Laiškas Alfonsui Gučui, 1946-08-05, [iš Birštono – į Vilnių].

Brangus Bičiuli ir Načalninke! / Pavasarį aš padaviau ateinančiam sezonui (1946–47)

Brangus Bičiuli ir Načalninke1Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.!

Pavasarį aš padaviau ateinančiam sezonui (1946—47) paskaitų sąrašą, nesuderintą su mokslo planu, tai reikėtų būtinai pataisyti, kad nebūtų paskui bereikalingų kalbų ir „zakabų“. Būtent:

I. Lituanistam visai nepaskelbiau, o juk skaityti reikės (berods, antrame pas juos kurse), taigi per 2 semestru.

I. „Rusų literatūra“ (lituanistam) 2 val. (antradieniais ar trečiadieniais) 11—13 val. (nuo 9 val. ryt. negalima, — studentai blogai renkas) Rusų literatūros auditorijoje.

II. Rusų literatūros specialistam:

a) Pagal planą reikia 1-mam kursui 5 val. „Rusų tautosakos“, b) „Senoji rusų literatūra“ — II‑am kursui.

Dabartinis antras kursas „Seną rusų literatūrą“ turėjo jau pereitais (pirmam kurse) metais, šiais metais jam jos jau nebereikia. Tat pirmam kursui reikia tautosakos. Tad būtų gerai, kad Tamsta šiuo reikalu pasikalbėtum su Baldžium2Juozas Baldžius (1902–1962), etnologas, tautosakininkas, VU profesorius. 1944–1946 m. ir VU bibliotekos direktorius, Etnografijos katedros vedėjas.:

a) Aš skaityčiau pirmam kursui po 2 val. per 2 semestru „Rusų eiliuotasai epas (bylinos, istorinės dainos, dvasinės eilės)“ 2 val., 11—13 val. (trečiadieniais ar ketvirtadieniais, — Rusų literatūr. auditorij.).

b) Prof. dr. Baldžius „Rusų prozinė ir smulkioji tautosaka (pasakos, legendos, dainos, patarlės, priežodžiai etc)“ — 2 val.

Prof. Baldžius paimtų dar 1 val. pratybų iš tautosakos.

c) Mano kursui „Rusų eiliuotasai epas“ — turėtų būti sujungti I, II ir III kursai, trečiam kursui tai būtų lyg specialus ar fakultatyvinis dalykas.

Jeigu Tamista patsai negalėtum šio reikalo išsiaiškint su prof. Baldžiumi, gal pavestum jį sutvarkyti šia prasme pil. Juodelienei3Ona Juodelienė, tuo metu VU Rusų literatūros katedros darbuotoja, BS kolegė, dėstė XVIII a. literatūrą., — šiaip ar taip, apie šiuos pakeitimus ji turi būt painformuota.

Grįšiu rugpj. pabaigoj.

Kloniojuos geros sveikatos ir lockų iš aukštybių visokių, ir padabenstvos dvasiškos.

Jūsų B. Sruoga
Birštonas
1946. VIII. 5


KOMENTARAI

1 Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.
2 Juozas Baldžius (1902–1962), etnologas, tautosakininkas, VU profesorius. 1944–1946 m. ir VU bibliotekos direktorius, Etnografijos katedros vedėjas.
3 Ona Juodelienė, tuo metu VU Rusų literatūros katedros darbuotoja, BS kolegė, dėstė XVIII a. literatūrą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.