Vandai Sruogienei, 1944-01-23

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1944-01-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 30. Laiškas. Rašyta 27,9 × 22,0 cm formato, gelstelėjusio, atplėšto pailgais langeliais popieriaus su vandenženkliu (santrumpa MLP, užrašas PAPIER A LETTRES / MIRKOW) lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „30“. 1v vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1944-01-24. Data ir prierašas prie spaudo kita ranka pieštuku: „B“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės. Aplankstyta. Be voko. Voką (nr. 30) žr. in: BLKMČ BS. Lietuviškas ir vokiškas gavimo adresas parkeriu (mėlynu rašalu): „Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Litauen – Ostland“ [„Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei / Vilnius / Tauro gtv. 21–3 / Lietuva – Ostlandas“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp [Expéditeur / Siuntėjas].: / Prof. Dr. Balys Sruoga / Lager Stutthof b/Danzig / Block XI [Prof. dr. Balys Sruoga / Stovykla Stutthof / prie Danzigo / Blokas XI]“. Balio Sruogos ranka apskritimuose dvi pažymos „5 c“, „5 a“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: [19]44-01-24. Vokas numeruotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „30“. Voko antroje pusėje – antspaudas „Lager Stutthof“. Kopija: LLTI BR, f. 53, b. 408, l. 1r, 2r. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 408, l. 76–78 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimas: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 29, l. 31 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 408, l. 68–70 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 2, p. 133. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1944-01-23: Genetinis
  • Witness a2: 1944-01-23: Diplomatinis
  • Witness a3: 1944-01-23: Redaguotas
  • Witness a4: 1944-01-23: Vertimas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Pateikiamas ir laiško vertimas iš vokiečių kalbos.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė, redagavo, vertė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947). DOI: https://doi.org/10.51554/Duom.Sela.2021.01.

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1944-01-23, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1944_01_23_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško vertimo variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 23 Januar 1944
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager
Stutthof,
d. 23
Januar 1944
1944 [m.] sausio 23 d.
5
Vanduk, mylima, miela!
Heute kam von Dir wieder kein Brief.
Šiandien nuo Tavęs vėl neatėjo nė vienas laiškas.
6
Nichts zu machen, man muss sich trösten: ich lese Deine alten Briefen. Schon 10 Monaten sind ver-
Nieko nepadarysi, reikia pasiguosti: aš skaitau senus Tavo laiškus. Jau 10 mėnesių pra-
7
gange, als ich aus dem Vaterlande weggeführt bin. Für welche Verbrechen? Auf welchem
ėjo, kai esu iš Tėvynės ištremtas. Už kokius nusikaltimus? Dėl kokios
Gruna Grund ?
c
Critical note: Grund ] cor d pro ill, vid a
Grund?
priežasties?
8
◊◊◊ Wem
c
Critical note: Wem ] a ras ill phr
Wem
Kam
ist besser davon? Wem
dėl to geriau? Kam
nütz,
c
Critical note: nütz[t] ] vid ex err om sec t
nütz,
nützt,
reikalinga,
dass in diesen Zeiten meine Kenntnisse
kad šiais laikais mano žinios
9
u.
ir
Begabungen
c
Critical note: Begabungen ] ins s l pri n
Begabungen
gabumai
aus dem Verwendung ausgeschlossen sind? Doch glaube u. hoffe ich im
neišnaudojami? Tačiau tikiu ir viliuosi sugrįžti
10
März zu Dir zurück zu kommen.
pas Tave kovo mėnesį.
Glaube nicht ich ich nicht
c
Critical note: Glaube ] p a c nicht ich, p c ich nicht, cor ord
Glaube ich nicht
Netikiu
an die Vernunft oder Gerechtigkeit, –
nei išmintimi, nei teisingumu, –
11
glaube ich an das Schicksal. A. 17–I
tikiu tik likimu. I–17
kam ein
c
Critical note: kam ] p ins s l ein
kam ein
atėjo
Paket
siuntinys
No 3 u. a. 20–I ein
Nr. 3, o I–20
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nume-
c
Critical note: num[m]e[rierter] ] vid ex err om sec m
nume-
numme-
nenume-
12
rierter Paket: das Inhalt war ähnlich wie im
ruotas siuntinys: turinys buvo panašus į
No 3, die Schachtel – weiss. Dan-
Nr. 3, dėžutė – balta.
n
Note: Sausio 5 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („70. 7dėž[utės] papirosų, lašinukų (iš Doros) 300 gr., kavos, sausainukų“); sausio 11 d. Kazimieras Daugirdas išsiuntė 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį, kuris „gautas I–20“ („71. sviesto 300 gr., duonos 1 klg., marmelado 100 gr., dešros 250 gr.“); sausio 13 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („72. Pyragaitis iš Būgių, kava, 2 dėž[utės] papirosų, tabokos maišelis, dantims milteliai, muiliukas skutimuisi, popieriai papirosams“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
La-
13
ke bestens! Vergesse nicht die Paketen
bai ačiū! Nepamiršk
numerieren
c
Critical note: num[m]erieren ] vid ex err om sec m
numerieren
nummerieren
numeruoti
oder das Datum der Absendung
siuntinių arba pažymėti
14
zu stellen, da ich besser Dir quittieren könnte. Vielleicht kannst Du mir
išsiuntimo datos, kad aš galėčiau geriau Tave informuoti. Gal Tu gali man
15
irgendwelcher
Reisekofer
c
Critical note: Reisekof[f]er ] vid ex err om sec f
Reisekofer
Reisekoffer
atsiųsti kokį nors kelioninį
zu schicken? Frühe oder später werde ich doch aus dem La-
lagaminą? Anksčiau ar vėliau juk mane paleis iš la-
16
ger entlassen, – in diesen 10 Monaten hast
gerio, – per šiuos 10 mėnesių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
mir zugeschickt viel: Wäsche, Schach-
man daug prisiuntei: baltinių, dėžu-
17
teln u. s. w. – ich habe kein passendes
čių ir t. t. – aš neturiu tinkamo
Kofer
c
Critical note: Kof[f]er ] vid ex err om sec f
Kofer
Koffer
lagamino
dazu, um diese Dinge aufzubewahren.
šiems daiktams saugoti.
