Vandai Sruogienei, 1943-10-31

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-10-31

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 24. Laiškas. Rašyta 29,7 × 20,9 cm formato, gelstelėjusio, liniuoto, atplėšto popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „22“, „24“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-11-1. Data ir prierašas spaude kita ranka pilku pieštuku: „B“. Pašto cenzūros žymės (dvi įstrižos melsvos ir dvi balkšvos spalvos juostos). Yra įplyšimų. Be voko. Voką (nr. 21) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gtv. 21–3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-11-01. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „2.“ Voko antroje pusėje – Stutthofo lagerio spaudas. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 400, l. 1r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 400, l. 53–55 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 21, l. 23 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 400, l. 46–48 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 127. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-10-31: Genetinis
  • Witness a2: 1943-10-31: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-10-31: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-10-31: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-10-31, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_10_31_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 31
Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
Oktober
[1943 m.] spalio 31 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
Deine Postkarte von 19–X und 3 Pa-
Tavo X–19 atviruką ir 3 siun-
7
ketten (mit Brot, alle,
tinius (su duona
u. s. w.)
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.)
ir t. t.)
habe ich erhalten in voriger Woche – in voller Ordnung!
gavau praeitą savaitę visiškai tvarkingus!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 14 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg]. siuntinį („38. Duonos 1/2 klg., lašinių 200 gr., tabokas“); buvęs Balio Sruogos naujosios rusų literatūros studentas Vincas Maciūnas spalio mėn. 16 d. išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („39. Lašinių 3/4 klg., cukraus 200 gr., papirosų 7 dėž.“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 20 d. išsiuntė 1 klg. siuntinį („40. Duonos 1 klg., sviesto (iš Adomėno) 600 gr., saldainių pieniškų 300 gr., papirosų 5 dėž., 8 obuoliai, 4 pamidorai“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 22 d. išsiuntė 5 klg. siuntinį, kuris „gautas tikrai“ („41. Popieriaus 1, 500 klg., pak. rašalo, vaistų 3 dėž., gigrom. vata, pieštukas 1, skilandis Mykolaičių 650 gr., duona 3/4, lašinių 150 gr., saldainių namų, degtinės 1/4 lt., spinkų marškiniams, kavos 100 gr., tabokos 300 gr., svogūnų 400 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2v).
8
Danke, tausendmal danke!
Ačiū, labai ačiū!
Nur die
c
Critical note: Nur ] p s l ins die
Nur die
Tik
Sendung mit 2 offiziellen Papieren bisher ist
siunta su 2 oficialiais popieriais dar iki šiol
9
noch nicht gekommen. Du hast gut gemacht, dass an
neatėjo. Tu gerai padarei, kad
v die
c
Critical note: die ] cor pro v
die
Zeitschrift
žurnalui
''Kury-
Kūry-
„Kūry-
10
ba''
ba
ba“
n
Note: Kūryba – literatūros ir meno mėnesinis iliustruotas žurnalas, leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį nr. redagavo žurnalo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, kritinės refleksijos apie ją nespausdinta.
keine meine Dichtungen gegeben hast.
nedavei mano eilių.
Biwann Bis wann
c
Critical note: Bis wann ] a c Biwann, p c dist, ins s l s
Bis wann
Kol
bleibe ich ein Häftling in
aš kalinys
11
Stutthofe, kann ich nicht Mitarbeiter der Zeitschrift sein. Der Redakteur, wann
Stutthofe, negaliu būti žurnalo bendradarbis. Jei nori, redaktorius
12
er will, kann ein
gali
artikel Artikel
c
Critical note: Artikel ] cor A pro min
Artikel
über meine Dichtung schreiben
parašyti straipsnį apie mano kūrybą
(z. B.
c
Critical note: z. B. ] z[um] B[eispiel]
(z. B.
(pvz.,
''Sapiega'')
Sapiega)
„Sapiegą“)
n
Note: Kazimieras Sapiega – Balio Sruogos drama, kurią jis pats vadino istorine kronika, „tai vienas iš geriausių rašytojo kūrinių, pradėtas bene 1937 m. ir baigtas rašyti tik 1941 m., pirmosiomis hitlerinės okupacijos Lietuvoje dienomis“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 258).
und
ir
13
da kann er zitieren, was er will, aber mehr – nichts. Du hast mich schon
ten pacituoti, ką nori, bet daugiau – nieko. Tu mane jau
14
so reichlich versorgt, dass kann ich schon lange Zeit sorglos leben. Jetzt verbrau-
aprūpinai, kad aš net ilgą laiką galiu gyventi be rūpesčių. Dabar sunau-
15
che ich nicht viel, aber in Kriegszeiten können irgendwelche Sperren kommen,
doju nedaug, bet karo metu gali atsirasti kokių nors kliūčių
16
es ist gut etwas zu haben. Jetzt bin ich reich. Sehr grosse Freude habe ich,
gerai ką nors turėti. Dabar aš turtingas. Labai džiaugiuosi,
17
da meine
kad mano
Schiller
c
Critical note: Schüller ] vid ex err i pro ü
Schiller
Schüller
mokiniai
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
Kameraden mich nicht vergessen haben. Danke herzlich
draugai manęs nepamiršo.
n
Note: Balį Sruogą siuntiniais, perduodamais Vandos Sruogienės, lageryje lankė buvę jo mokiniai (Vincas Maciūnas, Vincas Adomėnas), bičiuliai (Antanas Krutulys, Albinas Rimka, Jadvyga Čiurlionytė, Kazys Boruta, Marija Nemeikšaitė, Dora Petrovienė, Antanas Ilčiukas), kaimynai (Vinco Mykolaičio šeima), artimieji (žmona Vanda Sruogienė, dukra Dalia Sruogaitė, uošvis Kazimieras Daugirdas, Sruogų šeimos pagalbininkė Emilija Viežbickaitė).
Nuoširdžiai
18
Ihnen von mir. Wie geht's dem Vater? Ist Emilie ernst krank? Wohin ist
jiems nuo manęs padėkok. Kaip sekasi tėvui? Ar Emilija rimtai serga? Kur
19
deines Gymnasium umgezogen? Ich fühle dich u. Dalia so nah, dass scheint
persikėlė Tavo gimnazija?
c
Critical note: „Vokiečių okupacijos metais lietuvių gimnazija Vilniuje tapo svarbiu kultūrinės antinacinės rezistencijos ir pasipriešinimo germanizacijai veiksniu. […] Gimnazijai [1941 m.] teko apleisti savo ankstesnes patalpas, atitekusias vokiečių kariuomenei, ir įsikurti pastate Didžiosios g. 58. Mergaičių gimnazija, kuriai vadovavo istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, įsikūrė dviejuose pastatuose – Gedimino g. 38 ir M. Valančiaus g. 3. […] 1943 m. mokyklos pastatą Didžiojoje g. užėmė karo ligoninė, tad prieglobsčio popietinėmis valandomis teko ieškotis geležinkeliečių mokykloje, o vėliau kraustytis į amatų mokyklą Uosto g. 17 (dabar Pamėnkalnio g.)“ (Libertas Klimka, „Pirmoji lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija įžengė į antrąjį šimtmetį“, žr. Mokslo Lietuva, 2016-03-28, in: http://mokslolietuva.lt/2016/03/pirmoji-lietuviu-vytauto-didziojo-gimnazija-izenge-i-antraji-simtmeti-3).
Aš jaučiu Tave ir Dalią taip arti, kad atrodo,
20
es mir, dass ich noch gestern mit Euch zusammen war. Jetzt weiss ich nicht,
jog aš dar vakar buvau kartu su Jumis. Dabar nebežinau,
21
in welcher Strasse arbeitest Du u. Dalia.
kokioje gatvėje dirbi Tu su Dalia.
Schreibe dass, –
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
Schreibe dass, –
Schreibe das, –
Parašyk, –
ich werde wieder
aš vėl
22
ein vollständiges Bild von Euch haben. Ich bin sehr
apie Jus viską žinosiu. Esu labai
dak dankbar
c
Critical note: dankbar ] cor pro dak, cor n pro vid k
dankbar
dėkingas
für die Tinte
už rašalą
23
u. Papier. Die Handschuhe ist genügend. Das Brot ist besonders
ir popierių. Pirštinių gana. Duona ypač
schmeckhaft.
c
Critical note: schmackhaft ] vid ex err e pro a
schmeckhaft.
schmackhaft.
skani.
24
Verschiedene
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
haben wir hier genügend. Nur fehlt Salbe gegen meine
Čia mes turim pakankamai įvairių vaistų. Trūksta tik tepalo nuo
25
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos,
u.
o
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Skaidrini,
Skaidrini,
„Skaidrini“
die hast Du mir zugeschickt. Gegen Erkältung wirkt
Tu man atsiuntei.
n
Note: Balys Sruoga prašė atsiųsti jam degtinės: „tai mūsų sąlygose buvo reta[…]“ („[Stasio Ylos atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 335).
