Laiškas Antanui Venclovai, 1945-08-30, iš Birštono – į Kauną.

Mielas Drauge, / Labai ačiū už laiškelį ir rūpesčius!

Mielas Drauge1Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas. 1945 m. – žurnalo Pergalė redkolegijos narys.,

Labai ačiū už laiškelį ir rūpesčius!

Birštonas man išėjo į sveikatą. Fiziškai labai sustiprėjau, nervai pasitaisė — ir dirbu čia labai daug. Visiškai baigiu rašyti visą knygą apie „Dievų mišką“ (Stutthofą), — bus ne mažiau 300 spaudos puslapių. Vaizdas bus teisingas, bet skaityti nebus nuobodu. Grįžęs į Kauną (rugs. 7 d.) turėsiu jau visą gatavą2Balys Sruoga, 1945 m. gegužės 13 d. iš tremties grįžęs į Lietuvą, rudeniop gydėsi ir ilsėjosi Birštone, „Tulpės“ sanatorijos „Baltojoje viloje“, kur intensyviai rašė beletrizuotų atsiminimų knygą Dievų miškas, pabaigtą rugsėjo 4 d..

Dėl Salomėjos3Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) (1904–1945), poetė. Balys Sruoga rašo, praėjus beveik dviems mėnesiams nuo Salomėjos Nėries mirties Maskvoje (1945-07-07). aš galėsiu Tamstai šį tą pranešti, ko Tamsta dar turbūt nežinai, bet kas žinoti gal ir pravartu. Bet tai — kai susitiksime.

Bet aš turiu dar vieną prašymą. Man čia Birštone labai labai prisireikė „Apsiautalo“4„Apsiautalas“ – italų dramaturgo Sem Benellio pjesė, kurią Balys Sruoga vertė 1942–1943 m. žiemą. Baigęs versti buvo gestapininkų suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. rankraščio. Ar negalėtum Tamsta man jo atsiųsti? Norėčiau jį gauti kiek galint greičiau. Atsiųsti galima tokiu būdu: įduoti Raudonojo Kryžiaus valdyboje vyresn. buhalt.5~ santr =vyresn[iajam] buhalt[eriui]. Jankūnui, — jis artimiausia mašina man jį atsiųs. Būtų labai gera, kad šį sekmadienį aš tą nuorašą jau turėčiau.

Geriausios sveikatos Petrui6Petras Cvirka (1909–1947), rašytojas, 1945–1947 m. Rašytojų sąjungos pirmininkas.. Pasakykite jam, kad aš susiprieteliavau su ta Aldona7Aldona Daugėlaitė (1923–2013), Kauno universiteto Medicinos fakulteto IV kursą baigusi studentė, tuo metu atlikusi praktiką Birštone ir slaugiusi Balį Sruogą., į kurios kojas jis nuolat per tvorą žiūri. Jei jis čia atvažiuotų, aš jį supažindinčiau.

Ir Borutą8Kazys Boruta (1905–1965), rašytojas, 1940–1946 m. Mokslų akademijos Literatūros muziejaus vedėjas. nuo manęs apkabinkite.

Čia oras gražus. Mėnesienos — puikios. O gal dar užsuksite visi trys? Bent po vieną vonią pabandyti — nesigailėsite.

Dar kartą dėkoju už rūpesčius manim!

Jūsų Balys
Biršton[as]
1945 rugp. 30 d.


KOMENTARAI

1 Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas. 1945 m. – žurnalo Pergalė redkolegijos narys.
2 Balys Sruoga, 1945 m. gegužės 13 d. iš tremties grįžęs į Lietuvą, rudeniop gydėsi ir ilsėjosi Birštone, „Tulpės“ sanatorijos „Baltojoje viloje“, kur intensyviai rašė beletrizuotų atsiminimų knygą Dievų miškas, pabaigtą rugsėjo 4 d.
3 Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) (1904–1945), poetė. Balys Sruoga rašo, praėjus beveik dviems mėnesiams nuo Salomėjos Nėries mirties Maskvoje (1945-07-07).
4 „Apsiautalas“ – italų dramaturgo Sem Benellio pjesė, kurią Balys Sruoga vertė 1942–1943 m. žiemą. Baigęs versti buvo gestapininkų suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.
5 ~ santr =vyresn[iajam] buhalt[eriui].
6 Petras Cvirka (1909–1947), rašytojas, 1945–1947 m. Rašytojų sąjungos pirmininkas.
7 Aldona Daugėlaitė (1923–2013), Kauno universiteto Medicinos fakulteto IV kursą baigusi studentė, tuo metu atlikusi praktiką Birštone ir slaugiusi Balį Sruogą.
8 Kazys Boruta (1905–1965), rašytojas, 1940–1946 m. Mokslų akademijos Literatūros muziejaus vedėjas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.