Vandai Sruogienei, 1944-01-16

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1944-01-16

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 29. Laiškas. Rašyta 27,8 × 22,0 cm formato, gelstelėjusio, atplėšto pailgais langeliais popieriaus su vandenženkliu (santrumpa MLP, užrašas PAPIER A LETTRES / MIRKOW) lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „29“. 1v vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1944-01-18. Data ir prierašas už spaudo ribų kita ranka pieštuku: „B“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Aplankstyta. Be voko. Voką (nr. 29) žr. in: BLKMČ BS. Lietuviškas ir vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Lietuva – Ostlandas“]; voko antroje pusėje – prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp [Expéditeur / Siuntėjas].: Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh / prie Danzigo / Blokas XI]“. Abiejose voko pusėse (2r–v) Balio Sruogos ranka apskritime pažyma „5c“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: [19]44-01-18. Vokas numeruotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „29“. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 407, l. 1r, 2r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 407, l. 73–75 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 28, l. 30 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 407, l. 65–67 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 132–133. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1944-01-16: Genetinis
  • Witness a2: 1944-01-16: Diplomatinis
  • Witness a3: 1944-01-16: Redaguotas
  • Witness a4: 1944-01-16: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-16, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1944_01_16_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 16 Januar 1943 1944
Stutthof, d. 16 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 16 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
16
Januar
1943 1944
c
Critical note: 1944 ] cor pro 1943, cor sec cf 4 pro 3
1944
1944 [m.] sausio 16 d.
5
Vanduk
Vanduk,
mano miela!
Es ist wirklich für mich ein Wunder: heu-
Man tai tikras stebuklas: šian-
6
te habe ich von Dir 2 Briefe
dien gavau nuo Tavęs 2 laiškus
(v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
I–1
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
I–4) erhalten, – ich bin so glücklich! Ich habe wieder
(I–4), – aš toks laimingas! Aš vėl
7
Lebenssaft bekommen, ich bin wieder… na, ja! Besonders freue ich mich darauf, dass
įgijau stiprybės, aš vėl esu… na, taip! Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad
8
wir
mes
gen beide
c
Critical note: beide ] cor pro gen
beide
abu
genau in derselben Zeit dieselben Gedanken u. Gefühlen haben!
tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
I–15
9
habe ich
''Varpai''
Varpai
offiziell zugeschickt bekommen, – da sind die braven Leute, – be-
oficialiai gavau „Varpus“
n
Note: Varpai – lietuvių literatūros almanachas, 1943–1944 m. leistas Šiauliuose, jį redagavo buvęs Balio Sruogos rusų kalbos ir literatūros studentas, Teatro seminaro dalyvis Kazys Jankauskas. Šiaulių meno ir mokslo centre išėjo du žurnalo numeriai. Leidinys vengė pronacinės propagandos. Žurnalas išspausdino Jono Aisčio, Jurgio Baltrušaičio, Kazio Bradūno, Bernardo Brazdžionio, Antano Gustaičio, Kazio Jankausko, Viktoro Katiliaus, Fausto Kiršos, Vinco Krėvės, Vinco Mykolaičio-Putino, Antano Miškinio, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Antano Vienuolio, Stepo Zobarsko kūrinių, straipsnių, vertimų, dailės kūrinių reprodukcijų (plačiau žr. https://www.vle.lt/straipsnis/varpai-1).
, – yra drąsių žmonių, – pa-
10
danke dafür den guten
dėkok už tai geram
Kollege
Kollegen
draugui
Doktor in Šiauliai. Wegen der
gydytojui iš Šiaulių.
n
Note: Nepavyko išsiaiškinti, kas Baliui Sruogai į lagerį atsiuntė žurnalą Varpai (šis siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše). Gali būti, kad žurnalas į lagerį pateko per Šiaulių ligoninės gydytoją Domą Jasaitį, kuris 1943 m. buvo žurnalo talkininkas (almanacho Varpai mokslo dalyje išspausdinti keli jo straipsniai, žr. Domas Jasaitis, „Dėmėtosios šiltinės epidemija Šiauliuose (1941–1942 m.)“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 249–256; Domas Jasaitis, „Pranas Dielininkaitis“, in: Ibid., p. 309–312). Domas Jasaitis buvo almanacho Varpai „moralinis mecenatas“, „kuris daugiau negu bet kas kitas pasidarbavo, išrūpindamas šiam almanachui leidimą, visokiais būdais ir visados redakcijai padėdamas“ (žr. „Redakcijos žodis“, in: Ibid., p. 326).
Pirmajame literatūros almanacho numeryje išspausdinta Balio Sruogos istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ pabaiga (žr. Balys Sruoga „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, redaktorius Kazys Jankauskas, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 12–21). Balys Sruoga dramoje rašė apie didžiojo Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos pastangas stiprinti Lietuvos valstybę, kovojant prieš užsienio ir vidaus priešus. Lietuvos hitlerinės okupacijos metu „be autoriaus žinios, draugų iniciatyva“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 322) išspausdinta Balio Sruogos drama „Kazimieras Sapiega“ įgavo rezistencinį pobūdį. Neatsitiktinai rašytojas užsiminė, kad spausdinti almanache šios dramos fragmentą 1943 m. – „drąsių žmonių“ pasirinkimas.
Dramoje Kazimieras Sapiega kalbėjo apie žmogaus trapumą, laikinumą: „Žmogus kaip žvakė. / Degi, liepsnoji… Šildai ir švieti. / Nepajunti, kaip jau tavęs nebėr, / Nuodėguliukai knato kažkokie / Ir kvapas vaško“ (žr. Balys Sruoga, „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 15); apibūdino tremtinio savijautą: „Aš – elgeta benamis. Be tėvynės, / Kaip varpa, pamesta ant viešo kelio. / Jai vis tiek pat: sumins dumblan pravėžų, / Vėjelis glostys, viesulas susuks / Ar rytmečio rasoj paskęs sudulus…“ (Idem, in: Ibid., p. 16).
Karvedžio Kazimiero Sapiegos žodžiuose įamžintos tėvynės kančios: „Aš, žilas senis, / Per visą amžių kovose kapotas, / Lenkiuos prieš jus [žmones] lig žemės ir drebu, / Kad nesuspėsiu visko pasakyti, / Ką man širdin tėvynė, alpdama / Golgotos kančiose, priaimanavo…“ (Idem, in: Ibid., p. 16); „Kaip debesis gyvenimas nuščiuvo. / Senatvėj praskleidžiau tuščias putas. / O, Viešpatie! Atleisk žlibumą mano! / O, nukankintoji tauta manoji, / Rūpintojėlių raudanti giria, / Priimk paklydusį nevertą sūnų, – Leisk ašarom išverkti kruvinom / Prie tavo kojų visą žemės skausmą…“ (p. 17); „Išalkus giltinė dantim kalena. / Kaip motinėlė miršta Lietuva, / Užtrokšdama skausmuos. Dar gyvos kančios, / O jau į šermenis šakalai renkas…“ (Idem, in: Ibid., p. 19).
Pjesė skatino neprarasti vilties dėl tėvynės laisvės: „Ne, ne! Bajorų mirė Lietuva. / Ne mūsų! Ji, žiemos iškentus šaltį, / Dainuojančiu pavasariu suūš. / Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, / Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia, / Kad jos aidais dundės Uralo girios, / Karpatų skiauterys ir Elbos šlaitai. / Į Lietuvą žiemojančią einu. / Rūpintojėlių kryžkelėj sustosiu, / Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, / Kad speiguose po stora miline / Neliautų plakus Lietuvos širdis…“ (Idem, in: Ibid., p. 20).
Balio Sruogos dramos „Kazimieras Sapiega“ fragmento spaudinį-korektūrą, taisytą žurnalo redaktoriaus Kazio Jankausko, žr. in: LMAVB RS, f. 29, b. 476, p. 1–2; 5–6; 9–10; 14–16.
Iš 1944-01-31 laiško matyti, kad Balys Sruoga siūlė toliau almanache Varpai spausdinti I veiksmą iš istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ arba dramos „Apyaušrio Dalia“ III veiksmą, žurnalo redaktorius pasirinko paskutinį rašytojo pasiūlytą variantą.
Wegen
Dėl
der ''Kūryba''
der Kūryba
žurnalo „Kūryba“
n
Note: Balys Sruoga nesutiko bendradarbiauti žurnale Kūryba – jautė, kad dėl nepalankių lagerio sąlygų negalės susikaupti ir atsakingai dirbti, o ypač skaityti ir taisyti anksčiau parašytų kūrinių korektūros lankų. Žinodamas, kad negalės padaryti darbo iki galo, nesutiko publikuoti savo kūrinių. Tačiau Balys Sruoga žurnalo redaktoriams Stasiui Leskaičiui ir Juozui Keliuočiui leido rašyti straipsnį apie jo kūrybą, straipsnyje pateikti kūrybos citatų (plačiau žr. 1943-10-31 ir 1943-11-07 Balio Sruogos laiškus).
ich meine
aš manau
11
dasselbe, wie Du. A. 10–I bekam ich 2 Päckchen: 1) von Dziutek etwa 1/2 klgr.
taip pat, kaip ir Tu. I–10 gavau 2 siuntinėlius: 1) nuo Dziuteko
n
Note: Vladimiras Zubovas [(1887-1959), agronomas] (Vandos Sruogienės pastaba).
apie 1/2 klg.
zucker,
Zucker
cukraus
und 2)
c
Critical note: und ] p s l ins cf 2)
und 2)
ir 2)
von
nuo
12
Liutikienė (Bubiai) – leider, nur die Schachtel, ohne
Liutikienės (Bubiai)
n
Note: Elena Zubovaitė-Liutikienė (1903-1977), gamtininkė, Česlovo Liutiko žmona. Siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše.
– gaila, tik dėžutę be
i den
c
Critical note: den ] cor pro i
den
Inhalt, – da war der Richtige,
turinio, – atsirado, kas
13
der hat unterwegs den Inhalt geklaut! Benachritig u. bedanke diesen guten Leute
pakeliui pavogė! Pranešk ir padėkok šiems geriems žmonėms
14
(von J. Starkus aus Akmenė habe ich 2 Tage früher etwas Butter erhalten). Gestern, I–15
(nuo J. Starkaus iš Akmenės prieš 2 dienas gavau truputį sviesto).
n
Note: Jono Starkaus siuntinys su sviestu minėtas 1944-01-09 Balio Sruogos laiške.
Vakar, I–15,
15
habe ich von Dir 3
gavau nuo Tavęs 3
Packchen erhalten, –
Päckchen erhalten, –
siuntinėlius, –
leider, nicht numeriert: 1) ganz Brot, 2)
gaila, nenumeruotus: 1) visa duona, 2)
Mit
mit
su
16
2 Äpfel – leider,
2 obuoliais – gaila,
d.
c
Critical note: d. ] contr, d[er]
d.
Honig war zerdrückt, 3)
medus buvo sumaigytas, 3)
Mit
mit
su
Papirosen u. Fett. Danke,
papirosais ir taukais.
n
Note: Gruodžio 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („65. 2 obuoliai, lašinių 1/2 klg., 4 dėž[utės] papirosų, cukraus 350 gr., kava“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 klg. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („66. 2 klg. duonos“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 500 gr. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („67. Tirpytų lašiniukų 400 gr., 4 dėž[utės] papirosų, kavos“); sausio 3 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 kl[g]. siuntinį, kuris „gautas I–17“ („69. Duonos 1 1/2 [klg.], lašinių 500 gr. (iš Doros), kavos, papirosų 6 dėžutės, medaus 250 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Ačiū,
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
17
Seife u. Zahnpasta habe ich genug. Ich verliere nicht die Hoffnung, dass im
Muilo ir dantų pastos turiu pakankamai. Aš neprarandu vilties, kad
18
i März
c
Critical note: März ] cor pro i, cor M pro i
März
kovo
werde ich zu
mėnesį būsiu
hause, –
Hause, –
namuose, –
schade, dass Onkel Mykolas so eine alte Tante geworden ist.
gaila, kad dėdė Mykolas
n
Note: Mykolas Biržiška [(1882–1962), visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Nuo 1939 m. VU dėstytojas, 1940–1944 m. rektorius] (Vandos Sruogienės pastaba).
tapo tokia sena teta.
19
Für meine Hoffnung, natürlich, habe ich keine
Mano viltys, žinoma, neturi jokio
Logische
logische
loginio
u.
ir
Faktische
faktische
faktinio
Gründe, –
pagrindo, –
heute
c
Critical note: heute ] ill heu
heute
šiandien
20
habe ich nur die Ahnung, – um desto mehr glaube ich an sie. Ich weiss genau, welche
aš tik nujaučiu, – tad tuo labiau jomis tikiu. Aš tiksliai žinau, ką
21
Erlebnisse hast
du Du
c
Critical note: Du ] cor pro du, cor D pro min
Du
Tu išgyveni
in diesen Zeiten, –
šiais laikais, –
ich es
c
Critical note: es ] a ras ich
es
tut mir weh, dass ich Dir nichts
man labai gaila, kad Tau negaliu
22
helfen kann, – nicht nur mit dem Tat, sogar mit dem Rat. Deine Entscheidungen
padėti, – ne tik darbais, net patarimu. Tavo sprendimai
23
werden auch meine, – denken u. jetzt wir doch zusammen. In unserem Lager
bus ir mano, – juk ir dabar mes kartu galvojam. Mūsų lageryje
24
seit meiner Ankunft (26-III-43) ist viel-viel verändert – zum bestem u. im
nuo mano atvykimo (1943-03-26) daug daug kas pasikeitė į gerąją
s bestem
c
Critical note: bestem ] cor pro s, cor b pro s
bestem
25
Sinne. Ich denke, dass von verschiedenen Haftorten die unsere – ist die beste Art.
pusę. Manau, kad iš įvairių įkalinimo vietų mūsiškė yra geriausia.
26
Gegen die Lagerführung habe ich nichts zu klagen, – sie ist humanisch u. ver-
Negaliu skųstis lagerio vadovybe, – ji man humaniška ir sup-
27
ständnissvoll zu mir.
ständnisvoll zu mir.
ratinga.
Nur unterdrückt mich ständig das Bewusstsein, dass
Tik mane nuolat slegia suvokimas, kad
28
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u dass gibt es
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u. dass gibt es
esu nekaltai įkalintas visiškai neribotam laikui ir kad
29
kein Weg, kein Mittel die Wahrheit herzustellen. Durch die Verhaftung bin ich
nėra jokio būdo, jokių priemonių išaiškinti tiesą. Dėl arešto esu
30
ausgeschlossen aus dem
išstumtas iš
Lem Leben ,
c
Critical note: Leben ] cor pro Lem, cor b pro m
Leben,
gyvenimo,
aus der Tätigkeit – u. sehne ich mich so
veiklos – o aš taip pasiilgau
na◊ nach
c
Critical note: nach ] cor ch pro ill
p
Physical note: [1r] //
nach

