Vandai Sruogienei, 1944-01-09

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1944-01-09

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 28. Laiškas. Rašyta 27,9 × 21,9 cm formato, gelstelėjusio, atplėšto pailgais langeliais popieriaus su vandenženkliu (santrumpa MLP, užrašas PAPIER A LETTRES / MIRKOW) lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „28“. 1v vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1944-01-10. Data ir prierašas už spaudo ribų kita ranka pieštuku: „B“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Yra įplyšimų. Aplankstyta. Be voko. Voką (nr. 27) žr. in: BLKMČ BS. Lietuviškas ir vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Lietuva – Ostlandas“]; prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas] Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: [19]44-01-03. Vokas numeruotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „27“. Voko antroje pusėje – Stutthofo lagerio spaudas. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 406, l. 1r, 2r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 406, l. 70–72 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 27, l. 29 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 406, l. 62–64 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 131–132. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1944-01-09: Genetinis
  • Witness a2: 1944-01-09: Diplomatinis
  • Witness a3: 1944-01-09: Redaguotas
  • Witness a4: 1944-01-09: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-09, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1944_01_09_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 9 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 9 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
9
Januar
1944
1944 [m.] sausio 9 d.
5
Vanduk, mano miela!
Heute kam Dein Brief
Šiandien atėjo Tavo
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
24–XII – was für ein Glück
gruodžio 24 d. laiškas – kokia laimė
6
für mich! Am 24–XII habe ich dasselbe gefühlt
man! Gruodžio 24 d. jaučiau
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
gemacht, wie Du! Wir waren zusammen!
dariau tą patį, kaip ir Tu! Mes buvome kartu!
n
Note: Pastebimas ypatingas Balio Sruogos gebėjimas įsijausti į situaciją, apie ją intensyviai mąstant – „labai aiškiai“, „kaip tikrovėje“, „taip realiai“ įsivaizduojant kiekvieną žmonos ir dukters veiksmą, judesį namuose: „matysiu, ką Jūs darote, kaip Jūs sėdit, ką kalbat“ (1943-12-12). Po kelių dienų Balys Sruoga rašė apie susitikimą mintimis: „Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad mes abu tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!“ (1944-01-16). Vanda Sruogienė liudijo: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347). Balio Sruogos bičiuliai, lageryje dalyvavę spiritistiniuose seansuose, kurie rengti siekiant sužinoti savo ateitį, taip pat pabrėžė, kad jis, pats to nejausdamas, buvo „[t]inkamiaus[ias] medium[as]“, kuris „tur[ėjo] daugiau magnetinės jėgos“ ir kuris „nerviškai išgyveno seansus, jų metu labai pavargdamas“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 319). Susisiekimo per nuotolį mintimis ir vaizduote fenomenas ypač intensyviai išgyventas švenčių metu – Kūčių vakarą, per Kalėdas, Naujuosius metus, Velykas, Sekmines, žmonos vardines, Dalios ir savo gimtadienį. Jausmai reikšti palaiminimu, bučiniais, pri(si)glaudimu – išgirstant „gerųjų dvasių“ širdies plakimą.
7
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
4–I kamen 2 Deine Päckchen
Sausio 4 d. atėjo 2 Tavo siuntinėliai
(Längere
c
Critical note: längere ] vid ex err L pro min
(Längere
(längere
(ilgesnė
Verpackung mit Papirosen u. Brot +
pakuotė su papirosais ir duona +
Weihnachtsendung
c
Critical note: Weihnacht[s]sendung ] vid ex err om pri s
Weihnachtsendung
Weihnachtssendung
kalėdinis siuntinys
– mit
su
8
Äpfel), – a. 6–I – ein Päckchen mit Brot u. Tabak!
obuoliais), – sausio 6 d. – paketėlis su duona ir tabaku!
n
Note: Gruodžio 8 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–5“ („61. 1 kg. duonos, 1/4 žąsies pašteto, 1/4 klg. medaus, 50 gr. dešros, [dantų pastos] „Skut[al]“, muil[as], kavos truputis, 50 gr. tabokos, 2 obuoliai mūsų, 2 dėž[utės] papirosų“); gruodžio 8 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–4“ („62. 500 gr. medauninko, 200 gr. sviesto, 200 gr. cukraus, kava, 6 obuoliai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Danke, tausendmal danke! A. 8–I bekam
Ačiū, labai ačiū! Sausio 8 d.
9
ich von J. Starkus aus Akmenė ein bischen Butter.
J. Starkus iš Akmenės atsiuntė truputį sviesto.
n
Note: Vanda Sruogienė nurodė, kad Jonas Starkus (1917–1948), karininkas, kalvystės meistras, nuo 1944 m. partizanas, parėmė Balį Sruogą lageryje: „[63.] Iš Starkaus Akmenėje sviestas, gautas I–8“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Kitame laiške Balys Sruoga prašė žmonos padėkoti jį tebeprisimenantiems draugams – „šiems geriems žmonėms“, kurie, siųsdami į lagerį paketėlius su maistu, dalijosi tuo, ką patys turėjo geriausio.
Alles, was du
Viskas, ką
schikst,
c
Critical note: schi[c]kst ] vid ex err om c
schikst,
schickst,
atsiuntei,
ist sehr gut. Deine
yra labai gera. Tavo
10
Hilfe verbrauche ich meistens zum Mittagessen. In Zukunft die Sendungen solltest ir-
atsiųstus produktus dažniausiai suvalgau per pietus. Ateityje siuntinius turėtum kaip
11
gendwie numerieren oder das Datum der Absendung stellen, damit ich einfacher
nors numeruoti arba užrašyti išsiuntimo datą, kad aš
12
quittieren
kannte könnte .
c
Critical note: könnte ] cor ö pro vid a
könnte.
galėčiau paprasčiau pasirašyti.
Wer hat die Papirosen gemacht? Der letzte Tabak ist ausgezeichnet.
Kas padarė papirosus? Paskutinis tabakas yra puikus.
13
Die Äpfel
haber
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err r pro n
haber
haben
mich besonders gefreut. Über Veränderung meines Schicksals bei
Man ypač patiko obuoliai. Apie mano likimo permainą pas
14
uns gibt es keine Merkmale. Alles bleibt bei Altem. Ich fühle, dass ich werde zu Euch
mus nieko negirdėti. Viskas lieka po senovei. Jaučiu, kad
15
im Monat März kommen.
kovo mėnesį būsiu pas Jus.
n
Note: Balys Sruoga greičiausiai remiasi lageryje vykusių spiritistinių seansų rezultatais: kartą vakare sukant lėkštę iškviesta dvasia pranašavo, kad 1944 m. sausio 23 d. vokiečiai pasitrauks iš Lietuvos. Šią žinią „patvirtino“ ir iškviestos Kęstučio, Vytauto, Smetonos dvasios, kurios „tėvynės išlaisvinimu turėjo itin domėtis“. Jos numatė, kad pirmąją vyriausybę sudarys keli Štuthofe uždaryti garbės kaliniai, Lietuvos kariuomenės vadas bus pulkininkas Juozas Narakas, švietimo ministras – Balys Sruoga, o pirmasis prezidentas – prof. Vladas Jurgutis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 318). Tokios žinios stipriai paveikė net didžiausius spiritistinių seansų skeptikus: „Miegamajame, kuriame jau beveik visi gulėjo, šios žinios sukėlė didelę sensaciją. Vadinas, vis dėlto grįšime namo, ir mūsiškiai dar turės atlikti didelius uždavinius“ (Idem, in: Ibid., p. 318).
Für meinen Gefühl habe ich keinen logischen Gründen,
Mano jausmas neturi jokio logiško pamato,
16
keinen Nachrichten. Ich habe nur unklare Ahnung, die mir ist viel überzeugen-
nėra pagrįstas jokiomis žiniomis. Turiu tik neaiškią nuojautą, kuri labiau mane įtiki-
17
der als alle Logiken u. Realitäten. Wir haben hier sehr milden Winter,
na, negu visos logikos ir realybės. Pas mus čia labai švelni žiema,
n
Note: Žiema lageryje buvo šiltesnė už praėjusią, bet kaliniams ji vis tiek nebuvo palanki ir patogi: „Žiemos dienos slinko lėtai, nors jos buvo ir trumpos. Pusnys, šaltis ir palaidiniai ėjo pakaitomis. Medinių barakų sandarumas buvo menkas, pro grindų plyšius veržėsi šalto oro srovės ir negailestingai stingdė mūsų kojas. Viduje pakenčiamai buvo šilta tik tol, kol kūrenosi krosnis. Kuro davė mažai, todėl jį reikėjo organizuoti. Tai padaryti nebuvo sunku, tik reikėjo turėti tabako. Tada galėjai gauti daugiau anglies ir „nematant“ parsigabenti skaldytų kelmų, kurių čia buvo ištisi kūgiai“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 134).
– das ist ein
– tai
18
Glück. Im Winter das weite Meer ist bei mir öfter hörbar. In der Nacht stunden-
laimė. Žiemą man dažniau girdėti tolima jūra. Naktimis aš valan-
19
lang zuhöre ich dem Brausen des
dų valandas klausausi
Stürmischen
c
Critical note: stürmischen ] vid ex err S pro min
Stürmischen
stürmischen
audringos
Meeres. In diesen Stunden scheint
jūros ošimo. Tomis valandomis
20
es mir, dass das Meer singt mir unendliches sehnsuchtvolles Lied über die Frei-
man atrodo, kad jūra man dainuoja nepabaigiamą ilgesingą dainą apie lais-
21
heit, über mein Vaterland… Es scheint mir, dass höre ich die Worte des Liedes…
vę, apie mano Tėvynę… Man atrodo, kad girdžiu dainos žodžius…
22
Hiesiger Winter ist dem frühen Frühling ähnlich. Es scheint mir, ich fühle das We-
Čionykštė žiema panaši į ankstyvą pavasarį. Man atrodo, kad aš jaučiu pa-
23
hen des Frühlings, – das stürmische Meer hat viel mir darüber gesungen. Ich komme
vasario dvelkimą, – audringa jūra man daug apie tai padainavo. Aš būsiu
24
zu Euch im Märzt, – mit ersten Blumen des richtigen Frühlings. Unsere Lagerführung
pas Jus kovo mėnesį, – su pirmomis tikrojo pavasario gėlėmis. Mūsų stovyklos vadovybė
25
ist humanisch u.
humaniška ir
ständig bemüht
c
Critical note: bemüht ] p vid ex err om sich
ständig bemüht
ständig bemüht sich
nuolat stengiasi
das Leben der Häftlingen zu erfreuen. Die Leute
praskaidrinti kalinių gyvenimą.
n
Note: Lageryje pas prominentus šeštadienio vakarais ar sekmadieniais vykdavo klasikinės muzikos koncertai, be kitų, buvo grojami ir Mozarto, Beethoveno kūriniai. Muzika kaliniams leido užsimiršti – „nuskriaustajam ir pažemintajam žmogui neš[ė] mažą džiaugsmą“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 279), „padėjo išsivaduoti iš vienišumo“ (Idem, in: Ibid., p. 288). „Kalinio noras išsivaduoti buvo pats stipriausias, gal net aistringiausias. Ilgiau pagyvenus, pasidarė nebesvarbu, kuo save vaduoji, kad tik nejaustum išorinių varžtų. Kalinys susigalvodavo įvairių „menų“, kartais labai negirtinų, jais sotindavo savo vaizduotę ir tarėsi laimėjęs – bent akimirksnį, valandą, vakarą“ (Idem, in: Ibid., p. 288).
„Barakuose turėjo būti ne tik švaru, gražu, bet ir linksma, todėl blokiniai pradėjo ruošti „linksmavakarius“, į kuriuos užsukdavo ir esesmanai su savo esesmanėmis“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 334). Blokinių rengiamuose „linksmavakariuose“ skambėjo ir populiaroji muzika, maršai, lydimi šokių intarpų, vyko pramoginiai renginiai – bokso rungtynės, rusų ir lenkų meno trupių pasirodymai (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 278–284).
