Vandai Sruogienei, 1943-11-28

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-11-28

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 24. Laiškas. Rašyta 19,8 × 21,9 cm formato, gelstelėjusio, atplėšto pailgais langeliais popieriaus su vandenženkliu (užrašas PAPI[ERA] [LE]TTRES / [MIRKO]W) lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į tris dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „D 56“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-11-29. Data ir prierašas spaude kita ranka pilku pieštuku: „B“. Pašto cenzūros žymės (kirpta, klijuota). Prie laiško yra vokas (nr. 23). Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „[Po]niai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gtv. 21–3 / Vilnius / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro gatvė 21–3 / Vilnius / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-11-30. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „22“. Voko antroje pusėje – Stutthofo lagerio spaudas. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 402, l. 1r, 2r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 402, l. 59–60 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 23, l. 25 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 402, l. 51–52 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 128–129. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-11-28: Genetinis
  • Witness a2: 1943-11-28: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-11-28: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-11-28: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-11-28, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_11_28_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d.
28.
28
November, 1943
1
Adr.:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 28.
28
November,
1943
1943 [m.] lapkričio 28 d.
6
Vanduk, mylima!
Heute bin ich glücklich: habe 2 Deine Briefe
Šiandien aš laimingas: gavau 2 Tavo laiškus
7
(a. 12–XI
c
Critical note: a. ] contr, a[b]
(a. 12–XI
(XI–12
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
17–XI)
XI–17).
bekommen.
Danke, danke!
Ačiū, ačiū!
In vergangene Woche kamen Paketten:
Praeitą savaitę atkeliavo siuntiniai:
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
von Dir,
nuo Tavęs,
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
Vater (trotz schlech-
tėvo (nepaisant pras-
8
ter Verpackung – in Ordnung – der Tabak ist sehr gut), 1 – von Dalia (mit Honig) u. 1 von prof. Tulaba (die Äpfel).
tos pakuotės – tvarkingai – tabakas labai geras), 1 – nuo Dalios (su medum) ir 1 nuo prof. Tulabos (obuoliai).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 3 d. Dalia Sruogaitė ir Marija Nemeikšaitė išsiuntė 1 k[l]g. siuntinį, kuris, neaišku, ar buvo gautas („45. Lašinių 1/4, cukraus gabaliukais, papirosų „Vikt.“ 3 dėž., sausainukų“), ir laišką („Laiško nebuvo“); 3 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė dar vieną 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („46. 1/2 klg. skilandžio, 4 pak. papirosų „Victoria“, 6 pak. „Kira“, kava, truputis medaus“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („47. Sviesto 1/4, 2 obuoliukai, taboka“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („48. 1/2 klg. anties skvarkų“); [5 d.] kun. Tulaba išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“); 6 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 1 kl[g]. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („49. 1/2 klg. lašinių, 7 svogūnai, maišiukas tabokos, 3 pakeliai popieriaus papirosams, gabaliukas dešros“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
9
(Den blauen Pullower habe ich schon längst). Mit solcher Verstärkung meine Gesundheit in der letzter Zeit
(Mėlyną megztinį aš jau seniai turiu). Dėl tokios paspirties mano sveikata paskutiniu laiku
10
ist bemerklich
pastebimai
verbessert).
c
Critical note: verbessert ] p ver vid ex err interp )
verbessert).
verbessert.
pagerėjo.
Schade, dass der Tabaks Vorrat zu Hause ist schon erschöpft. Vielleicht kann
Gaila, kad tabako atsargos namuose jau išseko. Gal būtų galima
11
man etwas vom Jonas Vater bekommen (alte
šiek tiek (senos rūšies) gauti iš Jono tėvo?
n
Note: Laiškuose taip įvardijamas pedagogas Antanas Krutulys (1887–1979), kuris prie Vilniaus turėjo sodybą ir miesto gyventojams pagelbėjo maistu.
Sorte?)?
c
Critical note: Sorte ] p ver vid ex err interp ?
Sorte?)?
Sorte)?
Am schlimmsten, dass meine
Blogiausia, kad mano
Collegen
c
Critical note: Kollegen ] vid ex err C pro K
Collegen
Kollegen
kolegos
bekommen sehr
iš namų gauna labai
12
wenig Tabak vom zu Hause. Ich habe noch etwas, aber fürchte ohne Rauchmitteln zu bleiben. Auch Deine Kaffee-
mažai tabako. Aš dar truputį turiu, bet bijau likti be rūkalų. Tavo kavos miši-
13
mischung ist mir sehr nützlich, – verstärkt den Herz. Es gibt einige Merkmale, dass mein Schicksal verän-
nys man irgi labai naudingas – stiprina širdį. Yra keletas požymių, kad mano likimas
14
dern kann, sogar vor den
netgi prieš Kalėdas gali pasikeisti,
n
Note: Viltys išsilaisvinti prieš Kalėdas neišsipildė: „Ženklai, iš kurių buvo galima tikėtis išmintingesnio mano likimo posūkio, pasirodė klaidingi: aš nežinau, kas ir kodėl išlaužė juos iš piršto. Aš daugiau nebetikiu protu ir teisingumu“ [„Die Merkmale über vernünftigere Wendung meines Schicksals erwiesen sich als falsch: ich weiss nicht wer u. warum hat sie aus dem Finger ausgesaugt. Ich glaube nicht mehr an die Vernunft u. Gerechtigkeit“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 27, l. 1r).
Vanda Sruogienė paaiškino, kokie konkretūs ženklai galėjo būti palaikyti artėjančio išsilaisvinimo galimybe: „Buvau gavusi iš vyro laišką, kuriame jis rašo, kad jam lagery patarta kreiptis į Hingstą, kad išduotų pažymėjimą, jog jis nieko prieš jo grąžinimą į Lietuvą neturi.
Pati netikėdama į šio prašymo teigiamus rezultatus, vis dėlto jį įteikiau.
Čia pat gavau teigiamą atsakymą. Man buvo kažkieno paaiškinta, kad tuo laiku gebietskomisaras buvo susikirtęs su gestapo viršininku, todėl man tokį pažymėjimą išdavė. Originalą nusiunčiau į Stuttfofą, bet B. S. jo negavo.
Balys dėjo daug vilčių į šitą Hingsto pažymėjimą, bet, kaip visada, visi vokiečių pažadai nebuvo pildomi“ (Vandos Sruogienės paaiškinimas prie rašto Vilniaus srities komisarui Hingstui, 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r).
Vanda Sruogienė plačiau pasakojo, kaip rūpinosi šiuo reikalu:
„1943 m. rudenį Balys man iš Stutthofo parašė, kad jam lagerio administracija pareiškė, jog jeigu jis gautų iš Vilniaus gebietskomisaro Hingsto raštą, pažymintį, kad jis neturi nieko prieš, jei Balys grįžtų į Lietuvą ir gyventų Vilniuje – jis būtų išleistas.
Bet kaip tokį raštą gauti? Kas tuo reikalu galėtų pakalbėti su baisiuoju Hingstu? Tariausi su bičiuliais, bet visi abejojo, kad tai būtų įvykdoma. Tiesa, buvo nuomonių, kad bandyti reikėtų, nes Hingstas esąs bloguose santykiuose su gestapu, kurio žinioje buvo Balys. Bet kaip prie Hingsto prieiti – niekas negalėjo patarti.
Buvau visiškoje desperacijoje. Balys prašė – aš turiu jam tai padaryti! Tik kaip, kaip?
Vieną pilką lytingą pavakarį ėjau į gimnaziją, kuri tuo laiku buvo šv. Ignoto skersgatvėje ir verkiau visiškoje neviltyje… Staiga sustabdo mane gimnazijos kapelionas, jaunas, naivus, bet geraširdis kunigėlis Juozas Tadarauskas. Lyg žinodamas mano mintis sušuko:
– Turiu jums gerų žinių. Yra žmogus, kuris gali padėti išgelbėt jūsų vyrą…
Ir prasidėjo fantastiški vaikščiojimai naktimis po senąjį Vilnių. Slapti susitikimai su man nepažįstamais žmonėmis, su kuriais kunigėlis turėjo ryšių. Pasirodo, kun. A. Lipniūno gerbėjai pogrindy susekė, kad Hingstas turi šeimininkę lietuvę, kažkokią Urbonienę, kuri turi jam didelės įtakos. Hingstas buvo, berods, mėsininkas, neišsilavinęs žmogus, tik per nacių veiklą labai iškilęs. Jo aplinkoje buvo irgi žmonės be aukštojo mokslo. Urbonienė – uoli katalikė, davatka, dora moteris, kuria Hingstas pasitikėjo. Ji prižiūrinti, kad Hingstas per daug negertų, neleistų pinigų reprezentacijai ir nesikompromituotų. Jos žodis Hingstui daug reiškiąs. Tadarauskas pasakojo, kad ruošiamasi siųsti į Stutthofą specialų lėktuvą Lipniūnui, manė, kad ir aš galėsiu skristi parsivežti Balį… Viskas atrodė kaip pasakoje, mažai tikėjau, kad planas pasisektų.
