Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920 m. pavasaris, Kaunas

Labas rytas!

Labas rytas!

Su sauluže atsikėlęs tau dūmoju. Labas rytas! Ar tu kėleis, ar sapnuoji maną sapną [–] mėlynąjį? Ar tu lydi per padanges vieną mintį – mylimą?

Kad pasveikinti galėtau tave jauną su trimitu [–] labą rytą, kad pranešti tau galėčiau saulės šviesiąją kelionę ar kaip mažas piemenutis paraliuoti prie langelio rageliu – tu žinotum, tu pajustum[,] kad tu jauna ir skaisti, kad tu jauna ir sparnuota kaip pavasario gegulė.

Labas rytas!

Labas rytas – saulė keldamosi šypsos ir mažučiais spindulėliais žiedus, pievas ir berželių pasilenkusias šakas švelniai‑švelniai glamonėja. Ir pro mano mažą langą neša beržo žalią kvapą, neša tylų rymastėlį – neša tavo šviesų vaizdą saulės spinduliai.

Labas rytas!

Pakartosiu[,] palūkėsiu[,] vėl kartosiu spinduliuose ir dainuosiu:

Labas rytas!

Mano dangų parugėj Pilki debesys nusėjo, Pilki ūkai nukedeno. Žiūriu-žiūriu debesėlin Pro mirguojančias šakas[,] Pro linguojančius rugius[,] Pro svajones užmirštas… Ir netyčia iš po žemių[,] Iš tyliųjų vandenų[,] Iš darželių apleistų Kelias ilgesys aštrus Tų kaitriųjų spindulių. Taip ir aš alsuodams – gyvas Vienu ilgesiu ilgiausiu[,] Bežiūrėdams debesėlin, Besikeldamas šešėliu Vien sapnuoju spindulius[,] Aitrą – kaitrą parugėj… Ar ateisi tu su saule, Ar ateisi tu kaip saulė, Ar pasėsi pilną saują Spindulių? Klausiu – žiūriu – nesulaukiu… Ir dainuoju atsiskirdams Kaip kadaise saulė degė[,] Kaip kadaise parugėj Po padangę mano gaisrią Aukurai auksuoti degė… Ir dainuoju, kaip Ji toli, Ta[,] kuri man ugnį davė – Mano dovaną švenčiausią, Ta, kuri dainavo rytą Ir su saule prakalbėjo: Būsi mano karalaitis – Šviesus!1Balio Sruogos eilėraščio „[Mano dangų parugėj]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią eilėraščio redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 266–267, 795.


KOMENTARAI

1 Balio Sruogos eilėraščio „[Mano dangų parugėj]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią eilėraščio redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 266–267, 795.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.