Facsimile Image Placeholder

31
dichterische u.
kūrybinio ir
wissentschaftiiche wissentschaftliche
c
Critical note: wissenschaftliche ] cor l pro pri i
wissentschaftliche
wissenschaftliche
mokslinio
Tätigkeit! Es macht mir grosse Freude, wenn
darbo! Man labai malonu, kai
32
Du mir
Schreibst
schreibst
rašai man
über unseres Haus, Deine Leben, unsere Liebe Dalia. Ich lese
apie mūsų namus, savo gyvenimą, mūsų brangiąją Dalią. Aš skaitau
33
u. lese deine Briefe, höre das Geräusch des
ir skaitau Tavo laiškus, girdžiu
Sturmischen
stürmischen
audringos
Meers, – die
Meeres – die
jūros ošimą –
34
wunderbare Lieder, die das Meer singt mir
nuostabias dainas, kurias man dainuoja jūra, kai
vor! vor,
c
Critical note: vor, ] p ver cor interp , pro !
vor,
vor,
als ich deine Briefe
skaitau Tavo
35
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
c
Critical note: zu fürchten ] p ras al m phr, vid allen dämonischen Leuten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten [allen dämonischen Leuten]
laiškus! Išmokau nieko nebijoti ir visiems demoniškiems žmonėms
n
Note: „Keli žodžiai cenzūros išbraukti“ (Vandos Sruogienės pastaba). Lagerio cenzorių išbraukta frazė įrašyta laužtiniuose skliaustuose: „Ich habe gelernt nichts zu fürchten [u. allen dämonischen Leuten alles zu verzeihen]“ – „Išmokau nieko nebijoti [ir visiems demoniškiems žmonėms viską atleisti]“.
36
. Na, ja!
c
Critical note: Na, ja! ] a ras al m phr, vid alles zu verzeihen
. Na, ja!
[alles zu verzeihen]. Na, ja!
viską atleisti. Na, taip!
Gratuliere u. küsse unsere liebe Dalia, – ich bin
Pasveikink ir pabučiuok mūsų mielą Dalią, – aš
37
glücklich von
džiaugiuosi
Nachriten
Nachrichten
žiniomis
über Sie! Grüsse guten Nachbarn u. Bekannte,
apie Ją! Linkėjimai geriems kaimynams ir pažįstamiems,
38
Emilie vergesse auch nicht.
nepamiršk ir Emilijos.
39
Vanduk, wir werden doch leben! Zum
Vanduk, mes juk dar gyvensim!
Trotzt
Trotzt
trotz
Nepaisant
dem Schicksal!
likimo!
40
Liebe, gute Vanduk!
Brangus, geras Vanduk!
41
Dein
Tavo
Baliukas
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