18
Wenn sollte passieren solches Unglück – wenn im März ich nicht entlassen
Jei atsitiktų tokia nelaimė – jei kovo mėnesį nebūsiu
19
wäre, dann werde ich hier schon längere Zeit bleiben – bis zu Wendung
išleistas, tada turėsiu čia ilgiau pasilikti – iki
20
der Geschichte. In dem Fall, im Frühling u.
istorijos pasūkio. Rudenį, pavasarį ir
Ho Sommer ,
c
Critical note: Sommer ] cor So pro Ho
Sommer,
vasarą
da kann man auf dem Hofe
galima ir kieme
21
sitzen, werde ich versuchen etwas dichterisch zu arbeiten. Dazu werde ich
sėdėti, bandysiu literatūros darbą dirbti. Tam man
22
brauchen: 1) Papier – nicht so gute, –
reikės: 1) popieriaus – ne per geriausio, –
für ''Schwarzschrift'',
für Schwarzschrift,
„juodraščiams“,
2) 2–3 längere schmale
2) 2–3 ilgesnių siaurų
23
Blöcke, 3) Tinte für Füllhalter. Schicke mir als einzelne Sendung die No-
bloknotų, 3) rašalo plunksnakočiui.
24
ten der Arien aus der meiner Oper ''Radwila Perkūnas'' – die stehen unten bei
ten der Arien aus der meiner Oper Radvila Perkūnas – die stehen unten bei
Mano operos „Radvila Perkūnas“ arijas
n
Note: 1935 m. sukurtos rašytojo muzikinės pjesės arijas žr. Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 15r, 19r, 23−24r, 26r. Be Slucko kunigaikštytės, didikų Katkų (Chodkevičių) globojamos našlaitės Sofijos Olelkaitės ir Radvilos Perkūno sūnaus Jonušo romantinių meilės arijų, šioje pjesėje yra ir patriotinių dainų: „Staugia vilkas geležinis / Amžių gilumoj, / Šaukdamas sūnus tėvynės / Susitelkt krūvoj. // Kai pakilsim susitarę, / Kaip širdis viena, – / Suskambės kaip varpas vario / Pergalės daina! // Užsidegs nauji žvaigždynai / Vyrų ir darbų, / Kad prikelsim Gedimino / Dvasią iš kapų. // Mūsų žygį ji palaimins / Tėviškės laukuos! / Mūsų vardą ainių ainiai / Lietuvoj dainuos!“ („Giedraičio, Radvilos ir Katkevičiaus terceto finalinė arija“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 58r). Spėtina, kad Balys Sruoga žurnalui Varpai svarstė pasiūlyti išspausdinti šią ariją, kuri dėl apdainuotos Lietuvos ateities vizijos galėjo būti pasitelkta ir kaip žodinis protestas prieš nacių okupaciją Lietuvoje.
Svarbus ir egzistencinis arijų lygmuo, kuris skatino viltį, kad priespauda, įvardyta „rudens naktelės“, „šiaurių vėjų“ simboliais, laikina: „Laimė – žiežirba mažutė / Rudenio naktelę… / Liausis šiaurūs vėjai pūtę – / Mes nušviesim savo būtį / Žiežirbų takeliais! // Tesutrūksta laiko gijos, / Žvaigždės teužgęsta! / Su širdim širdis dalijas / Žiedelius baltos lelijos, / Rasele radastos!“ („Jonušo ir Sofijos duetas“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 26r).
atsiųsk man atskiru siuntiniu –
25
meinen
jos yra mano
Theaterbücher.
Theaterbüchern.
teatro knygų apačioje.
Brauche ich noch Rauchpapier (am besten: die
Man dar reikia rūkomojo popieriaus (geriausiai
Haftchen Heftchen )
c
Critical note: Heftchen ] cor pri e pro a
Heftchen)
Heftchen).
sąsiuvinukų).
26
Aber – wenn Dir schwer ist, schicke nicht, ich werde irgendwie auskommen.
Bet jei Tau sunku, nesiųsk, aš kaip nors išsiversiu.
27
Es scheint mir, dass ich nur vor wenigen Tagen war zusammen mit Euch,
Man atrodo, kad aš tik prieš kelias dienas buvau kartu su Jumis,
28
ich weiss über Deine Sorgen u. Schwierigkeiten mehr, als Du denkst, ich
aš žinau apie Tavo rūpesčius ir sunkumus daugiau, negu Tu manai, aš
29
stelle mir vor ganz genau jedes Dein Thun u. Schritt. Ich bin nur unendlich
visai tiksliai įsivaizduoju kiekvieną Tavo veiksmą ir žingsnį. Aš esu tik be galo
30
traurig, dass ich Dir nichts helfen kann. Über mich habe
liūdnas, kad negaliu Tau padėti. Manimi
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
viel Kummer:
p
Physical note: [1r] //
viel Kummer:
per daug nesirūpink:

Facsimile Image Placeholder

31
ich werde nicht vergehen, – Du kannst in
aš nepražūsiu, – Tu negali
meiner meinem
c
Critical note: meinem ] cor sec m pro r
meinem
padėti – mano
Schicksal nichts helfen – das hängt
likimas
32
nicht von dem Vernunft ab, – jeder muss seine
priklauso ne nuo proto, – kiekvienas turi pats
Irdische
irdische
nešti savo žemiškąją
s Last
c
Critical note: Last ] cor L pro s
Last
naštą.
selbst tragen.
33
Meine ganze Wille ist gerichtet, um Dir mit Dalia leichter wäre. Sei ge-
Visi mano norai nukreipti į tai, kad Tau su Dalia būtų lengviau. Būk pa-
34
segnet, Vanduk! Küsse unsere Dalia, – ich habe keine Worte um meine
laiminta, Vanduk! Pabučiuok mūsų Dalią, – aš nerandu žodžių, kad galėčiau
35
Liebe zu Euch auszusprechen. Ich
išreikšti savo meilę Jums.
s widerholle
c
Critical note: widerholle ] cor w pro s
widerholle
sehr oft die Worte dich-
Labai dažnai kartoju poe-
36
ter Wyspianskis, die Du oft zittiert hast, – und dieser Gedanke gibt mir
to Wyspianskio žodžius, kuriuos Tu neretai cituodavai, – ir ši mintis suteikia man
37
viell
c
Critical note: viel ] ras sec l
viel
daug
Mut. Na, ja, – seien gesegnet, meine mylimos!
drąsos.
n
Note: Žodžiai iš lenkų poeto Stanisławo Wyspiańskio (1869–1907) dramos kūrinio „Wesele“ („Vestuvės“): „Miałeś, chamie, złoty róg, / […] / ostał ci się ino sznur“ („Turėjai, chame, aukso ragą, / […] / liko tau tik virvė […]“) („Iš Balio Sruogos laiškų“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 393).
Na, taip, – būkit palaimintos, mano mylimos!
38
Küsse
Bučiuoju
dich Dich .
c
Critical note: Dich ] cor D pro min
Dich.
Tave.
39
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin, p add circ et si 5c
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
____
e
Exp.:
f
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
c
Critical note: Block XI ] p add circ et si 5a
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 23 Januar 1944
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager
Stutthof,
d. 23
Januar 1944
1944 [m.] sausio 23 d.