Bet vieną vakarą, jau beveik visai sutemus, susitikau su Tadarausku sutartoje vietoje Vilniaus senamiesty ir patyliukais suktais laiptais iš kiemo pusės kažkokiame ghetto namų balkone pasibeldėm į Urbonienės buto duris. Kiek iš lauko namai atrodė seni, apleisti, tiek viduje buvo švaru, viskas blizgėjo; nedidelis 2–3 kambarių butelis, kukliai apstatytas. Pasirodė šeimininkė – moteris apie 50 metų amžiaus, apkūni, tikra kunigo gaspadinė. Tadarauskas ją, matyt, gerai pažinojo, pradėjom kartu dėstyt reikalą, aš prašiau, kad ji užtartų pas Hingstą, kad jis man duotų reikalingą dokumentą… Urbonienė kalbėjo santūriai, nedaug, bet papasakojo, kad tikrai yra daromi žygiai dėl kunigo A. Lipniūno išleidimo iš kaceto. Žadėjo ir man padėti. Kiek patylėjus nusišypsojo ir parodė vieną kėdę valgomajame, kur kaip tik sėdėjome.
– Prieš keletą dienų čia sėdėjo Hitleris. O, kad kas būtų matęs kiek čia buvo aukštų vokiečių karininkų! Koks šaunus susirinkimas! Kadangi šis namas toks laužas – niekas neįtarė, kad čia galėjo vykti koks svarbus pasitarimas. Buvo čia kalbėta su Hitleriu apie stutthofiečius. Hitleris žadėjęs juos paleisti…
Po kelių dienų gavau audienciją pas Hingstą. Be ilgų kalbų mano didžiajam nusistebėjimui, gavau parašytą raštą su rezoliucija mano prašyme.
Ar tai buvo Urbonienės protekcijos vaisius, ar tas faktas, kad tuo laiku Hingstas buvęs, kaip sakė, „ant peilių“ su Vilniaus gestapo viršininku – niekad nesužinojau.
Skubiai nuėjau pas notarą [Vincą Iešmantą], gavau patvirtintą nuorašą (jį tebesaugau) ir originalą apdraustu laišku nusiunčiau Baliui. Deja, jis to laiško negavo, ir visos pastangos nuėjo niekais…“ (Vanda Sruogienė, „Beveik pasiekiu Hitlerį“, [Vilnius], 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1–2r).
„Labai skaudžiai B. Sruogą žeidė nuolatiniai gandai apie jų grupės paleidimą. Protu jis, kaip ir kiti grupės draugai, suvokė, kad šios dažniausiai pačių esesininkų skleidžiamos ir vis neišsipildančios viltys – dar viena, psichologinė kankinimo priemonė, tačiau kiekvieną sykį vis iš naujo išgyvendavo laukimą, o iliuzijoms žlugus, likdavo sukrėstas ir nelaimingas“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 335).
Weinachten,
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om pri h
Weinachten,
Weihnachten,
sogar dass wir uns
net kad vėl
wieders
c
Critical note: wieders[ehen] […][.] ] p wieders def ver et txt
wieders
wieders[ehen] […][.]
pasimatysim.
n
Note: Vanda Sruogienė buvo sumaniusi aplankyti Balį Sruogą lageryje. Tačiau jis skatino apie tai negalvoti: nežinojo, ar lagerio vadovybė jiems leis susitikti. O jei leistų, tai jų susitikimas būtų labai trumpas, jį stebėtų esesininkai, todėl tik pakenktų nervams ir širdžiai: „Geriau nevažiuok, – neverta liesti žaizdų“ [„Komme lieber nicht, – es lohnt nicht die Wunden zu berühren“] (Idem, in: Ibid.).
Vanda Sruogienė 1943-11-29 parašė prašymą Petrui Kubiliūnui: „Prašau Tamstos, pone generalini[s] tarėjau, padaryti žygių, kad mano vyras, prof. dr. Balys Sruoga, būtų išleistas iš koncentracijos stovyklos ir grąžintas į Lietuvą.
Birželio mėn. 23 d. proga jis buvo amnestuotas. Apie tai man pakartotinai pranešė žodžiu ponas Vilniaus miesto gebietskomisaras Hingst, Lietuvos generalinio komisariato Politinio skyriaus viršininkas, p. von Staden, taip pat ir p. Fritsch. Tą patį patvirtino p. generalinio komisaro raštas Nr. 2 V 116 Fz/Z 19. 8. 1943.
Be to, prof. Stegmann, Reicho komisaro įgaliotinis Rytų krašto aukštesnioms mokykloms yra pavedęs mano vyrui Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto temą, kuriai rašyti jam reikalinga jo mokslo užrašai ir per dvidešimtį metų rinkta jo biblioteka.
Š. m. spalių mėnesį Vilniaus miesto gebietskomisaras ponas Hingst man yra davęs raštu pareiškimą, kad jis neturįs nei politinių, nei kitokių kliūčių, kurios galėtų trukdyti mano vyrui sugrįžti į Vilnių.
Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. ponas generalkomisar[as] von Renteln yra viešai Tarybos posėdy pareiškęs, kad mano vyras galės grįžti į Lietuvą po š. m. lapkričio mėn. 7 d. Apie tai man yra pranešęs ponas Vilniaus un-to rektorius M. Biržiška. Lapkričio mėn. pradžioje teiravausi p. Kommandeur [vado] der Sicherheitspolizei und des SD [Saugumo policijos ir SD] įstaigoje Kaune apie mano vyro likimą. Buvo atsakyta, kad mano vyro išleidimas esąs dienų klausimas.
Jau baigiasi lapkričio mėnuo, o nežiūrint visų tų oficialių pažadų mano vyras tebėra Stutthofo koncentracijos lageryje.
Dar prieš suėmimą mano vyro sveikata buvo labai pašlijusi. Jau kuris laikas kaip jis turi nesveiką širdį ir smarkiai pairusius nervus. Esu labai susirūpinusi, kad lagerio sąlygos galutinai nesuardytų jo sveikatos.
Iki šiol nesu niekur girdėjusi, kad mano vyras būtų kuo nors konkrečiai kaltinamas. Ponas Vilniaus gebietskomisaras [srities komisaras] man yra sakęs, kad mano vyras esąs suimtas per klaidą, kad Vokietijai tai ne Kazachstanas ir klaida būsianti atitaisyta. Nežinau, už ką taip turi kentėti mano vyras, politikoje nedalyvavęs, o taip pat ir jo šeima, kuriai karo meto sunkiomis sąlygomis yra ypatingai sunku pakelti tokią skriaudą.
Priedas: prašymas ponui generaliniam komisarui von Renteln“ (Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškas-prašymas Petrui Kubiliūnui, Vilnius, 1943-11-29, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r, 2r).
Mein armes Kind! Jetzt, in
Mano vargšas vaikeli! Dabar,
diesen
c
Critical note: diese[m] ] vid ex err n pro m
diesen
diesem
šiuo
Zeit
metu
15
es ist alles auf Deinen Schultern gefallen!
viskas sugriuvo ant Tavo pečių!
So wie so,
c
Critical note: Sowieso ] vid ex err dist So wie so
So wie so,
Sowieso,
Šiaip ar taip,
Vanduk, unsere Biografien werden
Vanduk, mūsų biografijos
16
reicher: die künftigen Generationen werden unsere Bücher, unsere Werken lesen, – Sie werden
praturtės: ateinančios kartos skaitys mūsų knygas, mūsų kūrinius, – jie
17
uns nicht mit bösen Gedanken
neminės mūsų
errinern.
errinern.
erinnern.
piktuoju.
Verbrecher sind wir nie gewesen, unseres Gewissen ist
Mes niekada nebuvom nusikaltėliai, mūsų sąžinė
18
Kristallrein, – u. das ist die Hauptsache. Alles anderes – nur
švari, – ir tai svarbiausias dalykas. Visa kita – tik
vanitas vanitatum.
vanitas vanitatum.
n
Note: Vanitas vanitatum ] lot =tuštybių tuštybė.
Grüsse u. bedan-
Perduok sveikinimus ir padė-
19
ke den Vater, prof.
kok tėvui, prof.
Tulaba, –
Tulabai, –
n
Note: Ladas Tulaba (1912–2002) – kunigas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius lietuvių reikalams.
u. Bekannten u. Schülern, – u. besonders vierzigjährigen Jüngling
ir pažįstamiems, ir mokiniams, – ir ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui
Kazys.
Kaziui.
n
Note: Balys Sruoga prašė padėkoti Kaziui Borutai.
20
Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten. Küsse Dalia, drücke ihr junges Köpfchen zart
Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai. Pabučiuok Dalią, švelniai
21
an die Brust, – in so schönen
priglausk jos jauną galvelę prie krūtinės, –
Traumen
Träumen
habe ich sie gesehen.
aš regėjau ją tokiuose gražiuose sapnuose.
Tie Die
c
Critical note: Die ] cor D pro T
Die
Träumen erfrischen meine See-
Sapnai atgaivina mano sie-
22
le. Ich weiss nicht, wo ist mehr der
lą. Nebežinau, kur daugiau
Wirklichteit Wirklichkeit :
c
Critical note: Wirklichkeit ] cor sec k pro t
Wirklichkeit
tikrovės:
in
Tinnvollen Sinnvollen
c
Critical note: sinnvollen ] cor S pro T, vid ex err S pro min
Sinnvollen
sinnvollen
prasminguose
Träumen oder
sapnuose ar
in sinnlosem
p
Physical note: [1r] //
in sinnlosem
beprasmiškame