Nuo peršalimo
26
noch besser Ol.
dar geriau veikia
Trei Devineri
Trei Devyneri
„Trejos devynerios“ –
kannst vielleicht Du zuschicken
gal gali atsiųsti
(am
27
besten – mit Wurzeln). Mit Rauchwaren bin ich der reichste Mann im
(geriausiai – su šaknelėmis). Rūkalais esu turtingiausias žmogus
28
Lager, aber muss ich anderen helfen und denen, die mir haben
lageryje, bet aš turiu padėti kitiems, o ypač tiems, kurie man
frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
frühe
früher
anksčiau
29
verschiedener Weise geholfen. Lasse zuschneiden meinen alten Tabak –
padėjo įvairiais būdais.
n
Note: Balys Sruoga jautėsi dėkingas ir skolingas lagerio draugams lietuviams, kurie, gyvendami kartu vienuoliktame barake ir dirbdami kalinių drabužių sandėlyje, aprūpino rašytoją šiltesne apranga, tiems, kurie iš gautų siuntinių pasidalydavo maistu, kai jo labiausiai trūko, padėdavo gauti rūkalų: „Artinantis rudeniui, prasidėjo bjaurūs orai, ypač įkyrūs pajūry. O su apranga buvo striuka. Apsukresnieji visaip kombinuodavo, lagerio žargonu tariant – „organizuodavo“. Blogiau buvo Sruogai, kuris buitiniame gyvenime pasirodė esąs tiktai bejėgis vaikas. Mūsų mėginimai įkalbėti jį oficialiai kreiptis į administraciją dėl šiltesnių drabužių pasirodė bergždi.
– Sušalsiu, bet į šituos šunis nesikreipsiu, – išgirdome jo atsakymą.
Sruoga buvo nuoseklus. Kartais vakarinio patikrinimo metu stovint ištisas valandas lauke, profesorius, mindamas kojomis vietoje, tiesiog pamėlynuodavo. Gelbėdami padėtį, nutarėme kaip nors jį aprengti. Vienas parūpino dalį šiltų drabužių iš aprangos sandėlio (Bekleidungskammer), kitus atnešiau aš, ir vieną vakarą prispyrėme Sruogą reikalaudami persirengti. Ilgai atsikalbinėjo, bet mes nenusileidom, ir Sruoga pagaliau sutiko. Persirengęs jautėsi lyg nesavas, lyg kam skriaudą padaręs, ir maža tetrūko, kad šiltus drabužius būtų nusviedęs. Pagaliau pareiškė:
– Kuo aš jums atsilyginsiu?
Ir vėl teko būti atsargiems, kad Sruoga neiškrėstų tikrai „sruogiško“ pokšto“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 292); „Jis [Šernas] dažnai atnešdavo Sruogai vaišių iš sandėlio, padėdavo sunkią valandą“ („[Leono Puskunigio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 323); „Kaip ir visų, jo nervai buvo įtempti. Prisimenu, kartą paprašė vieno mūsiškio, dirbusio kantinoje (o tokie daug galėjo, visi jiems pataikaudavo), ar negalįs gauti kelių cigarečių. Tas gana išdidžiai ir šiurkščiai ant Sruogos užriko, maždaug visi čia prie jo lenda, kiek čia jis galįs ir panašiai. Sruoga neišlaikė, kone isteriškai puolė prieš jį ant kelių, pradėjo atsiprašinėti. Mes vos nesumušėm to mūsiškio už Sruogą“ (Idem, in: Ibid., p. 325).
Balys Sruoga, gavęs siuntinių iš namiškių, niekam nematant dalydavosi su kitais kaliniais duonos kąsniais ir lašinių gabaliukais, skatino neprarasti vilties: „Mūsų, paprastų kalinių, siuntinius surydavo esesininkai, visokie kontrolieriai. O garbės kaliniai juos gaudavo ir dalindavosi su kitais. Maistu mums daug padėdavo Jurgutis, Sruoga, Lipniūnas. Jie mus ir padrąsindavo, suramindavo. O buvo konclageryje ir tokių inteligentų, kurie laikėsi atskirai, su darbininkais nebendravo“; „Sruoga ir Jurgutis guodė kitus, ramino, kad reikia ištverti šį baisų pragarą, kad karas greit baigsis, kad Hitleris jau jį pralaimėjęs“ („[Jono Busėno atsiminimai]“, in: Ibid., p. 306).
Liepk supjaustyti mano senąjį tabaką –
30
der ist gut. Hier das ist grosse Reichtum. Auch deine spezielle
jis geras. Čia tai didžiulis turtas. Ir Tavo ypatingas
Kafee-
c
Critical note: Kaf[f]ee[mischung] ] vid ex err om sec f
Kafee-
Kaffee-
ka-
31
mischung ist für meine Gesundheit sehr nützlich (die geschwollenheit
vos mišinys labai naudingas mano sveikatai (jis pagydė
32
der Füsse
kojų
hat sie
c
Critical note: hat ] p ins s l sie
hat sie
geheilt). Bei meiner
patinimą).
Arbeitstelle
c
Critical note: Arbeitsstelle ] vid ex err om sec s
Arbeitstelle
Arbeitsstelle
Lagerio raštinėje
fühle ich mich wohl, – die
jaučiuosi gerai, –
33
Vorgesetzte, SS Leute, sind gut und nett zu mir, die Arbeits Kammeraden
viršininkai, esesininkai man geri ir malonūs, darbo draugai
34
sind auch nette Leute. Alle verstehen mich. Im Stutthof sitze ich fest, ich
taip pat puikūs žmonės. Visi mane supranta. Aš tūnau įstrigęs Stutthofe,
35
bin entschlossen hier an die Kriegsende abzuwarten. Du weisst nicht, wie
pasiryžęs čia sulaukti karo pabaigos. Tu nežinai, kaip
36
unendlich viel hast Du für mich gemacht. Du hast meine Seele, meine Geisteskraft
be galo daug dėl manęs padarei. Tu išgelbėjai mano sielą, mano dvasios jėgas.
37
gerettet. Ich werde mit Werken u. Dichten beweisen, dass ich kann dankbar sein.
Savo darbais ir poetine kūryba įrodysiu, kad galiu būti dėkingas.
38
Küsse am herzlichsten Dalia. Grüsse u. bedanke meine
Nuoširdžiausiai pabučiuok Dalią. Perduok linkėjimus ir padėkok mano
Schillern
c
Critical note: Schüllern ] vid ex err i pro ü
Schillern
Schüllern
mokiniams
u. Be-
ir pa-
39
kannten. Küsse ich Dich, meine gute-gute Vanduk!
žįstamiems. Bučiuoju Tave, mano geras geras Vanduk!
40
Dein Bal.
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal.
Tavo Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 31
Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
Oktober
[1943 m.] spalio 31 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
Deine Postkarte von 19–X und 3 Pa-
Tavo X–19 atviruką ir 3 siun-
7
ketten (mit Brot, alle,
tinius (su duona
u. s. w.)
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.)
ir t. t.)
habe ich erhalten in voriger Woche – in voller Ordnung!
gavau praeitą savaitę visiškai tvarkingus!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 14 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg]. siuntinį („38. Duonos 1/2 klg., lašinių 200 gr., tabokas“); buvęs Balio Sruogos naujosios rusų literatūros studentas Vincas Maciūnas spalio mėn. 16 d. išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („39. Lašinių 3/4 klg., cukraus 200 gr., papirosų 7 dėž.“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 20 d. išsiuntė 1 klg. siuntinį („40. Duonos 1 klg., sviesto (iš Adomėno) 600 gr., saldainių pieniškų 300 gr., papirosų 5 dėž., 8 obuoliai, 4 pamidorai“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 22 d. išsiuntė 5 klg. siuntinį, kuris „gautas tikrai“ („41. Popieriaus 1, 500 klg., pak. rašalo, vaistų 3 dėž., gigrom. vata, pieštukas 1, skilandis Mykolaičių 650 gr., duona 3/4, lašinių 150 gr., saldainių namų, degtinės 1/4 lt., spinkų marškiniams, kavos 100 gr., tabokos 300 gr., svogūnų 400 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2v).
8
Danke, tausendmal danke!
Ačiū, labai ačiū!