„Linksmavakarių“ atmosfera dažnai buvo slogi: „Zelionkė, tapęs pirmuoju seniūnu, lagerį valdė dvilypai – žiauriai ir linksmai. Šis dvilypumas 1944 metams buvo vis labiau matomas. Lagerio vadovybė, norėdama palengvinti kalinių gyvenimą, draudė žudymą kuolais, korė žmones tik Berlyno įsakymu, leido melstis ir giedoti, kvietė į blokų „linksmavakarius“ ir kt. Vis dėlto kalinius, kaip ir anksčiau, marino badu, mušė ir kankino darbovietėse, vis dažniau šaudė ir korė bėglius, partizanus bei Varšuvos sukilėlius, masiškai naikino žydus. Zelionkė, vykdydamas esesmanų politinės programos pirmąją dalį, atseit norėdamas kalinius „pralinksminti“, pirmiausia išugdė lagerio orkestrą. Jame dabar buvo apie pusšimtis muzikantų, apvalkstytų blizgančiom juodom striukėm. Kiauras dienas jie nieko daugiau neveikia, tik kirkina savo instrumentus, lavinasi, o paskui koncertuoja lauke ir barakuose (beje, sugeba įmanomai atlikti ir sudėtingiausius muzikos kūrinius). Zelionkei to maža – ėmė globoti rusų belaisvių chorą. Anksčiau šie dainininkai, kaip jie patys pasakojo, buvo tampomi iš vieno lagerio į kitą, kur turėjo „linksminti“ rusų karo belaisvius. Dabar, kai juos atvežė čia ir apgyvendino neribotam laikui, Zelionkė, galvodamas apie laisvę, labai juos „pamilo“ – kviesdavosi net į „linksmavakarius“, į kuriuos ateidavo ir esesmanai su esesmanėmis. Šiuos svečius ir vyresniuosius linksmino vikrūs juokdariai krėsdami įvairius pokštus su kortomis, narstomais žiedais, virvutėmis; kampe, prie sukarstytų lovatiesių, pasirodydavo lėlių teatro direktorius ir demonstruodavo nešvankios meilės komedijas – esesmanai juokdavosi iki nuosilpio! Toks svečių nusiteikimas pažadindavo ir asmeninę pirmojo seniūno kūrybą, ir tada Zelionkė pradėdavo šokti su iš anksto parinktu kaliniu, kurį aprengdavo moters drabužiais. Zelionkė taip aistringai išraitinėdavo tango su įvairiausiais išlenkimais, kad stipresni kaliniai, pagauti įkarščio, po „linksmavakarių“ kasdavosi po spygliuotomis tvoromis į izoliacinį moterų skyrių…
„Seklyčios“ ringe tokiais vakarais paprastai išsirikiuodavo įvairaus svorio ir pajėgumo boksininkai. Įsiganę ir pikti, jie kaudavosi karštai, kartais ir techniškai, kad net esesmanai plodavo, o Zelionkė, gniaužydamas kumščius, vilkiškai šaipydavosi. Vieną vakarą jis neiškentė, nusimovė marškinius ir stojo į ringą. Savo priešą puolė aklai, iškreiptu veidu, lyg užmušti norėdamas. Bet šį kartą jo priešininkas lenkas buvo labai prityręs boksininkas. Jis taip pradėjo daužyti Zelionkę, kad atėję į „linksmavakarį“ lenkai klykė net ašaras braukdami, isteriškai. Jaudinosi ir kiti, gniaužė kumščius ir, rodėsi, kartu su boksininku pliekė savo seniūną, jo vilkišką snukį kūlė… Triukšmas sujaudino net ir klaikenas: jie kaišiojo iš „miegamojo“ išsekusias varganas galvas, abejingai žvilgčiojo į besikaunančius, o paskui ramiai vėl grįždavo į savo gultus. Zelionkė pralaimėjo. Jis alsiai šnopuodamas, piktai ir akylai stebėjo savo priešą, neseniai atvežtą iš laisvės, – su juo dar atsiskaitysiąs!“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 362–363).
Žmonės,
26
mit gesunden Nerven haben nicht viel Grund zu klagen. Natürlich, allgemeine
kurių nervai sveiki, turi mažai priežasčių skųstis. Žinoma, bendri
27
Bestimmungen sind gültig überall, u. ein Häftling ist Häftling. Ich arbeite immer frei-
nuostatai galioja visur, ir kalinys yra kalinys. Aš vis dar savo no-
28
willig in alten Stellung, da brauche ich nicht zu sprechen, meine Arbeit verlangt
ru dirbu senojoj vietoj, ten man nereikia kalbėti, mano darbas reikalauja
29
nicht
ne
meine meiner
c
Critical note: meine[r] ] a c fl -e, p c fl -er, ins r
meiner
mano
wissentschaftliche wissentschaftlichen
c
Critical note: wissenschaftliche[n] ] vid ex err nt pro n, a c fl -e, p c fl -en, ins n
wissentschaftlichen
wissenschaftlichen
mokslinių
Kenntnisse Kenntnissen
c
Critical note: Kenntnisse[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
Kenntnissen
žinių
u. meiner
ir
dichterische dichterischen
c
Critical note: dichterische[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
dichterischen
poetinių
Begabung, – bei der
sugebėjimų,
n
Note: Lageryje Balys Sruoga dirbo Traugott Mayer vadovaujamos lagerio raštinės raportų skyriaus raštininku: „Dirbti reikėjo viskas savarankiškai. Kur, būdavo, kokį SS feldfebelį paskirsiu į dežuravimą, kurį – atostogų paleisiu, – jis [raporto dalies vadas Arno Chemnitz] visuomet patvirtina mano planą ir potvarkius. Tokiu būdu aš ir galėjau tvarkyti SS feldfebelių darbą, – tų pačių feldfebelių, kurie kiekvieną momentą galėjo mane nudobti ar pakarti“ (Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 177).
Balys Sruoga skyrė daug laiko techniniam darbui: „Jis daug rūkydavo ir rašydavo. Be kitų darbų, turėdavo parengti savaitinius budėjimo grafikus apie dešimčiai SS puskarininkių – sargybos viršininkui, lagerio virtuvės priežiūros viršininkui ir kt. Norėdamas visus patenkinti, ilgai sėdėdavo prie šio grafiko“ („[Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Chemnitzas pasitikėjo Baliu Sruoga: „Iš visų inteligentų lageryje jisai pasitikėjo tiktai dviem lenkais, raštinėje dirbusiais, ir – deja, deja! – manimi, – taip bent pats ne kartą buvo pasakęs! Kodėl jis taip manė, sunku pasakyti. Nebent todėl, kad ir aš, kaip jis, visuomet tylėdavau, – jis ir mane turbūt niauriu banditu laikė…“ (Idem., in: Ibid., p. 182).
30
Arbeit ich lebe in meinen Gedanken – für Euch. An Studerus
dirbdamas gyvenu mintimis apie Jus. Studerui
n
Note: Gottlieb Studerus (1899–1972), šveicarų kalbininkas, germanistas, buvęs VU HMF vokiečių kalbos dėstytojas, nuo 1940 m. rudens gyveno Šveicarijoje. Balys Sruoga negalėjo jam parašyti laiško, nes būtų praradęs galimybę parašyti vieną laišką žmonai.
werde ich nicht
p
Physical note: [1r] //
werde ich nicht

Facsimile Image Placeholder

31
schreiben – ich will immer Dir schreiben. Deine Briefe sind mir wie ein grosser
nerašysiu – aš visada noriu rašyti Tau. Tavo laiškai man didelė
32
Feiertag, – sie geben mir Kraft für die ganze Woche. Danke Dir, danke!
šventė – jie suteikia jėgų visai savaitei. Ačiū Tau, ačiū!
33
Schicke mir meine Brille (stärkere Berahmung). Wenn kannst Du, etwas Tabak,
Atsiųsk mano akinius (tvirtesniais rėmeliais). Jei gali, truputį tabako,
34
deiner Kaffeemischung u.
savo kavos mišinio ir
Ol.
c
Critical note: Ol. ] contr, vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei devineri
c
Critical note: „Trei devyneri“ ] vid ex err Trei devineri
Trei devineri
Trei devyneri
„Trejos devynerios“
(gegen Erkältung). Gut, dass du so
(nuo peršalimo). Gerai, kad Tu taip
35
die Wohnung eingerichtet
hat,
c
Critical note: ha[s]t ] vid ex err om s
hat,
hast,
įrengei butą,
ich fühle mich, ob noch gestern zu Hause
aš jaučiuosi, lyg dar vakar namie
36
gewesen bin, – so nah fühle ich Euch. Schreibe mir mehr über Eures Leben,
buvęs, – taip arti aš Jus jaučiu. Parašyk man daugiau apie savo gyvenimą,
37
über Bekannten. Küsse u. grüsse Dalia. Für Dich, Vanduk, habe ich keine
apie pažįstamus. Pabučiuok ir pasveikink Dalią. Vanduk, aš nerandu
38
Worte, du lebst in meiner Seele, damit bin
žodžių Tau, Tu gyveni mano sieloje, todėl
is ich
c
Critical note: ich ] cor ch pro s
ich
lebendig u. im Geiste Kräftig.
gyvas ir stiprus dvasia.
39
Danke Dir, tausendmal
Ačiū Tau, labai
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
Sei gesegnet,
Būk palaiminta,
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
40
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
Bal
41
P. S. Grüsse Marija
P. S. Perduok linkėjimus Marijai
n
Note: Marija Krasauskaitė (1902–1981), istorikė, Vandos Sruogienės bičiulė. 1941–1944 m. dirbo Švietimo valdyboje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Miunchene. Išliko trys jai adresuoti Balio Sruogos laiškai, rašyti 1944 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. iš Štuthofo lagerio (LLTI BR, f. 53, b. 1302).
u. andere
ir kitiems
Bekonnte,
c
Critical note: Bekannte ] vid ex err o pro a
Bekonnte,
Bekannte,
pažįstamiems,
vergesse Emilija
ir Emilijos
n
Note: Emilija Viežbickaitė (g. 1900 m.), Sruogų šeimos pagalbininkė, 1940–1945 m. gyveno Vilniuje, Tauro g. 10 namo 3 bute.
auch nicht
nepamiršk
42
zu begrüssen.
pasveikinti.
43
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
Ba
44
P. S. Unser Arzt
P. S. Mūsų gydytojas
n
Note: Antanas Starkus (1901–1975), Štuthofo lagerio gydytojas. Jis rūpinosi nusilpusia Balio Sruogos širdimi, stiprino ją kofeino ampulėmis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 143).
ist für meine Gesundheit sehr sorgfältig –
labai rūpinasi mano sveikata –
45
er hilft mir gern.
jis man mielai padeda.
46
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
p
Physical note: [1v] //
Ba

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
_______
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 9 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 9 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
9
Januar
1944
1944 [m.] sausio 9 d.
5
Vanduk, mano miela!
Heute kam Dein Brief
Šiandien atėjo Tavo
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
24–XII – was für ein Glück
gruodžio 24 d. laiškas – kokia laimė
6
für mich! Am 24–XII habe ich dasselbe gefühlt
man! Gruodžio 24 d. jaučiau
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
gemacht, wie Du! Wir waren zusammen!
dariau tą patį, kaip ir Tu! Mes buvome kartu!
n
Note: Pastebimas ypatingas Balio Sruogos gebėjimas įsijausti į situaciją, apie ją intensyviai mąstant – „labai aiškiai“, „kaip tikrovėje“, „taip realiai“ įsivaizduojant kiekvieną žmonos ir dukters veiksmą, judesį namuose: „matysiu, ką Jūs darote, kaip Jūs sėdit, ką kalbat“ (1943-12-12). Po kelių dienų Balys Sruoga rašė apie susitikimą mintimis: „Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad mes abu tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!“ (1944-01-16). Vanda Sruogienė liudijo: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347). Balio Sruogos bičiuliai, lageryje dalyvavę spiritistiniuose seansuose, kurie rengti siekiant sužinoti savo ateitį, taip pat pabrėžė, kad jis, pats to nejausdamas, buvo „[t]inkamiaus[ias] medium[as]“, kuris „tur[ėjo] daugiau magnetinės jėgos“ ir kuris „nerviškai išgyveno seansus, jų metu labai pavargdamas“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 319). Susisiekimo per nuotolį mintimis ir vaizduote fenomenas ypač intensyviai išgyventas švenčių metu – Kūčių vakarą, per Kalėdas, Naujuosius metus, Velykas, Sekmines, žmonos vardines, Dalios ir savo gimtadienį. Jausmai reikšti palaiminimu, bučiniais, pri(si)glaudimu – išgirstant „gerųjų dvasių“ širdies plakimą.
7
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
4–I kamen 2 Deine Päckchen
Sausio 4 d. atėjo 2 Tavo siuntinėliai
(Längere
c
Critical note: längere ] vid ex err L pro min
(Längere
(längere
(ilgesnė
Verpackung mit Papirosen u. Brot +
pakuotė su papirosais ir duona +
Weihnachtsendung
c
Critical note: Weihnacht[s]sendung ] vid ex err om pri s
Weihnachtsendung
Weihnachtssendung
kalėdinis siuntinys
– mit
su
8
Äpfel), – a. 6–I – ein Päckchen mit Brot u. Tabak!
obuoliais), – sausio 6 d. – paketėlis su duona ir tabaku!
n
Note: Gruodžio 8 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–5“ („61. 1 kg. duonos, 1/4 žąsies pašteto, 1/4 klg. medaus, 50 gr. dešros, [dantų pastos] „Skut[al]“, muil[as], kavos truputis, 50 gr. tabokos, 2 obuoliai mūsų, 2 dėž[utės] papirosų“); gruodžio 8 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–4“ („62. 500 gr. medauninko, 200 gr. sviesto, 200 gr. cukraus, kava, 6 obuoliai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Danke, tausendmal danke! A. 8–I bekam
Ačiū, labai ačiū! Sausio 8 d.