Facsimile Image Placeholder

23
Dasein des Tages. Ich bin glücklich von deinen Briefen, Vanduk. Ich bin wieder,
kasdieniniame gyvenime. Aš laimingas gaudamas Tavo laiškus, Vanduk. Aš vėl,
trotzt
c
Critical note: trotz ] vid ex err zt pro z
trotzt
trotz
nepaisant
24
allen Winden, ich bin wieder Glaubens voll.
visų vėjų, aš vėl pilnas tikėjimo.
25
Danke ich Dir Vanduk und küsse. Sei gesegnet, Vanduk!
Dėkoju Tau, Vanduk, ir bučiuoju. Būk palaiminta, Vanduk!
26
Dein Bal
p
Physical note: [1v] //
Dein Bal
Tavo Bal

Facsimile Image Placeholder

a
[Po]niai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Litauen – Ostsland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostsland
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d.
28.
28
November, 1943
1
Adr.:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 28.
28
November,
1943
1943 [m.] lapkričio 28 d.
6
Vanduk, mylima!
Heute bin ich glücklich: habe 2 Deine Briefe
Šiandien aš laimingas: gavau 2 Tavo laiškus
7
(a. 12–XI
c
Critical note: a. ] contr, a[b]
(a. 12–XI
(XI–12
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
17–XI)
XI–17).
bekommen.
Danke, danke!
Ačiū, ačiū!
In vergangene Woche kamen Paketten:
Praeitą savaitę atkeliavo siuntiniai:
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
von Dir,
nuo Tavęs,
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
Vater (trotz schlech-
tėvo (nepaisant pras-
8
ter Verpackung – in Ordnung – der Tabak ist sehr gut), 1 – von Dalia (mit Honig) u. 1 von prof. Tulaba (die Äpfel).
tos pakuotės – tvarkingai – tabakas labai geras), 1 – nuo Dalios (su medum) ir 1 nuo prof. Tulabos (obuoliai).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 3 d. Dalia Sruogaitė ir Marija Nemeikšaitė išsiuntė 1 k[l]g. siuntinį, kuris, neaišku, ar buvo gautas („45. Lašinių 1/4, cukraus gabaliukais, papirosų „Vikt.“ 3 dėž., sausainukų“), ir laišką („Laiško nebuvo“); 3 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė dar vieną 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („46. 1/2 klg. skilandžio, 4 pak. papirosų „Victoria“, 6 pak. „Kira“, kava, truputis medaus“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („47. Sviesto 1/4, 2 obuoliukai, taboka“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („48. 1/2 klg. anties skvarkų“); [5 d.] kun. Tulaba išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“); 6 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 1 kl[g]. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („49. 1/2 klg. lašinių, 7 svogūnai, maišiukas tabokos, 3 pakeliai popieriaus papirosams, gabaliukas dešros“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
9
(Den blauen Pullower habe ich schon längst). Mit solcher Verstärkung meine Gesundheit in der letzter Zeit
(Mėlyną megztinį aš jau seniai turiu). Dėl tokios paspirties mano sveikata paskutiniu laiku
10
ist bemerklich
pastebimai
verbessert).
c
Critical note: verbessert ] p ver vid ex err interp )
verbessert).
verbessert.
pagerėjo.
Schade, dass der Tabaks Vorrat zu Hause ist schon erschöpft. Vielleicht kann
Gaila, kad tabako atsargos namuose jau išseko. Gal būtų galima
11
man etwas vom Jonas Vater bekommen (alte
šiek tiek (senos rūšies) gauti iš Jono tėvo?
n
Note: Laiškuose taip įvardijamas pedagogas Antanas Krutulys (1887–1979), kuris prie Vilniaus turėjo sodybą ir miesto gyventojams pagelbėjo maistu.
Sorte?)?
c
Critical note: Sorte ] p ver vid ex err interp ?
Sorte?)?
Sorte)?
Am schlimmsten, dass meine
Blogiausia, kad mano
Collegen
c
Critical note: Kollegen ] vid ex err C pro K
Collegen
Kollegen
kolegos
bekommen sehr
iš namų gauna labai
12
wenig Tabak vom zu Hause. Ich habe noch etwas, aber fürchte ohne Rauchmitteln zu bleiben. Auch Deine Kaffee-
mažai tabako. Aš dar truputį turiu, bet bijau likti be rūkalų. Tavo kavos miši-
13
mischung ist mir sehr nützlich, – verstärkt den Herz. Es gibt einige Merkmale, dass mein Schicksal verän-
nys man irgi labai naudingas – stiprina širdį. Yra keletas požymių, kad mano likimas
14
dern kann, sogar vor den
netgi prieš Kalėdas gali pasikeisti,
n
Note: Viltys išsilaisvinti prieš Kalėdas neišsipildė: „Ženklai, iš kurių buvo galima tikėtis išmintingesnio mano likimo posūkio, pasirodė klaidingi: aš nežinau, kas ir kodėl išlaužė juos iš piršto. Aš daugiau nebetikiu protu ir teisingumu“ [„Die Merkmale über vernünftigere Wendung meines Schicksals erwiesen sich als falsch: ich weiss nicht wer u. warum hat sie aus dem Finger ausgesaugt. Ich glaube nicht mehr an die Vernunft u. Gerechtigkeit“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 27, l. 1r).
Vanda Sruogienė paaiškino, kokie konkretūs ženklai galėjo būti palaikyti artėjančio išsilaisvinimo galimybe: „Buvau gavusi iš vyro laišką, kuriame jis rašo, kad jam lagery patarta kreiptis į Hingstą, kad išduotų pažymėjimą, jog jis nieko prieš jo grąžinimą į Lietuvą neturi.
Pati netikėdama į šio prašymo teigiamus rezultatus, vis dėlto jį įteikiau.
Čia pat gavau teigiamą atsakymą. Man buvo kažkieno paaiškinta, kad tuo laiku gebietskomisaras buvo susikirtęs su gestapo viršininku, todėl man tokį pažymėjimą išdavė. Originalą nusiunčiau į Stuttfofą, bet B. S. jo negavo.
Balys dėjo daug vilčių į šitą Hingsto pažymėjimą, bet, kaip visada, visi vokiečių pažadai nebuvo pildomi“ (Vandos Sruogienės paaiškinimas prie rašto Vilniaus srities komisarui Hingstui, 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r).
Vanda Sruogienė plačiau pasakojo, kaip rūpinosi šiuo reikalu:
„1943 m. rudenį Balys man iš Stutthofo parašė, kad jam lagerio administracija pareiškė, jog jeigu jis gautų iš Vilniaus gebietskomisaro Hingsto raštą, pažymintį, kad jis neturi nieko prieš, jei Balys grįžtų į Lietuvą ir gyventų Vilniuje – jis būtų išleistas.
Bet kaip tokį raštą gauti? Kas tuo reikalu galėtų pakalbėti su baisiuoju Hingstu? Tariausi su bičiuliais, bet visi abejojo, kad tai būtų įvykdoma. Tiesa, buvo nuomonių, kad bandyti reikėtų, nes Hingstas esąs bloguose santykiuose su gestapu, kurio žinioje buvo Balys. Bet kaip prie Hingsto prieiti – niekas negalėjo patarti.
Buvau visiškoje desperacijoje. Balys prašė – aš turiu jam tai padaryti! Tik kaip, kaip?
Vieną pilką lytingą pavakarį ėjau į gimnaziją, kuri tuo laiku buvo šv. Ignoto skersgatvėje ir verkiau visiškoje neviltyje… Staiga sustabdo mane gimnazijos kapelionas, jaunas, naivus, bet geraširdis kunigėlis Juozas Tadarauskas. Lyg žinodamas mano mintis sušuko:
– Turiu jums gerų žinių. Yra žmogus, kuris gali padėti išgelbėt jūsų vyrą…
Ir prasidėjo fantastiški vaikščiojimai naktimis po senąjį Vilnių. Slapti susitikimai su man nepažįstamais žmonėmis, su kuriais kunigėlis turėjo ryšių. Pasirodo, kun. A. Lipniūno gerbėjai pogrindy susekė, kad Hingstas turi šeimininkę lietuvę, kažkokią Urbonienę, kuri turi jam didelės įtakos. Hingstas buvo, berods, mėsininkas, neišsilavinęs žmogus, tik per nacių veiklą labai iškilęs. Jo aplinkoje buvo irgi žmonės be aukštojo mokslo. Urbonienė – uoli katalikė, davatka, dora moteris, kuria Hingstas pasitikėjo. Ji prižiūrinti, kad Hingstas per daug negertų, neleistų pinigų reprezentacijai ir nesikompromituotų. Jos žodis Hingstui daug reiškiąs. Tadarauskas pasakojo, kad ruošiamasi siųsti į Stutthofą specialų lėktuvą Lipniūnui, manė, kad ir aš galėsiu skristi parsivežti Balį… Viskas atrodė kaip pasakoje, mažai tikėjau, kad planas pasisektų.
Bet vieną vakarą, jau beveik visai sutemus, susitikau su Tadarausku sutartoje vietoje Vilniaus senamiesty ir patyliukais suktais laiptais iš kiemo pusės kažkokiame ghetto namų balkone pasibeldėm į Urbonienės buto duris. Kiek iš lauko namai atrodė seni, apleisti, tiek viduje buvo švaru, viskas blizgėjo; nedidelis 2–3 kambarių butelis, kukliai apstatytas. Pasirodė šeimininkė – moteris apie 50 metų amžiaus, apkūni, tikra kunigo gaspadinė. Tadarauskas ją, matyt, gerai pažinojo, pradėjom kartu dėstyt reikalą, aš prašiau, kad ji užtartų pas Hingstą, kad jis man duotų reikalingą dokumentą… Urbonienė kalbėjo santūriai, nedaug, bet papasakojo, kad tikrai yra daromi žygiai dėl kunigo A. Lipniūno išleidimo iš kaceto. Žadėjo ir man padėti. Kiek patylėjus nusišypsojo ir parodė vieną kėdę valgomajame, kur kaip tik sėdėjome.
– Prieš keletą dienų čia sėdėjo Hitleris. O, kad kas būtų matęs kiek čia buvo aukštų vokiečių karininkų! Koks šaunus susirinkimas! Kadangi šis namas toks laužas – niekas neįtarė, kad čia galėjo vykti koks svarbus pasitarimas. Buvo čia kalbėta su Hitleriu apie stutthofiečius. Hitleris žadėjęs juos paleisti…
Po kelių dienų gavau audienciją pas Hingstą. Be ilgų kalbų mano didžiajam nusistebėjimui, gavau parašytą raštą su rezoliucija mano prašyme.
Ar tai buvo Urbonienės protekcijos vaisius, ar tas faktas, kad tuo laiku Hingstas buvęs, kaip sakė, „ant peilių“ su Vilniaus gestapo viršininku – niekad nesužinojau.
Skubiai nuėjau pas notarą [Vincą Iešmantą], gavau patvirtintą nuorašą (jį tebesaugau) ir originalą apdraustu laišku nusiunčiau Baliui. Deja, jis to laiško negavo, ir visos pastangos nuėjo niekais…“ (Vanda Sruogienė, „Beveik pasiekiu Hitlerį“, [Vilnius], 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1–2r).
„Labai skaudžiai B. Sruogą žeidė nuolatiniai gandai apie jų grupės paleidimą. Protu jis, kaip ir kiti grupės draugai, suvokė, kad šios dažniausiai pačių esesininkų skleidžiamos ir vis neišsipildančios viltys – dar viena, psichologinė kankinimo priemonė, tačiau kiekvieną sykį vis iš naujo išgyvendavo laukimą, o iliuzijoms žlugus, likdavo sukrėstas ir nelaimingas“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 335).
Weinachten,
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om pri h
Weinachten,
Weihnachten,
sogar dass wir uns
net kad vėl
wieders
c
Critical note: wieders[ehen] […][.] ] p wieders def ver et txt
wieders
wieders[ehen] […][.]
pasimatysim.
n
Note: Vanda Sruogienė buvo sumaniusi aplankyti Balį Sruogą lageryje. Tačiau jis skatino apie tai negalvoti: nežinojo, ar lagerio vadovybė jiems leis susitikti. O jei leistų, tai jų susitikimas būtų labai trumpas, jį stebėtų esesininkai, todėl tik pakenktų nervams ir širdžiai: „Geriau nevažiuok, – neverta liesti žaizdų“ [„Komme lieber nicht, – es lohnt nicht die Wunden zu berühren“] (Idem, in: Ibid.).
Vanda Sruogienė 1943-11-29 parašė prašymą Petrui Kubiliūnui: „Prašau Tamstos, pone generalini[s] tarėjau, padaryti žygių, kad mano vyras, prof. dr. Balys Sruoga, būtų išleistas iš koncentracijos stovyklos ir grąžintas į Lietuvą.
Birželio mėn. 23 d. proga jis buvo amnestuotas. Apie tai man pakartotinai pranešė žodžiu ponas Vilniaus miesto gebietskomisaras Hingst, Lietuvos generalinio komisariato Politinio skyriaus viršininkas, p. von Staden, taip pat ir p. Fritsch. Tą patį patvirtino p. generalinio komisaro raštas Nr. 2 V 116 Fz/Z 19. 8. 1943.
Be to, prof. Stegmann, Reicho komisaro įgaliotinis Rytų krašto aukštesnioms mokykloms yra pavedęs mano vyrui Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto temą, kuriai rašyti jam reikalinga jo mokslo užrašai ir per dvidešimtį metų rinkta jo biblioteka.
Š. m. spalių mėnesį Vilniaus miesto gebietskomisaras ponas Hingst man yra davęs raštu pareiškimą, kad jis neturįs nei politinių, nei kitokių kliūčių, kurios galėtų trukdyti mano vyrui sugrįžti į Vilnių.
Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. ponas generalkomisar[as] von Renteln yra viešai Tarybos posėdy pareiškęs, kad mano vyras galės grįžti į Lietuvą po š. m. lapkričio mėn. 7 d. Apie tai man yra pranešęs ponas Vilniaus un-to rektorius M. Biržiška. Lapkričio mėn. pradžioje teiravausi p. Kommandeur [vado] der Sicherheitspolizei und des SD [Saugumo policijos ir SD] įstaigoje Kaune apie mano vyro likimą. Buvo atsakyta, kad mano vyro išleidimas esąs dienų klausimas.
Jau baigiasi lapkričio mėnuo, o nežiūrint visų tų oficialių pažadų mano vyras tebėra Stutthofo koncentracijos lageryje.
Dar prieš suėmimą mano vyro sveikata buvo labai pašlijusi. Jau kuris laikas kaip jis turi nesveiką širdį ir smarkiai pairusius nervus. Esu labai susirūpinusi, kad lagerio sąlygos galutinai nesuardytų jo sveikatos.
Iki šiol nesu niekur girdėjusi, kad mano vyras būtų kuo nors konkrečiai kaltinamas. Ponas Vilniaus gebietskomisaras [srities komisaras] man yra sakęs, kad mano vyras esąs suimtas per klaidą, kad Vokietijai tai ne Kazachstanas ir klaida būsianti atitaisyta. Nežinau, už ką taip turi kentėti mano vyras, politikoje nedalyvavęs, o taip pat ir jo šeima, kuriai karo meto sunkiomis sąlygomis yra ypatingai sunku pakelti tokią skriaudą.
Priedas: prašymas ponui generaliniam komisarui von Renteln“ (Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškas-prašymas Petrui Kubiliūnui, Vilnius, 1943-11-29, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r, 2r).
Mein armes Kind! Jetzt, in
Mano vargšas vaikeli! Dabar,
diesen
c
Critical note: diese[m] ] vid ex err n pro m
diesen
diesem
šiuo
Zeit
metu
15
es ist alles auf Deinen Schultern gefallen!
viskas sugriuvo ant Tavo pečių!
So wie so,
c
Critical note: Sowieso ] vid ex err dist So wie so
So wie so,
Sowieso,
Šiaip ar taip,
Vanduk, unsere Biografien werden
Vanduk, mūsų biografijos
16
reicher: die künftigen Generationen werden unsere Bücher, unsere Werken lesen, – Sie werden
praturtės: ateinančios kartos skaitys mūsų knygas, mūsų kūrinius, – jie
17
uns nicht mit bösen Gedanken
neminės mūsų
errinern.
errinern.
erinnern.
piktuoju.
Verbrecher sind wir nie gewesen, unseres Gewissen ist
Mes niekada nebuvom nusikaltėliai, mūsų sąžinė
18
Kristallrein, – u. das ist die Hauptsache. Alles anderes – nur
švari, – ir tai svarbiausias dalykas. Visa kita – tik
vanitas vanitatum.
vanitas vanitatum.
n
Note: Vanitas vanitatum ] lot =tuštybių tuštybė.
Grüsse u. bedan-
Perduok sveikinimus ir padė-
19
ke den Vater, prof.
kok tėvui, prof.
Tulaba, –
Tulabai, –
n
Note: Ladas Tulaba (1912–2002) – kunigas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius lietuvių reikalams.
u. Bekannten u. Schülern, – u. besonders vierzigjährigen Jüngling
ir pažįstamiems, ir mokiniams, – ir ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui
Kazys.
Kaziui.
n
Note: Balys Sruoga prašė padėkoti Kaziui Borutai.
20
Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten. Küsse Dalia, drücke ihr junges Köpfchen zart
Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai. Pabučiuok Dalią, švelniai
21
an die Brust, – in so schönen
priglausk jos jauną galvelę prie krūtinės, –
Traumen
Träumen
habe ich sie gesehen.
aš regėjau ją tokiuose gražiuose sapnuose.
Tie Die
c
Critical note: Die ] cor D pro T
Die
Träumen erfrischen meine See-
Sapnai atgaivina mano sie-
22
le. Ich weiss nicht, wo ist mehr der
lą. Nebežinau, kur daugiau
Wirklichteit Wirklichkeit :
c
Critical note: Wirklichkeit ] cor sec k pro t
Wirklichkeit
tikrovės:
in
Tinnvollen Sinnvollen
c
Critical note: sinnvollen ] cor S pro T, vid ex err S pro min
Sinnvollen
sinnvollen
prasminguose
Träumen oder
sapnuose ar
in sinnlosem
p
Physical note: [1r] //
in sinnlosem
beprasmiškame

