnisse. Man kann ruhig
juos siejant su pasauliniais įvykiais. Galima nusiraminti,
12
sein, der Teufel ist nicht so
velnias ne toks
schreklich,
c
Critical note: schre[c]klich ] vid ex err om sec c
schreklich,
schrecklich,
baisus,
wie man ihn
kokį jį
ausmak ausmanlt .
c
Critical note: ausmalt ] vid ex err ausmanlt, cor n pro k, vid ex err nlt pro lt
ausmanlt.
ausmalt.
vaizduoja.
13
Insbesonders die Wilnaer Gerüchte man darf nicht ernst nehmen.
Ypač nereikėtų rimtai vertinti Vilniaus gandų.
n
Note: Turima galvoje 1943 m. vasarą susilpnėjusi vokiečių pozicija fronte – atsiradusi išsilaisvinimo iš nacių okupacijos viltis: „Tų metų vasaros ir rudens kariniai politiniai įvykiai Vokietijai nieko gero nežadėjo. Po karinės katastrofos prie Stalingrado 1943 m. pradžioje pastangos atgauti strateginę iniciatyvą nebuvo sėkmingos. 1943 m. vasarą sužlugo puolamoji „Citadelės“ operacija, kurią vykdant bandyta pulti tarp Charkovo ir Oriolo giliai į vokiečių užimtą teritoriją įsiterpusį sovietų kontroliuojamą Kursko kyšulį. Ši operacija Rytų fronte buvo paskutinis didelis vokiečių kariuomenės strateginis puolimas ir esminio posūkio („persilaužimo“) kare momentas. Nuo tol vokiečiai tik gynėsi, o Raudonoji armija puolė visu frontu. Iki 1943 m. spalio pradžios vokiečiai buvo atblokšti toli į vakarus, frontas sustojo ne per toliausiai nuo Latvijos (ir Lietuvos) rytinių sienų.
Lietuvoje 1943 m. vasarą suaktyvėjo sovietinis ginkluotas pogrindis […]. […] Sovietinė propaganda prabilo apie greitą Lietuvos ir kitų „tarybinių Pabaltijo respublikų“ išvadavimą“ (Rimantas Zizas, „Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)“, in: http://www.genocid.lt/Leidyba/11/zizas.htm).
14
Ich sitze kräftig und
Aš sėdžiu tvirtai ir
Fest fest .
c
Critical note: fest ] cor f pro cap
fest.
nepajudinamai.
Übermorgen ziehen wir in den Winter-
Poryt persikraustom į žie-
15
baracke um. Wenn werden wir endlich entlassen, wahrschein-
mos baraką.
n
Note: Tai paskutinis išlikęs Balio Sruogos laiškas, rašytas iš senosios stovyklos, likus porai dienų iki persikėlimo į naujus barakus: „1943 m. rugsėjo 28 d. garbės kaliniai (36 asmenys) iš senosios stovyklos (VIIIe bloko) buvo perkelti į naująją stovyklą (XI bloką)“ (Arūnas Bubnys, „Lietuvių kelias į Štuthofą“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 27).
„Mes vis dar buvome senojoj stovykloj, tęsėm savo mokslus, kūrėm meną ir galvojom, kad jau nebejudins iš šios vietos.
– Matyt, ruošiasi mus paleisti, – sprendėme.
Mūsų nusivylimas buvo tikrai didelis, kai rugsėjo 28 dieną gavome įsakymą keldintis į naująją stovyklą. Vadinas, ne namo, ne į Lietuvą, bet ilgesniam ir pastovesniam vargui“ (Stasys Yla, „Gėlės prie laisvės karsto“, in: Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1947, p. 271).
„Mūsų palikimas senojoje stovykloje mums vis rodėsi ženklu, kad mes greitai važiuosime namo. Tačiau rudeniop (1943) ėmė sklisti kalbos, kad naujoje stovykloje mums ruošiamos atskiros patalpos…
Gal tai netiesa, guodėsi ne vienas, nes perkėlimas į naują stovyklą reiškė paruošimas žiemavoti. O gal tik laikinai, kol sutvarkys formalumus, kol gaus iš Kauno geštapo įsakymą – gaivinome paskutinį gęstančios vilties spindulėlį apie laisvę.
Rugsėjo 28 d. rytą gavome įsakymą su visa savo manta keltis į naują stovyklą“ (Antanas Gervydas, „Žinios iš vienuolikto bloko“, in: Antanas Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 111).