f
Exp.:
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 16 Januar 1943 1944
Stutthof, d. 16 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 16 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
16
Januar
1943 1944
c
Critical note: 1944 ] cor pro 1943, cor sec cf 4 pro 3
1944
1944 [m.] sausio 16 d.
5
Vanduk
Vanduk,
mano miela!
Es ist wirklich für mich ein Wunder: heu-
Man tai tikras stebuklas: šian-
6
te habe ich von Dir 2 Briefe
dien gavau nuo Tavęs 2 laiškus
(v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
I–1
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
I–4) erhalten, – ich bin so glücklich! Ich habe wieder
(I–4), – aš toks laimingas! Aš vėl
7
Lebenssaft bekommen, ich bin wieder… na, ja! Besonders freue ich mich darauf, dass
įgijau stiprybės, aš vėl esu… na, taip! Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad
8
wir
mes
gen beide
c
Critical note: beide ] cor pro gen
beide
abu
genau in derselben Zeit dieselben Gedanken u. Gefühlen haben!
tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
I–15
9
habe ich
''Varpai''
Varpai
offiziell zugeschickt bekommen, – da sind die braven Leute, – be-
oficialiai gavau „Varpus“
n
Note: Varpai – lietuvių literatūros almanachas, 1943–1944 m. leistas Šiauliuose, jį redagavo buvęs Balio Sruogos rusų kalbos ir literatūros studentas, Teatro seminaro dalyvis Kazys Jankauskas. Šiaulių meno ir mokslo centre išėjo du žurnalo numeriai. Leidinys vengė pronacinės propagandos. Žurnalas išspausdino Jono Aisčio, Jurgio Baltrušaičio, Kazio Bradūno, Bernardo Brazdžionio, Antano Gustaičio, Kazio Jankausko, Viktoro Katiliaus, Fausto Kiršos, Vinco Krėvės, Vinco Mykolaičio-Putino, Antano Miškinio, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Antano Vienuolio, Stepo Zobarsko kūrinių, straipsnių, vertimų, dailės kūrinių reprodukcijų (plačiau žr. https://www.vle.lt/straipsnis/varpai-1).
, – yra drąsių žmonių, – pa-
10
danke dafür den guten
dėkok už tai geram
Kollege
Kollegen
draugui
Doktor in Šiauliai. Wegen der
gydytojui iš Šiaulių.
n
Note: Nepavyko išsiaiškinti, kas Baliui Sruogai į lagerį atsiuntė žurnalą Varpai (šis siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše). Gali būti, kad žurnalas į lagerį pateko per Šiaulių ligoninės gydytoją Domą Jasaitį, kuris 1943 m. buvo žurnalo talkininkas (almanacho Varpai mokslo dalyje išspausdinti keli jo straipsniai, žr. Domas Jasaitis, „Dėmėtosios šiltinės epidemija Šiauliuose (1941–1942 m.)“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 249–256; Domas Jasaitis, „Pranas Dielininkaitis“, in: Ibid., p. 309–312). Domas Jasaitis buvo almanacho Varpai „moralinis mecenatas“, „kuris daugiau negu bet kas kitas pasidarbavo, išrūpindamas šiam almanachui leidimą, visokiais būdais ir visados redakcijai padėdamas“ (žr. „Redakcijos žodis“, in: Ibid., p. 326).
Pirmajame literatūros almanacho numeryje išspausdinta Balio Sruogos istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ pabaiga (žr. Balys Sruoga „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, redaktorius Kazys Jankauskas, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 12–21). Balys Sruoga dramoje rašė apie didžiojo Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos pastangas stiprinti Lietuvos valstybę, kovojant prieš užsienio ir vidaus priešus. Lietuvos hitlerinės okupacijos metu „be autoriaus žinios, draugų iniciatyva“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 322) išspausdinta Balio Sruogos drama „Kazimieras Sapiega“ įgavo rezistencinį pobūdį. Neatsitiktinai rašytojas užsiminė, kad spausdinti almanache šios dramos fragmentą 1943 m. – „drąsių žmonių“ pasirinkimas.
Dramoje Kazimieras Sapiega kalbėjo apie žmogaus trapumą, laikinumą: „Žmogus kaip žvakė. / Degi, liepsnoji… Šildai ir švieti. / Nepajunti, kaip jau tavęs nebėr, / Nuodėguliukai knato kažkokie / Ir kvapas vaško“ (žr. Balys Sruoga, „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 15); apibūdino tremtinio savijautą: „Aš – elgeta benamis. Be tėvynės, / Kaip varpa, pamesta ant viešo kelio. / Jai vis tiek pat: sumins dumblan pravėžų, / Vėjelis glostys, viesulas susuks / Ar rytmečio rasoj paskęs sudulus…“ (Idem, in: Ibid., p. 16).
Karvedžio Kazimiero Sapiegos žodžiuose įamžintos tėvynės kančios: „Aš, žilas senis, / Per visą amžių kovose kapotas, / Lenkiuos prieš jus [žmones] lig žemės ir drebu, / Kad nesuspėsiu visko pasakyti, / Ką man širdin tėvynė, alpdama / Golgotos kančiose, priaimanavo…“ (Idem, in: Ibid., p. 16); „Kaip debesis gyvenimas nuščiuvo. / Senatvėj praskleidžiau tuščias putas. / O, Viešpatie! Atleisk žlibumą mano! / O, nukankintoji tauta manoji, / Rūpintojėlių raudanti giria, / Priimk paklydusį nevertą sūnų, – Leisk ašarom išverkti kruvinom / Prie tavo kojų visą žemės skausmą…“ (p. 17); „Išalkus giltinė dantim kalena. / Kaip motinėlė miršta Lietuva, / Užtrokšdama skausmuos. Dar gyvos kančios, / O jau į šermenis šakalai renkas…“ (Idem, in: Ibid., p. 19).
Pjesė skatino neprarasti vilties dėl tėvynės laisvės: „Ne, ne! Bajorų mirė Lietuva. / Ne mūsų! Ji, žiemos iškentus šaltį, / Dainuojančiu pavasariu suūš. / Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, / Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia, / Kad jos aidais dundės Uralo girios, / Karpatų skiauterys ir Elbos šlaitai. / Į Lietuvą žiemojančią einu. / Rūpintojėlių kryžkelėj sustosiu, / Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, / Kad speiguose po stora miline / Neliautų plakus Lietuvos širdis…“ (Idem, in: Ibid., p. 20).
Balio Sruogos dramos „Kazimieras Sapiega“ fragmento spaudinį-korektūrą, taisytą žurnalo redaktoriaus Kazio Jankausko, žr. in: LMAVB RS, f. 29, b. 476, p. 1–2; 5–6; 9–10; 14–16.
Iš 1944-01-31 laiško matyti, kad Balys Sruoga siūlė toliau almanache Varpai spausdinti I veiksmą iš istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ arba dramos „Apyaušrio Dalia“ III veiksmą, žurnalo redaktorius pasirinko paskutinį rašytojo pasiūlytą variantą.
Wegen
Dėl
der ''Kūryba''
der Kūryba
žurnalo „Kūryba“
n
Note: Balys Sruoga nesutiko bendradarbiauti žurnale Kūryba – jautė, kad dėl nepalankių lagerio sąlygų negalės susikaupti ir atsakingai dirbti, o ypač skaityti ir taisyti anksčiau parašytų kūrinių korektūros lankų. Žinodamas, kad negalės padaryti darbo iki galo, nesutiko publikuoti savo kūrinių. Tačiau Balys Sruoga žurnalo redaktoriams Stasiui Leskaičiui ir Juozui Keliuočiui leido rašyti straipsnį apie jo kūrybą, straipsnyje pateikti kūrybos citatų (plačiau žr. 1943-10-31 ir 1943-11-07 Balio Sruogos laiškus).
ich meine
aš manau
11
dasselbe, wie Du. A. 10–I bekam ich 2 Päckchen: 1) von Dziutek etwa 1/2 klgr.
taip pat, kaip ir Tu. I–10 gavau 2 siuntinėlius: 1) nuo Dziuteko
n
Note: Vladimiras Zubovas [(1887-1959), agronomas] (Vandos Sruogienės pastaba).
apie 1/2 klg.
zucker,
Zucker
cukraus
und 2)
c
Critical note: und ] p s l ins cf 2)
und 2)
ir 2)
von
nuo
12
Liutikienė (Bubiai) – leider, nur die Schachtel, ohne
Liutikienės (Bubiai)
n
Note: Elena Zubovaitė-Liutikienė (1903-1977), gamtininkė, Česlovo Liutiko žmona. Siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše.
– gaila, tik dėžutę be
i den
c
Critical note: den ] cor pro i
den
Inhalt, – da war der Richtige,
turinio, – atsirado, kas
13
der hat unterwegs den Inhalt geklaut! Benachritig u. bedanke diesen guten Leute
pakeliui pavogė! Pranešk ir padėkok šiems geriems žmonėms
14
(von J. Starkus aus Akmenė habe ich 2 Tage früher etwas Butter erhalten). Gestern, I–15
(nuo J. Starkaus iš Akmenės prieš 2 dienas gavau truputį sviesto).
n
Note: Jono Starkaus siuntinys su sviestu minėtas 1944-01-09 Balio Sruogos laiške.
Vakar, I–15,
15
habe ich von Dir 3
gavau nuo Tavęs 3
Packchen erhalten, –
Päckchen erhalten, –
siuntinėlius, –
leider, nicht numeriert: 1) ganz Brot, 2)
gaila, nenumeruotus: 1) visa duona, 2)
Mit
mit
su
16
2 Äpfel – leider,
2 obuoliais – gaila,
d.
c
Critical note: d. ] contr, d[er]
d.
Honig war zerdrückt, 3)
medus buvo sumaigytas, 3)
Mit
mit
su
Papirosen u. Fett. Danke,
papirosais ir taukais.
n
Note: Gruodžio 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („65. 2 obuoliai, lašinių 1/2 klg., 4 dėž[utės] papirosų, cukraus 350 gr., kava“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 klg. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („66. 2 klg. duonos“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 500 gr. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („67. Tirpytų lašiniukų 400 gr., 4 dėž[utės] papirosų, kavos“); sausio 3 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 kl[g]. siuntinį, kuris „gautas I–17“ („69. Duonos 1 1/2 [klg.], lašinių 500 gr. (iš Doros), kavos, papirosų 6 dėžutės, medaus 250 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Ačiū,
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
17
Seife u. Zahnpasta habe ich genug. Ich verliere nicht die Hoffnung, dass im
Muilo ir dantų pastos turiu pakankamai. Aš neprarandu vilties, kad
18
i März
c
Critical note: März ] cor pro i, cor M pro i
März
kovo
werde ich zu
mėnesį būsiu
hause, –
Hause, –
namuose, –
schade, dass Onkel Mykolas so eine alte Tante geworden ist.
gaila, kad dėdė Mykolas
n
Note: Mykolas Biržiška [(1882–1962), visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Nuo 1939 m. VU dėstytojas, 1940–1944 m. rektorius] (Vandos Sruogienės pastaba).
tapo tokia sena teta.
19
Für meine Hoffnung, natürlich, habe ich keine
Mano viltys, žinoma, neturi jokio
Logische
logische
loginio
u.
ir
Faktische
faktische
faktinio
Gründe, –
pagrindo, –
heute
c
Critical note: heute ] ill heu
heute
šiandien
20
habe ich nur die Ahnung, – um desto mehr glaube ich an sie. Ich weiss genau, welche
aš tik nujaučiu, – tad tuo labiau jomis tikiu. Aš tiksliai žinau, ką
21
Erlebnisse hast
du Du
c
Critical note: Du ] cor pro du, cor D pro min
Du
Tu išgyveni
in diesen Zeiten, –
šiais laikais, –
ich es
c
Critical note: es ] a ras ich
es
tut mir weh, dass ich Dir nichts
man labai gaila, kad Tau negaliu
22
helfen kann, – nicht nur mit dem Tat, sogar mit dem Rat. Deine Entscheidungen
padėti, – ne tik darbais, net patarimu. Tavo sprendimai
23
werden auch meine, – denken u. jetzt wir doch zusammen. In unserem Lager
bus ir mano, – juk ir dabar mes kartu galvojam. Mūsų lageryje
24
seit meiner Ankunft (26-III-43) ist viel-viel verändert – zum bestem u. im
nuo mano atvykimo (1943-03-26) daug daug kas pasikeitė į gerąją
s bestem
c
Critical note: bestem ] cor pro s, cor b pro s
bestem
25
Sinne. Ich denke, dass von verschiedenen Haftorten die unsere – ist die beste Art.
pusę. Manau, kad iš įvairių įkalinimo vietų mūsiškė yra geriausia.
26
Gegen die Lagerführung habe ich nichts zu klagen, – sie ist humanisch u. ver-
Negaliu skųstis lagerio vadovybe, – ji man humaniška ir sup-
27
ständnissvoll zu mir.
ständnisvoll zu mir.
ratinga.
Nur unterdrückt mich ständig das Bewusstsein, dass
Tik mane nuolat slegia suvokimas, kad
28
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u dass gibt es
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u. dass gibt es
esu nekaltai įkalintas visiškai neribotam laikui ir kad
29
kein Weg, kein Mittel die Wahrheit herzustellen. Durch die Verhaftung bin ich
nėra jokio būdo, jokių priemonių išaiškinti tiesą. Dėl arešto esu
30
ausgeschlossen aus dem
išstumtas iš
Lem Leben ,
c
Critical note: Leben ] cor pro Lem, cor b pro m
Leben,
gyvenimo,
aus der Tätigkeit – u. sehne ich mich so
veiklos – o aš taip pasiilgau
na◊ nach
c
Critical note: nach ] cor ch pro ill
p
Physical note: [1r] //
nach