9
ich von J. Starkus aus Akmenė ein bischen Butter.
J. Starkus iš Akmenės atsiuntė truputį sviesto.
n
Note: Vanda Sruogienė nurodė, kad Jonas Starkus (1917–1948), karininkas, kalvystės meistras, nuo 1944 m. partizanas, parėmė Balį Sruogą lageryje: „[63.] Iš Starkaus Akmenėje sviestas, gautas I–8“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Kitame laiške Balys Sruoga prašė žmonos padėkoti jį tebeprisimenantiems draugams – „šiems geriems žmonėms“, kurie, siųsdami į lagerį paketėlius su maistu, dalijosi tuo, ką patys turėjo geriausio.
Alles, was du
Viskas, ką
schikst,
c
Critical note: schi[c]kst ] vid ex err om c
schikst,
schickst,
atsiuntei,
ist sehr gut. Deine
yra labai gera. Tavo
10
Hilfe verbrauche ich meistens zum Mittagessen. In Zukunft die Sendungen solltest ir-
atsiųstus produktus dažniausiai suvalgau per pietus. Ateityje siuntinius turėtum kaip
11
gendwie numerieren oder das Datum der Absendung stellen, damit ich einfacher
nors numeruoti arba užrašyti išsiuntimo datą, kad aš
12
quittieren
kannte könnte .
c
Critical note: könnte ] cor ö pro vid a
könnte.
galėčiau paprasčiau pasirašyti.
Wer hat die Papirosen gemacht? Der letzte Tabak ist ausgezeichnet.
Kas padarė papirosus? Paskutinis tabakas yra puikus.
13
Die Äpfel
haber
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err r pro n
haber
haben
mich besonders gefreut. Über Veränderung meines Schicksals bei
Man ypač patiko obuoliai. Apie mano likimo permainą pas
14
uns gibt es keine Merkmale. Alles bleibt bei Altem. Ich fühle, dass ich werde zu Euch
mus nieko negirdėti. Viskas lieka po senovei. Jaučiu, kad
15
im Monat März kommen.
kovo mėnesį būsiu pas Jus.
n
Note: Balys Sruoga greičiausiai remiasi lageryje vykusių spiritistinių seansų rezultatais: kartą vakare sukant lėkštę iškviesta dvasia pranašavo, kad 1944 m. sausio 23 d. vokiečiai pasitrauks iš Lietuvos. Šią žinią „patvirtino“ ir iškviestos Kęstučio, Vytauto, Smetonos dvasios, kurios „tėvynės išlaisvinimu turėjo itin domėtis“. Jos numatė, kad pirmąją vyriausybę sudarys keli Štuthofe uždaryti garbės kaliniai, Lietuvos kariuomenės vadas bus pulkininkas Juozas Narakas, švietimo ministras – Balys Sruoga, o pirmasis prezidentas – prof. Vladas Jurgutis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 318). Tokios žinios stipriai paveikė net didžiausius spiritistinių seansų skeptikus: „Miegamajame, kuriame jau beveik visi gulėjo, šios žinios sukėlė didelę sensaciją. Vadinas, vis dėlto grįšime namo, ir mūsiškiai dar turės atlikti didelius uždavinius“ (Idem, in: Ibid., p. 318).
Für meinen Gefühl habe ich keinen logischen Gründen,
Mano jausmas neturi jokio logiško pamato,
16
keinen Nachrichten. Ich habe nur unklare Ahnung, die mir ist viel überzeugen-
nėra pagrįstas jokiomis žiniomis. Turiu tik neaiškią nuojautą, kuri labiau mane įtiki-
17
der als alle Logiken u. Realitäten. Wir haben hier sehr milden Winter,
na, negu visos logikos ir realybės. Pas mus čia labai švelni žiema,
n
Note: Žiema lageryje buvo šiltesnė už praėjusią, bet kaliniams ji vis tiek nebuvo palanki ir patogi: „Žiemos dienos slinko lėtai, nors jos buvo ir trumpos. Pusnys, šaltis ir palaidiniai ėjo pakaitomis. Medinių barakų sandarumas buvo menkas, pro grindų plyšius veržėsi šalto oro srovės ir negailestingai stingdė mūsų kojas. Viduje pakenčiamai buvo šilta tik tol, kol kūrenosi krosnis. Kuro davė mažai, todėl jį reikėjo organizuoti. Tai padaryti nebuvo sunku, tik reikėjo turėti tabako. Tada galėjai gauti daugiau anglies ir „nematant“ parsigabenti skaldytų kelmų, kurių čia buvo ištisi kūgiai“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 134).
– das ist ein
– tai
18
Glück. Im Winter das weite Meer ist bei mir öfter hörbar. In der Nacht stunden-
laimė. Žiemą man dažniau girdėti tolima jūra. Naktimis aš valan-
19
lang zuhöre ich dem Brausen des
dų valandas klausausi
Stürmischen
c
Critical note: stürmischen ] vid ex err S pro min
Stürmischen
stürmischen
audringos
Meeres. In diesen Stunden scheint
jūros ošimo. Tomis valandomis
20
es mir, dass das Meer singt mir unendliches sehnsuchtvolles Lied über die Frei-
man atrodo, kad jūra man dainuoja nepabaigiamą ilgesingą dainą apie lais-
21
heit, über mein Vaterland… Es scheint mir, dass höre ich die Worte des Liedes…
vę, apie mano Tėvynę… Man atrodo, kad girdžiu dainos žodžius…
22
Hiesiger Winter ist dem frühen Frühling ähnlich. Es scheint mir, ich fühle das We-
Čionykštė žiema panaši į ankstyvą pavasarį. Man atrodo, kad aš jaučiu pa-
23
hen des Frühlings, – das stürmische Meer hat viel mir darüber gesungen. Ich komme
vasario dvelkimą, – audringa jūra man daug apie tai padainavo. Aš būsiu
24
zu Euch im Märzt, – mit ersten Blumen des richtigen Frühlings. Unsere Lagerführung
pas Jus kovo mėnesį, – su pirmomis tikrojo pavasario gėlėmis. Mūsų stovyklos vadovybė
25
ist humanisch u.
humaniška ir
ständig bemüht
c
Critical note: bemüht ] p vid ex err om sich
ständig bemüht
ständig bemüht sich
nuolat stengiasi
das Leben der Häftlingen zu erfreuen. Die Leute
praskaidrinti kalinių gyvenimą.
n
Note: Lageryje pas prominentus šeštadienio vakarais ar sekmadieniais vykdavo klasikinės muzikos koncertai, be kitų, buvo grojami ir Mozarto, Beethoveno kūriniai. Muzika kaliniams leido užsimiršti – „nuskriaustajam ir pažemintajam žmogui neš[ė] mažą džiaugsmą“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 279), „padėjo išsivaduoti iš vienišumo“ (Idem, in: Ibid., p. 288). „Kalinio noras išsivaduoti buvo pats stipriausias, gal net aistringiausias. Ilgiau pagyvenus, pasidarė nebesvarbu, kuo save vaduoji, kad tik nejaustum išorinių varžtų. Kalinys susigalvodavo įvairių „menų“, kartais labai negirtinų, jais sotindavo savo vaizduotę ir tarėsi laimėjęs – bent akimirksnį, valandą, vakarą“ (Idem, in: Ibid., p. 288).
„Barakuose turėjo būti ne tik švaru, gražu, bet ir linksma, todėl blokiniai pradėjo ruošti „linksmavakarius“, į kuriuos užsukdavo ir esesmanai su savo esesmanėmis“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 334). Blokinių rengiamuose „linksmavakariuose“ skambėjo ir populiaroji muzika, maršai, lydimi šokių intarpų, vyko pramoginiai renginiai – bokso rungtynės, rusų ir lenkų meno trupių pasirodymai (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 278–284).
„Linksmavakarių“ atmosfera dažnai buvo slogi: „Zelionkė, tapęs pirmuoju seniūnu, lagerį valdė dvilypai – žiauriai ir linksmai. Šis dvilypumas 1944 metams buvo vis labiau matomas. Lagerio vadovybė, norėdama palengvinti kalinių gyvenimą, draudė žudymą kuolais, korė žmones tik Berlyno įsakymu, leido melstis ir giedoti, kvietė į blokų „linksmavakarius“ ir kt. Vis dėlto kalinius, kaip ir anksčiau, marino badu, mušė ir kankino darbovietėse, vis dažniau šaudė ir korė bėglius, partizanus bei Varšuvos sukilėlius, masiškai naikino žydus. Zelionkė, vykdydamas esesmanų politinės programos pirmąją dalį, atseit norėdamas kalinius „pralinksminti“, pirmiausia išugdė lagerio orkestrą. Jame dabar buvo apie pusšimtis muzikantų, apvalkstytų blizgančiom juodom striukėm. Kiauras dienas jie nieko daugiau neveikia, tik kirkina savo instrumentus, lavinasi, o paskui koncertuoja lauke ir barakuose (beje, sugeba įmanomai atlikti ir sudėtingiausius muzikos kūrinius). Zelionkei to maža – ėmė globoti rusų belaisvių chorą. Anksčiau šie dainininkai, kaip jie patys pasakojo, buvo tampomi iš vieno lagerio į kitą, kur turėjo „linksminti“ rusų karo belaisvius. Dabar, kai juos atvežė čia ir apgyvendino neribotam laikui, Zelionkė, galvodamas apie laisvę, labai juos „pamilo“ – kviesdavosi net į „linksmavakarius“, į kuriuos ateidavo ir esesmanai su esesmanėmis. Šiuos svečius ir vyresniuosius linksmino vikrūs juokdariai krėsdami įvairius pokštus su kortomis, narstomais žiedais, virvutėmis; kampe, prie sukarstytų lovatiesių, pasirodydavo lėlių teatro direktorius ir demonstruodavo nešvankios meilės komedijas – esesmanai juokdavosi iki nuosilpio! Toks svečių nusiteikimas pažadindavo ir asmeninę pirmojo seniūno kūrybą, ir tada Zelionkė pradėdavo šokti su iš anksto parinktu kaliniu, kurį aprengdavo moters drabužiais. Zelionkė taip aistringai išraitinėdavo tango su įvairiausiais išlenkimais, kad stipresni kaliniai, pagauti įkarščio, po „linksmavakarių“ kasdavosi po spygliuotomis tvoromis į izoliacinį moterų skyrių…
„Seklyčios“ ringe tokiais vakarais paprastai išsirikiuodavo įvairaus svorio ir pajėgumo boksininkai. Įsiganę ir pikti, jie kaudavosi karštai, kartais ir techniškai, kad net esesmanai plodavo, o Zelionkė, gniaužydamas kumščius, vilkiškai šaipydavosi. Vieną vakarą jis neiškentė, nusimovė marškinius ir stojo į ringą. Savo priešą puolė aklai, iškreiptu veidu, lyg užmušti norėdamas. Bet šį kartą jo priešininkas lenkas buvo labai prityręs boksininkas. Jis taip pradėjo daužyti Zelionkę, kad atėję į „linksmavakarį“ lenkai klykė net ašaras braukdami, isteriškai. Jaudinosi ir kiti, gniaužė kumščius ir, rodėsi, kartu su boksininku pliekė savo seniūną, jo vilkišką snukį kūlė… Triukšmas sujaudino net ir klaikenas: jie kaišiojo iš „miegamojo“ išsekusias varganas galvas, abejingai žvilgčiojo į besikaunančius, o paskui ramiai vėl grįždavo į savo gultus. Zelionkė pralaimėjo. Jis alsiai šnopuodamas, piktai ir akylai stebėjo savo priešą, neseniai atvežtą iš laisvės, – su juo dar atsiskaitysiąs!“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 362–363).
Žmonės,
26
mit gesunden Nerven haben nicht viel Grund zu klagen. Natürlich, allgemeine
kurių nervai sveiki, turi mažai priežasčių skųstis. Žinoma, bendri
27
Bestimmungen sind gültig überall, u. ein Häftling ist Häftling. Ich arbeite immer frei-
nuostatai galioja visur, ir kalinys yra kalinys. Aš vis dar savo no-
28
willig in alten Stellung, da brauche ich nicht zu sprechen, meine Arbeit verlangt
ru dirbu senojoj vietoj, ten man nereikia kalbėti, mano darbas reikalauja
29
nicht
ne
meine meiner
c
Critical note: meine[r] ] a c fl -e, p c fl -er, ins r
meiner
mano
wissentschaftliche wissentschaftlichen
c
Critical note: wissenschaftliche[n] ] vid ex err nt pro n, a c fl -e, p c fl -en, ins n
wissentschaftlichen
wissenschaftlichen
mokslinių
Kenntnisse Kenntnissen
c
Critical note: Kenntnisse[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
Kenntnissen
žinių
u. meiner
ir
dichterische dichterischen
c
Critical note: dichterische[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
dichterischen
poetinių
Begabung, – bei der
sugebėjimų,
n
Note: Lageryje Balys Sruoga dirbo Traugott Mayer vadovaujamos lagerio raštinės raportų skyriaus raštininku: „Dirbti reikėjo viskas savarankiškai. Kur, būdavo, kokį SS feldfebelį paskirsiu į dežuravimą, kurį – atostogų paleisiu, – jis [raporto dalies vadas Arno Chemnitz] visuomet patvirtina mano planą ir potvarkius. Tokiu būdu aš ir galėjau tvarkyti SS feldfebelių darbą, – tų pačių feldfebelių, kurie kiekvieną momentą galėjo mane nudobti ar pakarti“ (Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 177).