Facsimile Image Placeholder

23
Dasein des Tages. Ich bin glücklich von deinen Briefen, Vanduk. Ich bin wieder,
kasdieniniame gyvenime. Aš laimingas gaudamas Tavo laiškus, Vanduk. Aš vėl,
trotzt
c
Critical note: trotz ] vid ex err zt pro z
trotzt
trotz
nepaisant
24
allen Winden, ich bin wieder Glaubens voll.
visų vėjų, aš vėl pilnas tikėjimo.
25
Danke ich Dir Vanduk und küsse. Sei gesegnet, Vanduk!
Dėkoju Tau, Vanduk, ir bučiuoju. Būk palaiminta, Vanduk!
26
Dein Bal
p
Physical note: [1v] //
Dein Bal
Tavo Bal

Facsimile Image Placeholder

a
[Po]niai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Litauen – Ostsland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostsland
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d.
28.
28
November, 1943
1
Adr.:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 28.
28
November,
1943
1943 [m.] lapkričio 28 d.
6
Vanduk, mylima!
Heute bin ich glücklich: habe 2 Deine Briefe
Šiandien aš laimingas: gavau 2 Tavo laiškus
7
(a. 12–XI
c
Critical note: a. ] contr, a[b]
(a. 12–XI
(XI–12
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
17–XI)
XI–17).
bekommen.
Danke, danke!
Ačiū, ačiū!
In vergangene Woche kamen Paketten:
Praeitą savaitę atkeliavo siuntiniai:
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
von Dir,
nuo Tavęs,
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
Vater (trotz schlech-
tėvo (nepaisant pras-
8
ter Verpackung – in Ordnung – der Tabak ist sehr gut), 1 – von Dalia (mit Honig) u. 1 von prof. Tulaba (die Äpfel).
tos pakuotės – tvarkingai – tabakas labai geras), 1 – nuo Dalios (su medum) ir 1 nuo prof. Tulabos (obuoliai).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 3 d. Dalia Sruogaitė ir Marija Nemeikšaitė išsiuntė 1 k[l]g. siuntinį, kuris, neaišku, ar buvo gautas („45. Lašinių 1/4, cukraus gabaliukais, papirosų „Vikt.“ 3 dėž., sausainukų“), ir laišką („Laiško nebuvo“); 3 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė dar vieną 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („46. 1/2 klg. skilandžio, 4 pak. papirosų „Victoria“, 6 pak. „Kira“, kava, truputis medaus“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („47. Sviesto 1/4, 2 obuoliukai, taboka“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („48. 1/2 klg. anties skvarkų“); [5 d.] kun. Tulaba išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“); 6 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 1 kl[g]. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („49. 1/2 klg. lašinių, 7 svogūnai, maišiukas tabokos, 3 pakeliai popieriaus papirosams, gabaliukas dešros“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
9
(Den blauen Pullower habe ich schon längst). Mit solcher Verstärkung meine Gesundheit in der letzter Zeit
(Mėlyną megztinį aš jau seniai turiu). Dėl tokios paspirties mano sveikata paskutiniu laiku
10
ist bemerklich
pastebimai
verbessert).
c
Critical note: verbessert ] p ver vid ex err interp )
verbessert).
verbessert.
pagerėjo.
Schade, dass der Tabaks Vorrat zu Hause ist schon erschöpft. Vielleicht kann
Gaila, kad tabako atsargos namuose jau išseko. Gal būtų galima
11
man etwas vom Jonas Vater bekommen (alte
šiek tiek (senos rūšies) gauti iš Jono tėvo?
n
Note: Laiškuose taip įvardijamas pedagogas Antanas Krutulys (1887–1979), kuris prie Vilniaus turėjo sodybą ir miesto gyventojams pagelbėjo maistu.
Sorte?)?
c
Critical note: Sorte ] p ver vid ex err interp ?
Sorte?)?
Sorte)?
Am schlimmsten, dass meine
Blogiausia, kad mano
Collegen
c
Critical note: Kollegen ] vid ex err C pro K
Collegen
Kollegen
kolegos
bekommen sehr
iš namų gauna labai
12
wenig Tabak vom zu Hause. Ich habe noch etwas, aber fürchte ohne Rauchmitteln zu bleiben. Auch Deine Kaffee-
mažai tabako. Aš dar truputį turiu, bet bijau likti be rūkalų. Tavo kavos miši-
13
mischung ist mir sehr nützlich, – verstärkt den Herz. Es gibt einige Merkmale, dass mein Schicksal verän-
nys man irgi labai naudingas – stiprina širdį. Yra keletas požymių, kad mano likimas
14
dern kann, sogar vor den
netgi prieš Kalėdas gali pasikeisti,
n
Note: Viltys išsilaisvinti prieš Kalėdas neišsipildė: „Ženklai, iš kurių buvo galima tikėtis išmintingesnio mano likimo posūkio, pasirodė klaidingi: aš nežinau, kas ir kodėl išlaužė juos iš piršto. Aš daugiau nebetikiu protu ir teisingumu“ [„Die Merkmale über vernünftigere Wendung meines Schicksals erwiesen sich als falsch: ich weiss nicht wer u. warum hat sie aus dem Finger ausgesaugt. Ich glaube nicht mehr an die Vernunft u. Gerechtigkeit“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 27, l. 1r).
Vanda Sruogienė paaiškino, kokie konkretūs ženklai galėjo būti palaikyti artėjančio išsilaisvinimo galimybe: „Buvau gavusi iš vyro laišką, kuriame jis rašo, kad jam lagery patarta kreiptis į Hingstą, kad išduotų pažymėjimą, jog jis nieko prieš jo grąžinimą į Lietuvą neturi.
Pati netikėdama į šio prašymo teigiamus rezultatus, vis dėlto jį įteikiau.
Čia pat gavau teigiamą atsakymą. Man buvo kažkieno paaiškinta, kad tuo laiku gebietskomisaras buvo susikirtęs su gestapo viršininku, todėl man tokį pažymėjimą išdavė. Originalą nusiunčiau į Stuttfofą, bet B. S. jo negavo.
Balys dėjo daug vilčių į šitą Hingsto pažymėjimą, bet, kaip visada, visi vokiečių pažadai nebuvo pildomi“ (Vandos Sruogienės paaiškinimas prie rašto Vilniaus srities komisarui Hingstui, 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r).
Vanda Sruogienė plačiau pasakojo, kaip rūpinosi šiuo reikalu:
„1943 m. rudenį Balys man iš Stutthofo parašė, kad jam lagerio administracija pareiškė, jog jeigu jis gautų iš Vilniaus gebietskomisaro Hingsto raštą, pažymintį, kad jis neturi nieko prieš, jei Balys grįžtų į Lietuvą ir gyventų Vilniuje – jis būtų išleistas.
Bet kaip tokį raštą gauti? Kas tuo reikalu galėtų pakalbėti su baisiuoju Hingstu? Tariausi su bičiuliais, bet visi abejojo, kad tai būtų įvykdoma. Tiesa, buvo nuomonių, kad bandyti reikėtų, nes Hingstas esąs bloguose santykiuose su gestapu, kurio žinioje buvo Balys. Bet kaip prie Hingsto prieiti – niekas negalėjo patarti.
Buvau visiškoje desperacijoje. Balys prašė – aš turiu jam tai padaryti! Tik kaip, kaip?
Vieną pilką lytingą pavakarį ėjau į gimnaziją, kuri tuo laiku buvo šv. Ignoto skersgatvėje ir verkiau visiškoje neviltyje… Staiga sustabdo mane gimnazijos kapelionas, jaunas, naivus, bet geraširdis kunigėlis Juozas Tadarauskas. Lyg žinodamas mano mintis sušuko:
– Turiu jums gerų žinių. Yra žmogus, kuris gali padėti išgelbėt jūsų vyrą…
Ir prasidėjo fantastiški vaikščiojimai naktimis po senąjį Vilnių. Slapti susitikimai su man nepažįstamais žmonėmis, su kuriais kunigėlis turėjo ryšių. Pasirodo, kun. A. Lipniūno gerbėjai pogrindy susekė, kad Hingstas turi šeimininkę lietuvę, kažkokią Urbonienę, kuri turi jam didelės įtakos. Hingstas buvo, berods, mėsininkas, neišsilavinęs žmogus, tik per nacių veiklą labai iškilęs. Jo aplinkoje buvo irgi žmonės be aukštojo mokslo. Urbonienė – uoli katalikė, davatka, dora moteris, kuria Hingstas pasitikėjo. Ji prižiūrinti, kad Hingstas per daug negertų, neleistų pinigų reprezentacijai ir nesikompromituotų. Jos žodis Hingstui daug reiškiąs. Tadarauskas pasakojo, kad ruošiamasi siųsti į Stutthofą specialų lėktuvą Lipniūnui, manė, kad ir aš galėsiu skristi parsivežti Balį… Viskas atrodė kaip pasakoje, mažai tikėjau, kad planas pasisektų.