Facsimile Image Placeholder

31
dichterische u.
kūrybinio ir
wissentschaftiiche wissentschaftliche
c
Critical note: wissenschaftliche ] cor l pro pri i
wissentschaftliche
wissenschaftliche
mokslinio
Tätigkeit! Es macht mir grosse Freude, wenn
darbo! Man labai malonu, kai
32
Du mir
Schreibst
schreibst
rašai man
über unseres Haus, Deine Leben, unsere Liebe Dalia. Ich lese
apie mūsų namus, savo gyvenimą, mūsų brangiąją Dalią. Aš skaitau
33
u. lese deine Briefe, höre das Geräusch des
ir skaitau Tavo laiškus, girdžiu
Sturmischen
stürmischen
audringos
Meers, – die
Meeres – die
jūros ošimą –
34
wunderbare Lieder, die das Meer singt mir
nuostabias dainas, kurias man dainuoja jūra, kai
vor! vor,
c
Critical note: vor, ] p ver cor interp , pro !
vor,
vor,
als ich deine Briefe
skaitau Tavo
35
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
c
Critical note: zu fürchten ] p ras al m phr, vid allen dämonischen Leuten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten [allen dämonischen Leuten]
laiškus! Išmokau nieko nebijoti ir visiems demoniškiems žmonėms
n
Note: „Keli žodžiai cenzūros išbraukti“ (Vandos Sruogienės pastaba). Lagerio cenzorių išbraukta frazė įrašyta laužtiniuose skliaustuose: „Ich habe gelernt nichts zu fürchten [u. allen dämonischen Leuten alles zu verzeihen]“ – „Išmokau nieko nebijoti [ir visiems demoniškiems žmonėms viską atleisti]“.
36
. Na, ja!
c
Critical note: Na, ja! ] a ras al m phr, vid alles zu verzeihen
. Na, ja!
[alles zu verzeihen]. Na, ja!
viską atleisti. Na, taip!
Gratuliere u. küsse unsere liebe Dalia, – ich bin
Pasveikink ir pabučiuok mūsų mielą Dalią, – aš
37
glücklich von
džiaugiuosi
Nachriten
Nachrichten
žiniomis
über Sie! Grüsse guten Nachbarn u. Bekannte,
apie Ją! Linkėjimai geriems kaimynams ir pažįstamiems,
38
Emilie vergesse auch nicht.
nepamiršk ir Emilijos.
39
Vanduk, wir werden doch leben! Zum
Vanduk, mes juk dar gyvensim!
Trotzt
Trotzt
trotz
Nepaisant
dem Schicksal!
likimo!
40
Liebe, gute Vanduk!
Brangus, geras Vanduk!
41
Dein
Tavo
Baliukas
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