5
Vanduk, mylima, miela!
Heute kam von Dir wieder kein Brief.
Šiandien nuo Tavęs vėl neatėjo nė vienas laiškas.
6
Nichts zu machen, man muss sich trösten: ich lese Deine alten Briefen. Schon 10 Monaten sind ver-
Nieko nepadarysi, reikia pasiguosti: aš skaitau senus Tavo laiškus. Jau 10 mėnesių pra-
7
gange, als ich aus dem Vaterlande weggeführt bin. Für welche Verbrechen? Auf welchem
ėjo, kai esu iš Tėvynės ištremtas. Už kokius nusikaltimus? Dėl kokios
Gruna Grund ?
c
Critical note: Grund ] cor d pro ill, vid a
Grund?
priežasties?
8
◊◊◊ Wem
c
Critical note: Wem ] a ras ill phr
Wem
Kam
ist besser davon? Wem
dėl to geriau? Kam
nütz,
c
Critical note: nütz[t] ] vid ex err om sec t
nütz,
nützt,
reikalinga,
dass in diesen Zeiten meine Kenntnisse
kad šiais laikais mano žinios
9
u.
ir
Begabungen
c
Critical note: Begabungen ] ins s l pri n
Begabungen
gabumai
aus dem Verwendung ausgeschlossen sind? Doch glaube u. hoffe ich im
neišnaudojami? Tačiau tikiu ir viliuosi sugrįžti
10
März zu Dir zurück zu kommen.
pas Tave kovo mėnesį.
Glaube nicht ich ich nicht
c
Critical note: Glaube ] p a c nicht ich, p c ich nicht, cor ord
Glaube ich nicht
Netikiu
an die Vernunft oder Gerechtigkeit, –
nei išmintimi, nei teisingumu, –
11
glaube ich an das Schicksal. A. 17–I
tikiu tik likimu. I–17
kam ein
c
Critical note: kam ] p ins s l ein
kam ein
atėjo
Paket
siuntinys
No 3 u. a. 20–I ein
Nr. 3, o I–20
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nume-
c
Critical note: num[m]e[rierter] ] vid ex err om sec m
nume-
numme-
nenume-
12
rierter Paket: das Inhalt war ähnlich wie im
ruotas siuntinys: turinys buvo panašus į
No 3, die Schachtel – weiss. Dan-
Nr. 3, dėžutė – balta.
n
Note: Sausio 5 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („70. 7dėž[utės] papirosų, lašinukų (iš Doros) 300 gr., kavos, sausainukų“); sausio 11 d. Kazimieras Daugirdas išsiuntė 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį, kuris „gautas I–20“ („71. sviesto 300 gr., duonos 1 klg., marmelado 100 gr., dešros 250 gr.“); sausio 13 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („72. Pyragaitis iš Būgių, kava, 2 dėž[utės] papirosų, tabokos maišelis, dantims milteliai, muiliukas skutimuisi, popieriai papirosams“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
La-
13
ke bestens! Vergesse nicht die Paketen
bai ačiū! Nepamiršk
numerieren
c
Critical note: num[m]erieren ] vid ex err om sec m
numerieren
nummerieren
numeruoti
oder das Datum der Absendung
siuntinių arba pažymėti
14
zu stellen, da ich besser Dir quittieren könnte. Vielleicht kannst Du mir
išsiuntimo datos, kad aš galėčiau geriau Tave informuoti. Gal Tu gali man
15
irgendwelcher
Reisekofer
c
Critical note: Reisekof[f]er ] vid ex err om sec f
Reisekofer
Reisekoffer
atsiųsti kokį nors kelioninį
zu schicken? Frühe oder später werde ich doch aus dem La-
lagaminą? Anksčiau ar vėliau juk mane paleis iš la-
16
ger entlassen, – in diesen 10 Monaten hast
gerio, – per šiuos 10 mėnesių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
mir zugeschickt viel: Wäsche, Schach-
man daug prisiuntei: baltinių, dėžu-
17
teln u. s. w. – ich habe kein passendes
čių ir t. t. – aš neturiu tinkamo
Kofer
c
Critical note: Kof[f]er ] vid ex err om sec f
Kofer
Koffer
lagamino
dazu, um diese Dinge aufzubewahren.
šiems daiktams saugoti.
18
Wenn sollte passieren solches Unglück – wenn im März ich nicht entlassen
Jei atsitiktų tokia nelaimė – jei kovo mėnesį nebūsiu
19
wäre, dann werde ich hier schon längere Zeit bleiben – bis zu Wendung
išleistas, tada turėsiu čia ilgiau pasilikti – iki
20
der Geschichte. In dem Fall, im Frühling u.
istorijos pasūkio. Rudenį, pavasarį ir
Ho Sommer ,
c
Critical note: Sommer ] cor So pro Ho
Sommer,
vasarą
da kann man auf dem Hofe
galima ir kieme
21
sitzen, werde ich versuchen etwas dichterisch zu arbeiten. Dazu werde ich
sėdėti, bandysiu literatūros darbą dirbti. Tam man
22
brauchen: 1) Papier – nicht so gute, –
reikės: 1) popieriaus – ne per geriausio, –
für ''Schwarzschrift'',
für Schwarzschrift,
„juodraščiams“,
2) 2–3 längere schmale
2) 2–3 ilgesnių siaurų
23
Blöcke, 3) Tinte für Füllhalter. Schicke mir als einzelne Sendung die No-
bloknotų, 3) rašalo plunksnakočiui.
24
ten der Arien aus der meiner Oper ''Radwila Perkūnas'' – die stehen unten bei
ten der Arien aus der meiner Oper Radvila Perkūnas – die stehen unten bei
Mano operos „Radvila Perkūnas“ arijas
n
Note: 1935 m. sukurtos rašytojo muzikinės pjesės arijas žr. Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 15r, 19r, 23−24r, 26r. Be Slucko kunigaikštytės, didikų Katkų (Chodkevičių) globojamos našlaitės Sofijos Olelkaitės ir Radvilos Perkūno sūnaus Jonušo romantinių meilės arijų, šioje pjesėje yra ir patriotinių dainų: „Staugia vilkas geležinis / Amžių gilumoj, / Šaukdamas sūnus tėvynės / Susitelkt krūvoj. // Kai pakilsim susitarę, / Kaip širdis viena, – / Suskambės kaip varpas vario / Pergalės daina! // Užsidegs nauji žvaigždynai / Vyrų ir darbų, / Kad prikelsim Gedimino / Dvasią iš kapų. // Mūsų žygį ji palaimins / Tėviškės laukuos! / Mūsų vardą ainių ainiai / Lietuvoj dainuos!“ („Giedraičio, Radvilos ir Katkevičiaus terceto finalinė arija“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 58r). Spėtina, kad Balys Sruoga žurnalui Varpai svarstė pasiūlyti išspausdinti šią ariją, kuri dėl apdainuotos Lietuvos ateities vizijos galėjo būti pasitelkta ir kaip žodinis protestas prieš nacių okupaciją Lietuvoje.