„Veikiai visus kalinius – drauge ir mus! – perkėlė į naujus barakus, mūsų pačių pabudavotus, – senieji barakai buvo atiduoti ligoninei ir dirbtuvėm. Tame naujame lageryje gavome taip pat atskirą barakėlį. Su kitais kaliniais bendrauti čia jau niekas mum nebedraudė. Buvo visiem aišku: apsigyvenome čionai ilgam laikui – iki karo, eventualiai iki gyvenimo pabaigos…“ (Balys Sruoga, „Garbės katorgininkai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 163)
Jei mus pagaliau paleis, tikriau-
16
lich werden wir nicht nach Berlin, sondern nach Litauen entlassen.
siai važiuosim ne į Berlyną, o į Lietuvą.
17
Vielleicht kannst Du mir
Galbūt gali man
sshicken schicken :
c
Critical note: schicken ] cor pri c pro s
schicken:
atsiųsti:
1) eine
1)
seglaubugte beglaubigte
c
Critical note: beglaubigte ] cor pri b pro s, cor i pro u
beglaubigte
Ab-
18
schnift schrift
c
Critical note: [Ab]schrift ] cor r pro n
schrift
des Herrn
Fritss Fritsck ,
c
Critical note: Fritsck ] cor ck pro sec s
Fritsck,
Frick,
pono Fricko
n
Note: Turbūt klaidingai minimas Karl Fritzsch (1903–1945) – nacių slaptosios policijos narys, 1942–1943 m. Flossenbürgo koncentracijos stovyklos vado pavaduotojas. Greičiausiai kalbama apie Wilhelm Frick (1877–1946) – nacių Vokietijos veikėją, 1933–1943 m. Vokietijos vidaus reikalų ministrą, 1933–1945 m. reichsleiterį.
patvirtintą nuorašą,
2)
2)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
Schreiben des Herrn Gebiets kom-
pono Vilniaus srities komi-
19
missars zu Wilna, dass er erlaubt mir in Wilna zu wohnen
saro
n
Note: Horst Wulff (1907–1945) – nacių Vokietijos veikėjas, 1941–1944 m. Vilniaus apygardos komisaras.
raštą, kad jis leidžia man gyventi Vilniuje
20
und meine Arbeit, die die Universität auf mich aufgelegt
ir čia dirbti man skirtą universiteto
21
hat, in Wilna zu machen, da
darbą, kadangi
in in
c
Critical note: in ] p vid ex err rep in
in in
in
Wilna befindet meine
Vilniuje yra mano
22
über 20 Jahre
daugiau nei 20 metų
gesammellte
c
Critical note: gesammelte ] vid ex err ll pro l
gesammellte
gesammelte
rinkta
Bibliothek, mein Archyv, mein
biblioteka, mano archyvas, mano
23
Wissenschaftliches
c
Critical note: wissenschaftliches ] vid ex err W pro min
Wissenschaftliches
wissenschaftliches
mokslinė
material Material ,
c
Critical note: Material ] cor M pro min
Material,
medžiaga
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
Ich habe keine Handschuhe
Aš nebeturiu
24
mehr. Für den Winter werde ich dicke wollene Strümpfe brau-
pirštinių. Žiemai man reikės storų vilnonių kojinių
25
chen (alte Sportstrümpfe – dicke). In
(senų sportinių kojinių – storų).
worigen vorigen
c
Critical note: vorigen ] cor v pro w
vorigen
Praeitą
Mittwoch habe ich
trečiadienį gavau
26
dein
Tavo
Pakett
c
Critical note: Paket ] vid ex err tt pro t
Pakett
Paket
siuntinį
bekommen (mit
(su
Kuchen), –
Kuchen, –
pyragu, –
(frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
(frühe
früher
ankstesnis
war mit Tabak).
buvo su tabaku).
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 8 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė du siuntinius: 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („25. Pyragaitis, dešra, kava, papirosai“), 2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („26. Sviesto 1/2 kl[g]., tabokas 1/2 kl[g]., česnakas, svogūnai, lašinių maž[as] gab[aliukas], medus“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
27
Schicke mir noch meinen Tabak, – die Kollegen helfen mir
Atsiųsk dar mano tabako, – kolegos padeda man
28
ihn zu vernichten. Mit Rauchwaren ist bei uns kurz. Sehr
jį sunaikinti. Su rūkalais pas mus striuka.
n
Note: Lageryje rūkalai buvo ypač vertinami: „Bet svarbiausia prekė – tabakas ir cigaretės. Kiekvienas žino: turi rūkalų – turėsi ir duonos. Todėl kai tik kantinoj pasirodo cigarečių, visi kaliniai prie jų griūte griūna.
