Vandai Sruogienei, 1943-12-26

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-12-26

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 26. Laiškas. Rašyta 26,7 × 22,0 cm formato, gelstelėjusio, atplėšto pailgais langeliais popieriaus su vandenženkliu (santrumpa MLP, užrašas PAPIER A LETTRES / MIRKOW) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „26“. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-12-30. Data ir prierašas spaude kita ranka storu mėlynu pieštuku: „B“. Pašto cenzūros žymės (kirpta, klijuota). Kairiajame pakraštyje keturios skylamušio skylės, dešiniajame pakraštyje – dvi skylamušio skylės. Yra įplyšimų. Be voko. Voką (nr. 25) žr. in: BLKMČ BS. Lietuviškas ir vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai / Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Litauen – Ostland“ [„Poniai / Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: [19]43-12-30. Vokas numeruotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „25.“ Voko antroje pusėje – Stutthofo lagerio spaudas. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 404, l. 1r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 404, l. 64–66 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 25, l. 27 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 404, l. 56–58 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 130. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-12-26: Genetinis
  • Witness a2: 1943-12-26: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-12-26: Redaguotas
  • Witness a4: 1943-12-26: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-12-26, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_12_26_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 26 Dezember 1943
Stovykla Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 26 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager Stutthof,
d. 26
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 26 d.
5
Vanduk, mano mylima!
Weinachten!
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten!
Weihnachten!
Kalėdos!
S Heute ,
c
Critical note: Heute ] cor pro S, cor H pro S
Heute
Šiandien
26–XII: gerade vor 9 Monate
gruodžio 26 d.: lygiai prieš 9 mėnesius
6
bin ich nach Stutthof gebracht! Dein
mane atgabeno į Stutthofą! Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten ist nicht gekommen. A. 18–XII kam
laiškas su dokumentais neatėjo. Gruodžio 18 d.
7
von Dir kein Brief. Mein Brief von 19–XII Du
laiško nuo Tavęs nebuvo. Mano gruodžio 19 d.
wirdst
c
Critical note: wirst ] vid ex err wirdst
wirdst
wirst
auch nicht bekommen. Dieser
Tu taip pat negausi. Ši
Ünglück
c
Critical note: Unglück ] vid ex err Ü pro U
Ünglück
Unglück
nelaimė
mit verschwunde-
su pradin-
8
nen Briefen ist mir so schmerzhaft, dass ich die ganze Woche kann nicht mich beruhigen. Am 24–XII kam Dein Brief
gusiais laiškais man taip skausminga, kad aš visą savaitę negaliu nusiraminti. Gruodžio 24 d. atėjo Tavo
9
von 5–XII: danke, danke! Ich war glücklich! Deine Briefe sind mir die einzige Trost, die einzige Verbindung
gruodžio 5 d. laiškas: ačiū, ačiū! Aš buvau laimingas! Tavo laiškai man vienintelė paguoda, vienintelis ryšys
10
mit lebendiger Welt. Und dein Brief war so gut!
su gyvuoju pasauliu. O tavo laiškas buvo toks geras!
Letztes
c
Critical note: Letzte[n] ] vid ex err s pro n
Letztes
Letzten
Paskutinis
Päckchen von
siuntinėlis nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
kam 13–XII (mit Brot, ab-
atėjo gruodžio 13 d. (su duona, iš-
11
geschickt
siųstas
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] s l ins h
wahrscheinlich
turbūt
a. Ende November). A. 17–XII
lapkričio pabaigoje).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] siuntinį („55. Ragaišiukas ir dėžutė tabokos iš Borutos“); 26 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 1/2 [klg.] siuntinį („56. Duonos 1 klg., cukraus 300 gr., lašinių 500 gr., sviesto 250 gr., taboka B[o]r[u]t[os], kava, buljonas, cebionas“); 27 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] registruotą siuntinį, kuris buvo „gautas“ („57. Sausainukai, papirosai iš Marcelės, marmelado apv[ali] dėžutė, truputis kavos“). Gruodžio mėn. 2 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 1/2 [klg.] siuntinį („58. Duonos 1 klg., papirosų dėž[utė], cukraus gabal[iukų] dėžutė, svogūnai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Į šį Vandos Sruogienės sudarytą siuntinių sąrašą Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos siuntiniai neįtraukti, todėl negalima įvardyti jų konkretaus turinio.
Gruodžio 17 d.
B kam
c
Critical note: kam ] cor pro B
kam
atėjo
ein
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err om sec c
Päckhen
Päckchen
siuntinėlis
von Bruder Josef, – bedanke Ihn: das
nuo brolio Juozapo, – padėkok jam:
12
machte mir grosse Freude, aber er soll mir nicht schicken – er hat selbst nichts zu essen. Es tut mir
jo siuntinėlis mane labai pradžiugino, bet jis neturėtų man nieko siųsti – jis pats neturi, ką valgyti. Man gaila,
13
weh, das die Lage des Vaters so peinlich ist. In dieser Zeiten ich wäre ihm sehr nützlich für
kad tėvo padėtis tokia sunki. Šiuo metu aš būčiau jam labai naudingas
14
die
Wirtschatsführung –
c
Critical note: Wirtscha[f]tsführung ] vid ex err om pri f
Wirtschatsführung –
Wirtschaftsführung –
tvarkant ūkį –
n
Note: „Vokiečiai, okupavę kraštą, reikalavo iš ūkininkų duoklės. Didžiausias sambrūzdis kartą kilo ir pačiuose Būgiuose, kai teko surašinėti visos apylinkės pasėlius ir gyvulius. Suiro nuo amžių įsitvirtinusi dienotvarkė. Tai rūstino mano senelį Kazimierą Daugirdą, o man ir darbininkams paįvairino monotoniškų dienų tėkmę“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 55).
und sitze ich
o aš sėdžiu
ich in
c
Critical note: in ] a vid ex err rep ich
ich in
in
S Lager
c
Critical note: Lager ] cor L pro S
Lager
Stutthof!
Stutthofo lageryje!
So eben
c
Critical note: Soeben ] vid ex err dist
So eben
Soeben
Ką tik
wurde im Radio gesungen:
dainavo per radiją:
n
Note: „Nežinia, kurios aukštos vyresnybės parėdymu mūsų bloke buvo įvestas radijo garsiakalbis. Jis buvo prijungtas prie aparato, kuris stovėjo budinčio smogiko būdelėje prie vartų. Kada tik budintieji smogikai klausydavo radijo, visada būdavo galima įsijungti. Tai buvo labai geras dalykas. Išklausydavome muzikos ir žinių iš fronto. Atmetus propagandą, kurios netrūko, vokiečiams tenka pripažinti gan didelį tikslumą pranešimuose iš karo lauko. Čia jie nei savo piliečių, nei karių neapgaudinėdavo, tik pralaimėjimus pranešdavo gal kokia diena vėliau. Kartais, kai smogikas, beklausydamas muzikos užsnūsdavo ar su kokia mergiščia užsiplepėdavo, pasigirsdavo žinios iš kurios nors alijantų ar neutralios stoties. Mes jų išklausydavom godžiai ir tokiu būdu gaudavom pilnesnį pasaulio įvykių vaizdą“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 121).
15
„Es geht
Alles
c
Critical note: alles ] vid ex err A pro min
Alles
alles
„Viskas
vorüber, es geht alles
praeina, viskas
vorbei“.
c
Critical note: vorbei ] p ver et si '' et interp . def txt
vorbei“.
vorbei“. […]
pasibaigia.
n
Note: Balys Sruoga cituoja kelias eilutes iš vokiečių poeto Kurt Feltz (1910–1982) ir libretisto Max Wallner (1891–1951) sukurtos dainos „[Auf Posten in einsamer Nacht]“ [„Pašte vienišą naktį“], arba „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei“ [„Viskas praeina, viskas pasibaigia“]. Muziką šiam kūriniui 1942 m. parašė austrų kompozitorius Fred Raymond (1900–1954), atliko vokiečių daininkė Lale Andersen (1905–1972) (https://lyricstranslate.com/en/Lale-Andersen-Es-geht-alles-vorueber-es-geht-alles-vorbei-lyrics.html). Nors daina buvo ideologinio, politinio pobūdžio (Trečiojo Reicho šlageris), tačiau jos turinys, o ypač priedainis, skambėję per radiją, skatino nepasiduoti, įkvėpė viltį, žadino gyvenimo prasmę: „Es geht alles vorüber, /Es geht alles vorbei; / Auf jeden Dezember / Folgt wieder ein Mai. / Es geht alles vorüber, / Es geht alles vorbei; / Doch zwei, die sich lieben, / Die bleiben sich treu“; [„Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Po kiekvieno gruodžio / Vėl ateina gegužė. / Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Tačiau du įsimylėjėliai / Liks ištikimi vienas kitam“]. Neatsitiktinai vėliau Balio Sruogos dukra prisiminė, kad joms su mama teko tėvo laiškuose „ieškoti paslėptų minčių“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 49).
[…]
16
rische
c
Critical note: […] rische ] def
rische
[…] rische
Empfindsamkeit, das Dasein des Häftlings ist ein tragischer Unglück, aber bin ich so
[…] Jautrumas, kalinio gyvenimas yra tragiška nelaimė, bet aš taip
17
fest überzeugt, dass für uns bessere Zeiten kommen werden, dass werde ich genug finden der in-
tvirtai įsitikinęs, kad mums ateis geresni laikai, kad aš rasiu pakankamai vi-
18
neren Kraft um alle
dinių jėgų,
Dumheiten
c
Critical note: Dum[m]heiten ] vid ex err om sec m
Dumheiten
Dummheiten
des Schicksals geduldsam zu ertragen. Es ist schade, natür-
kad kantriai pakelčiau visas likimo kvailystes. Gaila, žino-
19
lich, dass meine Nerven sind nicht genug kräftig. Doch, vielleicht, und das ist gut. Zeit von Zeit er-
ma, mano nervai nepakankamai stiprūs. Bet galbūt tai ir gerai. Laikas nuo laiko iš-
20
lebe ich besondere innere Unruhe. In diesen Stunden u. Tagen fühle ich Dich besonders lebendig, –
gyvenu ypatingą vidinį nerimą. Šiomis valandomis ir dienomis jaučiu Tave ypač gyvai, –
21
ich bin überzeugt,
esu įsitikinęs,
da◊ dass
c
Critical note: dass ] cor ss pro ill
dass
kad
in diesen Stunden Du an mich denkst. Das war,
dabar ir Tu galvoji apie mane. Taip buvo,
z. B.
c
Critical note: z. B. ] contr, z[um] B[eispiel]
z. B.
pvz.,
den ganzen Heiligen Abend.
visą Kūčių vakarą.
n
Note: Balys Sruoga nustebino kitus bloko draugus, nes Kūčių vakarą laikėsi atokiai, nėjo prie bendro stalo – mintyse buvo Lietuvoje su žmona ir dukra: „Sukilome, paspaudėme vieni kitiems rankas. Tik B. Sruoga iš savo vietos nepajudėjo. Išstūksojo visą vakarą vienoje padėtyje galvos nepasukdamas, savo mintyse paskendęs, mūsų išeinančių nepastebėdamas. Kokiose platybėse jis skraido?“ (Henrikas Blazas, „Dryžuotas milžinas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 367).
Rašytojo dukra prisiminė, kad „1943-iųjų Kūčios Vilniuje buvo itin liūdnos. Mama pasikvietė savo kolegę istorikę dr. Mariją Krasauskaitę, mano draugę Ireną Ladigaitę, o Baliui buvo padengta vieta gale stalo“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 62–63).
