Vandai Sruogienei, 1943-12-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-12-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 25. Laiškas. Rašyta 27,9 × 21,9 cm formato, gelstelėjusio, atplėšto pailgais langeliais popieriaus su vandenženkliu (santrumpa MLP, užrašas PAPI[ER A] LETTRES / MIRKOW) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „25“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-12-14. Data ir prierašas spaude kita ranka pilku pieštuku: „B“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Dėmėta. Prie laiško yra vokas (nr. 24). Vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro 21–3 / Vilnius / Ostland – Litauen“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Tauro 21–3 / Vilnius / Ostlandas – Lietuva“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiško išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-12-14. Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „24.“ Voko antroje pusėje – Stutthofo lagerio spaudas. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 403, l. 1r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 403, l. 61–63 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 24, l. 26 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 403, l. 53–55 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 129. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-12-12: Genetinis
  • Witness a2: 1943-12-12: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-12-12: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-12-12: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-12-12, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_12_12_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Dezember 1943
Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 12 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 12 d.
5
Vanduk, mano miela!
Du bekommst nicht alle meine Briefe. Der Brief
Tu gauni ne visus mano laiškus. Laiškas,
6
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
5. 12. 43 wird Dich auch nicht erreichen. Am 4. 12. 43 kam von Dir kein Brief.
rašytas 1943. 12. 5, Tavęs taip pat nepasieks. 1943. 12. 4 laiškas nuo Tavęs neatėjo.
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
11–12 kam ein Brief von
12–11 gavau laišką,
7
26–XI.
rašytą XI–26.
Der Dein
c
Critical note: Dein ] cor pro Der, cor in pro r
Dein
Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten kam zu mir nicht: ich
laiškas su dokumentais pas mane neatėjo: aš
wermute vermute ,
c
Critical note: vermute ] cor v pro w
vermute,
numanau,
wer die Dokumenten
kas
8
genommen hat. Also, ich habe Pech mit den Briefen. Aber, Vanduk, ich fühle Dich, ich weiss, was denkst
paėmė dokumentus.
n
Note: „Bene paskutiniame laiške į Vilnių Balys prašė mamos gauti iš Vilniaus komisaro Hingsto raštą, liudijantį, kad jis niekuo nekaltas, ir notaro patvirtintą šį raštą jam atsiųsti. Mama tai padarė:“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 69)
„Jautėsi, kad režimas Stutthofe kiek pairo… Nustebusi dėl tos misijos, bet, pasitarusi su Mykolaičiu [greičiausiai su Vytautu – D. S.] ir kitais draugais, padrąsinta gandų, kad Hingsto ir gestapo viršininko santykiai blogi, nuėjau. Nuostabiai mandagiai Hingstas man tokį raštą davė. Patvirtintą notaro, nusiunčiau jį Baliui, bet jis negavo (Vandos Sruogienės liudijimas, in: Ibid.)“.
Christiano Hanso Hingsto išduotą dokumentą galėjo sulaikyti Lietuvos gestapo viršininkas Karlas Jägeris. Dokumento originalą greičiausiai išėmė Štuthofo lagerio vyriausiasis cenzorius Arthur Platz (Pingvinas).
Vandos Sruogienės ir Christiano Hanso Hingsto raštų turinys:
„Abschrift. An den Herrn Gebietskommissar Wilna-Stadt in Wilna. Gesuch. Der Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Direktor des II Wilnaer Gymnasiums, wohn. Wilna, Tauras Str. 21, Wohn. 3. Am 16 Maerz 1943 wurde mein Ehegatte Universitätsprofessor Dr. Balys Sruoga von der Sicherheitspolizei und des SD Wilna festgenommen und nach Deutschland ausgewiesen. Anlaesslich des 22 Juni, dem 2 Yahrestag der Befreiung Litauens vom bolschewisteschen Joche durch die Deutsche Wehrmacht, wurde er amnestiert 2 Zt. befindet er sich in einem Lager in Stutthof, bei Danzig. Sie, Herr Gebietskommissar, als Vertreter der Deutschen Reichsregierung, haben immer bestes Verstaendnis fuer unsere Belange gezeigt. Wie es mir bekannt ist, ist mein Ehegatte nicht auf Ihre Veranlassung nach Deutschland gebracht worden. Da ich der Meinung bin, dass Sie, Herr Gebietskommissar, auch jetzt keine Bedenken gegen die Anwesenheit meines Mannes in Wilna hegen, bitte ich Sie hoefl. um eine diesbezuegliche Bescheinigung. Wilna, den II. 10. 1943. Hochachtungsvoll.
Der Gebietskommissar der Stadt Wilna H/K Wilna, den 18. Okt. 1943. Bescheinigung. Der Gesuchstellerin, Frau Vanda Daugirdaitė-Sruoga bescheinige ich auf Wunsch, dass politische und anderweitige Bedenken gegen die Ruckkehr ihres Mannes in Wilna hier nicht bestehen. Wilna, dem 19. 10. 1943. Register Nr. 6822.
Ich, Vincas Iešmanta, Notar in Wilna, mit dem Buro in Wilna, Putwysstr. 8, hiermit, auf das Ersuchen des Frau Vanda Sruogienė bescheinige, dass die Abschrift mit dem Originale ubereinstimmt, in welcher keine Verbesserungen und keine Zuschriften bemerkt wurden. Notar: V. Iešmanta. Dienstsiegel. Wilna, am 5. 4. 1944. Register Nr. 1825. Vorstehende Abschrift stimmt mit der mit vorliegenden Urschrift Wort und Ziffernmaessig vollkommen ueberein. Vincas Iešmanta, Notar in Wilna.“
[„Kopija. Ponui Vilniaus miesto komisarui Vilniuje. Prašymas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Vilniaus II gimnazijos direktorė, gyvenanti Vilniuje, Tauro gatvės 21 namo 3 bute. 1943 m. kovo 16 d. mano vyras, Universiteto profesorius dr. Balys Sruoga Saugumo policijos ir Vilniaus SD suimtas ir deportuotas į Vokietiją. Birželio 22 d., minint 2-ąsias Vokietijos Vermachto išvadavimo iš bolševikų jungo metines, jam buvo suteikta amnestija, dabar jis yra Stutthofo lageryje prie Dancigo. Jūs, pone Vilniaus komisare, kaip Vokietijos Reicho valdžios atstovas, visada geriausiai supratote mūsų rūpesčius. Kaip žinau, mano vyras į Vokietiją buvo atvežtas ne jūsų iniciatyva. Kadangi aš manau, kad jūs, pone Vilniaus komisare, neprieštaraujate, kad mano vyras būtų Vilniuje, prašau Jūsų atitinkamo pažymėjimo. Vilnius, 1943 m. spalio mėn. 2 d. Pagarbiai.
Vilniaus miesto komisaras, 1943 m. spalio mėn. 18 d. Pažymėjimas. Pareiškėjai poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei paprašius galiu patvirtinti, kad politinių ar kitokių prieštaravimų dėl vyro grįžimo į Vilnių nėra. Vilnius, 1943. 10. 19. Registro Nr. 6822.
Aš, Vincas Iešmantas, notaras Vilniuje, turintis kontorą Vilniuje, Putvinskio gatvė 8, šiuo Vandos Sruogienės prašymu patvirtinu, kad kopija sutampa su originalu, kuriame nėra jokių pataisymų ar papildymų. Notaras: V. Iešmantas. Oficialus antspaudas. Vilnius, 1944-04-05. Registro Nr. 1825. Ši kopija visiškai atitinka originalų tekstą. Vincas Iešmanta, notaras Vilniuje“] (Vanda Sruogienė, „Hingsto rašto kopija“, 1944-05-04, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS).
Taigi, nesiseka man su laiškais. Bet, Vanduk, aš jaučiu Tave, aš žinau, ką Tu galvoji,
9
Du, ich bin immer bei Dir! Mein Herz zerbricht sich von Kummern um Dich mit Dalia, ich bin ver-
aš visuomet su Tavim! Mano širdis plyšta iš sielvarto dėl Tavęs ir Dalios, esu nusi-
10
zweifelt, dass ich Dir reel nichts helfen kann. Ich kann nur denken immer u. immer für Ihnen.
minęs, kad tikrai niekuo Tau negaliu padėti. Aš galiu tik nuolatos galvoti apie Jus.
11
Du sollst mich fühlen, Vanduk! Deine Entscheidungen werden unsere gemeinsame, – so reel,
Tu turi mane jausti, Vanduk! Tavo sprendimai bus mūsų bendri, – taip realiai,
12
so lebendig fühle ich Euch. Das Denken für Euch u.
taip gyvai aš Jus jaučiu. Galvojimas apie Jus ir
leiden
c
Critical note: Leiden ] vid ex err l pro cap
leiden
Leiden
kentėjimas
mit Euch – das ist das einzige
kartu su Jumis – tai vienintelė
13
Inhalt meines Häftlings
mano kalinio
lebens.
c
Critical note: Lebens ] vid ex err l pro cap
lebens.