Tokių progų nepraleisdavome ir mes. Nustvertus rūkalus slėpėme giliai – taupėme juodai dienai. Žinoma, šitaip galėjo daryti nerūkantys, o prisiekusiems pypkoriams menkutės atsargos pasibaigdavo greit ir jie paniurę želgdavo į kantiną. Labiausiai rūkalų stygius kankino profesorių Sruogą: nepūtęs dūmo vaikščioja kaip nesavas, negali rašyti ir kurti“ (Leonas Puskunigis, „Lagerio duona“, in: Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 345).
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 17 d., 18 d., 24 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė dar tris siuntinius, kurių kiekvienas svėrė po 1 klg. ir kuriuose, be maisto produktų, higienos reikmenų ir kitų buities daiktų, buvo ir laiške labai prašomų rūkalų: „27. Tirpyti lašiniai 1/4 klg., geri lašinukai, trupu[tu]kas kavos, cukraus 1/4 kl[g]., spinkos, dantinis muiliukas, 4 1/4 dėžutės papirosų, 4 svogūnai“; „28. 7 dėž[utės] papirosų, 1/2 [klg.] sūrio, gabaliukas lašinių, 100 gr. cukraus, trupu[tu]kas kavos, ligninas“; „29. Sausainukų 1/2 kl[g]., sviesto 1/4 [klg.], medaus 1/4, tabokos 1/4“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r). Neaišku, ar šie trys siuntiniai pasiekė lagerį – nepatvirtinta, kad jie buvo gauti (prie nuorodų palikti klaustukai).
Labai
29
schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man
gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal.
30
S muss
c
Critical note: muss ] cor pro S, cor m pro S
muss
die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe
Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės).
n
Note: Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami. Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
31
ich bekommen). Meine liebe, meine gute
Mano mieloji, mano geroji
Wanduk Vanduk !
c
Critical note: Vanduk ] cor V pro W
Vanduk!
Wie
Kaip
32
möchte ich mit Dir zusammen sein – und arbeiten, und dichten.
norėčiau būti su Tavimi kartu – ir dirbti, ir kurti.
33
Jetzte werde ich neue Farbe, neue Melodien finden, – und dass
Dabar aš rasiu naujų spalvų, naujų melodijų, – ir kad
34
alles wird für Dich und Dalia, ich habe solche Sehnung nach
visa tai bus skirta Tau ir Daliai, aš taip pasiilgau
35
de die
c
Critical note: die ] cor ie pro e
die
Schöpferische
c
Critical note: schöpferische ] vid ex err pri S pro min
Schöpferische
schöpferische
kūrybinio
Arbeit. Die Sinnlosigkeit meines gegenwärtigen
darbo. Dabartinio mano gyvenimo beprasmiškumas
36
Dasein ist schon mir zum Kotzen. Meine liebe, meine gute
mane pykina. Mano mieloji, mano geroji
37
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
Küsse Dalia, grüsse
Pabučiuok Dalią, pasveikink
bekannten Bekannten ,
c
Critical note: Bekannten ] cor B pro min
Bekannten,
pažįstamus,
die mich noch nicht
kurie manęs dar
38
vergessen haben. Gute Vanduk!
nepamiršo. Geroji Vanduk!
39
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliukas ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks
Baliukas
Baliukas
40
Schreibe mir nicht mehr,
Nerašyk man daugiau,
als 60 Zeilen
c
Critical note: als 60 Zeilen ] sub sign curv lin
als 60 Zeilen
kaip 60 eilučių
(die länge der Zeile ist
(eilutės ilgis
41
unbestimmt)
c
Critical note: 40–41 ] in sin mg add phr vert, sub sign rub graph al m als 60 Zeilen, ras graph al m vid (die länge der Zeile ist unbestimmt), def
p
Physical note: [1r] // [1v] //
unbestimmt)
unbestimmt).
neribotas).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai
Daugirdaitei Sruogienei
Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 26 September 1943
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block VIII E
Blokas VIII E
4
Stutthof, d. 26 September 1943
Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 26 d.
5
Vanduk, Rūpintojėle mano!
6
Gestern (d. 25) habe ich wieder dein Brief bekommen
Vakar (25 d.) vėl gavau Tavo laišką
7
und nachts wieder Dich in dem Traume gesehen. Vanduk! Vanduk!
ir naktį vėl mačiau Tave sapne. Vanduk! Vanduk!
