Vandai Sruogienei, 1943-10-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-10-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 21. Laiškas. Rašyta 29,6 × 21,0 cm formato, gelstelėjusio, liniuoto, atplėšto popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į aštuonias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „D 54“, „21“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-10-13. Data ir prierašas spaude kita ranka storu mėlynu pieštuku: „P“. Cenzūros žymės (du melsvi, du balkšvi dryžiai 1r–v). Dėmėta. Be voko. Voką (nr. 19) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gtv. 21–3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei Sruogienei / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-10-13. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „19.“ Voko antroje pusėje – prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 398, l. 1r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 398, l. 48–49 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 19, l. 21 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 398, l. 42–43 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 139. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-10-12: Genetinis
  • Witness a2: 1943-10-12: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-10-12: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-10-12: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-12, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_10_12_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Oktober
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12 Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
d. 12 Oktober
[1943 m.] spalio 12 d.
5
Vanduk, mylima!
6
7–10 habe ich ein Päckchen, 10–10 – Postkarte, 11–10 –
Spalio 7 d. gavau siuntinėlį, spalio 10 d. – atviruką, spalio 11 d. –
7
Geld und Äpfel von Dalia und 12–10
pinigus ir obuolius nuo Dalios, o spalio 12 d.
wiel wieder
c
Critical note: wieder ] cor pro wiel, cor der pro l
wieder
vėl
ein zwei
c
Critical note: zwei ] cor pro ein, s exc ein
zwei
du
Päckchen bekommen.
siuntinėlius.
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad rugsėjo mėn. pabaigoje Baliui Sruogai buvo išsiųsti šie siuntiniai: Dalia Sruogaitė rugsėjo mėn. 24 d. Baliui Sruogai išsiuntė 5 kl[g]. 400 gr. siuntinį, kuris buvo „gautas“ spalio 11 d. („30. Obuoliai iš Krutulių“; pinigai – 200 markių) (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 23, l. 1r); Vanda Sruogienė rugsėjo 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („31. Sviesto 1/2 kl[g]., sausainių, „Skutal“, 2 dėž. papirosų, kava, sūrio 1/4 klg., 1 pora šiltų kojinių“); rugsėjo 29 d. – 2 [klg.] 551 [gr.] siuntinį, kuris, nepatvirtinta, ar buvo gautas („Cukraus 200 g[r]., pyragaičių 700 gr., lašinių 500 gr., svogūnų 400 [gr.], papirosų 5 dėž., kavos 50 gr., kojinių 1 p., šalik[as]“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
8
Danke Tausendmal! Ich bin sehr besorgt über Dein und Dalias
Labai ačiū! Man labai rūpi Tavo ir Dalios
9
weiteren Leben. Bleiben sie in der Stadt? Leider, ich kann Dir
tolesnis gyvenimas. Ar pasiliekate mieste? Deja, aš negaliu Tau
10
nicht helfen, – mache alles nach eigenem Verstand und Gefühl.
padėti, – daryk viską, kaip pati išmanai ir kaip jauti.
11
Wenn konnte ich ruhig wegen Euch sein, mein Leben wäre
Jeigu galėčiau būti ramus dėl Jūsų, mano gyvenimas būtų
fiel viel
c
Critical note: viel ] cor v pro f
viel
daug
12
einfacher. Ich
lengvesnis.
s weiss
c
Critical note: weiss ] cor pro s, cor w pro s
weiss
nicht, ob kann ich Dich noch belasten
Nežinau, ar galiu Tave apsunkinti
13
mit der Sendung der
prašydamas
Päckhen.
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch, om c
Päckhen.
Päckchen.
siuntinėlių.
