Vandai Sruogienei, 1943-11-07

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-11-07

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1617. Laiškas. Rašyta 29,7 × 20,8 cm formato, gelstelėjusio, liniuoto, atplėšto popieriaus lape (1r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „B6“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-11-9. Data ir prierašas spaude kita ranka pilku pieštuku: „B“. Pašto cenzūros žymės (dvi melsvos ir dvi balkšvos spalvos juostos). Prie laiško yra vokas (nr. 22). Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gtv. 21–3 / Wilna / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-11-09. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „22“. Voko antroje pusėje – Stutthofo lagerio spaudas. Laišką 2016 m. perdavė Vacys Reimeris. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 401, l. 1r. Prie kopijos Vandos Sruogienės pastabos mašinėle: „Nuorašas laiško, kurio originalas nusiųstas Liet. Rašytojų Dr-jos pirmininkui E. Mieželaičiui, kad deponuotų į literatūros muziejų“; „Vokas adresuotas į Vilnių, cenzūros atplėštas, be Vilniaus pašto štampo ir gavimo datos“(1960-02-29). Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 401, l. 56–58 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 22, l. 24 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 401, l. 49–50 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 127–128. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-11-07: Genetinis
  • Witness a2: 1943-11-07: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-11-07: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-11-07: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-11-07, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_11_07_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, den 7 November 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
den 7
Nowember
c
Critical note: November ] vid ex err w pro v
Nowember
November
1943
1943 [metų] lapkričio 7 diena
6
Vanduk, miela, mylima!
3 Bilder, Buch
3 fotografijas, knygą
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
über Frau
gavau per ponią
7
Blažienė habe ich bekommen – das war eine Freude
Blažienę – tai buvo
8
für mich! Aber –
man džiaugsmo!
n
Note: Pulkininko Vinco Blažio (1895–1978) žmonos siuntinys, kuriame perduoti lageryje neleistini dalykai - fotografijos ir asmeninės knygos: „Kai norėdavom gauti fotografiją, kuri čia griežtai buvo draudžiama, prašydavom į siuntinį įdėti tokios tai firmos (įrašydavom fotografo pavardę ar foto studijos pavadinimą) pyragaičių, dantims miltelių ar tiesiog vaistų širdžiai sustiprinti…“ (A[ntanas] Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago, „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 95); buvo galima „gauti iš SS bibliotekos knygų“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 181).
Gautas fotografijas Balys Sruoga brangino: „Su savim nešiodavosi žmonos ir dukros nuotraukas, kurias rodydavo ir mums“ ([„Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą“], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Neaišku, apie kokią konkrečią jam atsiųstą knygą Balys Sruoga rašė, nes tolesniuose laiškuose apie ją refleksijų nebėra.
Knygų, stiprinančių žmogų, poreikį lageryje juto visi kaliniai: „Knygos alkis pagavo ir mane. Keista, tokio per visą gyvenimą nesu, atrodo, turėjęs. Dar, rodos, nebuvo praėjęs ilgas laikas, kai mes čia esame, tačiau bedugnė, į kurią buvome įstumti su kūnu ir dvasia, šaukėsi dvasinės atgaivos. Nuovargis ir išsekimas dar labai kliudė susitelkti ir galvoti, bet knyga teikė poilsį, atsigavimą, pasisotinimą. Ji perkėlė tave į visai kitą pasaulį. Bent keletai pusvalandžių ji nešė savotišką katarsis – apsivalymą. Tai jutau ne tik aš – visi. Net tie, kurie savo gyvenime knygos nebuvo mėgę, nešiojosi ją dabar rankoj ir, užsislėpę už bloko kertės, ją skaitinėjo. Knyga buvo savotiškas žaibolaidis mūsų mintims ar nuotaikoms“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 184).
Bet,
Mein
c
Critical note: mein ] vid ex err M pro min
Mein
mein
Gott, –
Dieve mano,
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
wie traurig siehst Du aus! Heute
kaip Tu liūdnai atrodai! Šiandien
9
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Briefe von Dir
2 laiškai nuo Tavęs
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
eins – von
1 nuo
bruder Bruder
c
Critical note: Bruder ] cor B pro min
Bruder
brolio
Josef.
c
Critical note: Jose[p]f[h] ] vid ex err f pro pfh
Josef.
Josepfh.
Juozapo.
n
Note: Baliui Sruogai į Štuthofo lagerį adresuoti žmonos ir brolio Juozapo Sruogos laiškai neišliko. Tik iš Balio Sruogos laiškuose išsakytų apibūdinimų galima numanyti, kas jam rašė į lagerį, kokie buvo adresantų laiškai. Išliko tik keletas Baliui Sruogai adresuotų bičiulių filosofo Vladimiro Šilkarskio ir istorikės Marijos Krasauskaitės laiškų.
So lange, so gute Briefe!
Tokie ilgi, tokie geri laiškai!
10
In voriger Woche
Praeitą savaitę
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Paketten von
2 siuntiniai nuo
dir Dir ,
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir,
Tavęs,
1 – von
1 nuo
Maciunas
Maciūnas
Maciūno
und 1 –
ir 1
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
11
Vater! Vorige Woche war besonders glücklich! Ich weiss nicht, wie konnte
tėvo!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 26 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („42. Puloveris. Pirštinės. Skilandis. Sviesto 400 gr. Truputis kavos. Tabokos did[elis] maišelis, buteliukas nuo Sirolino su šermukšnine. Cukraus 1/4 klg.“); Kazimieras Daugirdas spalio mėn. 18 d. iš Būgių išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („43. Siuntinys iš tėvo: kojinės, pirštinės, kumpio gabalas“); Vincas Maciūnas spalio mėn. 29 d. išsiuntė siuntinį („44. Lašinių 500 gr. Cukraus 1/4 klg. Papirosų 5 dėž. Svogūnų 6“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
Praėjusi savaitė buvo ypač laiminga! Nežinau, kaip galėčiau
12
ich meine Dankbarkeit Euch allen aussprechen!
išreikšti savo dėkingumą Jums visiems!
Pullower
c
Critical note: Pullover ] vid ex err w pro v
Pullower
Pullover
Megztinis
ist
13
vundervoll!
c
Critical note: vundervoll ] vid ex err v pro w
vundervoll!
wundervoll!
nuostabus!
Ich wollte Dir deine 2 Paar
Aš norėjau Tau atgal išsiųsti 2 poras
Hanschuhe
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe
Handschuhe
pirštinių,
zurückschicken,
14
aber könnte ich nicht das machen. Jetzt mit warmen Sachen bin
bet negalėjau to padaryti. Dabar esu visiškai aprūpintas šiltais
15
ich vollständig
b versorgt , –
c
Critical note: versorgt ] cor v pro b
versorgt, –
drabužiais, –
mehr brauche ich nichts. Alle Sendun-
daugiau man nieko nereikia. Visi siun-
16
gen
tiniai
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
ateina
in voller Ordnung. Auch das Geld (200 Mr) ist wieder
tvarkingi. Vėl gavau pinigų (200 Mr).
17
gekommen.
Mik
c
Critical note: Mi[t] ] cor t pro vid k
Mik
Mit
Lebensmitteln bin ich auch reichlich versorgt.
Maistu taip pat esu gerai aprūpintas.
18
Diese Mitteln verbrauche ich gewöhnlich zum Mittag, da ich mit
Šiuos maisto produktus aš paprastai suvalgau per pietus, nes man
19
dem Geschmack unseres Koches bin
nepatinka mūsų virėjo
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
einverstanden. Die
skonis.
n
Note: Lagerio duonos ypatumus (valgiaraštį) apibūdino virtuvės sandėlyje dirbę duonos krovėjai: „Pagrindinis kalinio maistas buvo duona, jos per dieną jis gaudavo 200–300 gramų. Bloko duonraikys dalindavo duoną ryte ir vakare. Pusryčiams ant riekelės užmesdavo šlaką rausvo marmelado, o vakare – keletą gramų margarino. Naujajame lagery vienąkart per savaitę, dažniausiai šeštadieniais, pridėdavo dar keletą gramų kraujinės arba arklinės dešros.
Duoną atveždavo sunkvežimiais iš Dancigo arba arkliu iš Štuthofo miestelio. Ji, matyt, buvo specialiai kaliniams kepama, nes iš jos visada galėjai išplauti smulkių netirpstančių priemaišų. Ryte ir vakare prie duonos gaudavome puslitrį kavos – rusvo raistų vandenėlio. Pietums įpildavo apie litrą sriubos, išvirtos iš griežčių, kopūstų ir pripuvusių morkų. Bulvių joje pasimaišydavo retai, ir tos dažniausiai būdavo papuvusios, juodmargės. Šiame dvokiančiame skystame jovale pasitaikydavo retkarčiais koks raumenų pluoštas, sumirksėdavo retos riebalų akutės. Naujajam lagery vietoj šio jovalo gaudavome ir tirštos bulvienės su kruopom arba makaronais. Jei prie dieninio maisto davinio pridėtume „Zulage“ – priešpietinę duonos riekę, kurią retom progom gaudavo miško darbininkas, tai jame rastume apie du tūkstančius kalorijų. Taigi vien dėl duonos stokos sunkiai dirbantis kalinys turėjo žūti.
Virtuvės sandėlio lentelė, kurią mes, duonos krovėjai, matėme kabančią, sakė ką kitą. Joje surašytos maisto rūšys ir gramai bylojo, jog kalinys valgo skaniai, sočiai ir gauna kalorijų tiek, kiek reikia dirbant sunkų fizinį darbą. Sandėliuose, į kuriuos mes užeidavome, iš tikrųjų buvo prikrauta gražių maisto atsargų: maišai miltų, kruopų, riebalų, džiovintos arklienos, dešros, margarino ir kt. Kaliniui tekdavo tik dalis šių gėrybių, nes geresnius maisto produktus surydavo privilegijuotieji ir esesmanai. Taigi maisto raciono lentelė, kabanti sandėlyje, neatitiko tikrovės – ji buvo melaginga kaip ir nacių moralė.
Badmiriaujantį kalinį 1943 metais vis dažniau ir dažniau pradėjo lankyti dviejų kilogramų siuntinėliai, bet ir šiuos brangius kąsnius jis turėjo dalintis su kontroliuojančiu esesmanu ir blokiniu. Naujajame lagery tokių siuntinių „apipjaustymas“ pranyko, ir dabar buvo galima gauti neapibrėžtas maisto siuntas.
Laisvėje pavergti žmonės žinojo, kaip naciai mus lagery maitina, todėl kai tik buvo leista, Štuthofo paštą užgriuvo iš gimtinių atkeliavę dėžės, ryšuliai ir maišai“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, parengė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 339–340).
20
offiziellen Dokumenten sind noch nicht zu mir gekommen, – un-
Oficialūs dokumentai manęs dar nepasiekė, – iš-
21
tersuche, wer sie geklaut hat. An Zeitschrift
siaiškink, kas juos pavogė. Žurnalui
''Kūryba''
Kūryba
„Kūryba“
gebe keine
neduok nė vienos
22
Zeile aus meiner Dichtung: biswann bin ich ein Häftling zu Stutt-
eilutės iš mano poezijos: kol aš Stutt-
23
hof, kann ich nicht
hofo kalinys, negaliu
Mittarbeiter
c
Critical note: Mitarbeiter ] vid ex err tt pro t
Mittarbeiter
Mitarbeiter
būti
solcher
tokių
Zeitschriv Zeitschriften
c
Critical note: Zeitschriften ] cor ften pro v
Zeitschriften
žurnalų bendradarbis.
n
Note: Balys Sruoga nebendradarbiavo literatūros ir meno mėnesiniame iliustruotame žurnale Kūryba, kuris leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį žurnalo nr. redagavo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, literatūros kritika apie ją nespausdinta.
sein.
24
Auch mein
Werck
c
Critical note: Werk ] vid ex err ck pro k
Werck
Werk
Savo kūrinį
„Apyaušrio Dalia“
„Apyaušrio Dalia“
n
Note: Balio Sruogos istorinė drama Apyaušrio dalia, skirta lietuvių kultūros dekadai Maskvoje, pradėta rašyti greičiausiai 1940 m. lapkričio mėn., baigta 1941 m. kovo mėn., tuo metu dar nebuvo išleista. Rašytojas dvi tuo metu parašytas dramas Kazimieras Sapiega ir Apyaušrio dalia planavo išspausdinti 1941 m. „Sakalo“ leidykloje, leidėjui Antanui Kniūkštai siūlė: „Ar Valstybinę leidyklą interesuotų toks veikalas?
