Vandai Sruogienei, 1943-10-17

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-10-17

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 23. Laiškas. Rašyta 29,9 × 20,9 cm formato, gelstelėjusio, liniuoto, atplėšto popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į šešias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „A 18“, „23“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-10-18. Data ir prierašas spaude kita ranka pilku pieštuku: „B“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Yra įplyšimų. Dėmėta. Be voko. Voką (nr. 20) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gtv. 21–3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei Sruogienei / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-10-18. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „20.“ Voko antroje pusėje – prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 399, l. 1r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 399, l. 50–52 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 20, l. 22 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 399, l. 44–45 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 126–127. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-10-17: Genetinis
  • Witness a2: 1943-10-17: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-10-17: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-10-17: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-17, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_10_17_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign dua lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI.
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI.
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 17 Oktober 1943
1943 [m.] spalio 17 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
7
Gestern, 16–X, kam es von Dir kein Brief. So! In voriger
Vakar, spalio 16 d., laiškas nuo Tavęs neatėjo. Taigi! Praeitą
8
Woche bekam ich: 1)
savaitę gavau: 1)
Das
das
Geld (200 Mr), 2) Päckchen mit
pinigus (200 Mr), 2) siuntinėlį su
Äpfel,
c
Critical note: Äpfel[n] vid ex err om n
Äpfel,
Äpfeln,
obuoliais,
3)
Sechs
c
Critical note: sechs ] vid ex err S pro min
Sechs
sechs
šešis
verschie-
skirtin-
9
dene Päckchen
gus pakelius
(Das
c
Critical note: das ] vid ex err D pro min
(Das
(das
letzte – im blauem Papier eingewickelt). So
(paskutinis suvyniotas į mėlyną popierių).
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad Baliui Sruogai kartu su dukra Dalia išsiuntė šiuos siuntinius: spalio mėn. 2 d. 1 [klg]. siuntinį („33. Pyragaitis ovališkas, pyragaičiai trapūs su aguonomis, 1/4 klg. tirpytų lašinukų su svogūnais, milteliai dantims, papirosų 31“); spalio 5 d. 1 [klg.] siuntinį („34. Pyragaitis karališkas 1/2 klg., cukraus 150 gr., kavos truputį, sviesto 250 gr., truputis tabokos“); spalio 8 d. 2 [klg.] siuntinį („35. Lašinių 1/2 klg., muilas, 4 svogūnai, 300 gr. tabokos, kojinės ilgos, vilnonės, mano pirštinės, 1/2 [klg.] bulkutės“); spalio 9 d. 2 [klg.] siuntinį („36. 3/4 klg. sausainių, 100 gr. lašinių, 4 dėžutės papirosų, 300 gr. medaus, 200 gr. cukraus, 1 obuolys“); spalio 11 d. 2 [klg.] siuntinį („37. 300 gr. lašinių, 200 gr. sausainių, 100 gr. sviesto, 120 gr. cukraus gabaliukų, česnakas, 6 gab. buljono, 100 gr. marmelado, 3 obuoliai, 7 dėž. papirosų“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r–v).
Tiek
vil
c
Critical note: vi[e]l ] vid ex err om e
vil
viel
daug
Liebe von
meilės iš
10
Dir, so viel Sorgen, so viel Opfern! Ich weiss Deiner
iš Tavęs, tiek rūpesčių, tiek pasiaukojimo!
n
Note: „Siuntiniai ruošti iš paskutiniųjų, labai susikaupus, kad daiktuose, menkuose maisto paketėliuose tarsi įsispaustų širdies ir rankų šiluma. Per daiktus ir žodžius tekėjo gyvybę ir dvasią palaikanti energija“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 125).
Aš žinau Tavo
gedankengang Gedankengang .
c
Critical note: Gedankengang ] cor G pro min
Gedankengang.
minčių eigą.
Gerade
Kaip tik
11
dieselben Gedanken habe ich gehabt in dem Momente, als Du
panašiai galvojau tą akimirką, kai Tu
vorbereiteste
vorbereiteste
vorbereiteten
ruošei
12
die Päckchen. Ich habe wörtlich gesehen Dich und Dalia, Eure
siuntinėlius. Aš tiesiog mačiau Tave ir Dalią, Jūsų
Bewegugen,
c
Critical note: Bewegu[n]gen ] vid ex err om pri n
Bewegugen,
Bewegungen,
judesius,
Eure
jutau Jūsų
13
Sorgen, Eure Liebe.
rūpesčius, Jūsų meilę.
n
Note: Baliui Sruogai būdingas gebėjimas stipriai įsijausti, telepatija: „Balio nepaprastas jautrumas man ne kartą atrodė aiškiaregystė. Jis skaitė kitų mintis, numatydavo nelaimes…“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 413). Rašytojo žmona liudijo abipusį „vidinio matymo ir klausos“ faktą: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau. Nelengva man apie tai kalbėti. Visad žinojau, kad vyras mano mintis žino – gal todėl mudu labai mažai kalbėdavome, kažkaip be žodžių buvo aišku… Atsimenu daug įvykių, kada mintimis susisiekėm ir per nuotolį, per okeaną…“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347, l. 1r).
Gerade in dem Momente,
Būtent tą akimirką,
wahn
c
Critical note: wa[n]n ] vid ex err h pro n
wahn
wann
kai
Ihr Dasein ist so
Jūsų gyvenimas toks
Trostlos!
c
Critical note: trostlos ] vid ex err T pro min
Trostlos!
trostlos!
niūrus!
14
Ich bin nicht wert so viel Liebe!
Aš nevertas tiek daug meilės!
Das
c
Critical note: D[er] ] vid ex err as pro er
Das
Der
Rest meines Lebens wird gewidmet
Likęs mano gyvenimas bus skirtas
15
nur Euch, – Euren Gedeihen! Jetzt bin ich gewöhnt mit weniger Sa-
tik Judviem, – Jūsų gerovei! Dabar aš pripratau apsieiti su mažiau daik-
16
chen auszukommen. Du
tų. Tu
Selbst
c
Critical note: selbst ] vid ex err S pro min
Selbst
selbst
pati
hast
turi
vo so
c
Critical note: so ] cor pro vo, cor s pro v
so
taip
wenig von
mažai
lebensmitteln Lebensmitteln ,
c
Critical note: Lebensmitteln ] cor L pro min
Lebensmitteln,
maisto,
schicke
17
mir nicht so viel, – Sie beide sollen satt und gesund sein,
nesiųsk man tiek daug, – Jūs abi turit būti sočios ir sveikos,
dass
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
dass
das
tai
ist viel
daug
18
wichtiger. Ich
svarbiau. Aš
glaube nicht nicht
c
Critical note: glaube nicht ] p vid ex err rep nicht
glaube nicht nicht
glaube nicht
mehr an die Versprechungen und
daugiau nebetikiu pažadais ir
19
gegebenen Worten. Für den Winter brauche ich: 1)
duotais žodžiais. Žiemai man reikia: 1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokių nors
Handschuhe
pirštinių
20
(habe ich keine), 2)
(neturiu jokių), 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storų
wollene Strümpfe (die zugeschickte Socken spare ich, –
vilnonių kojinių (atsiųstas puskojines saugau, –
21
trage nicht), 3) Deine Kaffeemischung – sie ist mir
nenešioju), 3) Tavo kavos mišinio – jį man
arztlich
c
Critical note: ärztlich ] vid ex err a pro ä
arztlich
ärztlich
empfehlen,
patarė gydytojas,
22
4) Tinte für Goldfeder,
4) rašalo auksinei plunksnai,
4 5 )
c
Critical note: 5 ] cor pro 4
5)
Papier – ein Päckchen karierte und 1 Päckchen
popieriaus – vieno pakelio languoto popieriaus ir vieno pakelio popieriaus
23
für „Schwarz“ – Abschriften – aus meinem Schrank, – ich will
juodraščiams iš mano spintos, – aš noriu
ernst
c
Critical note: ernst ] a c erst, p c s l ins n
ernst
rimtai
24
arbeiten, 6) Salbe
dirbti, 6) tepalo
gelen gegen
c
Critical note: gegen ] cor sec g pro l
gegen
nuo
Exeme
Exeme
Ekzeme
egzemos
(Mein
(Mein
(mein
(mano
Schrank, Mitte, oben, hinter
spintoje, vidury, viršuje, už
der Büchern)
c
Critical note: der Büchern), ] p vid ex err om interp
der Büchern)
der Büchern),
knygų),
25
7) Tabak. Mit Tabak Du hast mich reichlich versorgt. Aber ich
7) tabako. Tabaku Tu mane gausiai aprūpinai. Bet aš
26
muss helfen meinen Kameraden und denen, die haber mir in schwe-
turiu padėti savo draugams ir tiems, kurie man padėjo sun-
27
ren Zeiten geholfen.
kiais laikais.
n
Note: „Kai lietuvių „garbės kalinių“ padėtis lageryje pastebimai pagerėjo, B. Sruoga atskiriems kaliniams kartais pagelbėdavo ir maistu, rūkalais ar vaistais (jų gaudavo iš A. Starkaus), perleisdamas savo lagerio porciją ar tiesiog įduodamas duonos bei kitų produktų. Kartais ir šiaip kuo padėdavo. Šiuo požiūriu jį su dėkingumu prisimena kai kurie lietuviai, rusai, estai (J. Savickienė, N. Simonenka, R. Jarvinė). Galima spėlioti, kad kai kam iš nelaimės draugų, pažįstamų ar visai nepažįstamų, šiems visai nežinant, B. Sruoga yra vienaip ar kitaip padėjęs dirbdamas raštinėje, nors tuo niekad nesigyrė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 334).