Balys Sruoga skyrė daug laiko techniniam darbui: „Jis daug rūkydavo ir rašydavo. Be kitų darbų, turėdavo parengti savaitinius budėjimo grafikus apie dešimčiai SS puskarininkių – sargybos viršininkui, lagerio virtuvės priežiūros viršininkui ir kt. Norėdamas visus patenkinti, ilgai sėdėdavo prie šio grafiko“ („[Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Chemnitzas pasitikėjo Baliu Sruoga: „Iš visų inteligentų lageryje jisai pasitikėjo tiktai dviem lenkais, raštinėje dirbusiais, ir – deja, deja! – manimi, – taip bent pats ne kartą buvo pasakęs! Kodėl jis taip manė, sunku pasakyti. Nebent todėl, kad ir aš, kaip jis, visuomet tylėdavau, – jis ir mane turbūt niauriu banditu laikė…“ (Idem., in: Ibid., p. 182).
30
Arbeit ich lebe in meinen Gedanken – für Euch. An Studerus
dirbdamas gyvenu mintimis apie Jus. Studerui
n
Note: Gottlieb Studerus (1899–1972), šveicarų kalbininkas, germanistas, buvęs VU HMF vokiečių kalbos dėstytojas, nuo 1940 m. rudens gyveno Šveicarijoje. Balys Sruoga negalėjo jam parašyti laiško, nes būtų praradęs galimybę parašyti vieną laišką žmonai.
werde ich nicht
p
Physical note: [1r] //
werde ich nicht

Facsimile Image Placeholder

31
schreiben – ich will immer Dir schreiben. Deine Briefe sind mir wie ein grosser
nerašysiu – aš visada noriu rašyti Tau. Tavo laiškai man didelė
32
Feiertag, – sie geben mir Kraft für die ganze Woche. Danke Dir, danke!
šventė – jie suteikia jėgų visai savaitei. Ačiū Tau, ačiū!
33
Schicke mir meine Brille (stärkere Berahmung). Wenn kannst Du, etwas Tabak,
Atsiųsk mano akinius (tvirtesniais rėmeliais). Jei gali, truputį tabako,
34
deiner Kaffeemischung u.
savo kavos mišinio ir
Ol.
c
Critical note: Ol. ] contr, vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei devineri
c
Critical note: „Trei devyneri“ ] vid ex err Trei devineri
Trei devineri
Trei devyneri
„Trejos devynerios“
(gegen Erkältung). Gut, dass du so
(nuo peršalimo). Gerai, kad Tu taip
35
die Wohnung eingerichtet
hat,
c
Critical note: ha[s]t ] vid ex err om s
hat,
hast,
įrengei butą,
ich fühle mich, ob noch gestern zu Hause
aš jaučiuosi, lyg dar vakar namie
36
gewesen bin, – so nah fühle ich Euch. Schreibe mir mehr über Eures Leben,
buvęs, – taip arti aš Jus jaučiu. Parašyk man daugiau apie savo gyvenimą,
37
über Bekannten. Küsse u. grüsse Dalia. Für Dich, Vanduk, habe ich keine
apie pažįstamus. Pabučiuok ir pasveikink Dalią. Vanduk, aš nerandu
38
Worte, du lebst in meiner Seele, damit bin
žodžių Tau, Tu gyveni mano sieloje, todėl
is ich
c
Critical note: ich ] cor ch pro s
ich
lebendig u. im Geiste Kräftig.
gyvas ir stiprus dvasia.
39
Danke Dir, tausendmal
Ačiū Tau, labai
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
Sei gesegnet,
Būk palaiminta,
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
40
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
Bal
41
P. S. Grüsse Marija
P. S. Perduok linkėjimus Marijai
n
Note: Marija Krasauskaitė (1902–1981), istorikė, Vandos Sruogienės bičiulė. 1941–1944 m. dirbo Švietimo valdyboje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Miunchene. Išliko trys jai adresuoti Balio Sruogos laiškai, rašyti 1944 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. iš Štuthofo lagerio (LLTI BR, f. 53, b. 1302).
u. andere
ir kitiems
Bekonnte,
c
Critical note: Bekannte ] vid ex err o pro a
Bekonnte,
Bekannte,
pažįstamiems,
vergesse Emilija
ir Emilijos
n
Note: Emilija Viežbickaitė (g. 1900 m.), Sruogų šeimos pagalbininkė, 1940–1945 m. gyveno Vilniuje, Tauro g. 10 namo 3 bute.
auch nicht
nepamiršk
42
zu begrüssen.
pasveikinti.
43
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
Ba
44
P. S. Unser Arzt
P. S. Mūsų gydytojas
n
Note: Antanas Starkus (1901–1975), Štuthofo lagerio gydytojas. Jis rūpinosi nusilpusia Balio Sruogos širdimi, stiprino ją kofeino ampulėmis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 143).
ist für meine Gesundheit sehr sorgfältig –
labai rūpinasi mano sveikata –
45
er hilft mir gern.
jis man mielai padeda.
46
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
p
Physical note: [1v] //
Ba

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
_______
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 9 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 9 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
9
Januar
1944
1944 [m.] sausio 9 d.
5
Vanduk, mano miela!
Heute kam Dein Brief
Šiandien atėjo Tavo
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
24–XII – was für ein Glück
gruodžio 24 d. laiškas – kokia laimė
6
für mich! Am 24–XII habe ich dasselbe gefühlt
man! Gruodžio 24 d. jaučiau
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
gemacht, wie Du! Wir waren zusammen!
dariau tą patį, kaip ir Tu! Mes buvome kartu!
n
Note: Pastebimas ypatingas Balio Sruogos gebėjimas įsijausti į situaciją, apie ją intensyviai mąstant – „labai aiškiai“, „kaip tikrovėje“, „taip realiai“ įsivaizduojant kiekvieną žmonos ir dukters veiksmą, judesį namuose: „matysiu, ką Jūs darote, kaip Jūs sėdit, ką kalbat“ (1943-12-12). Po kelių dienų Balys Sruoga rašė apie susitikimą mintimis: „Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad mes abu tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!“ (1944-01-16). Vanda Sruogienė liudijo: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347). Balio Sruogos bičiuliai, lageryje dalyvavę spiritistiniuose seansuose, kurie rengti siekiant sužinoti savo ateitį, taip pat pabrėžė, kad jis, pats to nejausdamas, buvo „[t]inkamiaus[ias] medium[as]“, kuris „tur[ėjo] daugiau magnetinės jėgos“ ir kuris „nerviškai išgyveno seansus, jų metu labai pavargdamas“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 319). Susisiekimo per nuotolį mintimis ir vaizduote fenomenas ypač intensyviai išgyventas švenčių metu – Kūčių vakarą, per Kalėdas, Naujuosius metus, Velykas, Sekmines, žmonos vardines, Dalios ir savo gimtadienį. Jausmai reikšti palaiminimu, bučiniais, pri(si)glaudimu – išgirstant „gerųjų dvasių“ širdies plakimą.
7
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
4–I kamen 2 Deine Päckchen
Sausio 4 d. atėjo 2 Tavo siuntinėliai
(Längere
c
Critical note: längere ] vid ex err L pro min
(Längere
(längere
(ilgesnė
Verpackung mit Papirosen u. Brot +
pakuotė su papirosais ir duona +
Weihnachtsendung
c
Critical note: Weihnacht[s]sendung ] vid ex err om pri s
Weihnachtsendung
Weihnachtssendung
kalėdinis siuntinys
– mit
su
8
Äpfel), – a. 6–I – ein Päckchen mit Brot u. Tabak!
obuoliais), – sausio 6 d. – paketėlis su duona ir tabaku!
n
Note: Gruodžio 8 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–5“ („61. 1 kg. duonos, 1/4 žąsies pašteto, 1/4 klg. medaus, 50 gr. dešros, [dantų pastos] „Skut[al]“, muil[as], kavos truputis, 50 gr. tabokos, 2 obuoliai mūsų, 2 dėž[utės] papirosų“); gruodžio 8 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–4“ („62. 500 gr. medauninko, 200 gr. sviesto, 200 gr. cukraus, kava, 6 obuoliai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Danke, tausendmal danke! A. 8–I bekam
Ačiū, labai ačiū! Sausio 8 d.
9
ich von J. Starkus aus Akmenė ein bischen Butter.
J. Starkus iš Akmenės atsiuntė truputį sviesto.
n
Note: Vanda Sruogienė nurodė, kad Jonas Starkus (1917–1948), karininkas, kalvystės meistras, nuo 1944 m. partizanas, parėmė Balį Sruogą lageryje: „[63.] Iš Starkaus Akmenėje sviestas, gautas I–8“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Kitame laiške Balys Sruoga prašė žmonos padėkoti jį tebeprisimenantiems draugams – „šiems geriems žmonėms“, kurie, siųsdami į lagerį paketėlius su maistu, dalijosi tuo, ką patys turėjo geriausio.
Alles, was du
Viskas, ką
schikst,
c
Critical note: schi[c]kst ] vid ex err om c
schikst,
schickst,
atsiuntei,
ist sehr gut. Deine
yra labai gera. Tavo
10
Hilfe verbrauche ich meistens zum Mittagessen. In Zukunft die Sendungen solltest ir-
atsiųstus produktus dažniausiai suvalgau per pietus. Ateityje siuntinius turėtum kaip
11
gendwie numerieren oder das Datum der Absendung stellen, damit ich einfacher
nors numeruoti arba užrašyti išsiuntimo datą, kad aš
12
quittieren
kannte könnte .
c
Critical note: könnte ] cor ö pro vid a
könnte.
galėčiau paprasčiau pasirašyti.
Wer hat die Papirosen gemacht? Der letzte Tabak ist ausgezeichnet.
Kas padarė papirosus? Paskutinis tabakas yra puikus.
13
Die Äpfel
haber
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err r pro n
haber
haben
mich besonders gefreut. Über Veränderung meines Schicksals bei
Man ypač patiko obuoliai. Apie mano likimo permainą pas
14
uns gibt es keine Merkmale. Alles bleibt bei Altem. Ich fühle, dass ich werde zu Euch
mus nieko negirdėti. Viskas lieka po senovei. Jaučiu, kad
15
im Monat März kommen.
kovo mėnesį būsiu pas Jus.
n
Note: Balys Sruoga greičiausiai remiasi lageryje vykusių spiritistinių seansų rezultatais: kartą vakare sukant lėkštę iškviesta dvasia pranašavo, kad 1944 m. sausio 23 d. vokiečiai pasitrauks iš Lietuvos. Šią žinią „patvirtino“ ir iškviestos Kęstučio, Vytauto, Smetonos dvasios, kurios „tėvynės išlaisvinimu turėjo itin domėtis“. Jos numatė, kad pirmąją vyriausybę sudarys keli Štuthofe uždaryti garbės kaliniai, Lietuvos kariuomenės vadas bus pulkininkas Juozas Narakas, švietimo ministras – Balys Sruoga, o pirmasis prezidentas – prof. Vladas Jurgutis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 318). Tokios žinios stipriai paveikė net didžiausius spiritistinių seansų skeptikus: „Miegamajame, kuriame jau beveik visi gulėjo, šios žinios sukėlė didelę sensaciją. Vadinas, vis dėlto grįšime namo, ir mūsiškiai dar turės atlikti didelius uždavinius“ (Idem, in: Ibid., p. 318).
Für meinen Gefühl habe ich keinen logischen Gründen,
Mano jausmas neturi jokio logiško pamato,
16
keinen Nachrichten. Ich habe nur unklare Ahnung, die mir ist viel überzeugen-
nėra pagrįstas jokiomis žiniomis. Turiu tik neaiškią nuojautą, kuri labiau mane įtiki-
17
der als alle Logiken u. Realitäten. Wir haben hier sehr milden Winter,
na, negu visos logikos ir realybės. Pas mus čia labai švelni žiema,
n
Note: Žiema lageryje buvo šiltesnė už praėjusią, bet kaliniams ji vis tiek nebuvo palanki ir patogi: „Žiemos dienos slinko lėtai, nors jos buvo ir trumpos. Pusnys, šaltis ir palaidiniai ėjo pakaitomis. Medinių barakų sandarumas buvo menkas, pro grindų plyšius veržėsi šalto oro srovės ir negailestingai stingdė mūsų kojas. Viduje pakenčiamai buvo šilta tik tol, kol kūrenosi krosnis. Kuro davė mažai, todėl jį reikėjo organizuoti. Tai padaryti nebuvo sunku, tik reikėjo turėti tabako. Tada galėjai gauti daugiau anglies ir „nematant“ parsigabenti skaldytų kelmų, kurių čia buvo ištisi kūgiai“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 134).