Nur die
c
Critical note: Nur ] p s l ins die
Nur die
Tik
Sendung mit 2 offiziellen Papieren bisher ist
siunta su 2 oficialiais popieriais dar iki šiol
9
noch nicht gekommen. Du hast gut gemacht, dass an
neatėjo. Tu gerai padarei, kad
v die
c
Critical note: die ] cor pro v
die
Zeitschrift
žurnalui
''Kury-
Kūry-
„Kūry-
10
ba''
ba
ba“
n
Note: Kūryba – literatūros ir meno mėnesinis iliustruotas žurnalas, leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį nr. redagavo žurnalo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, kritinės refleksijos apie ją nespausdinta.
keine meine Dichtungen gegeben hast.
nedavei mano eilių.
Biwann Bis wann
c
Critical note: Bis wann ] a c Biwann, p c dist, ins s l s
Bis wann
Kol
bleibe ich ein Häftling in
aš kalinys
11
Stutthofe, kann ich nicht Mitarbeiter der Zeitschrift sein. Der Redakteur, wann
Stutthofe, negaliu būti žurnalo bendradarbis. Jei nori, redaktorius
12
er will, kann ein
gali
artikel Artikel
c
Critical note: Artikel ] cor A pro min
Artikel
über meine Dichtung schreiben
parašyti straipsnį apie mano kūrybą
(z. B.
c
Critical note: z. B. ] z[um] B[eispiel]
(z. B.
(pvz.,
''Sapiega'')
Sapiega)
„Sapiegą“)
n
Note: Kazimieras Sapiega – Balio Sruogos drama, kurią jis pats vadino istorine kronika, „tai vienas iš geriausių rašytojo kūrinių, pradėtas bene 1937 m. ir baigtas rašyti tik 1941 m., pirmosiomis hitlerinės okupacijos Lietuvoje dienomis“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 258).
und
ir
13
da kann er zitieren, was er will, aber mehr – nichts. Du hast mich schon
ten pacituoti, ką nori, bet daugiau – nieko. Tu mane jau
14
so reichlich versorgt, dass kann ich schon lange Zeit sorglos leben. Jetzt verbrau-
aprūpinai, kad aš net ilgą laiką galiu gyventi be rūpesčių. Dabar sunau-
15
che ich nicht viel, aber in Kriegszeiten können irgendwelche Sperren kommen,
doju nedaug, bet karo metu gali atsirasti kokių nors kliūčių
16
es ist gut etwas zu haben. Jetzt bin ich reich. Sehr grosse Freude habe ich,
gerai ką nors turėti. Dabar aš turtingas. Labai džiaugiuosi,
17
da meine
kad mano
Schiller
c
Critical note: Schüller ] vid ex err i pro ü
Schiller
Schüller
mokiniai
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
Kameraden mich nicht vergessen haben. Danke herzlich
draugai manęs nepamiršo.
n
Note: Balį Sruogą siuntiniais, perduodamais Vandos Sruogienės, lageryje lankė buvę jo mokiniai (Vincas Maciūnas, Vincas Adomėnas), bičiuliai (Antanas Krutulys, Albinas Rimka, Jadvyga Čiurlionytė, Kazys Boruta, Marija Nemeikšaitė, Dora Petrovienė, Antanas Ilčiukas), kaimynai (Vinco Mykolaičio šeima), artimieji (žmona Vanda Sruogienė, dukra Dalia Sruogaitė, uošvis Kazimieras Daugirdas, Sruogų šeimos pagalbininkė Emilija Viežbickaitė).
Nuoširdžiai
18
Ihnen von mir. Wie geht's dem Vater? Ist Emilie ernst krank? Wohin ist
jiems nuo manęs padėkok. Kaip sekasi tėvui? Ar Emilija rimtai serga? Kur
19
deines Gymnasium umgezogen? Ich fühle dich u. Dalia so nah, dass scheint
persikėlė Tavo gimnazija?
c
Critical note: „Vokiečių okupacijos metais lietuvių gimnazija Vilniuje tapo svarbiu kultūrinės antinacinės rezistencijos ir pasipriešinimo germanizacijai veiksniu. […] Gimnazijai [1941 m.] teko apleisti savo ankstesnes patalpas, atitekusias vokiečių kariuomenei, ir įsikurti pastate Didžiosios g. 58. Mergaičių gimnazija, kuriai vadovavo istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, įsikūrė dviejuose pastatuose – Gedimino g. 38 ir M. Valančiaus g. 3. […] 1943 m. mokyklos pastatą Didžiojoje g. užėmė karo ligoninė, tad prieglobsčio popietinėmis valandomis teko ieškotis geležinkeliečių mokykloje, o vėliau kraustytis į amatų mokyklą Uosto g. 17 (dabar Pamėnkalnio g.)“ (Libertas Klimka, „Pirmoji lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija įžengė į antrąjį šimtmetį“, žr. Mokslo Lietuva, 2016-03-28, in: http://mokslolietuva.lt/2016/03/pirmoji-lietuviu-vytauto-didziojo-gimnazija-izenge-i-antraji-simtmeti-3).
Aš jaučiu Tave ir Dalią taip arti, kad atrodo,
20
es mir, dass ich noch gestern mit Euch zusammen war. Jetzt weiss ich nicht,
jog aš dar vakar buvau kartu su Jumis. Dabar nebežinau,
21
in welcher Strasse arbeitest Du u. Dalia.
kokioje gatvėje dirbi Tu su Dalia.
Schreibe dass, –
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
Schreibe dass, –
Schreibe das, –
Parašyk, –
ich werde wieder
aš vėl
22
ein vollständiges Bild von Euch haben. Ich bin sehr
apie Jus viską žinosiu. Esu labai
dak dankbar
c
Critical note: dankbar ] cor pro dak, cor n pro vid k
dankbar
dėkingas
für die Tinte
už rašalą
23
u. Papier. Die Handschuhe ist genügend. Das Brot ist besonders
ir popierių. Pirštinių gana. Duona ypač
schmeckhaft.
c
Critical note: schmackhaft ] vid ex err e pro a
schmeckhaft.
schmackhaft.
skani.
24
Verschiedene
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
haben wir hier genügend. Nur fehlt Salbe gegen meine
Čia mes turim pakankamai įvairių vaistų. Trūksta tik tepalo nuo
25
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos,
u.
o
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Skaidrini,
Skaidrini,
„Skaidrini“
die hast Du mir zugeschickt. Gegen Erkältung wirkt
Tu man atsiuntei.
n
Note: Balys Sruoga prašė atsiųsti jam degtinės: „tai mūsų sąlygose buvo reta[…]“ („[Stasio Ylos atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 335).
Nuo peršalimo
26
noch besser Ol.
dar geriau veikia
Trei Devineri
Trei Devyneri
„Trejos devynerios“ –
kannst vielleicht Du zuschicken
gal gali atsiųsti
(am
27
besten – mit Wurzeln). Mit Rauchwaren bin ich der reichste Mann im
(geriausiai – su šaknelėmis). Rūkalais esu turtingiausias žmogus
28
Lager, aber muss ich anderen helfen und denen, die mir haben
lageryje, bet aš turiu padėti kitiems, o ypač tiems, kurie man
frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
frühe
früher
anksčiau
29
verschiedener Weise geholfen. Lasse zuschneiden meinen alten Tabak –
padėjo įvairiais būdais.
n
Note: Balys Sruoga jautėsi dėkingas ir skolingas lagerio draugams lietuviams, kurie, gyvendami kartu vienuoliktame barake ir dirbdami kalinių drabužių sandėlyje, aprūpino rašytoją šiltesne apranga, tiems, kurie iš gautų siuntinių pasidalydavo maistu, kai jo labiausiai trūko, padėdavo gauti rūkalų: „Artinantis rudeniui, prasidėjo bjaurūs orai, ypač įkyrūs pajūry. O su apranga buvo striuka. Apsukresnieji visaip kombinuodavo, lagerio žargonu tariant – „organizuodavo“. Blogiau buvo Sruogai, kuris buitiniame gyvenime pasirodė esąs tiktai bejėgis vaikas. Mūsų mėginimai įkalbėti jį oficialiai kreiptis į administraciją dėl šiltesnių drabužių pasirodė bergždi.
– Sušalsiu, bet į šituos šunis nesikreipsiu, – išgirdome jo atsakymą.
Sruoga buvo nuoseklus. Kartais vakarinio patikrinimo metu stovint ištisas valandas lauke, profesorius, mindamas kojomis vietoje, tiesiog pamėlynuodavo. Gelbėdami padėtį, nutarėme kaip nors jį aprengti. Vienas parūpino dalį šiltų drabužių iš aprangos sandėlio (Bekleidungskammer), kitus atnešiau aš, ir vieną vakarą prispyrėme Sruogą reikalaudami persirengti. Ilgai atsikalbinėjo, bet mes nenusileidom, ir Sruoga pagaliau sutiko. Persirengęs jautėsi lyg nesavas, lyg kam skriaudą padaręs, ir maža tetrūko, kad šiltus drabužius būtų nusviedęs. Pagaliau pareiškė:
– Kuo aš jums atsilyginsiu?