Svarbus ir egzistencinis arijų lygmuo, kuris skatino viltį, kad priespauda, įvardyta „rudens naktelės“, „šiaurių vėjų“ simboliais, laikina: „Laimė – žiežirba mažutė / Rudenio naktelę… / Liausis šiaurūs vėjai pūtę – / Mes nušviesim savo būtį / Žiežirbų takeliais! // Tesutrūksta laiko gijos, / Žvaigždės teužgęsta! / Su širdim širdis dalijas / Žiedelius baltos lelijos, / Rasele radastos!“ („Jonušo ir Sofijos duetas“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 26r).
atsiųsk man atskiru siuntiniu –
25
meinen
jos yra mano
Theaterbücher.
Theaterbüchern.
teatro knygų apačioje.
Brauche ich noch Rauchpapier (am besten: die
Man dar reikia rūkomojo popieriaus (geriausiai
Haftchen Heftchen )
c
Critical note: Heftchen ] cor pri e pro a
Heftchen)
Heftchen).
sąsiuvinukų).
26
Aber – wenn Dir schwer ist, schicke nicht, ich werde irgendwie auskommen.
Bet jei Tau sunku, nesiųsk, aš kaip nors išsiversiu.
27
Es scheint mir, dass ich nur vor wenigen Tagen war zusammen mit Euch,
Man atrodo, kad aš tik prieš kelias dienas buvau kartu su Jumis,
28
ich weiss über Deine Sorgen u. Schwierigkeiten mehr, als Du denkst, ich
aš žinau apie Tavo rūpesčius ir sunkumus daugiau, negu Tu manai, aš
29
stelle mir vor ganz genau jedes Dein Thun u. Schritt. Ich bin nur unendlich
visai tiksliai įsivaizduoju kiekvieną Tavo veiksmą ir žingsnį. Aš esu tik be galo
30
traurig, dass ich Dir nichts helfen kann. Über mich habe
liūdnas, kad negaliu Tau padėti. Manimi
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
viel Kummer:
p
Physical note: [1r] //
viel Kummer:
per daug nesirūpink:

Facsimile Image Placeholder

31
ich werde nicht vergehen, – Du kannst in
aš nepražūsiu, – Tu negali
meiner meinem
c
Critical note: meinem ] cor sec m pro r
meinem
padėti – mano
Schicksal nichts helfen – das hängt
likimas
32
nicht von dem Vernunft ab, – jeder muss seine
priklauso ne nuo proto, – kiekvienas turi pats
Irdische
irdische
nešti savo žemiškąją
s Last
c
Critical note: Last ] cor L pro s
Last
naštą.
selbst tragen.
33
Meine ganze Wille ist gerichtet, um Dir mit Dalia leichter wäre. Sei ge-
Visi mano norai nukreipti į tai, kad Tau su Dalia būtų lengviau. Būk pa-
34
segnet, Vanduk! Küsse unsere Dalia, – ich habe keine Worte um meine
laiminta, Vanduk! Pabučiuok mūsų Dalią, – aš nerandu žodžių, kad galėčiau
35
Liebe zu Euch auszusprechen. Ich
išreikšti savo meilę Jums.
s widerholle
c
Critical note: widerholle ] cor w pro s
widerholle
sehr oft die Worte dich-
Labai dažnai kartoju poe-
36
ter Wyspianskis, die Du oft zittiert hast, – und dieser Gedanke gibt mir
to Wyspianskio žodžius, kuriuos Tu neretai cituodavai, – ir ši mintis suteikia man
37
viell
c
Critical note: viel ] ras sec l
viel
daug
Mut. Na, ja, – seien gesegnet, meine mylimos!
drąsos.
n
Note: Žodžiai iš lenkų poeto Stanisławo Wyspiańskio (1869–1907) dramos kūrinio „Wesele“ („Vestuvės“): „Miałeś, chamie, złoty róg, / […] / ostał ci się ino sznur“ („Turėjai, chame, aukso ragą, / […] / liko tau tik virvė […]“) („Iš Balio Sruogos laiškų“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 393).
Na, taip, – būkit palaimintos, mano mylimos!
38
Küsse
Bučiuoju
dich Dich .
c
Critical note: Dich ] cor D pro min
Dich.
Tave.
39
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin, p add circ et si 5c
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
____
e
Exp.:
f
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
c
Critical note: Block XI ] p add circ et si 5a
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 23 Januar 1944
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager
Stutthof,
d. 23
Januar 1944
1944 [m.] sausio 23 d.
5
Vanduk, mylima, miela!
Heute kam von Dir wieder kein Brief.
Šiandien nuo Tavęs vėl neatėjo nė vienas laiškas.
6
Nichts zu machen, man muss sich trösten: ich lese Deine alten Briefen. Schon 10 Monaten sind ver-
Nieko nepadarysi, reikia pasiguosti: aš skaitau senus Tavo laiškus. Jau 10 mėnesių pra-
7
gange, als ich aus dem Vaterlande weggeführt bin. Für welche Verbrechen? Auf welchem
ėjo, kai esu iš Tėvynės ištremtas. Už kokius nusikaltimus? Dėl kokios
Gruna Grund ?
c
Critical note: Grund ] cor d pro ill, vid a
Grund?
priežasties?
8
◊◊◊ Wem
c
Critical note: Wem ] a ras ill phr
Wem
Kam
ist besser davon? Wem
dėl to geriau? Kam
nütz,
c
Critical note: nütz[t] ] vid ex err om sec t
nütz,
nützt,
reikalinga,
dass in diesen Zeiten meine Kenntnisse
kad šiais laikais mano žinios
9
u.
ir
Begabungen
c
Critical note: Begabungen ] ins s l pri n
Begabungen
gabumai
aus dem Verwendung ausgeschlossen sind? Doch glaube u. hoffe ich im
neišnaudojami? Tačiau tikiu ir viliuosi sugrįžti
10
März zu Dir zurück zu kommen.
pas Tave kovo mėnesį.