Tad jei Valstybinė leidykla norėtų kurį iš šių mano veikalų leisti – tuojau atsiųsčiau. „Apyaušrio Dalia“ spaudai labiau paruošta“ (Balio Sruogos laiškas Antanui Kniūkštai, iš Vilniaus – į Kauną, 1941-09-10, in: MLLM ER1 1656, l. 1r). Antanas Kniūkšta 1941-09-12 laiško viršuje paliko prierašą raudonu pieštuku: „Taip!“; „P. Grušui / Paprašyti autorių, kad atsiųstų naujų veikalų rankraščius susipažinti“. Balys Sruoga užgniaužtą kultūrinį gyvenimą okupacijos sąlygomis trumpai apibūdino Jurgiui Baltrušaičiui: „Literatūros laikraščio ar žurnalo jokio neleidžiama. Taip pat neturime Vilniuje rašytojų organizacijos. Knygų leidimą tvarko Valstybinė leidykla Kaune monopolinėmis teisėmis, turinti vokietį komisarą ir 3 direktorius (Kniūkšta, Pryšmantas ir koks tai Petreikis). Knygų kol kas mažai tepasirodo. Aš turiu parašęs dvi naujas dideles dramas, bet jos kol kas dar turi pagulėti“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Jurgiui Baltrušaičiui, iš Vilniaus – į Paryžių, 1942-05-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 693, l. 1v). Drama Apyaušrio Dalia pasirodė tik pokariu, žr. Balys Sruoga, Apyaušrio dalia, atsakomasis redaktorius Valys Drazdauskas, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945, p. 1–245.
Pjesės autografus žr. Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis pieštuku (4 užrašų knygutės), in: LLTI BR, f. 1, b. 3902, nr. 1, l. 1–54r, nr. 2, l. 55–112r, nr. 3, l. 113–125r, nr. 4, l. 1–18r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis su autoriniais pataisymais, išbraukymais, prierašais raudonu rašalu, in: LLTI BR, f. 1, b. 3901, l. 1–218r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalia, radijo santrauka, mašinraštis, in: LLTI BR, f. 1, b. 5779, l. 1–53r.
wollte ich dem Verlag nur
irgi norėčiau atiduoti leidyklai tik
25
in dem Fall geben: wenn Du kein Geld hättest und keinen
tokiu atveju, jei Tu neturėtum pinigų ir negalėtum rasti kitos
26
anderen Ausweg findest… Als Häftling zu Stutthof kann ich
išeities… Kaip Stutthofo kalinys, aš
27
nicht die Korrekturbogen lesen und verbessern: wenn ich
negaliu nei skaityti, nei taisyti korektūros lankų: jei
28
kann nicht die Arbeit abfertigen, mein künstlerisches Gewissen
negaliu pabaigti darbo, menininko sąžinė
29
gestattet mir nicht die Werken zu publizieren. Ich bin ein
neleidžia man publikuoti kūrinių. Aš esu
30
Dichter, will und werde Dichter bleiben bis letzten meinen
poetas, noriu ir liksiu poetu iki paskutinės savo
31
Lebenstunden,
c
Critical note: Lebens[s]tunden ] vid ex err om sec s
Lebenstunden,
Lebensstunden,
gyvenimo valandos,
über keine Politik will ich hören.
nenoriu girdėti apie jokią politiką.
Die
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei
Trei
„Trejos
32
Devyneri
Devyneri
devynerios“
gegen Erkältung
nuo peršalimo
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
rechtzeitig: ich habe schon
laiku: man jau
33
längere Zeit Bronchitis, – das half mir. In
kurį laiką bronchitas, – tai man padėjo.
diesiegen
c
Critical note: diesegen ] vid ex err si pro s
diesiegen
diesegen
Tokiomis
Umständen
sąlygomis
34
die Erkältung wird mich oft besuchen – diese
peršalimas mane dažnai lankys –
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
brauche
man reikia šių vaistų.
35
ich. Danke alle
Ačiū visiems
Koleegen Kollegen ,
c
Critical note: Kollegen ] cor l pro e
Kollegen,
bendradarbiams,
besonders Kazys, für den Tabak. Auch Kaffee-
ypač Kaziui,
n
Note: Baliui Sruogai tabaką dažnai siuntė buvęs jo studentas, o vėliau kolega rašytojas Kazys Boruta. Balys Sruoga žmonos ne kartą prašė padėkoti savo mokiniams: „Ačiū […] ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui Kaziui. Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai“ [„bedanke […] besonders vierzigjährigen Jüngling Kazys. Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten“] (žr. sekantį Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei Sruogienei, siųstą iš Štuthofo į Vilnių, rašytą 1943-11-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 24, l. 1r).
Kazys Boruta, prisimindamas susitikimą su Baliu Sruoga pokariu, pabrėžė tabako ir pypkės leitmotyvą: „…O paskui… gavau iš Sruogos jo apgraužtą Štuthofo pypkę ir tabako krepšį. Širdyje gera pasidarė, o akyse šviesiau…
– Na, tai užsirūkysim pypkes, – tariau, išsitraukdamas prieš pora metų sumainytą su Sruoga pypkę.
Sruoga greitai ją atpažino ir prisiminė:
– O tavo pypkė, trauk ją velniai, – tarė, – išlėkė pro Štuthofo kaminą, galbūt su tavo likimu, užtat aš gyvas likau… Štai čia mano lagerinė pypkė… Žmona atsuntė…
Aš pasižiūrėjau į pypkę ir vos ją atpažinau: apgraužtu kandikliu ir visa apdegusi. O tai buvo mano išeiginė pypkė, kurią prieš pusantrų metų įdaviau Sruogos žmonai su kapšiu tabako, kad persiųstų jam į lagerį. Atidžiai ją apžiūrėjau, galvodamas, ką išgyveno tas, kuris ją rūkė, ir mano žvilgsnyje kažkas šmėkštelėjo, ir ranka krūptelėjo.
– Gal manai, kad ir šita tavo pypkė? – įtarė Sruoga. – Ne, brač!.. Ją man žmona atsiuntė su kapšiu gero tabako… Kukūrė kapas tabaką pagrobė, o pypkę išlaikiau… Tik rūkiau dažnai samanas ir pernykščius lapus…“ (Kazys Boruta, „Pypkių mainai“, in: Balys Didysis: Atsiminimai apie Balį Sruogą, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 285).
už tabaką. Už kavos
36
mischung. Ich lebe von deinen Briefen und Sendungen wie
mišinį irgi. Tavo laiškų ir siuntinių dėka gyvenu kaip
37
in dem Traum. Ich bin
sapne. Esu
hiffslos
c
Critical note: hilflos ] vid ex err ffsl pro lfl
hiffslos
hilflos
bejėgis
meine
gefühle Gefühle
c
Critical note: Gefühle ] cor G pro min
Gefühle
išreikšti savo jausmus
fur
c
Critical note: für ] vid ex err u pro ü
fur
für
Euch aus-
Jums,
38
zussprechen, meine guten, meine
mano geros, mano
L unendlich
c
Critical note: unendlich ] cor pro L
unendlich
be galo
geliebten Geister.
mylimos dvasios.
39
Kusse
c
Critical note: Küsse ] vid ex err u pro ü
Kusse
Küsse
Bučiuoju
Euch
Jus
Beide.
c
Critical note: beide ] vid ex err B pro min
Beide.
beide.
40
Eure
Jūsų
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, abs sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
iukas
Baliukas
n
Note: Šio Balio Sruogos laiško Štuthofo laiškų rinkinyje (LLTI BR, f. 53, b. 1303) nėra. Jo istoriją aprašė Vacys Reimeris:
„Tvarkydamas savo archyvą radau kažkaip užsigulėjusį voką su anuometiniam Rašytojų sąjungos vadovui E. Mieželaičiui rašytu V. Sruogienės laišku ir įdomia Balį Sruogą Stutthofo („Dievų miško“) lagery primenančia medžiaga. Nebeprisimenu kuria dingstimi E. Mieželaitis tada man (dirbusiam „Literatūros ir meno“ savaitrašty) perdavė šį laišką ir kaip jis buvo panaudotas.
Manau, teisingai pasielgsiu perduodamas šią medžiagą Jūsų Institutui, kad ji būtų prijungta prie kito Balį Sruogą primenančio archyvo“ (Vacio Reimerio laiškas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, [pasirašytas mašinraštis], Vilnius, 2016-10-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 1617, nr. 1–2, l. 1r).
Vanda Sruogienė kreipėsi į Eduardą Mieželaitį, jam perduodama Balio Sruogos archyvo medžiagą:
„Gerbiamasis,
ačiū už laišką ir Jūsų poezijos knygas, kurias jau prieš tai esame su Dalia gavusios. Leidžiamą Lietuvoje spaudą sekame ir, kas mus domina, – gauname, tad nevarkite siųsdamas mums knygas. Deja, savo leidinių, lygiai kaip Borutos „Baltaragio malūno“, atsiųsti negalime, nes laidos visiškai išsemtos.
Čia pat pridedu vieną iš pamirštųjų ir Čikagos „Naujienose“ [1922 m. Kalėdų nr.] spausdintų Balio Sruogos veikalų [legendinio siužeto poemą Jūrūnas, l. 1–7r], keletą nuotraukų iš jo laiškų, rašytų vokiečių KZ, keletą jo nelaimės draugo [Aleksandro Kantvilo] pieštų vaizdų iš jų klaikaus gyvenimo reprodukcijų ir vieną originalų laišką. Gal tą medžiagą galima būtų deponuoti Literatūros muziejuje?
Malonu, kad susidomėjote mūsų trobelės [namų Kaune] likimu. Joje gyvena labai neramūs ir savanaudiški žmonės, kurie ne tik baigia išgrobstyti Rašytojo materialinį palikimą, bet savo barniais ir nesantaika profanuoja vietą, kurią jis taip mylėjo, kur rašė ir kūrė. Prašau nesitenkinti informacijomis iš vieno kurio tos sodybos gyventojo, bet išklausyti ir kitus. Už tos vietos apsaugojimą nuo išniekinimo būtumėm Jums labai dėkingos.
Viso geriausio iš mudviejų abiejų.
V. Sruogienė“ (Vandos Sruogienės laiškas Eduardui Mieželaičiui, iš Čikagos – į Vilnių, 1960-02-29, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., nr. 3–4, l. 1r).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, den 7 November 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
den 7
Nowember
c
Critical note: November ] vid ex err w pro v
Nowember
November
1943
1943 [metų] lapkričio 7 diena
6
Vanduk, miela, mylima!
3 Bilder, Buch
3 fotografijas, knygą
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
über Frau
gavau per ponią
7
Blažienė habe ich bekommen – das war eine Freude
Blažienę – tai buvo
8
für mich! Aber –
man džiaugsmo!
n
Note: Pulkininko Vinco Blažio (1895–1978) žmonos siuntinys, kuriame perduoti lageryje neleistini dalykai - fotografijos ir asmeninės knygos: „Kai norėdavom gauti fotografiją, kuri čia griežtai buvo draudžiama, prašydavom į siuntinį įdėti tokios tai firmos (įrašydavom fotografo pavardę ar foto studijos pavadinimą) pyragaičių, dantims miltelių ar tiesiog vaistų širdžiai sustiprinti…“ (A[ntanas] Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago, „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 95); buvo galima „gauti iš SS bibliotekos knygų“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 181).
Gautas fotografijas Balys Sruoga brangino: „Su savim nešiodavosi žmonos ir dukros nuotraukas, kurias rodydavo ir mums“ ([„Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą“], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Neaišku, apie kokią konkrečią jam atsiųstą knygą Balys Sruoga rašė, nes tolesniuose laiškuose apie ją refleksijų nebėra.
Knygų, stiprinančių žmogų, poreikį lageryje juto visi kaliniai: „Knygos alkis pagavo ir mane. Keista, tokio per visą gyvenimą nesu, atrodo, turėjęs. Dar, rodos, nebuvo praėjęs ilgas laikas, kai mes čia esame, tačiau bedugnė, į kurią buvome įstumti su kūnu ir dvasia, šaukėsi dvasinės atgaivos. Nuovargis ir išsekimas dar labai kliudė susitelkti ir galvoti, bet knyga teikė poilsį, atsigavimą, pasisotinimą. Ji perkėlė tave į visai kitą pasaulį. Bent keletai pusvalandžių ji nešė savotišką katarsis – apsivalymą. Tai jutau ne tik aš – visi. Net tie, kurie savo gyvenime knygos nebuvo mėgę, nešiojosi ją dabar rankoj ir, užsislėpę už bloko kertės, ją skaitinėjo. Knyga buvo savotiškas žaibolaidis mūsų mintims ar nuotaikoms“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 184).
Bet,
Mein
c
Critical note: mein ] vid ex err M pro min
Mein
mein
Gott, –
Dieve mano,
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
wie traurig siehst Du aus! Heute
kaip Tu liūdnai atrodai! Šiandien
9
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Briefe von Dir
2 laiškai nuo Tavęs
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
eins – von
1 nuo
bruder Bruder
c
Critical note: Bruder ] cor B pro min
Bruder
brolio
Josef.
c
Critical note: Jose[p]f[h] ] vid ex err f pro pfh
Josef.
Josepfh.
Juozapo.
n
Note: Baliui Sruogai į Štuthofo lagerį adresuoti žmonos ir brolio Juozapo Sruogos laiškai neišliko. Tik iš Balio Sruogos laiškuose išsakytų apibūdinimų galima numanyti, kas jam rašė į lagerį, kokie buvo adresantų laiškai. Išliko tik keletas Baliui Sruogai adresuotų bičiulių filosofo Vladimiro Šilkarskio ir istorikės Marijos Krasauskaitės laiškų.
So lange, so gute Briefe!
Tokie ilgi, tokie geri laiškai!