Siuntinių turiniu Balys Sruoga dalydavosi su kitais badaujančiais lietuvių kaliniais: „Tada jis permetė man per tvorą puskepalį duonos, gniužulėlį margarino ir obuolį. Iš susijaudinimo aš net nepaklausiau jo pavardės. Tik kitą dieną sužinojau, kad tai buvo Balys Sruoga, tuo metu jau dirbęs lagerio raštinėje. Jis ir vėliau man padėdavo: išgelbėjo mano dukrelės gyvybę, kai ji sirgo dėmėtąja šiltine – atnešė tada dešimt ampulių ir du kilogramus cukraus. Jūs negalite įsivaizduoti, koks tai buvo turtas Štuthofe“ („[Julijos Savickienės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 316).
We◊ Wenn
c
Critical note: Wenn ] cor nn pro ill
Wenn
Jei
gibt es nicht mehr
daugiau nėra
geschnittet geschnittenen ,
c
Critical note: geschnittenen ] cor nen pro t
geschnittenen,
supjaustyto tabako,
lasse
liepk
28
schneiden und schicke.
supjaustyti ir atsiųsk.
Dass
c
Critical note: Das ] cor pro Dass, ras sec s
Das
Tai
ist sehr wichtig. Mit diesen Sachen
labai svarbu. Su šiais dalykais
29
kann ich
galiu
warten auf
c
Critical note: warten ] p ins s l auf
warten auf
laukti
den Winter und
žiemos ir
Entwickelung
c
Critical note: Entwicklung ] vid ex err elung pro lung
Entwickelung
Entwicklung
der Logik de rerum
logikos vystymosi
30
naturae. Ich spanne mein Geist auf um
apie daiktų prigimtį. Aš įtempiu savo dvasios jėgas, kad sustiprinčiau
Eurere
c
Critical note: Eurer ] vid ex err ere pro er
Eurere
Eurer
Jūsų
Seele zu
31
verstärken.
širdis.
Fühlen sie mich, meine Gedanken?
Ar jaučiat mane, mano mintis?
M In
c
Critical note: In ] a ras M
In
meiner Ar-
Mano darbo-
32
beitstelle
c
Critical note: [Ar]beits[s]telle ] vid ex err om sec s
beitstelle
beitsstelle
vietėje
meine Vorgesetzte und Arbeitskamerade sind sehr gute und
mano viršininkai ir kolegos yra labai geri
33
vernünftige Leute, – mit Ihnen mir ist gut. Auch meine unglücks kolle-
ir protingi žmonės, – su jais man gerai.
n
Note: Balys Sruoga dirbo kalinių raštinėje, kurios viršininkas buvo jaunesnysis SS feldfebelis Alfred Bublitz, su kuriuo sutarė: „O man jisai buvo ir visiškai geras.
Kai patekau pas jį dirbti, aš buvau jau klipata kaip reikiant. Išbadėjęs kaip žiurkė bažnyčioj. Sutinusiom kojom, klebatuojančia širdim ir visokiu tenai kinkų drebėjimu. Bublitzas neversdavo manęs daug dirbti. Dar daugiau, – jis parūpino man pridedamus pietus – iš SS virtuvės likučių. Pats kažkur nuorganizavo man karišką katiliuką, kad galėčiau tuos pietus pasiimti“; „Su Bublitzu sugyvenome maždaug bičiuliškai, tiktai dėl bavariečių būdo niekaip negalėdavome taikingai susigiedoti. Aš, keletą gražių metelių praleidęs Bavarijoje, Münchene bestudijuodamas, buvau Bavarijos mylėtojas. Bublitzas keikė bavariečius išsijuosęs, aš juos gyniau susijuosdamas“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 207–208). Raštinės komandai priklausė dar lenkas August Sikorski [Zagorski] ir jo padėjėjas Bruno Nogajski [Rękajski]. Jie „buvo įtakingiausi lagerio lenkų visuomenės nariai. Jų žodis būdavo lemtingas lagerio lenkiškajai politikai. Mane, patekusį į raštinę, priėmė jie su išskėstomis rankomis. Gundė kaip galėdami, darbais neužversdami. Mokė lageriškai dirbti: neskubėti, darbas – ne vilkas – nepabėgsiąs, o mano sveikata esą jau pabėgusi… Jie priglobė mane, valgydino ir stiprino, padėdami žaizdas išgydyti, – jų šviesus paveikslas neužges mano širdyje, kol ji tik mano krūtinėje plastės!“ (Idem, in: Ibid., p. 210–211). Lagerio raštinėje dirbo ir vienas lietuvis – kaunietis, „spaudos grupės“ atstovas Ksaveras Urbanavičius, šią darbo vietą buvo gavęs „1943 metų rugpjūčio mėnesį, Sruogai užtariant[…]“ („[Ksavero Urbanavičiaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 312). Ksaveras Urbanavičius liudijo: „Kasdien būdavome greta. Poetas sielvartavo dėl tokio žmonių išniekinimo, pašiepdavo maniakus – hitlerininkus. Gerai sugyveno su lenkų intelektualais“ (Idem, in: Ibid.).
„Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Mano nelaimės drau-
34
gen sind sehr nett zu mir – besser, als konnte man erwarten. Na
gai taip pat man labai malonūs – geresni, negu buvo galima tikėtis. Na,
35
Du und Dalia
Tu ir Dalia
sollem sollen ,
c
Critical note: sollen ] cor n pro m
sollen,
turit,
müssen gesund und
privalot būti sveikos ir
kraftig sein.
kraftig sein.
kräftig sein.
stiprios.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
weiss Eure Sorge.
žinau Jūsų rūpestį.
36
Ich bin zusammen. Ich küsse.
Aš su Jumis kartu. Bučiuoju.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
liebe Euch unaussprechlich.
Labai Jus myliu.
37
Eurer Balys
p
Physical note: [1r] //
Eurer Balys
Jūsų Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign dua lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI.
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI.
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 17 Oktober 1943
1943 [m.] spalio 17 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
7
Gestern, 16–X, kam es von Dir kein Brief. So! In voriger
Vakar, spalio 16 d., laiškas nuo Tavęs neatėjo. Taigi! Praeitą
8
Woche bekam ich: 1)
savaitę gavau: 1)
Das
das
Geld (200 Mr), 2) Päckchen mit
pinigus (200 Mr), 2) siuntinėlį su
Äpfel,
c
Critical note: Äpfel[n] vid ex err om n
Äpfel,
Äpfeln,
obuoliais,
3)
Sechs
c
Critical note: sechs ] vid ex err S pro min
Sechs
sechs
šešis
verschie-
skirtin-
9
dene Päckchen
gus pakelius
(Das
c
Critical note: das ] vid ex err D pro min
(Das
(das
letzte – im blauem Papier eingewickelt). So
(paskutinis suvyniotas į mėlyną popierių).
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad Baliui Sruogai kartu su dukra Dalia išsiuntė šiuos siuntinius: spalio mėn. 2 d. 1 [klg]. siuntinį („33. Pyragaitis ovališkas, pyragaičiai trapūs su aguonomis, 1/4 klg. tirpytų lašinukų su svogūnais, milteliai dantims, papirosų 31“); spalio 5 d. 1 [klg.] siuntinį („34. Pyragaitis karališkas 1/2 klg., cukraus 150 gr., kavos truputį, sviesto 250 gr., truputis tabokos“); spalio 8 d. 2 [klg.] siuntinį („35. Lašinių 1/2 klg., muilas, 4 svogūnai, 300 gr. tabokos, kojinės ilgos, vilnonės, mano pirštinės, 1/2 [klg.] bulkutės“); spalio 9 d. 2 [klg.] siuntinį („36. 3/4 klg. sausainių, 100 gr. lašinių, 4 dėžutės papirosų, 300 gr. medaus, 200 gr. cukraus, 1 obuolys“); spalio 11 d. 2 [klg.] siuntinį („37. 300 gr. lašinių, 200 gr. sausainių, 100 gr. sviesto, 120 gr. cukraus gabaliukų, česnakas, 6 gab. buljono, 100 gr. marmelado, 3 obuoliai, 7 dėž. papirosų“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r–v).