Ir vėl teko būti atsargiems, kad Sruoga neiškrėstų tikrai „sruogiško“ pokšto“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 292); „Jis [Šernas] dažnai atnešdavo Sruogai vaišių iš sandėlio, padėdavo sunkią valandą“ („[Leono Puskunigio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 323); „Kaip ir visų, jo nervai buvo įtempti. Prisimenu, kartą paprašė vieno mūsiškio, dirbusio kantinoje (o tokie daug galėjo, visi jiems pataikaudavo), ar negalįs gauti kelių cigarečių. Tas gana išdidžiai ir šiurkščiai ant Sruogos užriko, maždaug visi čia prie jo lenda, kiek čia jis galįs ir panašiai. Sruoga neišlaikė, kone isteriškai puolė prieš jį ant kelių, pradėjo atsiprašinėti. Mes vos nesumušėm to mūsiškio už Sruogą“ (Idem, in: Ibid., p. 325).
Balys Sruoga, gavęs siuntinių iš namiškių, niekam nematant dalydavosi su kitais kaliniais duonos kąsniais ir lašinių gabaliukais, skatino neprarasti vilties: „Mūsų, paprastų kalinių, siuntinius surydavo esesininkai, visokie kontrolieriai. O garbės kaliniai juos gaudavo ir dalindavosi su kitais. Maistu mums daug padėdavo Jurgutis, Sruoga, Lipniūnas. Jie mus ir padrąsindavo, suramindavo. O buvo konclageryje ir tokių inteligentų, kurie laikėsi atskirai, su darbininkais nebendravo“; „Sruoga ir Jurgutis guodė kitus, ramino, kad reikia ištverti šį baisų pragarą, kad karas greit baigsis, kad Hitleris jau jį pralaimėjęs“ („[Jono Busėno atsiminimai]“, in: Ibid., p. 306).
Liepk supjaustyti mano senąjį tabaką –
30
der ist gut. Hier das ist grosse Reichtum. Auch deine spezielle
jis geras. Čia tai didžiulis turtas. Ir Tavo ypatingas
Kafee-
c
Critical note: Kaf[f]ee[mischung] ] vid ex err om sec f
Kafee-
Kaffee-
ka-
31
mischung ist für meine Gesundheit sehr nützlich (die geschwollenheit
vos mišinys labai naudingas mano sveikatai (jis pagydė
32
der Füsse
kojų
hat sie
c
Critical note: hat ] p ins s l sie
hat sie
geheilt). Bei meiner
patinimą).
Arbeitstelle
c
Critical note: Arbeitsstelle ] vid ex err om sec s
Arbeitstelle
Arbeitsstelle
Lagerio raštinėje
fühle ich mich wohl, – die
jaučiuosi gerai, –
33
Vorgesetzte, SS Leute, sind gut und nett zu mir, die Arbeits Kammeraden
viršininkai, esesininkai man geri ir malonūs, darbo draugai
34
sind auch nette Leute. Alle verstehen mich. Im Stutthof sitze ich fest, ich
taip pat puikūs žmonės. Visi mane supranta. Aš tūnau įstrigęs Stutthofe,
35
bin entschlossen hier an die Kriegsende abzuwarten. Du weisst nicht, wie
pasiryžęs čia sulaukti karo pabaigos. Tu nežinai, kaip
36
unendlich viel hast Du für mich gemacht. Du hast meine Seele, meine Geisteskraft
be galo daug dėl manęs padarei. Tu išgelbėjai mano sielą, mano dvasios jėgas.
37
gerettet. Ich werde mit Werken u. Dichten beweisen, dass ich kann dankbar sein.
Savo darbais ir poetine kūryba įrodysiu, kad galiu būti dėkingas.
38
Küsse am herzlichsten Dalia. Grüsse u. bedanke meine
Nuoširdžiausiai pabučiuok Dalią. Perduok linkėjimus ir padėkok mano
Schillern
c
Critical note: Schüllern ] vid ex err i pro ü
Schillern
Schüllern
mokiniams
u. Be-
ir pa-
39
kannten. Küsse ich Dich, meine gute-gute Vanduk!
žįstamiems. Bučiuoju Tave, mano geras geras Vanduk!
40
Dein Bal.
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal.
Tavo Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 31
Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
Oktober
[1943 m.] spalio 31 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
Deine Postkarte von 19–X und 3 Pa-
Tavo X–19 atviruką ir 3 siun-
7
ketten (mit Brot, alle,
tinius (su duona
u. s. w.)
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.)
ir t. t.)
habe ich erhalten in voriger Woche – in voller Ordnung!
gavau praeitą savaitę visiškai tvarkingus!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 14 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg]. siuntinį („38. Duonos 1/2 klg., lašinių 200 gr., tabokas“); buvęs Balio Sruogos naujosios rusų literatūros studentas Vincas Maciūnas spalio mėn. 16 d. išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („39. Lašinių 3/4 klg., cukraus 200 gr., papirosų 7 dėž.“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 20 d. išsiuntė 1 klg. siuntinį („40. Duonos 1 klg., sviesto (iš Adomėno) 600 gr., saldainių pieniškų 300 gr., papirosų 5 dėž., 8 obuoliai, 4 pamidorai“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 22 d. išsiuntė 5 klg. siuntinį, kuris „gautas tikrai“ („41. Popieriaus 1, 500 klg., pak. rašalo, vaistų 3 dėž., gigrom. vata, pieštukas 1, skilandis Mykolaičių 650 gr., duona 3/4, lašinių 150 gr., saldainių namų, degtinės 1/4 lt., spinkų marškiniams, kavos 100 gr., tabokos 300 gr., svogūnų 400 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2v).
8
Danke, tausendmal danke!
Ačiū, labai ačiū!
Nur die
c
Critical note: Nur ] p s l ins die
Nur die
Tik
Sendung mit 2 offiziellen Papieren bisher ist
siunta su 2 oficialiais popieriais dar iki šiol
9
noch nicht gekommen. Du hast gut gemacht, dass an
neatėjo. Tu gerai padarei, kad
v die
c
Critical note: die ] cor pro v
die
Zeitschrift
žurnalui
''Kury-
Kūry-
„Kūry-
10
ba''
ba
ba“
n
Note: Kūryba – literatūros ir meno mėnesinis iliustruotas žurnalas, leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį nr. redagavo žurnalo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, kritinės refleksijos apie ją nespausdinta.
keine meine Dichtungen gegeben hast.
nedavei mano eilių.
Biwann Bis wann
c
Critical note: Bis wann ] a c Biwann, p c dist, ins s l s
Bis wann
Kol
bleibe ich ein Häftling in
aš kalinys
11
Stutthofe, kann ich nicht Mitarbeiter der Zeitschrift sein. Der Redakteur, wann
Stutthofe, negaliu būti žurnalo bendradarbis. Jei nori, redaktorius
12
er will, kann ein
gali
artikel Artikel
c
Critical note: Artikel ] cor A pro min
Artikel
über meine Dichtung schreiben
parašyti straipsnį apie mano kūrybą
(z. B.
c
Critical note: z. B. ] z[um] B[eispiel]
(z. B.
(pvz.,
''Sapiega'')
Sapiega)
„Sapiegą“)
n
Note: Kazimieras Sapiega – Balio Sruogos drama, kurią jis pats vadino istorine kronika, „tai vienas iš geriausių rašytojo kūrinių, pradėtas bene 1937 m. ir baigtas rašyti tik 1941 m., pirmosiomis hitlerinės okupacijos Lietuvoje dienomis“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 258).
und
ir
13
da kann er zitieren, was er will, aber mehr – nichts. Du hast mich schon
ten pacituoti, ką nori, bet daugiau – nieko. Tu mane jau
14
so reichlich versorgt, dass kann ich schon lange Zeit sorglos leben. Jetzt verbrau-
aprūpinai, kad aš net ilgą laiką galiu gyventi be rūpesčių. Dabar sunau-
15
che ich nicht viel, aber in Kriegszeiten können irgendwelche Sperren kommen,
doju nedaug, bet karo metu gali atsirasti kokių nors kliūčių
16
es ist gut etwas zu haben. Jetzt bin ich reich. Sehr grosse Freude habe ich,
gerai ką nors turėti. Dabar aš turtingas. Labai džiaugiuosi,
17
da meine
kad mano
Schiller
c
Critical note: Schüller ] vid ex err i pro ü
Schiller
Schüller
mokiniai
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
Kameraden mich nicht vergessen haben. Danke herzlich
draugai manęs nepamiršo.
n
Note: Balį Sruogą siuntiniais, perduodamais Vandos Sruogienės, lageryje lankė buvę jo mokiniai (Vincas Maciūnas, Vincas Adomėnas), bičiuliai (Antanas Krutulys, Albinas Rimka, Jadvyga Čiurlionytė, Kazys Boruta, Marija Nemeikšaitė, Dora Petrovienė, Antanas Ilčiukas), kaimynai (Vinco Mykolaičio šeima), artimieji (žmona Vanda Sruogienė, dukra Dalia Sruogaitė, uošvis Kazimieras Daugirdas, Sruogų šeimos pagalbininkė Emilija Viežbickaitė).