Lebens.
gyvenimo prasmė.
Wenn wusste ich, dass Du mit Dalia zu
Jeigu aš žinočiau, kad Tu su Dalia per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
ein bischen
būsite nors truputį
14
Freude haben werden, wäre ich glücklich. Tröste Dalia, wie Du kannst, tröste Dich selbst –
linksmos, jausčiausi laimingas. Paguosk Dalią, kaip tik Tu gali, paguosk save pačią –
15
nur nicht traurig sein! Über mich selbst habe ich wenig zu
tik nereikia liūdėti! Apie save mažai ką turiu
Berichten.
c
Critical note: berichten ] vid ex err B pro min
Berichten.
berichten.
papasakoti.
In vorletzten Woche
Priešpaskutinę savaitę
16
bekam ich 2 Päckchen (1 – Strümpfe, 2 – mit Brot
gavau du siuntinėlius (1 – su kojinėmis, 2 – su duona
u. s. w.),
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.),
ir t. t.),
in letzten – 1
paskutinę – 1
Päckch
c
Critical note: Päckch[en] ] vid ex err om en
Päckch
Päckchen
siuntinėlį
(mit Kuchen). Meine Tagen
(su pyragu).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 7 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė 1/2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („50. 1 pora kojinių, ilgų, sportinių, ir 2 obuoliukai“); 8 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas („51. Grietinėlės, saldainiai, lašiniukai“); 12 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas, patvirtinta tik, kad „laiško nebuvo“ („52. Kelinės ilgos, 1/4 klg. sviesto, 1/4 klg. lašinių, 8 česnakai, serbentų sunka, cukraus 1/4 klg.“); 17 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 3 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („53. Duonos 1 1/4 [klg.], sviesto 1/4 [klg.], 4 dėž. papirosų, 1/4 lit. kmyninės, 1/2 [klg.] sūrio, 4 svogūnai, rankšluostis lininis su raidėmis V. S., 1/2 [klg.] sūrio su kmynais“); 19 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („54. Pyragaitis su aguonomis 1/2 klg., lašinių 1/2 klg., tabakas blėkinėje dėžutėje iš Borutos“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Mano dienos
17
sind unendlich grau u. sinnlos. Den Stand meiner Gesundheit
pilkos ir beprasmės. Apie mano sveikatos būklę
weiss
c
Critical note: weiss[t] ] vid ex err om t
weiss
weisst
Du ganz genau, dazu
Tu žinai gana tiksliai, be to,
18
kann ich nur hinzufügen, dass ich ein Häftling im Lager Stutthof bin. Du hast mir schon
galiu tik pridurti, kad esu kalinys Stutthofo lageryje. Tu man jau
19
alle Päckchen, Schachtel u. Säckchen
zugeschikt,
c
Critical note: zugeschi[c]kt ] vid ex err om c
zugeschikt, –
zugeschickt, –
atsiuntei visus paketėlius, dėžutes ir maišelius, –
mehr hast Du selbst nichts. Schicke mir nicht
daugiau Tu pati nieko nebeturi. Nesiųsk man
20
so viel, – mein sinnloser Dasein ist nicht wert so viel Kummern. Es wäre gut, wenn
tiek daug, – mano beprasmiškas gyvenimas nevertas tiek rūpesčių. Būtų gerai, jei
kön-
c
Critical note: kön[n][test] ] vid ex err om sec n
kön-
könn-
21
test Du besorgen Tabak u. Deine Kaffeemischung. Nur die Paketen gehen jetzt sehr langsam.
galėtum parūpinti tabako ir Tavojo kavos mišinio. Tik siuntiniai eina dabar labai lėtai.
22
Ich bin sehr traurig wegen den Vater, jetzt konnte ich ihm sehr nützlich sein für die
Man labai liūdna dėl tėvo, dabar aš galėčiau būti jam
23
Wirtschaftsführung, aber das blinde Schicksal hat mich in Stutthof
labai naudingas ūkyje, bet aklas likimas
eingepackt!
c
Critical note: eingepackt ] ins s l n
eingepackt!
uždarė mane Stutthofe!
Es ist mir
Man taip
24
so schwer Dir offizielle Briefe zu schreiben. Also, die
sunku rašyti Tau oficialius laiškus. Taigi,
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdos
kommen – mein Gott!
artėja – Dieve mano!
25
Seien Sie gesegnet, seien mutig! Zu
Būkit palaimintos, būkit drąsios! Per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
werde
in ich
c
Critical note: ich ] cor pro in, cor ch pro n
ich
noch
dar
Stärker Stärken
c
Critical note: stärken ] vid ex err S pro min, cor n pro r
Stärken
stärken
labiau
an Euch
apie Jus,
Denken, – mit
Denken, – mit
denken, – mit
galvosiu, –
26
meinem inneren Sehen werde ich sehen,
vidiniu regėjimu matysiu,
wie was
c
Critical note: was ] cor pro wie, cor as pro ie
was
machen Sie, wie sitzen, was sprechen.
Jūs veikiat, kaip sėdit, ką kalbat.
Es Von
c
Critical note: Von ] cor pro Es
Von
Nuo
langem
ilgo
27
Schweigen es entwickelte in mich das
tylėjimo manyje
Innere
c
Critical note: innere ] vid ex err I pro min
Innere
innere
susiformavo vidinis
Sehen u. Hören, die keine Wänden u. Grenzen ken-
regėjimas ir klausa, kuriems nėra jokių sienų ir ribų.
28
nen. Schicke mir meine kräftigere Brille. Ich werde mein Geist
Atsiųsk man stipresnius akinius. Aš įtempsiu savo dvasios
ansträngen anstrengen ,
c
Critical note: anstrengen ] cor e pro ä
anstrengen,
jėgas,
dass Dalia
kad Daliai
29
d.
c
Critical note: d. ] vid d[en]
d.
Erfolg im Konzerte hätte. Küsse von mir unsere lieben lieben Dalia – sei sie gesegnet!
pasisektų koncerte. Pabučiuok nuo manęs mūsų mielą mielą Dalią – palaimink ją!
30
Mögen Sie bischen Freude zu
Kad per Kalėdas truputį
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
haben! Sei gesegnet, Vanduk!
pasidžiaugtumėt! Būk palaiminta, Vanduk!
n
Note: „Jo kupini geros vilties laiškai mus ramino…“ (Vanda Sruogienė, „Suėmimas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 358).
31
Dein Balys
Tavo Balys
32
P. S. Ich habe Dir schon längst geschrieben, dass den blauen
P. S. Aš Tau anksčiau rašiau, kad mėlynąjį
Pullower
Pullower
Pullover
megztinį
schon
jau
33
längst bekommen
seniai
habe
p
Physical note: [1r] //
habe
habe.
gavau.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro,
Tauro
21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Ostland – Litauen
c
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua curv lin
Ostland – Litauen
Ostland – Litauen
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Dezember 1943
Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 12 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 12 d.
5
Vanduk, mano miela!
Du bekommst nicht alle meine Briefe. Der Brief
Tu gauni ne visus mano laiškus. Laiškas,
6
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
5. 12. 43 wird Dich auch nicht erreichen. Am 4. 12. 43 kam von Dir kein Brief.
rašytas 1943. 12. 5, Tavęs taip pat nepasieks. 1943. 12. 4 laiškas nuo Tavęs neatėjo.
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
11–12 kam ein Brief von
12–11 gavau laišką,
7
26–XI.
rašytą XI–26.
Der Dein
c
Critical note: Dein ] cor pro Der, cor in pro r
Dein
Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten kam zu mir nicht: ich
laiškas su dokumentais pas mane neatėjo: aš
wermute vermute ,
c
Critical note: vermute ] cor v pro w
vermute,
numanau,
wer die Dokumenten
kas
8
genommen hat. Also, ich habe Pech mit den Briefen. Aber, Vanduk, ich fühle Dich, ich weiss, was denkst
paėmė dokumentus.
n
Note: „Bene paskutiniame laiške į Vilnių Balys prašė mamos gauti iš Vilniaus komisaro Hingsto raštą, liudijantį, kad jis niekuo nekaltas, ir notaro patvirtintą šį raštą jam atsiųsti. Mama tai padarė:“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 69)
„Jautėsi, kad režimas Stutthofe kiek pairo… Nustebusi dėl tos misijos, bet, pasitarusi su Mykolaičiu [greičiausiai su Vytautu – D. S.] ir kitais draugais, padrąsinta gandų, kad Hingsto ir gestapo viršininko santykiai blogi, nuėjau. Nuostabiai mandagiai Hingstas man tokį raštą davė. Patvirtintą notaro, nusiunčiau jį Baliui, bet jis negavo (Vandos Sruogienės liudijimas, in: Ibid.)“.