Tiek
vil
c
Critical note: vi[e]l ] vid ex err om e
vil
viel
daug
Liebe von
meilės iš
10
Dir, so viel Sorgen, so viel Opfern! Ich weiss Deiner
iš Tavęs, tiek rūpesčių, tiek pasiaukojimo!
n
Note: „Siuntiniai ruošti iš paskutiniųjų, labai susikaupus, kad daiktuose, menkuose maisto paketėliuose tarsi įsispaustų širdies ir rankų šiluma. Per daiktus ir žodžius tekėjo gyvybę ir dvasią palaikanti energija“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 125).
Aš žinau Tavo
gedankengang Gedankengang .
c
Critical note: Gedankengang ] cor G pro min
Gedankengang.
minčių eigą.
Gerade
Kaip tik
11
dieselben Gedanken habe ich gehabt in dem Momente, als Du
panašiai galvojau tą akimirką, kai Tu
vorbereiteste
vorbereiteste
vorbereiteten
ruošei
12
die Päckchen. Ich habe wörtlich gesehen Dich und Dalia, Eure
siuntinėlius. Aš tiesiog mačiau Tave ir Dalią, Jūsų
Bewegugen,
c
Critical note: Bewegu[n]gen ] vid ex err om pri n
Bewegugen,
Bewegungen,
judesius,
Eure
jutau Jūsų
13
Sorgen, Eure Liebe.
rūpesčius, Jūsų meilę.
n
Note: Baliui Sruogai būdingas gebėjimas stipriai įsijausti, telepatija: „Balio nepaprastas jautrumas man ne kartą atrodė aiškiaregystė. Jis skaitė kitų mintis, numatydavo nelaimes…“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 413). Rašytojo žmona liudijo abipusį „vidinio matymo ir klausos“ faktą: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau. Nelengva man apie tai kalbėti. Visad žinojau, kad vyras mano mintis žino – gal todėl mudu labai mažai kalbėdavome, kažkaip be žodžių buvo aišku… Atsimenu daug įvykių, kada mintimis susisiekėm ir per nuotolį, per okeaną…“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347, l. 1r).
Gerade in dem Momente,
Būtent tą akimirką,
wahn
c
Critical note: wa[n]n ] vid ex err h pro n
wahn
wann
kai
Ihr Dasein ist so
Jūsų gyvenimas toks
Trostlos!
c
Critical note: trostlos ] vid ex err T pro min
Trostlos!
trostlos!
niūrus!
14
Ich bin nicht wert so viel Liebe!
Aš nevertas tiek daug meilės!
Das
c
Critical note: D[er] ] vid ex err as pro er
Das
Der
Rest meines Lebens wird gewidmet
Likęs mano gyvenimas bus skirtas
15
nur Euch, – Euren Gedeihen! Jetzt bin ich gewöhnt mit weniger Sa-
tik Judviem, – Jūsų gerovei! Dabar aš pripratau apsieiti su mažiau daik-
16
chen auszukommen. Du
tų. Tu
Selbst
c
Critical note: selbst ] vid ex err S pro min
Selbst
selbst
pati
hast
turi
vo so
c
Critical note: so ] cor pro vo, cor s pro v
so
taip
wenig von
mažai
lebensmitteln Lebensmitteln ,
c
Critical note: Lebensmitteln ] cor L pro min
Lebensmitteln,
maisto,
schicke
17
mir nicht so viel, – Sie beide sollen satt und gesund sein,
nesiųsk man tiek daug, – Jūs abi turit būti sočios ir sveikos,
dass
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
dass
das
tai
ist viel
daug
18
wichtiger. Ich
svarbiau. Aš
glaube nicht nicht
c
Critical note: glaube nicht ] p vid ex err rep nicht
glaube nicht nicht
glaube nicht
mehr an die Versprechungen und
daugiau nebetikiu pažadais ir
19
gegebenen Worten. Für den Winter brauche ich: 1)
duotais žodžiais. Žiemai man reikia: 1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokių nors
Handschuhe
pirštinių
20
(habe ich keine), 2)
(neturiu jokių), 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storų
wollene Strümpfe (die zugeschickte Socken spare ich, –
vilnonių kojinių (atsiųstas puskojines saugau, –
21
trage nicht), 3) Deine Kaffeemischung – sie ist mir
nenešioju), 3) Tavo kavos mišinio – jį man
arztlich
c
Critical note: ärztlich ] vid ex err a pro ä
arztlich
ärztlich
empfehlen,
patarė gydytojas,
22
4) Tinte für Goldfeder,
4) rašalo auksinei plunksnai,
4 5 )
c
Critical note: 5 ] cor pro 4
5)
Papier – ein Päckchen karierte und 1 Päckchen
popieriaus – vieno pakelio languoto popieriaus ir vieno pakelio popieriaus
23
für „Schwarz“ – Abschriften – aus meinem Schrank, – ich will
juodraščiams iš mano spintos, – aš noriu
ernst
c
Critical note: ernst ] a c erst, p c s l ins n
ernst
rimtai
24
arbeiten, 6) Salbe
dirbti, 6) tepalo
gelen gegen
c
Critical note: gegen ] cor sec g pro l
gegen
nuo
Exeme
Exeme
Ekzeme
egzemos
(Mein
(Mein
(mein
(mano
Schrank, Mitte, oben, hinter
spintoje, vidury, viršuje, už
der Büchern)
c
Critical note: der Büchern), ] p vid ex err om interp
der Büchern)
der Büchern),
knygų),
25
7) Tabak. Mit Tabak Du hast mich reichlich versorgt. Aber ich
7) tabako. Tabaku Tu mane gausiai aprūpinai. Bet aš
26
muss helfen meinen Kameraden und denen, die haber mir in schwe-
turiu padėti savo draugams ir tiems, kurie man padėjo sun-
27
ren Zeiten geholfen.
kiais laikais.
n
Note: „Kai lietuvių „garbės kalinių“ padėtis lageryje pastebimai pagerėjo, B. Sruoga atskiriems kaliniams kartais pagelbėdavo ir maistu, rūkalais ar vaistais (jų gaudavo iš A. Starkaus), perleisdamas savo lagerio porciją ar tiesiog įduodamas duonos bei kitų produktų. Kartais ir šiaip kuo padėdavo. Šiuo požiūriu jį su dėkingumu prisimena kai kurie lietuviai, rusai, estai (J. Savickienė, N. Simonenka, R. Jarvinė). Galima spėlioti, kad kai kam iš nelaimės draugų, pažįstamų ar visai nepažįstamų, šiems visai nežinant, B. Sruoga yra vienaip ar kitaip padėjęs dirbdamas raštinėje, nors tuo niekad nesigyrė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 334).
Siuntinių turiniu Balys Sruoga dalydavosi su kitais badaujančiais lietuvių kaliniais: „Tada jis permetė man per tvorą puskepalį duonos, gniužulėlį margarino ir obuolį. Iš susijaudinimo aš net nepaklausiau jo pavardės. Tik kitą dieną sužinojau, kad tai buvo Balys Sruoga, tuo metu jau dirbęs lagerio raštinėje. Jis ir vėliau man padėdavo: išgelbėjo mano dukrelės gyvybę, kai ji sirgo dėmėtąja šiltine – atnešė tada dešimt ampulių ir du kilogramus cukraus. Jūs negalite įsivaizduoti, koks tai buvo turtas Štuthofe“ („[Julijos Savickienės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 316).
We◊ Wenn
c
Critical note: Wenn ] cor nn pro ill
Wenn
Jei
gibt es nicht mehr
daugiau nėra
geschnittet geschnittenen ,
c
Critical note: geschnittenen ] cor nen pro t
geschnittenen,
supjaustyto tabako,
lasse
liepk
28
schneiden und schicke.
supjaustyti ir atsiųsk.
Dass
c
Critical note: Das ] cor pro Dass, ras sec s
Das
Tai
ist sehr wichtig. Mit diesen Sachen
labai svarbu. Su šiais dalykais
29
kann ich
galiu
warten auf
c
Critical note: warten ] p ins s l auf
warten auf
laukti
den Winter und
žiemos ir
Entwickelung
c
Critical note: Entwicklung ] vid ex err elung pro lung
Entwickelung
Entwicklung
der Logik de rerum
logikos vystymosi
30
naturae. Ich spanne mein Geist auf um
apie daiktų prigimtį. Aš įtempiu savo dvasios jėgas, kad sustiprinčiau
Eurere
c
Critical note: Eurer ] vid ex err ere pro er
Eurere
Eurer
Jūsų
Seele zu
31
verstärken.