„Juk Sruoga rašė iš mirties pasaulio, lyg iš kokios anapusybės. […]. Atskirti neįveikiamos ribos, žmonės girdėjo vienas kitą, jautė, susisiekė“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 124).
Kūčių ir Kalėdų atmosfera Štuthofo lageryje, vienuoliktajame bloke, buvo ir netikėta (dėl išsaugotos gyvybės ir neišsipildžiusių ilgai puoselėtų svajonių pasitikti šventes namuose), ir pakili (dėl geresnio aprūpinimo būtiniausiais daiktais), ir kartu liūdna (dėl sužadintų, bet nepasiteisinusių vilčių grįžti į tėvynę): „Šaltis suspaudė palaidą smėlį, o sniegas jį pridengė balta skraiste. Viduryje stovyklos, prie didžiojo kelio, kaliniai iškasė gilią duobę ir jon įstatė didelę, iš miško parneštą eglę. Jos šakas apsagstė elektros lempomis – ir štai, stovykla jau turi Kalėdų eglutę.
Šiemet toji eglė atrodė mielesnė, nes niekas netikėjo, kad ją dar teks matyti per sekančias Kalėdas. Laisvė visiems rodėsi arti. Bet ji tikrai buvo malonesnė už pernykščią, nes šiai žiemai kiekvienas kalinys buvo šilčiau aprengtas: gavo paltą, megztinuką, pirštines, kojines ar autus, tuo tarpu, kai praėjusios žiemos pūgas ir speigus jam teko praleisti po vasariniu apdaru.
Kiekvienas blokas savo Tagesraume statėsi mažesnę eglutę ir ją sau puošė popieriniais pagražinimais. Vienas kitas kalinys gavo iš namų papuošalų, kuriais padidino tų amžinai žaliuojančių medelių žėrėjimą. Vatos ar lignino dribsniai vaizdavo sniegą…
Puošėme savo bloke ir mes eglutę. Tačiau puošėme ją nenoromis, nes buvo vėl pasklidę „tikrų“ žinių, kad Kalėdas jau švęsime tarp savųjų. Tos žinios mums buvo kaip girtuokliui svaigalai. Bet vis tik mūsų eglutė pamažu apsisagstė pačių pagamintais pagražinimais ir popierinėmis girliandomis. Viršuj spindėjo žvaigždė, o apačioje – dailininko Aleksandro Kantvilo pagaminta prakartėlė.
Virtuvėje, kurią buvome įsitaisę prausykloje, ištisas tris dienas triūsė darbščios mūsų „šeimininkės“: Buragas, Kriaučiūnas ir Malinauskas – ruošė Kūčias. O ruošti buvo iš ko, nes rūpestingi mūsų namiškiai ir artimieji siuntiniuose atsiuntė visokių Kūčioms reikalingų dalykų. Kai kas pavyko susiorganizuoti vietoje.
Ant baltai paklodėmis užtiestų stalų susirikiavo visi tradiciniai mūsų Kūčių valgiai, neišskiriant garsiųjų kleckelių, nė kisieliaus. Skaitant su duona ir lėkštėmis, jų buvo dvylika. Po staltiesėmis buvo pasklaidyti žiupsneliai šieno, atsiųsti iš tėviškės pievų.
Šalia lėkštės kiekvienam buvo padėta iš tėvynės gauta plotkelė ir specialūs linkėjimai su gražiomis iliustracijomis, kurių galima bus pažiūrėti tik po plotkelės laužymo.
Po trumpos maldos ir valgių palaiminimo buvo laužoma plotkelė ir pasikeičiama linkėjimais ne tik su čia esančiais bendro likimo draugais, bet ir su artimaisiais, kurie ten toli, tėvynėje, taip pat sėdi prie Kūčių stalo. Po graudaus, ašaromis suvilgyto momento buvo paskelbta, kad galima skaityti linkėjimus.
Kiekvienas greta linkėjimų rado jam skirtą piešinį, komiškai pavaizduojantį kokią nors jo ypatybę. Tie Kantvilo piešiniai buvo tokie gražūs ir pilni sąmojaus, kad visų nuotaika tuojau pasikeitė. Lydimi juoko ir pastabų, piešiniai ėjo iš rankų į rankas.
Kūčių metu prof. Jurgutis pasakė gražią kalbą, vaizduojančią motinos žemės meilę. Dr. Kučinskas papasakojo apie lietuviškus Kūčių papročius, o Noreika, Rimašauskas ir Stanevičius paskaitė gražios savo kūrybos. Paskui buvo giedamos kalėdinės giesmės, lietuviškos dainos ir dainų komiškas parafrazavimas, imtas iš mūsų gyvenimo. Buvo dar skaitomi feljetonai ir priežodžiai, kurie juoko forma vaizdavo neigiamas mūsų gyvenimo smulkmenas.
Kalėdų rytą pamaldose ilgesingai skambėjo „Gul šiandieną jau ant šieno…“ garsai ir kilo tylūs mūsų atodūsiai ir širdingos maldos žodžiai.
Švenčių proga kiekvienas mūsiškių dėjo į bendrą fondą iš savo siuntinių gautų produktų, iš kurių buvo sudaryti paketėliai. Jais buvo apdovanoti visi mūsų tautiečiai, kurių mes į Kūčias, deja, pasikviesti negalėjom (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 123–125).
22
Ich weiss, Vanduk, wie viel Sorgen,
Žinau, Vanduk, kiek daug rūpesčių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
hast, ich habe keinen Mut Dich mit Neuen Sorgen zu belasten.
turi, aš nedrįstu Tavęs apsunkinti naujais.
23
Aber, wenn kannst Du noch, vielleicht wirst Du mir besorgen: 1) Tabak
Bet, jei Tu dar gali, galbūt parūpinsi man: 1) tabako
(vielleich
c
Critical note: vielleich[t] ] vid ex err om t
(vielleich
(vielleicht
von Jonas
(iš Jono
24
Vater – alte Sorte), – mit dem ist mir schon knapp, 2) Rauchpapier
tėvo
n
Note: „Muzikas Antanas Krutulys – iš savo ūkelio Jerozolimkoj prie Vilniaus šelpė mieste gyvenusius lietuvius maistu, taip pat ir mus“ (Vandos Sruogienės pastaba). Tai buvo ypatingo bičiuliško solidarumo, kilniaširdiškumo gestas skurdo ir bado atmosferoje: „1943-ieji metai dar labiau prislėgė kraštą, galutinai nualino. Miestuose badas ir kuro stoka buvo kasdienybė. Prof. Leonas Karsavinas baigė sukūrenti savo baldus. Ponia Krėvienė vaišino svečius mikroskopiškais džiovintos duonos kąsneliais…“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 30)
– senos rūšies), – man jau jo trūksta, 2) rūkomojo popieriaus
(Ich
(Ich
(ich
(aš
habe mehrere Heftchen ge-
turėjau keletą sąsiu-
25
chabt
c
Critical note: [ge]habt ] vid ex err ch pro h
chabt
habt
– im Schrank), 3) Deine
vinėlių – spintoje), 3) savo
Kaffemischung
c
Critical note: Kaffe[e]mischung ] vid ex err om sec e
Kaffemischung
Kaffeemischung
kavos mišinio
(sie ist mir
(jį man
ärzlich
c
Critical note: ärz[t]lich ] vid ex err om t
ärzlich
ärztlich
gydytojas
empfohlen),
c
Critical note: empf[a]hlen ] vid ex err o pro a
empfohlen),
empfahlen),
patarė),
4) schicke mir
4) atsiųsk
26
meine Brille
mano akinius
(stärkere). (stärkere Berahmung).
c
Critical note: Berahmung). ] cor pro si ) et interp . p stärkere
(stärkere Berahmung).
(stipresniais rėmeliais).
Bekommst
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Ar vis dar gauni
noch mein Gehalt aus der Universität?
mano atlyginimą iš universiteto?
27
Du
weistt weisst ,
c
Critical note: weisst ] cor sec s pro t
weisst,
Vanduk, wie es ist mir schwer Dir offizielle Briefe zu screiben, aber man muss alles er-
Žinai, Vanduk, kaip man sunku rašyti Tau oficialius laiškus, bet viską reikia iš-
28
tragen. tragen,
c
Critical note: [er]tragen, ] p ver cor interp , pro .
tragen, –
tverti, –
„es „Es
c
Critical note: Es ] cor E pro min
„Es
geht alles vorüber, es geht alles vorbei“… Küsse u. gratuliere Dalia, – sei sie gesegnet.
„Viskas praeina, viskas pasibaigia“… Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – palaimink ją.
29
Sei und Du gesegnet – Vanduk, mano miela!
Būk ir Tu palaiminta – Vanduk, mano miela!
31
Dein Bal
c
Critical note: Dein Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal
Tavo Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai
b
Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
c
Vilnius
Vilnius
d
Tauro gtv. 21–3
e
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
______________________
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 26 Dezember 1943
Stovykla Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 26 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager Stutthof,
d. 26
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 26 d.
5
Vanduk, mano mylima!
Weinachten!
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten!
Weihnachten!
Kalėdos!
S Heute ,
c
Critical note: Heute ] cor pro S, cor H pro S
Heute
Šiandien
26–XII: gerade vor 9 Monate
gruodžio 26 d.: lygiai prieš 9 mėnesius
6
bin ich nach Stutthof gebracht! Dein
mane atgabeno į Stutthofą! Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten ist nicht gekommen. A. 18–XII kam
laiškas su dokumentais neatėjo. Gruodžio 18 d.
7
von Dir kein Brief. Mein Brief von 19–XII Du
laiško nuo Tavęs nebuvo. Mano gruodžio 19 d.
wirdst
c
Critical note: wirst ] vid ex err wirdst
wirdst
wirst
auch nicht bekommen. Dieser
Tu taip pat negausi. Ši
Ünglück
c
Critical note: Unglück ] vid ex err Ü pro U
Ünglück
Unglück
nelaimė
mit verschwunde-
su pradin-
8
nen Briefen ist mir so schmerzhaft, dass ich die ganze Woche kann nicht mich beruhigen. Am 24–XII kam Dein Brief
gusiais laiškais man taip skausminga, kad aš visą savaitę negaliu nusiraminti. Gruodžio 24 d. atėjo Tavo
9
von 5–XII: danke, danke! Ich war glücklich! Deine Briefe sind mir die einzige Trost, die einzige Verbindung
gruodžio 5 d. laiškas: ačiū, ačiū! Aš buvau laimingas! Tavo laiškai man vienintelė paguoda, vienintelis ryšys
10
mit lebendiger Welt. Und dein Brief war so gut!
su gyvuoju pasauliu. O tavo laiškas buvo toks geras!
Letztes
c
Critical note: Letzte[n] ] vid ex err s pro n
Letztes
Letzten
Paskutinis
Päckchen von
siuntinėlis nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
kam 13–XII (mit Brot, ab-
atėjo gruodžio 13 d. (su duona, iš-
11
geschickt
siųstas
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] s l ins h
wahrscheinlich
turbūt
a. Ende November). A. 17–XII
lapkričio pabaigoje).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] siuntinį („55. Ragaišiukas ir dėžutė tabokos iš Borutos“); 26 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 1/2 [klg.] siuntinį („56. Duonos 1 klg., cukraus 300 gr., lašinių 500 gr., sviesto 250 gr., taboka B[o]r[u]t[os], kava, buljonas, cebionas“); 27 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] registruotą siuntinį, kuris buvo „gautas“ („57. Sausainukai, papirosai iš Marcelės, marmelado apv[ali] dėžutė, truputis kavos“). Gruodžio mėn. 2 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 1/2 [klg.] siuntinį („58. Duonos 1 klg., papirosų dėž[utė], cukraus gabal[iukų] dėžutė, svogūnai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Į šį Vandos Sruogienės sudarytą siuntinių sąrašą Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos siuntiniai neįtraukti, todėl negalima įvardyti jų konkretaus turinio.