– das ist ein
– tai
18
Glück. Im Winter das weite Meer ist bei mir öfter hörbar. In der Nacht stunden-
laimė. Žiemą man dažniau girdėti tolima jūra. Naktimis aš valan-
19
lang zuhöre ich dem Brausen des
dų valandas klausausi
Stürmischen
c
Critical note: stürmischen ] vid ex err S pro min
Stürmischen
stürmischen
audringos
Meeres. In diesen Stunden scheint
jūros ošimo. Tomis valandomis
20
es mir, dass das Meer singt mir unendliches sehnsuchtvolles Lied über die Frei-
man atrodo, kad jūra man dainuoja nepabaigiamą ilgesingą dainą apie lais-
21
heit, über mein Vaterland… Es scheint mir, dass höre ich die Worte des Liedes…
vę, apie mano Tėvynę… Man atrodo, kad girdžiu dainos žodžius…
22
Hiesiger Winter ist dem frühen Frühling ähnlich. Es scheint mir, ich fühle das We-
Čionykštė žiema panaši į ankstyvą pavasarį. Man atrodo, kad aš jaučiu pa-
23
hen des Frühlings, – das stürmische Meer hat viel mir darüber gesungen. Ich komme
vasario dvelkimą, – audringa jūra man daug apie tai padainavo. Aš būsiu
24
zu Euch im Märzt, – mit ersten Blumen des richtigen Frühlings. Unsere Lagerführung
pas Jus kovo mėnesį, – su pirmomis tikrojo pavasario gėlėmis. Mūsų stovyklos vadovybė
25
ist humanisch u.
humaniška ir
ständig bemüht
c
Critical note: bemüht ] p vid ex err om sich
ständig bemüht
ständig bemüht sich
nuolat stengiasi
das Leben der Häftlingen zu erfreuen. Die Leute
praskaidrinti kalinių gyvenimą.
n
Note: Lageryje pas prominentus šeštadienio vakarais ar sekmadieniais vykdavo klasikinės muzikos koncertai, be kitų, buvo grojami ir Mozarto, Beethoveno kūriniai. Muzika kaliniams leido užsimiršti – „nuskriaustajam ir pažemintajam žmogui neš[ė] mažą džiaugsmą“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 279), „padėjo išsivaduoti iš vienišumo“ (Idem, in: Ibid., p. 288). „Kalinio noras išsivaduoti buvo pats stipriausias, gal net aistringiausias. Ilgiau pagyvenus, pasidarė nebesvarbu, kuo save vaduoji, kad tik nejaustum išorinių varžtų. Kalinys susigalvodavo įvairių „menų“, kartais labai negirtinų, jais sotindavo savo vaizduotę ir tarėsi laimėjęs – bent akimirksnį, valandą, vakarą“ (Idem, in: Ibid., p. 288).
„Barakuose turėjo būti ne tik švaru, gražu, bet ir linksma, todėl blokiniai pradėjo ruošti „linksmavakarius“, į kuriuos užsukdavo ir esesmanai su savo esesmanėmis“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 334). Blokinių rengiamuose „linksmavakariuose“ skambėjo ir populiaroji muzika, maršai, lydimi šokių intarpų, vyko pramoginiai renginiai – bokso rungtynės, rusų ir lenkų meno trupių pasirodymai (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 278–284).
„Linksmavakarių“ atmosfera dažnai buvo slogi: „Zelionkė, tapęs pirmuoju seniūnu, lagerį valdė dvilypai – žiauriai ir linksmai. Šis dvilypumas 1944 metams buvo vis labiau matomas. Lagerio vadovybė, norėdama palengvinti kalinių gyvenimą, draudė žudymą kuolais, korė žmones tik Berlyno įsakymu, leido melstis ir giedoti, kvietė į blokų „linksmavakarius“ ir kt. Vis dėlto kalinius, kaip ir anksčiau, marino badu, mušė ir kankino darbovietėse, vis dažniau šaudė ir korė bėglius, partizanus bei Varšuvos sukilėlius, masiškai naikino žydus. Zelionkė, vykdydamas esesmanų politinės programos pirmąją dalį, atseit norėdamas kalinius „pralinksminti“, pirmiausia išugdė lagerio orkestrą. Jame dabar buvo apie pusšimtis muzikantų, apvalkstytų blizgančiom juodom striukėm. Kiauras dienas jie nieko daugiau neveikia, tik kirkina savo instrumentus, lavinasi, o paskui koncertuoja lauke ir barakuose (beje, sugeba įmanomai atlikti ir sudėtingiausius muzikos kūrinius). Zelionkei to maža – ėmė globoti rusų belaisvių chorą. Anksčiau šie dainininkai, kaip jie patys pasakojo, buvo tampomi iš vieno lagerio į kitą, kur turėjo „linksminti“ rusų karo belaisvius. Dabar, kai juos atvežė čia ir apgyvendino neribotam laikui, Zelionkė, galvodamas apie laisvę, labai juos „pamilo“ – kviesdavosi net į „linksmavakarius“, į kuriuos ateidavo ir esesmanai su esesmanėmis. Šiuos svečius ir vyresniuosius linksmino vikrūs juokdariai krėsdami įvairius pokštus su kortomis, narstomais žiedais, virvutėmis; kampe, prie sukarstytų lovatiesių, pasirodydavo lėlių teatro direktorius ir demonstruodavo nešvankios meilės komedijas – esesmanai juokdavosi iki nuosilpio! Toks svečių nusiteikimas pažadindavo ir asmeninę pirmojo seniūno kūrybą, ir tada Zelionkė pradėdavo šokti su iš anksto parinktu kaliniu, kurį aprengdavo moters drabužiais. Zelionkė taip aistringai išraitinėdavo tango su įvairiausiais išlenkimais, kad stipresni kaliniai, pagauti įkarščio, po „linksmavakarių“ kasdavosi po spygliuotomis tvoromis į izoliacinį moterų skyrių…
„Seklyčios“ ringe tokiais vakarais paprastai išsirikiuodavo įvairaus svorio ir pajėgumo boksininkai. Įsiganę ir pikti, jie kaudavosi karštai, kartais ir techniškai, kad net esesmanai plodavo, o Zelionkė, gniaužydamas kumščius, vilkiškai šaipydavosi. Vieną vakarą jis neiškentė, nusimovė marškinius ir stojo į ringą. Savo priešą puolė aklai, iškreiptu veidu, lyg užmušti norėdamas. Bet šį kartą jo priešininkas lenkas buvo labai prityręs boksininkas. Jis taip pradėjo daužyti Zelionkę, kad atėję į „linksmavakarį“ lenkai klykė net ašaras braukdami, isteriškai. Jaudinosi ir kiti, gniaužė kumščius ir, rodėsi, kartu su boksininku pliekė savo seniūną, jo vilkišką snukį kūlė… Triukšmas sujaudino net ir klaikenas: jie kaišiojo iš „miegamojo“ išsekusias varganas galvas, abejingai žvilgčiojo į besikaunančius, o paskui ramiai vėl grįždavo į savo gultus. Zelionkė pralaimėjo. Jis alsiai šnopuodamas, piktai ir akylai stebėjo savo priešą, neseniai atvežtą iš laisvės, – su juo dar atsiskaitysiąs!“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 362–363).
Žmonės,
26
mit gesunden Nerven haben nicht viel Grund zu klagen. Natürlich, allgemeine
kurių nervai sveiki, turi mažai priežasčių skųstis. Žinoma, bendri
27
Bestimmungen sind gültig überall, u. ein Häftling ist Häftling. Ich arbeite immer frei-
nuostatai galioja visur, ir kalinys yra kalinys. Aš vis dar savo no-
28
willig in alten Stellung, da brauche ich nicht zu sprechen, meine Arbeit verlangt
ru dirbu senojoj vietoj, ten man nereikia kalbėti, mano darbas reikalauja
29
nicht
ne
meine meiner
c
Critical note: meine[r] ] a c fl -e, p c fl -er, ins r
meiner
mano
wissentschaftliche wissentschaftlichen
c
Critical note: wissenschaftliche[n] ] vid ex err nt pro n, a c fl -e, p c fl -en, ins n
wissentschaftlichen
wissenschaftlichen
mokslinių
Kenntnisse Kenntnissen
c
Critical note: Kenntnisse[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
Kenntnissen
žinių
u. meiner
ir
dichterische dichterischen
c
Critical note: dichterische[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
dichterischen
poetinių
Begabung, – bei der
sugebėjimų,
n
Note: Lageryje Balys Sruoga dirbo Traugott Mayer vadovaujamos lagerio raštinės raportų skyriaus raštininku: „Dirbti reikėjo viskas savarankiškai. Kur, būdavo, kokį SS feldfebelį paskirsiu į dežuravimą, kurį – atostogų paleisiu, – jis [raporto dalies vadas Arno Chemnitz] visuomet patvirtina mano planą ir potvarkius. Tokiu būdu aš ir galėjau tvarkyti SS feldfebelių darbą, – tų pačių feldfebelių, kurie kiekvieną momentą galėjo mane nudobti ar pakarti“ (Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 177).
Balys Sruoga skyrė daug laiko techniniam darbui: „Jis daug rūkydavo ir rašydavo. Be kitų darbų, turėdavo parengti savaitinius budėjimo grafikus apie dešimčiai SS puskarininkių – sargybos viršininkui, lagerio virtuvės priežiūros viršininkui ir kt. Norėdamas visus patenkinti, ilgai sėdėdavo prie šio grafiko“ („[Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Chemnitzas pasitikėjo Baliu Sruoga: „Iš visų inteligentų lageryje jisai pasitikėjo tiktai dviem lenkais, raštinėje dirbusiais, ir – deja, deja! – manimi, – taip bent pats ne kartą buvo pasakęs! Kodėl jis taip manė, sunku pasakyti. Nebent todėl, kad ir aš, kaip jis, visuomet tylėdavau, – jis ir mane turbūt niauriu banditu laikė…“ (Idem., in: Ibid., p. 182).
30
Arbeit ich lebe in meinen Gedanken – für Euch. An Studerus
dirbdamas gyvenu mintimis apie Jus. Studerui
n
Note: Gottlieb Studerus (1899–1972), šveicarų kalbininkas, germanistas, buvęs VU HMF vokiečių kalbos dėstytojas, nuo 1940 m. rudens gyveno Šveicarijoje. Balys Sruoga negalėjo jam parašyti laiško, nes būtų praradęs galimybę parašyti vieną laišką žmonai.
werde ich nicht
p
Physical note: [1r] //
werde ich nicht

Facsimile Image Placeholder

31
schreiben – ich will immer Dir schreiben. Deine Briefe sind mir wie ein grosser
nerašysiu – aš visada noriu rašyti Tau. Tavo laiškai man didelė
32
Feiertag, – sie geben mir Kraft für die ganze Woche. Danke Dir, danke!
šventė – jie suteikia jėgų visai savaitei. Ačiū Tau, ačiū!
33
Schicke mir meine Brille (stärkere Berahmung). Wenn kannst Du, etwas Tabak,
Atsiųsk mano akinius (tvirtesniais rėmeliais). Jei gali, truputį tabako,
34
deiner Kaffeemischung u.
savo kavos mišinio ir
Ol.
c
Critical note: Ol. ] contr, vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei devineri
c
Critical note: „Trei devyneri“ ] vid ex err Trei devineri
Trei devineri
Trei devyneri
„Trejos devynerios“
(gegen Erkältung). Gut, dass du so
(nuo peršalimo). Gerai, kad Tu taip
35
die Wohnung eingerichtet
hat,
c
Critical note: ha[s]t ] vid ex err om s
hat,
hast,
įrengei butą,
ich fühle mich, ob noch gestern zu Hause
aš jaučiuosi, lyg dar vakar namie
36
gewesen bin, – so nah fühle ich Euch. Schreibe mir mehr über Eures Leben,
buvęs, – taip arti aš Jus jaučiu. Parašyk man daugiau apie savo gyvenimą,
37
über Bekannten. Küsse u. grüsse Dalia. Für Dich, Vanduk, habe ich keine
apie pažįstamus. Pabučiuok ir pasveikink Dalią. Vanduk, aš nerandu
38
Worte, du lebst in meiner Seele, damit bin
žodžių Tau, Tu gyveni mano sieloje, todėl
is ich
c
Critical note: ich ] cor ch pro s
ich
lebendig u. im Geiste Kräftig.
gyvas ir stiprus dvasia.