10
In voriger Woche
Praeitą savaitę
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Paketten von
2 siuntiniai nuo
dir Dir ,
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir,
Tavęs,
1 – von
1 nuo
Maciunas
Maciūnas
Maciūno
und 1 –
ir 1
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
11
Vater! Vorige Woche war besonders glücklich! Ich weiss nicht, wie konnte
tėvo!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 26 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („42. Puloveris. Pirštinės. Skilandis. Sviesto 400 gr. Truputis kavos. Tabokos did[elis] maišelis, buteliukas nuo Sirolino su šermukšnine. Cukraus 1/4 klg.“); Kazimieras Daugirdas spalio mėn. 18 d. iš Būgių išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („43. Siuntinys iš tėvo: kojinės, pirštinės, kumpio gabalas“); Vincas Maciūnas spalio mėn. 29 d. išsiuntė siuntinį („44. Lašinių 500 gr. Cukraus 1/4 klg. Papirosų 5 dėž. Svogūnų 6“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
Praėjusi savaitė buvo ypač laiminga! Nežinau, kaip galėčiau
12
ich meine Dankbarkeit Euch allen aussprechen!
išreikšti savo dėkingumą Jums visiems!
Pullower
c
Critical note: Pullover ] vid ex err w pro v
Pullower
Pullover
Megztinis
ist
13
vundervoll!
c
Critical note: vundervoll ] vid ex err v pro w
vundervoll!
wundervoll!
nuostabus!
Ich wollte Dir deine 2 Paar
Aš norėjau Tau atgal išsiųsti 2 poras
Hanschuhe
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe
Handschuhe
pirštinių,
zurückschicken,
14
aber könnte ich nicht das machen. Jetzt mit warmen Sachen bin
bet negalėjau to padaryti. Dabar esu visiškai aprūpintas šiltais
15
ich vollständig
b versorgt , –
c
Critical note: versorgt ] cor v pro b
versorgt, –
drabužiais, –
mehr brauche ich nichts. Alle Sendun-
daugiau man nieko nereikia. Visi siun-
16
gen
tiniai
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
ateina
in voller Ordnung. Auch das Geld (200 Mr) ist wieder
tvarkingi. Vėl gavau pinigų (200 Mr).
17
gekommen.
Mik
c
Critical note: Mi[t] ] cor t pro vid k
Mik
Mit
Lebensmitteln bin ich auch reichlich versorgt.
Maistu taip pat esu gerai aprūpintas.
18
Diese Mitteln verbrauche ich gewöhnlich zum Mittag, da ich mit
Šiuos maisto produktus aš paprastai suvalgau per pietus, nes man
19
dem Geschmack unseres Koches bin
nepatinka mūsų virėjo
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
einverstanden. Die
skonis.
n
Note: Lagerio duonos ypatumus (valgiaraštį) apibūdino virtuvės sandėlyje dirbę duonos krovėjai: „Pagrindinis kalinio maistas buvo duona, jos per dieną jis gaudavo 200–300 gramų. Bloko duonraikys dalindavo duoną ryte ir vakare. Pusryčiams ant riekelės užmesdavo šlaką rausvo marmelado, o vakare – keletą gramų margarino. Naujajame lagery vienąkart per savaitę, dažniausiai šeštadieniais, pridėdavo dar keletą gramų kraujinės arba arklinės dešros.
Duoną atveždavo sunkvežimiais iš Dancigo arba arkliu iš Štuthofo miestelio. Ji, matyt, buvo specialiai kaliniams kepama, nes iš jos visada galėjai išplauti smulkių netirpstančių priemaišų. Ryte ir vakare prie duonos gaudavome puslitrį kavos – rusvo raistų vandenėlio. Pietums įpildavo apie litrą sriubos, išvirtos iš griežčių, kopūstų ir pripuvusių morkų. Bulvių joje pasimaišydavo retai, ir tos dažniausiai būdavo papuvusios, juodmargės. Šiame dvokiančiame skystame jovale pasitaikydavo retkarčiais koks raumenų pluoštas, sumirksėdavo retos riebalų akutės. Naujajam lagery vietoj šio jovalo gaudavome ir tirštos bulvienės su kruopom arba makaronais. Jei prie dieninio maisto davinio pridėtume „Zulage“ – priešpietinę duonos riekę, kurią retom progom gaudavo miško darbininkas, tai jame rastume apie du tūkstančius kalorijų. Taigi vien dėl duonos stokos sunkiai dirbantis kalinys turėjo žūti.
Virtuvės sandėlio lentelė, kurią mes, duonos krovėjai, matėme kabančią, sakė ką kitą. Joje surašytos maisto rūšys ir gramai bylojo, jog kalinys valgo skaniai, sočiai ir gauna kalorijų tiek, kiek reikia dirbant sunkų fizinį darbą. Sandėliuose, į kuriuos mes užeidavome, iš tikrųjų buvo prikrauta gražių maisto atsargų: maišai miltų, kruopų, riebalų, džiovintos arklienos, dešros, margarino ir kt. Kaliniui tekdavo tik dalis šių gėrybių, nes geresnius maisto produktus surydavo privilegijuotieji ir esesmanai. Taigi maisto raciono lentelė, kabanti sandėlyje, neatitiko tikrovės – ji buvo melaginga kaip ir nacių moralė.
Badmiriaujantį kalinį 1943 metais vis dažniau ir dažniau pradėjo lankyti dviejų kilogramų siuntinėliai, bet ir šiuos brangius kąsnius jis turėjo dalintis su kontroliuojančiu esesmanu ir blokiniu. Naujajame lagery tokių siuntinių „apipjaustymas“ pranyko, ir dabar buvo galima gauti neapibrėžtas maisto siuntas.
Laisvėje pavergti žmonės žinojo, kaip naciai mus lagery maitina, todėl kai tik buvo leista, Štuthofo paštą užgriuvo iš gimtinių atkeliavę dėžės, ryšuliai ir maišai“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, parengė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 339–340).
20
offiziellen Dokumenten sind noch nicht zu mir gekommen, – un-
Oficialūs dokumentai manęs dar nepasiekė, – iš-
21
tersuche, wer sie geklaut hat. An Zeitschrift
siaiškink, kas juos pavogė. Žurnalui
''Kūryba''
Kūryba
„Kūryba“
gebe keine
neduok nė vienos
22
Zeile aus meiner Dichtung: biswann bin ich ein Häftling zu Stutt-
eilutės iš mano poezijos: kol aš Stutt-
23
hof, kann ich nicht
hofo kalinys, negaliu
Mittarbeiter
c
Critical note: Mitarbeiter ] vid ex err tt pro t
Mittarbeiter
Mitarbeiter
būti
solcher
tokių
Zeitschriv Zeitschriften
c
Critical note: Zeitschriften ] cor ften pro v
Zeitschriften
žurnalų bendradarbis.
n
Note: Balys Sruoga nebendradarbiavo literatūros ir meno mėnesiniame iliustruotame žurnale Kūryba, kuris leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį žurnalo nr. redagavo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, literatūros kritika apie ją nespausdinta.
sein.
24
Auch mein
Werck
c
Critical note: Werk ] vid ex err ck pro k
Werck
Werk
Savo kūrinį
„Apyaušrio Dalia“
„Apyaušrio Dalia“
n
Note: Balio Sruogos istorinė drama Apyaušrio dalia, skirta lietuvių kultūros dekadai Maskvoje, pradėta rašyti greičiausiai 1940 m. lapkričio mėn., baigta 1941 m. kovo mėn., tuo metu dar nebuvo išleista. Rašytojas dvi tuo metu parašytas dramas Kazimieras Sapiega ir Apyaušrio dalia planavo išspausdinti 1941 m. „Sakalo“ leidykloje, leidėjui Antanui Kniūkštai siūlė: „Ar Valstybinę leidyklą interesuotų toks veikalas?
Tad jei Valstybinė leidykla norėtų kurį iš šių mano veikalų leisti – tuojau atsiųsčiau. „Apyaušrio Dalia“ spaudai labiau paruošta“ (Balio Sruogos laiškas Antanui Kniūkštai, iš Vilniaus – į Kauną, 1941-09-10, in: MLLM ER1 1656, l. 1r). Antanas Kniūkšta 1941-09-12 laiško viršuje paliko prierašą raudonu pieštuku: „Taip!“; „P. Grušui / Paprašyti autorių, kad atsiųstų naujų veikalų rankraščius susipažinti“. Balys Sruoga užgniaužtą kultūrinį gyvenimą okupacijos sąlygomis trumpai apibūdino Jurgiui Baltrušaičiui: „Literatūros laikraščio ar žurnalo jokio neleidžiama. Taip pat neturime Vilniuje rašytojų organizacijos. Knygų leidimą tvarko Valstybinė leidykla Kaune monopolinėmis teisėmis, turinti vokietį komisarą ir 3 direktorius (Kniūkšta, Pryšmantas ir koks tai Petreikis). Knygų kol kas mažai tepasirodo. Aš turiu parašęs dvi naujas dideles dramas, bet jos kol kas dar turi pagulėti“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Jurgiui Baltrušaičiui, iš Vilniaus – į Paryžių, 1942-05-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 693, l. 1v). Drama Apyaušrio Dalia pasirodė tik pokariu, žr. Balys Sruoga, Apyaušrio dalia, atsakomasis redaktorius Valys Drazdauskas, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945, p. 1–245.
Pjesės autografus žr. Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis pieštuku (4 užrašų knygutės), in: LLTI BR, f. 1, b. 3902, nr. 1, l. 1–54r, nr. 2, l. 55–112r, nr. 3, l. 113–125r, nr. 4, l. 1–18r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis su autoriniais pataisymais, išbraukymais, prierašais raudonu rašalu, in: LLTI BR, f. 1, b. 3901, l. 1–218r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalia, radijo santrauka, mašinraštis, in: LLTI BR, f. 1, b. 5779, l. 1–53r.
wollte ich dem Verlag nur
irgi norėčiau atiduoti leidyklai tik
25
in dem Fall geben: wenn Du kein Geld hättest und keinen
tokiu atveju, jei Tu neturėtum pinigų ir negalėtum rasti kitos
26
anderen Ausweg findest… Als Häftling zu Stutthof kann ich
išeities… Kaip Stutthofo kalinys, aš
27
nicht die Korrekturbogen lesen und verbessern: wenn ich
negaliu nei skaityti, nei taisyti korektūros lankų: jei
28
kann nicht die Arbeit abfertigen, mein künstlerisches Gewissen
negaliu pabaigti darbo, menininko sąžinė
29
gestattet mir nicht die Werken zu publizieren. Ich bin ein
neleidžia man publikuoti kūrinių. Aš esu
30
Dichter, will und werde Dichter bleiben bis letzten meinen
poetas, noriu ir liksiu poetu iki paskutinės savo
31
Lebenstunden,
c
Critical note: Lebens[s]tunden ] vid ex err om sec s
Lebenstunden,
Lebensstunden,
gyvenimo valandos,
über keine Politik will ich hören.
nenoriu girdėti apie jokią politiką.
Die
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei
Trei
„Trejos
32
Devyneri
Devyneri
devynerios“
gegen Erkältung
nuo peršalimo
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
rechtzeitig: ich habe schon
laiku: man jau
33
längere Zeit Bronchitis, – das half mir. In
kurį laiką bronchitas, – tai man padėjo.
diesiegen
c
Critical note: diesegen ] vid ex err si pro s
diesiegen
diesegen
Tokiomis
Umständen
sąlygomis
34
die Erkältung wird mich oft besuchen – diese
peršalimas mane dažnai lankys –
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
brauche
man reikia šių vaistų.
35
ich. Danke alle
Ačiū visiems
Koleegen Kollegen ,
c
Critical note: Kollegen ] cor l pro e
Kollegen,
bendradarbiams,
besonders Kazys, für den Tabak. Auch Kaffee-
ypač Kaziui,
n
Note: Baliui Sruogai tabaką dažnai siuntė buvęs jo studentas, o vėliau kolega rašytojas Kazys Boruta. Balys Sruoga žmonos ne kartą prašė padėkoti savo mokiniams: „Ačiū […] ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui Kaziui. Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai“ [„bedanke […] besonders vierzigjährigen Jüngling Kazys. Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten“] (žr. sekantį Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei Sruogienei, siųstą iš Štuthofo į Vilnių, rašytą 1943-11-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 24, l. 1r).
Kazys Boruta, prisimindamas susitikimą su Baliu Sruoga pokariu, pabrėžė tabako ir pypkės leitmotyvą: „…O paskui… gavau iš Sruogos jo apgraužtą Štuthofo pypkę ir tabako krepšį. Širdyje gera pasidarė, o akyse šviesiau…
– Na, tai užsirūkysim pypkes, – tariau, išsitraukdamas prieš pora metų sumainytą su Sruoga pypkę.