Nuoširdžiai
18
Ihnen von mir. Wie geht's dem Vater? Ist Emilie ernst krank? Wohin ist
jiems nuo manęs padėkok. Kaip sekasi tėvui? Ar Emilija rimtai serga? Kur
19
deines Gymnasium umgezogen? Ich fühle dich u. Dalia so nah, dass scheint
persikėlė Tavo gimnazija?
c
Critical note: „Vokiečių okupacijos metais lietuvių gimnazija Vilniuje tapo svarbiu kultūrinės antinacinės rezistencijos ir pasipriešinimo germanizacijai veiksniu. […] Gimnazijai [1941 m.] teko apleisti savo ankstesnes patalpas, atitekusias vokiečių kariuomenei, ir įsikurti pastate Didžiosios g. 58. Mergaičių gimnazija, kuriai vadovavo istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, įsikūrė dviejuose pastatuose – Gedimino g. 38 ir M. Valančiaus g. 3. […] 1943 m. mokyklos pastatą Didžiojoje g. užėmė karo ligoninė, tad prieglobsčio popietinėmis valandomis teko ieškotis geležinkeliečių mokykloje, o vėliau kraustytis į amatų mokyklą Uosto g. 17 (dabar Pamėnkalnio g.)“ (Libertas Klimka, „Pirmoji lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija įžengė į antrąjį šimtmetį“, žr. Mokslo Lietuva, 2016-03-28, in: http://mokslolietuva.lt/2016/03/pirmoji-lietuviu-vytauto-didziojo-gimnazija-izenge-i-antraji-simtmeti-3).
Aš jaučiu Tave ir Dalią taip arti, kad atrodo,
20
es mir, dass ich noch gestern mit Euch zusammen war. Jetzt weiss ich nicht,
jog aš dar vakar buvau kartu su Jumis. Dabar nebežinau,
21
in welcher Strasse arbeitest Du u. Dalia.
kokioje gatvėje dirbi Tu su Dalia.
Schreibe dass, –
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
Schreibe dass, –
Schreibe das, –
Parašyk, –
ich werde wieder
aš vėl
22
ein vollständiges Bild von Euch haben. Ich bin sehr
apie Jus viską žinosiu. Esu labai
dak dankbar
c
Critical note: dankbar ] cor pro dak, cor n pro vid k
dankbar
dėkingas
für die Tinte
už rašalą
23
u. Papier. Die Handschuhe ist genügend. Das Brot ist besonders
ir popierių. Pirštinių gana. Duona ypač
schmeckhaft.
c
Critical note: schmackhaft ] vid ex err e pro a
schmeckhaft.
schmackhaft.
skani.
24
Verschiedene
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
haben wir hier genügend. Nur fehlt Salbe gegen meine
Čia mes turim pakankamai įvairių vaistų. Trūksta tik tepalo nuo
25
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos,
u.
o
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Skaidrini,
Skaidrini,
„Skaidrini“
die hast Du mir zugeschickt. Gegen Erkältung wirkt
Tu man atsiuntei.
n
Note: Balys Sruoga prašė atsiųsti jam degtinės: „tai mūsų sąlygose buvo reta[…]“ („[Stasio Ylos atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 335).
Nuo peršalimo
26
noch besser Ol.
dar geriau veikia
Trei Devineri
Trei Devyneri
„Trejos devynerios“ –
kannst vielleicht Du zuschicken
gal gali atsiųsti
(am
27
besten – mit Wurzeln). Mit Rauchwaren bin ich der reichste Mann im
(geriausiai – su šaknelėmis). Rūkalais esu turtingiausias žmogus
28
Lager, aber muss ich anderen helfen und denen, die mir haben
lageryje, bet aš turiu padėti kitiems, o ypač tiems, kurie man
frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
frühe
früher
anksčiau
29
verschiedener Weise geholfen. Lasse zuschneiden meinen alten Tabak –
padėjo įvairiais būdais.
n
Note: Balys Sruoga jautėsi dėkingas ir skolingas lagerio draugams lietuviams, kurie, gyvendami kartu vienuoliktame barake ir dirbdami kalinių drabužių sandėlyje, aprūpino rašytoją šiltesne apranga, tiems, kurie iš gautų siuntinių pasidalydavo maistu, kai jo labiausiai trūko, padėdavo gauti rūkalų: „Artinantis rudeniui, prasidėjo bjaurūs orai, ypač įkyrūs pajūry. O su apranga buvo striuka. Apsukresnieji visaip kombinuodavo, lagerio žargonu tariant – „organizuodavo“. Blogiau buvo Sruogai, kuris buitiniame gyvenime pasirodė esąs tiktai bejėgis vaikas. Mūsų mėginimai įkalbėti jį oficialiai kreiptis į administraciją dėl šiltesnių drabužių pasirodė bergždi.
– Sušalsiu, bet į šituos šunis nesikreipsiu, – išgirdome jo atsakymą.
Sruoga buvo nuoseklus. Kartais vakarinio patikrinimo metu stovint ištisas valandas lauke, profesorius, mindamas kojomis vietoje, tiesiog pamėlynuodavo. Gelbėdami padėtį, nutarėme kaip nors jį aprengti. Vienas parūpino dalį šiltų drabužių iš aprangos sandėlio (Bekleidungskammer), kitus atnešiau aš, ir vieną vakarą prispyrėme Sruogą reikalaudami persirengti. Ilgai atsikalbinėjo, bet mes nenusileidom, ir Sruoga pagaliau sutiko. Persirengęs jautėsi lyg nesavas, lyg kam skriaudą padaręs, ir maža tetrūko, kad šiltus drabužius būtų nusviedęs. Pagaliau pareiškė:
– Kuo aš jums atsilyginsiu?
Ir vėl teko būti atsargiems, kad Sruoga neiškrėstų tikrai „sruogiško“ pokšto“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 292); „Jis [Šernas] dažnai atnešdavo Sruogai vaišių iš sandėlio, padėdavo sunkią valandą“ („[Leono Puskunigio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 323); „Kaip ir visų, jo nervai buvo įtempti. Prisimenu, kartą paprašė vieno mūsiškio, dirbusio kantinoje (o tokie daug galėjo, visi jiems pataikaudavo), ar negalįs gauti kelių cigarečių. Tas gana išdidžiai ir šiurkščiai ant Sruogos užriko, maždaug visi čia prie jo lenda, kiek čia jis galįs ir panašiai. Sruoga neišlaikė, kone isteriškai puolė prieš jį ant kelių, pradėjo atsiprašinėti. Mes vos nesumušėm to mūsiškio už Sruogą“ (Idem, in: Ibid., p. 325).
Balys Sruoga, gavęs siuntinių iš namiškių, niekam nematant dalydavosi su kitais kaliniais duonos kąsniais ir lašinių gabaliukais, skatino neprarasti vilties: „Mūsų, paprastų kalinių, siuntinius surydavo esesininkai, visokie kontrolieriai. O garbės kaliniai juos gaudavo ir dalindavosi su kitais. Maistu mums daug padėdavo Jurgutis, Sruoga, Lipniūnas. Jie mus ir padrąsindavo, suramindavo. O buvo konclageryje ir tokių inteligentų, kurie laikėsi atskirai, su darbininkais nebendravo“; „Sruoga ir Jurgutis guodė kitus, ramino, kad reikia ištverti šį baisų pragarą, kad karas greit baigsis, kad Hitleris jau jį pralaimėjęs“ („[Jono Busėno atsiminimai]“, in: Ibid., p. 306).
Liepk supjaustyti mano senąjį tabaką –
30
der ist gut. Hier das ist grosse Reichtum. Auch deine spezielle
jis geras. Čia tai didžiulis turtas. Ir Tavo ypatingas
Kafee-
c
Critical note: Kaf[f]ee[mischung] ] vid ex err om sec f
Kafee-
Kaffee-
ka-
31
mischung ist für meine Gesundheit sehr nützlich (die geschwollenheit
vos mišinys labai naudingas mano sveikatai (jis pagydė
32
der Füsse
kojų
hat sie
c
Critical note: hat ] p ins s l sie
hat sie
geheilt). Bei meiner
patinimą).
