Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-03, iš Miuncheno – į Berlyną

Paštas jau buvo – nei skolos negavau, nei iš tavęs nieko.

Paštas jau buvo – nei skolos negavau, nei iš tavęs nieko.

Nei iš nieko jokio laiškelio, jokio žodelio. Vandukai[,] man labai labai ilgu! Aš taip pavargau ir taip esu vienas šiandie, apleistas… Rytoj į kalnus nevažiuoju – baisiai pavargau, neužlipsiu – šiandie šeštadienis. Toks tylus vakaras, o aš toks vienas vienas… Kad nors žodelį būtau nuo tavęs šiandie sulaukęs, vis būtų kiek ramiau, kiek stipriau[,] o dabar, ką aš dabar darysiu! Tik širdis dreba kaip stiklinė, tiktai siela taip gailiai gailiai verkia[.] Tasai susinervinimas, paskui 12 valandų be atvangos darbo – paskui ilgesys – ilgesys – aš jau nežinau, ką aš darysiu! Aš taip norėtau, kad tu šįvakar mane girdėtum, kad tu žinotum, kaip man ilgu, kaip mano širdis verkia[,] Vandukai mano mielas!1Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė į Tiuringiją išvyko sekmadienį (1922–06–04), Harco kalnuose praleido tris dienas.

Bal

Zoskai2Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, studijavo ekonomiką Berlyno universitete. Spėtina, kad iš jos Balys Sruoga siūlė Vandai Daugirdaitei, tuo metu dar negavusiai algos, pasiskolinti pinigų kelionei, vėliau juos žadėjo grąžinti. piningus išsiųsiu pirmadienį.3Sakinys, vertikaliai prirašytas kairiojoje atvirlaiškio paraštėje.KOMENTARAI

1 Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė į Tiuringiją išvyko sekmadienį (1922–06–04), Harco kalnuose praleido tris dienas.
2 Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, studijavo ekonomiką Berlyno universitete. Spėtina, kad iš jos Balys Sruoga siūlė Vandai Daugirdaitei, tuo metu dar negavusiai algos, pasiskolinti pinigų kelionei, vėliau juos žadėjo grąžinti.
3 Sakinys, vertikaliai prirašytas kairiojoje atvirlaiškio paraštėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.