Sruoga greitai ją atpažino ir prisiminė:
– O tavo pypkė, trauk ją velniai, – tarė, – išlėkė pro Štuthofo kaminą, galbūt su tavo likimu, užtat aš gyvas likau… Štai čia mano lagerinė pypkė… Žmona atsuntė…
Aš pasižiūrėjau į pypkę ir vos ją atpažinau: apgraužtu kandikliu ir visa apdegusi. O tai buvo mano išeiginė pypkė, kurią prieš pusantrų metų įdaviau Sruogos žmonai su kapšiu tabako, kad persiųstų jam į lagerį. Atidžiai ją apžiūrėjau, galvodamas, ką išgyveno tas, kuris ją rūkė, ir mano žvilgsnyje kažkas šmėkštelėjo, ir ranka krūptelėjo.
– Gal manai, kad ir šita tavo pypkė? – įtarė Sruoga. – Ne, brač!.. Ją man žmona atsiuntė su kapšiu gero tabako… Kukūrė kapas tabaką pagrobė, o pypkę išlaikiau… Tik rūkiau dažnai samanas ir pernykščius lapus…“ (Kazys Boruta, „Pypkių mainai“, in: Balys Didysis: Atsiminimai apie Balį Sruogą, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 285).
už tabaką. Už kavos
36
mischung. Ich lebe von deinen Briefen und Sendungen wie
mišinį irgi. Tavo laiškų ir siuntinių dėka gyvenu kaip
37
in dem Traum. Ich bin
sapne. Esu
hiffslos
c
Critical note: hilflos ] vid ex err ffsl pro lfl
hiffslos
hilflos
bejėgis
meine
gefühle Gefühle
c
Critical note: Gefühle ] cor G pro min
Gefühle
išreikšti savo jausmus
fur
c
Critical note: für ] vid ex err u pro ü
fur
für
Euch aus-
Jums,
38
zussprechen, meine guten, meine
mano geros, mano
L unendlich
c
Critical note: unendlich ] cor pro L
unendlich
be galo
geliebten Geister.
mylimos dvasios.
39
Kusse
c
Critical note: Küsse ] vid ex err u pro ü
Kusse
Küsse
Bučiuoju
Euch
Jus
Beide.
c
Critical note: beide ] vid ex err B pro min
Beide.
beide.
40
Eure
Jūsų
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, abs sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
iukas
Baliukas
n
Note: Šio Balio Sruogos laiško Štuthofo laiškų rinkinyje (LLTI BR, f. 53, b. 1303) nėra. Jo istoriją aprašė Vacys Reimeris:
„Tvarkydamas savo archyvą radau kažkaip užsigulėjusį voką su anuometiniam Rašytojų sąjungos vadovui E. Mieželaičiui rašytu V. Sruogienės laišku ir įdomia Balį Sruogą Stutthofo („Dievų miško“) lagery primenančia medžiaga. Nebeprisimenu kuria dingstimi E. Mieželaitis tada man (dirbusiam „Literatūros ir meno“ savaitrašty) perdavė šį laišką ir kaip jis buvo panaudotas.
Manau, teisingai pasielgsiu perduodamas šią medžiagą Jūsų Institutui, kad ji būtų prijungta prie kito Balį Sruogą primenančio archyvo“ (Vacio Reimerio laiškas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, [pasirašytas mašinraštis], Vilnius, 2016-10-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 1617, nr. 1–2, l. 1r).
Vanda Sruogienė kreipėsi į Eduardą Mieželaitį, jam perduodama Balio Sruogos archyvo medžiagą:
„Gerbiamasis,
ačiū už laišką ir Jūsų poezijos knygas, kurias jau prieš tai esame su Dalia gavusios. Leidžiamą Lietuvoje spaudą sekame ir, kas mus domina, – gauname, tad nevarkite siųsdamas mums knygas. Deja, savo leidinių, lygiai kaip Borutos „Baltaragio malūno“, atsiųsti negalime, nes laidos visiškai išsemtos.
Čia pat pridedu vieną iš pamirštųjų ir Čikagos „Naujienose“ [1922 m. Kalėdų nr.] spausdintų Balio Sruogos veikalų [legendinio siužeto poemą Jūrūnas, l. 1–7r], keletą nuotraukų iš jo laiškų, rašytų vokiečių KZ, keletą jo nelaimės draugo [Aleksandro Kantvilo] pieštų vaizdų iš jų klaikaus gyvenimo reprodukcijų ir vieną originalų laišką. Gal tą medžiagą galima būtų deponuoti Literatūros muziejuje?
Malonu, kad susidomėjote mūsų trobelės [namų Kaune] likimu. Joje gyvena labai neramūs ir savanaudiški žmonės, kurie ne tik baigia išgrobstyti Rašytojo materialinį palikimą, bet savo barniais ir nesantaika profanuoja vietą, kurią jis taip mylėjo, kur rašė ir kūrė. Prašau nesitenkinti informacijomis iš vieno kurio tos sodybos gyventojo, bet išklausyti ir kitus. Už tos vietos apsaugojimą nuo išniekinimo būtumėm Jums labai dėkingos.
Viso geriausio iš mudviejų abiejų.
V. Sruogienė“ (Vandos Sruogienės laiškas Eduardui Mieželaičiui, iš Čikagos – į Vilnių, 1960-02-29, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., nr. 3–4, l. 1r).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, den 7 November 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
den 7
Nowember
c
Critical note: November ] vid ex err w pro v
Nowember
November
1943
1943 [metų] lapkričio 7 diena
6
Vanduk, miela, mylima!
3 Bilder, Buch
3 fotografijas, knygą
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
über Frau
gavau per ponią
7
Blažienė habe ich bekommen – das war eine Freude
Blažienę – tai buvo
8
für mich! Aber –
man džiaugsmo!
n
Note: Pulkininko Vinco Blažio (1895–1978) žmonos siuntinys, kuriame perduoti lageryje neleistini dalykai - fotografijos ir asmeninės knygos: „Kai norėdavom gauti fotografiją, kuri čia griežtai buvo draudžiama, prašydavom į siuntinį įdėti tokios tai firmos (įrašydavom fotografo pavardę ar foto studijos pavadinimą) pyragaičių, dantims miltelių ar tiesiog vaistų širdžiai sustiprinti…“ (A[ntanas] Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago, „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 95); buvo galima „gauti iš SS bibliotekos knygų“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 181).
Gautas fotografijas Balys Sruoga brangino: „Su savim nešiodavosi žmonos ir dukros nuotraukas, kurias rodydavo ir mums“ ([„Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą“], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Neaišku, apie kokią konkrečią jam atsiųstą knygą Balys Sruoga rašė, nes tolesniuose laiškuose apie ją refleksijų nebėra.
Knygų, stiprinančių žmogų, poreikį lageryje juto visi kaliniai: „Knygos alkis pagavo ir mane. Keista, tokio per visą gyvenimą nesu, atrodo, turėjęs. Dar, rodos, nebuvo praėjęs ilgas laikas, kai mes čia esame, tačiau bedugnė, į kurią buvome įstumti su kūnu ir dvasia, šaukėsi dvasinės atgaivos. Nuovargis ir išsekimas dar labai kliudė susitelkti ir galvoti, bet knyga teikė poilsį, atsigavimą, pasisotinimą. Ji perkėlė tave į visai kitą pasaulį. Bent keletai pusvalandžių ji nešė savotišką katarsis – apsivalymą. Tai jutau ne tik aš – visi. Net tie, kurie savo gyvenime knygos nebuvo mėgę, nešiojosi ją dabar rankoj ir, užsislėpę už bloko kertės, ją skaitinėjo. Knyga buvo savotiškas žaibolaidis mūsų mintims ar nuotaikoms“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 184).
Bet,
Mein
c
Critical note: mein ] vid ex err M pro min
Mein
mein
Gott, –
Dieve mano,
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
wie traurig siehst Du aus! Heute
kaip Tu liūdnai atrodai! Šiandien
9
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Briefe von Dir
2 laiškai nuo Tavęs
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
eins – von
1 nuo
bruder Bruder
c
Critical note: Bruder ] cor B pro min
Bruder
brolio
Josef.
c
Critical note: Jose[p]f[h] ] vid ex err f pro pfh
Josef.
Josepfh.
Juozapo.
n
Note: Baliui Sruogai į Štuthofo lagerį adresuoti žmonos ir brolio Juozapo Sruogos laiškai neišliko. Tik iš Balio Sruogos laiškuose išsakytų apibūdinimų galima numanyti, kas jam rašė į lagerį, kokie buvo adresantų laiškai. Išliko tik keletas Baliui Sruogai adresuotų bičiulių filosofo Vladimiro Šilkarskio ir istorikės Marijos Krasauskaitės laiškų.
So lange, so gute Briefe!
Tokie ilgi, tokie geri laiškai!
10
In voriger Woche
Praeitą savaitę
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Paketten von
2 siuntiniai nuo
dir Dir ,
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir,
Tavęs,
1 – von
1 nuo
Maciunas
Maciūnas
Maciūno
und 1 –
ir 1
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
11
Vater! Vorige Woche war besonders glücklich! Ich weiss nicht, wie konnte
tėvo!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 26 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („42. Puloveris. Pirštinės. Skilandis. Sviesto 400 gr. Truputis kavos. Tabokos did[elis] maišelis, buteliukas nuo Sirolino su šermukšnine. Cukraus 1/4 klg.“); Kazimieras Daugirdas spalio mėn. 18 d. iš Būgių išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („43. Siuntinys iš tėvo: kojinės, pirštinės, kumpio gabalas“); Vincas Maciūnas spalio mėn. 29 d. išsiuntė siuntinį („44. Lašinių 500 gr. Cukraus 1/4 klg. Papirosų 5 dėž. Svogūnų 6“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
Praėjusi savaitė buvo ypač laiminga! Nežinau, kaip galėčiau
12
ich meine Dankbarkeit Euch allen aussprechen!
išreikšti savo dėkingumą Jums visiems!
Pullower
c
Critical note: Pullover ] vid ex err w pro v
Pullower
Pullover
Megztinis
ist
13
vundervoll!
c
Critical note: vundervoll ] vid ex err v pro w
vundervoll!
wundervoll!
nuostabus!
Ich wollte Dir deine 2 Paar
Aš norėjau Tau atgal išsiųsti 2 poras
Hanschuhe
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe
Handschuhe
pirštinių,
zurückschicken,
14
aber könnte ich nicht das machen. Jetzt mit warmen Sachen bin
bet negalėjau to padaryti. Dabar esu visiškai aprūpintas šiltais
15
ich vollständig
b versorgt , –
c
Critical note: versorgt ] cor v pro b
versorgt, –
drabužiais, –
mehr brauche ich nichts. Alle Sendun-
daugiau man nieko nereikia. Visi siun-
16
gen
tiniai
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
ateina
in voller Ordnung. Auch das Geld (200 Mr) ist wieder
tvarkingi. Vėl gavau pinigų (200 Mr).
17
gekommen.
Mik
c
Critical note: Mi[t] ] cor t pro vid k
Mik
Mit
Lebensmitteln bin ich auch reichlich versorgt.
Maistu taip pat esu gerai aprūpintas.
18
Diese Mitteln verbrauche ich gewöhnlich zum Mittag, da ich mit
Šiuos maisto produktus aš paprastai suvalgau per pietus, nes man
19
dem Geschmack unseres Koches bin
nepatinka mūsų virėjo
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
einverstanden. Die
skonis.
n
Note: Lagerio duonos ypatumus (valgiaraštį) apibūdino virtuvės sandėlyje dirbę duonos krovėjai: „Pagrindinis kalinio maistas buvo duona, jos per dieną jis gaudavo 200–300 gramų. Bloko duonraikys dalindavo duoną ryte ir vakare. Pusryčiams ant riekelės užmesdavo šlaką rausvo marmelado, o vakare – keletą gramų margarino. Naujajame lagery vienąkart per savaitę, dažniausiai šeštadieniais, pridėdavo dar keletą gramų kraujinės arba arklinės dešros.
Duoną atveždavo sunkvežimiais iš Dancigo arba arkliu iš Štuthofo miestelio. Ji, matyt, buvo specialiai kaliniams kepama, nes iš jos visada galėjai išplauti smulkių netirpstančių priemaišų. Ryte ir vakare prie duonos gaudavome puslitrį kavos – rusvo raistų vandenėlio. Pietums įpildavo apie litrą sriubos, išvirtos iš griežčių, kopūstų ir pripuvusių morkų. Bulvių joje pasimaišydavo retai, ir tos dažniausiai būdavo papuvusios, juodmargės. Šiame dvokiančiame skystame jovale pasitaikydavo retkarčiais koks raumenų pluoštas, sumirksėdavo retos riebalų akutės. Naujajam lagery vietoj šio jovalo gaudavome ir tirštos bulvienės su kruopom arba makaronais. Jei prie dieninio maisto davinio pridėtume „Zulage“ – priešpietinę duonos riekę, kurią retom progom gaudavo miško darbininkas, tai jame rastume apie du tūkstančius kalorijų. Taigi vien dėl duonos stokos sunkiai dirbantis kalinys turėjo žūti.
