Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, Emilijai Mykolaitienei, 1945-08-18, iš Birštono – į Vilnių.

Mano brangieji! / Sėdžiu Birštone ir mirkstu voniose.

Mieliesiem Putinam Vilniuje


Mano brangieji1Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, 1945–1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius.
Emilija Mykolaitienė (1901–1983), Vinco Mykolaičio-Putino žmona, mokytoja.
!

Sėdžiu Birštone ir mirkstu voniose2Balys Sruoga 1945-05-13 sugrąžintas į Vilnių iš Torūnės po Štuthofo koncentracijos stovykloje išgyventų kančių. Rašytojų sąjungos rūpesčiu jis buvo gavęs maisto kortelių ir kelialapį į Birštoną, kur praleido pirmąją pokario vasarą. Balys Sruoga, gydydamasis ir ilsėdamasis Birštone, „Baltojoje“ viloje prie Vytauto kalno, pradėjo ir baigė rašyti visą atsiminimų Dievų miškas rankraštį.. Sveikstu. Gyvenu kaip monachas3монах ~ rus =vienuolis., jokiom pagundom nepasiduodu. Labai darbinga nuotaika, — kartais dirbu net po 12 val.4~ santr =valandų. per dieną. Čia turbūt baigsiu rašyti visą knygą „Dievų miškas“. Jei sutiksit Meškauskienę5Michalina Meškauskienė (1907–1990), 1945–1946 m. Vyriausiosios kariškių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdybos prie Lietuvos SSR Liaudies komisarų tarybos viršininko pavaduotoja. — tegu ji padėkos mano vardu Girdzijauskui6Vytautas Girdzijauskas (1904–1972), gydytojas, 1940–1945 m. sveikatos apsaugos liaudies komisaras. už globą, — man čia labai gerai.

Vilniuj būsiu apie 10—15 rugs.7~ santr =rugsėjo.

Susimildami, gal kas nors iš moterų išpirktų mano limitų knygelę ir komisarkos korteles sekamam mėn.8~ santr =mėnesiui.?

Siunčiu blankus su parašu visokiem įgaliojimam, — paskui gal aš jum galėsiu kaip nors patarnauti9Prie laiško priedų nėra..

Bučiuoju visus krūvoj ir kiekvieną paskirai, — mieląsias Hortenziją10Hortenzija Balčiūnaitė-Vaitkevičienė (1922), Vinco Mykolaičio-Putino žmonos Emilijos sesers duktė, gydytoja. su Elvyra — ypač!

Jūsų Balys

Birštonas
1945 rugp.11~ santr =rugpjūčio. 18.


KOMENTARAI

1 Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, 1945–1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius.
Emilija Mykolaitienė (1901–1983), Vinco Mykolaičio-Putino žmona, mokytoja.
2 Balys Sruoga 1945-05-13 sugrąžintas į Vilnių iš Torūnės po Štuthofo koncentracijos stovykloje išgyventų kančių. Rašytojų sąjungos rūpesčiu jis buvo gavęs maisto kortelių ir kelialapį į Birštoną, kur praleido pirmąją pokario vasarą. Balys Sruoga, gydydamasis ir ilsėdamasis Birštone, „Baltojoje“ viloje prie Vytauto kalno, pradėjo ir baigė rašyti visą atsiminimų Dievų miškas rankraštį.
3 монах ~ rus =vienuolis.
4 ~ santr =valandų.
5 Michalina Meškauskienė (1907–1990), 1945–1946 m. Vyriausiosios kariškių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdybos prie Lietuvos SSR Liaudies komisarų tarybos viršininko pavaduotoja.
6 Vytautas Girdzijauskas (1904–1972), gydytojas, 1940–1945 m. sveikatos apsaugos liaudies komisaras.
7 ~ santr =rugsėjo.
8 ~ santr =mėnesiui.
9 Prie laiško priedų nėra.
10 Hortenzija Balčiūnaitė-Vaitkevičienė (1922), Vinco Mykolaičio-Putino žmonos Emilijos sesers duktė, gydytoja.
11 ~ santr =rugpjūčio.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.