Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].

Žvilgesiais aštriais nugirdė

Kažkaip nyku, kažkaip skaudu —
Ar ne drobulę aš audžiu?
J. Baltr.1Epigrafas iš Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Audėjas“.
Paskutinės eilėraščio eilutės: „Что-то грустно, что-то больно – / Уж не саван ли я тку?“ (Юргис Балтрушайтис, „Ткач“, in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Vaga, 1969, p. 136–137).
Vėliau epigrafo atsisakyta.


Žvilgesiais aštriais nugirdė, Apsvaigino spinduliais. Mojo sparnu — ir pravirkdė, Ir nuskrido padangiais…

— — — — — —

Lyg gegužis vėl atėjo In gėlynus, darželius — Kas klestėjo — pražydėjo — Ir pabėrė spindulius…
Kas merdėjo — mirtį vystė — Susibūrė nuo dainų… Ėmė naujos žvaigždės švisti, Degti saulės ant kalnų…
Ir sparnuota, ir laukinė, Ir saulėta, ir žalia… Laukia pievos — vilnys inės — Šventa Viešpaties valia!

— — — — — —

Lyg prieš vėtrą tylu, tyku — Viskas merdi akylai… Kažkaip skaudu, kažkaip nyku, Bąla, bąla ir skruostai…2BS eilėraščio „Sopulingoji“ pirminis variantas „[Žvilgesiais aštriais nugirdė]“, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 181.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 776.


___________

Брошу князю ожерелье,
Ярко‑красное, мое!
Ю. Балтрушайтис3BS iš atminties cituoja kelias J. Baltrušaičio eilėraščio „Pjovėja“ eilutes: „Кину князю ожерелье, / Ярко-красное, мое!“ (Ю. Балтрушайтис, „Жница“, in: Ю. Балтрушайтис, Земные ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 90).
„(B. Sruogos vertimas: Sviesiu jam karolius gyvus, – / Tuos raudonus degančius! (Naujienos, 1923. VII. 9, nr. 160); L. Brogos vertimas: Jam karolių pynę sviesiu – / Tą raudoną kaip liepsna! (J. Baltrušaitis. Žemės laiptai. Kalnų takas. V., 1973, p. 70)“ (Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1, p. 775).


Sutemoj tavin atėjęs Tau karūną kaip supsiu!.. Gal tik naktį išbudėjęs Duoklę rytui nunešiu…
Iš kalėjimo klekėti In padanges ištrūkau — Ir manyj skliautai žvaigždėti — Aš puolimų nežinau!
Susupsiu žiedais karūną — Ar su saule ji nušvis?.. Ar mylėsi tu klajūną, Iš padangių kurs nukris?..
Žalio sparno sumojimas… Klaikūs atbalsiai širdies… Baltas drobulės audimas… Ar mirtis nepamylės?
Apreiškimų neatbojau, Nužengimų nemačiau! Jaunas vyges palaidojau, Karstui sargą pastačiau!4BS eilėraščio „Sutemos meilužė“ pirminis variantas „[Sutemoj tavin atėjęs]“, nedaug taisytas parkeriu (juodu rašalu) BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1, 1996, p. 179.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 775–776.


_______________

Keliasi mintys, slenka Dievop…
Susigriaudinus, Susidūmojus Kasos rasotos saulėj žaibuoja. Akys liūliuoja Gūdžia godele.

Keliasi mintys kaip debesėliai, slenka Dievop…
O prarymojus naktelę — Kur beeisi, Ko belauksi?.. Jei dainuosi, jei skrajosi, ką padangėj sutiksi?.. Kam žinynus paliksi?.. Ką inleisi Pasimelsti Su vainikais, su gėlėms?..

Keliasi mintys, debesų debesys, slenka Dievop…
Godą — lopšelį Suptiesi gundo Žalio darželio išsiilgimas… Ir pamylėjus, Ir pražydėjus Ko susigriaužei, ką sumanei?..
Keliasi mintys, debesų debesys ir debesėliai, Slenka Dievop…5BS eilėraščio be pavadinimo „[Keliasi mintys, slenka Dievop…]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1, 1996, p. 233.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 790–791.


_________


KOMENTARAI

1 Epigrafas iš Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Audėjas“.
Paskutinės eilėraščio eilutės: „Что-то грустно, что-то больно – / Уж не саван ли я тку?“ (Юргис Балтрушайтис, „Ткач“, in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Vaga, 1969, p. 136–137).
Vėliau epigrafo atsisakyta.
2 BS eilėraščio „Sopulingoji“ pirminis variantas „[Žvilgesiais aštriais nugirdė]“, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 181.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 776.
3 BS iš atminties cituoja kelias J. Baltrušaičio eilėraščio „Pjovėja“ eilutes: „Кину князю ожерелье, / Ярко-красное, мое!“ (Ю. Балтрушайтис, „Жница“, in: Ю. Балтрушайтис, Земные ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 90).
„(B. Sruogos vertimas: Sviesiu jam karolius gyvus, – / Tuos raudonus degančius! (Naujienos, 1923. VII. 9, nr. 160); L. Brogos vertimas: Jam karolių pynę sviesiu – / Tą raudoną kaip liepsna! (J. Baltrušaitis. Žemės laiptai. Kalnų takas. V., 1973, p. 70)“ (Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1, p. 775).
4 BS eilėraščio „Sutemos meilužė“ pirminis variantas „[Sutemoj tavin atėjęs]“, nedaug taisytas parkeriu (juodu rašalu) BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1, 1996, p. 179.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 775–776.
5 BS eilėraščio be pavadinimo „[Keliasi mintys, slenka Dievop…]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1, 1996, p. 233.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 790–791.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.