Ich vermute, Du selbst hast nicht
Manau, kad Tu pati turi ne
14
viel von Lebensmitteln, – schicke mir, was du kannst, – nur selbst
ne tiek daug maisto, – siųsk man, ką gali, – tik
15
mit Dalia
jūs
S hungere
c
Critical note: hungere ] cor pro S, cor h pro S
hungere
nicht. Für den Winter möchte ich haben:
nebadaukit. Žiemai aš norėčiau turėti:
16
1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokias nors
Hanschuhe –
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe –
Handschuhe –
pirštines –
habe ich keine, 2)
neturiu jokių, 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storas
wollene Strümpfe
vilnones kojines
17
(alte
(senas
Sport str.);
c
Critical note: Sport[socken]), ] vid ex err Sport str.);
Sport str.);
Sportsocken),
sportines),
2 3 )
c
Critical note: 3) ] cor pro 2
3)
3)
Mehr
c
Critical note: mehr ] vid ex err M pro min
Mehr
mehr
daugiau
Tabak (meinen alten) – die Kameraden mir helfen
tabako (mano senojo) – draugai man padeda jį
18
zu vernichten, 4) Deine spezielle Kaffeemischung – sie ist mir
sunaikinti, 4) Tavo ypatingo kavos mišinio – jį man
19
ärztlich empfohlen, 5)
pataria gydytojas, 5)
hlfedertinte
c
Critical note: Fü[l]lfedertinte ] vid ex err hl pro ll
hlfedertinte
llfedertinte
rašalo plunksnakočiui
(Dalia weiss, welche), 6)
(Dalia žino, kokio), 6)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
vieną
20
Päckchen
pakelį
karierres kariertes
c
Critical note: kariertes ] vid ex err rr, cor t pro sec r
kariertes
languoto
und 1
ir vieną
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch
Päckhen
Päckchen
pakelį
Abschriftpapier
c
Critical note: Schriftpapier ] vid ex errAbs pro S
Abschriftpapier
Schriftpapier
rašomojo popieriaus
aus meinem
iš mano
21
Bücherschrank, 7) Salbe gegen
knygų spintos, 7) tepalą nuo
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos
( Bücherschrank,
c
Critical note: Bücherschrank ] a vid ex err om in
( Bücherschrank,
(in Bücherschrank,
(knygų spintoj,
Mitte, ober,
vidury, viršuj,
22
hinter der Büchern). Es tut mir leid, dass schreibe ich Dir
už knygų). Aš apgailestauju, kad rašau Tau
23
solche geschäftliche Briefe. Im Geiste bin ich immer
tokius reikalų laiškus. Sieloje aš visuomet
24
zusammen mit Euch, ständig fühle ich Eure Kummern und
su Jumis, nuolat jaučiu Jūsų sielvartą ir
25
Sorgen, ständig wollte ich
rūpestį, nuolat norėčiau
in Euch
c
Critical note: Euch ] cor pro in, cor Eu pro in
Euch
Jums
helfen. Hier bleibe ich
padėti. Čia aš
26
immer bei meiner alter Stellung in Büro, – bei der
vis dar dirbu savo senoje vietoje raštinėje, –
ar- Ar-
c
Critical note: Ar- ] cor A pro min
Ar-
dir-
27
beit die Zeit vergeht schneller. Ich habe ungeheuere
bant greičiau bėga laikas. Aš nepaprastai
28
Sehnsucht
ilgiuosi
nacht
c
Critical note: nach ] cor pro nacht, ras t
nach
Euch, aber gegen Sie kann niemand mir
Jūsų, bet nuo ilgesio man niekas negali
29
helfen. Umarme, küsse unsere
padėti. Apkabink, pabučiuok mūsų
Lieben
c
Critical note: lieben ] vid ex err L pro min
Lieben
lieben
mielą
Dalia, – ich bin
Dalią, – aš
30
stolz eine solche
didžiuojuosi turėdamas tokią
Tochter zu haben – und liebe sie unendlich.
dukrą ir be galo ją myliu.
31
Grüsse den Vater und Bekannten, die haben mich noch
Sveikink tėvą ir pažįstamus, kurie manęs dar
32
nicht vergessen. Ich stelle mir vor ziemlich klar
neužmiršo. Aš gan aiškiai įsivaizduoju
Eur Eueres
c
Critical note: Eueres ] cor eres pro r
Eueres
Jūsų
33
Leben. Ich
gyvenimą.
wei◊ weiss ,
c
Critical note: weiss ] cor ss pro ill
weiss,
Žinau,
wie Euch schwer ist durch das Leben dahin-
kaip Jums sunku irtis per gyvenimą.
34
ten rudern. Na, ja. Küsse ich Dich und Dalia, meine
Na, taip. Bučiuoju Tave ir Dalią, mano
35
guten
gerosios
geistern Geistern , –
c
Critical note: Geistern ] cor G pro min
Geistern, –
dvasios, –
lebet Sie
likit
wolh wohl !
c
Critical note: wohl ] cor hl pro lh
wohl!
sveikos!
Eure Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Eure Bal
Jūsų Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Oktober
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12 Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
d. 12 Oktober
[1943 m.] spalio 12 d.
5
Vanduk, mylima!