8
So viel möchte ich Dir schreiben, aber schätze ich Dich zu viel um
Tiek daug norėčiau Tau parašyti, bet per daug Tave gerbiu, kad
9
in diesem Briefe über meine Gefühle zu sprechen! In der Not man muss
šiame laiške kalbėčiau apie savo jausmus! Nelaimėje reikia
10
stolz sein. Ich fühle und
būti išdidžiam. Aš jaučiu ir
verstehe über
c
Critical note: verstehe ] p ras über
verstehe
suprantu
deine Sorgen, insbesonders
Tavo rūpesčius, ypač
11
in der Zusammenhang mit der Weltgeschehnisse. Man kann ruhig
juos siejant su pasauliniais įvykiais. Galima nusiraminti,
12
sein, der Teufel ist nicht so
velnias ne toks
schreklich,
c
Critical note: schre[c]klich ] vid ex err om sec c
schreklich,
schrecklich,
baisus,
wie man ihn
kokį jį
ausmak ausmanlt .
c
Critical note: ausmalt ] vid ex err ausmanlt, cor n pro k, vid ex err nlt pro lt
ausmanlt.
ausmalt.
vaizduoja.
13
Insbesonders die Wilnaer Gerüchte man darf nicht ernst nehmen.
Ypač nereikėtų rimtai vertinti Vilniaus gandų.
n
Note: Turima galvoje 1943 m. vasarą susilpnėjusi vokiečių pozicija fronte – atsiradusi išsilaisvinimo iš nacių okupacijos viltis: „Tų metų vasaros ir rudens kariniai politiniai įvykiai Vokietijai nieko gero nežadėjo. Po karinės katastrofos prie Stalingrado 1943 m. pradžioje pastangos atgauti strateginę iniciatyvą nebuvo sėkmingos. 1943 m. vasarą sužlugo puolamoji „Citadelės“ operacija, kurią vykdant bandyta pulti tarp Charkovo ir Oriolo giliai į vokiečių užimtą teritoriją įsiterpusį sovietų kontroliuojamą Kursko kyšulį. Ši operacija Rytų fronte buvo paskutinis didelis vokiečių kariuomenės strateginis puolimas ir esminio posūkio („persilaužimo“) kare momentas. Nuo tol vokiečiai tik gynėsi, o Raudonoji armija puolė visu frontu. Iki 1943 m. spalio pradžios vokiečiai buvo atblokšti toli į vakarus, frontas sustojo ne per toliausiai nuo Latvijos (ir Lietuvos) rytinių sienų.
Lietuvoje 1943 m. vasarą suaktyvėjo sovietinis ginkluotas pogrindis […]. […] Sovietinė propaganda prabilo apie greitą Lietuvos ir kitų „tarybinių Pabaltijo respublikų“ išvadavimą“ (Rimantas Zizas, „Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)“, in: http://www.genocid.lt/Leidyba/11/zizas.htm).
14
Ich sitze kräftig und
Aš sėdžiu tvirtai ir
Fest fest .
c
Critical note: fest ] cor f pro cap
fest.
nepajudinamai.
Übermorgen ziehen wir in den Winter-
Poryt persikraustom į žie-
15
baracke um. Wenn werden wir endlich entlassen, wahrschein-
mos baraką.
n
Note: Tai paskutinis išlikęs Balio Sruogos laiškas, rašytas iš senosios stovyklos, likus porai dienų iki persikėlimo į naujus barakus: „1943 m. rugsėjo 28 d. garbės kaliniai (36 asmenys) iš senosios stovyklos (VIIIe bloko) buvo perkelti į naująją stovyklą (XI bloką)“ (Arūnas Bubnys, „Lietuvių kelias į Štuthofą“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 27).
„Mes vis dar buvome senojoj stovykloj, tęsėm savo mokslus, kūrėm meną ir galvojom, kad jau nebejudins iš šios vietos.
– Matyt, ruošiasi mus paleisti, – sprendėme.
Mūsų nusivylimas buvo tikrai didelis, kai rugsėjo 28 dieną gavome įsakymą keldintis į naująją stovyklą. Vadinas, ne namo, ne į Lietuvą, bet ilgesniam ir pastovesniam vargui“ (Stasys Yla, „Gėlės prie laisvės karsto“, in: Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1947, p. 271).
„Mūsų palikimas senojoje stovykloje mums vis rodėsi ženklu, kad mes greitai važiuosime namo. Tačiau rudeniop (1943) ėmė sklisti kalbos, kad naujoje stovykloje mums ruošiamos atskiros patalpos…
Gal tai netiesa, guodėsi ne vienas, nes perkėlimas į naują stovyklą reiškė paruošimas žiemavoti. O gal tik laikinai, kol sutvarkys formalumus, kol gaus iš Kauno geštapo įsakymą – gaivinome paskutinį gęstančios vilties spindulėlį apie laisvę.
Rugsėjo 28 d. rytą gavome įsakymą su visa savo manta keltis į naują stovyklą“ (Antanas Gervydas, „Žinios iš vienuolikto bloko“, in: Antanas Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 111).