Bet vieną vakarą, jau beveik visai sutemus, susitikau su Tadarausku sutartoje vietoje Vilniaus senamiesty ir patyliukais suktais laiptais iš kiemo pusės kažkokiame ghetto namų balkone pasibeldėm į Urbonienės buto duris. Kiek iš lauko namai atrodė seni, apleisti, tiek viduje buvo švaru, viskas blizgėjo; nedidelis 2–3 kambarių butelis, kukliai apstatytas. Pasirodė šeimininkė – moteris apie 50 metų amžiaus, apkūni, tikra kunigo gaspadinė. Tadarauskas ją, matyt, gerai pažinojo, pradėjom kartu dėstyt reikalą, aš prašiau, kad ji užtartų pas Hingstą, kad jis man duotų reikalingą dokumentą… Urbonienė kalbėjo santūriai, nedaug, bet papasakojo, kad tikrai yra daromi žygiai dėl kunigo A. Lipniūno išleidimo iš kaceto. Žadėjo ir man padėti. Kiek patylėjus nusišypsojo ir parodė vieną kėdę valgomajame, kur kaip tik sėdėjome.
– Prieš keletą dienų čia sėdėjo Hitleris. O, kad kas būtų matęs kiek čia buvo aukštų vokiečių karininkų! Koks šaunus susirinkimas! Kadangi šis namas toks laužas – niekas neįtarė, kad čia galėjo vykti koks svarbus pasitarimas. Buvo čia kalbėta su Hitleriu apie stutthofiečius. Hitleris žadėjęs juos paleisti…
Po kelių dienų gavau audienciją pas Hingstą. Be ilgų kalbų mano didžiajam nusistebėjimui, gavau parašytą raštą su rezoliucija mano prašyme.
Ar tai buvo Urbonienės protekcijos vaisius, ar tas faktas, kad tuo laiku Hingstas buvęs, kaip sakė, „ant peilių“ su Vilniaus gestapo viršininku – niekad nesužinojau.
Skubiai nuėjau pas notarą [Vincą Iešmantą], gavau patvirtintą nuorašą (jį tebesaugau) ir originalą apdraustu laišku nusiunčiau Baliui. Deja, jis to laiško negavo, ir visos pastangos nuėjo niekais…“ (Vanda Sruogienė, „Beveik pasiekiu Hitlerį“, [Vilnius], 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1–2r).
„Labai skaudžiai B. Sruogą žeidė nuolatiniai gandai apie jų grupės paleidimą. Protu jis, kaip ir kiti grupės draugai, suvokė, kad šios dažniausiai pačių esesininkų skleidžiamos ir vis neišsipildančios viltys – dar viena, psichologinė kankinimo priemonė, tačiau kiekvieną sykį vis iš naujo išgyvendavo laukimą, o iliuzijoms žlugus, likdavo sukrėstas ir nelaimingas“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 335).
Weinachten,
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om pri h
Weinachten,
Weihnachten,
sogar dass wir uns
net kad vėl
wieders
c
Critical note: wieders[ehen] […][.] ] p wieders def ver et txt
wieders
wieders[ehen] […][.]
pasimatysim.
n
Note: Vanda Sruogienė buvo sumaniusi aplankyti Balį Sruogą lageryje. Tačiau jis skatino apie tai negalvoti: nežinojo, ar lagerio vadovybė jiems leis susitikti. O jei leistų, tai jų susitikimas būtų labai trumpas, jį stebėtų esesininkai, todėl tik pakenktų nervams ir širdžiai: „Geriau nevažiuok, – neverta liesti žaizdų“ [„Komme lieber nicht, – es lohnt nicht die Wunden zu berühren“] (Idem, in: Ibid.).
Vanda Sruogienė 1943-11-29 parašė prašymą Petrui Kubiliūnui: „Prašau Tamstos, pone generalini[s] tarėjau, padaryti žygių, kad mano vyras, prof. dr. Balys Sruoga, būtų išleistas iš koncentracijos stovyklos ir grąžintas į Lietuvą.
Birželio mėn. 23 d. proga jis buvo amnestuotas. Apie tai man pakartotinai pranešė žodžiu ponas Vilniaus miesto gebietskomisaras Hingst, Lietuvos generalinio komisariato Politinio skyriaus viršininkas, p. von Staden, taip pat ir p. Fritsch. Tą patį patvirtino p. generalinio komisaro raštas Nr. 2 V 116 Fz/Z 19. 8. 1943.
Be to, prof. Stegmann, Reicho komisaro įgaliotinis Rytų krašto aukštesnioms mokykloms yra pavedęs mano vyrui Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto temą, kuriai rašyti jam reikalinga jo mokslo užrašai ir per dvidešimtį metų rinkta jo biblioteka.
Š. m. spalių mėnesį Vilniaus miesto gebietskomisaras ponas Hingst man yra davęs raštu pareiškimą, kad jis neturįs nei politinių, nei kitokių kliūčių, kurios galėtų trukdyti mano vyrui sugrįžti į Vilnių.
Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. ponas generalkomisar[as] von Renteln yra viešai Tarybos posėdy pareiškęs, kad mano vyras galės grįžti į Lietuvą po š. m. lapkričio mėn. 7 d. Apie tai man yra pranešęs ponas Vilniaus un-to rektorius M. Biržiška. Lapkričio mėn. pradžioje teiravausi p. Kommandeur [vado] der Sicherheitspolizei und des SD [Saugumo policijos ir SD] įstaigoje Kaune apie mano vyro likimą. Buvo atsakyta, kad mano vyro išleidimas esąs dienų klausimas.
Jau baigiasi lapkričio mėnuo, o nežiūrint visų tų oficialių pažadų mano vyras tebėra Stutthofo koncentracijos lageryje.
Dar prieš suėmimą mano vyro sveikata buvo labai pašlijusi. Jau kuris laikas kaip jis turi nesveiką širdį ir smarkiai pairusius nervus. Esu labai susirūpinusi, kad lagerio sąlygos galutinai nesuardytų jo sveikatos.
Iki šiol nesu niekur girdėjusi, kad mano vyras būtų kuo nors konkrečiai kaltinamas. Ponas Vilniaus gebietskomisaras [srities komisaras] man yra sakęs, kad mano vyras esąs suimtas per klaidą, kad Vokietijai tai ne Kazachstanas ir klaida būsianti atitaisyta. Nežinau, už ką taip turi kentėti mano vyras, politikoje nedalyvavęs, o taip pat ir jo šeima, kuriai karo meto sunkiomis sąlygomis yra ypatingai sunku pakelti tokią skriaudą.
Priedas: prašymas ponui generaliniam komisarui von Renteln“ (Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškas-prašymas Petrui Kubiliūnui, Vilnius, 1943-11-29, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r, 2r).
Mein armes Kind! Jetzt, in
Mano vargšas vaikeli! Dabar,
diesen
c
Critical note: diese[m] ] vid ex err n pro m
diesen
diesem
šiuo
Zeit
metu
15
es ist alles auf Deinen Schultern gefallen!
viskas sugriuvo ant Tavo pečių!
So wie so,
c
Critical note: Sowieso ] vid ex err dist So wie so
So wie so,
Sowieso,
Šiaip ar taip,
Vanduk, unsere Biografien werden
Vanduk, mūsų biografijos
16
reicher: die künftigen Generationen werden unsere Bücher, unsere Werken lesen, – Sie werden
praturtės: ateinančios kartos skaitys mūsų knygas, mūsų kūrinius, – jie
17
uns nicht mit bösen Gedanken
neminės mūsų
errinern.
errinern.
erinnern.
piktuoju.
Verbrecher sind wir nie gewesen, unseres Gewissen ist
Mes niekada nebuvom nusikaltėliai, mūsų sąžinė
18
Kristallrein, – u. das ist die Hauptsache. Alles anderes – nur
švari, – ir tai svarbiausias dalykas. Visa kita – tik
vanitas vanitatum.
vanitas vanitatum.
n
Note: Vanitas vanitatum ] lot =tuštybių tuštybė.
Grüsse u. bedan-
Perduok sveikinimus ir padė-
19
ke den Vater, prof.
kok tėvui, prof.
Tulaba, –
Tulabai, –
n
Note: Ladas Tulaba (1912–2002) – kunigas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius lietuvių reikalams.
u. Bekannten u. Schülern, – u. besonders vierzigjährigen Jüngling
ir pažįstamiems, ir mokiniams, – ir ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui
Kazys.
Kaziui.
n
Note: Balys Sruoga prašė padėkoti Kaziui Borutai.
20
Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten. Küsse Dalia, drücke ihr junges Köpfchen zart
Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai. Pabučiuok Dalią, švelniai
21
an die Brust, – in so schönen
priglausk jos jauną galvelę prie krūtinės, –
Traumen
Träumen
habe ich sie gesehen.
aš regėjau ją tokiuose gražiuose sapnuose.
Tie Die
c
Critical note: Die ] cor D pro T
Die
Träumen erfrischen meine See-
Sapnai atgaivina mano sie-
22
le. Ich weiss nicht, wo ist mehr der
lą. Nebežinau, kur daugiau
Wirklichteit Wirklichkeit :
c
Critical note: Wirklichkeit ] cor sec k pro t
Wirklichkeit
tikrovės:
in
Tinnvollen Sinnvollen
c
Critical note: sinnvollen ] cor S pro T, vid ex err S pro min
Sinnvollen
sinnvollen
prasminguose
Träumen oder
sapnuose ar
in sinnlosem
p
Physical note: [1r] //
in sinnlosem
beprasmiškame