Gruodžio 17 d.
B kam
c
Critical note: kam ] cor pro B
kam
atėjo
ein
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err om sec c
Päckhen
Päckchen
siuntinėlis
von Bruder Josef, – bedanke Ihn: das
nuo brolio Juozapo, – padėkok jam:
12
machte mir grosse Freude, aber er soll mir nicht schicken – er hat selbst nichts zu essen. Es tut mir
jo siuntinėlis mane labai pradžiugino, bet jis neturėtų man nieko siųsti – jis pats neturi, ką valgyti. Man gaila,
13
weh, das die Lage des Vaters so peinlich ist. In dieser Zeiten ich wäre ihm sehr nützlich für
kad tėvo padėtis tokia sunki. Šiuo metu aš būčiau jam labai naudingas
14
die
Wirtschatsführung –
c
Critical note: Wirtscha[f]tsführung ] vid ex err om pri f
Wirtschatsführung –
Wirtschaftsführung –
tvarkant ūkį –
n
Note: „Vokiečiai, okupavę kraštą, reikalavo iš ūkininkų duoklės. Didžiausias sambrūzdis kartą kilo ir pačiuose Būgiuose, kai teko surašinėti visos apylinkės pasėlius ir gyvulius. Suiro nuo amžių įsitvirtinusi dienotvarkė. Tai rūstino mano senelį Kazimierą Daugirdą, o man ir darbininkams paįvairino monotoniškų dienų tėkmę“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 55).
und sitze ich
o aš sėdžiu
ich in
c
Critical note: in ] a vid ex err rep ich
ich in
in
S Lager
c
Critical note: Lager ] cor L pro S
Lager
Stutthof!
Stutthofo lageryje!
So eben
c
Critical note: Soeben ] vid ex err dist
So eben
Soeben
Ką tik
wurde im Radio gesungen:
dainavo per radiją:
n
Note: „Nežinia, kurios aukštos vyresnybės parėdymu mūsų bloke buvo įvestas radijo garsiakalbis. Jis buvo prijungtas prie aparato, kuris stovėjo budinčio smogiko būdelėje prie vartų. Kada tik budintieji smogikai klausydavo radijo, visada būdavo galima įsijungti. Tai buvo labai geras dalykas. Išklausydavome muzikos ir žinių iš fronto. Atmetus propagandą, kurios netrūko, vokiečiams tenka pripažinti gan didelį tikslumą pranešimuose iš karo lauko. Čia jie nei savo piliečių, nei karių neapgaudinėdavo, tik pralaimėjimus pranešdavo gal kokia diena vėliau. Kartais, kai smogikas, beklausydamas muzikos užsnūsdavo ar su kokia mergiščia užsiplepėdavo, pasigirsdavo žinios iš kurios nors alijantų ar neutralios stoties. Mes jų išklausydavom godžiai ir tokiu būdu gaudavom pilnesnį pasaulio įvykių vaizdą“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 121).
15
„Es geht
Alles
c
Critical note: alles ] vid ex err A pro min
Alles
alles
„Viskas
vorüber, es geht alles
praeina, viskas
vorbei“.
c
Critical note: vorbei ] p ver et si '' et interp . def txt
vorbei“.
vorbei“. […]
pasibaigia.
n
Note: Balys Sruoga cituoja kelias eilutes iš vokiečių poeto Kurt Feltz (1910–1982) ir libretisto Max Wallner (1891–1951) sukurtos dainos „[Auf Posten in einsamer Nacht]“ [„Pašte vienišą naktį“], arba „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei“ [„Viskas praeina, viskas pasibaigia“]. Muziką šiam kūriniui 1942 m. parašė austrų kompozitorius Fred Raymond (1900–1954), atliko vokiečių daininkė Lale Andersen (1905–1972) (https://lyricstranslate.com/en/Lale-Andersen-Es-geht-alles-vorueber-es-geht-alles-vorbei-lyrics.html). Nors daina buvo ideologinio, politinio pobūdžio (Trečiojo Reicho šlageris), tačiau jos turinys, o ypač priedainis, skambėję per radiją, skatino nepasiduoti, įkvėpė viltį, žadino gyvenimo prasmę: „Es geht alles vorüber, /Es geht alles vorbei; / Auf jeden Dezember / Folgt wieder ein Mai. / Es geht alles vorüber, / Es geht alles vorbei; / Doch zwei, die sich lieben, / Die bleiben sich treu“; [„Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Po kiekvieno gruodžio / Vėl ateina gegužė. / Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Tačiau du įsimylėjėliai / Liks ištikimi vienas kitam“]. Neatsitiktinai vėliau Balio Sruogos dukra prisiminė, kad joms su mama teko tėvo laiškuose „ieškoti paslėptų minčių“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 49).
[…]
16
rische
c
Critical note: […] rische ] def
rische
[…] rische
Empfindsamkeit, das Dasein des Häftlings ist ein tragischer Unglück, aber bin ich so
[…] Jautrumas, kalinio gyvenimas yra tragiška nelaimė, bet aš taip
17
fest überzeugt, dass für uns bessere Zeiten kommen werden, dass werde ich genug finden der in-
tvirtai įsitikinęs, kad mums ateis geresni laikai, kad aš rasiu pakankamai vi-
18
neren Kraft um alle
dinių jėgų,
Dumheiten
c
Critical note: Dum[m]heiten ] vid ex err om sec m
Dumheiten
Dummheiten
des Schicksals geduldsam zu ertragen. Es ist schade, natür-
kad kantriai pakelčiau visas likimo kvailystes. Gaila, žino-
19
lich, dass meine Nerven sind nicht genug kräftig. Doch, vielleicht, und das ist gut. Zeit von Zeit er-
ma, mano nervai nepakankamai stiprūs. Bet galbūt tai ir gerai. Laikas nuo laiko iš-
20
lebe ich besondere innere Unruhe. In diesen Stunden u. Tagen fühle ich Dich besonders lebendig, –
gyvenu ypatingą vidinį nerimą. Šiomis valandomis ir dienomis jaučiu Tave ypač gyvai, –
21
ich bin überzeugt,
esu įsitikinęs,
da◊ dass
c
Critical note: dass ] cor ss pro ill
dass
kad
in diesen Stunden Du an mich denkst. Das war,
dabar ir Tu galvoji apie mane. Taip buvo,
z. B.
c
Critical note: z. B. ] contr, z[um] B[eispiel]
z. B.
pvz.,
den ganzen Heiligen Abend.
visą Kūčių vakarą.
n
Note: Balys Sruoga nustebino kitus bloko draugus, nes Kūčių vakarą laikėsi atokiai, nėjo prie bendro stalo – mintyse buvo Lietuvoje su žmona ir dukra: „Sukilome, paspaudėme vieni kitiems rankas. Tik B. Sruoga iš savo vietos nepajudėjo. Išstūksojo visą vakarą vienoje padėtyje galvos nepasukdamas, savo mintyse paskendęs, mūsų išeinančių nepastebėdamas. Kokiose platybėse jis skraido?“ (Henrikas Blazas, „Dryžuotas milžinas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 367).
Rašytojo dukra prisiminė, kad „1943-iųjų Kūčios Vilniuje buvo itin liūdnos. Mama pasikvietė savo kolegę istorikę dr. Mariją Krasauskaitę, mano draugę Ireną Ladigaitę, o Baliui buvo padengta vieta gale stalo“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 62–63).
„Juk Sruoga rašė iš mirties pasaulio, lyg iš kokios anapusybės. […]. Atskirti neįveikiamos ribos, žmonės girdėjo vienas kitą, jautė, susisiekė“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 124).
Kūčių ir Kalėdų atmosfera Štuthofo lageryje, vienuoliktajame bloke, buvo ir netikėta (dėl išsaugotos gyvybės ir neišsipildžiusių ilgai puoselėtų svajonių pasitikti šventes namuose), ir pakili (dėl geresnio aprūpinimo būtiniausiais daiktais), ir kartu liūdna (dėl sužadintų, bet nepasiteisinusių vilčių grįžti į tėvynę): „Šaltis suspaudė palaidą smėlį, o sniegas jį pridengė balta skraiste. Viduryje stovyklos, prie didžiojo kelio, kaliniai iškasė gilią duobę ir jon įstatė didelę, iš miško parneštą eglę. Jos šakas apsagstė elektros lempomis – ir štai, stovykla jau turi Kalėdų eglutę.
Šiemet toji eglė atrodė mielesnė, nes niekas netikėjo, kad ją dar teks matyti per sekančias Kalėdas. Laisvė visiems rodėsi arti. Bet ji tikrai buvo malonesnė už pernykščią, nes šiai žiemai kiekvienas kalinys buvo šilčiau aprengtas: gavo paltą, megztinuką, pirštines, kojines ar autus, tuo tarpu, kai praėjusios žiemos pūgas ir speigus jam teko praleisti po vasariniu apdaru.
Kiekvienas blokas savo Tagesraume statėsi mažesnę eglutę ir ją sau puošė popieriniais pagražinimais. Vienas kitas kalinys gavo iš namų papuošalų, kuriais padidino tų amžinai žaliuojančių medelių žėrėjimą. Vatos ar lignino dribsniai vaizdavo sniegą…
Puošėme savo bloke ir mes eglutę. Tačiau puošėme ją nenoromis, nes buvo vėl pasklidę „tikrų“ žinių, kad Kalėdas jau švęsime tarp savųjų. Tos žinios mums buvo kaip girtuokliui svaigalai. Bet vis tik mūsų eglutė pamažu apsisagstė pačių pagamintais pagražinimais ir popierinėmis girliandomis. Viršuj spindėjo žvaigždė, o apačioje – dailininko Aleksandro Kantvilo pagaminta prakartėlė.
Virtuvėje, kurią buvome įsitaisę prausykloje, ištisas tris dienas triūsė darbščios mūsų „šeimininkės“: Buragas, Kriaučiūnas ir Malinauskas – ruošė Kūčias. O ruošti buvo iš ko, nes rūpestingi mūsų namiškiai ir artimieji siuntiniuose atsiuntė visokių Kūčioms reikalingų dalykų. Kai kas pavyko susiorganizuoti vietoje.
Ant baltai paklodėmis užtiestų stalų susirikiavo visi tradiciniai mūsų Kūčių valgiai, neišskiriant garsiųjų kleckelių, nė kisieliaus. Skaitant su duona ir lėkštėmis, jų buvo dvylika. Po staltiesėmis buvo pasklaidyti žiupsneliai šieno, atsiųsti iš tėviškės pievų.
Šalia lėkštės kiekvienam buvo padėta iš tėvynės gauta plotkelė ir specialūs linkėjimai su gražiomis iliustracijomis, kurių galima bus pažiūrėti tik po plotkelės laužymo.
Po trumpos maldos ir valgių palaiminimo buvo laužoma plotkelė ir pasikeičiama linkėjimais ne tik su čia esančiais bendro likimo draugais, bet ir su artimaisiais, kurie ten toli, tėvynėje, taip pat sėdi prie Kūčių stalo. Po graudaus, ašaromis suvilgyto momento buvo paskelbta, kad galima skaityti linkėjimus.