Glaube nicht ich ich nicht
c
Critical note: Glaube ] p a c nicht ich, p c ich nicht, cor ord
Glaube ich nicht
Netikiu
an die Vernunft oder Gerechtigkeit, –
nei išmintimi, nei teisingumu, –
11
glaube ich an das Schicksal. A. 17–I
tikiu tik likimu. I–17
kam ein
c
Critical note: kam ] p ins s l ein
kam ein
atėjo
Paket
siuntinys
No 3 u. a. 20–I ein
Nr. 3, o I–20
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nume-
c
Critical note: num[m]e[rierter] ] vid ex err om sec m
nume-
numme-
nenume-
12
rierter Paket: das Inhalt war ähnlich wie im
ruotas siuntinys: turinys buvo panašus į
No 3, die Schachtel – weiss. Dan-
Nr. 3, dėžutė – balta.
n
Note: Sausio 5 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („70. 7dėž[utės] papirosų, lašinukų (iš Doros) 300 gr., kavos, sausainukų“); sausio 11 d. Kazimieras Daugirdas išsiuntė 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį, kuris „gautas I–20“ („71. sviesto 300 gr., duonos 1 klg., marmelado 100 gr., dešros 250 gr.“); sausio 13 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („72. Pyragaitis iš Būgių, kava, 2 dėž[utės] papirosų, tabokos maišelis, dantims milteliai, muiliukas skutimuisi, popieriai papirosams“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
La-
13
ke bestens! Vergesse nicht die Paketen
bai ačiū! Nepamiršk
numerieren
c
Critical note: num[m]erieren ] vid ex err om sec m
numerieren
nummerieren
numeruoti
oder das Datum der Absendung
siuntinių arba pažymėti
14
zu stellen, da ich besser Dir quittieren könnte. Vielleicht kannst Du mir
išsiuntimo datos, kad aš galėčiau geriau Tave informuoti. Gal Tu gali man
15
irgendwelcher
Reisekofer
c
Critical note: Reisekof[f]er ] vid ex err om sec f
Reisekofer
Reisekoffer
atsiųsti kokį nors kelioninį
zu schicken? Frühe oder später werde ich doch aus dem La-
lagaminą? Anksčiau ar vėliau juk mane paleis iš la-
16
ger entlassen, – in diesen 10 Monaten hast
gerio, – per šiuos 10 mėnesių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
mir zugeschickt viel: Wäsche, Schach-
man daug prisiuntei: baltinių, dėžu-
17
teln u. s. w. – ich habe kein passendes
čių ir t. t. – aš neturiu tinkamo
Kofer
c
Critical note: Kof[f]er ] vid ex err om sec f
Kofer
Koffer
lagamino
dazu, um diese Dinge aufzubewahren.
šiems daiktams saugoti.
18
Wenn sollte passieren solches Unglück – wenn im März ich nicht entlassen
Jei atsitiktų tokia nelaimė – jei kovo mėnesį nebūsiu
19
wäre, dann werde ich hier schon längere Zeit bleiben – bis zu Wendung
išleistas, tada turėsiu čia ilgiau pasilikti – iki
20
der Geschichte. In dem Fall, im Frühling u.
istorijos pasūkio. Rudenį, pavasarį ir
Ho Sommer ,
c
Critical note: Sommer ] cor So pro Ho
Sommer,
vasarą
da kann man auf dem Hofe
galima ir kieme
21
sitzen, werde ich versuchen etwas dichterisch zu arbeiten. Dazu werde ich
sėdėti, bandysiu literatūros darbą dirbti. Tam man
22
brauchen: 1) Papier – nicht so gute, –
reikės: 1) popieriaus – ne per geriausio, –
für ''Schwarzschrift'',
für Schwarzschrift,
„juodraščiams“,
2) 2–3 längere schmale
2) 2–3 ilgesnių siaurų
23
Blöcke, 3) Tinte für Füllhalter. Schicke mir als einzelne Sendung die No-
bloknotų, 3) rašalo plunksnakočiui.
24
ten der Arien aus der meiner Oper ''Radwila Perkūnas'' – die stehen unten bei
ten der Arien aus der meiner Oper Radvila Perkūnas – die stehen unten bei
Mano operos „Radvila Perkūnas“ arijas
n
Note: 1935 m. sukurtos rašytojo muzikinės pjesės arijas žr. Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 15r, 19r, 23−24r, 26r. Be Slucko kunigaikštytės, didikų Katkų (Chodkevičių) globojamos našlaitės Sofijos Olelkaitės ir Radvilos Perkūno sūnaus Jonušo romantinių meilės arijų, šioje pjesėje yra ir patriotinių dainų: „Staugia vilkas geležinis / Amžių gilumoj, / Šaukdamas sūnus tėvynės / Susitelkt krūvoj. // Kai pakilsim susitarę, / Kaip širdis viena, – / Suskambės kaip varpas vario / Pergalės daina! // Užsidegs nauji žvaigždynai / Vyrų ir darbų, / Kad prikelsim Gedimino / Dvasią iš kapų. // Mūsų žygį ji palaimins / Tėviškės laukuos! / Mūsų vardą ainių ainiai / Lietuvoj dainuos!“ („Giedraičio, Radvilos ir Katkevičiaus terceto finalinė arija“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 58r). Spėtina, kad Balys Sruoga žurnalui Varpai svarstė pasiūlyti išspausdinti šią ariją, kuri dėl apdainuotos Lietuvos ateities vizijos galėjo būti pasitelkta ir kaip žodinis protestas prieš nacių okupaciją Lietuvoje.
Svarbus ir egzistencinis arijų lygmuo, kuris skatino viltį, kad priespauda, įvardyta „rudens naktelės“, „šiaurių vėjų“ simboliais, laikina: „Laimė – žiežirba mažutė / Rudenio naktelę… / Liausis šiaurūs vėjai pūtę – / Mes nušviesim savo būtį / Žiežirbų takeliais! // Tesutrūksta laiko gijos, / Žvaigždės teužgęsta! / Su širdim širdis dalijas / Žiedelius baltos lelijos, / Rasele radastos!“ („Jonušo ir Sofijos duetas“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 26r).
atsiųsk man atskiru siuntiniu –
25
meinen
jos yra mano
Theaterbücher.
Theaterbüchern.
teatro knygų apačioje.
Brauche ich noch Rauchpapier (am besten: die
Man dar reikia rūkomojo popieriaus (geriausiai
Haftchen Heftchen )
c
Critical note: Heftchen ] cor pri e pro a
Heftchen)
Heftchen).
sąsiuvinukų).
26
Aber – wenn Dir schwer ist, schicke nicht, ich werde irgendwie auskommen.
Bet jei Tau sunku, nesiųsk, aš kaip nors išsiversiu.