Christiano Hanso Hingsto išduotą dokumentą galėjo sulaikyti Lietuvos gestapo viršininkas Karlas Jägeris. Dokumento originalą greičiausiai išėmė Štuthofo lagerio vyriausiasis cenzorius Arthur Platz (Pingvinas).
Vandos Sruogienės ir Christiano Hanso Hingsto raštų turinys:
„Abschrift. An den Herrn Gebietskommissar Wilna-Stadt in Wilna. Gesuch. Der Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Direktor des II Wilnaer Gymnasiums, wohn. Wilna, Tauras Str. 21, Wohn. 3. Am 16 Maerz 1943 wurde mein Ehegatte Universitätsprofessor Dr. Balys Sruoga von der Sicherheitspolizei und des SD Wilna festgenommen und nach Deutschland ausgewiesen. Anlaesslich des 22 Juni, dem 2 Yahrestag der Befreiung Litauens vom bolschewisteschen Joche durch die Deutsche Wehrmacht, wurde er amnestiert 2 Zt. befindet er sich in einem Lager in Stutthof, bei Danzig. Sie, Herr Gebietskommissar, als Vertreter der Deutschen Reichsregierung, haben immer bestes Verstaendnis fuer unsere Belange gezeigt. Wie es mir bekannt ist, ist mein Ehegatte nicht auf Ihre Veranlassung nach Deutschland gebracht worden. Da ich der Meinung bin, dass Sie, Herr Gebietskommissar, auch jetzt keine Bedenken gegen die Anwesenheit meines Mannes in Wilna hegen, bitte ich Sie hoefl. um eine diesbezuegliche Bescheinigung. Wilna, den II. 10. 1943. Hochachtungsvoll.
Der Gebietskommissar der Stadt Wilna H/K Wilna, den 18. Okt. 1943. Bescheinigung. Der Gesuchstellerin, Frau Vanda Daugirdaitė-Sruoga bescheinige ich auf Wunsch, dass politische und anderweitige Bedenken gegen die Ruckkehr ihres Mannes in Wilna hier nicht bestehen. Wilna, dem 19. 10. 1943. Register Nr. 6822.
Ich, Vincas Iešmanta, Notar in Wilna, mit dem Buro in Wilna, Putwysstr. 8, hiermit, auf das Ersuchen des Frau Vanda Sruogienė bescheinige, dass die Abschrift mit dem Originale ubereinstimmt, in welcher keine Verbesserungen und keine Zuschriften bemerkt wurden. Notar: V. Iešmanta. Dienstsiegel. Wilna, am 5. 4. 1944. Register Nr. 1825. Vorstehende Abschrift stimmt mit der mit vorliegenden Urschrift Wort und Ziffernmaessig vollkommen ueberein. Vincas Iešmanta, Notar in Wilna.“
[„Kopija. Ponui Vilniaus miesto komisarui Vilniuje. Prašymas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Vilniaus II gimnazijos direktorė, gyvenanti Vilniuje, Tauro gatvės 21 namo 3 bute. 1943 m. kovo 16 d. mano vyras, Universiteto profesorius dr. Balys Sruoga Saugumo policijos ir Vilniaus SD suimtas ir deportuotas į Vokietiją. Birželio 22 d., minint 2-ąsias Vokietijos Vermachto išvadavimo iš bolševikų jungo metines, jam buvo suteikta amnestija, dabar jis yra Stutthofo lageryje prie Dancigo. Jūs, pone Vilniaus komisare, kaip Vokietijos Reicho valdžios atstovas, visada geriausiai supratote mūsų rūpesčius. Kaip žinau, mano vyras į Vokietiją buvo atvežtas ne jūsų iniciatyva. Kadangi aš manau, kad jūs, pone Vilniaus komisare, neprieštaraujate, kad mano vyras būtų Vilniuje, prašau Jūsų atitinkamo pažymėjimo. Vilnius, 1943 m. spalio mėn. 2 d. Pagarbiai.
Vilniaus miesto komisaras, 1943 m. spalio mėn. 18 d. Pažymėjimas. Pareiškėjai poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei paprašius galiu patvirtinti, kad politinių ar kitokių prieštaravimų dėl vyro grįžimo į Vilnių nėra. Vilnius, 1943. 10. 19. Registro Nr. 6822.
Aš, Vincas Iešmantas, notaras Vilniuje, turintis kontorą Vilniuje, Putvinskio gatvė 8, šiuo Vandos Sruogienės prašymu patvirtinu, kad kopija sutampa su originalu, kuriame nėra jokių pataisymų ar papildymų. Notaras: V. Iešmantas. Oficialus antspaudas. Vilnius, 1944-04-05. Registro Nr. 1825. Ši kopija visiškai atitinka originalų tekstą. Vincas Iešmanta, notaras Vilniuje“] (Vanda Sruogienė, „Hingsto rašto kopija“, 1944-05-04, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS).
Taigi, nesiseka man su laiškais. Bet, Vanduk, aš jaučiu Tave, aš žinau, ką Tu galvoji,
9
Du, ich bin immer bei Dir! Mein Herz zerbricht sich von Kummern um Dich mit Dalia, ich bin ver-
aš visuomet su Tavim! Mano širdis plyšta iš sielvarto dėl Tavęs ir Dalios, esu nusi-
10
zweifelt, dass ich Dir reel nichts helfen kann. Ich kann nur denken immer u. immer für Ihnen.
minęs, kad tikrai niekuo Tau negaliu padėti. Aš galiu tik nuolatos galvoti apie Jus.
11
Du sollst mich fühlen, Vanduk! Deine Entscheidungen werden unsere gemeinsame, – so reel,
Tu turi mane jausti, Vanduk! Tavo sprendimai bus mūsų bendri, – taip realiai,
12
so lebendig fühle ich Euch. Das Denken für Euch u.
taip gyvai aš Jus jaučiu. Galvojimas apie Jus ir
leiden
c
Critical note: Leiden ] vid ex err l pro cap
leiden
Leiden
kentėjimas
mit Euch – das ist das einzige
kartu su Jumis – tai vienintelė
13
Inhalt meines Häftlings
mano kalinio
lebens.
c
Critical note: Lebens ] vid ex err l pro cap
lebens.
Lebens.
gyvenimo prasmė.
Wenn wusste ich, dass Du mit Dalia zu
Jeigu aš žinočiau, kad Tu su Dalia per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
ein bischen
būsite nors truputį
14
Freude haben werden, wäre ich glücklich. Tröste Dalia, wie Du kannst, tröste Dich selbst –
linksmos, jausčiausi laimingas. Paguosk Dalią, kaip tik Tu gali, paguosk save pačią –
15
nur nicht traurig sein! Über mich selbst habe ich wenig zu
tik nereikia liūdėti! Apie save mažai ką turiu
Berichten.
c
Critical note: berichten ] vid ex err B pro min
Berichten.
berichten.
papasakoti.
In vorletzten Woche
Priešpaskutinę savaitę
16
bekam ich 2 Päckchen (1 – Strümpfe, 2 – mit Brot
gavau du siuntinėlius (1 – su kojinėmis, 2 – su duona
u. s. w.),
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.),
ir t. t.),
in letzten – 1
paskutinę – 1
Päckch
c
Critical note: Päckch[en] ] vid ex err om en
Päckch
Päckchen
siuntinėlį
(mit Kuchen). Meine Tagen
(su pyragu).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 7 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė 1/2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („50. 1 pora kojinių, ilgų, sportinių, ir 2 obuoliukai“); 8 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas („51. Grietinėlės, saldainiai, lašiniukai“); 12 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas, patvirtinta tik, kad „laiško nebuvo“ („52. Kelinės ilgos, 1/4 klg. sviesto, 1/4 klg. lašinių, 8 česnakai, serbentų sunka, cukraus 1/4 klg.“); 17 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 3 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („53. Duonos 1 1/4 [klg.], sviesto 1/4 [klg.], 4 dėž. papirosų, 1/4 lit. kmyninės, 1/2 [klg.] sūrio, 4 svogūnai, rankšluostis lininis su raidėmis V. S., 1/2 [klg.] sūrio su kmynais“); 19 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („54. Pyragaitis su aguonomis 1/2 klg., lašinių 1/2 klg., tabakas blėkinėje dėžutėje iš Borutos“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Mano dienos
17
sind unendlich grau u. sinnlos. Den Stand meiner Gesundheit
pilkos ir beprasmės. Apie mano sveikatos būklę
weiss
c
Critical note: weiss[t] ] vid ex err om t
weiss
weisst
Du ganz genau, dazu
Tu žinai gana tiksliai, be to,
18
kann ich nur hinzufügen, dass ich ein Häftling im Lager Stutthof bin. Du hast mir schon
galiu tik pridurti, kad esu kalinys Stutthofo lageryje. Tu man jau
19
alle Päckchen, Schachtel u. Säckchen
zugeschikt,
c
Critical note: zugeschi[c]kt ] vid ex err om c
zugeschikt, –
zugeschickt, –
atsiuntei visus paketėlius, dėžutes ir maišelius, –
mehr hast Du selbst nichts. Schicke mir nicht
daugiau Tu pati nieko nebeturi. Nesiųsk man
20
so viel, – mein sinnloser Dasein ist nicht wert so viel Kummern. Es wäre gut, wenn
tiek daug, – mano beprasmiškas gyvenimas nevertas tiek rūpesčių. Būtų gerai, jei
kön-
c
Critical note: kön[n][test] ] vid ex err om sec n
kön-
könn-
21
test Du besorgen Tabak u. Deine Kaffeemischung. Nur die Paketen gehen jetzt sehr langsam.
