Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].

Pakeleiviai

Pakeleiviai


Fragmentai


I


Kai atėjo Tartum sapnas, tartum gyvas — Nė lelijų, nė vainiko nežadėjo…
— Žvelk pro langą. Žvelk in dangų… In padanges, in gaisrias… — Narvas mažas. Dainos žvanga… Ugnys vakaro neges!
Rymau, rymau… Audžiu, audžiu… Jei pažvelgsiu in tave — Ugnys vakaro neges?..

_________________


II


Kiaurą naktį naktužėlę — Kaip aguona šlamažiedė…
Tai ten takas mano bus, Tai ten žvaigždė mano kris, Kur dievaitė mano šviesi didų aukurą sukurs…
Šventa tyla… Šventa byla… Paprastas vamzdys, paparčiai… Aš kaip skardas, aš kaip lapas, kurs ir dega be liepsnos…
— — — — — — — — — — — —
Vidunaktį deivė ugniakurį kūrė…

_________________


III


Nuplasnojo paukštė juoda In tolias girias… Rytmečiu vamzdys žilvyčio — Rytmečiui giesmė… Iš mažyčių ašarėlių Kelias spinduliai…
Pievą vingina — dabina Auksinti takai… Girdo sultimis, svaigina Saulės širpuliai… O po kojų lenkia galvą Balti dobilai…

— — —


IV


Kibirkštėlė stojos liepsna, Iš ugnelės daina kilo… Iš verdenės gėrė marės, Iš ugniakurio — dangus…
Pakeleiviui — stačias kelias… Jei pasviro narvo sienos, Jei danguj giesmė pasruvo — Skėst tik sparnus ir plasnot!..
Nauja Saulė — naujas rytas, Nebegrįš perdegę žvaigždės… Ir lydės dangosp dievaitė — Atpirkėjas ir kvieslys…1Eilėraščių ciklo „Pakeleiviai“ vienas pirmųjų variantų (1), šiek tiek taisytas parkeriu (juodu rašalu) ir violetiniu pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščių ciklo variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 147–148.
Plačiau apie eilėraščių ciklo tekstų rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 763.
Dar vieną šio eilėraščių ciklo variantą žr. „Pakeleiviai“ (2), in: VUB RS, F153–1095.


KOMENTARAI

1 Eilėraščių ciklo „Pakeleiviai“ vienas pirmųjų variantų (1), šiek tiek taisytas parkeriu (juodu rašalu) ir violetiniu pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščių ciklo variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 147–148.
Plačiau apie eilėraščių ciklo tekstų rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 763.
Dar vieną šio eilėraščių ciklo variantą žr. „Pakeleiviai“ (2), in: VUB RS, F153–1095.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.