Kiekvienas greta linkėjimų rado jam skirtą piešinį, komiškai pavaizduojantį kokią nors jo ypatybę. Tie Kantvilo piešiniai buvo tokie gražūs ir pilni sąmojaus, kad visų nuotaika tuojau pasikeitė. Lydimi juoko ir pastabų, piešiniai ėjo iš rankų į rankas.
Kūčių metu prof. Jurgutis pasakė gražią kalbą, vaizduojančią motinos žemės meilę. Dr. Kučinskas papasakojo apie lietuviškus Kūčių papročius, o Noreika, Rimašauskas ir Stanevičius paskaitė gražios savo kūrybos. Paskui buvo giedamos kalėdinės giesmės, lietuviškos dainos ir dainų komiškas parafrazavimas, imtas iš mūsų gyvenimo. Buvo dar skaitomi feljetonai ir priežodžiai, kurie juoko forma vaizdavo neigiamas mūsų gyvenimo smulkmenas.
Kalėdų rytą pamaldose ilgesingai skambėjo „Gul šiandieną jau ant šieno…“ garsai ir kilo tylūs mūsų atodūsiai ir širdingos maldos žodžiai.
Švenčių proga kiekvienas mūsiškių dėjo į bendrą fondą iš savo siuntinių gautų produktų, iš kurių buvo sudaryti paketėliai. Jais buvo apdovanoti visi mūsų tautiečiai, kurių mes į Kūčias, deja, pasikviesti negalėjom (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 123–125).
22
Ich weiss, Vanduk, wie viel Sorgen,
Žinau, Vanduk, kiek daug rūpesčių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
hast, ich habe keinen Mut Dich mit Neuen Sorgen zu belasten.
turi, aš nedrįstu Tavęs apsunkinti naujais.
23
Aber, wenn kannst Du noch, vielleicht wirst Du mir besorgen: 1) Tabak
Bet, jei Tu dar gali, galbūt parūpinsi man: 1) tabako
(vielleich
c
Critical note: vielleich[t] ] vid ex err om t
(vielleich
(vielleicht
von Jonas
(iš Jono
24
Vater – alte Sorte), – mit dem ist mir schon knapp, 2) Rauchpapier
tėvo
n
Note: „Muzikas Antanas Krutulys – iš savo ūkelio Jerozolimkoj prie Vilniaus šelpė mieste gyvenusius lietuvius maistu, taip pat ir mus“ (Vandos Sruogienės pastaba). Tai buvo ypatingo bičiuliško solidarumo, kilniaširdiškumo gestas skurdo ir bado atmosferoje: „1943-ieji metai dar labiau prislėgė kraštą, galutinai nualino. Miestuose badas ir kuro stoka buvo kasdienybė. Prof. Leonas Karsavinas baigė sukūrenti savo baldus. Ponia Krėvienė vaišino svečius mikroskopiškais džiovintos duonos kąsneliais…“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 30)
– senos rūšies), – man jau jo trūksta, 2) rūkomojo popieriaus
(Ich
(Ich
(ich
(aš
habe mehrere Heftchen ge-
turėjau keletą sąsiu-
25
chabt
c
Critical note: [ge]habt ] vid ex err ch pro h
chabt
habt
– im Schrank), 3) Deine
vinėlių – spintoje), 3) savo
Kaffemischung
c
Critical note: Kaffe[e]mischung ] vid ex err om sec e
Kaffemischung
Kaffeemischung
kavos mišinio
(sie ist mir
(jį man
ärzlich
c
Critical note: ärz[t]lich ] vid ex err om t
ärzlich
ärztlich
gydytojas
empfohlen),
c
Critical note: empf[a]hlen ] vid ex err o pro a
empfohlen),
empfahlen),
patarė),
4) schicke mir
4) atsiųsk
26
meine Brille
mano akinius
(stärkere). (stärkere Berahmung).
c
Critical note: Berahmung). ] cor pro si ) et interp . p stärkere
(stärkere Berahmung).
(stipresniais rėmeliais).
Bekommst
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Ar vis dar gauni
noch mein Gehalt aus der Universität?
mano atlyginimą iš universiteto?
27
Du
weistt weisst ,
c
Critical note: weisst ] cor sec s pro t
weisst,
Vanduk, wie es ist mir schwer Dir offizielle Briefe zu screiben, aber man muss alles er-
Žinai, Vanduk, kaip man sunku rašyti Tau oficialius laiškus, bet viską reikia iš-
28
tragen. tragen,
c
Critical note: [er]tragen, ] p ver cor interp , pro .
tragen, –
tverti, –
„es „Es
c
Critical note: Es ] cor E pro min
„Es
geht alles vorüber, es geht alles vorbei“… Küsse u. gratuliere Dalia, – sei sie gesegnet.
„Viskas praeina, viskas pasibaigia“… Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – palaimink ją.
29
Sei und Du gesegnet – Vanduk, mano miela!
Būk ir Tu palaiminta – Vanduk, mano miela!
31
Dein Bal
c
Critical note: Dein Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal
Tavo Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai
b
Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
c
Vilnius
Vilnius
d
Tauro gtv. 21–3
e
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
______________________
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 26 Dezember 1943
Stovykla Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 26 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager Stutthof,
d. 26
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 26 d.
5
Vanduk, mano mylima!
Weinachten!
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten!
Weihnachten!
Kalėdos!
S Heute ,
c
Critical note: Heute ] cor pro S, cor H pro S
Heute
Šiandien
26–XII: gerade vor 9 Monate
gruodžio 26 d.: lygiai prieš 9 mėnesius
6
bin ich nach Stutthof gebracht! Dein
mane atgabeno į Stutthofą! Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten ist nicht gekommen. A. 18–XII kam
laiškas su dokumentais neatėjo. Gruodžio 18 d.
7
von Dir kein Brief. Mein Brief von 19–XII Du
laiško nuo Tavęs nebuvo. Mano gruodžio 19 d.
wirdst
c
Critical note: wirst ] vid ex err wirdst
wirdst
wirst
auch nicht bekommen. Dieser
Tu taip pat negausi. Ši
Ünglück
c
Critical note: Unglück ] vid ex err Ü pro U
Ünglück
Unglück
nelaimė
mit verschwunde-
su pradin-
8
nen Briefen ist mir so schmerzhaft, dass ich die ganze Woche kann nicht mich beruhigen. Am 24–XII kam Dein Brief
gusiais laiškais man taip skausminga, kad aš visą savaitę negaliu nusiraminti. Gruodžio 24 d. atėjo Tavo
9
von 5–XII: danke, danke! Ich war glücklich! Deine Briefe sind mir die einzige Trost, die einzige Verbindung
gruodžio 5 d. laiškas: ačiū, ačiū! Aš buvau laimingas! Tavo laiškai man vienintelė paguoda, vienintelis ryšys
10
mit lebendiger Welt. Und dein Brief war so gut!
su gyvuoju pasauliu. O tavo laiškas buvo toks geras!
Letztes
c
Critical note: Letzte[n] ] vid ex err s pro n
Letztes
Letzten
Paskutinis
Päckchen von
siuntinėlis nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
kam 13–XII (mit Brot, ab-
atėjo gruodžio 13 d. (su duona, iš-
11
geschickt
siųstas
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] s l ins h
wahrscheinlich
turbūt
a. Ende November). A. 17–XII
lapkričio pabaigoje).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] siuntinį („55. Ragaišiukas ir dėžutė tabokos iš Borutos“); 26 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 1/2 [klg.] siuntinį („56. Duonos 1 klg., cukraus 300 gr., lašinių 500 gr., sviesto 250 gr., taboka B[o]r[u]t[os], kava, buljonas, cebionas“); 27 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] registruotą siuntinį, kuris buvo „gautas“ („57. Sausainukai, papirosai iš Marcelės, marmelado apv[ali] dėžutė, truputis kavos“). Gruodžio mėn. 2 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 1/2 [klg.] siuntinį („58. Duonos 1 klg., papirosų dėž[utė], cukraus gabal[iukų] dėžutė, svogūnai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Į šį Vandos Sruogienės sudarytą siuntinių sąrašą Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos siuntiniai neįtraukti, todėl negalima įvardyti jų konkretaus turinio.
Gruodžio 17 d.
B kam
c
Critical note: kam ] cor pro B
kam
atėjo
ein
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err om sec c
Päckhen
Päckchen
siuntinėlis
von Bruder Josef, – bedanke Ihn: das
nuo brolio Juozapo, – padėkok jam:
12
machte mir grosse Freude, aber er soll mir nicht schicken – er hat selbst nichts zu essen. Es tut mir
jo siuntinėlis mane labai pradžiugino, bet jis neturėtų man nieko siųsti – jis pats neturi, ką valgyti. Man gaila,
13
weh, das die Lage des Vaters so peinlich ist. In dieser Zeiten ich wäre ihm sehr nützlich für
kad tėvo padėtis tokia sunki. Šiuo metu aš būčiau jam labai naudingas
14
die
Wirtschatsführung –
c
Critical note: Wirtscha[f]tsführung ] vid ex err om pri f
Wirtschatsführung –
Wirtschaftsführung –
tvarkant ūkį –
n
Note: „Vokiečiai, okupavę kraštą, reikalavo iš ūkininkų duoklės. Didžiausias sambrūzdis kartą kilo ir pačiuose Būgiuose, kai teko surašinėti visos apylinkės pasėlius ir gyvulius. Suiro nuo amžių įsitvirtinusi dienotvarkė. Tai rūstino mano senelį Kazimierą Daugirdą, o man ir darbininkams paįvairino monotoniškų dienų tėkmę“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 55).
und sitze ich
o aš sėdžiu
ich in
c
Critical note: in ] a vid ex err rep ich
ich in
in
S Lager
c
Critical note: Lager ] cor L pro S
Lager
Stutthof!
Stutthofo lageryje!
So eben
c
Critical note: Soeben ] vid ex err dist
So eben
Soeben
Ką tik
wurde im Radio gesungen:
dainavo per radiją:
n
Note: „Nežinia, kurios aukštos vyresnybės parėdymu mūsų bloke buvo įvestas radijo garsiakalbis. Jis buvo prijungtas prie aparato, kuris stovėjo budinčio smogiko būdelėje prie vartų. Kada tik budintieji smogikai klausydavo radijo, visada būdavo galima įsijungti. Tai buvo labai geras dalykas. Išklausydavome muzikos ir žinių iš fronto. Atmetus propagandą, kurios netrūko, vokiečiams tenka pripažinti gan didelį tikslumą pranešimuose iš karo lauko. Čia jie nei savo piliečių, nei karių neapgaudinėdavo, tik pralaimėjimus pranešdavo gal kokia diena vėliau. Kartais, kai smogikas, beklausydamas muzikos užsnūsdavo ar su kokia mergiščia užsiplepėdavo, pasigirsdavo žinios iš kurios nors alijantų ar neutralios stoties. Mes jų išklausydavom godžiai ir tokiu būdu gaudavom pilnesnį pasaulio įvykių vaizdą“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 121).