galėtum parūpinti tabako ir Tavojo kavos mišinio. Tik siuntiniai eina dabar labai lėtai.
22
Ich bin sehr traurig wegen den Vater, jetzt konnte ich ihm sehr nützlich sein für die
Man labai liūdna dėl tėvo, dabar aš galėčiau būti jam
23
Wirtschaftsführung, aber das blinde Schicksal hat mich in Stutthof
labai naudingas ūkyje, bet aklas likimas
eingepackt!
c
Critical note: eingepackt ] ins s l n
eingepackt!
uždarė mane Stutthofe!
Es ist mir
Man taip
24
so schwer Dir offizielle Briefe zu schreiben. Also, die
sunku rašyti Tau oficialius laiškus. Taigi,
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdos
kommen – mein Gott!
artėja – Dieve mano!
25
Seien Sie gesegnet, seien mutig! Zu
Būkit palaimintos, būkit drąsios! Per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
werde
in ich
c
Critical note: ich ] cor pro in, cor ch pro n
ich
noch
dar
Stärker Stärken
c
Critical note: stärken ] vid ex err S pro min, cor n pro r
Stärken
stärken
labiau
an Euch
apie Jus,
Denken, – mit
Denken, – mit
denken, – mit
galvosiu, –
26
meinem inneren Sehen werde ich sehen,
vidiniu regėjimu matysiu,
wie was
c
Critical note: was ] cor pro wie, cor as pro ie
was
machen Sie, wie sitzen, was sprechen.
Jūs veikiat, kaip sėdit, ką kalbat.
Es Von
c
Critical note: Von ] cor pro Es
Von
Nuo
langem
ilgo
27
Schweigen es entwickelte in mich das
tylėjimo manyje
Innere
c
Critical note: innere ] vid ex err I pro min
Innere
innere
susiformavo vidinis
Sehen u. Hören, die keine Wänden u. Grenzen ken-
regėjimas ir klausa, kuriems nėra jokių sienų ir ribų.
28
nen. Schicke mir meine kräftigere Brille. Ich werde mein Geist
Atsiųsk man stipresnius akinius. Aš įtempsiu savo dvasios
ansträngen anstrengen ,
c
Critical note: anstrengen ] cor e pro ä
anstrengen,
jėgas,
dass Dalia
kad Daliai
29
d.
c
Critical note: d. ] vid d[en]
d.
Erfolg im Konzerte hätte. Küsse von mir unsere lieben lieben Dalia – sei sie gesegnet!
pasisektų koncerte. Pabučiuok nuo manęs mūsų mielą mielą Dalią – palaimink ją!
30
Mögen Sie bischen Freude zu
Kad per Kalėdas truputį
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
haben! Sei gesegnet, Vanduk!
pasidžiaugtumėt! Būk palaiminta, Vanduk!
n
Note: „Jo kupini geros vilties laiškai mus ramino…“ (Vanda Sruogienė, „Suėmimas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 358).
31
Dein Balys
Tavo Balys
32
P. S. Ich habe Dir schon längst geschrieben, dass den blauen
P. S. Aš Tau anksčiau rašiau, kad mėlynąjį
Pullower
Pullower
Pullover
megztinį
schon
jau
33
längst bekommen
seniai
habe
p
Physical note: [1r] //
habe
habe.
gavau.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro,
Tauro
21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Ostland – Litauen
c
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua curv lin
Ostland – Litauen
Ostland – Litauen
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Dezember 1943
Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 12 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 12 d.
5
Vanduk, mano miela!
Du bekommst nicht alle meine Briefe. Der Brief
Tu gauni ne visus mano laiškus. Laiškas,
6
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
5. 12. 43 wird Dich auch nicht erreichen. Am 4. 12. 43 kam von Dir kein Brief.
rašytas 1943. 12. 5, Tavęs taip pat nepasieks. 1943. 12. 4 laiškas nuo Tavęs neatėjo.
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
11–12 kam ein Brief von
12–11 gavau laišką,
7
26–XI.
rašytą XI–26.
Der Dein
c
Critical note: Dein ] cor pro Der, cor in pro r
Dein
Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten kam zu mir nicht: ich
laiškas su dokumentais pas mane neatėjo: aš
wermute vermute ,
c
Critical note: vermute ] cor v pro w
vermute,
numanau,
wer die Dokumenten
kas
8
genommen hat. Also, ich habe Pech mit den Briefen. Aber, Vanduk, ich fühle Dich, ich weiss, was denkst
paėmė dokumentus.
n
Note: „Bene paskutiniame laiške į Vilnių Balys prašė mamos gauti iš Vilniaus komisaro Hingsto raštą, liudijantį, kad jis niekuo nekaltas, ir notaro patvirtintą šį raštą jam atsiųsti. Mama tai padarė:“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 69)
„Jautėsi, kad režimas Stutthofe kiek pairo… Nustebusi dėl tos misijos, bet, pasitarusi su Mykolaičiu [greičiausiai su Vytautu – D. S.] ir kitais draugais, padrąsinta gandų, kad Hingsto ir gestapo viršininko santykiai blogi, nuėjau. Nuostabiai mandagiai Hingstas man tokį raštą davė. Patvirtintą notaro, nusiunčiau jį Baliui, bet jis negavo (Vandos Sruogienės liudijimas, in: Ibid.)“.
Christiano Hanso Hingsto išduotą dokumentą galėjo sulaikyti Lietuvos gestapo viršininkas Karlas Jägeris. Dokumento originalą greičiausiai išėmė Štuthofo lagerio vyriausiasis cenzorius Arthur Platz (Pingvinas).
Vandos Sruogienės ir Christiano Hanso Hingsto raštų turinys:
„Abschrift. An den Herrn Gebietskommissar Wilna-Stadt in Wilna. Gesuch. Der Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Direktor des II Wilnaer Gymnasiums, wohn. Wilna, Tauras Str. 21, Wohn. 3. Am 16 Maerz 1943 wurde mein Ehegatte Universitätsprofessor Dr. Balys Sruoga von der Sicherheitspolizei und des SD Wilna festgenommen und nach Deutschland ausgewiesen. Anlaesslich des 22 Juni, dem 2 Yahrestag der Befreiung Litauens vom bolschewisteschen Joche durch die Deutsche Wehrmacht, wurde er amnestiert 2 Zt. befindet er sich in einem Lager in Stutthof, bei Danzig. Sie, Herr Gebietskommissar, als Vertreter der Deutschen Reichsregierung, haben immer bestes Verstaendnis fuer unsere Belange gezeigt. Wie es mir bekannt ist, ist mein Ehegatte nicht auf Ihre Veranlassung nach Deutschland gebracht worden. Da ich der Meinung bin, dass Sie, Herr Gebietskommissar, auch jetzt keine Bedenken gegen die Anwesenheit meines Mannes in Wilna hegen, bitte ich Sie hoefl. um eine diesbezuegliche Bescheinigung. Wilna, den II. 10. 1943. Hochachtungsvoll.
Der Gebietskommissar der Stadt Wilna H/K Wilna, den 18. Okt. 1943. Bescheinigung. Der Gesuchstellerin, Frau Vanda Daugirdaitė-Sruoga bescheinige ich auf Wunsch, dass politische und anderweitige Bedenken gegen die Ruckkehr ihres Mannes in Wilna hier nicht bestehen. Wilna, dem 19. 10. 1943. Register Nr. 6822.