„Veikiai visus kalinius – drauge ir mus! – perkėlė į naujus barakus, mūsų pačių pabudavotus, – senieji barakai buvo atiduoti ligoninei ir dirbtuvėm. Tame naujame lageryje gavome taip pat atskirą barakėlį. Su kitais kaliniais bendrauti čia jau niekas mum nebedraudė. Buvo visiem aišku: apsigyvenome čionai ilgam laikui – iki karo, eventualiai iki gyvenimo pabaigos…“ (Balys Sruoga, „Garbės katorgininkai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 163)
Jei mus pagaliau paleis, tikriau-
16
lich werden wir nicht nach Berlin, sondern nach Litauen entlassen.
siai važiuosim ne į Berlyną, o į Lietuvą.
17
Vielleicht kannst Du mir
Galbūt gali man
sshicken schicken :
c
Critical note: schicken ] cor pri c pro s
schicken:
atsiųsti:
1) eine
1)
seglaubugte beglaubigte
c
Critical note: beglaubigte ] cor pri b pro s, cor i pro u
beglaubigte
Ab-
18
schnift schrift
c
Critical note: [Ab]schrift ] cor r pro n
schrift
des Herrn
Fritss Fritsck ,
c
Critical note: Fritsck ] cor ck pro sec s
Fritsck,
Frick,
pono Fricko
n
Note: Turbūt klaidingai minimas Karl Fritzsch (1903–1945) – nacių slaptosios policijos narys, 1942–1943 m. Flossenbürgo koncentracijos stovyklos vado pavaduotojas. Greičiausiai kalbama apie Wilhelm Frick (1877–1946) – nacių Vokietijos veikėją, 1933–1943 m. Vokietijos vidaus reikalų ministrą, 1933–1945 m. reichsleiterį.
patvirtintą nuorašą,
2)
2)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
Schreiben des Herrn Gebiets kom-
pono Vilniaus srities komi-
19
missars zu Wilna, dass er erlaubt mir in Wilna zu wohnen
saro
n
Note: Horst Wulff (1907–1945) – nacių Vokietijos veikėjas, 1941–1944 m. Vilniaus apygardos komisaras.
raštą, kad jis leidžia man gyventi Vilniuje
20
und meine Arbeit, die die Universität auf mich aufgelegt
ir čia dirbti man skirtą universiteto
21
hat, in Wilna zu machen, da
darbą, kadangi
in in
c
Critical note: in ] p vid ex err rep in
in in
in
Wilna befindet meine
Vilniuje yra mano
22
über 20 Jahre
daugiau nei 20 metų
gesammellte
c
Critical note: gesammelte ] vid ex err ll pro l
gesammellte
gesammelte
rinkta
Bibliothek, mein Archyv, mein
biblioteka, mano archyvas, mano
23
Wissenschaftliches
c
Critical note: wissenschaftliches ] vid ex err W pro min
Wissenschaftliches
wissenschaftliches
mokslinė
material Material ,
c
Critical note: Material ] cor M pro min
Material,
medžiaga
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
Ich habe keine Handschuhe
Aš nebeturiu
24
mehr. Für den Winter werde ich dicke wollene Strümpfe brau-
pirštinių. Žiemai man reikės storų vilnonių kojinių
25
chen (alte Sportstrümpfe – dicke). In
(senų sportinių kojinių – storų).
worigen vorigen
c
Critical note: vorigen ] cor v pro w
vorigen
Praeitą
Mittwoch habe ich
trečiadienį gavau
26
dein
Tavo
Pakett
c
Critical note: Paket ] vid ex err tt pro t
Pakett
Paket
siuntinį
bekommen (mit
(su
Kuchen), –
Kuchen, –
pyragu, –
(frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
(frühe
früher
ankstesnis
war mit Tabak).
buvo su tabaku).
n
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 8 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė du siuntinius: 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („25. Pyragaitis, dešra, kava, papirosai“), 2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („26. Sviesto 1/2 kl[g]., tabokas 1/2 kl[g]., česnakas, svogūnai, lašinių maž[as] gab[aliukas], medus“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
27
Schicke mir noch meinen Tabak, – die Kollegen helfen mir
Atsiųsk dar mano tabako, – kolegos padeda man
28
ihn zu vernichten. Mit Rauchwaren ist bei uns kurz. Sehr
jį sunaikinti. Su rūkalais pas mus striuka.
n
Note: Lageryje rūkalai buvo ypač vertinami: „Bet svarbiausia prekė – tabakas ir cigaretės. Kiekvienas žino: turi rūkalų – turėsi ir duonos. Todėl kai tik kantinoj pasirodo cigarečių, visi kaliniai prie jų griūte griūna.