39
Danke Dir, tausendmal
Ačiū Tau, labai
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
Sei gesegnet,
Būk palaiminta,
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
40
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
Bal
41
P. S. Grüsse Marija
P. S. Perduok linkėjimus Marijai
n
Note: Marija Krasauskaitė (1902–1981), istorikė, Vandos Sruogienės bičiulė. 1941–1944 m. dirbo Švietimo valdyboje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Miunchene. Išliko trys jai adresuoti Balio Sruogos laiškai, rašyti 1944 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. iš Štuthofo lagerio (LLTI BR, f. 53, b. 1302).
u. andere
ir kitiems
Bekonnte,
c
Critical note: Bekannte ] vid ex err o pro a
Bekonnte,
Bekannte,
pažįstamiems,
vergesse Emilija
ir Emilijos
n
Note: Emilija Viežbickaitė (g. 1900 m.), Sruogų šeimos pagalbininkė, 1940–1945 m. gyveno Vilniuje, Tauro g. 10 namo 3 bute.
auch nicht
nepamiršk
42
zu begrüssen.
pasveikinti.
43
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
Ba
44
P. S. Unser Arzt
P. S. Mūsų gydytojas
n
Note: Antanas Starkus (1901–1975), Štuthofo lagerio gydytojas. Jis rūpinosi nusilpusia Balio Sruogos širdimi, stiprino ją kofeino ampulėmis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 143).
ist für meine Gesundheit sehr sorgfältig –
labai rūpinasi mano sveikata –
45
er hilft mir gern.
jis man mielai padeda.
46
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
p
Physical note: [1v] //
Ba

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
_______
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 9 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 9 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
9
Januar
1944
1944 [m.] sausio 9 d.
5
Vanduk, mano miela!
Heute kam Dein Brief
Šiandien atėjo Tavo
v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
24–XII – was für ein Glück
gruodžio 24 d. laiškas – kokia laimė
6
für mich! Am 24–XII habe ich dasselbe gefühlt
man! Gruodžio 24 d. jaučiau
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
ir
gemacht, wie Du! Wir waren zusammen!
dariau tą patį, kaip ir Tu! Mes buvome kartu!
n
Note: Pastebimas ypatingas Balio Sruogos gebėjimas įsijausti į situaciją, apie ją intensyviai mąstant – „labai aiškiai“, „kaip tikrovėje“, „taip realiai“ įsivaizduojant kiekvieną žmonos ir dukters veiksmą, judesį namuose: „matysiu, ką Jūs darote, kaip Jūs sėdit, ką kalbat“ (1943-12-12). Po kelių dienų Balys Sruoga rašė apie susitikimą mintimis: „Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad mes abu tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!“ (1944-01-16). Vanda Sruogienė liudijo: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347). Balio Sruogos bičiuliai, lageryje dalyvavę spiritistiniuose seansuose, kurie rengti siekiant sužinoti savo ateitį, taip pat pabrėžė, kad jis, pats to nejausdamas, buvo „[t]inkamiaus[ias] medium[as]“, kuris „tur[ėjo] daugiau magnetinės jėgos“ ir kuris „nerviškai išgyveno seansus, jų metu labai pavargdamas“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 319). Susisiekimo per nuotolį mintimis ir vaizduote fenomenas ypač intensyviai išgyventas švenčių metu – Kūčių vakarą, per Kalėdas, Naujuosius metus, Velykas, Sekmines, žmonos vardines, Dalios ir savo gimtadienį. Jausmai reikšti palaiminimu, bučiniais, pri(si)glaudimu – išgirstant „gerųjų dvasių“ širdies plakimą.
7
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
4–I kamen 2 Deine Päckchen
Sausio 4 d. atėjo 2 Tavo siuntinėliai
(Längere
c
Critical note: längere ] vid ex err L pro min
(Längere
(längere
(ilgesnė
Verpackung mit Papirosen u. Brot +
pakuotė su papirosais ir duona +
Weihnachtsendung
c
Critical note: Weihnacht[s]sendung ] vid ex err om pri s
Weihnachtsendung
Weihnachtssendung
kalėdinis siuntinys
– mit
su
8
Äpfel), – a. 6–I – ein Päckchen mit Brot u. Tabak!
obuoliais), – sausio 6 d. – paketėlis su duona ir tabaku!
n
Note: Gruodžio 8 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–5“ („61. 1 kg. duonos, 1/4 žąsies pašteto, 1/4 klg. medaus, 50 gr. dešros, [dantų pastos] „Skut[al]“, muil[as], kavos truputis, 50 gr. tabokos, 2 obuoliai mūsų, 2 dėž[utės] papirosų“); gruodžio 8 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–4“ („62. 500 gr. medauninko, 200 gr. sviesto, 200 gr. cukraus, kava, 6 obuoliai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Danke, tausendmal danke! A. 8–I bekam
Ačiū, labai ačiū! Sausio 8 d.
9
ich von J. Starkus aus Akmenė ein bischen Butter.
J. Starkus iš Akmenės atsiuntė truputį sviesto.
n
Note: Vanda Sruogienė nurodė, kad Jonas Starkus (1917–1948), karininkas, kalvystės meistras, nuo 1944 m. partizanas, parėmė Balį Sruogą lageryje: „[63.] Iš Starkaus Akmenėje sviestas, gautas I–8“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Kitame laiške Balys Sruoga prašė žmonos padėkoti jį tebeprisimenantiems draugams – „šiems geriems žmonėms“, kurie, siųsdami į lagerį paketėlius su maistu, dalijosi tuo, ką patys turėjo geriausio.
Alles, was du
Viskas, ką
schikst,
c
Critical note: schi[c]kst ] vid ex err om c
schikst,
schickst,
atsiuntei,
ist sehr gut. Deine
yra labai gera. Tavo
10
Hilfe verbrauche ich meistens zum Mittagessen. In Zukunft die Sendungen solltest ir-
atsiųstus produktus dažniausiai suvalgau per pietus. Ateityje siuntinius turėtum kaip
11
gendwie numerieren oder das Datum der Absendung stellen, damit ich einfacher
nors numeruoti arba užrašyti išsiuntimo datą, kad aš
12
quittieren
kannte könnte .
c
Critical note: könnte ] cor ö pro vid a
könnte.
galėčiau paprasčiau pasirašyti.
Wer hat die Papirosen gemacht? Der letzte Tabak ist ausgezeichnet.
Kas padarė papirosus? Paskutinis tabakas yra puikus.
13
Die Äpfel
haber
c
Critical note: habe[n] ] vid ex err r pro n
haber
haben
mich besonders gefreut. Über Veränderung meines Schicksals bei
Man ypač patiko obuoliai. Apie mano likimo permainą pas
14
uns gibt es keine Merkmale. Alles bleibt bei Altem. Ich fühle, dass ich werde zu Euch
mus nieko negirdėti. Viskas lieka po senovei. Jaučiu, kad
15
im Monat März kommen.
kovo mėnesį būsiu pas Jus.
n
Note: Balys Sruoga greičiausiai remiasi lageryje vykusių spiritistinių seansų rezultatais: kartą vakare sukant lėkštę iškviesta dvasia pranašavo, kad 1944 m. sausio 23 d. vokiečiai pasitrauks iš Lietuvos. Šią žinią „patvirtino“ ir iškviestos Kęstučio, Vytauto, Smetonos dvasios, kurios „tėvynės išlaisvinimu turėjo itin domėtis“. Jos numatė, kad pirmąją vyriausybę sudarys keli Štuthofe uždaryti garbės kaliniai, Lietuvos kariuomenės vadas bus pulkininkas Juozas Narakas, švietimo ministras – Balys Sruoga, o pirmasis prezidentas – prof. Vladas Jurgutis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 318). Tokios žinios stipriai paveikė net didžiausius spiritistinių seansų skeptikus: „Miegamajame, kuriame jau beveik visi gulėjo, šios žinios sukėlė didelę sensaciją. Vadinas, vis dėlto grįšime namo, ir mūsiškiai dar turės atlikti didelius uždavinius“ (Idem, in: Ibid., p. 318).
Für meinen Gefühl habe ich keinen logischen Gründen,
Mano jausmas neturi jokio logiško pamato,
16
keinen Nachrichten. Ich habe nur unklare Ahnung, die mir ist viel überzeugen-
nėra pagrįstas jokiomis žiniomis. Turiu tik neaiškią nuojautą, kuri labiau mane įtiki-
17
der als alle Logiken u. Realitäten. Wir haben hier sehr milden Winter,
na, negu visos logikos ir realybės. Pas mus čia labai švelni žiema,
n
Note: Žiema lageryje buvo šiltesnė už praėjusią, bet kaliniams ji vis tiek nebuvo palanki ir patogi: „Žiemos dienos slinko lėtai, nors jos buvo ir trumpos. Pusnys, šaltis ir palaidiniai ėjo pakaitomis. Medinių barakų sandarumas buvo menkas, pro grindų plyšius veržėsi šalto oro srovės ir negailestingai stingdė mūsų kojas. Viduje pakenčiamai buvo šilta tik tol, kol kūrenosi krosnis. Kuro davė mažai, todėl jį reikėjo organizuoti. Tai padaryti nebuvo sunku, tik reikėjo turėti tabako. Tada galėjai gauti daugiau anglies ir „nematant“ parsigabenti skaldytų kelmų, kurių čia buvo ištisi kūgiai“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 134).
– das ist ein
– tai
18
Glück. Im Winter das weite Meer ist bei mir öfter hörbar. In der Nacht stunden-
laimė. Žiemą man dažniau girdėti tolima jūra. Naktimis aš valan-
19
lang zuhöre ich dem Brausen des
dų valandas klausausi
Stürmischen
c
Critical note: stürmischen ] vid ex err S pro min
Stürmischen
stürmischen
audringos
Meeres. In diesen Stunden scheint
jūros ošimo. Tomis valandomis
20
es mir, dass das Meer singt mir unendliches sehnsuchtvolles Lied über die Frei-
man atrodo, kad jūra man dainuoja nepabaigiamą ilgesingą dainą apie lais-
21
heit, über mein Vaterland… Es scheint mir, dass höre ich die Worte des Liedes…
vę, apie mano Tėvynę… Man atrodo, kad girdžiu dainos žodžius…
22
Hiesiger Winter ist dem frühen Frühling ähnlich. Es scheint mir, ich fühle das We-
Čionykštė žiema panaši į ankstyvą pavasarį. Man atrodo, kad aš jaučiu pa-
23
hen des Frühlings, – das stürmische Meer hat viel mir darüber gesungen. Ich komme
vasario dvelkimą, – audringa jūra man daug apie tai padainavo. Aš būsiu
24
zu Euch im Märzt, – mit ersten Blumen des richtigen Frühlings. Unsere Lagerführung
pas Jus kovo mėnesį, – su pirmomis tikrojo pavasario gėlėmis. Mūsų stovyklos vadovybė
25
ist humanisch u.
humaniška ir
ständig bemüht
c
Critical note: bemüht ] p vid ex err om sich
ständig bemüht
ständig bemüht sich
nuolat stengiasi
das Leben der Häftlingen zu erfreuen. Die Leute
praskaidrinti kalinių gyvenimą.
n
Note: Lageryje pas prominentus šeštadienio vakarais ar sekmadieniais vykdavo klasikinės muzikos koncertai, be kitų, buvo grojami ir Mozarto, Beethoveno kūriniai. Muzika kaliniams leido užsimiršti – „nuskriaustajam ir pažemintajam žmogui neš[ė] mažą džiaugsmą“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 279), „padėjo išsivaduoti iš vienišumo“ (Idem, in: Ibid., p. 288). „Kalinio noras išsivaduoti buvo pats stipriausias, gal net aistringiausias. Ilgiau pagyvenus, pasidarė nebesvarbu, kuo save vaduoji, kad tik nejaustum išorinių varžtų. Kalinys susigalvodavo įvairių „menų“, kartais labai negirtinų, jais sotindavo savo vaizduotę ir tarėsi laimėjęs – bent akimirksnį, valandą, vakarą“ (Idem, in: Ibid., p. 288).
„Barakuose turėjo būti ne tik švaru, gražu, bet ir linksma, todėl blokiniai pradėjo ruošti „linksmavakarius“, į kuriuos užsukdavo ir esesmanai su savo esesmanėmis“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 334). Blokinių rengiamuose „linksmavakariuose“ skambėjo ir populiaroji muzika, maršai, lydimi šokių intarpų, vyko pramoginiai renginiai – bokso rungtynės, rusų ir lenkų meno trupių pasirodymai (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 278–284).