Ich, Vincas Iešmanta, Notar in Wilna, mit dem Buro in Wilna, Putwysstr. 8, hiermit, auf das Ersuchen des Frau Vanda Sruogienė bescheinige, dass die Abschrift mit dem Originale ubereinstimmt, in welcher keine Verbesserungen und keine Zuschriften bemerkt wurden. Notar: V. Iešmanta. Dienstsiegel. Wilna, am 5. 4. 1944. Register Nr. 1825. Vorstehende Abschrift stimmt mit der mit vorliegenden Urschrift Wort und Ziffernmaessig vollkommen ueberein. Vincas Iešmanta, Notar in Wilna.“
[„Kopija. Ponui Vilniaus miesto komisarui Vilniuje. Prašymas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Vilniaus II gimnazijos direktorė, gyvenanti Vilniuje, Tauro gatvės 21 namo 3 bute. 1943 m. kovo 16 d. mano vyras, Universiteto profesorius dr. Balys Sruoga Saugumo policijos ir Vilniaus SD suimtas ir deportuotas į Vokietiją. Birželio 22 d., minint 2-ąsias Vokietijos Vermachto išvadavimo iš bolševikų jungo metines, jam buvo suteikta amnestija, dabar jis yra Stutthofo lageryje prie Dancigo. Jūs, pone Vilniaus komisare, kaip Vokietijos Reicho valdžios atstovas, visada geriausiai supratote mūsų rūpesčius. Kaip žinau, mano vyras į Vokietiją buvo atvežtas ne jūsų iniciatyva. Kadangi aš manau, kad jūs, pone Vilniaus komisare, neprieštaraujate, kad mano vyras būtų Vilniuje, prašau Jūsų atitinkamo pažymėjimo. Vilnius, 1943 m. spalio mėn. 2 d. Pagarbiai.
Vilniaus miesto komisaras, 1943 m. spalio mėn. 18 d. Pažymėjimas. Pareiškėjai poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei paprašius galiu patvirtinti, kad politinių ar kitokių prieštaravimų dėl vyro grįžimo į Vilnių nėra. Vilnius, 1943. 10. 19. Registro Nr. 6822.
Aš, Vincas Iešmantas, notaras Vilniuje, turintis kontorą Vilniuje, Putvinskio gatvė 8, šiuo Vandos Sruogienės prašymu patvirtinu, kad kopija sutampa su originalu, kuriame nėra jokių pataisymų ar papildymų. Notaras: V. Iešmantas. Oficialus antspaudas. Vilnius, 1944-04-05. Registro Nr. 1825. Ši kopija visiškai atitinka originalų tekstą. Vincas Iešmanta, notaras Vilniuje“] (Vanda Sruogienė, „Hingsto rašto kopija“, 1944-05-04, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS).
Taigi, nesiseka man su laiškais. Bet, Vanduk, aš jaučiu Tave, aš žinau, ką Tu galvoji,
9
Du, ich bin immer bei Dir! Mein Herz zerbricht sich von Kummern um Dich mit Dalia, ich bin ver-
aš visuomet su Tavim! Mano širdis plyšta iš sielvarto dėl Tavęs ir Dalios, esu nusi-
10
zweifelt, dass ich Dir reel nichts helfen kann. Ich kann nur denken immer u. immer für Ihnen.
minęs, kad tikrai niekuo Tau negaliu padėti. Aš galiu tik nuolatos galvoti apie Jus.
11
Du sollst mich fühlen, Vanduk! Deine Entscheidungen werden unsere gemeinsame, – so reel,
Tu turi mane jausti, Vanduk! Tavo sprendimai bus mūsų bendri, – taip realiai,
12
so lebendig fühle ich Euch. Das Denken für Euch u.
taip gyvai aš Jus jaučiu. Galvojimas apie Jus ir
leiden
c
Critical note: Leiden ] vid ex err l pro cap
leiden
Leiden
kentėjimas
mit Euch – das ist das einzige
kartu su Jumis – tai vienintelė
13
Inhalt meines Häftlings
mano kalinio
lebens.
c
Critical note: Lebens ] vid ex err l pro cap
lebens.
Lebens.
gyvenimo prasmė.
Wenn wusste ich, dass Du mit Dalia zu
Jeigu aš žinočiau, kad Tu su Dalia per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
ein bischen
būsite nors truputį
14
Freude haben werden, wäre ich glücklich. Tröste Dalia, wie Du kannst, tröste Dich selbst –
linksmos, jausčiausi laimingas. Paguosk Dalią, kaip tik Tu gali, paguosk save pačią –
15
nur nicht traurig sein! Über mich selbst habe ich wenig zu
tik nereikia liūdėti! Apie save mažai ką turiu
Berichten.
c
Critical note: berichten ] vid ex err B pro min
Berichten.
berichten.
papasakoti.
In vorletzten Woche
Priešpaskutinę savaitę
16
bekam ich 2 Päckchen (1 – Strümpfe, 2 – mit Brot
gavau du siuntinėlius (1 – su kojinėmis, 2 – su duona
u. s. w.),
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.),
ir t. t.),
in letzten – 1
paskutinę – 1
Päckch
c
Critical note: Päckch[en] ] vid ex err om en
Päckch
Päckchen
siuntinėlį
(mit Kuchen). Meine Tagen
(su pyragu).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 7 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė 1/2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („50. 1 pora kojinių, ilgų, sportinių, ir 2 obuoliukai“); 8 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas („51. Grietinėlės, saldainiai, lašiniukai“); 12 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas, patvirtinta tik, kad „laiško nebuvo“ („52. Kelinės ilgos, 1/4 klg. sviesto, 1/4 klg. lašinių, 8 česnakai, serbentų sunka, cukraus 1/4 klg.“); 17 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 3 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („53. Duonos 1 1/4 [klg.], sviesto 1/4 [klg.], 4 dėž. papirosų, 1/4 lit. kmyninės, 1/2 [klg.] sūrio, 4 svogūnai, rankšluostis lininis su raidėmis V. S., 1/2 [klg.] sūrio su kmynais“); 19 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („54. Pyragaitis su aguonomis 1/2 klg., lašinių 1/2 klg., tabakas blėkinėje dėžutėje iš Borutos“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Mano dienos
17
sind unendlich grau u. sinnlos. Den Stand meiner Gesundheit
pilkos ir beprasmės. Apie mano sveikatos būklę
weiss
c
Critical note: weiss[t] ] vid ex err om t
weiss
weisst
Du ganz genau, dazu
Tu žinai gana tiksliai, be to,
18
kann ich nur hinzufügen, dass ich ein Häftling im Lager Stutthof bin. Du hast mir schon
galiu tik pridurti, kad esu kalinys Stutthofo lageryje. Tu man jau
19
alle Päckchen, Schachtel u. Säckchen
zugeschikt,
c
Critical note: zugeschi[c]kt ] vid ex err om c
zugeschikt, –
zugeschickt, –
atsiuntei visus paketėlius, dėžutes ir maišelius, –
mehr hast Du selbst nichts. Schicke mir nicht
daugiau Tu pati nieko nebeturi. Nesiųsk man
20
so viel, – mein sinnloser Dasein ist nicht wert so viel Kummern. Es wäre gut, wenn
tiek daug, – mano beprasmiškas gyvenimas nevertas tiek rūpesčių. Būtų gerai, jei
kön-
c
Critical note: kön[n][test] ] vid ex err om sec n
kön-
könn-
21
test Du besorgen Tabak u. Deine Kaffeemischung. Nur die Paketen gehen jetzt sehr langsam.
galėtum parūpinti tabako ir Tavojo kavos mišinio. Tik siuntiniai eina dabar labai lėtai.
22
Ich bin sehr traurig wegen den Vater, jetzt konnte ich ihm sehr nützlich sein für die
Man labai liūdna dėl tėvo, dabar aš galėčiau būti jam
23
Wirtschaftsführung, aber das blinde Schicksal hat mich in Stutthof
labai naudingas ūkyje, bet aklas likimas
eingepackt!
c
Critical note: eingepackt ] ins s l n
eingepackt!
uždarė mane Stutthofe!
Es ist mir
Man taip
24
so schwer Dir offizielle Briefe zu schreiben. Also, die
sunku rašyti Tau oficialius laiškus. Taigi,
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdos
kommen – mein Gott!
artėja – Dieve mano!
25
Seien Sie gesegnet, seien mutig! Zu
Būkit palaimintos, būkit drąsios! Per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
werde
in ich
c
Critical note: ich ] cor pro in, cor ch pro n
ich
noch
dar
Stärker Stärken
c
Critical note: stärken ] vid ex err S pro min, cor n pro r
Stärken
stärken
labiau
an Euch
apie Jus,
Denken, – mit
Denken, – mit
denken, – mit
galvosiu, –
26
meinem inneren Sehen werde ich sehen,
vidiniu regėjimu matysiu,
wie was
c
Critical note: was ] cor pro wie, cor as pro ie
was
machen Sie, wie sitzen, was sprechen.