6
7–10 habe ich ein Päckchen, 10–10 – Postkarte, 11–10 –
Spalio 7 d. gavau siuntinėlį, spalio 10 d. – atviruką, spalio 11 d. –
7
Geld und Äpfel von Dalia und 12–10
pinigus ir obuolius nuo Dalios, o spalio 12 d.
wiel wieder
c
Critical note: wieder ] cor pro wiel, cor der pro l
wieder
vėl
ein zwei
c
Critical note: zwei ] cor pro ein, s exc ein
zwei
du
Päckchen bekommen.
siuntinėlius.
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad rugsėjo mėn. pabaigoje Baliui Sruogai buvo išsiųsti šie siuntiniai: Dalia Sruogaitė rugsėjo mėn. 24 d. Baliui Sruogai išsiuntė 5 kl[g]. 400 gr. siuntinį, kuris buvo „gautas“ spalio 11 d. („30. Obuoliai iš Krutulių“; pinigai – 200 markių) (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 23, l. 1r); Vanda Sruogienė rugsėjo 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („31. Sviesto 1/2 kl[g]., sausainių, „Skutal“, 2 dėž. papirosų, kava, sūrio 1/4 klg., 1 pora šiltų kojinių“); rugsėjo 29 d. – 2 [klg.] 551 [gr.] siuntinį, kuris, nepatvirtinta, ar buvo gautas („Cukraus 200 g[r]., pyragaičių 700 gr., lašinių 500 gr., svogūnų 400 [gr.], papirosų 5 dėž., kavos 50 gr., kojinių 1 p., šalik[as]“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
8
Danke Tausendmal! Ich bin sehr besorgt über Dein und Dalias
Labai ačiū! Man labai rūpi Tavo ir Dalios
9
weiteren Leben. Bleiben sie in der Stadt? Leider, ich kann Dir
tolesnis gyvenimas. Ar pasiliekate mieste? Deja, aš negaliu Tau
10
nicht helfen, – mache alles nach eigenem Verstand und Gefühl.
padėti, – daryk viską, kaip pati išmanai ir kaip jauti.
11
Wenn konnte ich ruhig wegen Euch sein, mein Leben wäre
Jeigu galėčiau būti ramus dėl Jūsų, mano gyvenimas būtų
fiel viel
c
Critical note: viel ] cor v pro f
viel
daug
12
einfacher. Ich
lengvesnis.
s weiss
c
Critical note: weiss ] cor pro s, cor w pro s
weiss
nicht, ob kann ich Dich noch belasten
Nežinau, ar galiu Tave apsunkinti
13
mit der Sendung der
prašydamas
Päckhen.
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch, om c
Päckhen.
Päckchen.
siuntinėlių.
Ich vermute, Du selbst hast nicht
Manau, kad Tu pati turi ne
14
viel von Lebensmitteln, – schicke mir, was du kannst, – nur selbst
ne tiek daug maisto, – siųsk man, ką gali, – tik
15
mit Dalia
jūs
S hungere
c
Critical note: hungere ] cor pro S, cor h pro S
hungere
nicht. Für den Winter möchte ich haben:
nebadaukit. Žiemai aš norėčiau turėti:
16
1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokias nors
Hanschuhe –
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe –
Handschuhe –
pirštines –
habe ich keine, 2)
neturiu jokių, 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storas
wollene Strümpfe
vilnones kojines
17
(alte
(senas
Sport str.);
c
Critical note: Sport[socken]), ] vid ex err Sport str.);
Sport str.);
Sportsocken),
sportines),
2 3 )
c
Critical note: 3) ] cor pro 2
3)
3)
Mehr
c
Critical note: mehr ] vid ex err M pro min
Mehr
mehr
daugiau
Tabak (meinen alten) – die Kameraden mir helfen
tabako (mano senojo) – draugai man padeda jį
18
zu vernichten, 4) Deine spezielle Kaffeemischung – sie ist mir
sunaikinti, 4) Tavo ypatingo kavos mišinio – jį man
19
ärztlich empfohlen, 5)
pataria gydytojas, 5)
hlfedertinte
c
Critical note: Fü[l]lfedertinte ] vid ex err hl pro ll
hlfedertinte
llfedertinte
rašalo plunksnakočiui
