Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-08-10, iš Bavarijos – į Būgius

Vandukai mielas, šit jau beveik savaitė aš kalnuose.

Vandukai mielas, šit jau beveik savaitė aš kalnuose. Nei Šveicarijon nevažiavau, nes man baisiai norėjos pavažiuot su ski1Ski angl =slidė., o Šveicarijon būtų tekę po viešbučius trankytis. Be to[,] ir kompanijos į Šveicariją nebūtau susidaręs. Dabar daužaus su vienu vokietuku[,] mano dideliu prieteliu2Balys Sruoga į Bavarijos Alpes iš Miuncheno 1922-08-04 leidosi su Faustu Kirša. Anksčiau Balys Sruoga keliavo ir su kitu bičiuliu Erich Müller-Kamp (1897–1980), slavistikos studentu Miuncheno universitete, vokiečių rašytoju.. Pirmas dvi dieni ėjo su mumis dar Domeikaitė3Antanina Domeikaitė, Miuncheno universiteto filosofijos studentė., o dabar mes du keliaujam. Buvom Kreuzeck4Balys Sruoga su bičiuliu Faustu Kirša kopė į 1 651 metrų aukščio Kreuzeck kalną Wetterstein kalnų grandinėje Bavarijoje. , kėlėmės į Alpspitz5Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje.. Bet Kreuzecke nakvot taip šalta, kad ten iškentę pora nakčių daugiau pasilikt drąsos nebeturėjom. Tai nusiritom į apačią ir atsidūrėm Oberammergau6Oberammergau – miestelis Garmisch-Partenkirchen rajone, Bavarijoje. . Čia apsistojom kiek „šilčiau“ – turim net kūrenamą kambarį. Iš ryto ropojam į kalnus7Hochplatte – 2 082 metrų aukščio kalnas Bavarijoje., vakare vėl šliaužiam atgal. Man su ski važiuot nekažkaip eina. Tiktai truputį klaiku, truputį baisu. Taip aukštai radom taip vadinamą „плоскогорье“8„Поскогорье“ rus =plokščiakalnis.[,] tokią tuščią, tokią laukinę.

O už to kalno, kur aš dabar sėdžiu[,] kartas nuo karto žaibavo ir paskui pašėlęs griausmas skardėjo po visus nematuojamus tyrus.

Bet šiandie diena graži, šiandie vėlei neklaiku, šiandie vėlei aukščiau į dangų – dainuojant su Alpių rožių vainikais!9Spėtina, kad minima 2 251 metrų aukščio Wagendrischelhorn viršūnė Berchtesgadeno Alpėse. Vandukai!

Ar tu žinai, kad aš taip arti nuo dangaus būdamas tave dainuoju! Aš tau nemoku dabar pasakyti, nes mano galvoj tik vėjas ir spinduliai saulės, bet aš nūnai tave dar labiau myliu ir laiminu!

Kaip aš norėtau Tave čionai turėti ir saulės spinduliuose išbučiuoti.

Saulė, Saulė, Saulė.

Baisu pasirodyti, baisu sudegti. Kiršos kaklas nuo saulės jau beveik kruvinas, mano krūtinė nuo saulės ugny.

Mes susidėjom su tokiu seniu – Miuncheno miesto sekretorium – debesyse durnaujam ir Tirolio vyną litrais geriam.