Arbeitstelle
c
Critical note: Arbeitsstelle ] vid ex err om sec s
Arbeitstelle
Arbeitsstelle
Lagerio raštinėje
fühle ich mich wohl, – die
jaučiuosi gerai, –
33
Vorgesetzte, SS Leute, sind gut und nett zu mir, die Arbeits Kammeraden
viršininkai, esesininkai man geri ir malonūs, darbo draugai
34
sind auch nette Leute. Alle verstehen mich. Im Stutthof sitze ich fest, ich
taip pat puikūs žmonės. Visi mane supranta. Aš tūnau įstrigęs Stutthofe,
35
bin entschlossen hier an die Kriegsende abzuwarten. Du weisst nicht, wie
pasiryžęs čia sulaukti karo pabaigos. Tu nežinai, kaip
36
unendlich viel hast Du für mich gemacht. Du hast meine Seele, meine Geisteskraft
be galo daug dėl manęs padarei. Tu išgelbėjai mano sielą, mano dvasios jėgas.
37
gerettet. Ich werde mit Werken u. Dichten beweisen, dass ich kann dankbar sein.
Savo darbais ir poetine kūryba įrodysiu, kad galiu būti dėkingas.
38
Küsse am herzlichsten Dalia. Grüsse u. bedanke meine
Nuoširdžiausiai pabučiuok Dalią. Perduok linkėjimus ir padėkok mano
Schillern
c
Critical note: Schüllern ] vid ex err i pro ü
Schillern
Schüllern
mokiniams
u. Be-
ir pa-
39
kannten. Küsse ich Dich, meine gute-gute Vanduk!
žįstamiems. Bučiuoju Tave, mano geras geras Vanduk!
40
Dein Bal.
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal.
Tavo Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 17 Oktober 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 31
Oktober
c
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
Oktober
[1943 m.] spalio 31 d.
6
Vanduk, Gyvenimėli!
Deine Postkarte von 19–X und 3 Pa-
Tavo X–19 atviruką ir 3 siun-
7
ketten (mit Brot, alle,
tinius (su duona
u. s. w.)
c
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.)
ir t. t.)
habe ich erhalten in voriger Woche – in voller Ordnung!
gavau praeitą savaitę visiškai tvarkingus!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 14 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg]. siuntinį („38. Duonos 1/2 klg., lašinių 200 gr., tabokas“); buvęs Balio Sruogos naujosios rusų literatūros studentas Vincas Maciūnas spalio mėn. 16 d. išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („39. Lašinių 3/4 klg., cukraus 200 gr., papirosų 7 dėž.“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 20 d. išsiuntė 1 klg. siuntinį („40. Duonos 1 klg., sviesto (iš Adomėno) 600 gr., saldainių pieniškų 300 gr., papirosų 5 dėž., 8 obuoliai, 4 pamidorai“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 22 d. išsiuntė 5 klg. siuntinį, kuris „gautas tikrai“ („41. Popieriaus 1, 500 klg., pak. rašalo, vaistų 3 dėž., gigrom. vata, pieštukas 1, skilandis Mykolaičių 650 gr., duona 3/4, lašinių 150 gr., saldainių namų, degtinės 1/4 lt., spinkų marškiniams, kavos 100 gr., tabokos 300 gr., svogūnų 400 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2v).
8
Danke, tausendmal danke!
Ačiū, labai ačiū!
Nur die
c
Critical note: Nur ] p s l ins die
Nur die
Tik
Sendung mit 2 offiziellen Papieren bisher ist
siunta su 2 oficialiais popieriais dar iki šiol
9
noch nicht gekommen. Du hast gut gemacht, dass an
neatėjo. Tu gerai padarei, kad
v die
c
Critical note: die ] cor pro v
die
Zeitschrift
žurnalui
''Kury-
Kūry-
„Kūry-
10
ba''
ba
ba“
n
Note: Kūryba – literatūros ir meno mėnesinis iliustruotas žurnalas, leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį nr. redagavo žurnalo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, kritinės refleksijos apie ją nespausdinta.
keine meine Dichtungen gegeben hast.
nedavei mano eilių.
Biwann Bis wann
c
Critical note: Bis wann ] a c Biwann, p c dist, ins s l s
Bis wann
Kol
bleibe ich ein Häftling in
aš kalinys
11
Stutthofe, kann ich nicht Mitarbeiter der Zeitschrift sein. Der Redakteur, wann
Stutthofe, negaliu būti žurnalo bendradarbis. Jei nori, redaktorius
12
er will, kann ein
gali
artikel Artikel
c
Critical note: Artikel ] cor A pro min
Artikel
über meine Dichtung schreiben
parašyti straipsnį apie mano kūrybą
(z. B.
c
Critical note: z. B. ] z[um] B[eispiel]
(z. B.
(pvz.,
''Sapiega'')
Sapiega)
„Sapiegą“)
n
Note: Kazimieras Sapiega – Balio Sruogos drama, kurią jis pats vadino istorine kronika, „tai vienas iš geriausių rašytojo kūrinių, pradėtas bene 1937 m. ir baigtas rašyti tik 1941 m., pirmosiomis hitlerinės okupacijos Lietuvoje dienomis“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 258).
und
ir
13
da kann er zitieren, was er will, aber mehr – nichts. Du hast mich schon
ten pacituoti, ką nori, bet daugiau – nieko. Tu mane jau
14
so reichlich versorgt, dass kann ich schon lange Zeit sorglos leben. Jetzt verbrau-
aprūpinai, kad aš net ilgą laiką galiu gyventi be rūpesčių. Dabar sunau-
15
che ich nicht viel, aber in Kriegszeiten können irgendwelche Sperren kommen,
doju nedaug, bet karo metu gali atsirasti kokių nors kliūčių
16
es ist gut etwas zu haben. Jetzt bin ich reich. Sehr grosse Freude habe ich,
gerai ką nors turėti. Dabar aš turtingas. Labai džiaugiuosi,
17
da meine
kad mano
Schiller
c
Critical note: Schüller ] vid ex err i pro ü
Schiller
Schüller
mokiniai
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
Kameraden mich nicht vergessen haben. Danke herzlich
draugai manęs nepamiršo.
n
Note: Balį Sruogą siuntiniais, perduodamais Vandos Sruogienės, lageryje lankė buvę jo mokiniai (Vincas Maciūnas, Vincas Adomėnas), bičiuliai (Antanas Krutulys, Albinas Rimka, Jadvyga Čiurlionytė, Kazys Boruta, Marija Nemeikšaitė, Dora Petrovienė, Antanas Ilčiukas), kaimynai (Vinco Mykolaičio šeima), artimieji (žmona Vanda Sruogienė, dukra Dalia Sruogaitė, uošvis Kazimieras Daugirdas, Sruogų šeimos pagalbininkė Emilija Viežbickaitė).
Nuoširdžiai
18
Ihnen von mir. Wie geht's dem Vater? Ist Emilie ernst krank? Wohin ist
jiems nuo manęs padėkok. Kaip sekasi tėvui? Ar Emilija rimtai serga? Kur
19
deines Gymnasium umgezogen? Ich fühle dich u. Dalia so nah, dass scheint
persikėlė Tavo gimnazija?
c
Critical note: „Vokiečių okupacijos metais lietuvių gimnazija Vilniuje tapo svarbiu kultūrinės antinacinės rezistencijos ir pasipriešinimo germanizacijai veiksniu. […] Gimnazijai [1941 m.] teko apleisti savo ankstesnes patalpas, atitekusias vokiečių kariuomenei, ir įsikurti pastate Didžiosios g. 58. Mergaičių gimnazija, kuriai vadovavo istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, įsikūrė dviejuose pastatuose – Gedimino g. 38 ir M. Valančiaus g. 3. […] 1943 m. mokyklos pastatą Didžiojoje g. užėmė karo ligoninė, tad prieglobsčio popietinėmis valandomis teko ieškotis geležinkeliečių mokykloje, o vėliau kraustytis į amatų mokyklą Uosto g. 17 (dabar Pamėnkalnio g.)“ (Libertas Klimka, „Pirmoji lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija įžengė į antrąjį šimtmetį“, žr. Mokslo Lietuva, 2016-03-28, in: http://mokslolietuva.lt/2016/03/pirmoji-lietuviu-vytauto-didziojo-gimnazija-izenge-i-antraji-simtmeti-3).
Aš jaučiu Tave ir Dalią taip arti, kad atrodo,
20
es mir, dass ich noch gestern mit Euch zusammen war. Jetzt weiss ich nicht,
jog aš dar vakar buvau kartu su Jumis. Dabar nebežinau,
21
in welcher Strasse arbeitest Du u. Dalia.
kokioje gatvėje dirbi Tu su Dalia.
