Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-30, iš Miuncheno – į Berlyną

Toks dievinas Tavo laiškas – skaičiau ir klykiau.

Vanda Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128 III
Gartenhaus


Toks dievinas Tavo laiškas1„Gaunu tavo atvirutes iš kalnų, iš saulės, aukštybių – ir drauge su tavim džiaugiuos, apsvaigstu, sapnuoju… Aš dabar tokia laiminga – tokia šventė mano sieloj. Aš nežinojau, kad tavo džiaugsmas gali man tiek laimės duoti. Baliuk, Baliuk, aš matau tave saulėtoj kalnų viršūnėj – tu šauki mane, aš girdžiu, girdžiu! Ir tavo balso aidas namuose mano širdį virpina – užmerkiu akis ir skęstu tame saulėtame aide. Baliuk, Baliuk, kokia aš laiminga, kad tu mane myli!“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-06-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, l. 1v). skaičiau ir klykiau.2Virš sakinio prirašyta neįskaitoma frazė, vėliau išbraukta. Tu retai kada taip gražiai rašai! Ir mano kambarys pilnas kažkokių kvepmenų, ir kažkur dainuoja nežinomos aidijos – kažkur apaštalų legendos reiškiasi. Gerai, kad šiandie gavau tavo tokį gerą laišką!

O aš beveik baigiau šiandie skaityti savo referatą apie Puškiną3Referatą „Ущербная мудростъ Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“) Balys Sruoga, pats sugalvojęs temą, pasižadėjo rašyti birželio mėnesį (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r). Referatas profesoriaus Ericho Bernekerio slavistikos seminare skaitytas 1922-07-11 (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-11, in: MLLM GEK 3961/22, MLLM ER1 1796, l. 1v). su diagramomis, statistika, geometriškais brėžiniais ir – пустословием4Пустословием rus =tuščiažodžiavimu, plepalais..

Tiek to. O dabar – dabar einu į posėdį5Balys Sruoga 1921 m. buvo iniciavęs Miuncheno universiteto lietuvių studentų draugiją, kurios pirmininkas, jam pasiūlius, buvo mediciną studijavęs filosofijos daktaras Antanas Gylys. „Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87). – dr-as Gylys apie Gyvybę skaito, bet man rodos, kad mano dūšioj šiandie 10 gyvybių dainuoja. Gerai, kad tu tokia mano, tokia gera.

Baliukas

Ačiū už kumpį.6Sakinys, vertikaliai prirašytas kairėje atvirlaiškio paraštėje.KOMENTARAI

1 „Gaunu tavo atvirutes iš kalnų, iš saulės, aukštybių – ir drauge su tavim džiaugiuos, apsvaigstu, sapnuoju… Aš dabar tokia laiminga – tokia šventė mano sieloj. Aš nežinojau, kad tavo džiaugsmas gali man tiek laimės duoti. Baliuk, Baliuk, aš matau tave saulėtoj kalnų viršūnėj – tu šauki mane, aš girdžiu, girdžiu! Ir tavo balso aidas namuose mano širdį virpina – užmerkiu akis ir skęstu tame saulėtame aide. Baliuk, Baliuk, kokia aš laiminga, kad tu mane myli!“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-06-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, l. 1v).
2 Virš sakinio prirašyta neįskaitoma frazė, vėliau išbraukta.
3 Referatą „Ущербная мудростъ Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“) Balys Sruoga, pats sugalvojęs temą, pasižadėjo rašyti birželio mėnesį (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r). Referatas profesoriaus Ericho Bernekerio slavistikos seminare skaitytas 1922-07-11 (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-11, in: MLLM GEK 3961/22, MLLM ER1 1796, l. 1v).
4 Пустословием rus =tuščiažodžiavimu, plepalais.
5 Balys Sruoga 1921 m. buvo iniciavęs Miuncheno universiteto lietuvių studentų draugiją, kurios pirmininkas, jam pasiūlius, buvo mediciną studijavęs filosofijos daktaras Antanas Gylys. „Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
6 Sakinys, vertikaliai prirašytas kairėje atvirlaiškio paraštėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.