Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-21], [Petrogradas].

Litanija Šetonui

Litanija Šetonui


O, Aniolų Gražybe, Dieve Išminties, Garbės atimtasai, parduotasai lemties,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O, ištremties Karaliau, apšmeižtas aklių, Kurs nugalėtas kilsti vis galingesniu,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O, didis Viešpats požemio, visažinąs. Žmonių ilgėjimos budrus vaistytojas,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, kursai raups[u]otus, pasmerktus lankai, Mylėt juos mokini, jiems Rojų atdarai,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, kurs iš Mirties, tavos mergos senos, Gimdai vėl viltį — pasiutimą meilumos,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O, žvilgsnį nuteistų be kaltės skaidrinąs, Kad jis pasmerkt minias, apspitusias dybas,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!
O tu, žinąs, kur žemėje godžioj giliai Suslapstė Dievas brangius daiktus pavydžiai,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, žvilgsniu atlankęs gelmes tų versmių, Kur pašarvotos dūšios plieninių tautų,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, kurs sergsti duosniosiomis rankomis Klajojant naktikovus stogo briaunomis,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!
O tu, kurs kaulus girto valkatos senus Arklių sumintus burtais minkštai kaip gležnus,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, kursai paguost ir raudą numalšyt Mus sierą su salietra mokini maišyt,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, grakštus bičiuoli, savo atspauda Žymiąs klasčias raugingas didžturčių kaktas,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, kurs inkvepi akims, jausmams mergų Tikybą driskmenų, norėjimos skausmų,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O, tremtinių lazda, vadėjų švytury, Žudytojų ir pakartų viens teisdary,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!

O tu, Patėvi tų, kur pyktyj juodame Iš Rojaus Dievas Tėvas bloškė in žemes,
O Šetone, išgirsk maną aimaną ilgą!1Prancūzų poeto Charleso Beaudelaire’o (1821–1867) kūrinio „Litanija Šėtonui“ vienas iš kelių vertimo variantų.
Galutinį vertimo variantą žr. in: BSR, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 113–115. Plačiau apie vertimo teksto istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785–787.
Kitą vertimo varianto rankraštį „[Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų]“, žr. in: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098.
___________________


KOMENTARAI

1 Prancūzų poeto Charleso Beaudelaire’o (1821–1867) kūrinio „Litanija Šėtonui“ vienas iš kelių vertimo variantų.
Galutinį vertimo variantą žr. in: BSR, t. 5I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 113–115. Plačiau apie vertimo teksto istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785–787.
Kitą vertimo varianto rankraštį „[Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų]“, žr. in: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.