(Dalia weiss, welche), 6)
(Dalia žino, kokio), 6)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
vieną
20
Päckchen
pakelį
karierres kariertes
c
Critical note: kariertes ] vid ex err rr, cor t pro sec r
kariertes
languoto
und 1
ir vieną
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch
Päckhen
Päckchen
pakelį
Abschriftpapier
c
Critical note: Schriftpapier ] vid ex errAbs pro S
Abschriftpapier
Schriftpapier
rašomojo popieriaus
aus meinem
iš mano
21
Bücherschrank, 7) Salbe gegen
knygų spintos, 7) tepalą nuo
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos
( Bücherschrank,
c
Critical note: Bücherschrank ] a vid ex err om in
( Bücherschrank,
(in Bücherschrank,
(knygų spintoj,
Mitte, ober,
vidury, viršuj,
22
hinter der Büchern). Es tut mir leid, dass schreibe ich Dir
už knygų). Aš apgailestauju, kad rašau Tau
23
solche geschäftliche Briefe. Im Geiste bin ich immer
tokius reikalų laiškus. Sieloje aš visuomet
24
zusammen mit Euch, ständig fühle ich Eure Kummern und
su Jumis, nuolat jaučiu Jūsų sielvartą ir
25
Sorgen, ständig wollte ich
rūpestį, nuolat norėčiau
in Euch
c
Critical note: Euch ] cor pro in, cor Eu pro in
Euch
Jums
helfen. Hier bleibe ich
padėti. Čia aš
26
immer bei meiner alter Stellung in Büro, – bei der
vis dar dirbu savo senoje vietoje raštinėje, –
ar- Ar-
c
Critical note: Ar- ] cor A pro min
Ar-
dir-
27
beit die Zeit vergeht schneller. Ich habe ungeheuere
bant greičiau bėga laikas. Aš nepaprastai
28
Sehnsucht
ilgiuosi
nacht
c
Critical note: nach ] cor pro nacht, ras t
nach
Euch, aber gegen Sie kann niemand mir
Jūsų, bet nuo ilgesio man niekas negali
29
helfen. Umarme, küsse unsere
padėti. Apkabink, pabučiuok mūsų
Lieben
c
Critical note: lieben ] vid ex err L pro min
Lieben
lieben
mielą
Dalia, – ich bin
Dalią, – aš
30
stolz eine solche
didžiuojuosi turėdamas tokią
Tochter zu haben – und liebe sie unendlich.
dukrą ir be galo ją myliu.
31
Grüsse den Vater und Bekannten, die haben mich noch
Sveikink tėvą ir pažįstamus, kurie manęs dar
32
nicht vergessen. Ich stelle mir vor ziemlich klar
neužmiršo. Aš gan aiškiai įsivaizduoju
Eur Eueres
c
Critical note: Eueres ] cor eres pro r
Eueres
Jūsų
33
Leben. Ich
gyvenimą.
wei◊ weiss ,
c
Critical note: weiss ] cor ss pro ill
weiss,
Žinau,
wie Euch schwer ist durch das Leben dahin-
kaip Jums sunku irtis per gyvenimą.
34
ten rudern. Na, ja. Küsse ich Dich und Dalia, meine
Na, taip. Bučiuoju Tave ir Dalią, mano
35
guten
gerosios
geistern Geistern , –
c
Critical note: Geistern ] cor G pro min
Geistern, –
dvasios, –
lebet Sie
likit
wolh wohl !
c
Critical note: wohl ] cor hl pro lh
wohl!
sveikos!
Eure Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Eure Bal
Jūsų Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Oktober
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12 Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
d. 12 Oktober
[1943 m.] spalio 12 d.
5
Vanduk, mylima!
6
7–10 habe ich ein Päckchen, 10–10 – Postkarte, 11–10 –
Spalio 7 d. gavau siuntinėlį, spalio 10 d. – atviruką, spalio 11 d. –
7
Geld und Äpfel von Dalia und 12–10
pinigus ir obuolius nuo Dalios, o spalio 12 d.
wiel wieder
c
Critical note: wieder ] cor pro wiel, cor der pro l
wieder
vėl
ein zwei
c
Critical note: zwei ] cor pro ein, s exc ein
zwei
du
Päckchen bekommen.
siuntinėlius.