Jūs veikiat, kaip sėdit, ką kalbat.
Es Von
c
Critical note: Von ] cor pro Es
Von
Nuo
langem
ilgo
27
Schweigen es entwickelte in mich das
tylėjimo manyje
Innere
c
Critical note: innere ] vid ex err I pro min
Innere
innere
susiformavo vidinis
Sehen u. Hören, die keine Wänden u. Grenzen ken-
regėjimas ir klausa, kuriems nėra jokių sienų ir ribų.
28
nen. Schicke mir meine kräftigere Brille. Ich werde mein Geist
Atsiųsk man stipresnius akinius. Aš įtempsiu savo dvasios
ansträngen anstrengen ,
c
Critical note: anstrengen ] cor e pro ä
anstrengen,
jėgas,
dass Dalia
kad Daliai
29
d.
c
Critical note: d. ] vid d[en]
d.
Erfolg im Konzerte hätte. Küsse von mir unsere lieben lieben Dalia – sei sie gesegnet!
pasisektų koncerte. Pabučiuok nuo manęs mūsų mielą mielą Dalią – palaimink ją!
30
Mögen Sie bischen Freude zu
Kad per Kalėdas truputį
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
haben! Sei gesegnet, Vanduk!
pasidžiaugtumėt! Būk palaiminta, Vanduk!
n
Note: „Jo kupini geros vilties laiškai mus ramino…“ (Vanda Sruogienė, „Suėmimas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 358).
31
Dein Balys
Tavo Balys
32
P. S. Ich habe Dir schon längst geschrieben, dass den blauen
P. S. Aš Tau anksčiau rašiau, kad mėlynąjį
Pullower
Pullower
Pullover
megztinį
schon
jau
33
längst bekommen
seniai
habe
p
Physical note: [1r] //
habe
habe.
gavau.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro,
Tauro
21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Ostland – Litauen
c
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua curv lin
Ostland – Litauen
Ostland – Litauen
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 12 Dezember 1943
Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 12 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof,
d. 12
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 12 d.
5
Vanduk, mano miela!
Du bekommst nicht alle meine Briefe. Der Brief
Tu gauni ne visus mano laiškus. Laiškas,
6
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
5. 12. 43 wird Dich auch nicht erreichen. Am 4. 12. 43 kam von Dir kein Brief.
rašytas 1943. 12. 5, Tavęs taip pat nepasieks. 1943. 12. 4 laiškas nuo Tavęs neatėjo.
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
11–12 kam ein Brief von
12–11 gavau laišką,
7
26–XI.
rašytą XI–26.
Der Dein
c
Critical note: Dein ] cor pro Der, cor in pro r
Dein
Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten kam zu mir nicht: ich
laiškas su dokumentais pas mane neatėjo: aš
wermute vermute ,
c
Critical note: vermute ] cor v pro w
vermute,
numanau,
wer die Dokumenten
kas
8
genommen hat. Also, ich habe Pech mit den Briefen. Aber, Vanduk, ich fühle Dich, ich weiss, was denkst
paėmė dokumentus.
n
Note: „Bene paskutiniame laiške į Vilnių Balys prašė mamos gauti iš Vilniaus komisaro Hingsto raštą, liudijantį, kad jis niekuo nekaltas, ir notaro patvirtintą šį raštą jam atsiųsti. Mama tai padarė:“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 69)
„Jautėsi, kad režimas Stutthofe kiek pairo… Nustebusi dėl tos misijos, bet, pasitarusi su Mykolaičiu [greičiausiai su Vytautu – D. S.] ir kitais draugais, padrąsinta gandų, kad Hingsto ir gestapo viršininko santykiai blogi, nuėjau. Nuostabiai mandagiai Hingstas man tokį raštą davė. Patvirtintą notaro, nusiunčiau jį Baliui, bet jis negavo (Vandos Sruogienės liudijimas, in: Ibid.)“.
Christiano Hanso Hingsto išduotą dokumentą galėjo sulaikyti Lietuvos gestapo viršininkas Karlas Jägeris. Dokumento originalą greičiausiai išėmė Štuthofo lagerio vyriausiasis cenzorius Arthur Platz (Pingvinas).
Vandos Sruogienės ir Christiano Hanso Hingsto raštų turinys:
„Abschrift. An den Herrn Gebietskommissar Wilna-Stadt in Wilna. Gesuch. Der Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Direktor des II Wilnaer Gymnasiums, wohn. Wilna, Tauras Str. 21, Wohn. 3. Am 16 Maerz 1943 wurde mein Ehegatte Universitätsprofessor Dr. Balys Sruoga von der Sicherheitspolizei und des SD Wilna festgenommen und nach Deutschland ausgewiesen. Anlaesslich des 22 Juni, dem 2 Yahrestag der Befreiung Litauens vom bolschewisteschen Joche durch die Deutsche Wehrmacht, wurde er amnestiert 2 Zt. befindet er sich in einem Lager in Stutthof, bei Danzig. Sie, Herr Gebietskommissar, als Vertreter der Deutschen Reichsregierung, haben immer bestes Verstaendnis fuer unsere Belange gezeigt. Wie es mir bekannt ist, ist mein Ehegatte nicht auf Ihre Veranlassung nach Deutschland gebracht worden. Da ich der Meinung bin, dass Sie, Herr Gebietskommissar, auch jetzt keine Bedenken gegen die Anwesenheit meines Mannes in Wilna hegen, bitte ich Sie hoefl. um eine diesbezuegliche Bescheinigung. Wilna, den II. 10. 1943. Hochachtungsvoll.
Der Gebietskommissar der Stadt Wilna H/K Wilna, den 18. Okt. 1943. Bescheinigung. Der Gesuchstellerin, Frau Vanda Daugirdaitė-Sruoga bescheinige ich auf Wunsch, dass politische und anderweitige Bedenken gegen die Ruckkehr ihres Mannes in Wilna hier nicht bestehen. Wilna, dem 19. 10. 1943. Register Nr. 6822.
Ich, Vincas Iešmanta, Notar in Wilna, mit dem Buro in Wilna, Putwysstr. 8, hiermit, auf das Ersuchen des Frau Vanda Sruogienė bescheinige, dass die Abschrift mit dem Originale ubereinstimmt, in welcher keine Verbesserungen und keine Zuschriften bemerkt wurden. Notar: V. Iešmanta. Dienstsiegel. Wilna, am 5. 4. 1944. Register Nr. 1825. Vorstehende Abschrift stimmt mit der mit vorliegenden Urschrift Wort und Ziffernmaessig vollkommen ueberein. Vincas Iešmanta, Notar in Wilna.“
[„Kopija. Ponui Vilniaus miesto komisarui Vilniuje. Prašymas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Vilniaus II gimnazijos direktorė, gyvenanti Vilniuje, Tauro gatvės 21 namo 3 bute. 1943 m. kovo 16 d. mano vyras, Universiteto profesorius dr. Balys Sruoga Saugumo policijos ir Vilniaus SD suimtas ir deportuotas į Vokietiją. Birželio 22 d., minint 2-ąsias Vokietijos Vermachto išvadavimo iš bolševikų jungo metines, jam buvo suteikta amnestija, dabar jis yra Stutthofo lageryje prie Dancigo. Jūs, pone Vilniaus komisare, kaip Vokietijos Reicho valdžios atstovas, visada geriausiai supratote mūsų rūpesčius. Kaip žinau, mano vyras į Vokietiją buvo atvežtas ne jūsų iniciatyva. Kadangi aš manau, kad jūs, pone Vilniaus komisare, neprieštaraujate, kad mano vyras būtų Vilniuje, prašau Jūsų atitinkamo pažymėjimo. Vilnius, 1943 m. spalio mėn. 2 d. Pagarbiai.
Vilniaus miesto komisaras, 1943 m. spalio mėn. 18 d. Pažymėjimas. Pareiškėjai poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei paprašius galiu patvirtinti, kad politinių ar kitokių prieštaravimų dėl vyro grįžimo į Vilnių nėra. Vilnius, 1943. 10. 19. Registro Nr. 6822.
Aš, Vincas Iešmantas, notaras Vilniuje, turintis kontorą Vilniuje, Putvinskio gatvė 8, šiuo Vandos Sruogienės prašymu patvirtinu, kad kopija sutampa su originalu, kuriame nėra jokių pataisymų ar papildymų. Notaras: V. Iešmantas. Oficialus antspaudas. Vilnius, 1944-04-05. Registro Nr. 1825. Ši kopija visiškai atitinka originalų tekstą. Vincas Iešmanta, notaras Vilniuje“] (Vanda Sruogienė, „Hingsto rašto kopija“, 1944-05-04, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS).