Schreibe dass, –
c
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
Schreibe dass, –
Schreibe das, –
Parašyk, –
ich werde wieder
aš vėl
22
ein vollständiges Bild von Euch haben. Ich bin sehr
apie Jus viską žinosiu. Esu labai
dak dankbar
c
Critical note: dankbar ] cor pro dak, cor n pro vid k
dankbar
dėkingas
für die Tinte
už rašalą
23
u. Papier. Die Handschuhe ist genügend. Das Brot ist besonders
ir popierių. Pirštinių gana. Duona ypač
schmeckhaft.
c
Critical note: schmackhaft ] vid ex err e pro a
schmeckhaft.
schmackhaft.
skani.
24
Verschiedene
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
haben wir hier genügend. Nur fehlt Salbe gegen meine
Čia mes turim pakankamai įvairių vaistų. Trūksta tik tepalo nuo
25
Exeme
c
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
Exeme
Ekzeme
egzemos,
u.
o
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Skaidrini,
Skaidrini,
„Skaidrini“
die hast Du mir zugeschickt. Gegen Erkältung wirkt
Tu man atsiuntei.
n
Note: Balys Sruoga prašė atsiųsti jam degtinės: „tai mūsų sąlygose buvo reta[…]“ („[Stasio Ylos atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 335).
Nuo peršalimo
26
noch besser Ol.
dar geriau veikia
Trei Devineri
Trei Devyneri
„Trejos devynerios“ –
kannst vielleicht Du zuschicken
gal gali atsiųsti
(am
27
besten – mit Wurzeln). Mit Rauchwaren bin ich der reichste Mann im
(geriausiai – su šaknelėmis). Rūkalais esu turtingiausias žmogus
28
Lager, aber muss ich anderen helfen und denen, die mir haben
lageryje, bet aš turiu padėti kitiems, o ypač tiems, kurie man
frühe
c
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
frühe
früher
anksčiau
29
verschiedener Weise geholfen. Lasse zuschneiden meinen alten Tabak –
padėjo įvairiais būdais.
n
Note: Balys Sruoga jautėsi dėkingas ir skolingas lagerio draugams lietuviams, kurie, gyvendami kartu vienuoliktame barake ir dirbdami kalinių drabužių sandėlyje, aprūpino rašytoją šiltesne apranga, tiems, kurie iš gautų siuntinių pasidalydavo maistu, kai jo labiausiai trūko, padėdavo gauti rūkalų: „Artinantis rudeniui, prasidėjo bjaurūs orai, ypač įkyrūs pajūry. O su apranga buvo striuka. Apsukresnieji visaip kombinuodavo, lagerio žargonu tariant – „organizuodavo“. Blogiau buvo Sruogai, kuris buitiniame gyvenime pasirodė esąs tiktai bejėgis vaikas. Mūsų mėginimai įkalbėti jį oficialiai kreiptis į administraciją dėl šiltesnių drabužių pasirodė bergždi.
– Sušalsiu, bet į šituos šunis nesikreipsiu, – išgirdome jo atsakymą.
Sruoga buvo nuoseklus. Kartais vakarinio patikrinimo metu stovint ištisas valandas lauke, profesorius, mindamas kojomis vietoje, tiesiog pamėlynuodavo. Gelbėdami padėtį, nutarėme kaip nors jį aprengti. Vienas parūpino dalį šiltų drabužių iš aprangos sandėlio (Bekleidungskammer), kitus atnešiau aš, ir vieną vakarą prispyrėme Sruogą reikalaudami persirengti. Ilgai atsikalbinėjo, bet mes nenusileidom, ir Sruoga pagaliau sutiko. Persirengęs jautėsi lyg nesavas, lyg kam skriaudą padaręs, ir maža tetrūko, kad šiltus drabužius būtų nusviedęs. Pagaliau pareiškė:
– Kuo aš jums atsilyginsiu?
Ir vėl teko būti atsargiems, kad Sruoga neiškrėstų tikrai „sruogiško“ pokšto“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 292); „Jis [Šernas] dažnai atnešdavo Sruogai vaišių iš sandėlio, padėdavo sunkią valandą“ („[Leono Puskunigio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 323); „Kaip ir visų, jo nervai buvo įtempti. Prisimenu, kartą paprašė vieno mūsiškio, dirbusio kantinoje (o tokie daug galėjo, visi jiems pataikaudavo), ar negalįs gauti kelių cigarečių. Tas gana išdidžiai ir šiurkščiai ant Sruogos užriko, maždaug visi čia prie jo lenda, kiek čia jis galįs ir panašiai. Sruoga neišlaikė, kone isteriškai puolė prieš jį ant kelių, pradėjo atsiprašinėti. Mes vos nesumušėm to mūsiškio už Sruogą“ (Idem, in: Ibid., p. 325).
Balys Sruoga, gavęs siuntinių iš namiškių, niekam nematant dalydavosi su kitais kaliniais duonos kąsniais ir lašinių gabaliukais, skatino neprarasti vilties: „Mūsų, paprastų kalinių, siuntinius surydavo esesininkai, visokie kontrolieriai. O garbės kaliniai juos gaudavo ir dalindavosi su kitais. Maistu mums daug padėdavo Jurgutis, Sruoga, Lipniūnas. Jie mus ir padrąsindavo, suramindavo. O buvo konclageryje ir tokių inteligentų, kurie laikėsi atskirai, su darbininkais nebendravo“; „Sruoga ir Jurgutis guodė kitus, ramino, kad reikia ištverti šį baisų pragarą, kad karas greit baigsis, kad Hitleris jau jį pralaimėjęs“ („[Jono Busėno atsiminimai]“, in: Ibid., p. 306).
Liepk supjaustyti mano senąjį tabaką –
30
der ist gut. Hier das ist grosse Reichtum. Auch deine spezielle
jis geras. Čia tai didžiulis turtas. Ir Tavo ypatingas
Kafee-
c
Critical note: Kaf[f]ee[mischung] ] vid ex err om sec f
Kafee-
Kaffee-
ka-
31
mischung ist für meine Gesundheit sehr nützlich (die geschwollenheit
vos mišinys labai naudingas mano sveikatai (jis pagydė
32
der Füsse
kojų
hat sie
c
Critical note: hat ] p ins s l sie
hat sie
geheilt). Bei meiner
patinimą).
Arbeitstelle
c
Critical note: Arbeitsstelle ] vid ex err om sec s
Arbeitstelle
Arbeitsstelle
Lagerio raštinėje
fühle ich mich wohl, – die
jaučiuosi gerai, –
33
Vorgesetzte, SS Leute, sind gut und nett zu mir, die Arbeits Kammeraden
viršininkai, esesininkai man geri ir malonūs, darbo draugai
34
sind auch nette Leute. Alle verstehen mich. Im Stutthof sitze ich fest, ich
taip pat puikūs žmonės. Visi mane supranta. Aš tūnau įstrigęs Stutthofe,
35
bin entschlossen hier an die Kriegsende abzuwarten. Du weisst nicht, wie
pasiryžęs čia sulaukti karo pabaigos. Tu nežinai, kaip
36
unendlich viel hast Du für mich gemacht. Du hast meine Seele, meine Geisteskraft
be galo daug dėl manęs padarei. Tu išgelbėjai mano sielą, mano dvasios jėgas.
37
gerettet. Ich werde mit Werken u. Dichten beweisen, dass ich kann dankbar sein.
Savo darbais ir poetine kūryba įrodysiu, kad galiu būti dėkingas.
38
Küsse am herzlichsten Dalia. Grüsse u. bedanke meine
Nuoširdžiausiai pabučiuok Dalią. Perduok linkėjimus ir padėkok mano
Schillern
c
Critical note: Schüllern ] vid ex err i pro ü
Schillern
Schüllern
mokiniams
u. Be-
ir pa-
39
kannten. Küsse ich Dich, meine gute-gute Vanduk!
žįstamiems. Bučiuoju Tave, mano geras geras Vanduk!
40
Dein Bal.
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal.