Facsimile Image Placeholder

23
Dasein des Tages. Ich bin glücklich von deinen Briefen, Vanduk. Ich bin wieder,
kasdieniniame gyvenime. Aš laimingas gaudamas Tavo laiškus, Vanduk. Aš vėl,
trotzt
c
Critical note: trotz ] vid ex err zt pro z
trotzt
trotz
nepaisant
24
allen Winden, ich bin wieder Glaubens voll.
visų vėjų, aš vėl pilnas tikėjimo.
25
Danke ich Dir Vanduk und küsse. Sei gesegnet, Vanduk!
Dėkoju Tau, Vanduk, ir bučiuoju. Būk palaiminta, Vanduk!
26
Dein Bal
p
Physical note: [1v] //
Dein Bal
Tavo Bal

Facsimile Image Placeholder

a
[Po]niai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Litauen – Ostsland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostsland
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d.
28.
28
November, 1943
1
Adr.:
2
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
3
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
4
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
5
Stutthof,
d. 28.
28
November,
1943
1943 [m.] lapkričio 28 d.
6
Vanduk, mylima!
Heute bin ich glücklich: habe 2 Deine Briefe
Šiandien aš laimingas: gavau 2 Tavo laiškus
7
(a. 12–XI
c
Critical note: a. ] contr, a[b]
(a. 12–XI
(XI–12
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
17–XI)
XI–17).
bekommen.
Danke, danke!
Ačiū, ačiū!
In vergangene Woche kamen Paketten:
Praeitą savaitę atkeliavo siuntiniai:
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
von Dir,
nuo Tavęs,
2
c
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
2
vom
c
Critical note: von ] vid ex err m pro n
vom
von
nuo
Vater (trotz schlech-
tėvo (nepaisant pras-
8
ter Verpackung – in Ordnung – der Tabak ist sehr gut), 1 – von Dalia (mit Honig) u. 1 von prof. Tulaba (die Äpfel).
tos pakuotės – tvarkingai – tabakas labai geras), 1 – nuo Dalios (su medum) ir 1 nuo prof. Tulabos (obuoliai).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 3 d. Dalia Sruogaitė ir Marija Nemeikšaitė išsiuntė 1 k[l]g. siuntinį, kuris, neaišku, ar buvo gautas („45. Lašinių 1/4, cukraus gabaliukais, papirosų „Vikt.“ 3 dėž., sausainukų“), ir laišką („Laiško nebuvo“); 3 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė dar vieną 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („46. 1/2 klg. skilandžio, 4 pak. papirosų „Victoria“, 6 pak. „Kira“, kava, truputis medaus“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („47. Sviesto 1/4, 2 obuoliukai, taboka“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („48. 1/2 klg. anties skvarkų“); [5 d.] kun. Tulaba išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“); 6 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 1 kl[g]. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („49. 1/2 klg. lašinių, 7 svogūnai, maišiukas tabokos, 3 pakeliai popieriaus papirosams, gabaliukas dešros“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
9
(Den blauen Pullower habe ich schon längst). Mit solcher Verstärkung meine Gesundheit in der letzter Zeit
(Mėlyną megztinį aš jau seniai turiu). Dėl tokios paspirties mano sveikata paskutiniu laiku
10
ist bemerklich
pastebimai
verbessert).
c
Critical note: verbessert ] p ver vid ex err interp )
verbessert).
verbessert.
pagerėjo.
Schade, dass der Tabaks Vorrat zu Hause ist schon erschöpft. Vielleicht kann
Gaila, kad tabako atsargos namuose jau išseko. Gal būtų galima
11
man etwas vom Jonas Vater bekommen (alte
šiek tiek (senos rūšies) gauti iš Jono tėvo?
n
Note: Laiškuose taip įvardijamas pedagogas Antanas Krutulys (1887–1979), kuris prie Vilniaus turėjo sodybą ir miesto gyventojams pagelbėjo maistu.
Sorte?)?
c
Critical note: Sorte ] p ver vid ex err interp ?
Sorte?)?
Sorte)?
Am schlimmsten, dass meine
Blogiausia, kad mano
Collegen
c
Critical note: Kollegen ] vid ex err C pro K
Collegen
Kollegen
kolegos
bekommen sehr
iš namų gauna labai
12
wenig Tabak vom zu Hause. Ich habe noch etwas, aber fürchte ohne Rauchmitteln zu bleiben. Auch Deine Kaffee-
mažai tabako. Aš dar truputį turiu, bet bijau likti be rūkalų. Tavo kavos miši-
13
mischung ist mir sehr nützlich, – verstärkt den Herz. Es gibt einige Merkmale, dass mein Schicksal verän-
nys man irgi labai naudingas – stiprina širdį. Yra keletas požymių, kad mano likimas
14
dern kann, sogar vor den
netgi prieš Kalėdas gali pasikeisti,
n
Note: Viltys išsilaisvinti prieš Kalėdas neišsipildė: „Ženklai, iš kurių buvo galima tikėtis išmintingesnio mano likimo posūkio, pasirodė klaidingi: aš nežinau, kas ir kodėl išlaužė juos iš piršto. Aš daugiau nebetikiu protu ir teisingumu“ [„Die Merkmale über vernünftigere Wendung meines Schicksals erwiesen sich als falsch: ich weiss nicht wer u. warum hat sie aus dem Finger ausgesaugt. Ich glaube nicht mehr an die Vernunft u. Gerechtigkeit“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 27, l. 1r).
Vanda Sruogienė paaiškino, kokie konkretūs ženklai galėjo būti palaikyti artėjančio išsilaisvinimo galimybe: „Buvau gavusi iš vyro laišką, kuriame jis rašo, kad jam lagery patarta kreiptis į Hingstą, kad išduotų pažymėjimą, jog jis nieko prieš jo grąžinimą į Lietuvą neturi.
Pati netikėdama į šio prašymo teigiamus rezultatus, vis dėlto jį įteikiau.
Čia pat gavau teigiamą atsakymą. Man buvo kažkieno paaiškinta, kad tuo laiku gebietskomisaras buvo susikirtęs su gestapo viršininku, todėl man tokį pažymėjimą išdavė. Originalą nusiunčiau į Stuttfofą, bet B. S. jo negavo.
Balys dėjo daug vilčių į šitą Hingsto pažymėjimą, bet, kaip visada, visi vokiečių pažadai nebuvo pildomi“ (Vandos Sruogienės paaiškinimas prie rašto Vilniaus srities komisarui Hingstui, 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r).
Vanda Sruogienė plačiau pasakojo, kaip rūpinosi šiuo reikalu:
„1943 m. rudenį Balys man iš Stutthofo parašė, kad jam lagerio administracija pareiškė, jog jeigu jis gautų iš Vilniaus gebietskomisaro Hingsto raštą, pažymintį, kad jis neturi nieko prieš, jei Balys grįžtų į Lietuvą ir gyventų Vilniuje – jis būtų išleistas.
Bet kaip tokį raštą gauti? Kas tuo reikalu galėtų pakalbėti su baisiuoju Hingstu? Tariausi su bičiuliais, bet visi abejojo, kad tai būtų įvykdoma. Tiesa, buvo nuomonių, kad bandyti reikėtų, nes Hingstas esąs bloguose santykiuose su gestapu, kurio žinioje buvo Balys. Bet kaip prie Hingsto prieiti – niekas negalėjo patarti.
Buvau visiškoje desperacijoje. Balys prašė – aš turiu jam tai padaryti! Tik kaip, kaip?
Vieną pilką lytingą pavakarį ėjau į gimnaziją, kuri tuo laiku buvo šv. Ignoto skersgatvėje ir verkiau visiškoje neviltyje… Staiga sustabdo mane gimnazijos kapelionas, jaunas, naivus, bet geraširdis kunigėlis Juozas Tadarauskas. Lyg žinodamas mano mintis sušuko:
– Turiu jums gerų žinių. Yra žmogus, kuris gali padėti išgelbėt jūsų vyrą…
Ir prasidėjo fantastiški vaikščiojimai naktimis po senąjį Vilnių. Slapti susitikimai su man nepažįstamais žmonėmis, su kuriais kunigėlis turėjo ryšių. Pasirodo, kun. A. Lipniūno gerbėjai pogrindy susekė, kad Hingstas turi šeimininkę lietuvę, kažkokią Urbonienę, kuri turi jam didelės įtakos. Hingstas buvo, berods, mėsininkas, neišsilavinęs žmogus, tik per nacių veiklą labai iškilęs. Jo aplinkoje buvo irgi žmonės be aukštojo mokslo. Urbonienė – uoli katalikė, davatka, dora moteris, kuria Hingstas pasitikėjo. Ji prižiūrinti, kad Hingstas per daug negertų, neleistų pinigų reprezentacijai ir nesikompromituotų. Jos žodis Hingstui daug reiškiąs. Tadarauskas pasakojo, kad ruošiamasi siųsti į Stutthofą specialų lėktuvą Lipniūnui, manė, kad ir aš galėsiu skristi parsivežti Balį… Viskas atrodė kaip pasakoje, mažai tikėjau, kad planas pasisektų.