f
Exp.:
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 16 Januar 1943 1944
Stutthof, d. 16 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 16 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
16
Januar
1943 1944
c
Critical note: 1944 ] cor pro 1943, cor sec cf 4 pro 3
1944
1944 [m.] sausio 16 d.
5
Vanduk
Vanduk,
mano miela!
Es ist wirklich für mich ein Wunder: heu-
Man tai tikras stebuklas: šian-
6
te habe ich von Dir 2 Briefe
dien gavau nuo Tavęs 2 laiškus
(v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
I–1
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
I–4) erhalten, – ich bin so glücklich! Ich habe wieder
(I–4), – aš toks laimingas! Aš vėl
7
Lebenssaft bekommen, ich bin wieder… na, ja! Besonders freue ich mich darauf, dass
įgijau stiprybės, aš vėl esu… na, taip! Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad
8
wir
mes
gen beide
c
Critical note: beide ] cor pro gen
beide
abu
genau in derselben Zeit dieselben Gedanken u. Gefühlen haben!
tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
I–15
9
habe ich
''Varpai''
Varpai
offiziell zugeschickt bekommen, – da sind die braven Leute, – be-
oficialiai gavau „Varpus“
n
Note: Varpai – lietuvių literatūros almanachas, 1943–1944 m. leistas Šiauliuose, jį redagavo buvęs Balio Sruogos rusų kalbos ir literatūros studentas, Teatro seminaro dalyvis Kazys Jankauskas. Šiaulių meno ir mokslo centre išėjo du žurnalo numeriai. Leidinys vengė pronacinės propagandos. Žurnalas išspausdino Jono Aisčio, Jurgio Baltrušaičio, Kazio Bradūno, Bernardo Brazdžionio, Antano Gustaičio, Kazio Jankausko, Viktoro Katiliaus, Fausto Kiršos, Vinco Krėvės, Vinco Mykolaičio-Putino, Antano Miškinio, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Antano Vienuolio, Stepo Zobarsko kūrinių, straipsnių, vertimų, dailės kūrinių reprodukcijų (plačiau žr. https://www.vle.lt/straipsnis/varpai-1).
, – yra drąsių žmonių, – pa-
10
danke dafür den guten
dėkok už tai geram
Kollege
Kollegen
draugui
Doktor in Šiauliai. Wegen der
gydytojui iš Šiaulių.
n
Note: Nepavyko išsiaiškinti, kas Baliui Sruogai į lagerį atsiuntė žurnalą Varpai (šis siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše). Gali būti, kad žurnalas į lagerį pateko per Šiaulių ligoninės gydytoją Domą Jasaitį, kuris 1943 m. buvo žurnalo talkininkas (almanacho Varpai mokslo dalyje išspausdinti keli jo straipsniai, žr. Domas Jasaitis, „Dėmėtosios šiltinės epidemija Šiauliuose (1941–1942 m.)“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 249–256; Domas Jasaitis, „Pranas Dielininkaitis“, in: Ibid., p. 309–312). Domas Jasaitis buvo almanacho Varpai „moralinis mecenatas“, „kuris daugiau negu bet kas kitas pasidarbavo, išrūpindamas šiam almanachui leidimą, visokiais būdais ir visados redakcijai padėdamas“ (žr. „Redakcijos žodis“, in: Ibid., p. 326).
Pirmajame literatūros almanacho numeryje išspausdinta Balio Sruogos istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ pabaiga (žr. Balys Sruoga „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, redaktorius Kazys Jankauskas, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 12–21). Balys Sruoga dramoje rašė apie didžiojo Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos pastangas stiprinti Lietuvos valstybę, kovojant prieš užsienio ir vidaus priešus. Lietuvos hitlerinės okupacijos metu „be autoriaus žinios, draugų iniciatyva“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 322) išspausdinta Balio Sruogos drama „Kazimieras Sapiega“ įgavo rezistencinį pobūdį. Neatsitiktinai rašytojas užsiminė, kad spausdinti almanache šios dramos fragmentą 1943 m. – „drąsių žmonių“ pasirinkimas.
Dramoje Kazimieras Sapiega kalbėjo apie žmogaus trapumą, laikinumą: „Žmogus kaip žvakė. / Degi, liepsnoji… Šildai ir švieti. / Nepajunti, kaip jau tavęs nebėr, / Nuodėguliukai knato kažkokie / Ir kvapas vaško“ (žr. Balys Sruoga, „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 15); apibūdino tremtinio savijautą: „Aš – elgeta benamis. Be tėvynės, / Kaip varpa, pamesta ant viešo kelio. / Jai vis tiek pat: sumins dumblan pravėžų, / Vėjelis glostys, viesulas susuks / Ar rytmečio rasoj paskęs sudulus…“ (Idem, in: Ibid., p. 16).
Karvedžio Kazimiero Sapiegos žodžiuose įamžintos tėvynės kančios: „Aš, žilas senis, / Per visą amžių kovose kapotas, / Lenkiuos prieš jus [žmones] lig žemės ir drebu, / Kad nesuspėsiu visko pasakyti, / Ką man širdin tėvynė, alpdama / Golgotos kančiose, priaimanavo…“ (Idem, in: Ibid., p. 16); „Kaip debesis gyvenimas nuščiuvo. / Senatvėj praskleidžiau tuščias putas. / O, Viešpatie! Atleisk žlibumą mano! / O, nukankintoji tauta manoji, / Rūpintojėlių raudanti giria, / Priimk paklydusį nevertą sūnų, – Leisk ašarom išverkti kruvinom / Prie tavo kojų visą žemės skausmą…“ (p. 17); „Išalkus giltinė dantim kalena. / Kaip motinėlė miršta Lietuva, / Užtrokšdama skausmuos. Dar gyvos kančios, / O jau į šermenis šakalai renkas…“ (Idem, in: Ibid., p. 19).
Pjesė skatino neprarasti vilties dėl tėvynės laisvės: „Ne, ne! Bajorų mirė Lietuva. / Ne mūsų! Ji, žiemos iškentus šaltį, / Dainuojančiu pavasariu suūš. / Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, / Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia, / Kad jos aidais dundės Uralo girios, / Karpatų skiauterys ir Elbos šlaitai. / Į Lietuvą žiemojančią einu. / Rūpintojėlių kryžkelėj sustosiu, / Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, / Kad speiguose po stora miline / Neliautų plakus Lietuvos širdis…“ (Idem, in: Ibid., p. 20).
Balio Sruogos dramos „Kazimieras Sapiega“ fragmento spaudinį-korektūrą, taisytą žurnalo redaktoriaus Kazio Jankausko, žr. in: LMAVB RS, f. 29, b. 476, p. 1–2; 5–6; 9–10; 14–16.
Iš 1944-01-31 laiško matyti, kad Balys Sruoga siūlė toliau almanache Varpai spausdinti I veiksmą iš istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ arba dramos „Apyaušrio Dalia“ III veiksmą, žurnalo redaktorius pasirinko paskutinį rašytojo pasiūlytą variantą.
Wegen
Dėl
der ''Kūryba''
der Kūryba
žurnalo „Kūryba“
n
Note: Balys Sruoga nesutiko bendradarbiauti žurnale Kūryba – jautė, kad dėl nepalankių lagerio sąlygų negalės susikaupti ir atsakingai dirbti, o ypač skaityti ir taisyti anksčiau parašytų kūrinių korektūros lankų. Žinodamas, kad negalės padaryti darbo iki galo, nesutiko publikuoti savo kūrinių. Tačiau Balys Sruoga žurnalo redaktoriams Stasiui Leskaičiui ir Juozui Keliuočiui leido rašyti straipsnį apie jo kūrybą, straipsnyje pateikti kūrybos citatų (plačiau žr. 1943-10-31 ir 1943-11-07 Balio Sruogos laiškus).
ich meine
aš manau
11
dasselbe, wie Du. A. 10–I bekam ich 2 Päckchen: 1) von Dziutek etwa 1/2 klgr.
taip pat, kaip ir Tu. I–10 gavau 2 siuntinėlius: 1) nuo Dziuteko
n
Note: Vladimiras Zubovas [(1887-1959), agronomas] (Vandos Sruogienės pastaba).
apie 1/2 klg.
zucker,
Zucker
cukraus
und 2)
c
Critical note: und ] p s l ins cf 2)
und 2)
ir 2)
von
nuo
12
Liutikienė (Bubiai) – leider, nur die Schachtel, ohne
Liutikienės (Bubiai)
n
Note: Elena Zubovaitė-Liutikienė (1903-1977), gamtininkė, Česlovo Liutiko žmona. Siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše.
– gaila, tik dėžutę be
i den
c
Critical note: den ] cor pro i
den
Inhalt, – da war der Richtige,
turinio, – atsirado, kas
13
der hat unterwegs den Inhalt geklaut! Benachritig u. bedanke diesen guten Leute
pakeliui pavogė! Pranešk ir padėkok šiems geriems žmonėms
14
(von J. Starkus aus Akmenė habe ich 2 Tage früher etwas Butter erhalten). Gestern, I–15
(nuo J. Starkaus iš Akmenės prieš 2 dienas gavau truputį sviesto).
n
Note: Jono Starkaus siuntinys su sviestu minėtas 1944-01-09 Balio Sruogos laiške.
Vakar, I–15,
15
habe ich von Dir 3
gavau nuo Tavęs 3
Packchen erhalten, –
Päckchen erhalten, –
siuntinėlius, –
leider, nicht numeriert: 1) ganz Brot, 2)
gaila, nenumeruotus: 1) visa duona, 2)
Mit
mit
su
16
2 Äpfel – leider,
2 obuoliais – gaila,
d.
c
Critical note: d. ] contr, d[er]
d.
Honig war zerdrückt, 3)
medus buvo sumaigytas, 3)
Mit
mit
su
Papirosen u. Fett. Danke,
papirosais ir taukais.
n
Note: Gruodžio 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („65. 2 obuoliai, lašinių 1/2 klg., 4 dėž[utės] papirosų, cukraus 350 gr., kava“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 klg. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („66. 2 klg. duonos“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 500 gr. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („67. Tirpytų lašiniukų 400 gr., 4 dėž[utės] papirosų, kavos“); sausio 3 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 kl[g]. siuntinį, kuris „gautas I–17“ („69. Duonos 1 1/2 [klg.], lašinių 500 gr. (iš Doros), kavos, papirosų 6 dėžutės, medaus 250 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Ačiū,
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
17
Seife u. Zahnpasta habe ich genug. Ich verliere nicht die Hoffnung, dass im
Muilo ir dantų pastos turiu pakankamai. Aš neprarandu vilties, kad
18
i März
c
Critical note: März ] cor pro i, cor M pro i
März
kovo
werde ich zu
mėnesį būsiu
hause, –
Hause, –
namuose, –
schade, dass Onkel Mykolas so eine alte Tante geworden ist.
gaila, kad dėdė Mykolas
n
Note: Mykolas Biržiška [(1882–1962), visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Nuo 1939 m. VU dėstytojas, 1940–1944 m. rektorius] (Vandos Sruogienės pastaba).
tapo tokia sena teta.
19
Für meine Hoffnung, natürlich, habe ich keine
Mano viltys, žinoma, neturi jokio
Logische
logische
loginio
u.
ir
Faktische
faktische
faktinio
Gründe, –
pagrindo, –
heute
c
Critical note: heute ] ill heu
heute
šiandien
20
habe ich nur die Ahnung, – um desto mehr glaube ich an sie. Ich weiss genau, welche
aš tik nujaučiu, – tad tuo labiau jomis tikiu. Aš tiksliai žinau, ką
21
Erlebnisse hast
du Du
c
Critical note: Du ] cor pro du, cor D pro min
Du
Tu išgyveni
in diesen Zeiten, –
šiais laikais, –
ich es
c
Critical note: es ] a ras ich
es
tut mir weh, dass ich Dir nichts
man labai gaila, kad Tau negaliu
22
helfen kann, – nicht nur mit dem Tat, sogar mit dem Rat. Deine Entscheidungen
padėti, – ne tik darbais, net patarimu. Tavo sprendimai
23
werden auch meine, – denken u. jetzt wir doch zusammen. In unserem Lager
bus ir mano, – juk ir dabar mes kartu galvojam. Mūsų lageryje
24
seit meiner Ankunft (26-III-43) ist viel-viel verändert – zum bestem u. im
nuo mano atvykimo (1943-03-26) daug daug kas pasikeitė į gerąją
s bestem
c
Critical note: bestem ] cor pro s, cor b pro s
bestem
25
Sinne. Ich denke, dass von verschiedenen Haftorten die unsere – ist die beste Art.
pusę. Manau, kad iš įvairių įkalinimo vietų mūsiškė yra geriausia.
26
Gegen die Lagerführung habe ich nichts zu klagen, – sie ist humanisch u. ver-
Negaliu skųstis lagerio vadovybe, – ji man humaniška ir sup-
27
ständnissvoll zu mir.
ständnisvoll zu mir.
ratinga.
Nur unterdrückt mich ständig das Bewusstsein, dass
Tik mane nuolat slegia suvokimas, kad
28
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u dass gibt es
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u. dass gibt es
esu nekaltai įkalintas visiškai neribotam laikui ir kad
29
kein Weg, kein Mittel die Wahrheit herzustellen. Durch die Verhaftung bin ich
nėra jokio būdo, jokių priemonių išaiškinti tiesą. Dėl arešto esu
30
ausgeschlossen aus dem
išstumtas iš
Lem Leben ,
c
Critical note: Leben ] cor pro Lem, cor b pro m
Leben,
gyvenimo,
aus der Tätigkeit – u. sehne ich mich so
veiklos – o aš taip pasiilgau
na◊ nach
c
Critical note: nach ] cor ch pro ill
p
Physical note: [1r] //
nach