15
„Es geht
Alles
c
Critical note: alles ] vid ex err A pro min
Alles
alles
„Viskas
vorüber, es geht alles
praeina, viskas
vorbei“.
c
Critical note: vorbei ] p ver et si '' et interp . def txt
vorbei“.
vorbei“. […]
pasibaigia.
n
Note: Balys Sruoga cituoja kelias eilutes iš vokiečių poeto Kurt Feltz (1910–1982) ir libretisto Max Wallner (1891–1951) sukurtos dainos „[Auf Posten in einsamer Nacht]“ [„Pašte vienišą naktį“], arba „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei“ [„Viskas praeina, viskas pasibaigia“]. Muziką šiam kūriniui 1942 m. parašė austrų kompozitorius Fred Raymond (1900–1954), atliko vokiečių daininkė Lale Andersen (1905–1972) (https://lyricstranslate.com/en/Lale-Andersen-Es-geht-alles-vorueber-es-geht-alles-vorbei-lyrics.html). Nors daina buvo ideologinio, politinio pobūdžio (Trečiojo Reicho šlageris), tačiau jos turinys, o ypač priedainis, skambėję per radiją, skatino nepasiduoti, įkvėpė viltį, žadino gyvenimo prasmę: „Es geht alles vorüber, /Es geht alles vorbei; / Auf jeden Dezember / Folgt wieder ein Mai. / Es geht alles vorüber, / Es geht alles vorbei; / Doch zwei, die sich lieben, / Die bleiben sich treu“; [„Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Po kiekvieno gruodžio / Vėl ateina gegužė. / Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Tačiau du įsimylėjėliai / Liks ištikimi vienas kitam“]. Neatsitiktinai vėliau Balio Sruogos dukra prisiminė, kad joms su mama teko tėvo laiškuose „ieškoti paslėptų minčių“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 49).
[…]
16
rische
c
Critical note: […] rische ] def
rische
[…] rische
Empfindsamkeit, das Dasein des Häftlings ist ein tragischer Unglück, aber bin ich so
[…] Jautrumas, kalinio gyvenimas yra tragiška nelaimė, bet aš taip
17
fest überzeugt, dass für uns bessere Zeiten kommen werden, dass werde ich genug finden der in-
tvirtai įsitikinęs, kad mums ateis geresni laikai, kad aš rasiu pakankamai vi-
18
neren Kraft um alle
dinių jėgų,
Dumheiten
c
Critical note: Dum[m]heiten ] vid ex err om sec m
Dumheiten
Dummheiten
des Schicksals geduldsam zu ertragen. Es ist schade, natür-
kad kantriai pakelčiau visas likimo kvailystes. Gaila, žino-
19
lich, dass meine Nerven sind nicht genug kräftig. Doch, vielleicht, und das ist gut. Zeit von Zeit er-
ma, mano nervai nepakankamai stiprūs. Bet galbūt tai ir gerai. Laikas nuo laiko iš-
20
lebe ich besondere innere Unruhe. In diesen Stunden u. Tagen fühle ich Dich besonders lebendig, –
gyvenu ypatingą vidinį nerimą. Šiomis valandomis ir dienomis jaučiu Tave ypač gyvai, –
21
ich bin überzeugt,
esu įsitikinęs,
da◊ dass
c
Critical note: dass ] cor ss pro ill
dass
kad
in diesen Stunden Du an mich denkst. Das war,
dabar ir Tu galvoji apie mane. Taip buvo,
z. B.
c
Critical note: z. B. ] contr, z[um] B[eispiel]
z. B.
pvz.,
den ganzen Heiligen Abend.
visą Kūčių vakarą.
n
Note: Balys Sruoga nustebino kitus bloko draugus, nes Kūčių vakarą laikėsi atokiai, nėjo prie bendro stalo – mintyse buvo Lietuvoje su žmona ir dukra: „Sukilome, paspaudėme vieni kitiems rankas. Tik B. Sruoga iš savo vietos nepajudėjo. Išstūksojo visą vakarą vienoje padėtyje galvos nepasukdamas, savo mintyse paskendęs, mūsų išeinančių nepastebėdamas. Kokiose platybėse jis skraido?“ (Henrikas Blazas, „Dryžuotas milžinas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 367).
Rašytojo dukra prisiminė, kad „1943-iųjų Kūčios Vilniuje buvo itin liūdnos. Mama pasikvietė savo kolegę istorikę dr. Mariją Krasauskaitę, mano draugę Ireną Ladigaitę, o Baliui buvo padengta vieta gale stalo“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 62–63).
„Juk Sruoga rašė iš mirties pasaulio, lyg iš kokios anapusybės. […]. Atskirti neįveikiamos ribos, žmonės girdėjo vienas kitą, jautė, susisiekė“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 124).
Kūčių ir Kalėdų atmosfera Štuthofo lageryje, vienuoliktajame bloke, buvo ir netikėta (dėl išsaugotos gyvybės ir neišsipildžiusių ilgai puoselėtų svajonių pasitikti šventes namuose), ir pakili (dėl geresnio aprūpinimo būtiniausiais daiktais), ir kartu liūdna (dėl sužadintų, bet nepasiteisinusių vilčių grįžti į tėvynę): „Šaltis suspaudė palaidą smėlį, o sniegas jį pridengė balta skraiste. Viduryje stovyklos, prie didžiojo kelio, kaliniai iškasė gilią duobę ir jon įstatė didelę, iš miško parneštą eglę. Jos šakas apsagstė elektros lempomis – ir štai, stovykla jau turi Kalėdų eglutę.
Šiemet toji eglė atrodė mielesnė, nes niekas netikėjo, kad ją dar teks matyti per sekančias Kalėdas. Laisvė visiems rodėsi arti. Bet ji tikrai buvo malonesnė už pernykščią, nes šiai žiemai kiekvienas kalinys buvo šilčiau aprengtas: gavo paltą, megztinuką, pirštines, kojines ar autus, tuo tarpu, kai praėjusios žiemos pūgas ir speigus jam teko praleisti po vasariniu apdaru.
Kiekvienas blokas savo Tagesraume statėsi mažesnę eglutę ir ją sau puošė popieriniais pagražinimais. Vienas kitas kalinys gavo iš namų papuošalų, kuriais padidino tų amžinai žaliuojančių medelių žėrėjimą. Vatos ar lignino dribsniai vaizdavo sniegą…
Puošėme savo bloke ir mes eglutę. Tačiau puošėme ją nenoromis, nes buvo vėl pasklidę „tikrų“ žinių, kad Kalėdas jau švęsime tarp savųjų. Tos žinios mums buvo kaip girtuokliui svaigalai. Bet vis tik mūsų eglutė pamažu apsisagstė pačių pagamintais pagražinimais ir popierinėmis girliandomis. Viršuj spindėjo žvaigždė, o apačioje – dailininko Aleksandro Kantvilo pagaminta prakartėlė.
Virtuvėje, kurią buvome įsitaisę prausykloje, ištisas tris dienas triūsė darbščios mūsų „šeimininkės“: Buragas, Kriaučiūnas ir Malinauskas – ruošė Kūčias. O ruošti buvo iš ko, nes rūpestingi mūsų namiškiai ir artimieji siuntiniuose atsiuntė visokių Kūčioms reikalingų dalykų. Kai kas pavyko susiorganizuoti vietoje.
Ant baltai paklodėmis užtiestų stalų susirikiavo visi tradiciniai mūsų Kūčių valgiai, neišskiriant garsiųjų kleckelių, nė kisieliaus. Skaitant su duona ir lėkštėmis, jų buvo dvylika. Po staltiesėmis buvo pasklaidyti žiupsneliai šieno, atsiųsti iš tėviškės pievų.
Šalia lėkštės kiekvienam buvo padėta iš tėvynės gauta plotkelė ir specialūs linkėjimai su gražiomis iliustracijomis, kurių galima bus pažiūrėti tik po plotkelės laužymo.
Po trumpos maldos ir valgių palaiminimo buvo laužoma plotkelė ir pasikeičiama linkėjimais ne tik su čia esančiais bendro likimo draugais, bet ir su artimaisiais, kurie ten toli, tėvynėje, taip pat sėdi prie Kūčių stalo. Po graudaus, ašaromis suvilgyto momento buvo paskelbta, kad galima skaityti linkėjimus.
Kiekvienas greta linkėjimų rado jam skirtą piešinį, komiškai pavaizduojantį kokią nors jo ypatybę. Tie Kantvilo piešiniai buvo tokie gražūs ir pilni sąmojaus, kad visų nuotaika tuojau pasikeitė. Lydimi juoko ir pastabų, piešiniai ėjo iš rankų į rankas.
Kūčių metu prof. Jurgutis pasakė gražią kalbą, vaizduojančią motinos žemės meilę. Dr. Kučinskas papasakojo apie lietuviškus Kūčių papročius, o Noreika, Rimašauskas ir Stanevičius paskaitė gražios savo kūrybos. Paskui buvo giedamos kalėdinės giesmės, lietuviškos dainos ir dainų komiškas parafrazavimas, imtas iš mūsų gyvenimo. Buvo dar skaitomi feljetonai ir priežodžiai, kurie juoko forma vaizdavo neigiamas mūsų gyvenimo smulkmenas.
Kalėdų rytą pamaldose ilgesingai skambėjo „Gul šiandieną jau ant šieno…“ garsai ir kilo tylūs mūsų atodūsiai ir širdingos maldos žodžiai.
Švenčių proga kiekvienas mūsiškių dėjo į bendrą fondą iš savo siuntinių gautų produktų, iš kurių buvo sudaryti paketėliai. Jais buvo apdovanoti visi mūsų tautiečiai, kurių mes į Kūčias, deja, pasikviesti negalėjom (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 123–125).
22
Ich weiss, Vanduk, wie viel Sorgen,
Žinau, Vanduk, kiek daug rūpesčių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
hast, ich habe keinen Mut Dich mit Neuen Sorgen zu belasten.
turi, aš nedrįstu Tavęs apsunkinti naujais.
23
Aber, wenn kannst Du noch, vielleicht wirst Du mir besorgen: 1) Tabak
Bet, jei Tu dar gali, galbūt parūpinsi man: 1) tabako
(vielleich
c
Critical note: vielleich[t] ] vid ex err om t
(vielleich
(vielleicht
von Jonas
(iš Jono
24
Vater – alte Sorte), – mit dem ist mir schon knapp, 2) Rauchpapier
tėvo
n
Note: „Muzikas Antanas Krutulys – iš savo ūkelio Jerozolimkoj prie Vilniaus šelpė mieste gyvenusius lietuvius maistu, taip pat ir mus“ (Vandos Sruogienės pastaba). Tai buvo ypatingo bičiuliško solidarumo, kilniaširdiškumo gestas skurdo ir bado atmosferoje: „1943-ieji metai dar labiau prislėgė kraštą, galutinai nualino. Miestuose badas ir kuro stoka buvo kasdienybė. Prof. Leonas Karsavinas baigė sukūrenti savo baldus. Ponia Krėvienė vaišino svečius mikroskopiškais džiovintos duonos kąsneliais…“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 30)
– senos rūšies), – man jau jo trūksta, 2) rūkomojo popieriaus
(Ich
(Ich
(ich
(aš
habe mehrere Heftchen ge-
turėjau keletą sąsiu-
25
chabt
c
Critical note: [ge]habt ] vid ex err ch pro h
chabt
habt
– im Schrank), 3) Deine
vinėlių – spintoje), 3) savo
Kaffemischung
c
Critical note: Kaffe[e]mischung ] vid ex err om sec e
Kaffemischung
Kaffeemischung
kavos mišinio
(sie ist mir
(jį man
ärzlich
c
Critical note: ärz[t]lich ] vid ex err om t
ärzlich
ärztlich
gydytojas
empfohlen),
c
Critical note: empf[a]hlen ] vid ex err o pro a
empfohlen),
empfahlen),
patarė),
4) schicke mir
4) atsiųsk
26
meine Brille
mano akinius
(stärkere). (stärkere Berahmung).
c
Critical note: Berahmung). ] cor pro si ) et interp . p stärkere
(stärkere Berahmung).