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad rugsėjo mėn. pabaigoje Baliui Sruogai buvo išsiųsti šie siuntiniai: Dalia Sruogaitė rugsėjo mėn. 24 d. Baliui Sruogai išsiuntė 5 kl[g]. 400 gr. siuntinį, kuris buvo „gautas“ spalio 11 d. („30. Obuoliai iš Krutulių“; pinigai – 200 markių) (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 23, l. 1r); Vanda Sruogienė rugsėjo 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („31. Sviesto 1/2 kl[g]., sausainių, „Skutal“, 2 dėž. papirosų, kava, sūrio 1/4 klg., 1 pora šiltų kojinių“); rugsėjo 29 d. – 2 [klg.] 551 [gr.] siuntinį, kuris, nepatvirtinta, ar buvo gautas („Cukraus 200 g[r]., pyragaičių 700 gr., lašinių 500 gr., svogūnų 400 [gr.], papirosų 5 dėž., kavos 50 gr., kojinių 1 p., šalik[as]“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
8
Danke Tausendmal! Ich bin sehr besorgt über Dein und Dalias
Labai ačiū! Man labai rūpi Tavo ir Dalios
9
weiteren Leben. Bleiben sie in der Stadt? Leider, ich kann Dir
tolesnis gyvenimas. Ar pasiliekate mieste? Deja, aš negaliu Tau
10
nicht helfen, – mache alles nach eigenem Verstand und Gefühl.
padėti, – daryk viską, kaip pati išmanai ir kaip jauti.
11
Wenn konnte ich ruhig wegen Euch sein, mein Leben wäre
Jeigu galėčiau būti ramus dėl Jūsų, mano gyvenimas būtų
fiel viel
c
Critical note: viel ] cor v pro f
viel
daug
12
einfacher. Ich
lengvesnis.
s weiss
c
Critical note: weiss ] cor pro s, cor w pro s
weiss
nicht, ob kann ich Dich noch belasten
Nežinau, ar galiu Tave apsunkinti
13
mit der Sendung der
prašydamas
Päckhen.
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch, om c
Päckhen.
Päckchen.
siuntinėlių.
Ich vermute, Du selbst hast nicht
Manau, kad Tu pati turi ne
14
viel von Lebensmitteln, – schicke mir, was du kannst, – nur selbst
ne tiek daug maisto, – siųsk man, ką gali, – tik
15
mit Dalia
jūs
S hungere
c
Critical note: hungere ] cor pro S, cor h pro S
hungere
nicht. Für den Winter möchte ich haben:
nebadaukit. Žiemai aš norėčiau turėti:
16
1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokias nors
Hanschuhe –
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe –
Handschuhe –
pirštines –
habe ich keine, 2)
neturiu jokių, 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storas
wollene Strümpfe
vilnones kojines
17
(alte
(senas
Sport str.);
c
Critical note: Sport[socken]), ] vid ex err Sport str.);
Sport str.);
Sportsocken),
sportines),
2 3 )
c
Critical note: 3) ] cor pro 2
3)
3)
Mehr
c
Critical note: mehr ] vid ex err M pro min
Mehr
mehr
daugiau
Tabak (meinen alten) – die Kameraden mir helfen
tabako (mano senojo) – draugai man padeda jį
18
zu vernichten, 4) Deine spezielle Kaffeemischung – sie ist mir
sunaikinti, 4) Tavo ypatingo kavos mišinio – jį man
19
ärztlich empfohlen, 5)
pataria gydytojas, 5)
hlfedertinte
c
Critical note: Fü[l]lfedertinte ] vid ex err hl pro ll
hlfedertinte
llfedertinte
rašalo plunksnakočiui
(Dalia weiss, welche), 6)
(Dalia žino, kokio), 6)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
vieną
20
Päckchen
pakelį
karierres kariertes
c
Critical note: kariertes ] vid ex err rr, cor t pro sec r
kariertes
languoto
und 1
ir vieną
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch
Päckhen
Päckchen
pakelį
Abschriftpapier
c
Critical note: Schriftpapier ] vid ex errAbs pro S
Abschriftpapier
Schriftpapier
rašomojo popieriaus
aus meinem
iš mano
21
Bücherschrank, 7) Salbe gegen
knygų spintos, 7) tepalą nuo
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos
( Bücherschrank,
c
Critical note: Bücherschrank ] a vid ex err om in
( Bücherschrank,
(in Bücherschrank,
(knygų spintoj,
Mitte, ober,
vidury, viršuj,
22
hinter der Büchern). Es tut mir leid, dass schreibe ich Dir
už knygų). Aš apgailestauju, kad rašau Tau
23
solche geschäftliche Briefe. Im Geiste bin ich immer
tokius reikalų laiškus. Sieloje aš visuomet
24
zusammen mit Euch, ständig fühle ich Eure Kummern und
su Jumis, nuolat jaučiu Jūsų sielvartą ir
25
Sorgen, ständig wollte ich
rūpestį, nuolat norėčiau
in Euch
c
Critical note: Euch ] cor pro in, cor Eu pro in
Euch
Jums
helfen. Hier bleibe ich
padėti. Čia aš
26
immer bei meiner alter Stellung in Büro, – bei der
vis dar dirbu savo senoje vietoje raštinėje, –
ar- Ar-
c
Critical note: Ar- ] cor A pro min
Ar-
dir-
27
beit die Zeit vergeht schneller. Ich habe ungeheuere
bant greičiau bėga laikas. Aš nepaprastai
28
Sehnsucht
ilgiuosi
nacht
c
Critical note: nach ] cor pro nacht, ras t
nach
Euch, aber gegen Sie kann niemand mir
Jūsų, bet nuo ilgesio man niekas negali
29
helfen. Umarme, küsse unsere
padėti. Apkabink, pabučiuok mūsų
Lieben
c
Critical note: lieben ] vid ex err L pro min
Lieben
lieben
mielą
Dalia, – ich bin
Dalią, – aš
30
stolz eine solche
didžiuojuosi turėdamas tokią
Tochter zu haben – und liebe sie unendlich.