Facsimile Image Placeholder

31
dichterische u.
kūrybinio ir
wissentschaftiiche wissentschaftliche
c
Critical note: wissenschaftliche ] cor l pro pri i
wissentschaftliche
wissenschaftliche
mokslinio
Tätigkeit! Es macht mir grosse Freude, wenn
darbo! Man labai malonu, kai
32
Du mir
Schreibst
schreibst
rašai man
über unseres Haus, Deine Leben, unsere Liebe Dalia. Ich lese
apie mūsų namus, savo gyvenimą, mūsų brangiąją Dalią. Aš skaitau
33
u. lese deine Briefe, höre das Geräusch des
ir skaitau Tavo laiškus, girdžiu
Sturmischen
stürmischen
audringos
Meers, – die
Meeres – die
jūros ošimą –
34
wunderbare Lieder, die das Meer singt mir
nuostabias dainas, kurias man dainuoja jūra, kai
vor! vor,
c
Critical note: vor, ] p ver cor interp , pro !
vor,
vor,
als ich deine Briefe
skaitau Tavo
35
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
c
Critical note: zu fürchten ] p ras al m phr, vid allen dämonischen Leuten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten [allen dämonischen Leuten]
laiškus! Išmokau nieko nebijoti ir visiems demoniškiems žmonėms
n
Note: „Keli žodžiai cenzūros išbraukti“ (Vandos Sruogienės pastaba). Lagerio cenzorių išbraukta frazė įrašyta laužtiniuose skliaustuose: „Ich habe gelernt nichts zu fürchten [u. allen dämonischen Leuten alles zu verzeihen]“ – „Išmokau nieko nebijoti [ir visiems demoniškiems žmonėms viską atleisti]“.
36
. Na, ja!
c
Critical note: Na, ja! ] a ras al m phr, vid alles zu verzeihen
. Na, ja!
[alles zu verzeihen]. Na, ja!
viską atleisti. Na, taip!
Gratuliere u. küsse unsere liebe Dalia, – ich bin
Pasveikink ir pabučiuok mūsų mielą Dalią, – aš
37
glücklich von
džiaugiuosi
Nachriten
Nachrichten
žiniomis
über Sie! Grüsse guten Nachbarn u. Bekannte,
apie Ją! Linkėjimai geriems kaimynams ir pažįstamiems,
38
Emilie vergesse auch nicht.
nepamiršk ir Emilijos.
39
Vanduk, wir werden doch leben! Zum
Vanduk, mes juk dar gyvensim!
Trotzt
Trotzt
trotz
Nepaisant
dem Schicksal!
likimo!
40
Liebe, gute Vanduk!
Brangus, geras Vanduk!
41
Dein
Tavo
Baliukas
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

f
Exp.:
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

Stutthof, d. 16 Januar 1943 1944
Stutthof, d. 16 Januar 1944
Stutthof, 1944 [m.] sausio 16 d.
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
Block XI
Blokas XI
4
Stutthof, d.
16
Januar
1943 1944
c
Critical note: 1944 ] cor pro 1943, cor sec cf 4 pro 3
1944
1944 [m.] sausio 16 d.
5
Vanduk
Vanduk,
mano miela!
Es ist wirklich für mich ein Wunder: heu-
Man tai tikras stebuklas: šian-
6
te habe ich von Dir 2 Briefe
dien gavau nuo Tavęs 2 laiškus
(v.
c
Critical note: v. ] contr, v[on]
v.
I–1
u.
c
Critical note: u. ] contr, u[nd]
u.
I–4) erhalten, – ich bin so glücklich! Ich habe wieder
(I–4), – aš toks laimingas! Aš vėl
7
Lebenssaft bekommen, ich bin wieder… na, ja! Besonders freue ich mich darauf, dass
įgijau stiprybės, aš vėl esu… na, taip! Ypač aš džiaugiuosi tuo, kad
8
wir
mes
gen beide
c
Critical note: beide ] cor pro gen
beide
abu
genau in derselben Zeit dieselben Gedanken u. Gefühlen haben!
tiksliai tuo pačiu metu galvojam ir jaučiam tą patį!
A.
c
Critical note: A. ] contr, A[m]
A.
I–15
9
habe ich
''Varpai''
Varpai
offiziell zugeschickt bekommen, – da sind die braven Leute, – be-
oficialiai gavau „Varpus“
n
Note: Varpai – lietuvių literatūros almanachas, 1943–1944 m. leistas Šiauliuose, jį redagavo buvęs Balio Sruogos rusų kalbos ir literatūros studentas, Teatro seminaro dalyvis Kazys Jankauskas. Šiaulių meno ir mokslo centre išėjo du žurnalo numeriai. Leidinys vengė pronacinės propagandos. Žurnalas išspausdino Jono Aisčio, Jurgio Baltrušaičio, Kazio Bradūno, Bernardo Brazdžionio, Antano Gustaičio, Kazio Jankausko, Viktoro Katiliaus, Fausto Kiršos, Vinco Krėvės, Vinco Mykolaičio-Putino, Antano Miškinio, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Antano Vienuolio, Stepo Zobarsko kūrinių, straipsnių, vertimų, dailės kūrinių reprodukcijų (plačiau žr. https://www.vle.lt/straipsnis/varpai-1).
, – yra drąsių žmonių, – pa-
10
danke dafür den guten
dėkok už tai geram
Kollege
Kollegen
draugui
Doktor in Šiauliai. Wegen der
gydytojui iš Šiaulių.
n
Note: Nepavyko išsiaiškinti, kas Baliui Sruogai į lagerį atsiuntė žurnalą Varpai (šis siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše). Gali būti, kad žurnalas į lagerį pateko per Šiaulių ligoninės gydytoją Domą Jasaitį, kuris 1943 m. buvo žurnalo talkininkas (almanacho Varpai mokslo dalyje išspausdinti keli jo straipsniai, žr. Domas Jasaitis, „Dėmėtosios šiltinės epidemija Šiauliuose (1941–1942 m.)“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 249–256; Domas Jasaitis, „Pranas Dielininkaitis“, in: Ibid., p. 309–312). Domas Jasaitis buvo almanacho Varpai „moralinis mecenatas“, „kuris daugiau negu bet kas kitas pasidarbavo, išrūpindamas šiam almanachui leidimą, visokiais būdais ir visados redakcijai padėdamas“ (žr. „Redakcijos žodis“, in: Ibid., p. 326).
Pirmajame literatūros almanacho numeryje išspausdinta Balio Sruogos istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ pabaiga (žr. Balys Sruoga „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, redaktorius Kazys Jankauskas, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 12–21). Balys Sruoga dramoje rašė apie didžiojo Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos pastangas stiprinti Lietuvos valstybę, kovojant prieš užsienio ir vidaus priešus. Lietuvos hitlerinės okupacijos metu „be autoriaus žinios, draugų iniciatyva“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 322) išspausdinta Balio Sruogos drama „Kazimieras Sapiega“ įgavo rezistencinį pobūdį. Neatsitiktinai rašytojas užsiminė, kad spausdinti almanache šios dramos fragmentą 1943 m. – „drąsių žmonių“ pasirinkimas.
Dramoje Kazimieras Sapiega kalbėjo apie žmogaus trapumą, laikinumą: „Žmogus kaip žvakė. / Degi, liepsnoji… Šildai ir švieti. / Nepajunti, kaip jau tavęs nebėr, / Nuodėguliukai knato kažkokie / Ir kvapas vaško“ (žr. Balys Sruoga, „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 15); apibūdino tremtinio savijautą: „Aš – elgeta benamis. Be tėvynės, / Kaip varpa, pamesta ant viešo kelio. / Jai vis tiek pat: sumins dumblan pravėžų, / Vėjelis glostys, viesulas susuks / Ar rytmečio rasoj paskęs sudulus…“ (Idem, in: Ibid., p. 16).
Karvedžio Kazimiero Sapiegos žodžiuose įamžintos tėvynės kančios: „Aš, žilas senis, / Per visą amžių kovose kapotas, / Lenkiuos prieš jus [žmones] lig žemės ir drebu, / Kad nesuspėsiu visko pasakyti, / Ką man širdin tėvynė, alpdama / Golgotos kančiose, priaimanavo…“ (Idem, in: Ibid., p. 16); „Kaip debesis gyvenimas nuščiuvo. / Senatvėj praskleidžiau tuščias putas. / O, Viešpatie! Atleisk žlibumą mano! / O, nukankintoji tauta manoji, / Rūpintojėlių raudanti giria, / Priimk paklydusį nevertą sūnų, – Leisk ašarom išverkti kruvinom / Prie tavo kojų visą žemės skausmą…“ (p. 17); „Išalkus giltinė dantim kalena. / Kaip motinėlė miršta Lietuva, / Užtrokšdama skausmuos. Dar gyvos kančios, / O jau į šermenis šakalai renkas…“ (Idem, in: Ibid., p. 19).
Pjesė skatino neprarasti vilties dėl tėvynės laisvės: „Ne, ne! Bajorų mirė Lietuva. / Ne mūsų! Ji, žiemos iškentus šaltį, / Dainuojančiu pavasariu suūš. / Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, / Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia, / Kad jos aidais dundės Uralo girios, / Karpatų skiauterys ir Elbos šlaitai. / Į Lietuvą žiemojančią einu. / Rūpintojėlių kryžkelėj sustosiu, / Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, / Kad speiguose po stora miline / Neliautų plakus Lietuvos širdis…“ (Idem, in: Ibid., p. 20).
Balio Sruogos dramos „Kazimieras Sapiega“ fragmento spaudinį-korektūrą, taisytą žurnalo redaktoriaus Kazio Jankausko, žr. in: LMAVB RS, f. 29, b. 476, p. 1–2; 5–6; 9–10; 14–16.
Iš 1944-01-31 laiško matyti, kad Balys Sruoga siūlė toliau almanache Varpai spausdinti I veiksmą iš istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ arba dramos „Apyaušrio Dalia“ III veiksmą, žurnalo redaktorius pasirinko paskutinį rašytojo pasiūlytą variantą.
Wegen
Dėl
der ''Kūryba''
der Kūryba
žurnalo „Kūryba“
n
Note: Balys Sruoga nesutiko bendradarbiauti žurnale Kūryba – jautė, kad dėl nepalankių lagerio sąlygų negalės susikaupti ir atsakingai dirbti, o ypač skaityti ir taisyti anksčiau parašytų kūrinių korektūros lankų. Žinodamas, kad negalės padaryti darbo iki galo, nesutiko publikuoti savo kūrinių. Tačiau Balys Sruoga žurnalo redaktoriams Stasiui Leskaičiui ir Juozui Keliuočiui leido rašyti straipsnį apie jo kūrybą, straipsnyje pateikti kūrybos citatų (plačiau žr. 1943-10-31 ir 1943-11-07 Balio Sruogos laiškus).
ich meine
aš manau
11
dasselbe, wie Du. A. 10–I bekam ich 2 Päckchen: 1) von Dziutek etwa 1/2 klgr.
taip pat, kaip ir Tu. I–10 gavau 2 siuntinėlius: 1) nuo Dziuteko
n
Note: Vladimiras Zubovas [(1887-1959), agronomas] (Vandos Sruogienės pastaba).
apie 1/2 klg.
zucker,
Zucker
cukraus
und 2)
c
Critical note: und ] p s l ins cf 2)
und 2)
ir 2)
von
nuo
12
Liutikienė (Bubiai) – leider, nur die Schachtel, ohne
Liutikienės (Bubiai)
n
Note: Elena Zubovaitė-Liutikienė (1903-1977), gamtininkė, Česlovo Liutiko žmona. Siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše.
– gaila, tik dėžutę be
i den
c
Critical note: den ] cor pro i
den
Inhalt, – da war der Richtige,
turinio, – atsirado, kas
13
der hat unterwegs den Inhalt geklaut! Benachritig u. bedanke diesen guten Leute
pakeliui pavogė! Pranešk ir padėkok šiems geriems žmonėms
14
(von J. Starkus aus Akmenė habe ich 2 Tage früher etwas Butter erhalten). Gestern, I–15
(nuo J. Starkaus iš Akmenės prieš 2 dienas gavau truputį sviesto).
n
Note: Jono Starkaus siuntinys su sviestu minėtas 1944-01-09 Balio Sruogos laiške.
Vakar, I–15,
15
habe ich von Dir 3
gavau nuo Tavęs 3
Packchen erhalten, –
Päckchen erhalten, –
siuntinėlius, –
leider, nicht numeriert: 1) ganz Brot, 2)
gaila, nenumeruotus: 1) visa duona, 2)
Mit
mit
su
16
2 Äpfel – leider,
2 obuoliais – gaila,
d.
c
Critical note: d. ] contr, d[er]
d.
Honig war zerdrückt, 3)
medus buvo sumaigytas, 3)
Mit
mit
su
Papirosen u. Fett. Danke,
papirosais ir taukais.
n
Note: Gruodžio 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („65. 2 obuoliai, lašinių 1/2 klg., 4 dėž[utės] papirosų, cukraus 350 gr., kava“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 klg. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („66. 2 klg. duonos“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 500 gr. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („67. Tirpytų lašiniukų 400 gr., 4 dėž[utės] papirosų, kavos“); sausio 3 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 kl[g]. siuntinį, kuris „gautas I–17“ („69. Duonos 1 1/2 [klg.], lašinių 500 gr. (iš Doros), kavos, papirosų 6 dėžutės, medaus 250 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
Ačiū,
Danke danke !
c
Critical note: danke ] cor d pro cap
danke!
ačiū!
17
Seife u. Zahnpasta habe ich genug. Ich verliere nicht die Hoffnung, dass im
Muilo ir dantų pastos turiu pakankamai. Aš neprarandu vilties, kad
18
i März
c
Critical note: März ] cor pro i, cor M pro i
März
kovo
werde ich zu
mėnesį būsiu
hause, –
Hause, –
namuose, –
schade, dass Onkel Mykolas so eine alte Tante geworden ist.
gaila, kad dėdė Mykolas
n
Note: Mykolas Biržiška [(1882–1962), visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Nuo 1939 m. VU dėstytojas, 1940–1944 m. rektorius] (Vandos Sruogienės pastaba).
tapo tokia sena teta.
19
Für meine Hoffnung, natürlich, habe ich keine
Mano viltys, žinoma, neturi jokio
Logische
logische
loginio
u.
ir
Faktische
faktische
faktinio
Gründe, –
pagrindo, –
heute
c
Critical note: heute ] ill heu
heute
šiandien
20
habe ich nur die Ahnung, – um desto mehr glaube ich an sie. Ich weiss genau, welche
aš tik nujaučiu, – tad tuo labiau jomis tikiu. Aš tiksliai žinau, ką
21
Erlebnisse hast
du Du
c
Critical note: Du ] cor pro du, cor D pro min
Du
Tu išgyveni
in diesen Zeiten, –
šiais laikais, –
ich es
c
Critical note: es ] a ras ich
es
tut mir weh, dass ich Dir nichts
man labai gaila, kad Tau negaliu
22
helfen kann, – nicht nur mit dem Tat, sogar mit dem Rat. Deine Entscheidungen
padėti, – ne tik darbais, net patarimu. Tavo sprendimai
23
werden auch meine, – denken u. jetzt wir doch zusammen. In unserem Lager
bus ir mano, – juk ir dabar mes kartu galvojam. Mūsų lageryje
24
seit meiner Ankunft (26-III-43) ist viel-viel verändert – zum bestem u. im
nuo mano atvykimo (1943-03-26) daug daug kas pasikeitė į gerąją
s bestem
c
Critical note: bestem ] cor pro s, cor b pro s
bestem
25
Sinne. Ich denke, dass von verschiedenen Haftorten die unsere – ist die beste Art.
pusę. Manau, kad iš įvairių įkalinimo vietų mūsiškė yra geriausia.
26
Gegen die Lagerführung habe ich nichts zu klagen, – sie ist humanisch u. ver-
Negaliu skųstis lagerio vadovybe, – ji man humaniška ir sup-
27
ständnissvoll zu mir.
ständnisvoll zu mir.
ratinga.
Nur unterdrückt mich ständig das Bewusstsein, dass
Tik mane nuolat slegia suvokimas, kad
28
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u dass gibt es
bin ich unschuldig eingesperrt – für ganz unbestimmte Zeit u. dass gibt es
esu nekaltai įkalintas visiškai neribotam laikui ir kad
29
kein Weg, kein Mittel die Wahrheit herzustellen. Durch die Verhaftung bin ich
nėra jokio būdo, jokių priemonių išaiškinti tiesą. Dėl arešto esu
30
ausgeschlossen aus dem
išstumtas iš
Lem Leben ,
c
Critical note: Leben ] cor pro Lem, cor b pro m
Leben,
gyvenimo,
aus der Tätigkeit – u. sehne ich mich so
veiklos – o aš taip pasiilgau
na◊ nach
c
Critical note: nach ] cor ch pro ill
p
Physical note: [1r] //
nach