širdis.
Fühlen sie mich, meine Gedanken?
Ar jaučiat mane, mano mintis?
M In
c
Critical note: In ] a ras M
In
meiner Ar-
Mano darbo-
32
beitstelle
c
Critical note: [Ar]beits[s]telle ] vid ex err om sec s
beitstelle
beitsstelle
vietėje
meine Vorgesetzte und Arbeitskamerade sind sehr gute und
mano viršininkai ir kolegos yra labai geri
33
vernünftige Leute, – mit Ihnen mir ist gut. Auch meine unglücks kolle-
ir protingi žmonės, – su jais man gerai.
n
Note: Balys Sruoga dirbo kalinių raštinėje, kurios viršininkas buvo jaunesnysis SS feldfebelis Alfred Bublitz, su kuriuo sutarė: „O man jisai buvo ir visiškai geras.
Kai patekau pas jį dirbti, aš buvau jau klipata kaip reikiant. Išbadėjęs kaip žiurkė bažnyčioj. Sutinusiom kojom, klebatuojančia širdim ir visokiu tenai kinkų drebėjimu. Bublitzas neversdavo manęs daug dirbti. Dar daugiau, – jis parūpino man pridedamus pietus – iš SS virtuvės likučių. Pats kažkur nuorganizavo man karišką katiliuką, kad galėčiau tuos pietus pasiimti“; „Su Bublitzu sugyvenome maždaug bičiuliškai, tiktai dėl bavariečių būdo niekaip negalėdavome taikingai susigiedoti. Aš, keletą gražių metelių praleidęs Bavarijoje, Münchene bestudijuodamas, buvau Bavarijos mylėtojas. Bublitzas keikė bavariečius išsijuosęs, aš juos gyniau susijuosdamas“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 207–208). Raštinės komandai priklausė dar lenkas August Sikorski [Zagorski] ir jo padėjėjas Bruno Nogajski [Rękajski]. Jie „buvo įtakingiausi lagerio lenkų visuomenės nariai. Jų žodis būdavo lemtingas lagerio lenkiškajai politikai. Mane, patekusį į raštinę, priėmė jie su išskėstomis rankomis. Gundė kaip galėdami, darbais neužversdami. Mokė lageriškai dirbti: neskubėti, darbas – ne vilkas – nepabėgsiąs, o mano sveikata esą jau pabėgusi… Jie priglobė mane, valgydino ir stiprino, padėdami žaizdas išgydyti, – jų šviesus paveikslas neužges mano širdyje, kol ji tik mano krūtinėje plastės!“ (Idem, in: Ibid., p. 210–211). Lagerio raštinėje dirbo ir vienas lietuvis – kaunietis, „spaudos grupės“ atstovas Ksaveras Urbanavičius, šią darbo vietą buvo gavęs „1943 metų rugpjūčio mėnesį, Sruogai užtariant[…]“ („[Ksavero Urbanavičiaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 312). Ksaveras Urbanavičius liudijo: „Kasdien būdavome greta. Poetas sielvartavo dėl tokio žmonių išniekinimo, pašiepdavo maniakus – hitlerininkus. Gerai sugyveno su lenkų intelektualais“ (Idem, in: Ibid.).
„Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Mano nelaimės drau-
34
gen sind sehr nett zu mir – besser, als konnte man erwarten. Na
gai taip pat man labai malonūs – geresni, negu buvo galima tikėtis. Na,
35
Du und Dalia
Tu ir Dalia
sollem sollen ,
c
Critical note: sollen ] cor n pro m
sollen,
turit,
müssen gesund und
privalot būti sveikos ir
kraftig sein.
kraftig sein.
kräftig sein.
stiprios.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
weiss Eure Sorge.
žinau Jūsų rūpestį.
36
Ich bin zusammen. Ich küsse.
Aš su Jumis kartu. Bučiuoju.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
liebe Euch unaussprechlich.
Labai Jus myliu.
37
Eurer Balys
p
Physical note: [1r] //
Eurer Balys
Jūsų Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign dua lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI.
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI.
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 17 Oktober 1943
1943 [m.] spalio 17 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
7
Gestern, 16–X, kam es von Dir kein Brief. So! In voriger
Vakar, spalio 16 d., laiškas nuo Tavęs neatėjo. Taigi! Praeitą
8
Woche bekam ich: 1)
savaitę gavau: 1)
Das
das
Geld (200 Mr), 2) Päckchen mit
pinigus (200 Mr), 2) siuntinėlį su
Äpfel,
c
Critical note: Äpfel[n] vid ex err om n
Äpfel,
Äpfeln,
obuoliais,
3)
Sechs
c
Critical note: sechs ] vid ex err S pro min
Sechs
sechs
šešis
verschie-
skirtin-
9
dene Päckchen
gus pakelius
(Das
c
Critical note: das ] vid ex err D pro min
(Das
(das
letzte – im blauem Papier eingewickelt). So
(paskutinis suvyniotas į mėlyną popierių).
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad Baliui Sruogai kartu su dukra Dalia išsiuntė šiuos siuntinius: spalio mėn. 2 d. 1 [klg]. siuntinį („33. Pyragaitis ovališkas, pyragaičiai trapūs su aguonomis, 1/4 klg. tirpytų lašinukų su svogūnais, milteliai dantims, papirosų 31“); spalio 5 d. 1 [klg.] siuntinį („34. Pyragaitis karališkas 1/2 klg., cukraus 150 gr., kavos truputį, sviesto 250 gr., truputis tabokos“); spalio 8 d. 2 [klg.] siuntinį („35. Lašinių 1/2 klg., muilas, 4 svogūnai, 300 gr. tabokos, kojinės ilgos, vilnonės, mano pirštinės, 1/2 [klg.] bulkutės“); spalio 9 d. 2 [klg.] siuntinį („36. 3/4 klg. sausainių, 100 gr. lašinių, 4 dėžutės papirosų, 300 gr. medaus, 200 gr. cukraus, 1 obuolys“); spalio 11 d. 2 [klg.] siuntinį („37. 300 gr. lašinių, 200 gr. sausainių, 100 gr. sviesto, 120 gr. cukraus gabaliukų, česnakas, 6 gab. buljono, 100 gr. marmelado, 3 obuoliai, 7 dėž. papirosų“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r–v).
Tiek
vil
c
Critical note: vi[e]l ] vid ex err om e
vil
viel
daug
Liebe von
meilės iš
10
Dir, so viel Sorgen, so viel Opfern! Ich weiss Deiner
iš Tavęs, tiek rūpesčių, tiek pasiaukojimo!
n
Note: „Siuntiniai ruošti iš paskutiniųjų, labai susikaupus, kad daiktuose, menkuose maisto paketėliuose tarsi įsispaustų širdies ir rankų šiluma. Per daiktus ir žodžius tekėjo gyvybę ir dvasią palaikanti energija“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 125).
Aš žinau Tavo
gedankengang Gedankengang .
c
Critical note: Gedankengang ] cor G pro min
Gedankengang.
minčių eigą.
Gerade
Kaip tik
11
dieselben Gedanken habe ich gehabt in dem Momente, als Du
panašiai galvojau tą akimirką, kai Tu
vorbereiteste
vorbereiteste
vorbereiteten
ruošei
12
die Päckchen. Ich habe wörtlich gesehen Dich und Dalia, Eure
siuntinėlius. Aš tiesiog mačiau Tave ir Dalią, Jūsų
Bewegugen,
c
Critical note: Bewegu[n]gen ] vid ex err om pri n
Bewegugen,
Bewegungen,
judesius,
Eure
jutau Jūsų
13
Sorgen, Eure Liebe.
rūpesčius, Jūsų meilę.
n
Note: Baliui Sruogai būdingas gebėjimas stipriai įsijausti, telepatija: „Balio nepaprastas jautrumas man ne kartą atrodė aiškiaregystė. Jis skaitė kitų mintis, numatydavo nelaimes…“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 413). Rašytojo žmona liudijo abipusį „vidinio matymo ir klausos“ faktą: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau. Nelengva man apie tai kalbėti. Visad žinojau, kad vyras mano mintis žino – gal todėl mudu labai mažai kalbėdavome, kažkaip be žodžių buvo aišku… Atsimenu daug įvykių, kada mintimis susisiekėm ir per nuotolį, per okeaną…“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347, l. 1r).
Gerade in dem Momente,
Būtent tą akimirką,
wahn
c
Critical note: wa[n]n ] vid ex err h pro n
wahn
wann
kai
Ihr Dasein ist so
Jūsų gyvenimas toks
Trostlos!
c
Critical note: trostlos ] vid ex err T pro min
Trostlos!
trostlos!
niūrus!
14
Ich bin nicht wert so viel Liebe!