Bet šiandie užėjom tokią vietą[,] iš kur kelio nebėra10„Būdavo gera su Baliu Sruoga keliauti po kalnus. Buvo entuziastingas kalnų garbintojas ir niekad nevengdavo pavojingų kelių. Kai kartą drauge su atvykusiomis į Müncheną lietuvėmis studentėmis kopėme į Reiteralpes prie Berchtesgadeno, užėjom taką, prie kurio mus sustabdė iškaba: „Tik patyrusiems“. // – Tai mes ten eisime! – tarė Balys nesvyruodamas. // Mergaitės nebuvo pasiruošusios kopti į kalnus, vilkėjo baltas bliūzeles ir avėjo gatvės batukais. Takas ėjo tiesiai į viršų per riedančius akmenis. Staiga atsidūrėme ties stačia siena, į kurią galima buvo lipti tik kabinantis į joje įkaltus geležinius kablius. Pagaliau teko kopti atsigręžus veidu į uolą, nugara į pačią bedugnę. Visų šitų pavojų nugalėjimas neprityrusioms mergaitėms teikė tikro džiaugsmo. Balys nuolat linksmai šaukė jas nesvyruojant eiti pirmyn. Jo vidinis tikrumas persiduodavo ir mums. Mes visiškai nebijojom kalnų. Taip pat ir eidamas į kalnus su savo mėgiamomis slidėmis, Balys niekada nevengė pavojaus. Vietos žmonės žiūrėjo į jį kaip į savąjį. Juos jungė tikri ryšiai su žeme“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 95)..

Jei tu dar gausi šį laišką – vadinas[,] mes gyvi ir rytoj lipam į vieną aukščiausių vokiečių Alpių viršūnių – Watzmann – 3000 metrų11Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.. Iš kažkur atsirado spėkų, stiprybės, dūšioj vėjas, saulė ir laisvė dainuoja.

Bučiuoju Tave[,] Vandukai[,] bučiuoju Alpių rožių kvepmenyse.

Tavo Baliukas


KOMENTARAI

1 Ski angl =slidė.
2 Balys Sruoga į Bavarijos Alpes iš Miuncheno 1922-08-04 leidosi su Faustu Kirša. Anksčiau Balys Sruoga keliavo ir su kitu bičiuliu Erich Müller-Kamp (1897–1980), slavistikos studentu Miuncheno universitete, vokiečių rašytoju.
3 Antanina Domeikaitė, Miuncheno universiteto filosofijos studentė.
4 Balys Sruoga su bičiuliu Faustu Kirša kopė į 1 651 metrų aukščio Kreuzeck kalną Wetterstein kalnų grandinėje Bavarijoje.
5 Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje.
6 Oberammergau – miestelis Garmisch-Partenkirchen rajone, Bavarijoje.
7 Hochplatte – 2 082 metrų aukščio kalnas Bavarijoje.
8 „Поскогорье“ rus =plokščiakalnis.
9 Spėtina, kad minima 2 251 metrų aukščio Wagendrischelhorn viršūnė Berchtesgadeno Alpėse.
10 „Būdavo gera su Baliu Sruoga keliauti po kalnus. Buvo entuziastingas kalnų garbintojas ir niekad nevengdavo pavojingų kelių. Kai kartą drauge su atvykusiomis į Müncheną lietuvėmis studentėmis kopėme į Reiteralpes prie Berchtesgadeno, užėjom taką, prie kurio mus sustabdė iškaba: „Tik patyrusiems“. // – Tai mes ten eisime! – tarė Balys nesvyruodamas. // Mergaitės nebuvo pasiruošusios kopti į kalnus, vilkėjo baltas bliūzeles ir avėjo gatvės batukais. Takas ėjo tiesiai į viršų per riedančius akmenis. Staiga atsidūrėme ties stačia siena, į kurią galima buvo lipti tik kabinantis į joje įkaltus geležinius kablius. Pagaliau teko kopti atsigręžus veidu į uolą, nugara į pačią bedugnę. Visų šitų pavojų nugalėjimas neprityrusioms mergaitėms teikė tikro džiaugsmo. Balys nuolat linksmai šaukė jas nesvyruojant eiti pirmyn. Jo vidinis tikrumas persiduodavo ir mums. Mes visiškai nebijojom kalnų. Taip pat ir eidamas į kalnus su savo mėgiamomis slidėmis, Balys niekada nevengė pavojaus. Vietos žmonės žiūrėjo į jį kaip į savąjį. Juos jungė tikri ryšiai su žeme“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 95).
11 Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.