Laiškas Eduardui Volteriui, 1916-09-01, [iš Maskvos – į Peterburgą].

Gerbiamasai! / Tamista turbūt jau būsi girdėjęs

Gerbiamasai1Eduardas Volteris (1856–1941), filologas, etnografas, archeologas; 1885–1918 m. dėstė Sankt Peterburgo universitete, globojo ten studijavusius lietuvių studentus, rūpinosi lietuviškų knygų leidyba.!

Tamista turbūt jau būsi girdėjęs maskviečius, leidžia[nči]us inteligentijos laikraštį. Redaguot ir leist ėmėsi studentijos padedamas dainius Jurgis Baltrušaitis2Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), Maskvoje gyvenęs lietuvių poetas, įsijungęs į rusų simbolistų judėjimą.. Vadinsis tas laikraštis „Saulėtekis“3Planuotas mėnesinis laikraštis Saulėtekis BS studijų metu Maskvoje (1916–1918) nebuvo išleistas.. Jo tikslas — būti dvasios kultūros reiškėju. Kaip pavyks tai pasiekt — išimtinai prigulės nuo energijos ir geros valios sąkeleivių. Laikraštis stengsis jungti kairįjį mūsų visuomenės gaivą (nepartyvį). Eis pamėnesiais.

Ar nesutiktum ir Tamista, Gerbiamasai, remti mus savo raštais — būtumėm be galo dėkingi. Rankraščius siųsti reikėtų: „Москва, Покровский бульв. 4. Ю. К. Балтрушайтису“4„Москва, Покровский бульв[ар] 4. Ю[ргису] К[азимировичу] Балтрушайтису“ ~ rus =„Maskva, Pokrovskio bulv[aras] 4. J[urgiui] Baltrušaičiui“..

Su gilia pagarba
Red. reik.5Red. reik. ~ santr =Red[akcijos] reik[alų]. vedėjas
Balys Sruoga

1/IX — 16


KOMENTARAI

1 Eduardas Volteris (1856–1941), filologas, etnografas, archeologas; 1885–1918 m. dėstė Sankt Peterburgo universitete, globojo ten studijavusius lietuvių studentus, rūpinosi lietuviškų knygų leidyba.
2 Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), Maskvoje gyvenęs lietuvių poetas, įsijungęs į rusų simbolistų judėjimą.
3 Planuotas mėnesinis laikraštis Saulėtekis BS studijų metu Maskvoje (1916–1918) nebuvo išleistas.
4 „Москва, Покровский бульв[ар] 4. Ю[ргису] К[азимировичу] Балтрушайтису“ ~ rus =„Maskva, Pokrovskio bulv[aras] 4. J[urgiui] Baltrušaičiui“.
5 Red. reik. ~ santr =Red[akcijos] reik[alų].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.