Virtuvės sandėlio lentelė, kurią mes, duonos krovėjai, matėme kabančią, sakė ką kitą. Joje surašytos maisto rūšys ir gramai bylojo, jog kalinys valgo skaniai, sočiai ir gauna kalorijų tiek, kiek reikia dirbant sunkų fizinį darbą. Sandėliuose, į kuriuos mes užeidavome, iš tikrųjų buvo prikrauta gražių maisto atsargų: maišai miltų, kruopų, riebalų, džiovintos arklienos, dešros, margarino ir kt. Kaliniui tekdavo tik dalis šių gėrybių, nes geresnius maisto produktus surydavo privilegijuotieji ir esesmanai. Taigi maisto raciono lentelė, kabanti sandėlyje, neatitiko tikrovės – ji buvo melaginga kaip ir nacių moralė.
Badmiriaujantį kalinį 1943 metais vis dažniau ir dažniau pradėjo lankyti dviejų kilogramų siuntinėliai, bet ir šiuos brangius kąsnius jis turėjo dalintis su kontroliuojančiu esesmanu ir blokiniu. Naujajame lagery tokių siuntinių „apipjaustymas“ pranyko, ir dabar buvo galima gauti neapibrėžtas maisto siuntas.
Laisvėje pavergti žmonės žinojo, kaip naciai mus lagery maitina, todėl kai tik buvo leista, Štuthofo paštą užgriuvo iš gimtinių atkeliavę dėžės, ryšuliai ir maišai“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, parengė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 339–340).
20
offiziellen Dokumenten sind noch nicht zu mir gekommen, – un-
Oficialūs dokumentai manęs dar nepasiekė, – iš-
21
tersuche, wer sie geklaut hat. An Zeitschrift
siaiškink, kas juos pavogė. Žurnalui
''Kūryba''
Kūryba
„Kūryba“
gebe keine
neduok nė vienos
22
Zeile aus meiner Dichtung: biswann bin ich ein Häftling zu Stutt-
eilutės iš mano poezijos: kol aš Stutt-
23
hof, kann ich nicht
hofo kalinys, negaliu
Mittarbeiter
c
Critical note: Mitarbeiter ] vid ex err tt pro t
Mittarbeiter
Mitarbeiter
būti
solcher
tokių
Zeitschriv Zeitschriften
c
Critical note: Zeitschriften ] cor ften pro v
Zeitschriften
žurnalų bendradarbis.
n
Note: Balys Sruoga nebendradarbiavo literatūros ir meno mėnesiniame iliustruotame žurnale Kūryba, kuris leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį žurnalo nr. redagavo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, literatūros kritika apie ją nespausdinta.
sein.
24
Auch mein
Werck
c
Critical note: Werk ] vid ex err ck pro k
Werck
Werk
Savo kūrinį
„Apyaušrio Dalia“
„Apyaušrio Dalia“
n
Note: Balio Sruogos istorinė drama Apyaušrio dalia, skirta lietuvių kultūros dekadai Maskvoje, pradėta rašyti greičiausiai 1940 m. lapkričio mėn., baigta 1941 m. kovo mėn., tuo metu dar nebuvo išleista. Rašytojas dvi tuo metu parašytas dramas Kazimieras Sapiega ir Apyaušrio dalia planavo išspausdinti 1941 m. „Sakalo“ leidykloje, leidėjui Antanui Kniūkštai siūlė: „Ar Valstybinę leidyklą interesuotų toks veikalas?
Tad jei Valstybinė leidykla norėtų kurį iš šių mano veikalų leisti – tuojau atsiųsčiau. „Apyaušrio Dalia“ spaudai labiau paruošta“ (Balio Sruogos laiškas Antanui Kniūkštai, iš Vilniaus – į Kauną, 1941-09-10, in: MLLM ER1 1656, l. 1r). Antanas Kniūkšta 1941-09-12 laiško viršuje paliko prierašą raudonu pieštuku: „Taip!“; „P. Grušui / Paprašyti autorių, kad atsiųstų naujų veikalų rankraščius susipažinti“. Balys Sruoga užgniaužtą kultūrinį gyvenimą okupacijos sąlygomis trumpai apibūdino Jurgiui Baltrušaičiui: „Literatūros laikraščio ar žurnalo jokio neleidžiama. Taip pat neturime Vilniuje rašytojų organizacijos. Knygų leidimą tvarko Valstybinė leidykla Kaune monopolinėmis teisėmis, turinti vokietį komisarą ir 3 direktorius (Kniūkšta, Pryšmantas ir koks tai Petreikis). Knygų kol kas mažai tepasirodo. Aš turiu parašęs dvi naujas dideles dramas, bet jos kol kas dar turi pagulėti“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Jurgiui Baltrušaičiui, iš Vilniaus – į Paryžių, 1942-05-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 693, l. 1v). Drama Apyaušrio Dalia pasirodė tik pokariu, žr. Balys Sruoga, Apyaušrio dalia, atsakomasis redaktorius Valys Drazdauskas, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945, p. 1–245.
Pjesės autografus žr. Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis pieštuku (4 užrašų knygutės), in: LLTI BR, f. 1, b. 3902, nr. 1, l. 1–54r, nr. 2, l. 55–112r, nr. 3, l. 113–125r, nr. 4, l. 1–18r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis su autoriniais pataisymais, išbraukymais, prierašais raudonu rašalu, in: LLTI BR, f. 1, b. 3901, l. 1–218r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalia, radijo santrauka, mašinraštis, in: LLTI BR, f. 1, b. 5779, l. 1–53r.
wollte ich dem Verlag nur
irgi norėčiau atiduoti leidyklai tik
25
in dem Fall geben: wenn Du kein Geld hättest und keinen
tokiu atveju, jei Tu neturėtum pinigų ir negalėtum rasti kitos
26
anderen Ausweg findest… Als Häftling zu Stutthof kann ich
išeities… Kaip Stutthofo kalinys, aš
27
nicht die Korrekturbogen lesen und verbessern: wenn ich
negaliu nei skaityti, nei taisyti korektūros lankų: jei
28
kann nicht die Arbeit abfertigen, mein künstlerisches Gewissen
negaliu pabaigti darbo, menininko sąžinė
29
gestattet mir nicht die Werken zu publizieren. Ich bin ein
neleidžia man publikuoti kūrinių. Aš esu
30
Dichter, will und werde Dichter bleiben bis letzten meinen
poetas, noriu ir liksiu poetu iki paskutinės savo
31
Lebenstunden,
c
Critical note: Lebens[s]tunden ] vid ex err om sec s
Lebenstunden,
Lebensstunden,
gyvenimo valandos,
über keine Politik will ich hören.
nenoriu girdėti apie jokią politiką.
Die
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei
Trei
„Trejos
32
Devyneri
Devyneri
devynerios“
gegen Erkältung
nuo peršalimo
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
rechtzeitig: ich habe schon
laiku: man jau
33
längere Zeit Bronchitis, – das half mir. In
kurį laiką bronchitas, – tai man padėjo.
diesiegen
c
Critical note: diesegen ] vid ex err si pro s
diesiegen
diesegen
Tokiomis
Umständen
sąlygomis
34
die Erkältung wird mich oft besuchen – diese
peršalimas mane dažnai lankys –
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
brauche
man reikia šių vaistų.
35
ich. Danke alle
Ačiū visiems
Koleegen Kollegen ,
c
Critical note: Kollegen ] cor l pro e
Kollegen,
bendradarbiams,
besonders Kazys, für den Tabak. Auch Kaffee-
ypač Kaziui,
n
Note: Baliui Sruogai tabaką dažnai siuntė buvęs jo studentas, o vėliau kolega rašytojas Kazys Boruta. Balys Sruoga žmonos ne kartą prašė padėkoti savo mokiniams: „Ačiū […] ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui Kaziui. Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai“ [„bedanke […] besonders vierzigjährigen Jüngling Kazys. Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten“] (žr. sekantį Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei Sruogienei, siųstą iš Štuthofo į Vilnių, rašytą 1943-11-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 24, l. 1r).
Kazys Boruta, prisimindamas susitikimą su Baliu Sruoga pokariu, pabrėžė tabako ir pypkės leitmotyvą: „…O paskui… gavau iš Sruogos jo apgraužtą Štuthofo pypkę ir tabako krepšį. Širdyje gera pasidarė, o akyse šviesiau…
– Na, tai užsirūkysim pypkes, – tariau, išsitraukdamas prieš pora metų sumainytą su Sruoga pypkę.
Sruoga greitai ją atpažino ir prisiminė:
– O tavo pypkė, trauk ją velniai, – tarė, – išlėkė pro Štuthofo kaminą, galbūt su tavo likimu, užtat aš gyvas likau… Štai čia mano lagerinė pypkė… Žmona atsuntė…
Aš pasižiūrėjau į pypkę ir vos ją atpažinau: apgraužtu kandikliu ir visa apdegusi. O tai buvo mano išeiginė pypkė, kurią prieš pusantrų metų įdaviau Sruogos žmonai su kapšiu tabako, kad persiųstų jam į lagerį. Atidžiai ją apžiūrėjau, galvodamas, ką išgyveno tas, kuris ją rūkė, ir mano žvilgsnyje kažkas šmėkštelėjo, ir ranka krūptelėjo.
– Gal manai, kad ir šita tavo pypkė? – įtarė Sruoga. – Ne, brač!.. Ją man žmona atsiuntė su kapšiu gero tabako… Kukūrė kapas tabaką pagrobė, o pypkę išlaikiau… Tik rūkiau dažnai samanas ir pernykščius lapus…“ (Kazys Boruta, „Pypkių mainai“, in: Balys Didysis: Atsiminimai apie Balį Sruogą, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 285).
už tabaką. Už kavos
36
mischung. Ich lebe von deinen Briefen und Sendungen wie
mišinį irgi. Tavo laiškų ir siuntinių dėka gyvenu kaip
37
in dem Traum. Ich bin
sapne. Esu
hiffslos
c
Critical note: hilflos ] vid ex err ffsl pro lfl
hiffslos
hilflos
bejėgis
meine
gefühle Gefühle
c
Critical note: Gefühle ] cor G pro min
Gefühle
išreikšti savo jausmus
fur
c
Critical note: für ] vid ex err u pro ü
fur
für
Euch aus-
Jums,
38
zussprechen, meine guten, meine
mano geros, mano
L unendlich
c
Critical note: unendlich ] cor pro L
unendlich
be galo
geliebten Geister.
mylimos dvasios.
39
Kusse
c
Critical note: Küsse ] vid ex err u pro ü
Kusse
Küsse
Bučiuoju
Euch
Jus
Beide.
c
Critical note: beide ] vid ex err B pro min
Beide.
beide.
40
Eure
Jūsų
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, abs sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
iukas
Baliukas
n
Note: Šio Balio Sruogos laiško Štuthofo laiškų rinkinyje (LLTI BR, f. 53, b. 1303) nėra. Jo istoriją aprašė Vacys Reimeris:
„Tvarkydamas savo archyvą radau kažkaip užsigulėjusį voką su anuometiniam Rašytojų sąjungos vadovui E. Mieželaičiui rašytu V. Sruogienės laišku ir įdomia Balį Sruogą Stutthofo („Dievų miško“) lagery primenančia medžiaga. Nebeprisimenu kuria dingstimi E. Mieželaitis tada man (dirbusiam „Literatūros ir meno“ savaitrašty) perdavė šį laišką ir kaip jis buvo panaudotas.
Manau, teisingai pasielgsiu perduodamas šią medžiagą Jūsų Institutui, kad ji būtų prijungta prie kito Balį Sruogą primenančio archyvo“ (Vacio Reimerio laiškas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, [pasirašytas mašinraštis], Vilnius, 2016-10-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 1617, nr. 1–2, l. 1r).
Vanda Sruogienė kreipėsi į Eduardą Mieželaitį, jam perduodama Balio Sruogos archyvo medžiagą:
„Gerbiamasis,
ačiū už laišką ir Jūsų poezijos knygas, kurias jau prieš tai esame su Dalia gavusios. Leidžiamą Lietuvoje spaudą sekame ir, kas mus domina, – gauname, tad nevarkite siųsdamas mums knygas. Deja, savo leidinių, lygiai kaip Borutos „Baltaragio malūno“, atsiųsti negalime, nes laidos visiškai išsemtos.
Čia pat pridedu vieną iš pamirštųjų ir Čikagos „Naujienose“ [1922 m. Kalėdų nr.] spausdintų Balio Sruogos veikalų [legendinio siužeto poemą Jūrūnas, l. 1–7r], keletą nuotraukų iš jo laiškų, rašytų vokiečių KZ, keletą jo nelaimės draugo [Aleksandro Kantvilo] pieštų vaizdų iš jų klaikaus gyvenimo reprodukcijų ir vieną originalų laišką. Gal tą medžiagą galima būtų deponuoti Literatūros muziejuje?
Malonu, kad susidomėjote mūsų trobelės [namų Kaune] likimu. Joje gyvena labai neramūs ir savanaudiški žmonės, kurie ne tik baigia išgrobstyti Rašytojo materialinį palikimą, bet savo barniais ir nesantaika profanuoja vietą, kurią jis taip mylėjo, kur rašė ir kūrė. Prašau nesitenkinti informacijomis iš vieno kurio tos sodybos gyventojo, bet išklausyti ir kitus. Už tos vietos apsaugojimą nuo išniekinimo būtumėm Jums labai dėkingos.
Viso geriausio iš mudviejų abiejų.