Facsimile Image Placeholder

31
dichterische u.
kūrybinio ir
wissentschaftiiche wissentschaftliche
c
Critical note: wissenschaftliche ] cor l pro pri i
wissentschaftliche
wissenschaftliche
mokslinio
Tätigkeit! Es macht mir grosse Freude, wenn
darbo! Man labai malonu, kai
32
Du mir
Schreibst
schreibst
rašai man
über unseres Haus, Deine Leben, unsere Liebe Dalia. Ich lese
apie mūsų namus, savo gyvenimą, mūsų brangiąją Dalią. Aš skaitau
33
u. lese deine Briefe, höre das Geräusch des
ir skaitau Tavo laiškus, girdžiu
Sturmischen
stürmischen
audringos
Meers, – die
Meeres – die
jūros ošimą –
34
wunderbare Lieder, die das Meer singt mir
nuostabias dainas, kurias man dainuoja jūra, kai
vor! vor,
c
Critical note: vor, ] p ver cor interp , pro !
vor,
vor,
als ich deine Briefe
skaitau Tavo
35
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
c
Critical note: zu fürchten ] p ras al m phr, vid allen dämonischen Leuten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten
lese! Ich habe gelernt nichts zu fürchten [allen dämonischen Leuten]
laiškus! Išmokau nieko nebijoti ir visiems demoniškiems žmonėms
n
Note: „Keli žodžiai cenzūros išbraukti“ (Vandos Sruogienės pastaba). Lagerio cenzorių išbraukta frazė įrašyta laužtiniuose skliaustuose: „Ich habe gelernt nichts zu fürchten [u. allen dämonischen Leuten alles zu verzeihen]“ – „Išmokau nieko nebijoti [ir visiems demoniškiems žmonėms viską atleisti]“.
36
. Na, ja!
c
Critical note: Na, ja! ] a ras al m phr, vid alles zu verzeihen
. Na, ja!
[alles zu verzeihen]. Na, ja!
viską atleisti. Na, taip!
Gratuliere u. küsse unsere liebe Dalia, – ich bin
Pasveikink ir pabučiuok mūsų mielą Dalią, – aš
37
glücklich von
džiaugiuosi
Nachriten
Nachrichten
žiniomis
über Sie! Grüsse guten Nachbarn u. Bekannte,
apie Ją! Linkėjimai geriems kaimynams ir pažįstamiems,
38
Emilie vergesse auch nicht.
nepamiršk ir Emilijos.
39
Vanduk, wir werden doch leben! Zum
Vanduk, mes juk dar gyvensim!
Trotzt
Trotzt
trotz
Nepaisant
dem Schicksal!
likimo!
40
Liebe, gute Vanduk!
Brangus, geras Vanduk!
41
Dein
Tavo
Baliukas
c
Critical note: Baliuk[a]s ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
p
Physical note: [2r] //
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas

Facsimile Image Placeholder

f
Exp.:
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
p
Physical note: [2v] //
Block XI
Blokas XI
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: Block XI ] sub sign curv lin
a1
Line number 4
Critical note: 1944 ] cor pro 1943, cor sec cf 4 pro 3
a1
Line number 6
Critical note: v. ] contr, v[on]
a1
Line number 6
Critical note: u. ] contr, u[nd]
a1
Line number 8
Critical note: beide ] cor pro gen
a1
Line number 8
Critical note: A. ] contr, A[m]
a4
Line number 9
Note: Varpai – lietuvių literatūros almanachas, 1943–1944 m. leistas Šiauliuose, jį redagavo buvęs Balio Sruogos rusų kalbos ir literatūros studentas, Teatro seminaro dalyvis Kazys Jankauskas. Šiaulių meno ir mokslo centre išėjo du žurnalo numeriai. Leidinys vengė pronacinės propagandos. Žurnalas išspausdino Jono Aisčio, Jurgio Baltrušaičio, Kazio Bradūno, Bernardo Brazdžionio, Antano Gustaičio, Kazio Jankausko, Viktoro Katiliaus, Fausto Kiršos, Vinco Krėvės, Vinco Mykolaičio-Putino, Antano Miškinio, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Antano Vienuolio, Stepo Zobarsko kūrinių, straipsnių, vertimų, dailės kūrinių reprodukcijų (plačiau žr. https://www.vle.lt/straipsnis/varpai-1).
a4
Line number 10
Note: Nepavyko išsiaiškinti, kas Baliui Sruogai į lagerį atsiuntė žurnalą Varpai (šis siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše). Gali būti, kad žurnalas į lagerį pateko per Šiaulių ligoninės gydytoją Domą Jasaitį, kuris 1943 m. buvo žurnalo talkininkas (almanacho Varpai mokslo dalyje išspausdinti keli jo straipsniai, žr. Domas Jasaitis, „Dėmėtosios šiltinės epidemija Šiauliuose (1941–1942 m.)“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 249–256; Domas Jasaitis, „Pranas Dielininkaitis“, in: Ibid., p. 309–312). Domas Jasaitis buvo almanacho Varpai „moralinis mecenatas“, „kuris daugiau negu bet kas kitas pasidarbavo, išrūpindamas šiam almanachui leidimą, visokiais būdais ir visados redakcijai padėdamas“ (žr. „Redakcijos žodis“, in: Ibid., p. 326).
Pirmajame literatūros almanacho numeryje išspausdinta Balio Sruogos istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ pabaiga (žr. Balys Sruoga „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, redaktorius Kazys Jankauskas, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 12–21). Balys Sruoga dramoje rašė apie didžiojo Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos pastangas stiprinti Lietuvos valstybę, kovojant prieš užsienio ir vidaus priešus. Lietuvos hitlerinės okupacijos metu „be autoriaus žinios, draugų iniciatyva“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 322) išspausdinta Balio Sruogos drama „Kazimieras Sapiega“ įgavo rezistencinį pobūdį. Neatsitiktinai rašytojas užsiminė, kad spausdinti almanache šios dramos fragmentą 1943 m. – „drąsių žmonių“ pasirinkimas.
Dramoje Kazimieras Sapiega kalbėjo apie žmogaus trapumą, laikinumą: „Žmogus kaip žvakė. / Degi, liepsnoji… Šildai ir švieti. / Nepajunti, kaip jau tavęs nebėr, / Nuodėguliukai knato kažkokie / Ir kvapas vaško“ (žr. Balys Sruoga, „Kazimieras Sapiega. Finalinė scena“, in: Varpai, Šiauliai, 1943, p. 15); apibūdino tremtinio savijautą: „Aš – elgeta benamis. Be tėvynės, / Kaip varpa, pamesta ant viešo kelio. / Jai vis tiek pat: sumins dumblan pravėžų, / Vėjelis glostys, viesulas susuks / Ar rytmečio rasoj paskęs sudulus…“ (Idem, in: Ibid., p. 16).
Karvedžio Kazimiero Sapiegos žodžiuose įamžintos tėvynės kančios: „Aš, žilas senis, / Per visą amžių kovose kapotas, / Lenkiuos prieš jus [žmones] lig žemės ir drebu, / Kad nesuspėsiu visko pasakyti, / Ką man širdin tėvynė, alpdama / Golgotos kančiose, priaimanavo…“ (Idem, in: Ibid., p. 16); „Kaip debesis gyvenimas nuščiuvo. / Senatvėj praskleidžiau tuščias putas. / O, Viešpatie! Atleisk žlibumą mano! / O, nukankintoji tauta manoji, / Rūpintojėlių raudanti giria, / Priimk paklydusį nevertą sūnų, – Leisk ašarom išverkti kruvinom / Prie tavo kojų visą žemės skausmą…“ (p. 17); „Išalkus giltinė dantim kalena. / Kaip motinėlė miršta Lietuva, / Užtrokšdama skausmuos. Dar gyvos kančios, / O jau į šermenis šakalai renkas…“ (Idem, in: Ibid., p. 19).
Pjesė skatino neprarasti vilties dėl tėvynės laisvės: „Ne, ne! Bajorų mirė Lietuva. / Ne mūsų! Ji, žiemos iškentus šaltį, / Dainuojančiu pavasariu suūš. / Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, / Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia, / Kad jos aidais dundės Uralo girios, / Karpatų skiauterys ir Elbos šlaitai. / Į Lietuvą žiemojančią einu. / Rūpintojėlių kryžkelėj sustosiu, / Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, / Kad speiguose po stora miline / Neliautų plakus Lietuvos širdis…“ (Idem, in: Ibid., p. 20).
Balio Sruogos dramos „Kazimieras Sapiega“ fragmento spaudinį-korektūrą, taisytą žurnalo redaktoriaus Kazio Jankausko, žr. in: LMAVB RS, f. 29, b. 476, p. 1–2; 5–6; 9–10; 14–16.
Iš 1944-01-31 laiško matyti, kad Balys Sruoga siūlė toliau almanache Varpai spausdinti I veiksmą iš istorinės kronikos „Kazimieras Sapiega“ arba dramos „Apyaušrio Dalia“ III veiksmą, žurnalo redaktorius pasirinko paskutinį rašytojo pasiūlytą variantą.
a4
Line number 10
Note: Balys Sruoga nesutiko bendradarbiauti žurnale Kūryba – jautė, kad dėl nepalankių lagerio sąlygų negalės susikaupti ir atsakingai dirbti, o ypač skaityti ir taisyti anksčiau parašytų kūrinių korektūros lankų. Žinodamas, kad negalės padaryti darbo iki galo, nesutiko publikuoti savo kūrinių. Tačiau Balys Sruoga žurnalo redaktoriams Stasiui Leskaičiui ir Juozui Keliuočiui leido rašyti straipsnį apie jo kūrybą, straipsnyje pateikti kūrybos citatų (plačiau žr. 1943-10-31 ir 1943-11-07 Balio Sruogos laiškus).
a4
Line number 11
Note: Vladimiras Zubovas [(1887-1959), agronomas] (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 11
Critical note: und ] p s l ins cf 2)
a4
Line number 12
Note: Elena Zubovaitė-Liutikienė (1903-1977), gamtininkė, Česlovo Liutiko žmona. Siuntinys neužfiksuotas Vandos Sruogienės sudarytame siuntinių sąraše.
a1
Line number 12
Critical note: den ] cor pro i
a4
Line number 14
Note: Jono Starkaus siuntinys su sviestu minėtas 1944-01-09 Balio Sruogos laiške.
a1
Line number 16
Critical note: d. ] contr, d[er]
a4
Line number 16
Note: Gruodžio 20 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („65. 2 obuoliai, lašinių 1/2 klg., 4 dėž[utės] papirosų, cukraus 350 gr., kava“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 klg. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („66. 2 klg. duonos“); gruodžio 23 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 500 gr. siuntinį, kuris „gautas I–15“ („67. Tirpytų lašiniukų 400 gr., 4 dėž[utės] papirosų, kavos“); sausio 3 d. Vanda Sruogienė išsiuntė 2 kl[g]. siuntinį, kuris „gautas I–17“ („69. Duonos 1 1/2 [klg.], lašinių 500 gr. (iš Doros), kavos, papirosų 6 dėžutės, medaus 250 gr.“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
a1
Line number 16
Critical note: danke ] cor d pro cap
a1
Line number 18
Critical note: März ] cor pro i, cor M pro i
a4
Line number 18
Note: Mykolas Biržiška [(1882–1962), visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Nuo 1939 m. VU dėstytojas, 1940–1944 m. rektorius] (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 19
Critical note: heute ] ill heu
a1
Line number 21
Critical note: Du ] cor pro du, cor D pro min
a1
Line number 21
Critical note: es ] a ras ich
a1
Line number 24
Critical note: bestem ] cor pro s, cor b pro s
a1
Line number 30
Critical note: Leben ] cor pro Lem, cor b pro m
a1
Line number 30
Critical note: nach ] cor ch pro ill
a1
Line number 30
Physical note: [1r] //
a1
Line number 31
Critical note: wissenschaftliche ] cor l pro pri i
a1
Line number 34
Critical note: vor, ] p ver cor interp , pro !
a1
Line number 35
Critical note: zu fürchten ] p ras al m phr, vid allen dämonischen Leuten
a4
Line number 35
Note: „Keli žodžiai cenzūros išbraukti“ (Vandos Sruogienės pastaba). Lagerio cenzorių išbraukta frazė įrašyta laužtiniuose skliaustuose: „Ich habe gelernt nichts zu fürchten [u. allen dämonischen Leuten alles zu verzeihen]“ – „Išmokau nieko nebijoti [ir visiems demoniškiems žmonėms viską atleisti]“.
a1
Line number 36
Critical note: Na, ja! ] a ras al m phr, vid alles zu verzeihen
a1
Line number 41
Critical note: Baliuk[a]s ] sign
a1
Line number 41
Physical note: [1v] //
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin
a1
Line number d
Physical note: [2r] //
a1
Line number h
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1944_01_16_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1944_01_16_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1944_01_16_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1944_01_16_vs_2v.jpgX (Close panel)
image