27
Es scheint mir, dass ich nur vor wenigen Tagen war zusammen mit Euch,
Man atrodo, kad aš tik prieš kelias dienas buvau kartu su Jumis,
28
ich weiss über Deine Sorgen u. Schwierigkeiten mehr, als Du denkst, ich
aš žinau apie Tavo rūpesčius ir sunkumus daugiau, negu Tu manai, aš
29
stelle mir vor ganz genau jedes Dein Thun u. Schritt. Ich bin nur unendlich
visai tiksliai įsivaizduoju kiekvieną Tavo veiksmą ir žingsnį. Aš esu tik be galo
30
traurig, dass ich Dir nichts helfen kann. Über mich habe
liūdnas, kad negaliu Tau padėti. Manimi
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
viel Kummer:
p
Physical note: [1r] //
viel Kummer:
per daug nesirūpink:

Facsimile Image Placeholder

31
ich werde nicht vergehen, – Du kannst in
aš nepražūsiu, – Tu negali
meiner meinem
c
Critical note: meinem ] cor sec m pro r
meinem
padėti – mano
Schicksal nichts helfen – das hängt
likimas
32
nicht von dem Vernunft ab, – jeder muss seine
priklauso ne nuo proto, – kiekvienas turi pats
Irdische
irdische
nešti savo žemiškąją
s Last
c
Critical note: Last ] cor L pro s
Last
naštą.
selbst tragen.
33
Meine ganze Wille ist gerichtet, um Dir mit Dalia leichter wäre. Sei ge-
Visi mano norai nukreipti į tai, kad Tau su Dalia būtų lengviau. Būk pa-
34
segnet, Vanduk! Küsse unsere Dalia, – ich habe keine Worte um meine
laiminta, Vanduk! Pabučiuok mūsų Dalią, – aš nerandu žodžių, kad galėčiau
35
Liebe zu Euch auszusprechen. Ich
išreikšti savo meilę Jums.
s widerholle
c
Critical note: widerholle ] cor w pro s
widerholle
sehr oft die Worte dich-
Labai dažnai kartoju poe-
36
ter Wyspianskis, die Du oft zittiert hast, – und dieser Gedanke gibt mir
to Wyspianskio žodžius, kuriuos Tu neretai cituodavai, – ir ši mintis suteikia man
37
viell
c
Critical note: viel ] ras sec l
viel
daug
Mut. Na, ja, – seien gesegnet, meine mylimos!
drąsos.
n
Note: Žodžiai iš lenkų poeto Stanisławo Wyspiańskio (1869–1907) dramos kūrinio „Wesele“ („Vestuvės“): „Miałeś, chamie, złoty róg, / […] / ostał ci się ino sznur“ („Turėjai, chame, aukso ragą, / […] / liko tau tik virvė […]“) („Iš Balio Sruogos laiškų“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 393).
Na, taip, – būkit palaimintos, mano mylimos!
38
Küsse
Bučiuoju
dich Dich .
c
Critical note: Dich ] cor D pro min
Dich.
Tave.
39
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin, p add circ et si 5c
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
____
e
Exp.:
f
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
c
Critical note: Block XI ] p add circ et si 5a
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Lager Stutthof, d. 23 Januar 1944
1
Prof.
Dr.
dr.
Balys Sruoga
2
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
3
Block XI
c
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
Block XI
Blokas XI
4
Lager
Stutthof,
d. 23
Januar 1944
1944 [m.] sausio 23 d.
5
Vanduk, mylima, miela!
Heute kam von Dir wieder kein Brief.
Šiandien nuo Tavęs vėl neatėjo nė vienas laiškas.
6
Nichts zu machen, man muss sich trösten: ich lese Deine alten Briefen. Schon 10 Monaten sind ver-
Nieko nepadarysi, reikia pasiguosti: aš skaitau senus Tavo laiškus. Jau 10 mėnesių pra-
7
gange, als ich aus dem Vaterlande weggeführt bin. Für welche Verbrechen? Auf welchem
ėjo, kai esu iš Tėvynės ištremtas. Už kokius nusikaltimus? Dėl kokios
Gruna Grund ?
c
Critical note: Grund ] cor d pro ill, vid a
Grund?
priežasties?
8
◊◊◊ Wem
c
Critical note: Wem ] a ras ill phr
Wem
Kam
ist besser davon? Wem
dėl to geriau? Kam
nütz,
c
Critical note: nütz[t] ] vid ex err om sec t
nütz,
nützt,
reikalinga,
dass in diesen Zeiten meine Kenntnisse
kad šiais laikais mano žinios
9
u.
ir
Begabungen
c
Critical note: Begabungen ] ins s l pri n
Begabungen
gabumai
aus dem Verwendung ausgeschlossen sind? Doch glaube u. hoffe ich im
neišnaudojami? Tačiau tikiu ir viliuosi sugrįžti
10
März zu Dir zurück zu kommen.
pas Tave kovo mėnesį.
Glaube nicht ich ich nicht
c
Critical note: Glaube ] p a c nicht ich, p c ich nicht, cor ord
Glaube ich nicht
Netikiu
an die Vernunft oder Gerechtigkeit, –
nei išmintimi, nei teisingumu, –
11
glaube ich an das Schicksal. A. 17–I
tikiu tik likimu. I–17
kam ein
c
Critical note: kam ] p ins s l ein
kam ein
atėjo
Paket
siuntinys
No 3 u. a. 20–I ein
Nr. 3, o I–20
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
nume-
c
Critical note: num[m]e[rierter] ] vid ex err om sec m
nume-
numme-
nenume-
12
rierter Paket: das Inhalt war ähnlich wie im
ruotas siuntinys: turinys buvo panašus į
No 3, die Schachtel – weiss. Dan-
Nr. 3, dėžutė – balta.
n
Note: Sausio 5 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („70. 7dėž[utės] papirosų, lašinukų (iš Doros) 300 gr., kavos, sausainukų“); sausio 11 d. Kazimieras Daugirdas išsiuntė 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį, kuris „gautas I–20“ („71. sviesto 300 gr., duonos 1 klg., marmelado 100 gr., dešros 250 gr.“); sausio 13 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („72. Pyragaitis iš Būgių, kava, 2 dėž[utės] papirosų, tabokos maišelis, dantims milteliai, muiliukas skutimuisi, popieriai papirosams“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
La-
13
ke bestens! Vergesse nicht die Paketen
bai ačiū! Nepamiršk
numerieren
c
Critical note: num[m]erieren ] vid ex err om sec m
numerieren
nummerieren
numeruoti
oder das Datum der Absendung
siuntinių arba pažymėti
14
zu stellen, da ich besser Dir quittieren könnte. Vielleicht kannst Du mir
išsiuntimo datos, kad aš galėčiau geriau Tave informuoti. Gal Tu gali man
15
irgendwelcher
Reisekofer
c
Critical note: Reisekof[f]er ] vid ex err om sec f
Reisekofer
Reisekoffer
atsiųsti kokį nors kelioninį
zu schicken? Frühe oder später werde ich doch aus dem La-
lagaminą? Anksčiau ar vėliau juk mane paleis iš la-
16
ger entlassen, – in diesen 10 Monaten hast
gerio, – per šiuos 10 mėnesių
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
Tu
mir zugeschickt viel: Wäsche, Schach-
man daug prisiuntei: baltinių, dėžu-
17
teln u. s. w. – ich habe kein passendes
čių ir t. t. – aš neturiu tinkamo
Kofer
c
Critical note: Kof[f]er ] vid ex err om sec f
Kofer
Koffer
lagamino
dazu, um diese Dinge aufzubewahren.