V. Sruogienė“ (Vandos Sruogienės laiškas Eduardui Mieželaičiui, iš Čikagos – į Vilnių, 1960-02-29, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., nr. 3–4, l. 1r).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, den 7 November 1943
1
Adresse
c
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
Adresse
Adresse:
Adresas:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
den 7
Nowember
c
Critical note: November ] vid ex err w pro v
Nowember
November
1943
1943 [metų] lapkričio 7 diena
6
Vanduk, miela, mylima!
3 Bilder, Buch
3 fotografijas, knygą
u. s. w.
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.
ir t. t.
über Frau
gavau per ponią
7
Blažienė habe ich bekommen – das war eine Freude
Blažienę – tai buvo
8
für mich! Aber –
man džiaugsmo!
n
Note: Pulkininko Vinco Blažio (1895–1978) žmonos siuntinys, kuriame perduoti lageryje neleistini dalykai - fotografijos ir asmeninės knygos: „Kai norėdavom gauti fotografiją, kuri čia griežtai buvo draudžiama, prašydavom į siuntinį įdėti tokios tai firmos (įrašydavom fotografo pavardę ar foto studijos pavadinimą) pyragaičių, dantims miltelių ar tiesiog vaistų širdžiai sustiprinti…“ (A[ntanas] Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago, „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 95); buvo galima „gauti iš SS bibliotekos knygų“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 181).
Gautas fotografijas Balys Sruoga brangino: „Su savim nešiodavosi žmonos ir dukros nuotraukas, kurias rodydavo ir mums“ ([„Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą“], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Neaišku, apie kokią konkrečią jam atsiųstą knygą Balys Sruoga rašė, nes tolesniuose laiškuose apie ją refleksijų nebėra.
Knygų, stiprinančių žmogų, poreikį lageryje juto visi kaliniai: „Knygos alkis pagavo ir mane. Keista, tokio per visą gyvenimą nesu, atrodo, turėjęs. Dar, rodos, nebuvo praėjęs ilgas laikas, kai mes čia esame, tačiau bedugnė, į kurią buvome įstumti su kūnu ir dvasia, šaukėsi dvasinės atgaivos. Nuovargis ir išsekimas dar labai kliudė susitelkti ir galvoti, bet knyga teikė poilsį, atsigavimą, pasisotinimą. Ji perkėlė tave į visai kitą pasaulį. Bent keletai pusvalandžių ji nešė savotišką katarsis – apsivalymą. Tai jutau ne tik aš – visi. Net tie, kurie savo gyvenime knygos nebuvo mėgę, nešiojosi ją dabar rankoj ir, užsislėpę už bloko kertės, ją skaitinėjo. Knyga buvo savotiškas žaibolaidis mūsų mintims ar nuotaikoms“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 184).
Bet,
Mein
c
Critical note: mein ] vid ex err M pro min
Mein
mein
Gott, –
Dieve mano,
Wanduk,
Vanduk,
Vanduk,
wie traurig siehst Du aus! Heute
kaip Tu liūdnai atrodai! Šiandien
9
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Briefe von Dir
2 laiškai nuo Tavęs
u.
c
Critical note: u. ] u[nd]
u.
ir
eins – von
1 nuo
bruder Bruder
c
Critical note: Bruder ] cor B pro min
Bruder
brolio
Josef.
c
Critical note: Jose[p]f[h] ] vid ex err f pro pfh
Josef.
Josepfh.
Juozapo.
n
Note: Baliui Sruogai į Štuthofo lagerį adresuoti žmonos ir brolio Juozapo Sruogos laiškai neišliko. Tik iš Balio Sruogos laiškuose išsakytų apibūdinimų galima numanyti, kas jam rašė į lagerį, kokie buvo adresantų laiškai. Išliko tik keletas Baliui Sruogai adresuotų bičiulių filosofo Vladimiro Šilkarskio ir istorikės Marijos Krasauskaitės laiškų.
So lange, so gute Briefe!
Tokie ilgi, tokie geri laiškai!
10
In voriger Woche
Praeitą savaitę
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
2 Paketten von
2 siuntiniai nuo
dir Dir ,
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir,
Tavęs,
1 – von
1 nuo
Maciunas
Maciūnas
Maciūno
und 1 –
ir 1
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
11
Vater! Vorige Woche war besonders glücklich! Ich weiss nicht, wie konnte
tėvo!
n
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 26 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („42. Puloveris. Pirštinės. Skilandis. Sviesto 400 gr. Truputis kavos. Tabokos did[elis] maišelis, buteliukas nuo Sirolino su šermukšnine. Cukraus 1/4 klg.“); Kazimieras Daugirdas spalio mėn. 18 d. iš Būgių išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („43. Siuntinys iš tėvo: kojinės, pirštinės, kumpio gabalas“); Vincas Maciūnas spalio mėn. 29 d. išsiuntė siuntinį („44. Lašinių 500 gr. Cukraus 1/4 klg. Papirosų 5 dėž. Svogūnų 6“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
Praėjusi savaitė buvo ypač laiminga! Nežinau, kaip galėčiau
12
ich meine Dankbarkeit Euch allen aussprechen!
išreikšti savo dėkingumą Jums visiems!
Pullower
c
Critical note: Pullover ] vid ex err w pro v
Pullower
Pullover
Megztinis
ist
13
vundervoll!
c
Critical note: vundervoll ] vid ex err v pro w
vundervoll!
wundervoll!
nuostabus!
Ich wollte Dir deine 2 Paar
Aš norėjau Tau atgal išsiųsti 2 poras
Hanschuhe
c
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
Hanschuhe
Handschuhe
pirštinių,
zurückschicken,
14
aber könnte ich nicht das machen. Jetzt mit warmen Sachen bin
bet negalėjau to padaryti. Dabar esu visiškai aprūpintas šiltais
15
ich vollständig
b versorgt , –
c
Critical note: versorgt ] cor v pro b
versorgt, –
drabužiais, –
mehr brauche ich nichts. Alle Sendun-
daugiau man nieko nereikia. Visi siun-
16
gen
tiniai
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
ateina
in voller Ordnung. Auch das Geld (200 Mr) ist wieder
tvarkingi. Vėl gavau pinigų (200 Mr).
17
gekommen.
Mik
c
Critical note: Mi[t] ] cor t pro vid k
Mik
Mit
Lebensmitteln bin ich auch reichlich versorgt.
Maistu taip pat esu gerai aprūpintas.
18
Diese Mitteln verbrauche ich gewöhnlich zum Mittag, da ich mit
Šiuos maisto produktus aš paprastai suvalgau per pietus, nes man
19
dem Geschmack unseres Koches bin
nepatinka mūsų virėjo
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
einverstanden. Die
skonis.
n
Note: Lagerio duonos ypatumus (valgiaraštį) apibūdino virtuvės sandėlyje dirbę duonos krovėjai: „Pagrindinis kalinio maistas buvo duona, jos per dieną jis gaudavo 200–300 gramų. Bloko duonraikys dalindavo duoną ryte ir vakare. Pusryčiams ant riekelės užmesdavo šlaką rausvo marmelado, o vakare – keletą gramų margarino. Naujajame lagery vienąkart per savaitę, dažniausiai šeštadieniais, pridėdavo dar keletą gramų kraujinės arba arklinės dešros.
Duoną atveždavo sunkvežimiais iš Dancigo arba arkliu iš Štuthofo miestelio. Ji, matyt, buvo specialiai kaliniams kepama, nes iš jos visada galėjai išplauti smulkių netirpstančių priemaišų. Ryte ir vakare prie duonos gaudavome puslitrį kavos – rusvo raistų vandenėlio. Pietums įpildavo apie litrą sriubos, išvirtos iš griežčių, kopūstų ir pripuvusių morkų. Bulvių joje pasimaišydavo retai, ir tos dažniausiai būdavo papuvusios, juodmargės. Šiame dvokiančiame skystame jovale pasitaikydavo retkarčiais koks raumenų pluoštas, sumirksėdavo retos riebalų akutės. Naujajam lagery vietoj šio jovalo gaudavome ir tirštos bulvienės su kruopom arba makaronais. Jei prie dieninio maisto davinio pridėtume „Zulage“ – priešpietinę duonos riekę, kurią retom progom gaudavo miško darbininkas, tai jame rastume apie du tūkstančius kalorijų. Taigi vien dėl duonos stokos sunkiai dirbantis kalinys turėjo žūti.
Virtuvės sandėlio lentelė, kurią mes, duonos krovėjai, matėme kabančią, sakė ką kitą. Joje surašytos maisto rūšys ir gramai bylojo, jog kalinys valgo skaniai, sočiai ir gauna kalorijų tiek, kiek reikia dirbant sunkų fizinį darbą. Sandėliuose, į kuriuos mes užeidavome, iš tikrųjų buvo prikrauta gražių maisto atsargų: maišai miltų, kruopų, riebalų, džiovintos arklienos, dešros, margarino ir kt. Kaliniui tekdavo tik dalis šių gėrybių, nes geresnius maisto produktus surydavo privilegijuotieji ir esesmanai. Taigi maisto raciono lentelė, kabanti sandėlyje, neatitiko tikrovės – ji buvo melaginga kaip ir nacių moralė.
Badmiriaujantį kalinį 1943 metais vis dažniau ir dažniau pradėjo lankyti dviejų kilogramų siuntinėliai, bet ir šiuos brangius kąsnius jis turėjo dalintis su kontroliuojančiu esesmanu ir blokiniu. Naujajame lagery tokių siuntinių „apipjaustymas“ pranyko, ir dabar buvo galima gauti neapibrėžtas maisto siuntas.
Laisvėje pavergti žmonės žinojo, kaip naciai mus lagery maitina, todėl kai tik buvo leista, Štuthofo paštą užgriuvo iš gimtinių atkeliavę dėžės, ryšuliai ir maišai“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, parengė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 339–340).
20
offiziellen Dokumenten sind noch nicht zu mir gekommen, – un-
Oficialūs dokumentai manęs dar nepasiekė, – iš-
21
tersuche, wer sie geklaut hat. An Zeitschrift
siaiškink, kas juos pavogė. Žurnalui
''Kūryba''
Kūryba
„Kūryba“
gebe keine
neduok nė vienos
22
Zeile aus meiner Dichtung: biswann bin ich ein Häftling zu Stutt-
eilutės iš mano poezijos: kol aš Stutt-
23
hof, kann ich nicht
hofo kalinys, negaliu
Mittarbeiter
c
Critical note: Mitarbeiter ] vid ex err tt pro t
Mittarbeiter
Mitarbeiter
būti
solcher
tokių
Zeitschriv Zeitschriften
c
Critical note: Zeitschriften ] cor ften pro v
Zeitschriften
žurnalų bendradarbis.
n
Note: Balys Sruoga nebendradarbiavo literatūros ir meno mėnesiniame iliustruotame žurnale Kūryba, kuris leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį žurnalo nr. redagavo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, literatūros kritika apie ją nespausdinta.
sein.
24
Auch mein
Werck
c
Critical note: Werk ] vid ex err ck pro k
Werck
Werk
Savo kūrinį
„Apyaušrio Dalia“
„Apyaušrio Dalia“
n
Note: Balio Sruogos istorinė drama Apyaušrio dalia, skirta lietuvių kultūros dekadai Maskvoje, pradėta rašyti greičiausiai 1940 m. lapkričio mėn., baigta 1941 m. kovo mėn., tuo metu dar nebuvo išleista. Rašytojas dvi tuo metu parašytas dramas Kazimieras Sapiega ir Apyaušrio dalia planavo išspausdinti 1941 m. „Sakalo“ leidykloje, leidėjui Antanui Kniūkštai siūlė: „Ar Valstybinę leidyklą interesuotų toks veikalas?
Tad jei Valstybinė leidykla norėtų kurį iš šių mano veikalų leisti – tuojau atsiųsčiau. „Apyaušrio Dalia“ spaudai labiau paruošta“ (Balio Sruogos laiškas Antanui Kniūkštai, iš Vilniaus – į Kauną, 1941-09-10, in: MLLM ER1 1656, l. 1r). Antanas Kniūkšta 1941-09-12 laiško viršuje paliko prierašą raudonu pieštuku: „Taip!“; „P. Grušui / Paprašyti autorių, kad atsiųstų naujų veikalų rankraščius susipažinti“. Balys Sruoga užgniaužtą kultūrinį gyvenimą okupacijos sąlygomis trumpai apibūdino Jurgiui Baltrušaičiui: „Literatūros laikraščio ar žurnalo jokio neleidžiama. Taip pat neturime Vilniuje rašytojų organizacijos. Knygų leidimą tvarko Valstybinė leidykla Kaune monopolinėmis teisėmis, turinti vokietį komisarą ir 3 direktorius (Kniūkšta, Pryšmantas ir koks tai Petreikis). Knygų kol kas mažai tepasirodo. Aš turiu parašęs dvi naujas dideles dramas, bet jos kol kas dar turi pagulėti“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Jurgiui Baltrušaičiui, iš Vilniaus – į Paryžių, 1942-05-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 693, l. 1v). Drama Apyaušrio Dalia pasirodė tik pokariu, žr. Balys Sruoga, Apyaušrio dalia, atsakomasis redaktorius Valys Drazdauskas, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945, p. 1–245.