Aš nevertas tiek daug meilės!
Das
c
Critical note: D[er] ] vid ex err as pro er
Das
Der
Rest meines Lebens wird gewidmet
Likęs mano gyvenimas bus skirtas
15
nur Euch, – Euren Gedeihen! Jetzt bin ich gewöhnt mit weniger Sa-
tik Judviem, – Jūsų gerovei! Dabar aš pripratau apsieiti su mažiau daik-
16
chen auszukommen. Du
tų. Tu
Selbst
c
Critical note: selbst ] vid ex err S pro min
Selbst
selbst
pati
hast
turi
vo so
c
Critical note: so ] cor pro vo, cor s pro v
so
taip
wenig von
mažai
lebensmitteln Lebensmitteln ,
c
Critical note: Lebensmitteln ] cor L pro min
Lebensmitteln,
maisto,
schicke
17
mir nicht so viel, – Sie beide sollen satt und gesund sein,
nesiųsk man tiek daug, – Jūs abi turit būti sočios ir sveikos,
dass
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
dass
das
tai
ist viel
daug
18
wichtiger. Ich
svarbiau. Aš
glaube nicht nicht
c
Critical note: glaube nicht ] p vid ex err rep nicht
glaube nicht nicht
glaube nicht
mehr an die Versprechungen und
daugiau nebetikiu pažadais ir
19
gegebenen Worten. Für den Winter brauche ich: 1)
duotais žodžiais. Žiemai man reikia: 1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokių nors
Handschuhe
pirštinių
20
(habe ich keine), 2)
(neturiu jokių), 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storų
wollene Strümpfe (die zugeschickte Socken spare ich, –
vilnonių kojinių (atsiųstas puskojines saugau, –
21
trage nicht), 3) Deine Kaffeemischung – sie ist mir
nenešioju), 3) Tavo kavos mišinio – jį man
arztlich
c
Critical note: ärztlich ] vid ex err a pro ä
arztlich
ärztlich
empfehlen,
patarė gydytojas,
22
4) Tinte für Goldfeder,
4) rašalo auksinei plunksnai,
4 5 )
c
Critical note: 5 ] cor pro 4
5)
Papier – ein Päckchen karierte und 1 Päckchen
popieriaus – vieno pakelio languoto popieriaus ir vieno pakelio popieriaus
23
für „Schwarz“ – Abschriften – aus meinem Schrank, – ich will
juodraščiams iš mano spintos, – aš noriu
ernst
c
Critical note: ernst ] a c erst, p c s l ins n
ernst
rimtai
24
arbeiten, 6) Salbe
dirbti, 6) tepalo
gelen gegen
c
Critical note: gegen ] cor sec g pro l
gegen
nuo
Exeme
Exeme
Ekzeme
egzemos
(Mein
(Mein
(mein
(mano
Schrank, Mitte, oben, hinter
spintoje, vidury, viršuje, už
der Büchern)
c
Critical note: der Büchern), ] p vid ex err om interp
der Büchern)
der Büchern),
knygų),
25
7) Tabak. Mit Tabak Du hast mich reichlich versorgt. Aber ich
7) tabako. Tabaku Tu mane gausiai aprūpinai. Bet aš
26
muss helfen meinen Kameraden und denen, die haber mir in schwe-
turiu padėti savo draugams ir tiems, kurie man padėjo sun-
27
ren Zeiten geholfen.
kiais laikais.
n
Note: „Kai lietuvių „garbės kalinių“ padėtis lageryje pastebimai pagerėjo, B. Sruoga atskiriems kaliniams kartais pagelbėdavo ir maistu, rūkalais ar vaistais (jų gaudavo iš A. Starkaus), perleisdamas savo lagerio porciją ar tiesiog įduodamas duonos bei kitų produktų. Kartais ir šiaip kuo padėdavo. Šiuo požiūriu jį su dėkingumu prisimena kai kurie lietuviai, rusai, estai (J. Savickienė, N. Simonenka, R. Jarvinė). Galima spėlioti, kad kai kam iš nelaimės draugų, pažįstamų ar visai nepažįstamų, šiems visai nežinant, B. Sruoga yra vienaip ar kitaip padėjęs dirbdamas raštinėje, nors tuo niekad nesigyrė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 334).
Siuntinių turiniu Balys Sruoga dalydavosi su kitais badaujančiais lietuvių kaliniais: „Tada jis permetė man per tvorą puskepalį duonos, gniužulėlį margarino ir obuolį. Iš susijaudinimo aš net nepaklausiau jo pavardės. Tik kitą dieną sužinojau, kad tai buvo Balys Sruoga, tuo metu jau dirbęs lagerio raštinėje. Jis ir vėliau man padėdavo: išgelbėjo mano dukrelės gyvybę, kai ji sirgo dėmėtąja šiltine – atnešė tada dešimt ampulių ir du kilogramus cukraus. Jūs negalite įsivaizduoti, koks tai buvo turtas Štuthofe“ („[Julijos Savickienės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 316).
We◊ Wenn
c
Critical note: Wenn ] cor nn pro ill
Wenn
Jei
gibt es nicht mehr
daugiau nėra
geschnittet geschnittenen ,
c
Critical note: geschnittenen ] cor nen pro t
geschnittenen,
supjaustyto tabako,
lasse
liepk
28
schneiden und schicke.
supjaustyti ir atsiųsk.
Dass
c
Critical note: Das ] cor pro Dass, ras sec s
Das
Tai
ist sehr wichtig. Mit diesen Sachen
labai svarbu. Su šiais dalykais
29
kann ich
galiu
warten auf
c
Critical note: warten ] p ins s l auf
warten auf
laukti
den Winter und
žiemos ir
Entwickelung
c
Critical note: Entwicklung ] vid ex err elung pro lung
Entwickelung
Entwicklung
der Logik de rerum
logikos vystymosi
30
naturae. Ich spanne mein Geist auf um
apie daiktų prigimtį. Aš įtempiu savo dvasios jėgas, kad sustiprinčiau
Eurere
c
Critical note: Eurer ] vid ex err ere pro er
Eurere
Eurer
Jūsų
Seele zu
31
verstärken.
širdis.
Fühlen sie mich, meine Gedanken?
Ar jaučiat mane, mano mintis?
M In
c
Critical note: In ] a ras M
In
meiner Ar-
Mano darbo-
32
beitstelle
c
Critical note: [Ar]beits[s]telle ] vid ex err om sec s
beitstelle
beitsstelle
vietėje
meine Vorgesetzte und Arbeitskamerade sind sehr gute und
mano viršininkai ir kolegos yra labai geri
33
vernünftige Leute, – mit Ihnen mir ist gut. Auch meine unglücks kolle-
ir protingi žmonės, – su jais man gerai.
n
Note: Balys Sruoga dirbo kalinių raštinėje, kurios viršininkas buvo jaunesnysis SS feldfebelis Alfred Bublitz, su kuriuo sutarė: „O man jisai buvo ir visiškai geras.
Kai patekau pas jį dirbti, aš buvau jau klipata kaip reikiant. Išbadėjęs kaip žiurkė bažnyčioj. Sutinusiom kojom, klebatuojančia širdim ir visokiu tenai kinkų drebėjimu. Bublitzas neversdavo manęs daug dirbti. Dar daugiau, – jis parūpino man pridedamus pietus – iš SS virtuvės likučių. Pats kažkur nuorganizavo man karišką katiliuką, kad galėčiau tuos pietus pasiimti“; „Su Bublitzu sugyvenome maždaug bičiuliškai, tiktai dėl bavariečių būdo niekaip negalėdavome taikingai susigiedoti. Aš, keletą gražių metelių praleidęs Bavarijoje, Münchene bestudijuodamas, buvau Bavarijos mylėtojas. Bublitzas keikė bavariečius išsijuosęs, aš juos gyniau susijuosdamas“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 207–208). Raštinės komandai priklausė dar lenkas August Sikorski [Zagorski] ir jo padėjėjas Bruno Nogajski [Rękajski]. Jie „buvo įtakingiausi lagerio lenkų visuomenės nariai. Jų žodis būdavo lemtingas lagerio lenkiškajai politikai. Mane, patekusį į raštinę, priėmė jie su išskėstomis rankomis. Gundė kaip galėdami, darbais neužversdami. Mokė lageriškai dirbti: neskubėti, darbas – ne vilkas – nepabėgsiąs, o mano sveikata esą jau pabėgusi… Jie priglobė mane, valgydino ir stiprino, padėdami žaizdas išgydyti, – jų šviesus paveikslas neužges mano širdyje, kol ji tik mano krūtinėje plastės!“ (Idem, in: Ibid., p. 210–211). Lagerio raštinėje dirbo ir vienas lietuvis – kaunietis, „spaudos grupės“ atstovas Ksaveras Urbanavičius, šią darbo vietą buvo gavęs „1943 metų rugpjūčio mėnesį, Sruogai užtariant[…]“ („[Ksavero Urbanavičiaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 312). Ksaveras Urbanavičius liudijo: „Kasdien būdavome greta. Poetas sielvartavo dėl tokio žmonių išniekinimo, pašiepdavo maniakus – hitlerininkus. Gerai sugyveno su lenkų intelektualais“ (Idem, in: Ibid.).
„Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Mano nelaimės drau-
34
gen sind sehr nett zu mir – besser, als konnte man erwarten. Na
gai taip pat man labai malonūs – geresni, negu buvo galima tikėtis. Na,
35
Du und Dalia
Tu ir Dalia
sollem sollen ,
c
Critical note: sollen ] cor n pro m
sollen,
turit,
müssen gesund und
privalot būti sveikos ir
kraftig sein.
kraftig sein.
kräftig sein.
stiprios.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
weiss Eure Sorge.
žinau Jūsų rūpestį.
36
Ich bin zusammen. Ich küsse.
Aš su Jumis kartu. Bučiuoju.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
liebe Euch unaussprechlich.
Labai Jus myliu.
37
Eurer Balys
p
Physical note: [1r] //
Eurer Balys
Jūsų Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign dua lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
B Prof .
c
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
Prof.
Dr. Balys Sruoga
dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI.
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI.
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 17 Oktober 1943
1943 [m.] spalio 17 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
7
Gestern, 16–X, kam es von Dir kein Brief. So! In voriger
Vakar, spalio 16 d., laiškas nuo Tavęs neatėjo. Taigi! Praeitą
8
Woche bekam ich: 1)
savaitę gavau: 1)
Das
das
Geld (200 Mr), 2) Päckchen mit
pinigus (200 Mr), 2) siuntinėlį su
Äpfel,
c
Critical note: Äpfel[n] vid ex err om n
Äpfel,
Äpfeln,
obuoliais,
3)
Sechs
c
Critical note: sechs ] vid ex err S pro min
Sechs
sechs
šešis
verschie-
skirtin-
9
dene Päckchen
gus pakelius
(Das
c
Critical note: das ] vid ex err D pro min
(Das
(das
letzte – im blauem Papier eingewickelt). So
(paskutinis suvyniotas į mėlyną popierių).
n
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad Baliui Sruogai kartu su dukra Dalia išsiuntė šiuos siuntinius: spalio mėn. 2 d. 1 [klg]. siuntinį („33. Pyragaitis ovališkas, pyragaičiai trapūs su aguonomis, 1/4 klg. tirpytų lašinukų su svogūnais, milteliai dantims, papirosų 31“); spalio 5 d. 1 [klg.] siuntinį („34. Pyragaitis karališkas 1/2 klg., cukraus 150 gr., kavos truputį, sviesto 250 gr., truputis tabokos“); spalio 8 d. 2 [klg.] siuntinį („35. Lašinių 1/2 klg., muilas, 4 svogūnai, 300 gr. tabokos, kojinės ilgos, vilnonės, mano pirštinės, 1/2 [klg.] bulkutės“); spalio 9 d. 2 [klg.] siuntinį („36. 3/4 klg. sausainių, 100 gr. lašinių, 4 dėžutės papirosų, 300 gr. medaus, 200 gr. cukraus, 1 obuolys“); spalio 11 d. 2 [klg.] siuntinį („37. 300 gr. lašinių, 200 gr. sausainių, 100 gr. sviesto, 120 gr. cukraus gabaliukų, česnakas, 6 gab. buljono, 100 gr. marmelado, 3 obuoliai, 7 dėž. papirosų“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r–v).
Tiek
vil
c
Critical note: vi[e]l ] vid ex err om e
vil
viel
daug
Liebe von
meilės iš
10
Dir, so viel Sorgen, so viel Opfern! Ich weiss Deiner
iš Tavęs, tiek rūpesčių, tiek pasiaukojimo!
n
Note: „Siuntiniai ruošti iš paskutiniųjų, labai susikaupus, kad daiktuose, menkuose maisto paketėliuose tarsi įsispaustų širdies ir rankų šiluma. Per daiktus ir žodžius tekėjo gyvybę ir dvasią palaikanti energija“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 125).
Aš žinau Tavo
gedankengang Gedankengang .
c
Critical note: Gedankengang ] cor G pro min
Gedankengang.
minčių eigą.
Gerade
Kaip tik
11
dieselben Gedanken habe ich gehabt in dem Momente, als Du
panašiai galvojau tą akimirką, kai Tu
vorbereiteste
vorbereiteste
vorbereiteten
ruošei
12
die Päckchen. Ich habe wörtlich gesehen Dich und Dalia, Eure
siuntinėlius. Aš tiesiog mačiau Tave ir Dalią, Jūsų
Bewegugen,
c
Critical note: Bewegu[n]gen ] vid ex err om pri n
Bewegugen,
Bewegungen,
judesius,
Eure
jutau Jūsų
13
Sorgen, Eure Liebe.
rūpesčius, Jūsų meilę.
n
Note: Baliui Sruogai būdingas gebėjimas stipriai įsijausti, telepatija: „Balio nepaprastas jautrumas man ne kartą atrodė aiškiaregystė. Jis skaitė kitų mintis, numatydavo nelaimes…“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 413). Rašytojo žmona liudijo abipusį „vidinio matymo ir klausos“ faktą: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau. Nelengva man apie tai kalbėti. Visad žinojau, kad vyras mano mintis žino – gal todėl mudu labai mažai kalbėdavome, kažkaip be žodžių buvo aišku… Atsimenu daug įvykių, kada mintimis susisiekėm ir per nuotolį, per okeaną…“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347, l. 1r).
Gerade in dem Momente,
Būtent tą akimirką,
wahn
c
Critical note: wa[n]n ] vid ex err h pro n
wahn
wann
kai
Ihr Dasein ist so
Jūsų gyvenimas toks
Trostlos!
c
Critical note: trostlos ] vid ex err T pro min
Trostlos!
trostlos!
niūrus!
14
Ich bin nicht wert so viel Liebe!
Aš nevertas tiek daug meilės!
Das
c
Critical note: D[er] ] vid ex err as pro er
Das
Der
Rest meines Lebens wird gewidmet
Likęs mano gyvenimas bus skirtas
15
nur Euch, – Euren Gedeihen! Jetzt bin ich gewöhnt mit weniger Sa-
tik Judviem, – Jūsų gerovei! Dabar aš pripratau apsieiti su mažiau daik-
16
chen auszukommen. Du
tų. Tu
Selbst
c
Critical note: selbst ] vid ex err S pro min
Selbst
selbst
pati
hast
turi
vo so
c
Critical note: so ] cor pro vo, cor s pro v
so
taip
wenig von
mažai
lebensmitteln Lebensmitteln ,
c
Critical note: Lebensmitteln ] cor L pro min
Lebensmitteln,
maisto,
schicke
17
mir nicht so viel, – Sie beide sollen satt und gesund sein,
nesiųsk man tiek daug, – Jūs abi turit būti sočios ir sveikos,
dass
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
dass
das
tai
ist viel
daug
18
wichtiger. Ich
svarbiau. Aš
glaube nicht nicht
c
Critical note: glaube nicht ] p vid ex err rep nicht
glaube nicht nicht
glaube nicht
mehr an die Versprechungen und
daugiau nebetikiu pažadais ir
19
gegebenen Worten. Für den Winter brauche ich: 1)
duotais žodžiais. Žiemai man reikia: 1)
Irgendwelche
c
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
Irgendwelche
irgendwelche
kokių nors
Handschuhe
pirštinių
20
(habe ich keine), 2)
(neturiu jokių), 2)
Dicke
c
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
Dicke
dicke
storų
wollene Strümpfe (die zugeschickte Socken spare ich, –
vilnonių kojinių (atsiųstas puskojines saugau, –
21
trage nicht), 3) Deine Kaffeemischung – sie ist mir
nenešioju), 3) Tavo kavos mišinio – jį man
arztlich
c
Critical note: ärztlich ] vid ex err a pro ä
arztlich
ärztlich
empfehlen,
patarė gydytojas,
22
4) Tinte für Goldfeder,
4) rašalo auksinei plunksnai,
4 5 )
c
Critical note: 5 ] cor pro 4
5)
Papier – ein Päckchen karierte und 1 Päckchen
popieriaus – vieno pakelio languoto popieriaus ir vieno pakelio popieriaus
23
für „Schwarz“ – Abschriften – aus meinem Schrank, – ich will
juodraščiams iš mano spintos, – aš noriu
ernst
c
Critical note: ernst ] a c erst, p c s l ins n
ernst
rimtai
24
arbeiten, 6) Salbe
dirbti, 6) tepalo
gelen gegen
c
Critical note: gegen ] cor sec g pro l
gegen
nuo
Exeme
Exeme
Ekzeme
egzemos
(Mein
(Mein
(mein
(mano
Schrank, Mitte, oben, hinter
spintoje, vidury, viršuje, už
der Büchern)
c
Critical note: der Büchern), ] p vid ex err om interp
der Büchern)
der Büchern),
knygų),
25
7) Tabak. Mit Tabak Du hast mich reichlich versorgt. Aber ich
7) tabako. Tabaku Tu mane gausiai aprūpinai. Bet aš
26
muss helfen meinen Kameraden und denen, die haber mir in schwe-
turiu padėti savo draugams ir tiems, kurie man padėjo sun-
27
ren Zeiten geholfen.