šiems daiktams saugoti.
18
Wenn sollte passieren solches Unglück – wenn im März ich nicht entlassen
Jei atsitiktų tokia nelaimė – jei kovo mėnesį nebūsiu
19
wäre, dann werde ich hier schon längere Zeit bleiben – bis zu Wendung
išleistas, tada turėsiu čia ilgiau pasilikti – iki
20
der Geschichte. In dem Fall, im Frühling u.
istorijos pasūkio. Rudenį, pavasarį ir
Ho Sommer ,
c
Critical note: Sommer ] cor So pro Ho
Sommer,
vasarą
da kann man auf dem Hofe
galima ir kieme
21
sitzen, werde ich versuchen etwas dichterisch zu arbeiten. Dazu werde ich
sėdėti, bandysiu literatūros darbą dirbti. Tam man
22
brauchen: 1) Papier – nicht so gute, –
reikės: 1) popieriaus – ne per geriausio, –
für ''Schwarzschrift'',
für Schwarzschrift,
„juodraščiams“,
2) 2–3 längere schmale
2) 2–3 ilgesnių siaurų
23
Blöcke, 3) Tinte für Füllhalter. Schicke mir als einzelne Sendung die No-
bloknotų, 3) rašalo plunksnakočiui.
24
ten der Arien aus der meiner Oper ''Radwila Perkūnas'' – die stehen unten bei
ten der Arien aus der meiner Oper Radvila Perkūnas – die stehen unten bei
Mano operos „Radvila Perkūnas“ arijas
n
Note: 1935 m. sukurtos rašytojo muzikinės pjesės arijas žr. Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 15r, 19r, 23−24r, 26r. Be Slucko kunigaikštytės, didikų Katkų (Chodkevičių) globojamos našlaitės Sofijos Olelkaitės ir Radvilos Perkūno sūnaus Jonušo romantinių meilės arijų, šioje pjesėje yra ir patriotinių dainų: „Staugia vilkas geležinis / Amžių gilumoj, / Šaukdamas sūnus tėvynės / Susitelkt krūvoj. // Kai pakilsim susitarę, / Kaip širdis viena, – / Suskambės kaip varpas vario / Pergalės daina! // Užsidegs nauji žvaigždynai / Vyrų ir darbų, / Kad prikelsim Gedimino / Dvasią iš kapų. // Mūsų žygį ji palaimins / Tėviškės laukuos! / Mūsų vardą ainių ainiai / Lietuvoj dainuos!“ („Giedraičio, Radvilos ir Katkevičiaus terceto finalinė arija“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 58r). Spėtina, kad Balys Sruoga žurnalui Varpai svarstė pasiūlyti išspausdinti šią ariją, kuri dėl apdainuotos Lietuvos ateities vizijos galėjo būti pasitelkta ir kaip žodinis protestas prieš nacių okupaciją Lietuvoje.
Svarbus ir egzistencinis arijų lygmuo, kuris skatino viltį, kad priespauda, įvardyta „rudens naktelės“, „šiaurių vėjų“ simboliais, laikina: „Laimė – žiežirba mažutė / Rudenio naktelę… / Liausis šiaurūs vėjai pūtę – / Mes nušviesim savo būtį / Žiežirbų takeliais! // Tesutrūksta laiko gijos, / Žvaigždės teužgęsta! / Su širdim širdis dalijas / Žiedelius baltos lelijos, / Rasele radastos!“ („Jonušo ir Sofijos duetas“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 26r).
atsiųsk man atskiru siuntiniu –
25
meinen
jos yra mano
Theaterbücher.
Theaterbüchern.
teatro knygų apačioje.
Brauche ich noch Rauchpapier (am besten: die
Man dar reikia rūkomojo popieriaus (geriausiai
Haftchen Heftchen )
c
Critical note: Heftchen ] cor pri e pro a
Heftchen)
Heftchen).
sąsiuvinukų).
26
Aber – wenn Dir schwer ist, schicke nicht, ich werde irgendwie auskommen.
Bet jei Tau sunku, nesiųsk, aš kaip nors išsiversiu.
27
Es scheint mir, dass ich nur vor wenigen Tagen war zusammen mit Euch,
Man atrodo, kad aš tik prieš kelias dienas buvau kartu su Jumis,
28
ich weiss über Deine Sorgen u. Schwierigkeiten mehr, als Du denkst, ich
aš žinau apie Tavo rūpesčius ir sunkumus daugiau, negu Tu manai, aš
29
stelle mir vor ganz genau jedes Dein Thun u. Schritt. Ich bin nur unendlich
visai tiksliai įsivaizduoju kiekvieną Tavo veiksmą ir žingsnį. Aš esu tik be galo
30
traurig, dass ich Dir nichts helfen kann. Über mich habe
liūdnas, kad negaliu Tau padėti. Manimi
nich
c
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
nich
nicht
viel Kummer:
p
Physical note: [1r] //
viel Kummer:
per daug nesirūpink:

Facsimile Image Placeholder

31
ich werde nicht vergehen, – Du kannst in
aš nepražūsiu, – Tu negali
meiner meinem
c
Critical note: meinem ] cor sec m pro r
meinem
padėti – mano
Schicksal nichts helfen – das hängt
likimas
32
nicht von dem Vernunft ab, – jeder muss seine
priklauso ne nuo proto, – kiekvienas turi pats
Irdische
irdische
nešti savo žemiškąją
s Last
c
Critical note: Last ] cor L pro s
Last
naštą.
selbst tragen.
33
Meine ganze Wille ist gerichtet, um Dir mit Dalia leichter wäre. Sei ge-
Visi mano norai nukreipti į tai, kad Tau su Dalia būtų lengviau. Būk pa-
34
segnet, Vanduk! Küsse unsere Dalia, – ich habe keine Worte um meine
laiminta, Vanduk! Pabučiuok mūsų Dalią, – aš nerandu žodžių, kad galėčiau
35
Liebe zu Euch auszusprechen. Ich
išreikšti savo meilę Jums.
s widerholle
c
Critical note: widerholle ] cor w pro s
widerholle
sehr oft die Worte dich-
Labai dažnai kartoju poe-
36
ter Wyspianskis, die Du oft zittiert hast, – und dieser Gedanke gibt mir
to Wyspianskio žodžius, kuriuos Tu neretai cituodavai, – ir ši mintis suteikia man
37
viell
c
Critical note: viel ] ras sec l
viel
daug
Mut. Na, ja, – seien gesegnet, meine mylimos!
drąsos.
n
Note: Žodžiai iš lenkų poeto Stanisławo Wyspiańskio (1869–1907) dramos kūrinio „Wesele“ („Vestuvės“): „Miałeś, chamie, złoty róg, / […] / ostał ci się ino sznur“ („Turėjai, chame, aukso ragą, / […] / liko tau tik virvė […]“) („Iš Balio Sruogos laiškų“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 393).