dukrą ir be galo ją myliu.
31
Grüsse den Vater und Bekannten, die haben mich noch
Sveikink tėvą ir pažįstamus, kurie manęs dar
32
nicht vergessen. Ich stelle mir vor ziemlich klar
neužmiršo. Aš gan aiškiai įsivaizduoju
Eur Eueres
c
Critical note: Eueres ] cor eres pro r
Eueres
Jūsų
33
Leben. Ich
gyvenimą.
wei◊ weiss ,
c
Critical note: weiss ] cor ss pro ill
weiss,
Žinau,
wie Euch schwer ist durch das Leben dahin-
kaip Jums sunku irtis per gyvenimą.
34
ten rudern. Na, ja. Küsse ich Dich und Dalia, meine
Na, taip. Bučiuoju Tave ir Dalią, mano
35
guten
gerosios
geistern Geistern , –
c
Critical note: Geistern ] cor G pro min
Geistern, –
dvasios, –
lebet Sie
likit
wolh wohl !
c
Critical note: wohl ] cor hl pro lh
wohl!
sveikos!
Eure Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Eure Bal
Jūsų Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Oktober
1
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12 Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
d. 12 Oktober
[1943 m.] spalio 12 d.
5
Vanduk, mylima!
6
7–10 habe ich ein Päckchen, 10–10 – Postkarte, 11–10 –
Spalio 7 d. gavau siuntinėlį, spalio 10 d. – atviruką, spalio 11 d. –
7
Geld und Äpfel von Dalia und 12–10
pinigus ir obuolius nuo Dalios, o spalio 12 d.
wiel wieder
c
Critical note: wieder ] cor pro wiel, cor der pro l
wieder
vėl
ein zwei
c
Critical note: zwei ] cor pro ein, s exc ein
zwei
du
Päckchen bekommen.
siuntinėlius.
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad rugsėjo mėn. pabaigoje Baliui Sruogai buvo išsiųsti šie siuntiniai: Dalia Sruogaitė rugsėjo mėn. 24 d. Baliui Sruogai išsiuntė 5 kl[g]. 400 gr. siuntinį, kuris buvo „gautas“ spalio 11 d. („30. Obuoliai iš Krutulių“; pinigai – 200 markių) (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 23, l. 1r); Vanda Sruogienė rugsėjo 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („31. Sviesto 1/2 kl[g]., sausainių, „Skutal“, 2 dėž. papirosų, kava, sūrio 1/4 klg., 1 pora šiltų kojinių“); rugsėjo 29 d. – 2 [klg.] 551 [gr.] siuntinį, kuris, nepatvirtinta, ar buvo gautas („Cukraus 200 g[r]., pyragaičių 700 gr., lašinių 500 gr., svogūnų 400 [gr.], papirosų 5 dėž., kavos 50 gr., kojinių 1 p., šalik[as]“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
8
Danke Tausendmal! Ich bin sehr besorgt über Dein und Dalias
Labai ačiū! Man labai rūpi Tavo ir Dalios
9
weiteren Leben. Bleiben sie in der Stadt? Leider, ich kann Dir
tolesnis gyvenimas. Ar pasiliekate mieste? Deja, aš negaliu Tau
10
nicht helfen, – mache alles nach eigenem Verstand und Gefühl.
padėti, – daryk viską, kaip pati išmanai ir kaip jauti.