Taigi, nesiseka man su laiškais. Bet, Vanduk, aš jaučiu Tave, aš žinau, ką Tu galvoji,
9
Du, ich bin immer bei Dir! Mein Herz zerbricht sich von Kummern um Dich mit Dalia, ich bin ver-
aš visuomet su Tavim! Mano širdis plyšta iš sielvarto dėl Tavęs ir Dalios, esu nusi-
10
zweifelt, dass ich Dir reel nichts helfen kann. Ich kann nur denken immer u. immer für Ihnen.
minęs, kad tikrai niekuo Tau negaliu padėti. Aš galiu tik nuolatos galvoti apie Jus.
11
Du sollst mich fühlen, Vanduk! Deine Entscheidungen werden unsere gemeinsame, – so reel,
Tu turi mane jausti, Vanduk! Tavo sprendimai bus mūsų bendri, – taip realiai,
12
so lebendig fühle ich Euch. Das Denken für Euch u.
taip gyvai aš Jus jaučiu. Galvojimas apie Jus ir
leiden
c
Critical note: Leiden ] vid ex err l pro cap
leiden
Leiden
kentėjimas
mit Euch – das ist das einzige
kartu su Jumis – tai vienintelė
13
Inhalt meines Häftlings
mano kalinio
lebens.
c
Critical note: Lebens ] vid ex err l pro cap
lebens.
Lebens.
gyvenimo prasmė.
Wenn wusste ich, dass Du mit Dalia zu
Jeigu aš žinočiau, kad Tu su Dalia per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
ein bischen
būsite nors truputį
14
Freude haben werden, wäre ich glücklich. Tröste Dalia, wie Du kannst, tröste Dich selbst –
linksmos, jausčiausi laimingas. Paguosk Dalią, kaip tik Tu gali, paguosk save pačią –
15
nur nicht traurig sein! Über mich selbst habe ich wenig zu
tik nereikia liūdėti! Apie save mažai ką turiu
Berichten.
c
Critical note: berichten ] vid ex err B pro min
Berichten.
berichten.
papasakoti.
In vorletzten Woche
Priešpaskutinę savaitę
16
bekam ich 2 Päckchen (1 – Strümpfe, 2 – mit Brot
gavau du siuntinėlius (1 – su kojinėmis, 2 – su duona
u. s. w.),
c
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
u. s. w.),
ir t. t.),
in letzten – 1
paskutinę – 1
Päckch
c
Critical note: Päckch[en] ] vid ex err om en
Päckch
Päckchen
siuntinėlį
(mit Kuchen). Meine Tagen
(su pyragu).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 7 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė 1/2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („50. 1 pora kojinių, ilgų, sportinių, ir 2 obuoliukai“); 8 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas („51. Grietinėlės, saldainiai, lašiniukai“); 12 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas, patvirtinta tik, kad „laiško nebuvo“ („52. Kelinės ilgos, 1/4 klg. sviesto, 1/4 klg. lašinių, 8 česnakai, serbentų sunka, cukraus 1/4 klg.“); 17 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 3 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („53. Duonos 1 1/4 [klg.], sviesto 1/4 [klg.], 4 dėž. papirosų, 1/4 lit. kmyninės, 1/2 [klg.] sūrio, 4 svogūnai, rankšluostis lininis su raidėmis V. S., 1/2 [klg.] sūrio su kmynais“); 19 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („54. Pyragaitis su aguonomis 1/2 klg., lašinių 1/2 klg., tabakas blėkinėje dėžutėje iš Borutos“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Mano dienos
17
sind unendlich grau u. sinnlos. Den Stand meiner Gesundheit
pilkos ir beprasmės. Apie mano sveikatos būklę
weiss
c
Critical note: weiss[t] ] vid ex err om t
weiss
weisst
Du ganz genau, dazu
Tu žinai gana tiksliai, be to,
18
kann ich nur hinzufügen, dass ich ein Häftling im Lager Stutthof bin. Du hast mir schon
galiu tik pridurti, kad esu kalinys Stutthofo lageryje. Tu man jau
19
alle Päckchen, Schachtel u. Säckchen
zugeschikt,
c
Critical note: zugeschi[c]kt ] vid ex err om c
zugeschikt, –
zugeschickt, –
atsiuntei visus paketėlius, dėžutes ir maišelius, –
mehr hast Du selbst nichts. Schicke mir nicht
daugiau Tu pati nieko nebeturi. Nesiųsk man
20
so viel, – mein sinnloser Dasein ist nicht wert so viel Kummern. Es wäre gut, wenn
tiek daug, – mano beprasmiškas gyvenimas nevertas tiek rūpesčių. Būtų gerai, jei
kön-
c
Critical note: kön[n][test] ] vid ex err om sec n
kön-
könn-
21
test Du besorgen Tabak u. Deine Kaffeemischung. Nur die Paketen gehen jetzt sehr langsam.
galėtum parūpinti tabako ir Tavojo kavos mišinio. Tik siuntiniai eina dabar labai lėtai.
22
Ich bin sehr traurig wegen den Vater, jetzt konnte ich ihm sehr nützlich sein für die
Man labai liūdna dėl tėvo, dabar aš galėčiau būti jam
23
Wirtschaftsführung, aber das blinde Schicksal hat mich in Stutthof
labai naudingas ūkyje, bet aklas likimas
eingepackt!
c
Critical note: eingepackt ] ins s l n
eingepackt!
uždarė mane Stutthofe!
Es ist mir
Man taip
24
so schwer Dir offizielle Briefe zu schreiben. Also, die
sunku rašyti Tau oficialius laiškus. Taigi,
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdos
kommen – mein Gott!
artėja – Dieve mano!
25
Seien Sie gesegnet, seien mutig! Zu
Būkit palaimintos, būkit drąsios! Per
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
Kalėdas
werde
in ich
c
Critical note: ich ] cor pro in, cor ch pro n
ich
noch
dar
Stärker Stärken
c
Critical note: stärken ] vid ex err S pro min, cor n pro r
Stärken
stärken
labiau
an Euch
apie Jus,
Denken, – mit
Denken, – mit
denken, – mit
galvosiu, –
26
meinem inneren Sehen werde ich sehen,
vidiniu regėjimu matysiu,
wie was
c
Critical note: was ] cor pro wie, cor as pro ie
was
machen Sie, wie sitzen, was sprechen.
Jūs veikiat, kaip sėdit, ką kalbat.
Es Von
c
Critical note: Von ] cor pro Es
Von
Nuo
langem
ilgo
27
Schweigen es entwickelte in mich das
tylėjimo manyje
Innere
c
Critical note: innere ] vid ex err I pro min
Innere
innere
susiformavo vidinis
Sehen u. Hören, die keine Wänden u. Grenzen ken-
regėjimas ir klausa, kuriems nėra jokių sienų ir ribų.
28
nen. Schicke mir meine kräftigere Brille. Ich werde mein Geist
Atsiųsk man stipresnius akinius. Aš įtempsiu savo dvasios
ansträngen anstrengen ,
c
Critical note: anstrengen ] cor e pro ä
anstrengen,
jėgas,
dass Dalia
kad Daliai
29
d.
c
Critical note: d. ] vid d[en]
d.
Erfolg im Konzerte hätte. Küsse von mir unsere lieben lieben Dalia – sei sie gesegnet!
pasisektų koncerte. Pabučiuok nuo manęs mūsų mielą mielą Dalią – palaimink ją!
30
Mögen Sie bischen Freude zu
Kad per Kalėdas truputį
Weinachten
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten
Weihnachten
haben! Sei gesegnet, Vanduk!
pasidžiaugtumėt! Būk palaiminta, Vanduk!
n
Note: „Jo kupini geros vilties laiškai mus ramino…“ (Vanda Sruogienė, „Suėmimas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 358).