kiais laikais.
n
Note: „Kai lietuvių „garbės kalinių“ padėtis lageryje pastebimai pagerėjo, B. Sruoga atskiriems kaliniams kartais pagelbėdavo ir maistu, rūkalais ar vaistais (jų gaudavo iš A. Starkaus), perleisdamas savo lagerio porciją ar tiesiog įduodamas duonos bei kitų produktų. Kartais ir šiaip kuo padėdavo. Šiuo požiūriu jį su dėkingumu prisimena kai kurie lietuviai, rusai, estai (J. Savickienė, N. Simonenka, R. Jarvinė). Galima spėlioti, kad kai kam iš nelaimės draugų, pažįstamų ar visai nepažįstamų, šiems visai nežinant, B. Sruoga yra vienaip ar kitaip padėjęs dirbdamas raštinėje, nors tuo niekad nesigyrė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 334).
Siuntinių turiniu Balys Sruoga dalydavosi su kitais badaujančiais lietuvių kaliniais: „Tada jis permetė man per tvorą puskepalį duonos, gniužulėlį margarino ir obuolį. Iš susijaudinimo aš net nepaklausiau jo pavardės. Tik kitą dieną sužinojau, kad tai buvo Balys Sruoga, tuo metu jau dirbęs lagerio raštinėje. Jis ir vėliau man padėdavo: išgelbėjo mano dukrelės gyvybę, kai ji sirgo dėmėtąja šiltine – atnešė tada dešimt ampulių ir du kilogramus cukraus. Jūs negalite įsivaizduoti, koks tai buvo turtas Štuthofe“ („[Julijos Savickienės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 316).
We◊ Wenn
c
Critical note: Wenn ] cor nn pro ill
Wenn
Jei
gibt es nicht mehr
daugiau nėra
geschnittet geschnittenen ,
c
Critical note: geschnittenen ] cor nen pro t
geschnittenen,
supjaustyto tabako,
lasse
liepk
28
schneiden und schicke.
supjaustyti ir atsiųsk.
Dass
c
Critical note: Das ] cor pro Dass, ras sec s
Das
Tai
ist sehr wichtig. Mit diesen Sachen
labai svarbu. Su šiais dalykais
29
kann ich
galiu
warten auf
c
Critical note: warten ] p ins s l auf
warten auf
laukti
den Winter und
žiemos ir
Entwickelung
c
Critical note: Entwicklung ] vid ex err elung pro lung
Entwickelung
Entwicklung
der Logik de rerum
logikos vystymosi
30
naturae. Ich spanne mein Geist auf um
apie daiktų prigimtį. Aš įtempiu savo dvasios jėgas, kad sustiprinčiau
Eurere
c
Critical note: Eurer ] vid ex err ere pro er
Eurere
Eurer
Jūsų
Seele zu
31
verstärken.
širdis.
Fühlen sie mich, meine Gedanken?
Ar jaučiat mane, mano mintis?
M In
c
Critical note: In ] a ras M
In
meiner Ar-
Mano darbo-
32
beitstelle
c
Critical note: [Ar]beits[s]telle ] vid ex err om sec s
beitstelle
beitsstelle
vietėje
meine Vorgesetzte und Arbeitskamerade sind sehr gute und
mano viršininkai ir kolegos yra labai geri
33
vernünftige Leute, – mit Ihnen mir ist gut. Auch meine unglücks kolle-
ir protingi žmonės, – su jais man gerai.
n
Note: Balys Sruoga dirbo kalinių raštinėje, kurios viršininkas buvo jaunesnysis SS feldfebelis Alfred Bublitz, su kuriuo sutarė: „O man jisai buvo ir visiškai geras.
Kai patekau pas jį dirbti, aš buvau jau klipata kaip reikiant. Išbadėjęs kaip žiurkė bažnyčioj. Sutinusiom kojom, klebatuojančia širdim ir visokiu tenai kinkų drebėjimu. Bublitzas neversdavo manęs daug dirbti. Dar daugiau, – jis parūpino man pridedamus pietus – iš SS virtuvės likučių. Pats kažkur nuorganizavo man karišką katiliuką, kad galėčiau tuos pietus pasiimti“; „Su Bublitzu sugyvenome maždaug bičiuliškai, tiktai dėl bavariečių būdo niekaip negalėdavome taikingai susigiedoti. Aš, keletą gražių metelių praleidęs Bavarijoje, Münchene bestudijuodamas, buvau Bavarijos mylėtojas. Bublitzas keikė bavariečius išsijuosęs, aš juos gyniau susijuosdamas“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 207–208). Raštinės komandai priklausė dar lenkas August Sikorski [Zagorski] ir jo padėjėjas Bruno Nogajski [Rękajski]. Jie „buvo įtakingiausi lagerio lenkų visuomenės nariai. Jų žodis būdavo lemtingas lagerio lenkiškajai politikai. Mane, patekusį į raštinę, priėmė jie su išskėstomis rankomis. Gundė kaip galėdami, darbais neužversdami. Mokė lageriškai dirbti: neskubėti, darbas – ne vilkas – nepabėgsiąs, o mano sveikata esą jau pabėgusi… Jie priglobė mane, valgydino ir stiprino, padėdami žaizdas išgydyti, – jų šviesus paveikslas neužges mano širdyje, kol ji tik mano krūtinėje plastės!“ (Idem, in: Ibid., p. 210–211). Lagerio raštinėje dirbo ir vienas lietuvis – kaunietis, „spaudos grupės“ atstovas Ksaveras Urbanavičius, šią darbo vietą buvo gavęs „1943 metų rugpjūčio mėnesį, Sruogai užtariant[…]“ („[Ksavero Urbanavičiaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 312). Ksaveras Urbanavičius liudijo: „Kasdien būdavome greta. Poetas sielvartavo dėl tokio žmonių išniekinimo, pašiepdavo maniakus – hitlerininkus. Gerai sugyveno su lenkų intelektualais“ (Idem, in: Ibid.).
„Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
Mano nelaimės drau-
34
gen sind sehr nett zu mir – besser, als konnte man erwarten. Na
gai taip pat man labai malonūs – geresni, negu buvo galima tikėtis. Na,
35
Du und Dalia
Tu ir Dalia
sollem sollen ,
c
Critical note: sollen ] cor n pro m
sollen,
turit,
müssen gesund und
privalot būti sveikos ir
kraftig sein.
kraftig sein.
kräftig sein.
stiprios.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
weiss Eure Sorge.
žinau Jūsų rūpestį.
36
Ich bin zusammen. Ich küsse.
Aš su Jumis kartu. Bučiuoju.
Is Ich
c
Critical note: Ich ] cor ch pro s
Ich
liebe Euch unaussprechlich.
Labai Jus myliu.
37
Eurer Balys
p
Physical note: [1r] //
Eurer Balys
Jūsų Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: Adresse ] sub sign dua lin
a1
Line number 2
Critical note: Prof. ] cor pro B, cor P pro B
a1
Line number 4
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number 8
Critical note: Äpfel[n] vid ex err om n
a1
Line number 8
Critical note: sechs ] vid ex err S pro min
a1
Line number 9
Critical note: das ] vid ex err D pro min
a4
Line number 9
Note: Vanda Sruogienė užfiksavo, kad Baliui Sruogai kartu su dukra Dalia išsiuntė šiuos siuntinius: spalio mėn. 2 d. 1 [klg]. siuntinį („33. Pyragaitis ovališkas, pyragaičiai trapūs su aguonomis, 1/4 klg. tirpytų lašinukų su svogūnais, milteliai dantims, papirosų 31“); spalio 5 d. 1 [klg.] siuntinį („34. Pyragaitis karališkas 1/2 klg., cukraus 150 gr., kavos truputį, sviesto 250 gr., truputis tabokos“); spalio 8 d. 2 [klg.] siuntinį („35. Lašinių 1/2 klg., muilas, 4 svogūnai, 300 gr. tabokos, kojinės ilgos, vilnonės, mano pirštinės, 1/2 [klg.] bulkutės“); spalio 9 d. 2 [klg.] siuntinį („36. 3/4 klg. sausainių, 100 gr. lašinių, 4 dėžutės papirosų, 300 gr. medaus, 200 gr. cukraus, 1 obuolys“); spalio 11 d. 2 [klg.] siuntinį („37. 300 gr. lašinių, 200 gr. sausainių, 100 gr. sviesto, 120 gr. cukraus gabaliukų, česnakas, 6 gab. buljono, 100 gr. marmelado, 3 obuoliai, 7 dėž. papirosų“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2r–v).