Na, taip, – būkit palaimintos, mano mylimos!
38
Küsse
Bučiuoju
dich Dich .
c
Critical note: Dich ] cor D pro min
Dich.
Tave.
39
Dein
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

a
Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
b
Vilnius
Vilnius
c
Tauro gtv. 21–3
d
Litauen – Ostland
c
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin, p add circ et si 5c
Litauen – Ostland
Lietuva – Ostlandas
____
e
Exp.:
f
Prof. Dr. Balys Sruoga
Prof. dr. Balys Sruoga
g
Lager Stutthof b/Danzig
Stovykla Stutthof prie Danzigo
h
Block XI
c
Critical note: Block XI ] p add circ et si 5a
p
Physical note: [2r] //
Block XI
Blokas XI

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: Block XI ] sub sign adl lin
a1
Line number 7
Critical note: Grund ] cor d pro ill, vid a
a1
Line number 8
Critical note: Wem ] a ras ill phr
a1
Line number 8
Critical note: nütz[t] ] vid ex err om sec t
a1
Line number 9
Critical note: Begabungen ] ins s l pri n
a1
Line number 10
Critical note: Glaube ] p a c nicht ich, p c ich nicht, cor ord
a1
Line number 11
Critical note: kam ] p ins s l ein
a1
Line number 11
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
a1
Line number 11
Critical note: num[m]e[rierter] ] vid ex err om sec m
a4
Line number 12
Note: Sausio 5 d. Vanda Sruogienė išsiuntė Baliui Sruogai 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („70. 7dėž[utės] papirosų, lašinukų (iš Doros) 300 gr., kavos, sausainukų“); sausio 11 d. Kazimieras Daugirdas išsiuntė 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį, kuris „gautas I–20“ („71. sviesto 300 gr., duonos 1 klg., marmelado 100 gr., dešros 250 gr.“); sausio 13 d. Vanda Sruogienė išsiuntė dar 1 [klg.] ir 250 [gr.] siuntinį („72. Pyragaitis iš Būgių, kava, 2 dėž[utės] papirosų, tabokos maišelis, dantims milteliai, muiliukas skutimuisi, popieriai papirosams“) („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Balys Sruoga, „Biografija, 1943–1945, Stutthof“, in: BLKMČ BS).
a1
Line number 13
Critical note: num[m]erieren ] vid ex err om sec m
a1
Line number 15
Critical note: Reisekof[f]er ] vid ex err om sec f
a1
Line number 16
Critical note: Du ] cor D pro min
a1
Line number 17
Critical note: Kof[f]er ] vid ex err om sec f
a1
Line number 20
Critical note: Sommer ] cor So pro Ho
a4
Line number 24
Note: 1935 m. sukurtos rašytojo muzikinės pjesės arijas žr. Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 15r, 19r, 23−24r, 26r. Be Slucko kunigaikštytės, didikų Katkų (Chodkevičių) globojamos našlaitės Sofijos Olelkaitės ir Radvilos Perkūno sūnaus Jonušo romantinių meilės arijų, šioje pjesėje yra ir patriotinių dainų: „Staugia vilkas geležinis / Amžių gilumoj, / Šaukdamas sūnus tėvynės / Susitelkt krūvoj. // Kai pakilsim susitarę, / Kaip širdis viena, – / Suskambės kaip varpas vario / Pergalės daina! // Užsidegs nauji žvaigždynai / Vyrų ir darbų, / Kad prikelsim Gedimino / Dvasią iš kapų. // Mūsų žygį ji palaimins / Tėviškės laukuos! / Mūsų vardą ainių ainiai / Lietuvoj dainuos!“ („Giedraičio, Radvilos ir Katkevičiaus terceto finalinė arija“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 58r). Spėtina, kad Balys Sruoga žurnalui Varpai svarstė pasiūlyti išspausdinti šią ariją, kuri dėl apdainuotos Lietuvos ateities vizijos galėjo būti pasitelkta ir kaip žodinis protestas prieš nacių okupaciją Lietuvoje.
Svarbus ir egzistencinis arijų lygmuo, kuris skatino viltį, kad priespauda, įvardyta „rudens naktelės“, „šiaurių vėjų“ simboliais, laikina: „Laimė – žiežirba mažutė / Rudenio naktelę… / Liausis šiaurūs vėjai pūtę – / Mes nušviesim savo būtį / Žiežirbų takeliais! // Tesutrūksta laiko gijos, / Žvaigždės teužgęsta! / Su širdim širdis dalijas / Žiedelius baltos lelijos, / Rasele radastos!“ („Jonušo ir Sofijos duetas“, in: Balys Sruoga, „Radvila Perkūnas“, in: LLTI BR, f. 1, b. 3897, l. 26r).
a1
Line number 25
Critical note: Heftchen ] cor pri e pro a
a1
Line number 30
Critical note: nich[t] ] vid ex err om t
a1
Line number 30
Physical note: [1r] //
a1
Line number 31
Critical note: meinem ] cor sec m pro r
a1
Line number 32
Critical note: Last ] cor L pro s
a1
Line number 35
Critical note: widerholle ] cor w pro s
a1
Line number 37
Critical note: viel ] ras sec l
a4
Line number 37
Note: Žodžiai iš lenkų poeto Stanisławo Wyspiańskio (1869–1907) dramos kūrinio „Wesele“ („Vestuvės“): „Miałeś, chamie, złoty róg, / […] / ostał ci się ino sznur“ („Turėjai, chame, aukso ragą, / […] / liko tau tik virvė […]“) („Iš Balio Sruogos laiškų“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1974, p. 393).
a1
Line number 38
Critical note: Dich ] cor D pro min
a1
Line number 39
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 39
Physical note: [1v] //
a1
Line number d
Critical note: Litauen – Ostland ] sub sign dua curv lin, p add circ et si 5c
a1
Line number h
Critical note: Block XI ] p add circ et si 5a
a1
Line number h
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1944_01_23_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1944_01_23_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1944_01_23_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1944_01_23_vs_2v.jpgX (Close panel)
image