(stipresniais rėmeliais).
Bekommst
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Ar vis dar gauni
noch mein Gehalt aus der Universität?
mano atlyginimą iš universiteto?
27
Du
weistt weisst ,
c
Critical note: weisst ] cor sec s pro t
weisst,
Vanduk, wie es ist mir schwer Dir offizielle Briefe zu screiben, aber man muss alles er-
Žinai, Vanduk, kaip man sunku rašyti Tau oficialius laiškus, bet viską reikia iš-
28
tragen. tragen,
c
Critical note: [er]tragen, ] p ver cor interp , pro .
tragen, –
tverti, –
„es „Es
c
Critical note: Es ] cor E pro min
„Es
geht alles vorüber, es geht alles vorbei“… Küsse u. gratuliere Dalia, – sei sie gesegnet.
„Viskas praeina, viskas pasibaigia“… Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – palaimink ją.
29
Sei und Du gesegnet – Vanduk, mano miela!
Būk ir Tu palaiminta – Vanduk, mano miela!
31
Dein Bal
c
Critical note: Dein Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal
Tavo Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai
b
Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
c
Vilnius
Vilnius
d
Tauro gtv. 21–3
e
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
______________________
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 26 Dezember 1943
Stovykla Stutthof, 1943 [m.] gruodžio 26 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager Stutthof,
d. 26
Dezember
1943
1943 [m.] gruodžio 26 d.
5
Vanduk, mano mylima!
Weinachten!
c
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
Weinachten!
Weihnachten!
Kalėdos!
S Heute ,
c
Critical note: Heute ] cor pro S, cor H pro S
Heute
Šiandien
26–XII: gerade vor 9 Monate
gruodžio 26 d.: lygiai prieš 9 mėnesius
6
bin ich nach Stutthof gebracht! Dein
mane atgabeno į Stutthofą! Tavo
eigeschriebener
c
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
eigeschriebener
eingeschriebener
registruotas
Brief mit Dokumenten ist nicht gekommen. A. 18–XII kam
laiškas su dokumentais neatėjo. Gruodžio 18 d.
7
von Dir kein Brief. Mein Brief von 19–XII Du
laiško nuo Tavęs nebuvo. Mano gruodžio 19 d.
wirdst
c
Critical note: wirst ] vid ex err wirdst
wirdst
wirst
auch nicht bekommen. Dieser
Tu taip pat negausi. Ši
Ünglück
c
Critical note: Unglück ] vid ex err Ü pro U
Ünglück
Unglück
nelaimė
mit verschwunde-
su pradin-
8
nen Briefen ist mir so schmerzhaft, dass ich die ganze Woche kann nicht mich beruhigen. Am 24–XII kam Dein Brief
gusiais laiškais man taip skausminga, kad aš visą savaitę negaliu nusiraminti. Gruodžio 24 d. atėjo Tavo
9
von 5–XII: danke, danke! Ich war glücklich! Deine Briefe sind mir die einzige Trost, die einzige Verbindung
gruodžio 5 d. laiškas: ačiū, ačiū! Aš buvau laimingas! Tavo laiškai man vienintelė paguoda, vienintelis ryšys
10
mit lebendiger Welt. Und dein Brief war so gut!
su gyvuoju pasauliu. O tavo laiškas buvo toks geras!
Letztes
c
Critical note: Letzte[n] ] vid ex err s pro n
Letztes
Letzten
Paskutinis
Päckchen von
siuntinėlis nuo
dir Dir
c
Critical note: Dir ] cor D pro min
Dir
Tavęs
kam 13–XII (mit Brot, ab-
atėjo gruodžio 13 d. (su duona, iš-
11
geschickt
siųstas
wahrscheinlich
c
Critical note: wahrscheinlich ] s l ins h
wahrscheinlich
turbūt
a. Ende November). A. 17–XII
lapkričio pabaigoje).
n
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] siuntinį („55. Ragaišiukas ir dėžutė tabokos iš Borutos“); 26 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 1/2 [klg.] siuntinį („56. Duonos 1 klg., cukraus 300 gr., lašinių 500 gr., sviesto 250 gr., taboka B[o]r[u]t[os], kava, buljonas, cebionas“); 27 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] registruotą siuntinį, kuris buvo „gautas“ („57. Sausainukai, papirosai iš Marcelės, marmelado apv[ali] dėžutė, truputis kavos“). Gruodžio mėn. 2 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 1/2 [klg.] siuntinį („58. Duonos 1 klg., papirosų dėž[utė], cukraus gabal[iukų] dėžutė, svogūnai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Į šį Vandos Sruogienės sudarytą siuntinių sąrašą Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos siuntiniai neįtraukti, todėl negalima įvardyti jų konkretaus turinio.
Gruodžio 17 d.
B kam
c
Critical note: kam ] cor pro B
kam
atėjo
ein
Päckhen
c
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err om sec c
Päckhen
Päckchen
siuntinėlis
von Bruder Josef, – bedanke Ihn: das
nuo brolio Juozapo, – padėkok jam:
12
machte mir grosse Freude, aber er soll mir nicht schicken – er hat selbst nichts zu essen. Es tut mir
jo siuntinėlis mane labai pradžiugino, bet jis neturėtų man nieko siųsti – jis pats neturi, ką valgyti. Man gaila,
13
weh, das die Lage des Vaters so peinlich ist. In dieser Zeiten ich wäre ihm sehr nützlich für
kad tėvo padėtis tokia sunki. Šiuo metu aš būčiau jam labai naudingas
14
die
Wirtschatsführung –
c
Critical note: Wirtscha[f]tsführung ] vid ex err om pri f
Wirtschatsführung –
Wirtschaftsführung –
tvarkant ūkį –
n
Note: „Vokiečiai, okupavę kraštą, reikalavo iš ūkininkų duoklės. Didžiausias sambrūzdis kartą kilo ir pačiuose Būgiuose, kai teko surašinėti visos apylinkės pasėlius ir gyvulius. Suiro nuo amžių įsitvirtinusi dienotvarkė. Tai rūstino mano senelį Kazimierą Daugirdą, o man ir darbininkams paįvairino monotoniškų dienų tėkmę“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 55).
und sitze ich
o aš sėdžiu
ich in
c
Critical note: in ] a vid ex err rep ich
ich in
in
S Lager
c
Critical note: Lager ] cor L pro S
Lager
Stutthof!
Stutthofo lageryje!
So eben
c
Critical note: Soeben ] vid ex err dist
So eben
Soeben
Ką tik
wurde im Radio gesungen:
dainavo per radiją:
n
Note: „Nežinia, kurios aukštos vyresnybės parėdymu mūsų bloke buvo įvestas radijo garsiakalbis. Jis buvo prijungtas prie aparato, kuris stovėjo budinčio smogiko būdelėje prie vartų. Kada tik budintieji smogikai klausydavo radijo, visada būdavo galima įsijungti. Tai buvo labai geras dalykas. Išklausydavome muzikos ir žinių iš fronto. Atmetus propagandą, kurios netrūko, vokiečiams tenka pripažinti gan didelį tikslumą pranešimuose iš karo lauko. Čia jie nei savo piliečių, nei karių neapgaudinėdavo, tik pralaimėjimus pranešdavo gal kokia diena vėliau. Kartais, kai smogikas, beklausydamas muzikos užsnūsdavo ar su kokia mergiščia užsiplepėdavo, pasigirsdavo žinios iš kurios nors alijantų ar neutralios stoties. Mes jų išklausydavom godžiai ir tokiu būdu gaudavom pilnesnį pasaulio įvykių vaizdą“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 121).
15
„Es geht
Alles
c
Critical note: alles ] vid ex err A pro min
Alles
alles
„Viskas
vorüber, es geht alles
praeina, viskas
vorbei“.
c
Critical note: vorbei ] p ver et si '' et interp . def txt
vorbei“.
vorbei“. […]
pasibaigia.
n
Note: Balys Sruoga cituoja kelias eilutes iš vokiečių poeto Kurt Feltz (1910–1982) ir libretisto Max Wallner (1891–1951) sukurtos dainos „[Auf Posten in einsamer Nacht]“ [„Pašte vienišą naktį“], arba „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei“ [„Viskas praeina, viskas pasibaigia“]. Muziką šiam kūriniui 1942 m. parašė austrų kompozitorius Fred Raymond (1900–1954), atliko vokiečių daininkė Lale Andersen (1905–1972) (https://lyricstranslate.com/en/Lale-Andersen-Es-geht-alles-vorueber-es-geht-alles-vorbei-lyrics.html). Nors daina buvo ideologinio, politinio pobūdžio (Trečiojo Reicho šlageris), tačiau jos turinys, o ypač priedainis, skambėję per radiją, skatino nepasiduoti, įkvėpė viltį, žadino gyvenimo prasmę: „Es geht alles vorüber, /Es geht alles vorbei; / Auf jeden Dezember / Folgt wieder ein Mai. / Es geht alles vorüber, / Es geht alles vorbei; / Doch zwei, die sich lieben, / Die bleiben sich treu“; [„Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Po kiekvieno gruodžio / Vėl ateina gegužė. / Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Tačiau du įsimylėjėliai / Liks ištikimi vienas kitam“]. Neatsitiktinai vėliau Balio Sruogos dukra prisiminė, kad joms su mama teko tėvo laiškuose „ieškoti paslėptų minčių“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 49).
[…]
16
rische
c
Critical note: […] rische ] def
rische
[…] rische
Empfindsamkeit, das Dasein des Häftlings ist ein tragischer Unglück, aber bin ich so
[…] Jautrumas, kalinio gyvenimas yra tragiška nelaimė, bet aš taip
17
fest überzeugt, dass für uns bessere Zeiten kommen werden, dass werde ich genug finden der in-
tvirtai įsitikinęs, kad mums ateis geresni laikai, kad aš rasiu pakankamai vi-
18
neren Kraft um alle
dinių jėgų,
Dumheiten
c
Critical note: Dum[m]heiten ] vid ex err om sec m
Dumheiten
Dummheiten
des Schicksals geduldsam zu ertragen. Es ist schade, natür-
kad kantriai pakelčiau visas likimo kvailystes. Gaila, žino-
19
lich, dass meine Nerven sind nicht genug kräftig. Doch, vielleicht, und das ist gut. Zeit von Zeit er-
ma, mano nervai nepakankamai stiprūs. Bet galbūt tai ir gerai. Laikas nuo laiko iš-
20
lebe ich besondere innere Unruhe. In diesen Stunden u. Tagen fühle ich Dich besonders lebendig, –
gyvenu ypatingą vidinį nerimą. Šiomis valandomis ir dienomis jaučiu Tave ypač gyvai, –
21
ich bin überzeugt,
esu įsitikinęs,
da◊ dass
c
Critical note: dass ] cor ss pro ill
dass
kad
in diesen Stunden Du an mich denkst. Das war,
dabar ir Tu galvoji apie mane. Taip buvo,
z. B.
c
Critical note: z. B. ] contr, z[um] B[eispiel]
z. B.
pvz.,
den ganzen Heiligen Abend.
visą Kūčių vakarą.
n
Note: Balys Sruoga nustebino kitus bloko draugus, nes Kūčių vakarą laikėsi atokiai, nėjo prie bendro stalo – mintyse buvo Lietuvoje su žmona ir dukra: „Sukilome, paspaudėme vieni kitiems rankas. Tik B. Sruoga iš savo vietos nepajudėjo. Išstūksojo visą vakarą vienoje padėtyje galvos nepasukdamas, savo mintyse paskendęs, mūsų išeinančių nepastebėdamas. Kokiose platybėse jis skraido?“ (Henrikas Blazas, „Dryžuotas milžinas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 367).