11
Wenn konnte ich ruhig wegen Euch sein, mein Leben wäre
Jeigu galėčiau būti ramus dėl Jūsų, mano gyvenimas būtų
fiel viel
c
Critical note: viel ] cor v pro f
viel
daug
12
einfacher. Ich
lengvesnis.
s weiss
c
Critical note: weiss ] cor pro s, cor w pro s
weiss
nicht, ob kann ich Dich noch belasten
Nežinau, ar galiu Tave apsunkinti
13
mit der Sendung der
prašydamas
Päckhen.
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch, om c
Päckhen.
Päckchen.
siuntinėlių.
Ich vermute, Du selbst hast nicht
Manau, kad Tu pati turi ne
14
viel von Lebensmitteln, – schicke mir, was du kannst, – nur selbst
ne tiek daug maisto, – siųsk man, ką gali, – tik
15
mit Dalia
jūs
S hungere
c
Critical note: hungere ] cor pro S, cor h pro S
hungere
nicht. Für den Winter möchte ich haben:
nebadaukit. Žiemai aš norėčiau turėti:
16
1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokias nors
Hanschuhe –
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe –
Handschuhe –
pirštines –
habe ich keine, 2)
neturiu jokių, 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storas
wollene Strümpfe
vilnones kojines
17
(alte
(senas
Sport str.);
c
Critical note: Sport[socken]), ] vid ex err Sport str.);
Sport str.);
Sportsocken),
sportines),
2 3 )
c
Critical note: 3) ] cor pro 2
3)
3)
Mehr
c
Critical note: mehr ] vid ex err M pro min
Mehr
mehr
daugiau
Tabak (meinen alten) – die Kameraden mir helfen
tabako (mano senojo) – draugai man padeda jį
18
zu vernichten, 4) Deine spezielle Kaffeemischung – sie ist mir
sunaikinti, 4) Tavo ypatingo kavos mišinio – jį man
19
ärztlich empfohlen, 5)
pataria gydytojas, 5)
hlfedertinte
c
Critical note: Fü[l]lfedertinte ] vid ex err hl pro ll
hlfedertinte
llfedertinte
rašalo plunksnakočiui
(Dalia weiss, welche), 6)
(Dalia žino, kokio), 6)
Ein
c
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
Ein
ein
vieną
20
Päckchen
pakelį
karierres kariertes
c
Critical note: kariertes ] vid ex err rr, cor t pro sec r
kariertes
languoto
und 1
ir vieną
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch
Päckhen
Päckchen
pakelį
Abschriftpapier
c
Critical note: Schriftpapier ] vid ex errAbs pro S
Abschriftpapier
Schriftpapier
rašomojo popieriaus
aus meinem
iš mano
21
Bücherschrank, 7) Salbe gegen
knygų spintos, 7) tepalą nuo
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos
( Bücherschrank,
c
Critical note: Bücherschrank ] a vid ex err om in
( Bücherschrank,
(in Bücherschrank,
(knygų spintoj,
Mitte, ober,
vidury, viršuj,
22
hinter der Büchern). Es tut mir leid, dass schreibe ich Dir
už knygų). Aš apgailestauju, kad rašau Tau
23
solche geschäftliche Briefe. Im Geiste bin ich immer
tokius reikalų laiškus. Sieloje aš visuomet
24
zusammen mit Euch, ständig fühle ich Eure Kummern und
su Jumis, nuolat jaučiu Jūsų sielvartą ir
25
Sorgen, ständig wollte ich
rūpestį, nuolat norėčiau
in Euch
c
Critical note: Euch ] cor pro in, cor Eu pro in
Euch
Jums
helfen. Hier bleibe ich
padėti. Čia aš
26
immer bei meiner alter Stellung in Büro, – bei der
vis dar dirbu savo senoje vietoje raštinėje, –
ar- Ar-
c
Critical note: Ar- ] cor A pro min
Ar-
dir-
27
beit die Zeit vergeht schneller. Ich habe ungeheuere
bant greičiau bėga laikas. Aš nepaprastai
28
Sehnsucht
ilgiuosi
nacht
c
Critical note: nach ] cor pro nacht, ras t
nach
Euch, aber gegen Sie kann niemand mir
Jūsų, bet nuo ilgesio man niekas negali
29
helfen. Umarme, küsse unsere
padėti. Apkabink, pabučiuok mūsų
Lieben
c
Critical note: lieben ] vid ex err L pro min
Lieben
lieben
mielą
Dalia, – ich bin
Dalią, – aš
30
stolz eine solche
didžiuojuosi turėdamas tokią
Tochter zu haben – und liebe sie unendlich.
dukrą ir be galo ją myliu.