„Linksmavakarių“ atmosfera dažnai buvo slogi: „Zelionkė, tapęs pirmuoju seniūnu, lagerį valdė dvilypai – žiauriai ir linksmai. Šis dvilypumas 1944 metams buvo vis labiau matomas. Lagerio vadovybė, norėdama palengvinti kalinių gyvenimą, draudė žudymą kuolais, korė žmones tik Berlyno įsakymu, leido melstis ir giedoti, kvietė į blokų „linksmavakarius“ ir kt. Vis dėlto kalinius, kaip ir anksčiau, marino badu, mušė ir kankino darbovietėse, vis dažniau šaudė ir korė bėglius, partizanus bei Varšuvos sukilėlius, masiškai naikino žydus. Zelionkė, vykdydamas esesmanų politinės programos pirmąją dalį, atseit norėdamas kalinius „pralinksminti“, pirmiausia išugdė lagerio orkestrą. Jame dabar buvo apie pusšimtis muzikantų, apvalkstytų blizgančiom juodom striukėm. Kiauras dienas jie nieko daugiau neveikia, tik kirkina savo instrumentus, lavinasi, o paskui koncertuoja lauke ir barakuose (beje, sugeba įmanomai atlikti ir sudėtingiausius muzikos kūrinius). Zelionkei to maža – ėmė globoti rusų belaisvių chorą. Anksčiau šie dainininkai, kaip jie patys pasakojo, buvo tampomi iš vieno lagerio į kitą, kur turėjo „linksminti“ rusų karo belaisvius. Dabar, kai juos atvežė čia ir apgyvendino neribotam laikui, Zelionkė, galvodamas apie laisvę, labai juos „pamilo“ – kviesdavosi net į „linksmavakarius“, į kuriuos ateidavo ir esesmanai su esesmanėmis. Šiuos svečius ir vyresniuosius linksmino vikrūs juokdariai krėsdami įvairius pokštus su kortomis, narstomais žiedais, virvutėmis; kampe, prie sukarstytų lovatiesių, pasirodydavo lėlių teatro direktorius ir demonstruodavo nešvankios meilės komedijas – esesmanai juokdavosi iki nuosilpio! Toks svečių nusiteikimas pažadindavo ir asmeninę pirmojo seniūno kūrybą, ir tada Zelionkė pradėdavo šokti su iš anksto parinktu kaliniu, kurį aprengdavo moters drabužiais. Zelionkė taip aistringai išraitinėdavo tango su įvairiausiais išlenkimais, kad stipresni kaliniai, pagauti įkarščio, po „linksmavakarių“ kasdavosi po spygliuotomis tvoromis į izoliacinį moterų skyrių…
„Seklyčios“ ringe tokiais vakarais paprastai išsirikiuodavo įvairaus svorio ir pajėgumo boksininkai. Įsiganę ir pikti, jie kaudavosi karštai, kartais ir techniškai, kad net esesmanai plodavo, o Zelionkė, gniaužydamas kumščius, vilkiškai šaipydavosi. Vieną vakarą jis neiškentė, nusimovė marškinius ir stojo į ringą. Savo priešą puolė aklai, iškreiptu veidu, lyg užmušti norėdamas. Bet šį kartą jo priešininkas lenkas buvo labai prityręs boksininkas. Jis taip pradėjo daužyti Zelionkę, kad atėję į „linksmavakarį“ lenkai klykė net ašaras braukdami, isteriškai. Jaudinosi ir kiti, gniaužė kumščius ir, rodėsi, kartu su boksininku pliekė savo seniūną, jo vilkišką snukį kūlė… Triukšmas sujaudino net ir klaikenas: jie kaišiojo iš „miegamojo“ išsekusias varganas galvas, abejingai žvilgčiojo į besikaunančius, o paskui ramiai vėl grįždavo į savo gultus. Zelionkė pralaimėjo. Jis alsiai šnopuodamas, piktai ir akylai stebėjo savo priešą, neseniai atvežtą iš laisvės, – su juo dar atsiskaitysiąs!“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 362–363).
Žmonės,
26
mit gesunden Nerven haben nicht viel Grund zu klagen. Natürlich, allgemeine
kurių nervai sveiki, turi mažai priežasčių skųstis. Žinoma, bendri
27
Bestimmungen sind gültig überall, u. ein Häftling ist Häftling. Ich arbeite immer frei-
nuostatai galioja visur, ir kalinys yra kalinys. Aš vis dar savo no-
28
willig in alten Stellung, da brauche ich nicht zu sprechen, meine Arbeit verlangt
ru dirbu senojoj vietoj, ten man nereikia kalbėti, mano darbas reikalauja
29
nicht
ne
meine meiner
c
Critical note: meine[r] ] a c fl -e, p c fl -er, ins r
meiner
mano
wissentschaftliche wissentschaftlichen
c
Critical note: wissenschaftliche[n] ] vid ex err nt pro n, a c fl -e, p c fl -en, ins n
wissentschaftlichen
wissenschaftlichen
mokslinių
Kenntnisse Kenntnissen
c
Critical note: Kenntnisse[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
Kenntnissen
žinių
u. meiner
ir
dichterische dichterischen
c
Critical note: dichterische[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
dichterischen
poetinių
Begabung, – bei der
sugebėjimų,
n
Note: Lageryje Balys Sruoga dirbo Traugott Mayer vadovaujamos lagerio raštinės raportų skyriaus raštininku: „Dirbti reikėjo viskas savarankiškai. Kur, būdavo, kokį SS feldfebelį paskirsiu į dežuravimą, kurį – atostogų paleisiu, – jis [raporto dalies vadas Arno Chemnitz] visuomet patvirtina mano planą ir potvarkius. Tokiu būdu aš ir galėjau tvarkyti SS feldfebelių darbą, – tų pačių feldfebelių, kurie kiekvieną momentą galėjo mane nudobti ar pakarti“ (Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 177).
Balys Sruoga skyrė daug laiko techniniam darbui: „Jis daug rūkydavo ir rašydavo. Be kitų darbų, turėdavo parengti savaitinius budėjimo grafikus apie dešimčiai SS puskarininkių – sargybos viršininkui, lagerio virtuvės priežiūros viršininkui ir kt. Norėdamas visus patenkinti, ilgai sėdėdavo prie šio grafiko“ („[Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Chemnitzas pasitikėjo Baliu Sruoga: „Iš visų inteligentų lageryje jisai pasitikėjo tiktai dviem lenkais, raštinėje dirbusiais, ir – deja, deja! – manimi, – taip bent pats ne kartą buvo pasakęs! Kodėl jis taip manė, sunku pasakyti. Nebent todėl, kad ir aš, kaip jis, visuomet tylėdavau, – jis ir mane turbūt niauriu banditu laikė…“ (Idem., in: Ibid., p. 182).
30
Arbeit ich lebe in meinen Gedanken – für Euch. An Studerus
dirbdamas gyvenu mintimis apie Jus. Studerui
n
Note: Gottlieb Studerus (1899–1972), šveicarų kalbininkas, germanistas, buvęs VU HMF vokiečių kalbos dėstytojas, nuo 1940 m. rudens gyveno Šveicarijoje. Balys Sruoga negalėjo jam parašyti laiško, nes būtų praradęs galimybę parašyti vieną laišką žmonai.
werde ich nicht
p
Physical note: [1r] //
werde ich nicht

Facsimile Image Placeholder

31
schreiben – ich will immer Dir schreiben. Deine Briefe sind mir wie ein grosser
nerašysiu – aš visada noriu rašyti Tau. Tavo laiškai man didelė
32
Feiertag, – sie geben mir Kraft für die ganze Woche. Danke Dir, danke!
šventė – jie suteikia jėgų visai savaitei. Ačiū Tau, ačiū!
33
Schicke mir meine Brille (stärkere Berahmung). Wenn kannst Du, etwas Tabak,
Atsiųsk mano akinius (tvirtesniais rėmeliais). Jei gali, truputį tabako,
34
deiner Kaffeemischung u.
savo kavos mišinio ir
Ol.
c
Critical note: Ol. ] contr, vid Ol[ivenöl]
Ol.
Trei devineri
c
Critical note: „Trei devyneri“ ] vid ex err Trei devineri
Trei devineri
Trei devyneri
„Trejos devynerios“
(gegen Erkältung). Gut, dass du so
(nuo peršalimo). Gerai, kad Tu taip
35
die Wohnung eingerichtet
hat,
c
Critical note: ha[s]t ] vid ex err om s
hat,
hast,
įrengei butą,
ich fühle mich, ob noch gestern zu Hause
aš jaučiuosi, lyg dar vakar namie
36
gewesen bin, – so nah fühle ich Euch. Schreibe mir mehr über Eures Leben,
buvęs, – taip arti aš Jus jaučiu. Parašyk man daugiau apie savo gyvenimą,
37
über Bekannten. Küsse u. grüsse Dalia. Für Dich, Vanduk, habe ich keine
apie pažįstamus. Pabučiuok ir pasveikink Dalią. Vanduk, aš nerandu
38
Worte, du lebst in meiner Seele, damit bin
žodžių Tau, Tu gyveni mano sieloje, todėl
is ich
c
Critical note: ich ] cor ch pro s
ich
lebendig u. im Geiste Kräftig.
gyvas ir stiprus dvasia.
39
Danke Dir, tausendmal
Ačiū Tau, labai
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
Sei gesegnet,
Būk palaiminta,
Wanduk!
c
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
Wanduk!
Vanduk!
Vanduk!
40
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
Bal
41
P. S. Grüsse Marija
P. S. Perduok linkėjimus Marijai
n
Note: Marija Krasauskaitė (1902–1981), istorikė, Vandos Sruogienės bičiulė. 1941–1944 m. dirbo Švietimo valdyboje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Miunchene. Išliko trys jai adresuoti Balio Sruogos laiškai, rašyti 1944 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. iš Štuthofo lagerio (LLTI BR, f. 53, b. 1302).
u. andere
ir kitiems
Bekonnte,
c
Critical note: Bekannte ] vid ex err o pro a
Bekonnte,
Bekannte,
pažįstamiems,
vergesse Emilija
ir Emilijos
n
Note: Emilija Viežbickaitė (g. 1900 m.), Sruogų šeimos pagalbininkė, 1940–1945 m. gyveno Vilniuje, Tauro g. 10 namo 3 bute.
auch nicht
nepamiršk
42
zu begrüssen.
pasveikinti.
43
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
Ba
44
P. S. Unser Arzt
P. S. Mūsų gydytojas
n
Note: Antanas Starkus (1901–1975), Štuthofo lagerio gydytojas. Jis rūpinosi nusilpusia Balio Sruogos širdimi, stiprino ją kofeino ampulėmis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 143).
ist für meine Gesundheit sehr sorgfältig –
labai rūpinasi mano sveikata –
45
er hilft mir gern.
jis man mielai padeda.
46
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
p
Physical note: [1v] //
Ba

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
_______
f
Exp.
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number 5
Critical note: v. ] contr, v[on]
a1
Line number 6
Critical note: u. ] contr, u[nd]
a4
Line number 6
Note: Pastebimas ypatingas Balio Sruogos gebėjimas įsijausti į situaciją, apie ją intensyviai mąstant – „labai aiškiai“, „kaip tikrovėje“, „taip realiai“ įsivaizduojant kiekvieną žmonos ir dukters veiksmą, judesį namuose: „matysiu, ką Jūs darote, kaip Jūs sėdit, ką kalbat“ (1943-12-12). Po kelių dienų Balys Sruoga rašė apie susitikimą mintimis: „Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad mes abu tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!“ (1944-01-16). Vanda Sruogienė liudijo: „Kad mudu abu su vyru visad buvom geri „mediumai“ – aš gal tik daug vėliau supratau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-10-03, in: LLTIB RS, f. 94, b. 347). Balio Sruogos bičiuliai, lageryje dalyvavę spiritistiniuose seansuose, kurie rengti siekiant sužinoti savo ateitį, taip pat pabrėžė, kad jis, pats to nejausdamas, buvo „[t]inkamiaus[ias] medium[as]“, kuris „tur[ėjo] daugiau magnetinės jėgos“ ir kuris „nerviškai išgyveno seansus, jų metu labai pavargdamas“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 319). Susisiekimo per nuotolį mintimis ir vaizduote fenomenas ypač intensyviai išgyventas švenčių metu – Kūčių vakarą, per Kalėdas, Naujuosius metus, Velykas, Sekmines, žmonos vardines, Dalios ir savo gimtadienį. Jausmai reikšti palaiminimu, bučiniais, pri(si)glaudimu – išgirstant „gerųjų dvasių“ širdies plakimą.
a1
Line number 7
Critical note: A. ] contr, A[m]
a1
Line number 7
Critical note: längere ] vid ex err L pro min
a1
Line number 7
Critical note: Weihnacht[s]sendung ] vid ex err om pri s
a4
Line number 8
Note: Gruodžio 8 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–5“ („61. 1 kg. duonos, 1/4 žąsies pašteto, 1/4 klg. medaus, 50 gr. dešros, [dantų pastos] „Skut[al]“, muil[as], kavos truputis, 50 gr. tabokos, 2 obuoliai mūsų, 2 dėž[utės] papirosų“); gruodžio 8 d. Dalia Sruogaitė išsiuntė 2 [klg.] siuntinį, kuris „gautas I–4“ („62. 500 gr. medauninko, 200 gr. sviesto, 200 gr. cukraus, kava, 6 obuoliai“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
a4
Line number 9
Note: Vanda Sruogienė nurodė, kad Jonas Starkus (1917–1948), karininkas, kalvystės meistras, nuo 1944 m. partizanas, parėmė Balį Sruogą lageryje: „[63.] Iš Starkaus Akmenėje sviestas, gautas I–8“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS). Kitame laiške Balys Sruoga prašė žmonos padėkoti jį tebeprisimenantiems draugams – „šiems geriems žmonėms“, kurie, siųsdami į lagerį paketėlius su maistu, dalijosi tuo, ką patys turėjo geriausio.