Tavo Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua curv lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
a1
Line number 5
Critical note: Oktober ] p vid ex err om 1943
a1
Line number 7
Critical note: u. s. w. ] u[nd] s[o] w[eiter]
a4
Line number 7
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 14 d. Baliui Sruogai išsiuntė 1 [klg]. siuntinį („38. Duonos 1/2 klg., lašinių 200 gr., tabokas“); buvęs Balio Sruogos naujosios rusų literatūros studentas Vincas Maciūnas spalio mėn. 16 d. išsiuntė 1 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („39. Lašinių 3/4 klg., cukraus 200 gr., papirosų 7 dėž.“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 20 d. išsiuntė 1 klg. siuntinį („40. Duonos 1 klg., sviesto (iš Adomėno) 600 gr., saldainių pieniškų 300 gr., papirosų 5 dėž., 8 obuoliai, 4 pamidorai“); Vanda Sruogienė spalio mėn. 22 d. išsiuntė 5 klg. siuntinį, kuris „gautas tikrai“ („41. Popieriaus 1, 500 klg., pak. rašalo, vaistų 3 dėž., gigrom. vata, pieštukas 1, skilandis Mykolaičių 650 gr., duona 3/4, lašinių 150 gr., saldainių namų, degtinės 1/4 lt., spinkų marškiniams, kavos 100 gr., tabokos 300 gr., svogūnų 400 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 2v).
a1
Line number 8
Critical note: Nur ] p s l ins die
a1
Line number 9
Critical note: die ] cor pro v
a4
Line number 10
Note: Kūryba – literatūros ir meno mėnesinis iliustruotas žurnalas, leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį nr. redagavo žurnalo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, kritinės refleksijos apie ją nespausdinta.
a1
Line number 10
Critical note: Bis wann ] a c Biwann, p c dist, ins s l s
a1
Line number 12
Critical note: Artikel ] cor A pro min
a1
Line number 12
Critical note: z. B. ] z[um] B[eispiel]
a4
Line number 12
Note: Kazimieras Sapiega – Balio Sruogos drama, kurią jis pats vadino istorine kronika, „tai vienas iš geriausių rašytojo kūrinių, pradėtas bene 1937 m. ir baigtas rašyti tik 1941 m., pirmosiomis hitlerinės okupacijos Lietuvoje dienomis“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 258).
a1
Line number 17
Critical note: Schüller ] vid ex err i pro ü
a1
Line number 17
Critical note: u. ] u[nd]
a4
Line number 17
Note: Balį Sruogą siuntiniais, perduodamais Vandos Sruogienės, lageryje lankė buvę jo mokiniai (Vincas Maciūnas, Vincas Adomėnas), bičiuliai (Antanas Krutulys, Albinas Rimka, Jadvyga Čiurlionytė, Kazys Boruta, Marija Nemeikšaitė, Dora Petrovienė, Antanas Ilčiukas), kaimynai (Vinco Mykolaičio šeima), artimieji (žmona Vanda Sruogienė, dukra Dalia Sruogaitė, uošvis Kazimieras Daugirdas, Sruogų šeimos pagalbininkė Emilija Viežbickaitė).
a4
Line number 19
Critical note: „Vokiečių okupacijos metais lietuvių gimnazija Vilniuje tapo svarbiu kultūrinės antinacinės rezistencijos ir pasipriešinimo germanizacijai veiksniu. […] Gimnazijai [1941 m.] teko apleisti savo ankstesnes patalpas, atitekusias vokiečių kariuomenei, ir įsikurti pastate Didžiosios g. 58. Mergaičių gimnazija, kuriai vadovavo istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, įsikūrė dviejuose pastatuose – Gedimino g. 38 ir M. Valančiaus g. 3. […] 1943 m. mokyklos pastatą Didžiojoje g. užėmė karo ligoninė, tad prieglobsčio popietinėmis valandomis teko ieškotis geležinkeliečių mokykloje, o vėliau kraustytis į amatų mokyklą Uosto g. 17 (dabar Pamėnkalnio g.)“ (Libertas Klimka, „Pirmoji lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija įžengė į antrąjį šimtmetį“, žr. Mokslo Lietuva, 2016-03-28, in: http://mokslolietuva.lt/2016/03/pirmoji-lietuviu-vytauto-didziojo-gimnazija-izenge-i-antraji-simtmeti-3).
a1
Line number 21
Critical note: das ] vid ex err ss pro s
a1
Line number 22
Critical note: dankbar ] cor pro dak, cor n pro vid k
a1
Line number 23
Critical note: schmackhaft ] vid ex err e pro a
a1
Line number 24
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
a1
Line number 25
Critical note: Ekzeme ] vid ex err x pro kz
a1
Line number 25
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
a4
Line number 25
Note: Balys Sruoga prašė atsiųsti jam degtinės: „tai mūsų sąlygose buvo reta[…]“ („[Stasio Ylos atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 335).
a1
Line number 28
Critical note: frühe[r] ] vid ex err om sec r
a4
Line number 29
Note: Balys Sruoga jautėsi dėkingas ir skolingas lagerio draugams lietuviams, kurie, gyvendami kartu vienuoliktame barake ir dirbdami kalinių drabužių sandėlyje, aprūpino rašytoją šiltesne apranga, tiems, kurie iš gautų siuntinių pasidalydavo maistu, kai jo labiausiai trūko, padėdavo gauti rūkalų: „Artinantis rudeniui, prasidėjo bjaurūs orai, ypač įkyrūs pajūry. O su apranga buvo striuka. Apsukresnieji visaip kombinuodavo, lagerio žargonu tariant – „organizuodavo“. Blogiau buvo Sruogai, kuris buitiniame gyvenime pasirodė esąs tiktai bejėgis vaikas. Mūsų mėginimai įkalbėti jį oficialiai kreiptis į administraciją dėl šiltesnių drabužių pasirodė bergždi.
– Sušalsiu, bet į šituos šunis nesikreipsiu, – išgirdome jo atsakymą.
Sruoga buvo nuoseklus. Kartais vakarinio patikrinimo metu stovint ištisas valandas lauke, profesorius, mindamas kojomis vietoje, tiesiog pamėlynuodavo. Gelbėdami padėtį, nutarėme kaip nors jį aprengti. Vienas parūpino dalį šiltų drabužių iš aprangos sandėlio (Bekleidungskammer), kitus atnešiau aš, ir vieną vakarą prispyrėme Sruogą reikalaudami persirengti. Ilgai atsikalbinėjo, bet mes nenusileidom, ir Sruoga pagaliau sutiko. Persirengęs jautėsi lyg nesavas, lyg kam skriaudą padaręs, ir maža tetrūko, kad šiltus drabužius būtų nusviedęs. Pagaliau pareiškė:
– Kuo aš jums atsilyginsiu?
Ir vėl teko būti atsargiems, kad Sruoga neiškrėstų tikrai „sruogiško“ pokšto“ (Rapolas Mackonis, „Pavasario giesmė pragaro dugne“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 292); „Jis [Šernas] dažnai atnešdavo Sruogai vaišių iš sandėlio, padėdavo sunkią valandą“ („[Leono Puskunigio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Ibid., p. 323); „Kaip ir visų, jo nervai buvo įtempti. Prisimenu, kartą paprašė vieno mūsiškio, dirbusio kantinoje (o tokie daug galėjo, visi jiems pataikaudavo), ar negalįs gauti kelių cigarečių. Tas gana išdidžiai ir šiurkščiai ant Sruogos užriko, maždaug visi čia prie jo lenda, kiek čia jis galįs ir panašiai. Sruoga neišlaikė, kone isteriškai puolė prieš jį ant kelių, pradėjo atsiprašinėti. Mes vos nesumušėm to mūsiškio už Sruogą“ (Idem, in: Ibid., p. 325).
Balys Sruoga, gavęs siuntinių iš namiškių, niekam nematant dalydavosi su kitais kaliniais duonos kąsniais ir lašinių gabaliukais, skatino neprarasti vilties: „Mūsų, paprastų kalinių, siuntinius surydavo esesininkai, visokie kontrolieriai. O garbės kaliniai juos gaudavo ir dalindavosi su kitais. Maistu mums daug padėdavo Jurgutis, Sruoga, Lipniūnas. Jie mus ir padrąsindavo, suramindavo. O buvo konclageryje ir tokių inteligentų, kurie laikėsi atskirai, su darbininkais nebendravo“; „Sruoga ir Jurgutis guodė kitus, ramino, kad reikia ištverti šį baisų pragarą, kad karas greit baigsis, kad Hitleris jau jį pralaimėjęs“ („[Jono Busėno atsiminimai]“, in: Ibid., p. 306).
a1
Line number 30
Critical note: Kaf[f]ee[mischung] ] vid ex err om sec f
a1
Line number 32
Critical note: hat ] p ins s l sie
a1
Line number 32
Critical note: Arbeitsstelle ] vid ex err om sec s
a1
Line number 38
Critical note: Schüllern ] vid ex err i pro ü
a1
Line number 40
Physical note: [1r] //
a1
Line number c
Critical note: Wilna ] sub sign dua curv lin
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign curv lin
a1
Line number g
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_10_31_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_10_31_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_10_31_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_10_31_vs_2v.jpgX (Close panel)
image