Bet vieną vakarą, jau beveik visai sutemus, susitikau su Tadarausku sutartoje vietoje Vilniaus senamiesty ir patyliukais suktais laiptais iš kiemo pusės kažkokiame ghetto namų balkone pasibeldėm į Urbonienės buto duris. Kiek iš lauko namai atrodė seni, apleisti, tiek viduje buvo švaru, viskas blizgėjo; nedidelis 2–3 kambarių butelis, kukliai apstatytas. Pasirodė šeimininkė – moteris apie 50 metų amžiaus, apkūni, tikra kunigo gaspadinė. Tadarauskas ją, matyt, gerai pažinojo, pradėjom kartu dėstyt reikalą, aš prašiau, kad ji užtartų pas Hingstą, kad jis man duotų reikalingą dokumentą… Urbonienė kalbėjo santūriai, nedaug, bet papasakojo, kad tikrai yra daromi žygiai dėl kunigo A. Lipniūno išleidimo iš kaceto. Žadėjo ir man padėti. Kiek patylėjus nusišypsojo ir parodė vieną kėdę valgomajame, kur kaip tik sėdėjome.
– Prieš keletą dienų čia sėdėjo Hitleris. O, kad kas būtų matęs kiek čia buvo aukštų vokiečių karininkų! Koks šaunus susirinkimas! Kadangi šis namas toks laužas – niekas neįtarė, kad čia galėjo vykti koks svarbus pasitarimas. Buvo čia kalbėta su Hitleriu apie stutthofiečius. Hitleris žadėjęs juos paleisti…
Po kelių dienų gavau audienciją pas Hingstą. Be ilgų kalbų mano didžiajam nusistebėjimui, gavau parašytą raštą su rezoliucija mano prašyme.
Ar tai buvo Urbonienės protekcijos vaisius, ar tas faktas, kad tuo laiku Hingstas buvęs, kaip sakė, „ant peilių“ su Vilniaus gestapo viršininku – niekad nesužinojau.
Skubiai nuėjau pas notarą [Vincą Iešmantą], gavau patvirtintą nuorašą (jį tebesaugau) ir originalą apdraustu laišku nusiunčiau Baliui. Deja, jis to laiško negavo, ir visos pastangos nuėjo niekais…“ (Vanda Sruogienė, „Beveik pasiekiu Hitlerį“, [Vilnius], 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1–2r).
„Labai skaudžiai B. Sruogą žeidė nuolatiniai gandai apie jų grupės paleidimą. Protu jis, kaip ir kiti grupės draugai, suvokė, kad šios dažniausiai pačių esesininkų skleidžiamos ir vis neišsipildančios viltys – dar viena, psichologinė kankinimo priemonė, tačiau kiekvieną sykį vis iš naujo išgyvendavo laukimą, o iliuzijoms žlugus, likdavo sukrėstas ir nelaimingas“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 335).
Weinachten,
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om pri h
Weinachten,
Weihnachten,
sogar dass wir uns
net kad vėl
wieders
c
Critical note: wieders[ehen] […][.] ] p wieders def ver et txt
wieders
wieders[ehen] […][.]
pasimatysim.
n
Note: Vanda Sruogienė buvo sumaniusi aplankyti Balį Sruogą lageryje. Tačiau jis skatino apie tai negalvoti: nežinojo, ar lagerio vadovybė jiems leis susitikti. O jei leistų, tai jų susitikimas būtų labai trumpas, jį stebėtų esesininkai, todėl tik pakenktų nervams ir širdžiai: „Geriau nevažiuok, – neverta liesti žaizdų“ [„Komme lieber nicht, – es lohnt nicht die Wunden zu berühren“] (Idem, in: Ibid.).
Vanda Sruogienė 1943-11-29 parašė prašymą Petrui Kubiliūnui: „Prašau Tamstos, pone generalini[s] tarėjau, padaryti žygių, kad mano vyras, prof. dr. Balys Sruoga, būtų išleistas iš koncentracijos stovyklos ir grąžintas į Lietuvą.
Birželio mėn. 23 d. proga jis buvo amnestuotas. Apie tai man pakartotinai pranešė žodžiu ponas Vilniaus miesto gebietskomisaras Hingst, Lietuvos generalinio komisariato Politinio skyriaus viršininkas, p. von Staden, taip pat ir p. Fritsch. Tą patį patvirtino p. generalinio komisaro raštas Nr. 2 V 116 Fz/Z 19. 8. 1943.
Be to, prof. Stegmann, Reicho komisaro įgaliotinis Rytų krašto aukštesnioms mokykloms yra pavedęs mano vyrui Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto temą, kuriai rašyti jam reikalinga jo mokslo užrašai ir per dvidešimtį metų rinkta jo biblioteka.
Š. m. spalių mėnesį Vilniaus miesto gebietskomisaras ponas Hingst man yra davęs raštu pareiškimą, kad jis neturįs nei politinių, nei kitokių kliūčių, kurios galėtų trukdyti mano vyrui sugrįžti į Vilnių.
Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. ponas generalkomisar[as] von Renteln yra viešai Tarybos posėdy pareiškęs, kad mano vyras galės grįžti į Lietuvą po š. m. lapkričio mėn. 7 d. Apie tai man yra pranešęs ponas Vilniaus un-to rektorius M. Biržiška. Lapkričio mėn. pradžioje teiravausi p. Kommandeur [vado] der Sicherheitspolizei und des SD [Saugumo policijos ir SD] įstaigoje Kaune apie mano vyro likimą. Buvo atsakyta, kad mano vyro išleidimas esąs dienų klausimas.
Jau baigiasi lapkričio mėnuo, o nežiūrint visų tų oficialių pažadų mano vyras tebėra Stutthofo koncentracijos lageryje.
Dar prieš suėmimą mano vyro sveikata buvo labai pašlijusi. Jau kuris laikas kaip jis turi nesveiką širdį ir smarkiai pairusius nervus. Esu labai susirūpinusi, kad lagerio sąlygos galutinai nesuardytų jo sveikatos.
Iki šiol nesu niekur girdėjusi, kad mano vyras būtų kuo nors konkrečiai kaltinamas. Ponas Vilniaus gebietskomisaras [srities komisaras] man yra sakęs, kad mano vyras esąs suimtas per klaidą, kad Vokietijai tai ne Kazachstanas ir klaida būsianti atitaisyta. Nežinau, už ką taip turi kentėti mano vyras, politikoje nedalyvavęs, o taip pat ir jo šeima, kuriai karo meto sunkiomis sąlygomis yra ypatingai sunku pakelti tokią skriaudą.
Priedas: prašymas ponui generaliniam komisarui von Renteln“ (Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškas-prašymas Petrui Kubiliūnui, Vilnius, 1943-11-29, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r, 2r).
Mein armes Kind! Jetzt, in
Mano vargšas vaikeli! Dabar,
diesen
c
Critical note: diese[m] ] vid ex err n pro m
diesen
diesem
šiuo
Zeit
metu
15
es ist alles auf Deinen Schultern gefallen!
viskas sugriuvo ant Tavo pečių!
So wie so,
c
Critical note: Sowieso ] vid ex err dist So wie so
So wie so,
Sowieso,
Šiaip ar taip,
Vanduk, unsere Biografien werden
Vanduk, mūsų biografijos
16
reicher: die künftigen Generationen werden unsere Bücher, unsere Werken lesen, – Sie werden
praturtės: ateinančios kartos skaitys mūsų knygas, mūsų kūrinius, – jie
17
uns nicht mit bösen Gedanken
neminės mūsų
errinern.
errinern.
erinnern.
piktuoju.
Verbrecher sind wir nie gewesen, unseres Gewissen ist
Mes niekada nebuvom nusikaltėliai, mūsų sąžinė
18
Kristallrein, – u. das ist die Hauptsache. Alles anderes – nur
švari, – ir tai svarbiausias dalykas. Visa kita – tik
vanitas vanitatum.
vanitas vanitatum.
n
Note: Vanitas vanitatum ] lot =tuštybių tuštybė.
Grüsse u. bedan-
Perduok sveikinimus ir padė-
19
ke den Vater, prof.
kok tėvui, prof.
Tulaba, –
Tulabai, –
n
Note: Ladas Tulaba (1912–2002) – kunigas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius lietuvių reikalams.
u. Bekannten u. Schülern, – u. besonders vierzigjährigen Jüngling
ir pažįstamiems, ir mokiniams, – ir ypač keturiasdešimtmečiui jaunuoliui
Kazys.
Kaziui.
n
Note: Balys Sruoga prašė padėkoti Kaziui Borutai.
20
Er, ausser Dich mit Dalia, versteht mich am besten. Küsse Dalia, drücke ihr junges Köpfchen zart
Jis, išskyrus Tave ir Dalią, supranta mane geriausiai. Pabučiuok Dalią, švelniai
21
an die Brust, – in so schönen
priglausk jos jauną galvelę prie krūtinės, –
Traumen
Träumen
habe ich sie gesehen.
aš regėjau ją tokiuose gražiuose sapnuose.
Tie Die
c
Critical note: Die ] cor D pro T
Die
Träumen erfrischen meine See-
Sapnai atgaivina mano sie-
22
le. Ich weiss nicht, wo ist mehr der
lą. Nebežinau, kur daugiau
Wirklichteit Wirklichkeit :
c
Critical note: Wirklichkeit ] cor sec k pro t
Wirklichkeit
tikrovės:
in
Tinnvollen Sinnvollen
c
Critical note: sinnvollen ] cor S pro T, vid ex err S pro min
Sinnvollen
sinnvollen
prasminguose
Träumen oder
sapnuose ar
in sinnlosem
p
Physical note: [1r] //
in sinnlosem
beprasmiškame