Pjesės autografus žr. Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis pieštuku (4 užrašų knygutės), in: LLTI BR, f. 1, b. 3902, nr. 1, l. 1–54r, nr. 2, l. 55–112r, nr. 3, l. 113–125r, nr. 4, l. 1–18r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis su autoriniais pataisymais, išbraukymais, prierašais raudonu rašalu, in: LLTI BR, f. 1, b. 3901, l. 1–218r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalia, radijo santrauka, mašinraštis, in: LLTI BR, f. 1, b. 5779, l. 1–53r.
wollte ich dem Verlag nur
irgi norėčiau atiduoti leidyklai tik
25
in dem Fall geben: wenn Du kein Geld hättest und keinen
tokiu atveju, jei Tu neturėtum pinigų ir negalėtum rasti kitos
26
anderen Ausweg findest… Als Häftling zu Stutthof kann ich
išeities… Kaip Stutthofo kalinys, aš
27
nicht die Korrekturbogen lesen und verbessern: wenn ich
negaliu nei skaityti, nei taisyti korektūros lankų: jei
28
kann nicht die Arbeit abfertigen, mein künstlerisches Gewissen
negaliu pabaigti darbo, menininko sąžinė
29
gestattet mir nicht die Werken zu publizieren. Ich bin ein
neleidžia man publikuoti kūrinių. Aš esu
30
Dichter, will und werde Dichter bleiben bis letzten meinen
poetas, noriu ir liksiu poetu iki paskutinės savo
31
Lebenstunden,
c
Critical note: Lebens[s]tunden ] vid ex err om sec s
Lebenstunden,
Lebensstunden,
gyvenimo valandos,
über keine Politik will ich hören.
nenoriu girdėti apie jokią politiką.
Die
Ol.
c
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei
Trei
„Trejos
32
Devyneri
Devyneri
devynerios“
gegen Erkältung
nuo peršalimo
komen
c
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
komen
kommen
atėjo
rechtzeitig: ich habe schon
laiku: man jau
33
längere Zeit Bronchitis, – das half mir. In
kurį laiką bronchitas, – tai man padėjo.
diesiegen
c
Critical note: diesegen ] vid ex err si pro s
diesiegen
diesegen
Tokiomis
Umständen
sąlygomis
34
die Erkältung wird mich oft besuchen – diese
peršalimas mane dažnai lankys –
Ärzneien
c
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
Ärzneien
Arzneien
brauche
man reikia šių vaistų.
35
ich. Danke alle
Ačiū visiems
Koleegen Kollegen ,
c
Critical note: Kollegen ] cor l pro e
Kollegen,
bendradarbiams,
besonders Kazys, für den Tabak. Auch Kaffee-
ypač Kaziui,
n
Note: Baliui Sruogai tabaką dažnai siuntė buvęs jo studentas, o vėliau kolega rašytojas Kazys Boruta. Balys Sruoga žmonos ne kartą prašė padėkoti savo mokiniams: „Ačiū […] ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui Kaziui. Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai“ [„bedanke […] besonders vierzigjährigen Jüngling Kazys. Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten“] (žr. sekantį Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei Sruogienei, siųstą iš Štuthofo į Vilnių, rašytą 1943-11-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 24, l. 1r).
Kazys Boruta, prisimindamas susitikimą su Baliu Sruoga pokariu, pabrėžė tabako ir pypkės leitmotyvą: „…O paskui… gavau iš Sruogos jo apgraužtą Štuthofo pypkę ir tabako krepšį. Širdyje gera pasidarė, o akyse šviesiau…
– Na, tai užsirūkysim pypkes, – tariau, išsitraukdamas prieš pora metų sumainytą su Sruoga pypkę.
Sruoga greitai ją atpažino ir prisiminė:
– O tavo pypkė, trauk ją velniai, – tarė, – išlėkė pro Štuthofo kaminą, galbūt su tavo likimu, užtat aš gyvas likau… Štai čia mano lagerinė pypkė… Žmona atsuntė…
Aš pasižiūrėjau į pypkę ir vos ją atpažinau: apgraužtu kandikliu ir visa apdegusi. O tai buvo mano išeiginė pypkė, kurią prieš pusantrų metų įdaviau Sruogos žmonai su kapšiu tabako, kad persiųstų jam į lagerį. Atidžiai ją apžiūrėjau, galvodamas, ką išgyveno tas, kuris ją rūkė, ir mano žvilgsnyje kažkas šmėkštelėjo, ir ranka krūptelėjo.
– Gal manai, kad ir šita tavo pypkė? – įtarė Sruoga. – Ne, brač!.. Ją man žmona atsiuntė su kapšiu gero tabako… Kukūrė kapas tabaką pagrobė, o pypkę išlaikiau… Tik rūkiau dažnai samanas ir pernykščius lapus…“ (Kazys Boruta, „Pypkių mainai“, in: Balys Didysis: Atsiminimai apie Balį Sruogą, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 285).
už tabaką. Už kavos
36
mischung. Ich lebe von deinen Briefen und Sendungen wie
mišinį irgi. Tavo laiškų ir siuntinių dėka gyvenu kaip
37
in dem Traum. Ich bin
sapne. Esu
hiffslos
c
Critical note: hilflos ] vid ex err ffsl pro lfl
hiffslos
hilflos
bejėgis
meine
gefühle Gefühle
c
Critical note: Gefühle ] cor G pro min
Gefühle
išreikšti savo jausmus
fur
c
Critical note: für ] vid ex err u pro ü
fur
für
Euch aus-
Jums,
38
zussprechen, meine guten, meine
mano geros, mano
L unendlich
c
Critical note: unendlich ] cor pro L
unendlich
be galo
geliebten Geister.
mylimos dvasios.
39
Kusse
c
Critical note: Küsse ] vid ex err u pro ü
Kusse
Küsse
Bučiuoju
Euch
Jus
Beide.
c
Critical note: beide ] vid ex err B pro min
Beide.
beide.
40
Eure
Jūsų
Baliuks
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, abs sec a
p
Physical note: [1r] //
Baliuks
iukas
Baliukas
n
Note: Šio Balio Sruogos laiško Štuthofo laiškų rinkinyje (LLTI BR, f. 53, b. 1303) nėra. Jo istoriją aprašė Vacys Reimeris:
„Tvarkydamas savo archyvą radau kažkaip užsigulėjusį voką su anuometiniam Rašytojų sąjungos vadovui E. Mieželaičiui rašytu V. Sruogienės laišku ir įdomia Balį Sruogą Stutthofo („Dievų miško“) lagery primenančia medžiaga. Nebeprisimenu kuria dingstimi E. Mieželaitis tada man (dirbusiam „Literatūros ir meno“ savaitrašty) perdavė šį laišką ir kaip jis buvo panaudotas.
Manau, teisingai pasielgsiu perduodamas šią medžiagą Jūsų Institutui, kad ji būtų prijungta prie kito Balį Sruogą primenančio archyvo“ (Vacio Reimerio laiškas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, [pasirašytas mašinraštis], Vilnius, 2016-10-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 1617, nr. 1–2, l. 1r).
Vanda Sruogienė kreipėsi į Eduardą Mieželaitį, jam perduodama Balio Sruogos archyvo medžiagą:
„Gerbiamasis,
ačiū už laišką ir Jūsų poezijos knygas, kurias jau prieš tai esame su Dalia gavusios. Leidžiamą Lietuvoje spaudą sekame ir, kas mus domina, – gauname, tad nevarkite siųsdamas mums knygas. Deja, savo leidinių, lygiai kaip Borutos „Baltaragio malūno“, atsiųsti negalime, nes laidos visiškai išsemtos.
Čia pat pridedu vieną iš pamirštųjų ir Čikagos „Naujienose“ [1922 m. Kalėdų nr.] spausdintų Balio Sruogos veikalų [legendinio siužeto poemą Jūrūnas, l. 1–7r], keletą nuotraukų iš jo laiškų, rašytų vokiečių KZ, keletą jo nelaimės draugo [Aleksandro Kantvilo] pieštų vaizdų iš jų klaikaus gyvenimo reprodukcijų ir vieną originalų laišką. Gal tą medžiagą galima būtų deponuoti Literatūros muziejuje?
Malonu, kad susidomėjote mūsų trobelės [namų Kaune] likimu. Joje gyvena labai neramūs ir savanaudiški žmonės, kurie ne tik baigia išgrobstyti Rašytojo materialinį palikimą, bet savo barniais ir nesantaika profanuoja vietą, kurią jis taip mylėjo, kur rašė ir kūrė. Prašau nesitenkinti informacijomis iš vieno kurio tos sodybos gyventojo, bet išklausyti ir kitus. Už tos vietos apsaugojimą nuo išniekinimo būtumėm Jums labai dėkingos.
Viso geriausio iš mudviejų abiejų.
V. Sruogienė“ (Vandos Sruogienės laiškas Eduardui Mieželaičiui, iš Čikagos – į Vilnių, 1960-02-29, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., nr. 3–4, l. 1r).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Wilna
c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
Wilna
Vilnius
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: Adresse ] sub sign curv lin
a1
Line number 4
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number 5
Critical note: November ] vid ex err w pro v
a1
Line number 6
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
a4
Line number 8
Note: Pulkininko Vinco Blažio (1895–1978) žmonos siuntinys, kuriame perduoti lageryje neleistini dalykai - fotografijos ir asmeninės knygos: „Kai norėdavom gauti fotografiją, kuri čia griežtai buvo draudžiama, prašydavom į siuntinį įdėti tokios tai firmos (įrašydavom fotografo pavardę ar foto studijos pavadinimą) pyragaičių, dantims miltelių ar tiesiog vaistų širdžiai sustiprinti…“ (A[ntanas] Gervydas, Už spygliuotų vielų, Chicago, „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 95); buvo galima „gauti iš SS bibliotekos knygų“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 181).
Gautas fotografijas Balys Sruoga brangino: „Su savim nešiodavosi žmonos ir dukros nuotraukas, kurias rodydavo ir mums“ ([„Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą“], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Neaišku, apie kokią konkrečią jam atsiųstą knygą Balys Sruoga rašė, nes tolesniuose laiškuose apie ją refleksijų nebėra.
Knygų, stiprinančių žmogų, poreikį lageryje juto visi kaliniai: „Knygos alkis pagavo ir mane. Keista, tokio per visą gyvenimą nesu, atrodo, turėjęs. Dar, rodos, nebuvo praėjęs ilgas laikas, kai mes čia esame, tačiau bedugnė, į kurią buvome įstumti su kūnu ir dvasia, šaukėsi dvasinės atgaivos. Nuovargis ir išsekimas dar labai kliudė susitelkti ir galvoti, bet knyga teikė poilsį, atsigavimą, pasisotinimą. Ji perkėlė tave į visai kitą pasaulį. Bent keletai pusvalandžių ji nešė savotišką katarsis – apsivalymą. Tai jutau ne tik aš – visi. Net tie, kurie savo gyvenime knygos nebuvo mėgę, nešiojosi ją dabar rankoj ir, užsislėpę už bloko kertės, ją skaitinėjo. Knyga buvo savotiškas žaibolaidis mūsų mintims ar nuotaikoms“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 184).
a1
Line number 8
Critical note: mein ] vid ex err M pro min
a1
Line number 9
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
a1
Line number 9
Critical note: u. ] u[nd]
a1
Line number 9
Critical note: Bruder ] cor B pro min
a1
Line number 9
Critical note: Jose[p]f[h] ] vid ex err f pro pfh
a4
Line number 9
Note: Baliui Sruogai į Štuthofo lagerį adresuoti žmonos ir brolio Juozapo Sruogos laiškai neišliko. Tik iš Balio Sruogos laiškuose išsakytų apibūdinimų galima numanyti, kas jam rašė į lagerį, kokie buvo adresantų laiškai. Išliko tik keletas Baliui Sruogai adresuotų bičiulių filosofo Vladimiro Šilkarskio ir istorikės Marijos Krasauskaitės laiškų.
a1
Line number 10
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
a1
Line number 10
Critical note: Dir ] cor D pro min
a1
Line number 10
Critical note: von ] vid ex err m pro n
a4
Line number 11
Note: Vanda Sruogienė spalio mėn. 26 d. Baliui Sruogai išsiuntė siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („42. Puloveris. Pirštinės. Skilandis. Sviesto 400 gr. Truputis kavos. Tabokos did[elis] maišelis, buteliukas nuo Sirolino su šermukšnine. Cukraus 1/4 klg.“); Kazimieras Daugirdas spalio mėn. 18 d. iš Būgių išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („43. Siuntinys iš tėvo: kojinės, pirštinės, kumpio gabalas“); Vincas Maciūnas spalio mėn. 29 d. išsiuntė siuntinį („44. Lašinių 500 gr. Cukraus 1/4 klg. Papirosų 5 dėž. Svogūnų 6“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
a1
Line number 12
Critical note: Pullover ] vid ex err w pro v
a1
Line number 13
Critical note: vundervoll ] vid ex err v pro w
a1
Line number 13
Critical note: Han[d]schuhe ] vid ex err om d
a1
Line number 15
Critical note: versorgt ] cor v pro b
a1
Line number 16
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
a1
Line number 17
Critical note: Mi[t] ] cor t pro vid k
a1
Line number 19
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
a4
Line number 19
Note: Lagerio duonos ypatumus (valgiaraštį) apibūdino virtuvės sandėlyje dirbę duonos krovėjai: „Pagrindinis kalinio maistas buvo duona, jos per dieną jis gaudavo 200–300 gramų. Bloko duonraikys dalindavo duoną ryte ir vakare. Pusryčiams ant riekelės užmesdavo šlaką rausvo marmelado, o vakare – keletą gramų margarino. Naujajame lagery vienąkart per savaitę, dažniausiai šeštadieniais, pridėdavo dar keletą gramų kraujinės arba arklinės dešros.