Rašytojo dukra prisiminė, kad „1943-iųjų Kūčios Vilniuje buvo itin liūdnos. Mama pasikvietė savo kolegę istorikę dr. Mariją Krasauskaitę, mano draugę Ireną Ladigaitę, o Baliui buvo padengta vieta gale stalo“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 62–63).
„Juk Sruoga rašė iš mirties pasaulio, lyg iš kokios anapusybės. […]. Atskirti neįveikiamos ribos, žmonės girdėjo vienas kitą, jautė, susisiekė“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 124).
Kūčių ir Kalėdų atmosfera Štuthofo lageryje, vienuoliktajame bloke, buvo ir netikėta (dėl išsaugotos gyvybės ir neišsipildžiusių ilgai puoselėtų svajonių pasitikti šventes namuose), ir pakili (dėl geresnio aprūpinimo būtiniausiais daiktais), ir kartu liūdna (dėl sužadintų, bet nepasiteisinusių vilčių grįžti į tėvynę): „Šaltis suspaudė palaidą smėlį, o sniegas jį pridengė balta skraiste. Viduryje stovyklos, prie didžiojo kelio, kaliniai iškasė gilią duobę ir jon įstatė didelę, iš miško parneštą eglę. Jos šakas apsagstė elektros lempomis – ir štai, stovykla jau turi Kalėdų eglutę.
Šiemet toji eglė atrodė mielesnė, nes niekas netikėjo, kad ją dar teks matyti per sekančias Kalėdas. Laisvė visiems rodėsi arti. Bet ji tikrai buvo malonesnė už pernykščią, nes šiai žiemai kiekvienas kalinys buvo šilčiau aprengtas: gavo paltą, megztinuką, pirštines, kojines ar autus, tuo tarpu, kai praėjusios žiemos pūgas ir speigus jam teko praleisti po vasariniu apdaru.
Kiekvienas blokas savo Tagesraume statėsi mažesnę eglutę ir ją sau puošė popieriniais pagražinimais. Vienas kitas kalinys gavo iš namų papuošalų, kuriais padidino tų amžinai žaliuojančių medelių žėrėjimą. Vatos ar lignino dribsniai vaizdavo sniegą…
Puošėme savo bloke ir mes eglutę. Tačiau puošėme ją nenoromis, nes buvo vėl pasklidę „tikrų“ žinių, kad Kalėdas jau švęsime tarp savųjų. Tos žinios mums buvo kaip girtuokliui svaigalai. Bet vis tik mūsų eglutė pamažu apsisagstė pačių pagamintais pagražinimais ir popierinėmis girliandomis. Viršuj spindėjo žvaigždė, o apačioje – dailininko Aleksandro Kantvilo pagaminta prakartėlė.
Virtuvėje, kurią buvome įsitaisę prausykloje, ištisas tris dienas triūsė darbščios mūsų „šeimininkės“: Buragas, Kriaučiūnas ir Malinauskas – ruošė Kūčias. O ruošti buvo iš ko, nes rūpestingi mūsų namiškiai ir artimieji siuntiniuose atsiuntė visokių Kūčioms reikalingų dalykų. Kai kas pavyko susiorganizuoti vietoje.
Ant baltai paklodėmis užtiestų stalų susirikiavo visi tradiciniai mūsų Kūčių valgiai, neišskiriant garsiųjų kleckelių, nė kisieliaus. Skaitant su duona ir lėkštėmis, jų buvo dvylika. Po staltiesėmis buvo pasklaidyti žiupsneliai šieno, atsiųsti iš tėviškės pievų.
Šalia lėkštės kiekvienam buvo padėta iš tėvynės gauta plotkelė ir specialūs linkėjimai su gražiomis iliustracijomis, kurių galima bus pažiūrėti tik po plotkelės laužymo.
Po trumpos maldos ir valgių palaiminimo buvo laužoma plotkelė ir pasikeičiama linkėjimais ne tik su čia esančiais bendro likimo draugais, bet ir su artimaisiais, kurie ten toli, tėvynėje, taip pat sėdi prie Kūčių stalo. Po graudaus, ašaromis suvilgyto momento buvo paskelbta, kad galima skaityti linkėjimus.
Kiekvienas greta linkėjimų rado jam skirtą piešinį, komiškai pavaizduojantį kokią nors jo ypatybę. Tie Kantvilo piešiniai buvo tokie gražūs ir pilni sąmojaus, kad visų nuotaika tuojau pasikeitė. Lydimi juoko ir pastabų, piešiniai ėjo iš rankų į rankas.
Kūčių metu prof. Jurgutis pasakė gražią kalbą, vaizduojančią motinos žemės meilę. Dr. Kučinskas papasakojo apie lietuviškus Kūčių papročius, o Noreika, Rimašauskas ir Stanevičius paskaitė gražios savo kūrybos. Paskui buvo giedamos kalėdinės giesmės, lietuviškos dainos ir dainų komiškas parafrazavimas, imtas iš mūsų gyvenimo. Buvo dar skaitomi feljetonai ir priežodžiai, kurie juoko forma vaizdavo neigiamas mūsų gyvenimo smulkmenas.
Kalėdų rytą pamaldose ilgesingai skambėjo „Gul šiandieną jau ant šieno…“ garsai ir kilo tylūs mūsų atodūsiai ir širdingos maldos žodžiai.
Švenčių proga kiekvienas mūsiškių dėjo į bendrą fondą iš savo siuntinių gautų produktų, iš kurių buvo sudaryti paketėliai. Jais buvo apdovanoti visi mūsų tautiečiai, kurių mes į Kūčias, deja, pasikviesti negalėjom (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 123–125).
22
Ich weiss, Vanduk, wie viel Sorgen,
Žinau, Vanduk, kiek daug rūpesčių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
hast, ich habe keinen Mut Dich mit Neuen Sorgen zu belasten.
turi, aš nedrįstu Tavęs apsunkinti naujais.
23
Aber, wenn kannst Du noch, vielleicht wirst Du mir besorgen: 1) Tabak
Bet, jei Tu dar gali, galbūt parūpinsi man: 1) tabako
(vielleich
c
Critical note: vielleich[t] ] vid ex err om t
(vielleich
(vielleicht
von Jonas
(iš Jono
24
Vater – alte Sorte), – mit dem ist mir schon knapp, 2) Rauchpapier
tėvo
n
Note: „Muzikas Antanas Krutulys – iš savo ūkelio Jerozolimkoj prie Vilniaus šelpė mieste gyvenusius lietuvius maistu, taip pat ir mus“ (Vandos Sruogienės pastaba). Tai buvo ypatingo bičiuliško solidarumo, kilniaširdiškumo gestas skurdo ir bado atmosferoje: „1943-ieji metai dar labiau prislėgė kraštą, galutinai nualino. Miestuose badas ir kuro stoka buvo kasdienybė. Prof. Leonas Karsavinas baigė sukūrenti savo baldus. Ponia Krėvienė vaišino svečius mikroskopiškais džiovintos duonos kąsneliais…“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 30)
– senos rūšies), – man jau jo trūksta, 2) rūkomojo popieriaus
(Ich
(Ich
(ich
(aš
habe mehrere Heftchen ge-
turėjau keletą sąsiu-
25
chabt
c
Critical note: [ge]habt ] vid ex err ch pro h
chabt
habt
– im Schrank), 3) Deine
vinėlių – spintoje), 3) savo
Kaffemischung
c
Critical note: Kaffe[e]mischung ] vid ex err om sec e
Kaffemischung
Kaffeemischung
kavos mišinio
(sie ist mir
(jį man
ärzlich
c
Critical note: ärz[t]lich ] vid ex err om t
ärzlich
ärztlich
gydytojas
empfohlen),
c
Critical note: empf[a]hlen ] vid ex err o pro a
empfohlen),
empfahlen),
patarė),
4) schicke mir
4) atsiųsk
26
meine Brille
mano akinius
(stärkere). (stärkere Berahmung).
c
Critical note: Berahmung). ] cor pro si ) et interp . p stärkere
(stärkere Berahmung).
(stipresniais rėmeliais).
Bekommst
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Ar vis dar gauni
noch mein Gehalt aus der Universität?
mano atlyginimą iš universiteto?
27
Du
weistt weisst ,
c
Critical note: weisst ] cor sec s pro t
weisst,
Vanduk, wie es ist mir schwer Dir offizielle Briefe zu screiben, aber man muss alles er-
Žinai, Vanduk, kaip man sunku rašyti Tau oficialius laiškus, bet viską reikia iš-
28
tragen. tragen,
c
Critical note: [er]tragen, ] p ver cor interp , pro .
tragen, –
tverti, –
„es „Es
c
Critical note: Es ] cor E pro min
„Es
geht alles vorüber, es geht alles vorbei“… Küsse u. gratuliere Dalia, – sei sie gesegnet.
„Viskas praeina, viskas pasibaigia“… Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – palaimink ją.
29
Sei und Du gesegnet – Vanduk, mano miela!
Būk ir Tu palaiminta – Vanduk, mano miela!
31
Dein Bal
c
Critical note: Dein Bal ] sign
p
Physical note: [1r] //
Dein Bal
Tavo Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Poniai
b
Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
c
Vilnius
Vilnius
d
Tauro gtv. 21–3
e
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
______________________
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number 5
Critical note: Wei[h]nachten ] vid ex err om h
a1
Line number 5
Critical note: Heute ] cor pro S, cor H pro S
a1
Line number 6
Critical note: ei[n]geschriebener ] vid ex err om pri n
a1
Line number 7
Critical note: wirst ] vid ex err wirdst
a1
Line number 7
Critical note: Unglück ] vid ex err Ü pro U
a1
Line number 10
Critical note: Letzte[n] ] vid ex err s pro n
a1
Line number 10
Critical note: Dir ] cor D pro min
a1
Line number 11
Critical note: wahrscheinlich ] s l ins h
a4
Line number 11
Note: Baliui Sruogai lapkričio mėn. išsiųsti šie siuntiniai: 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] siuntinį („55. Ragaišiukas ir dėžutė tabokos iš Borutos“); 26 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 1/2 [klg.] siuntinį („56. Duonos 1 klg., cukraus 300 gr., lašinių 500 gr., sviesto 250 gr., taboka B[o]r[u]t[os], kava, buljonas, cebionas“); 27 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 [klg.] registruotą siuntinį, kuris buvo „gautas“ („57. Sausainukai, papirosai iš Marcelės, marmelado apv[ali] dėžutė, truputis kavos“). Gruodžio mėn. 2 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 1 1/2 [klg.] siuntinį („58. Duonos 1 klg., papirosų dėž[utė], cukraus gabal[iukų] dėžutė, svogūnai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Į šį Vandos Sruogienės sudarytą siuntinių sąrašą Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos siuntiniai neįtraukti, todėl negalima įvardyti jų konkretaus turinio.
a1
Line number 11
Critical note: kam ] cor pro B
a1
Line number 11
Critical note: Päck[c]hen ] vid ex err om sec c
a1
Line number 14
Critical note: Wirtscha[f]tsführung ] vid ex err om pri f
a4
Line number 14
Note: „Vokiečiai, okupavę kraštą, reikalavo iš ūkininkų duoklės. Didžiausias sambrūzdis kartą kilo ir pačiuose Būgiuose, kai teko surašinėti visos apylinkės pasėlius ir gyvulius. Suiro nuo amžių įsitvirtinusi dienotvarkė. Tai rūstino mano senelį Kazimierą Daugirdą, o man ir darbininkams paįvairino monotoniškų dienų tėkmę“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 55).