a1
Line number 9
Critical note: schi[c]kst ] vid ex err om c
a1
Line number 12
Critical note: könnte ] cor ö pro vid a
a1
Line number 13
Critical note: habe[n] ] vid ex err r pro n
a4
Line number 15
Note: Balys Sruoga greičiausiai remiasi lageryje vykusių spiritistinių seansų rezultatais: kartą vakare sukant lėkštę iškviesta dvasia pranašavo, kad 1944 m. sausio 23 d. vokiečiai pasitrauks iš Lietuvos. Šią žinią „patvirtino“ ir iškviestos Kęstučio, Vytauto, Smetonos dvasios, kurios „tėvynės išlaisvinimu turėjo itin domėtis“. Jos numatė, kad pirmąją vyriausybę sudarys keli Štuthofe uždaryti garbės kaliniai, Lietuvos kariuomenės vadas bus pulkininkas Juozas Narakas, švietimo ministras – Balys Sruoga, o pirmasis prezidentas – prof. Vladas Jurgutis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 318). Tokios žinios stipriai paveikė net didžiausius spiritistinių seansų skeptikus: „Miegamajame, kuriame jau beveik visi gulėjo, šios žinios sukėlė didelę sensaciją. Vadinas, vis dėlto grįšime namo, ir mūsiškiai dar turės atlikti didelius uždavinius“ (Idem, in: Ibid., p. 318).
a4
Line number 17
Note: Žiema lageryje buvo šiltesnė už praėjusią, bet kaliniams ji vis tiek nebuvo palanki ir patogi: „Žiemos dienos slinko lėtai, nors jos buvo ir trumpos. Pusnys, šaltis ir palaidiniai ėjo pakaitomis. Medinių barakų sandarumas buvo menkas, pro grindų plyšius veržėsi šalto oro srovės ir negailestingai stingdė mūsų kojas. Viduje pakenčiamai buvo šilta tik tol, kol kūrenosi krosnis. Kuro davė mažai, todėl jį reikėjo organizuoti. Tai padaryti nebuvo sunku, tik reikėjo turėti tabako. Tada galėjai gauti daugiau anglies ir „nematant“ parsigabenti skaldytų kelmų, kurių čia buvo ištisi kūgiai“ (A. Gervydas [Antanas Kučinskas], Už spygliuotų vielų, Chicago: „Draugo“ spaustuvė, 1950, p. 134).
a1
Line number 19
Critical note: stürmischen ] vid ex err S pro min
a1
Line number 25
Critical note: bemüht ] p vid ex err om sich
a4
Line number 25
Note: Lageryje pas prominentus šeštadienio vakarais ar sekmadieniais vykdavo klasikinės muzikos koncertai, be kitų, buvo grojami ir Mozarto, Beethoveno kūriniai. Muzika kaliniams leido užsimiršti – „nuskriaustajam ir pažemintajam žmogui neš[ė] mažą džiaugsmą“ (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 279), „padėjo išsivaduoti iš vienišumo“ (Idem, in: Ibid., p. 288). „Kalinio noras išsivaduoti buvo pats stipriausias, gal net aistringiausias. Ilgiau pagyvenus, pasidarė nebesvarbu, kuo save vaduoji, kad tik nejaustum išorinių varžtų. Kalinys susigalvodavo įvairių „menų“, kartais labai negirtinų, jais sotindavo savo vaizduotę ir tarėsi laimėjęs – bent akimirksnį, valandą, vakarą“ (Idem, in: Ibid., p. 288).
„Barakuose turėjo būti ne tik švaru, gražu, bet ir linksma, todėl blokiniai pradėjo ruošti „linksmavakarius“, į kuriuos užsukdavo ir esesmanai su savo esesmanėmis“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 334). Blokinių rengiamuose „linksmavakariuose“ skambėjo ir populiaroji muzika, maršai, lydimi šokių intarpų, vyko pramoginiai renginiai – bokso rungtynės, rusų ir lenkų meno trupių pasirodymai (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 278–284).
„Linksmavakarių“ atmosfera dažnai buvo slogi: „Zelionkė, tapęs pirmuoju seniūnu, lagerį valdė dvilypai – žiauriai ir linksmai. Šis dvilypumas 1944 metams buvo vis labiau matomas. Lagerio vadovybė, norėdama palengvinti kalinių gyvenimą, draudė žudymą kuolais, korė žmones tik Berlyno įsakymu, leido melstis ir giedoti, kvietė į blokų „linksmavakarius“ ir kt. Vis dėlto kalinius, kaip ir anksčiau, marino badu, mušė ir kankino darbovietėse, vis dažniau šaudė ir korė bėglius, partizanus bei Varšuvos sukilėlius, masiškai naikino žydus. Zelionkė, vykdydamas esesmanų politinės programos pirmąją dalį, atseit norėdamas kalinius „pralinksminti“, pirmiausia išugdė lagerio orkestrą. Jame dabar buvo apie pusšimtis muzikantų, apvalkstytų blizgančiom juodom striukėm. Kiauras dienas jie nieko daugiau neveikia, tik kirkina savo instrumentus, lavinasi, o paskui koncertuoja lauke ir barakuose (beje, sugeba įmanomai atlikti ir sudėtingiausius muzikos kūrinius). Zelionkei to maža – ėmė globoti rusų belaisvių chorą. Anksčiau šie dainininkai, kaip jie patys pasakojo, buvo tampomi iš vieno lagerio į kitą, kur turėjo „linksminti“ rusų karo belaisvius. Dabar, kai juos atvežė čia ir apgyvendino neribotam laikui, Zelionkė, galvodamas apie laisvę, labai juos „pamilo“ – kviesdavosi net į „linksmavakarius“, į kuriuos ateidavo ir esesmanai su esesmanėmis. Šiuos svečius ir vyresniuosius linksmino vikrūs juokdariai krėsdami įvairius pokštus su kortomis, narstomais žiedais, virvutėmis; kampe, prie sukarstytų lovatiesių, pasirodydavo lėlių teatro direktorius ir demonstruodavo nešvankios meilės komedijas – esesmanai juokdavosi iki nuosilpio! Toks svečių nusiteikimas pažadindavo ir asmeninę pirmojo seniūno kūrybą, ir tada Zelionkė pradėdavo šokti su iš anksto parinktu kaliniu, kurį aprengdavo moters drabužiais. Zelionkė taip aistringai išraitinėdavo tango su įvairiausiais išlenkimais, kad stipresni kaliniai, pagauti įkarščio, po „linksmavakarių“ kasdavosi po spygliuotomis tvoromis į izoliacinį moterų skyrių…
„Seklyčios“ ringe tokiais vakarais paprastai išsirikiuodavo įvairaus svorio ir pajėgumo boksininkai. Įsiganę ir pikti, jie kaudavosi karštai, kartais ir techniškai, kad net esesmanai plodavo, o Zelionkė, gniaužydamas kumščius, vilkiškai šaipydavosi. Vieną vakarą jis neiškentė, nusimovė marškinius ir stojo į ringą. Savo priešą puolė aklai, iškreiptu veidu, lyg užmušti norėdamas. Bet šį kartą jo priešininkas lenkas buvo labai prityręs boksininkas. Jis taip pradėjo daužyti Zelionkę, kad atėję į „linksmavakarį“ lenkai klykė net ašaras braukdami, isteriškai. Jaudinosi ir kiti, gniaužė kumščius ir, rodėsi, kartu su boksininku pliekė savo seniūną, jo vilkišką snukį kūlė… Triukšmas sujaudino net ir klaikenas: jie kaišiojo iš „miegamojo“ išsekusias varganas galvas, abejingai žvilgčiojo į besikaunančius, o paskui ramiai vėl grįždavo į savo gultus. Zelionkė pralaimėjo. Jis alsiai šnopuodamas, piktai ir akylai stebėjo savo priešą, neseniai atvežtą iš laisvės, – su juo dar atsiskaitysiąs!“ (Leonas Puskunigis, „Štuthofo žardienos“, in: Pragaro vartai – Štuthofas, sudarė Alisa Rupšienė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p. 362–363).
a1
Line number 29
Critical note: meine[r] ] a c fl -e, p c fl -er, ins r
a1
Line number 29
Critical note: wissenschaftliche[n] ] vid ex err nt pro n, a c fl -e, p c fl -en, ins n
a1
Line number 29
Critical note: Kenntnisse[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
a1
Line number 29
Critical note: dichterische[n] ] a c fl -e, p c fl -en, ins n
a4
Line number 29
Note: Lageryje Balys Sruoga dirbo Traugott Mayer vadovaujamos lagerio raštinės raportų skyriaus raštininku: „Dirbti reikėjo viskas savarankiškai. Kur, būdavo, kokį SS feldfebelį paskirsiu į dežuravimą, kurį – atostogų paleisiu, – jis [raporto dalies vadas Arno Chemnitz] visuomet patvirtina mano planą ir potvarkius. Tokiu būdu aš ir galėjau tvarkyti SS feldfebelių darbą, – tų pačių feldfebelių, kurie kiekvieną momentą galėjo mane nudobti ar pakarti“ (Balys Sruoga, Dievų miškas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, Nr. 3), redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 177).
Balys Sruoga skyrė daug laiko techniniam darbui: „Jis daug rūkydavo ir rašydavo. Be kitų darbų, turėdavo parengti savaitinius budėjimo grafikus apie dešimčiai SS puskarininkių – sargybos viršininkui, lagerio virtuvės priežiūros viršininkui ir kt. Norėdamas visus patenkinti, ilgai sėdėdavo prie šio grafiko“ („[Augustin Sikorski atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 341).
Chemnitzas pasitikėjo Baliu Sruoga: „Iš visų inteligentų lageryje jisai pasitikėjo tiktai dviem lenkais, raštinėje dirbusiais, ir – deja, deja! – manimi, – taip bent pats ne kartą buvo pasakęs! Kodėl jis taip manė, sunku pasakyti. Nebent todėl, kad ir aš, kaip jis, visuomet tylėdavau, – jis ir mane turbūt niauriu banditu laikė…“ (Idem., in: Ibid., p. 182).
a4
Line number 30
Note: Gottlieb Studerus (1899–1972), šveicarų kalbininkas, germanistas, buvęs VU HMF vokiečių kalbos dėstytojas, nuo 1940 m. rudens gyveno Šveicarijoje. Balys Sruoga negalėjo jam parašyti laiško, nes būtų praradęs galimybę parašyti vieną laišką žmonai.
a1
Line number 30
Physical note: [1r] //
a1
Line number 34
Critical note: Ol. ] contr, vid Ol[ivenöl]
a1
Line number 34
Critical note: „Trei devyneri“ ] vid ex err Trei devineri
a1
Line number 35
Critical note: ha[s]t ] vid ex err om s
a1
Line number 38
Critical note: ich ] cor ch pro s
a1
Line number 39
Critical note: danke ] cor d pro cap
a1
Line number 39
Critical note: Vanduk ] vid ex err W pro V
a1
Line number 40
Critical note: Bal ] sign
a4
Line number 41
Note: Marija Krasauskaitė (1902–1981), istorikė, Vandos Sruogienės bičiulė. 1941–1944 m. dirbo Švietimo valdyboje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Miunchene. Išliko trys jai adresuoti Balio Sruogos laiškai, rašyti 1944 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. iš Štuthofo lagerio (LLTI BR, f. 53, b. 1302).
a1
Line number 41
Critical note: Bekannte ] vid ex err o pro a
a4
Line number 41
Note: Emilija Viežbickaitė (g. 1900 m.), Sruogų šeimos pagalbininkė, 1940–1945 m. gyveno Vilniuje, Tauro g. 10 namo 3 bute.
a1
Line number 43
Critical note: Ba ] sign
a4
Line number 44
Note: Antanas Starkus (1901–1975), Štuthofo lagerio gydytojas. Jis rūpinosi nusilpusia Balio Sruogos širdimi, stiprino ją kofeino ampulėmis (Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys Dievų miške, Putnam: Immaculata, 1951, p. 143).
a1
Line number 46
Critical note: Ba ] sign
a1
Line number 46
Physical note: [1v] //
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
a1
Line number h
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1944_01_09_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1944_01_09_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1944_01_09_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1944_01_09_vs_2v.jpgX (Close panel)
image