Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-06-07], [iš Petrapilio – į Maskvą].

Išpynė kvepmenos kasas,

Išpynė kvepmenos kasas, Ir šerkšmenos skruostai prigijo… Sapnų gegužės kupina Širdis aplenkti sapną bijo…
Žingsnių lengvumas — ir grazna! Krūtinė tirpsta ir banguoja!.. Dėkinga deivės atnaša Šneka gėlynų tealsuoja…
Ateina vakaras grakštus, Tinklais, šešėliais užliūliuoja — Užmiršta dūšia verpetus — — —
Aš, tarnas burtų ir maldų, Genuos sapnus taku žaliuoju — In viešnią vakaro skubu…1BS eilėraščio be pavadinimo „[Išpynė kvepmenos kasas]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku. Galutinį eilėraščio tekstą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 153. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 765–766.

________________________

Šiandie po mano atvažiavimo Petrapilin pirma šilta diena, užtat, nors ir naktį nemiegojęs, bet jaučiuos labai puikiai.

Saulė taip šviečia, tokie ryškūs spinduliai — o saulę aš myliu! Einu per gatvę be kepurės ir juokiuos, žiūriu i[n] saulės spindulių tinklus ir juokiuos, žiūriu in atšvitrius bangose ir juokiuos — juk taip gerai, kai saulė šviečia, kai spinduliai bučiuoja.

I[r] šiąnakt pirmąsyk lengva širdžia važiuosiu „на стрeлку2стрелка ~ rus =strėliukė.
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: BSNM, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
lakštingalės pasiklausyt. Dabar skubu pas Sugintą3Antanas Sugintas (1890–1971), 1915 m. išleisto almanacho „Aušrinės keliai“ redakcijos narys. 1916 m. baigė teisę Petrogrado universitete. , o su juo trauksime pas Gruzdytę4Kitame laiške BS pasitaiso: „Ėjau ne pas Gruzdytę, o pas Galkytę (daktarą)“ (žr. BS laiškas VČ, [po 1916-06-07]_7]., del nekurių mažmožių reikia vizitą padaryt. Aš ant savęs labai, labai pykstu, kam aš tau rašiau tokias atvirutes — juk aš taip Tave prikankinau jomis. O man kas — audra perėjo, saulė prašvito, aš ir juokiuos. O jei dar gaunu pievų, gėlių, miško, vilnių pasakų… Būčiau tylėjęs — ir nebūtau Tave kankinęs. Mat vis tik prieš Tave nedėkingas esu.

Tą savo nelemtą kareiviją aš jau ir užmiršau. Gal prisiminsiu — kai ligoninėn atsigulsiu — o dabar — kam tai minėt — giedrų dangų temdint.

Tegu Visam pasauliui būna gerai.

O Tu, Sesutėle, kad iš baltųjų vandens lelijų kasdien gražesnių vainikų prisipintum.

Kad Tau maudanties saulės spinduliuose būtų gerai, gerai.

Buč[i]u[o]ju Tave, Sesutėle.

Bolyt[i]s

˹Pabučiuok Zoską5Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. ir Mutką.6[Mutka].˺KOMENTARAI

1 BS eilėraščio be pavadinimo „[Išpynė kvepmenos kasas]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku. Galutinį eilėraščio tekstą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 153. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 765–766.
2 стрелка ~ rus =strėliukė.
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: BSNM, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
3 Antanas Sugintas (1890–1971), 1915 m. išleisto almanacho „Aušrinės keliai“ redakcijos narys. 1916 m. baigė teisę Petrogrado universitete.
4 Kitame laiške BS pasitaiso: „Ėjau ne pas Gruzdytę, o pas Galkytę (daktarą)“ (žr. BS laiškas VČ, [po 1916-06-07]_7].
5 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
6 [Mutka].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.