Tokių progų nepraleisdavome ir mes. Nustvertus rūkalus slėpėme giliai – taupėme juodai dienai. Žinoma, šitaip galėjo daryti nerūkantys, o prisiekusiems pypkoriams menkutės atsargos pasibaigdavo greit ir jie paniurę želgdavo į kantiną. Labiausiai rūkalų stygius kankino profesorių Sruogą: nepūtęs dūmo vaikščioja kaip nesavas, negali rašyti ir kurti“ (Leonas Puskunigis, „Lagerio duona“, in: Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 345).
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 17 d., 18 d., 24 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė dar tris siuntinius, kurių kiekvienas svėrė po 1 klg. ir kuriuose, be maisto produktų, higienos reikmenų ir kitų buities daiktų, buvo ir laiške labai prašomų rūkalų: „27. Tirpyti lašiniai 1/4 klg., geri lašinukai, trupu[tu]kas kavos, cukraus 1/4 kl[g]., spinkos, dantinis muiliukas, 4 1/4 dėžutės papirosų, 4 svogūnai“; „28. 7 dėž[utės] papirosų, 1/2 [klg.] sūrio, gabaliukas lašinių, 100 gr. cukraus, trupu[tu]kas kavos, ligninas“; „29. Sausainukų 1/2 kl[g]., sviesto 1/4 [klg.], medaus 1/4, tabokos 1/4“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r). Neaišku, ar šie trys siuntiniai pasiekė lagerį – nepatvirtinta, kad jie buvo gauti (prie nuorodų palikti klaustukai).
Labai
29
schade, dass Paketten von Freunden sind zurückgewiesen. Man
gaila, kad draugų siuntiniai grąžinami atgal.
30
S muss
c
Critical note: muss ] cor pro S, cor m pro S
muss
die Sendungen nicht einschreiben (von Rimkienė habe
Siuntinių nereikia registruoti (gavau nuo Rimkienės).
n
Note: Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami. Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
31
ich bekommen). Meine liebe, meine gute
Mano mieloji, mano geroji
Wanduk Vanduk !
c
Critical note: Vanduk ] cor V pro W
Vanduk!
Wie
Kaip
32
möchte ich mit Dir zusammen sein – und arbeiten, und dichten.
norėčiau būti su Tavimi kartu – ir dirbti, ir kurti.
33
Jetzte werde ich neue Farbe, neue Melodien finden, – und dass
Dabar aš rasiu naujų spalvų, naujų melodijų, – ir kad
34
alles wird für Dich und Dalia, ich habe solche Sehnung nach
visa tai bus skirta Tau ir Daliai, aš taip pasiilgau
35
de die
c
Critical note: die ] cor ie pro e
die
Schöpferische
c
Critical note: schöpferische ] vid ex err pri S pro min
Schöpferische
schöpferische
kūrybinio
Arbeit. Die Sinnlosigkeit meines gegenwärtigen
darbo. Dabartinio mano gyvenimo beprasmiškumas
36
Dasein ist schon mir zum Kotzen. Meine liebe, meine gute
mane pykina. Mano mieloji, mano geroji
37
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
Küsse Dalia, grüsse
Pabučiuok Dalią, pasveikink
bekannten Bekannten ,
c
Critical note: Bekannten ] cor B pro min
Bekannten,
pažįstamus,
die mich noch nicht
kurie manęs dar
38
vergessen haben. Gute Vanduk!
nepamiršo. Geroji Vanduk!
39
Dein
Tavo
Baliuks
c
Critical note: Baliukas ] sign, vid ex err om sec a
Baliuks
Baliukas
Baliukas
40
Schreibe mir nicht mehr,
Nerašyk man daugiau,
als 60 Zeilen
c
Critical note: als 60 Zeilen ] sub sign curv lin
als 60 Zeilen
kaip 60 eilučių
(die länge der Zeile ist
(eilutės ilgis
41
unbestimmt)
c
Critical note: 40–41 ] in sin mg add phr vert, sub sign rub graph al m als 60 Zeilen, ras graph al m vid (die länge der Zeile ist unbestimmt), def
p
Physical note: [1r] // [1v] //
unbestimmt)
unbestimmt).