31
Grüsse den Vater und Bekannten, die haben mich noch
Sveikink tėvą ir pažįstamus, kurie manęs dar
32
nicht vergessen. Ich stelle mir vor ziemlich klar
neužmiršo. Aš gan aiškiai įsivaizduoju
Eur Eueres
c
Critical note: Eueres ] cor eres pro r
Eueres
Jūsų
33
Leben. Ich
gyvenimą.
wei◊ weiss ,
c
Critical note: weiss ] cor ss pro ill
weiss,
Žinau,
wie Euch schwer ist durch das Leben dahin-
kaip Jums sunku irtis per gyvenimą.
34
ten rudern. Na, ja. Küsse ich Dich und Dalia, meine
Na, taip. Bučiuoju Tave ir Dalią, mano
35
guten
gerosios
geistern Geistern , –
c
Critical note: Geistern ] cor G pro min
Geistern, –
dvasios, –
lebet Sie
likit
wolh wohl !
c
Critical note: wohl ] cor hl pro lh
wohl!
sveikos!
Eure Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Eure Bal
Jūsų Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number 4
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
a1
Line number 7
Critical note: wieder ] cor pro wiel, cor der pro l
a1
Line number 7
Critical note: zwei ] cor pro ein, s exc ein
a4
Line number 7
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad rugsėjo mėn. pabaigoje Baliui Sruogai buvo išsiųsti šie siuntiniai: Dalia Sruogaitė rugsėjo mėn. 24 d. Baliui Sruogai išsiuntė 5 kl[g]. 400 gr. siuntinį, kuris buvo „gautas“ spalio 11 d. („30. Obuoliai iš Krutulių“; pinigai – 200 markių) (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 23, l. 1r); Vanda Sruogienė rugsėjo 28 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („31. Sviesto 1/2 kl[g]., sausainių, „Skutal“, 2 dėž. papirosų, kava, sūrio 1/4 klg., 1 pora šiltų kojinių“); rugsėjo 29 d. – 2 [klg.] 551 [gr.] siuntinį, kuris, nepatvirtinta, ar buvo gautas („Cukraus 200 g[r]., pyragaičių 700 gr., lašinių 500 gr., svogūnų 400 [gr.], papirosų 5 dėž., kavos 50 gr., kojinių 1 p., šalik[as]“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r).
a1
Line number 11
Critical note: viel ] cor v pro f
a1
Line number 12
Critical note: weiss ] cor pro s, cor w pro s
a1
Line number 13
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch, om c
a1
Line number 15
Critical note: hungere ] cor pro S, cor h pro S
a1
Line number 16
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
a1
Line number 16
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
a1
Line number 16
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
a1
Line number 17
Critical note: Sport[socken]), ] vid ex err Sport str.);
a1
Line number 17
Critical note: 3) ] cor pro 2
a1
Line number 17
Critical note: mehr ] vid ex err M pro min
a1
Line number 19
Critical note: Fü[l]lfedertinte ] vid ex err hl pro ll
a1
Line number 19
Critical note: ein ] vid ex err E pro min
a1
Line number 20
Critical note: kariertes ] vid ex err rr, cor t pro sec r
a1
Line number 20
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err h pro ch
a1
Line number 20
Critical note: Schriftpapier ] vid ex errAbs pro S
a1
Line number 21
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
a1
Line number 21
Critical note: Bücherschrank ] a vid ex err om in
a1
Line number 25
Critical note: Euch ] cor pro in, cor Eu pro in
a1
Line number 26
Critical note: Ar- ] cor A pro min
a1
Line number 28
Critical note: nach ] cor pro nacht, ras t
a1
Line number 29
Critical note: lieben ] vid ex err L pro min
a1
Line number 32
Critical note: Eueres ] cor eres pro r
a1
Line number 33
Critical note: weiss ] cor ss pro ill
a1
Line number 35
Critical note: Geistern ] cor G pro min
a1
Line number 35
Critical note: wohl ] cor hl pro lh
a1
Unnumbered line
Critical note: Bal ] sign
a1
Unnumbered line
Physical note: [1r] //
a1
Line number c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
a1
Line number d
Physical note: [2r] //
a1
Line number g
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number g
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_10_12_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_10_12_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_10_12_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_10_12_vs_2v.jpgX (Close panel)
image