Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].

O metafizikas prieš tvėrimą kada gi

O metafizikas prieš tvėrimą kada gi žinojo, ką jis sutvers? Kada jo Tveryba buvo „suprotinta“? Kada jis nesidžiaugė, negyveno pačia eiga minčių vystymos?..

Tarp metafizikos ir poezijos tik toks skirtumas, kaip tarp skulptūros ir muzikos. Laikas pasauliui prie penkių meno šakų pridėt ir šeštąją — metafiziką.

— — — — — — — —

Šią naktelę per naktelę Godą susgodojau. Rytą auštančią aušrelę Aiklųjį balnojau.
Žirge manas, eidauninke, Miklusai bičiuoli, Kurgi mūsų dainininkė — Medinė gražuolė?
Šią dienelę per dienelę Tai šilai bildojo. Šovė žirgas it kilpelė, Tik dvare sustojo.
Sveika, sveika, viešnia rojaus, Ko širdelė liūdi?.. Ar ne laiku aš atjojau? Ar žiedeliai rūdi?
Prieblanda ir temt netemo — Apsapnių nesėjo… Sapnas nėrės ir gyveno, Ir rasa žėrėjo…
Viešnia rojaus, gulbe daili — Ar žinai verdenę? Žydrios akys — rasos gailios — Liekną gėlą peni…1Eilėraščio „[Šią naktelę per naktelę]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Publikuota: galutinis variantas, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 50.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 732.

— — — — —

Žinai, vėjas už lango kad plėšos! Naivija medžių viršūnes ir staugia. Garbina naktį. Garbina klaikią. Sėdžiu prie lango ir klausaus. Kažkokia šėtoninė muzika, garbė Požemio Galybei…

Triumfas, lelionės, širdgėla, nusiminimas — viskas vienatoj, viskas taip skaudu…

Senai jau nebesimeldžiau, bet šiame vidunaktyj kaip nesimeldus… Klūpu tat po kr[y]žium… Ir maldos mano tegu pasiek tave, Sesule, ir grakščiau lopšinę tau susups…

Už Sesulę, už jos skaistdeivius sapnus…

— — — —

Laukiu nuo tavęs laiško.

Tavo mažasai Bolytis


KOMENTARAI

1 Eilėraščio „[Šią naktelę per naktelę]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Publikuota: galutinis variantas, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 50.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 732.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.