neribotas).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai
Daugirdaitei Sruogienei
Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block VIII E
p
Physical note: [2r] //
Block VIII E
Blokas VIII E

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 10
Critical note: verstehe ] p ras über
a1
Line number 12
Critical note: schre[c]klich ] vid ex err om sec c
a1
Line number 12
Critical note: ausmalt ] vid ex err ausmanlt, cor n pro k, vid ex err nlt pro lt
a4
Line number 13
Note: Turima galvoje 1943 m. vasarą susilpnėjusi vokiečių pozicija fronte – atsiradusi išsilaisvinimo iš nacių okupacijos viltis: „Tų metų vasaros ir rudens kariniai politiniai įvykiai Vokietijai nieko gero nežadėjo. Po karinės katastrofos prie Stalingrado 1943 m. pradžioje pastangos atgauti strateginę iniciatyvą nebuvo sėkmingos. 1943 m. vasarą sužlugo puolamoji „Citadelės“ operacija, kurią vykdant bandyta pulti tarp Charkovo ir Oriolo giliai į vokiečių užimtą teritoriją įsiterpusį sovietų kontroliuojamą Kursko kyšulį. Ši operacija Rytų fronte buvo paskutinis didelis vokiečių kariuomenės strateginis puolimas ir esminio posūkio („persilaužimo“) kare momentas. Nuo tol vokiečiai tik gynėsi, o Raudonoji armija puolė visu frontu. Iki 1943 m. spalio pradžios vokiečiai buvo atblokšti toli į vakarus, frontas sustojo ne per toliausiai nuo Latvijos (ir Lietuvos) rytinių sienų.
Lietuvoje 1943 m. vasarą suaktyvėjo sovietinis ginkluotas pogrindis […]. […] Sovietinė propaganda prabilo apie greitą Lietuvos ir kitų „tarybinių Pabaltijo respublikų“ išvadavimą“ (Rimantas Zizas, „Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)“, in: http://www.genocid.lt/Leidyba/11/zizas.htm).
a1
Line number 14
Critical note: fest ] cor f pro cap
a4
Line number 15
Note: Tai paskutinis išlikęs Balio Sruogos laiškas, rašytas iš senosios stovyklos, likus porai dienų iki persikėlimo į naujus barakus: „1943 m. rugsėjo 28 d. garbės kaliniai (36 asmenys) iš senosios stovyklos (VIIIe bloko) buvo perkelti į naująją stovyklą (XI bloką)“ (Arūnas Bubnys, „Lietuvių kelias į Štuthofą“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 27).
„Mes vis dar buvome senojoj stovykloj, tęsėm savo mokslus, kūrėm meną ir galvojom, kad jau nebejudins iš šios vietos.
– Matyt, ruošiasi mus paleisti, – sprendėme.
Mūsų nusivylimas buvo tikrai didelis, kai rugsėjo 28 dieną gavome įsakymą keldintis į naująją stovyklą. Vadinas, ne namo, ne į Lietuvą, bet ilgesniam ir pastovesniam vargui“ (Stasys Yla, „Gėlės prie laisvės karsto“, in: Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1947, p. 271).
„Mūsų palikimas senojoje stovykloje mums vis rodėsi ženklu, kad mes greitai važiuosime namo. Tačiau rudeniop (1943) ėmė sklisti kalbos, kad naujoje stovykloje mums ruošiamos atskiros patalpos…
Gal tai netiesa, guodėsi ne vienas, nes perkėlimas į naują stovyklą reiškė paruošimas žiemavoti. O gal tik laikinai, kol sutvarkys formalumus, kol gaus iš Kauno geštapo įsakymą – gaivinome paskutinį gęstančios vilties spindulėlį apie laisvę.
Rugsėjo 28 d. rytą gavome įsakymą su visa savo manta keltis į naują stovyklą“ (Antanas Gervydas, „Žinios iš vienuolikto bloko“, in: Antanas Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 111).
„Veikiai visus kalinius – drauge ir mus! – perkėlė į naujus barakus, mūsų pačių pabudavotus, – senieji barakai buvo atiduoti ligoninei ir dirbtuvėm. Tame naujame lageryje gavome taip pat atskirą barakėlį. Su kitais kaliniais bendrauti čia jau niekas mum nebedraudė. Buvo visiem aišku: apsigyvenome čionai ilgam laikui – iki karo, eventualiai iki gyvenimo pabaigos…“ (Balys Sruoga, „Garbės katorgininkai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 163)
a1
Line number 17
Critical note: schicken ] cor pri c pro s
a1
Line number 17
Critical note: beglaubigte ] cor pri b pro s, cor i pro u
a1
Line number 18
Critical note: [Ab]schrift ] cor r pro n
a1
Line number 18
Critical note: Fritsck ] cor ck pro sec s
a4
Line number 18
Note: Turbūt klaidingai minimas Karl Fritzsch (1903–1945) – nacių slaptosios policijos narys, 1942–1943 m. Flossenbürgo koncentracijos stovyklos vado pavaduotojas. Greičiausiai kalbama apie Wilhelm Frick (1877–1946) – nacių Vokietijos veikėją, 1933–1943 m. Vokietijos vidaus reikalų ministrą, 1933–1945 m. reichsleiterį.