Duoną atveždavo sunkvežimiais iš Dancigo arba arkliu iš Štuthofo miestelio. Ji, matyt, buvo specialiai kaliniams kepama, nes iš jos visada galėjai išplauti smulkių netirpstančių priemaišų. Ryte ir vakare prie duonos gaudavome puslitrį kavos – rusvo raistų vandenėlio. Pietums įpildavo apie litrą sriubos, išvirtos iš griežčių, kopūstų ir pripuvusių morkų. Bulvių joje pasimaišydavo retai, ir tos dažniausiai būdavo papuvusios, juodmargės. Šiame dvokiančiame skystame jovale pasitaikydavo retkarčiais koks raumenų pluoštas, sumirksėdavo retos riebalų akutės. Naujajam lagery vietoj šio jovalo gaudavome ir tirštos bulvienės su kruopom arba makaronais. Jei prie dieninio maisto davinio pridėtume „Zulage“ – priešpietinę duonos riekę, kurią retom progom gaudavo miško darbininkas, tai jame rastume apie du tūkstančius kalorijų. Taigi vien dėl duonos stokos sunkiai dirbantis kalinys turėjo žūti.
Virtuvės sandėlio lentelė, kurią mes, duonos krovėjai, matėme kabančią, sakė ką kitą. Joje surašytos maisto rūšys ir gramai bylojo, jog kalinys valgo skaniai, sočiai ir gauna kalorijų tiek, kiek reikia dirbant sunkų fizinį darbą. Sandėliuose, į kuriuos mes užeidavome, iš tikrųjų buvo prikrauta gražių maisto atsargų: maišai miltų, kruopų, riebalų, džiovintos arklienos, dešros, margarino ir kt. Kaliniui tekdavo tik dalis šių gėrybių, nes geresnius maisto produktus surydavo privilegijuotieji ir esesmanai. Taigi maisto raciono lentelė, kabanti sandėlyje, neatitiko tikrovės – ji buvo melaginga kaip ir nacių moralė.
Badmiriaujantį kalinį 1943 metais vis dažniau ir dažniau pradėjo lankyti dviejų kilogramų siuntinėliai, bet ir šiuos brangius kąsnius jis turėjo dalintis su kontroliuojančiu esesmanu ir blokiniu. Naujajame lagery tokių siuntinių „apipjaustymas“ pranyko, ir dabar buvo galima gauti neapibrėžtas maisto siuntas.
Laisvėje pavergti žmonės žinojo, kaip naciai mus lagery maitina, todėl kai tik buvo leista, Štuthofo paštą užgriuvo iš gimtinių atkeliavę dėžės, ryšuliai ir maišai“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, parengė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 339–340).
a1
Line number 23
Critical note: Mitarbeiter ] vid ex err tt pro t
a1
Line number 23
Critical note: Zeitschriften ] cor ften pro v
a4
Line number 23
Note: Balys Sruoga nebendradarbiavo literatūros ir meno mėnesiniame iliustruotame žurnale Kūryba, kuris leistas 1943 11–1944 05 Kaune. Pirmąjį žurnalo nr. redagavo vyriausiasis redaktorius Stasys Leskaitis, kitus Juozas Keliuotis. Leido Valstybinė leidykla. Žurnale Balio Sruogos kūryba, literatūros kritika apie ją nespausdinta.
a1
Line number 24
Critical note: Werk ] vid ex err ck pro k
a4
Line number 24
Note: Balio Sruogos istorinė drama Apyaušrio dalia, skirta lietuvių kultūros dekadai Maskvoje, pradėta rašyti greičiausiai 1940 m. lapkričio mėn., baigta 1941 m. kovo mėn., tuo metu dar nebuvo išleista. Rašytojas dvi tuo metu parašytas dramas Kazimieras Sapiega ir Apyaušrio dalia planavo išspausdinti 1941 m. „Sakalo“ leidykloje, leidėjui Antanui Kniūkštai siūlė: „Ar Valstybinę leidyklą interesuotų toks veikalas?
Tad jei Valstybinė leidykla norėtų kurį iš šių mano veikalų leisti – tuojau atsiųsčiau. „Apyaušrio Dalia“ spaudai labiau paruošta“ (Balio Sruogos laiškas Antanui Kniūkštai, iš Vilniaus – į Kauną, 1941-09-10, in: MLLM ER1 1656, l. 1r). Antanas Kniūkšta 1941-09-12 laiško viršuje paliko prierašą raudonu pieštuku: „Taip!“; „P. Grušui / Paprašyti autorių, kad atsiųstų naujų veikalų rankraščius susipažinti“. Balys Sruoga užgniaužtą kultūrinį gyvenimą okupacijos sąlygomis trumpai apibūdino Jurgiui Baltrušaičiui: „Literatūros laikraščio ar žurnalo jokio neleidžiama. Taip pat neturime Vilniuje rašytojų organizacijos. Knygų leidimą tvarko Valstybinė leidykla Kaune monopolinėmis teisėmis, turinti vokietį komisarą ir 3 direktorius (Kniūkšta, Pryšmantas ir koks tai Petreikis). Knygų kol kas mažai tepasirodo. Aš turiu parašęs dvi naujas dideles dramas, bet jos kol kas dar turi pagulėti“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Jurgiui Baltrušaičiui, iš Vilniaus – į Paryžių, 1942-05-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 693, l. 1v). Drama Apyaušrio Dalia pasirodė tik pokariu, žr. Balys Sruoga, Apyaušrio dalia, atsakomasis redaktorius Valys Drazdauskas, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945, p. 1–245.
Pjesės autografus žr. Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis pieštuku (4 užrašų knygutės), in: LLTI BR, f. 1, b. 3902, nr. 1, l. 1–54r, nr. 2, l. 55–112r, nr. 3, l. 113–125r, nr. 4, l. 1–18r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalelė, rankraštis su autoriniais pataisymais, išbraukymais, prierašais raudonu rašalu, in: LLTI BR, f. 1, b. 3901, l. 1–218r; Balys Sruoga, Apyaušrio Dalia, radijo santrauka, mašinraštis, in: LLTI BR, f. 1, b. 5779, l. 1–53r.
a1
Line number 31
Critical note: Lebens[s]tunden ] vid ex err om sec s
a1
Line number 31
Critical note: Ol. ] vid Ol[ivenöl]
a1
Line number 32
Critical note: kom[m]en ] vid ex err om sec m
a1
Line number 33
Critical note: diesegen ] vid ex err si pro s
a1
Line number 34
Critical note: Arzneien ] vid ex err Ä pro A
a1
Line number 35
Critical note: Kollegen ] cor l pro e
a4
Line number 35
Note: Baliui Sruogai tabaką dažnai siuntė buvęs jo studentas, o vėliau kolega rašytojas Kazys Boruta. Balys Sruoga žmonos ne kartą prašė padėkoti savo mokiniams: „Ačiū […] ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui Kaziui. Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai“ [„bedanke […] besonders vierzigjährigen Jüngling Kazys. Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten“] (žr. sekantį Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei Sruogienei, siųstą iš Štuthofo į Vilnių, rašytą 1943-11-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 24, l. 1r).
Kazys Boruta, prisimindamas susitikimą su Baliu Sruoga pokariu, pabrėžė tabako ir pypkės leitmotyvą: „…O paskui… gavau iš Sruogos jo apgraužtą Štuthofo pypkę ir tabako krepšį. Širdyje gera pasidarė, o akyse šviesiau…
– Na, tai užsirūkysim pypkes, – tariau, išsitraukdamas prieš pora metų sumainytą su Sruoga pypkę.
Sruoga greitai ją atpažino ir prisiminė:
– O tavo pypkė, trauk ją velniai, – tarė, – išlėkė pro Štuthofo kaminą, galbūt su tavo likimu, užtat aš gyvas likau… Štai čia mano lagerinė pypkė… Žmona atsuntė…
Aš pasižiūrėjau į pypkę ir vos ją atpažinau: apgraužtu kandikliu ir visa apdegusi. O tai buvo mano išeiginė pypkė, kurią prieš pusantrų metų įdaviau Sruogos žmonai su kapšiu tabako, kad persiųstų jam į lagerį. Atidžiai ją apžiūrėjau, galvodamas, ką išgyveno tas, kuris ją rūkė, ir mano žvilgsnyje kažkas šmėkštelėjo, ir ranka krūptelėjo.
– Gal manai, kad ir šita tavo pypkė? – įtarė Sruoga. – Ne, brač!.. Ją man žmona atsiuntė su kapšiu gero tabako… Kukūrė kapas tabaką pagrobė, o pypkę išlaikiau… Tik rūkiau dažnai samanas ir pernykščius lapus…“ (Kazys Boruta, „Pypkių mainai“, in: Balys Didysis: Atsiminimai apie Balį Sruogą, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 285).
a1
Line number 37
Critical note: hilflos ] vid ex err ffsl pro lfl
a1
Line number 37
Critical note: Gefühle ] cor G pro min
a1
Line number 37
Critical note: für ] vid ex err u pro ü
a1
Line number 38
Critical note: unendlich ] cor pro L
a1
Line number 39
Critical note: Küsse ] vid ex err u pro ü
a1
Line number 39
Critical note: beide ] vid ex err B pro min
a1
Line number 40
Critical note: Baliuk[a]s ] sign, abs sec a
a1
Line number 40
Physical note: [1r] //
a4
Line number 40
Note: Šio Balio Sruogos laiško Štuthofo laiškų rinkinyje (LLTI BR, f. 53, b. 1303) nėra. Jo istoriją aprašė Vacys Reimeris:
„Tvarkydamas savo archyvą radau kažkaip užsigulėjusį voką su anuometiniam Rašytojų sąjungos vadovui E. Mieželaičiui rašytu V. Sruogienės laišku ir įdomia Balį Sruogą Stutthofo („Dievų miško“) lagery primenančia medžiaga. Nebeprisimenu kuria dingstimi E. Mieželaitis tada man (dirbusiam „Literatūros ir meno“ savaitrašty) perdavė šį laišką ir kaip jis buvo panaudotas.
Manau, teisingai pasielgsiu perduodamas šią medžiagą Jūsų Institutui, kad ji būtų prijungta prie kito Balį Sruogą primenančio archyvo“ (Vacio Reimerio laiškas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, [pasirašytas mašinraštis], Vilnius, 2016-10-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 1617, nr. 1–2, l. 1r).
Vanda Sruogienė kreipėsi į Eduardą Mieželaitį, jam perduodama Balio Sruogos archyvo medžiagą:
„Gerbiamasis,
ačiū už laišką ir Jūsų poezijos knygas, kurias jau prieš tai esame su Dalia gavusios. Leidžiamą Lietuvoje spaudą sekame ir, kas mus domina, – gauname, tad nevarkite siųsdamas mums knygas. Deja, savo leidinių, lygiai kaip Borutos „Baltaragio malūno“, atsiųsti negalime, nes laidos visiškai išsemtos.
Čia pat pridedu vieną iš pamirštųjų ir Čikagos „Naujienose“ [1922 m. Kalėdų nr.] spausdintų Balio Sruogos veikalų [legendinio siužeto poemą Jūrūnas, l. 1–7r], keletą nuotraukų iš jo laiškų, rašytų vokiečių KZ, keletą jo nelaimės draugo [Aleksandro Kantvilo] pieštų vaizdų iš jų klaikaus gyvenimo reprodukcijų ir vieną originalų laišką. Gal tą medžiagą galima būtų deponuoti Literatūros muziejuje?
Malonu, kad susidomėjote mūsų trobelės [namų Kaune] likimu. Joje gyvena labai neramūs ir savanaudiški žmonės, kurie ne tik baigia išgrobstyti Rašytojo materialinį palikimą, bet savo barniais ir nesantaika profanuoja vietą, kurią jis taip mylėjo, kur rašė ir kūrė. Prašau nesitenkinti informacijomis iš vieno kurio tos sodybos gyventojo, bet išklausyti ir kitus. Už tos vietos apsaugojimą nuo išniekinimo būtumėm Jums labai dėkingos.
Viso geriausio iš mudviejų abiejų.
V. Sruogienė“ (Vandos Sruogienės laiškas Eduardui Mieželaičiui, iš Čikagos – į Vilnių, 1960-02-29, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., nr. 3–4, l. 1r).
a1
Line number c
Critical note: Wilna ] sub sign dua lin
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
a1
Line number g
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_11_07_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_11_07_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_11_07_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_11_07_vs_2v.jpgX (Close panel)
image