Laiškas Kaziui Sideravičiui, [po 1946-03-16], [Vilnius].

Gerbiamas Kolega, / Vakar pamiršai Tamista u[ž]rašų kortelę.

Gerbiamas Kolega1Kazys Sideravičius (1907–1971), mokytojas, žurnalistas, pokario metais dirbo Liaudies komisarų taryboje, iš pradžių kultūros skyriaus vedėju, paskui pirmininko padėjėju.,

Vakar pamiršai Tamista u[ž]rašų kortelę.

1) Naujokų komisijoje reikalas ir šiandie atlikti man nepavyko. Atėjau 91/2 v., liepė laukti, — pašauksią. Išlaukiau iki 121/2 val. — nešaukia. Klausiu — kodėl? Sako, iš I‑mo Milicijos skyriaus niekas neatėjęs, o dokument[ų] esą jokių nepalikta. Na, ir komisija apžiūrinėjimų iki tai valandai dar nepradėjo. Sakė eiti į I‑m. Milicijos skyrių, bet ten vis reikia eiti 10 v., — šiandie jau vėlu. Manau, kad pakaks. Dėl to popierėlio 4 kartus buvau jau I‑m. skyriu[j] ir 3 kartus komisariate, — ir iki šiol — nei komisijos, nei popierėlio. Na, turbūt aš ten nelabai ir reikalingas, kad negaliu išprašyti.

2) Dėl minėtos vakar nemandagios tarnautojos: ji su prof. dekanu A. Guču2Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas. elgėsi lygiai taip pat kaip su manimi.

3) Jei kas būtų galima sužinoti dėl kaunietės studentės3Aldona Daugėlaitė-Mikailienė (1923–2013), gydytoja, tuomet Kauno universiteto Medicinos fakulteto penkto kurso studentė, su kuria BS susipažino 1945 m. vasarą Birštone, kur rašytojas, grįžęs iš tremties, gydėsi ir ilsėjosi. Birštone užsimezgusi draugystė tęsėsi iki BS mirties. Daugėlaitės įkvėptas, rašytojas parašė paskutinę eilėraščių rinktinę Giesmės Viešnelei Žydriajai. 1946-03-16 Daugėlaitė buvo suimta, apkaltinta dėl vaistų ir medicininės pagalbos teikimo partizanams. Daugėlaitė, tardytojų priversta, prisipažino nusikaltusi. 1946-05-10 nuteista aštuoneriems metams, ištremta į Vorkutą. ar kaip nors ją užtarti, būčiau labai labai dėkingas. Pernai Birštone ji mane sugrąžino į gyvenimą, dėl tos priežasties šią žiemą parašiau visą naujų eilėraščių knygą… Aš nežinau, kas tenai atsitiko, kaip ir už ką. Bet jos nelaimę aš baisiai skaudžiai atjaučiu, — man būtų baisus smūgis, jei nutrūktų ir šis ryšys su gyvenimu.


Su gilia pagarba
Dėkingas Jūsų B. Sr[uo]ga


KOMENTARAI

1 Kazys Sideravičius (1907–1971), mokytojas, žurnalistas, pokario metais dirbo Liaudies komisarų taryboje, iš pradžių kultūros skyriaus vedėju, paskui pirmininko padėjėju.
2 Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.
3 Aldona Daugėlaitė-Mikailienė (1923–2013), gydytoja, tuomet Kauno universiteto Medicinos fakulteto penkto kurso studentė, su kuria BS susipažino 1945 m. vasarą Birštone, kur rašytojas, grįžęs iš tremties, gydėsi ir ilsėjosi. Birštone užsimezgusi draugystė tęsėsi iki BS mirties. Daugėlaitės įkvėptas, rašytojas parašė paskutinę eilėraščių rinktinę Giesmės Viešnelei Žydriajai. 1946-03-16 Daugėlaitė buvo suimta, apkaltinta dėl vaistų ir medicininės pagalbos teikimo partizanams. Daugėlaitė, tardytojų priversta, prisipažino nusikaltusi. 1946-05-10 nuteista aštuoneriems metams, ištremta į Vorkutą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.