a1
Line number 18
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
a4
Line number 19
Note: Horst Wulff (1907–1945) – nacių Vokietijos veikėjas, 1941–1944 m. Vilniaus apygardos komisaras.
a1
Line number 21
Critical note: in ] p vid ex err rep in
a1
Line number 22
Critical note: gesammelte ] vid ex err ll pro l
a1
Line number 23
Critical note: wissenschaftliches ] vid ex err W pro min
a1
Line number 23
Critical note: Material ] cor M pro min
a1
Line number 23
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
a1
Line number 25
Critical note: vorigen ] cor v pro w
a1
Line number 26
Critical note: Paket ] vid ex err tt pro t
a1
Line number 26
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
a4
Line number 26
Note: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 8 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė du siuntinius: 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („25. Pyragaitis, dešra, kava, papirosai“), 2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („26. Sviesto 1/2 kl[g]., tabokas 1/2 kl[g]., česnakas, svogūnai, lašinių maž[as] gab[aliukas], medus“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
a4
Line number 28
Note: Lageryje rūkalai buvo ypač vertinami: „Bet svarbiausia prekė – tabakas ir cigaretės. Kiekvienas žino: turi rūkalų – turėsi ir duonos. Todėl kai tik kantinoj pasirodo cigarečių, visi kaliniai prie jų griūte griūna.
Tokių progų nepraleisdavome ir mes. Nustvertus rūkalus slėpėme giliai – taupėme juodai dienai. Žinoma, šitaip galėjo daryti nerūkantys, o prisiekusiems pypkoriams menkutės atsargos pasibaigdavo greit ir jie paniurę želgdavo į kantiną. Labiausiai rūkalų stygius kankino profesorių Sruogą: nepūtęs dūmo vaikščioja kaip nesavas, negali rašyti ir kurti“ (Leonas Puskunigis, „Lagerio duona“, in: Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 345).
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė rugsėjo mėn. 17 d., 18 d., 24 d., spėtina, iš Viekšnių Baliui Sruogai išsiuntė dar tris siuntinius, kurių kiekvienas svėrė po 1 klg. ir kuriuose, be maisto produktų, higienos reikmenų ir kitų buities daiktų, buvo ir laiške labai prašomų rūkalų: „27. Tirpyti lašiniai 1/4 klg., geri lašinukai, trupu[tu]kas kavos, cukraus 1/4 kl[g]., spinkos, dantinis muiliukas, 4 1/4 dėžutės papirosų, 4 svogūnai“; „28. 7 dėž[utės] papirosų, 1/2 [klg.] sūrio, gabaliukas lašinių, 100 gr. cukraus, trupu[tu]kas kavos, ligninas“; „29. Sausainukų 1/2 kl[g]., sviesto 1/4 [klg.], medaus 1/4, tabokos 1/4“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r). Neaišku, ar šie trys siuntiniai pasiekė lagerį – nepatvirtinta, kad jie buvo gauti (prie nuorodų palikti klaustukai).
a1
Line number 30
Critical note: muss ] cor pro S, cor m pro S
a4
Line number 30
Note: Balys Sruoga apgailestavo, kad draugų siuntiniai lageryje nebuvo priimami. Bet pasitaikydavo išimčių. Albinas Rimka su žmona Teofilija Bagdonaite-Rimkiene rugpjūčio mėn. 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas“: „24. Rimkos siuntinys (taboka, obuoliai)“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
a1
Line number 31
Critical note: Vanduk ] cor V pro W
a1
Line number 35
Critical note: die ] cor ie pro e
a1
Line number 35
Critical note: schöpferische ] vid ex err pri S pro min
a1
Line number 37
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
a1
Line number 37
Critical note: Bekannten ] cor B pro min
a1
Line number 39
Critical note: Baliukas ] sign, vid ex err om sec a
a1
Line number 40
Critical note: als 60 Zeilen ] sub sign curv lin
a1
Line number 41
Critical note: 40–41 ] in sin mg add phr vert, sub sign rub graph al m als 60 Zeilen, ras graph al m vid (die länge der Zeile ist unbestimmt), def
a1
Line number 41
Physical note: [1r] // [1v] //
a1
Line number c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
a1
Line number e
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
a1
Line number g
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_09_26_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_09_26_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_09_26_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_09_26_vs_2v.jpgX (Close panel)
image