Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-18], [Petrogradas].

Susgodojo Karaliūnas

Susgodojo Karaliūnas, Ko žirgelis liūdnas. Susdūmojo Karaliūčia Prie darželio vartų.
Margas dvaras, žirgas eiklus, Kurtai — briedžiai juodi… — Žvenk, žirgeli, purtyk karčius, Bus grakšti medžioklė…
Žalias varis, vartai sunkūs… Dūmos dar sunkesnės… Dunda žemė, prunkščia žirgas… — Kuo keleliu bėgti?..
Ketrios liepsnos susinėrė — Tai vainikas kietas! Tirps ir ledas, tirp[s] ir uolos — Sujūruos verdenės!..
Prunkščia žirgas, dunda žemė — Tai smagi medžioklė! Tik sutrūko kilpynėlė Ir vilyčia lūžo…
Žino jaunas Karaliūnas, Ko dimna galvelė… Junta jauna Karaliūčia, Ko prie vartų rymos… 1Eilėraščio „[Susgodojo Karaliūnas]“ pirminis variantas.
Dar vieną šio eilėraščio variantą žr. BS laiškas VČ, [Petrogradas], [po 1916-05-18]_3, in: VUB RS, f. 153 b. 1095, l. 2r–v.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 17.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 722.

— — — —

Ar rašyt tau, kaip aš gyvenu?..

Ir ką tau parašysiu apie tai, kad pas mane kažkas dedasi… Nei man rūpi dabar galvoti, nei man rūpi rūpinties apie ką nors, nei aš galiu vienoj vietoj nurimti — anot tos dainelės:

Man dieną naktį rūpi,
Kad su berneli[u] būti…

Taip ir traukia dabar kaip seną vilką in mišką, kur visuomet vidunaktis, juodas ir klaikus, kur šešėliai ir dvelkimai, kur paparčiai ir apyniai… Taip ir traukia in Marias, kur narūnai laužtais sparnais bangas kardena, kur baltos pempių vilyčios plynų Marių veidrodį raižo…

Gal pas mane yra koks nors gyvenimas, o gal ir jokio nėra, gal viskas tai tik sapnas ar pasaka, ar regėjimas.

Tai tau daugiau šiuokart ir nerašysiu, norisi smukt kur nors — ar miškan, ar marėsna — ar gerai?

Tu turbūt jau nebemoki viena būt ir gyvent?..

Bal[ytis]

_________


KOMENTARAI

1 Eilėraščio „[Susgodojo Karaliūnas]“ pirminis variantas.
Dar vieną šio eilėraščio variantą žr. BS laiškas VČ, [Petrogradas], [po 1916-05-18]_3, in: VUB RS, f. 153 b. 1095, l. 2r–v.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 17.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 722.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.