Facsimile Image Placeholder

23
Dasein des Tages. Ich bin glücklich von deinen Briefen, Vanduk. Ich bin wieder,
kasdieniniame gyvenime. Aš laimingas gaudamas Tavo laiškus, Vanduk. Aš vėl,
trotzt
c
Critical note: trotz ] vid ex err zt pro z
trotzt
trotz
nepaisant
24
allen Winden, ich bin wieder Glaubens voll.
visų vėjų, aš vėl pilnas tikėjimo.
25
Danke ich Dir Vanduk und küsse. Sei gesegnet, Vanduk!
Dėkoju Tau, Vanduk, ir bučiuoju. Būk palaiminta, Vanduk!
26
Dein Bal
p
Physical note: [1v] //
Dein Bal
Tavo Bal

Facsimile Image Placeholder

a
[Po]niai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro gtv. 21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Litauen – Ostsland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostsland
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 4
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number 7
Critical note: a. ] contr, a[b]
a1
Line number 7
Critical note: u. ] contr, u[nd]
a1
Line number 7
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
a1
Line number 7
Critical note: 2 ] sub sign curv lin
a1
Line number 7
Critical note: von ] vid ex err m pro n
a4
Line number 8
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 3 d. Dalia Sruogaitė ir Marija Nemeikšaitė išsiuntė 1 k[l]g. siuntinį, kuris, neaišku, ar buvo gautas („45. Lašinių 1/4, cukraus gabaliukais, papirosų „Vikt.“ 3 dėž., sausainukų“), ir laišką („Laiško nebuvo“); 3 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė dar vieną 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („46. 1/2 klg. skilandžio, 4 pak. papirosų „Victoria“, 6 pak. „Kira“, kava, truputis medaus“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („47. Sviesto 1/4, 2 obuoliukai, taboka“); 5 d. Kazimieras Daugirdas iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („48. 1/2 klg. anties skvarkų“); [5 d.] kun. Tulaba išsiuntė 1/2 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas!“); 6 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 1 kl[g]. siuntinį, kuris buvo „gautas!“ („49. 1/2 klg. lašinių, 7 svogūnai, maišiukas tabokos, 3 pakeliai popieriaus papirosams, gabaliukas dešros“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Ne visi apdrausti siuntiniai, o ypač laiškai su dokumentais, pasiekdavo Balį Sruogą.
a1
Line number 10
Critical note: verbessert ] p ver vid ex err interp )
a4
Line number 11
Note: Laiškuose taip įvardijamas pedagogas Antanas Krutulys (1887–1979), kuris prie Vilniaus turėjo sodybą ir miesto gyventojams pagelbėjo maistu.
a1
Line number 11
Critical note: Sorte ] p ver vid ex err interp ?
a1
Line number 11
Critical note: Kollegen ] vid ex err C pro K
a4
Line number 14
Note: Viltys išsilaisvinti prieš Kalėdas neišsipildė: „Ženklai, iš kurių buvo galima tikėtis išmintingesnio mano likimo posūkio, pasirodė klaidingi: aš nežinau, kas ir kodėl išlaužė juos iš piršto. Aš daugiau nebetikiu protu ir teisingumu“ [„Die Merkmale über vernünftigere Wendung meines Schicksals erwiesen sich als falsch: ich weiss nicht wer u. warum hat sie aus dem Finger ausgesaugt. Ich glaube nicht mehr an die Vernunft u. Gerechtigkeit“] (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 1303, nr. 27, l. 1r).
Vanda Sruogienė paaiškino, kokie konkretūs ženklai galėjo būti palaikyti artėjančio išsilaisvinimo galimybe: „Buvau gavusi iš vyro laišką, kuriame jis rašo, kad jam lagery patarta kreiptis į Hingstą, kad išduotų pažymėjimą, jog jis nieko prieš jo grąžinimą į Lietuvą neturi.
Pati netikėdama į šio prašymo teigiamus rezultatus, vis dėlto jį įteikiau.
Čia pat gavau teigiamą atsakymą. Man buvo kažkieno paaiškinta, kad tuo laiku gebietskomisaras buvo susikirtęs su gestapo viršininku, todėl man tokį pažymėjimą išdavė. Originalą nusiunčiau į Stuttfofą, bet B. S. jo negavo.
Balys dėjo daug vilčių į šitą Hingsto pažymėjimą, bet, kaip visada, visi vokiečių pažadai nebuvo pildomi“ (Vandos Sruogienės paaiškinimas prie rašto Vilniaus srities komisarui Hingstui, 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r).
Vanda Sruogienė plačiau pasakojo, kaip rūpinosi šiuo reikalu:
„1943 m. rudenį Balys man iš Stutthofo parašė, kad jam lagerio administracija pareiškė, jog jeigu jis gautų iš Vilniaus gebietskomisaro Hingsto raštą, pažymintį, kad jis neturi nieko prieš, jei Balys grįžtų į Lietuvą ir gyventų Vilniuje – jis būtų išleistas.
Bet kaip tokį raštą gauti? Kas tuo reikalu galėtų pakalbėti su baisiuoju Hingstu? Tariausi su bičiuliais, bet visi abejojo, kad tai būtų įvykdoma. Tiesa, buvo nuomonių, kad bandyti reikėtų, nes Hingstas esąs bloguose santykiuose su gestapu, kurio žinioje buvo Balys. Bet kaip prie Hingsto prieiti – niekas negalėjo patarti.
Buvau visiškoje desperacijoje. Balys prašė – aš turiu jam tai padaryti! Tik kaip, kaip?
Vieną pilką lytingą pavakarį ėjau į gimnaziją, kuri tuo laiku buvo šv. Ignoto skersgatvėje ir verkiau visiškoje neviltyje… Staiga sustabdo mane gimnazijos kapelionas, jaunas, naivus, bet geraširdis kunigėlis Juozas Tadarauskas. Lyg žinodamas mano mintis sušuko:
– Turiu jums gerų žinių. Yra žmogus, kuris gali padėti išgelbėt jūsų vyrą…
Ir prasidėjo fantastiški vaikščiojimai naktimis po senąjį Vilnių. Slapti susitikimai su man nepažįstamais žmonėmis, su kuriais kunigėlis turėjo ryšių. Pasirodo, kun. A. Lipniūno gerbėjai pogrindy susekė, kad Hingstas turi šeimininkę lietuvę, kažkokią Urbonienę, kuri turi jam didelės įtakos. Hingstas buvo, berods, mėsininkas, neišsilavinęs žmogus, tik per nacių veiklą labai iškilęs. Jo aplinkoje buvo irgi žmonės be aukštojo mokslo. Urbonienė – uoli katalikė, davatka, dora moteris, kuria Hingstas pasitikėjo. Ji prižiūrinti, kad Hingstas per daug negertų, neleistų pinigų reprezentacijai ir nesikompromituotų. Jos žodis Hingstui daug reiškiąs. Tadarauskas pasakojo, kad ruošiamasi siųsti į Stutthofą specialų lėktuvą Lipniūnui, manė, kad ir aš galėsiu skristi parsivežti Balį… Viskas atrodė kaip pasakoje, mažai tikėjau, kad planas pasisektų.
Bet vieną vakarą, jau beveik visai sutemus, susitikau su Tadarausku sutartoje vietoje Vilniaus senamiesty ir patyliukais suktais laiptais iš kiemo pusės kažkokiame ghetto namų balkone pasibeldėm į Urbonienės buto duris. Kiek iš lauko namai atrodė seni, apleisti, tiek viduje buvo švaru, viskas blizgėjo; nedidelis 2–3 kambarių butelis, kukliai apstatytas. Pasirodė šeimininkė – moteris apie 50 metų amžiaus, apkūni, tikra kunigo gaspadinė. Tadarauskas ją, matyt, gerai pažinojo, pradėjom kartu dėstyt reikalą, aš prašiau, kad ji užtartų pas Hingstą, kad jis man duotų reikalingą dokumentą… Urbonienė kalbėjo santūriai, nedaug, bet papasakojo, kad tikrai yra daromi žygiai dėl kunigo A. Lipniūno išleidimo iš kaceto. Žadėjo ir man padėti. Kiek patylėjus nusišypsojo ir parodė vieną kėdę valgomajame, kur kaip tik sėdėjome.
– Prieš keletą dienų čia sėdėjo Hitleris. O, kad kas būtų matęs kiek čia buvo aukštų vokiečių karininkų! Koks šaunus susirinkimas! Kadangi šis namas toks laužas – niekas neįtarė, kad čia galėjo vykti koks svarbus pasitarimas. Buvo čia kalbėta su Hitleriu apie stutthofiečius. Hitleris žadėjęs juos paleisti…
Po kelių dienų gavau audienciją pas Hingstą. Be ilgų kalbų mano didžiajam nusistebėjimui, gavau parašytą raštą su rezoliucija mano prašyme.
Ar tai buvo Urbonienės protekcijos vaisius, ar tas faktas, kad tuo laiku Hingstas buvęs, kaip sakė, „ant peilių“ su Vilniaus gestapo viršininku – niekad nesužinojau.
Skubiai nuėjau pas notarą [Vincą Iešmantą], gavau patvirtintą nuorašą (jį tebesaugau) ir originalą apdraustu laišku nusiunčiau Baliui. Deja, jis to laiško negavo, ir visos pastangos nuėjo niekais…“ (Vanda Sruogienė, „Beveik pasiekiu Hitlerį“, [Vilnius], 1943-10-19, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1–2r).
„Labai skaudžiai B. Sruogą žeidė nuolatiniai gandai apie jų grupės paleidimą. Protu jis, kaip ir kiti grupės draugai, suvokė, kad šios dažniausiai pačių esesininkų skleidžiamos ir vis neišsipildančios viltys – dar viena, psichologinė kankinimo priemonė, tačiau kiekvieną sykį vis iš naujo išgyvendavo laukimą, o iliuzijoms žlugus, likdavo sukrėstas ir nelaimingas“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 335).
a1
Line number 14
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om pri h
a1
Line number 14
Critical note: wieders[ehen] […][.] ] p wieders def ver et txt
a4
Line number 14
Note: Vanda Sruogienė buvo sumaniusi aplankyti Balį Sruogą lageryje. Tačiau jis skatino apie tai negalvoti: nežinojo, ar lagerio vadovybė jiems leis susitikti. O jei leistų, tai jų susitikimas būtų labai trumpas, jį stebėtų esesininkai, todėl tik pakenktų nervams ir širdžiai: „Geriau nevažiuok, – neverta liesti žaizdų“ [„Komme lieber nicht, – es lohnt nicht die Wunden zu berühren“] (Idem, in: Ibid.).
Vanda Sruogienė 1943-11-29 parašė prašymą Petrui Kubiliūnui: „Prašau Tamstos, pone generalini[s] tarėjau, padaryti žygių, kad mano vyras, prof. dr. Balys Sruoga, būtų išleistas iš koncentracijos stovyklos ir grąžintas į Lietuvą.
Birželio mėn. 23 d. proga jis buvo amnestuotas. Apie tai man pakartotinai pranešė žodžiu ponas Vilniaus miesto gebietskomisaras Hingst, Lietuvos generalinio komisariato Politinio skyriaus viršininkas, p. von Staden, taip pat ir p. Fritsch. Tą patį patvirtino p. generalinio komisaro raštas Nr. 2 V 116 Fz/Z 19. 8. 1943.
Be to, prof. Stegmann, Reicho komisaro įgaliotinis Rytų krašto aukštesnioms mokykloms yra pavedęs mano vyrui Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto temą, kuriai rašyti jam reikalinga jo mokslo užrašai ir per dvidešimtį metų rinkta jo biblioteka.
Š. m. spalių mėnesį Vilniaus miesto gebietskomisaras ponas Hingst man yra davęs raštu pareiškimą, kad jis neturįs nei politinių, nei kitokių kliūčių, kurios galėtų trukdyti mano vyrui sugrįžti į Vilnių.
Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. ponas generalkomisar[as] von Renteln yra viešai Tarybos posėdy pareiškęs, kad mano vyras galės grįžti į Lietuvą po š. m. lapkričio mėn. 7 d. Apie tai man yra pranešęs ponas Vilniaus un-to rektorius M. Biržiška. Lapkričio mėn. pradžioje teiravausi p. Kommandeur [vado] der Sicherheitspolizei und des SD [Saugumo policijos ir SD] įstaigoje Kaune apie mano vyro likimą. Buvo atsakyta, kad mano vyro išleidimas esąs dienų klausimas.
Jau baigiasi lapkričio mėnuo, o nežiūrint visų tų oficialių pažadų mano vyras tebėra Stutthofo koncentracijos lageryje.
Dar prieš suėmimą mano vyro sveikata buvo labai pašlijusi. Jau kuris laikas kaip jis turi nesveiką širdį ir smarkiai pairusius nervus. Esu labai susirūpinusi, kad lagerio sąlygos galutinai nesuardytų jo sveikatos.
Iki šiol nesu niekur girdėjusi, kad mano vyras būtų kuo nors konkrečiai kaltinamas. Ponas Vilniaus gebietskomisaras [srities komisaras] man yra sakęs, kad mano vyras esąs suimtas per klaidą, kad Vokietijai tai ne Kazachstanas ir klaida būsianti atitaisyta. Nežinau, už ką taip turi kentėti mano vyras, politikoje nedalyvavęs, o taip pat ir jo šeima, kuriai karo meto sunkiomis sąlygomis yra ypatingai sunku pakelti tokią skriaudą.
Priedas: prašymas ponui generaliniam komisarui von Renteln“ (Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškas-prašymas Petrui Kubiliūnui, Vilnius, 1943-11-29, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS, l. 1r, 2r).
a1
Line number 14
Critical note: diese[m] ] vid ex err n pro m
a1
Line number 15
Critical note: Sowieso ] vid ex err dist So wie so
a4
Line number 18
Note: Vanitas vanitatum ] lot =tuštybių tuštybė.
a4
Line number 19
Note: Ladas Tulaba (1912–2002) – kunigas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius lietuvių reikalams.
a4
Line number 19
Note: Balys Sruoga prašė padėkoti Kaziui Borutai.
a1
Line number 21
Critical note: Die ] cor D pro T
a1
Line number 22
Critical note: Wirklichkeit ] cor sec k pro t
a1
Line number 22
Critical note: sinnvollen ] cor S pro T, vid ex err S pro min
a1
Line number 22
Physical note: [1r] //
a1
Line number 23
Critical note: trotz ] vid ex err zt pro z
a1
Line number 26
Physical note: [1v] //
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
a1
Line number d
Physical note: [2r] //
a1
Line number g
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_11_28_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_11_28_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_11_28_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_11_28_vs_2v.jpgX (Close panel)
image