31
Dein Balys
Tavo Balys
32
P. S. Ich habe Dir schon längst geschrieben, dass den blauen
P. S. Aš Tau anksčiau rašiau, kad mėlynąjį
Pullower
Pullower
Pullover
megztinį
schon
jau
33
längst bekommen
seniai
habe
p
Physical note: [1r] //
habe
habe.
gavau.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Tauro,
Tauro
21–3
c
Vilnius
Vilnius
d
Ostland – Litauen
c
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua curv lin
Ostland – Litauen
Ostland – Litauen
e
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
f
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
g
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
a1
Line number 6
Critical note: v. ] contr, v[on]
a1
Line number 6
Critical note: A. ] contr, A[m]
a1
Line number 7
Critical note: Dein ] cor pro Der, cor in pro r
a1
Line number 7
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
a1
Line number 7
Critical note: vermute ] cor v pro w
a4
Line number 8
Note: „Bene paskutiniame laiške į Vilnių Balys prašė mamos gauti iš Vilniaus komisaro Hingsto raštą, liudijantį, kad jis niekuo nekaltas, ir notaro patvirtintą šį raštą jam atsiųsti. Mama tai padarė:“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 69)
„Jautėsi, kad režimas Stutthofe kiek pairo… Nustebusi dėl tos misijos, bet, pasitarusi su Mykolaičiu [greičiausiai su Vytautu – D. S.] ir kitais draugais, padrąsinta gandų, kad Hingsto ir gestapo viršininko santykiai blogi, nuėjau. Nuostabiai mandagiai Hingstas man tokį raštą davė. Patvirtintą notaro, nusiunčiau jį Baliui, bet jis negavo (Vandos Sruogienės liudijimas, in: Ibid.)“.
Christiano Hanso Hingsto išduotą dokumentą galėjo sulaikyti Lietuvos gestapo viršininkas Karlas Jägeris. Dokumento originalą greičiausiai išėmė Štuthofo lagerio vyriausiasis cenzorius Arthur Platz (Pingvinas).
Vandos Sruogienės ir Christiano Hanso Hingsto raštų turinys:
„Abschrift. An den Herrn Gebietskommissar Wilna-Stadt in Wilna. Gesuch. Der Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Direktor des II Wilnaer Gymnasiums, wohn. Wilna, Tauras Str. 21, Wohn. 3. Am 16 Maerz 1943 wurde mein Ehegatte Universitätsprofessor Dr. Balys Sruoga von der Sicherheitspolizei und des SD Wilna festgenommen und nach Deutschland ausgewiesen. Anlaesslich des 22 Juni, dem 2 Yahrestag der Befreiung Litauens vom bolschewisteschen Joche durch die Deutsche Wehrmacht, wurde er amnestiert 2 Zt. befindet er sich in einem Lager in Stutthof, bei Danzig. Sie, Herr Gebietskommissar, als Vertreter der Deutschen Reichsregierung, haben immer bestes Verstaendnis fuer unsere Belange gezeigt. Wie es mir bekannt ist, ist mein Ehegatte nicht auf Ihre Veranlassung nach Deutschland gebracht worden. Da ich der Meinung bin, dass Sie, Herr Gebietskommissar, auch jetzt keine Bedenken gegen die Anwesenheit meines Mannes in Wilna hegen, bitte ich Sie hoefl. um eine diesbezuegliche Bescheinigung. Wilna, den II. 10. 1943. Hochachtungsvoll.
Der Gebietskommissar der Stadt Wilna H/K Wilna, den 18. Okt. 1943. Bescheinigung. Der Gesuchstellerin, Frau Vanda Daugirdaitė-Sruoga bescheinige ich auf Wunsch, dass politische und anderweitige Bedenken gegen die Ruckkehr ihres Mannes in Wilna hier nicht bestehen. Wilna, dem 19. 10. 1943. Register Nr. 6822.
Ich, Vincas Iešmanta, Notar in Wilna, mit dem Buro in Wilna, Putwysstr. 8, hiermit, auf das Ersuchen des Frau Vanda Sruogienė bescheinige, dass die Abschrift mit dem Originale ubereinstimmt, in welcher keine Verbesserungen und keine Zuschriften bemerkt wurden. Notar: V. Iešmanta. Dienstsiegel. Wilna, am 5. 4. 1944. Register Nr. 1825. Vorstehende Abschrift stimmt mit der mit vorliegenden Urschrift Wort und Ziffernmaessig vollkommen ueberein. Vincas Iešmanta, Notar in Wilna.“
[„Kopija. Ponui Vilniaus miesto komisarui Vilniuje. Prašymas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Vilniaus II gimnazijos direktorė, gyvenanti Vilniuje, Tauro gatvės 21 namo 3 bute. 1943 m. kovo 16 d. mano vyras, Universiteto profesorius dr. Balys Sruoga Saugumo policijos ir Vilniaus SD suimtas ir deportuotas į Vokietiją. Birželio 22 d., minint 2-ąsias Vokietijos Vermachto išvadavimo iš bolševikų jungo metines, jam buvo suteikta amnestija, dabar jis yra Stutthofo lageryje prie Dancigo. Jūs, pone Vilniaus komisare, kaip Vokietijos Reicho valdžios atstovas, visada geriausiai supratote mūsų rūpesčius. Kaip žinau, mano vyras į Vokietiją buvo atvežtas ne jūsų iniciatyva. Kadangi aš manau, kad jūs, pone Vilniaus komisare, neprieštaraujate, kad mano vyras būtų Vilniuje, prašau Jūsų atitinkamo pažymėjimo. Vilnius, 1943 m. spalio mėn. 2 d. Pagarbiai.
Vilniaus miesto komisaras, 1943 m. spalio mėn. 18 d. Pažymėjimas. Pareiškėjai poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei paprašius galiu patvirtinti, kad politinių ar kitokių prieštaravimų dėl vyro grįžimo į Vilnių nėra. Vilnius, 1943. 10. 19. Registro Nr. 6822.
Aš, Vincas Iešmantas, notaras Vilniuje, turintis kontorą Vilniuje, Putvinskio gatvė 8, šiuo Vandos Sruogienės prašymu patvirtinu, kad kopija sutampa su originalu, kuriame nėra jokių pataisymų ar papildymų. Notaras: V. Iešmantas. Oficialus antspaudas. Vilnius, 1944-04-05. Registro Nr. 1825. Ši kopija visiškai atitinka originalų tekstą. Vincas Iešmanta, notaras Vilniuje“] (Vanda Sruogienė, „Hingsto rašto kopija“, 1944-05-04, [pasirašytas mašinraštis], in: BLKMČ BS).
a1
Line number 12
Critical note: Leiden ] vid ex err l pro cap
a1
Line number 13
Critical note: Lebens ] vid ex err l pro cap
a1
Line number 13
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
a1
Line number 15
Critical note: berichten ] vid ex err B pro min
a1
Line number 16
Critical note: u. s. w. ] contr, u[nd] s[o] w[eiter]
a1
Line number 16
Critical note: Päckch[en] ] vid ex err om en
a4
Line number 16
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 7 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė 1/2 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („50. 1 pora kojinių, ilgų, sportinių, ir 2 obuoliukai“); 8 d. Vanda Sruogienė iš Būgių išsiuntė dar vieną 1/2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas („51. Grietinėlės, saldainiai, lašiniukai“); 12 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris neaišku, ar buvo gautas, patvirtinta tik, kad „laiško nebuvo“ („52. Kelinės ilgos, 1/4 klg. sviesto, 1/4 klg. lašinių, 8 česnakai, serbentų sunka, cukraus 1/4 klg.“); 17 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 3 [klg.] siuntinį, kuris buvo „gautas“ („53. Duonos 1 1/4 [klg.], sviesto 1/4 [klg.], 4 dėž. papirosų, 1/4 lit. kmyninės, 1/2 [klg.] sūrio, 4 svogūnai, rankšluostis lininis su raidėmis V. S., 1/2 [klg.] sūrio su kmynais“); 19 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“ („54. Pyragaitis su aguonomis 1/2 klg., lašinių 1/2 klg., tabakas blėkinėje dėžutėje iš Borutos“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
a1
Line number 17
Critical note: weiss[t] ] vid ex err om t
a1
Line number 19
Critical note: zugeschi[c]kt ] vid ex err om c
a1
Line number 20
Critical note: kön[n][test] ] vid ex err om sec n
a1
Line number 23
Critical note: eingepackt ] ins s l n
a1
Line number 24
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
a1
Line number 25
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
a1
Line number 25
Critical note: ich ] cor pro in, cor ch pro n
a1
Line number 25
Critical note: stärken ] vid ex err S pro min, cor n pro r
a1
Line number 26
Critical note: was ] cor pro wie, cor as pro ie
a1
Line number 26
Critical note: Von ] cor pro Es
a1
Line number 27
Critical note: innere ] vid ex err I pro min
a1
Line number 28
Critical note: anstrengen ] cor e pro ä
a1
Line number 29
Critical note: d. ] vid d[en]
a1
Line number 30
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
a4
Line number 30
Note: „Jo kupini geros vilties laiškai mus ramino…“ (Vanda Sruogienė, „Suėmimas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 358).
a1
Line number 33
Physical note: [1r] //
a1
Line number d
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua curv lin
a1
Line number g
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_12_12_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_12_12_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_12_12_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_12_12_vs_2v.jpgX (Close panel)
image