a1
Line number 9
Critical note: vi[e]l ] vid ex err om e
a4
Line number 10
Note: „Siuntiniai ruošti iš paskutiniųjų, labai susikaupus, kad daiktuose, menkuose maisto paketėliuose tarsi įsispaustų širdies ir rankų šiluma. Per daiktus ir žodžius tekėjo gyvybę ir dvasią palaikanti energija“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 125).
a1
Line number 10
Critical note: Gedankengang ] cor G pro min
a1
Line number 12
Critical note: Bewegu[n]gen ] vid ex err om pri n
a4
Line number 13
Note: Baliui Sruogai būdingas gebėjimas stipriai įsijausti, telepatija: „Balio nepaprastas jautrumas man ne kartą atrodė aiškiaregystė. Jis skaitė kitų mintis, numatydavo nelaimes…“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 413). Rašytojo žmona liudijo abipusį „vidinio matymo ir klausos“ faktą: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau. Nelengva man apie tai kalbėti. Visad žinojau, kad vyras mano mintis žino – gal todėl mudu labai mažai kalbėdavome, kažkaip be žodžių buvo aišku… Atsimenu daug įvykių, kada mintimis susisiekėm ir per nuotolį, per okeaną…“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347, l. 1r).
a1
Line number 13
Critical note: wa[n]n ] vid ex err h pro n
a1
Line number 13
Critical note: trostlos ] vid ex err T pro min
a1
Line number 14
Critical note: D[er] ] vid ex err as pro er
a1
Line number 16
Critical note: selbst ] vid ex err S pro min
a1
Line number 16
Critical note: so ] cor pro vo, cor s pro v
a1
Line number 16
Critical note: Lebensmitteln ] cor L pro min
a1
Line number 17
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
a1
Line number 18
Critical note: glaube nicht ] p vid ex err rep nicht
a1
Line number 19
Critical note: irgendwelche ] vid ex err I pro min
a1
Line number 20
Critical note: dicke ] vid ex err D pro min
a1
Line number 21
Critical note: ärztlich ] vid ex err a pro ä
a1
Line number 22
Critical note: 5 ] cor pro 4
a1
Line number 23
Critical note: ernst ] a c erst, p c s l ins n
a1
Line number 24
Critical note: gegen ] cor sec g pro l
a1
Line number 24
Critical note: der Büchern), ] p vid ex err om interp
a4
Line number 27
Note: „Kai lietuvių „garbės kalinių“ padėtis lageryje pastebimai pagerėjo, B. Sruoga atskiriems kaliniams kartais pagelbėdavo ir maistu, rūkalais ar vaistais (jų gaudavo iš A. Starkaus), perleisdamas savo lagerio porciją ar tiesiog įduodamas duonos bei kitų produktų. Kartais ir šiaip kuo padėdavo. Šiuo požiūriu jį su dėkingumu prisimena kai kurie lietuviai, rusai, estai (J. Savickienė, N. Simonenka, R. Jarvinė). Galima spėlioti, kad kai kam iš nelaimės draugų, pažįstamų ar visai nepažįstamų, šiems visai nežinant, B. Sruoga yra vienaip ar kitaip padėjęs dirbdamas raštinėje, nors tuo niekad nesigyrė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 334).
Siuntinių turiniu Balys Sruoga dalydavosi su kitais badaujančiais lietuvių kaliniais: „Tada jis permetė man per tvorą puskepalį duonos, gniužulėlį margarino ir obuolį. Iš susijaudinimo aš net nepaklausiau jo pavardės. Tik kitą dieną sužinojau, kad tai buvo Balys Sruoga, tuo metu jau dirbęs lagerio raštinėje. Jis ir vėliau man padėdavo: išgelbėjo mano dukrelės gyvybę, kai ji sirgo dėmėtąja šiltine – atnešė tada dešimt ampulių ir du kilogramus cukraus. Jūs negalite įsivaizduoti, koks tai buvo turtas Štuthofe“ („[Julijos Savickienės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 316).
a1
Line number 27
Critical note: Wenn ] cor nn pro ill
a1
Line number 27
Critical note: geschnittenen ] cor nen pro t
a1
Line number 28
Critical note: Das ] cor pro Dass, ras sec s
a1
Line number 29
Critical note: warten ] p ins s l auf
a1
Line number 29
Critical note: Entwicklung ] vid ex err elung pro lung
a1
Line number 30
Critical note: Eurer ] vid ex err ere pro er
a1
Line number 31
Critical note: In ] a ras M
a1
Line number 32
Critical note: [Ar]beits[s]telle ] vid ex err om sec s
a4
Line number 33
Note: Balys Sruoga dirbo kalinių raštinėje, kurios viršininkas buvo jaunesnysis SS feldfebelis Alfred Bublitz, su kuriuo sutarė: „O man jisai buvo ir visiškai geras.
Kai patekau pas jį dirbti, aš buvau jau klipata kaip reikiant. Išbadėjęs kaip žiurkė bažnyčioj. Sutinusiom kojom, klebatuojančia širdim ir visokiu tenai kinkų drebėjimu. Bublitzas neversdavo manęs daug dirbti. Dar daugiau, – jis parūpino man pridedamus pietus – iš SS virtuvės likučių. Pats kažkur nuorganizavo man karišką katiliuką, kad galėčiau tuos pietus pasiimti“; „Su Bublitzu sugyvenome maždaug bičiuliškai, tiktai dėl bavariečių būdo niekaip negalėdavome taikingai susigiedoti. Aš, keletą gražių metelių praleidęs Bavarijoje, Münchene bestudijuodamas, buvau Bavarijos mylėtojas. Bublitzas keikė bavariečius išsijuosęs, aš juos gyniau susijuosdamas“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 207–208). Raštinės komandai priklausė dar lenkas August Sikorski [Zagorski] ir jo padėjėjas Bruno Nogajski [Rękajski]. Jie „buvo įtakingiausi lagerio lenkų visuomenės nariai. Jų žodis būdavo lemtingas lagerio lenkiškajai politikai. Mane, patekusį į raštinę, priėmė jie su išskėstomis rankomis. Gundė kaip galėdami, darbais neužversdami. Mokė lageriškai dirbti: neskubėti, darbas – ne vilkas – nepabėgsiąs, o mano sveikata esą jau pabėgusi… Jie priglobė mane, valgydino ir stiprino, padėdami žaizdas išgydyti, – jų šviesus paveikslas neužges mano širdyje, kol ji tik mano krūtinėje plastės!“ (Idem, in: Ibid., p. 210–211). Lagerio raštinėje dirbo ir vienas lietuvis – kaunietis, „spaudos grupės“ atstovas Ksaveras Urbanavičius, šią darbo vietą buvo gavęs „1943 metų rugpjūčio mėnesį, Sruogai užtariant[…]“ („[Ksavero Urbanavičiaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 312). Ksaveras Urbanavičius liudijo: „Kasdien būdavome greta. Poetas sielvartavo dėl tokio žmonių išniekinimo, pašiepdavo maniakus – hitlerininkus. Gerai sugyveno su lenkų intelektualais“ (Idem, in: Ibid.).
„Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu – ir tuomet, kai man, kaip garbės katorgininkui, darbas buvo jau nebeprivalomas. Be jokio darbo lageryje sėdėti iš viso labai kvailas reikalas. Garbės katorgininko padėtis – labai opus dalykas. Kiekvieną momentą galėjo tave grąžinti į bendrą bloką ir išgrūsti vėl į miško koloną. Pasilikdamas senojoj vietoj, vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atvejais joje pasilikti. Pagaliau – čia žmonės tokie geri. Ir iš raštinės – taip toli matyti: visas lageris, visi žmonės, visa tvarka, – visa reikalingoji medžiaga…“ (Balys Sruoga, „Raštinės švietalai“, in: Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 211–212)
a1
Line number 35
Critical note: sollen ] cor n pro m
a1
Line number 35
Critical note: Ich ] cor ch pro s
a1
Line number 36
Critical note: Ich ] cor ch pro s
a1
Line number 37
Physical note: [1r] //
a1
Line number c
Critical note: Wilna ] sub sign curv lin
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
a1
Line number d
Physical note: [2r] //
a1
Line number g
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_10_17_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_10_17_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_10_17_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_10_17_vs_2v.jpgX (Close panel)
image