a1
Line number 14
Critical note: in ] a vid ex err rep ich
a1
Line number 14
Critical note: Lager ] cor L pro S
a1
Line number 14
Critical note: Soeben ] vid ex err dist
a4
Line number 14
Note: „Nežinia, kurios aukštos vyresnybės parėdymu mūsų bloke buvo įvestas radijo garsiakalbis. Jis buvo prijungtas prie aparato, kuris stovėjo budinčio smogiko būdelėje prie vartų. Kada tik budintieji smogikai klausydavo radijo, visada būdavo galima įsijungti. Tai buvo labai geras dalykas. Išklausydavome muzikos ir žinių iš fronto. Atmetus propagandą, kurios netrūko, vokiečiams tenka pripažinti gan didelį tikslumą pranešimuose iš karo lauko. Čia jie nei savo piliečių, nei karių neapgaudinėdavo, tik pralaimėjimus pranešdavo gal kokia diena vėliau. Kartais, kai smogikas, beklausydamas muzikos užsnūsdavo ar su kokia mergiščia užsiplepėdavo, pasigirsdavo žinios iš kurios nors alijantų ar neutralios stoties. Mes jų išklausydavom godžiai ir tokiu būdu gaudavom pilnesnį pasaulio įvykių vaizdą“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 121).
a1
Line number 15
Critical note: alles ] vid ex err A pro min
a1
Line number 15
Critical note: vorbei ] p ver et si '' et interp . def txt
a4
Line number 15
Note: Balys Sruoga cituoja kelias eilutes iš vokiečių poeto Kurt Feltz (1910–1982) ir libretisto Max Wallner (1891–1951) sukurtos dainos „[Auf Posten in einsamer Nacht]“ [„Pašte vienišą naktį“], arba „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei“ [„Viskas praeina, viskas pasibaigia“]. Muziką šiam kūriniui 1942 m. parašė austrų kompozitorius Fred Raymond (1900–1954), atliko vokiečių daininkė Lale Andersen (1905–1972) (https://lyricstranslate.com/en/Lale-Andersen-Es-geht-alles-vorueber-es-geht-alles-vorbei-lyrics.html). Nors daina buvo ideologinio, politinio pobūdžio (Trečiojo Reicho šlageris), tačiau jos turinys, o ypač priedainis, skambėję per radiją, skatino nepasiduoti, įkvėpė viltį, žadino gyvenimo prasmę: „Es geht alles vorüber, /Es geht alles vorbei; / Auf jeden Dezember / Folgt wieder ein Mai. / Es geht alles vorüber, / Es geht alles vorbei; / Doch zwei, die sich lieben, / Die bleiben sich treu“; [„Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Po kiekvieno gruodžio / Vėl ateina gegužė. / Viskas praeina, / Viskas pasibaigia; / Tačiau du įsimylėjėliai / Liks ištikimi vienas kitam“]. Neatsitiktinai vėliau Balio Sruogos dukra prisiminė, kad joms su mama teko tėvo laiškuose „ieškoti paslėptų minčių“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 49).
a1
Line number 16
Critical note: […] rische ] def
a1
Line number 18
Critical note: Dum[m]heiten ] vid ex err om sec m
a1
Line number 21
Critical note: dass ] cor ss pro ill
a1
Line number 21
Critical note: z. B. ] contr, z[um] B[eispiel]
a4
Line number 21
Note: Balys Sruoga nustebino kitus bloko draugus, nes Kūčių vakarą laikėsi atokiai, nėjo prie bendro stalo – mintyse buvo Lietuvoje su žmona ir dukra: „Sukilome, paspaudėme vieni kitiems rankas. Tik B. Sruoga iš savo vietos nepajudėjo. Išstūksojo visą vakarą vienoje padėtyje galvos nepasukdamas, savo mintyse paskendęs, mūsų išeinančių nepastebėdamas. Kokiose platybėse jis skraido?“ (Henrikas Blazas, „Dryžuotas milžinas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 367).
Rašytojo dukra prisiminė, kad „1943-iųjų Kūčios Vilniuje buvo itin liūdnos. Mama pasikvietė savo kolegę istorikę dr. Mariją Krasauskaitę, mano draugę Ireną Ladigaitę, o Baliui buvo padengta vieta gale stalo“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 62–63).
„Juk Sruoga rašė iš mirties pasaulio, lyg iš kokios anapusybės. […]. Atskirti neįveikiamos ribos, žmonės girdėjo vienas kitą, jautė, susisiekė“ (Viktorija Daujotytė, Už brūkšnio, Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 124).
Kūčių ir Kalėdų atmosfera Štuthofo lageryje, vienuoliktajame bloke, buvo ir netikėta (dėl išsaugotos gyvybės ir neišsipildžiusių ilgai puoselėtų svajonių pasitikti šventes namuose), ir pakili (dėl geresnio aprūpinimo būtiniausiais daiktais), ir kartu liūdna (dėl sužadintų, bet nepasiteisinusių vilčių grįžti į tėvynę): „Šaltis suspaudė palaidą smėlį, o sniegas jį pridengė balta skraiste. Viduryje stovyklos, prie didžiojo kelio, kaliniai iškasė gilią duobę ir jon įstatė didelę, iš miško parneštą eglę. Jos šakas apsagstė elektros lempomis – ir štai, stovykla jau turi Kalėdų eglutę.
Šiemet toji eglė atrodė mielesnė, nes niekas netikėjo, kad ją dar teks matyti per sekančias Kalėdas. Laisvė visiems rodėsi arti. Bet ji tikrai buvo malonesnė už pernykščią, nes šiai žiemai kiekvienas kalinys buvo šilčiau aprengtas: gavo paltą, megztinuką, pirštines, kojines ar autus, tuo tarpu, kai praėjusios žiemos pūgas ir speigus jam teko praleisti po vasariniu apdaru.
Kiekvienas blokas savo Tagesraume statėsi mažesnę eglutę ir ją sau puošė popieriniais pagražinimais. Vienas kitas kalinys gavo iš namų papuošalų, kuriais padidino tų amžinai žaliuojančių medelių žėrėjimą. Vatos ar lignino dribsniai vaizdavo sniegą…
Puošėme savo bloke ir mes eglutę. Tačiau puošėme ją nenoromis, nes buvo vėl pasklidę „tikrų“ žinių, kad Kalėdas jau švęsime tarp savųjų. Tos žinios mums buvo kaip girtuokliui svaigalai. Bet vis tik mūsų eglutė pamažu apsisagstė pačių pagamintais pagražinimais ir popierinėmis girliandomis. Viršuj spindėjo žvaigždė, o apačioje – dailininko Aleksandro Kantvilo pagaminta prakartėlė.
Virtuvėje, kurią buvome įsitaisę prausykloje, ištisas tris dienas triūsė darbščios mūsų „šeimininkės“: Buragas, Kriaučiūnas ir Malinauskas – ruošė Kūčias. O ruošti buvo iš ko, nes rūpestingi mūsų namiškiai ir artimieji siuntiniuose atsiuntė visokių Kūčioms reikalingų dalykų. Kai kas pavyko susiorganizuoti vietoje.
Ant baltai paklodėmis užtiestų stalų susirikiavo visi tradiciniai mūsų Kūčių valgiai, neišskiriant garsiųjų kleckelių, nė kisieliaus. Skaitant su duona ir lėkštėmis, jų buvo dvylika. Po staltiesėmis buvo pasklaidyti žiupsneliai šieno, atsiųsti iš tėviškės pievų.
Šalia lėkštės kiekvienam buvo padėta iš tėvynės gauta plotkelė ir specialūs linkėjimai su gražiomis iliustracijomis, kurių galima bus pažiūrėti tik po plotkelės laužymo.
Po trumpos maldos ir valgių palaiminimo buvo laužoma plotkelė ir pasikeičiama linkėjimais ne tik su čia esančiais bendro likimo draugais, bet ir su artimaisiais, kurie ten toli, tėvynėje, taip pat sėdi prie Kūčių stalo. Po graudaus, ašaromis suvilgyto momento buvo paskelbta, kad galima skaityti linkėjimus.
Kiekvienas greta linkėjimų rado jam skirtą piešinį, komiškai pavaizduojantį kokią nors jo ypatybę. Tie Kantvilo piešiniai buvo tokie gražūs ir pilni sąmojaus, kad visų nuotaika tuojau pasikeitė. Lydimi juoko ir pastabų, piešiniai ėjo iš rankų į rankas.
Kūčių metu prof. Jurgutis pasakė gražią kalbą, vaizduojančią motinos žemės meilę. Dr. Kučinskas papasakojo apie lietuviškus Kūčių papročius, o Noreika, Rimašauskas ir Stanevičius paskaitė gražios savo kūrybos. Paskui buvo giedamos kalėdinės giesmės, lietuviškos dainos ir dainų komiškas parafrazavimas, imtas iš mūsų gyvenimo. Buvo dar skaitomi feljetonai ir priežodžiai, kurie juoko forma vaizdavo neigiamas mūsų gyvenimo smulkmenas.
Kalėdų rytą pamaldose ilgesingai skambėjo „Gul šiandieną jau ant šieno…“ garsai ir kilo tylūs mūsų atodūsiai ir širdingos maldos žodžiai.
Švenčių proga kiekvienas mūsiškių dėjo į bendrą fondą iš savo siuntinių gautų produktų, iš kurių buvo sudaryti paketėliai. Jais buvo apdovanoti visi mūsų tautiečiai, kurių mes į Kūčias, deja, pasikviesti negalėjom (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 123–125).
a1
Line number 22
Critical note: Du ] cor D pro min
a1
Line number 23
Critical note: vielleich[t] ] vid ex err om t
a4
Line number 24
Note: „Muzikas Antanas Krutulys – iš savo ūkelio Jerozolimkoj prie Vilniaus šelpė mieste gyvenusius lietuvius maistu, taip pat ir mus“ (Vandos Sruogienės pastaba). Tai buvo ypatingo bičiuliško solidarumo, kilniaširdiškumo gestas skurdo ir bado atmosferoje: „1943-ieji metai dar labiau prislėgė kraštą, galutinai nualino. Miestuose badas ir kuro stoka buvo kasdienybė. Prof. Leonas Karsavinas baigė sukūrenti savo baldus. Ponia Krėvienė vaišino svečius mikroskopiškais džiovintos duonos kąsneliais…“ (Dalia Sruogaitė, Atminties archeologija, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 30)
a1
Line number 25
Critical note: [ge]habt ] vid ex err ch pro h
a1
Line number 25
Critical note: Kaffe[e]mischung ] vid ex err om sec e
a1
Line number 25
Critical note: ärz[t]lich ] vid ex err om t
a1
Line number 25
Critical note: empf[a]hlen ] vid ex err o pro a
a1
Line number 26
Critical note: Berahmung). ] cor pro si ) et interp . p stärkere
a1
Line number 26
Critical note: Du ] cor D pro min
a1
Line number 27
Critical note: weisst ] cor sec s pro t
a1
Line number 28
Critical note: [er]tragen, ] p ver cor interp , pro .
a1
Line number 28
Critical note: Es ] cor E pro min
a1
Line number 31
Critical note: Dein Bal ] sign
a1
Line number 31
Physical note: [1r] //
a1
Line number e
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua lin
a1
Line number h
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_12_26_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_12_26_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_12_26_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_12_26_vs_2v.jpgX (Close panel)
image