Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-02-01, iš Miuncheno – į Berlyną

Vanduk mažutėlis, vos parašiau šiuo du žodžiu, kaip jau gavau iš tavęs dvi atviruti.

Vanduk mažutėlis, vos parašiau šiuo du žodžiu, kaip jau gavau iš tavęs dvi atviruti.

Šiandie trečiadienis, šiandie aš jau vyras, tuoj parašęs tau keletą žodelių eisiu į [„]Wohnungsamt[“], nes iki 15 – dvi savaiti, o aš dar dėl kambario nieko nepadariau.

Šiandie aš jau jaučiuosiu visai tvarkoj ir galiu dirbti, ir ūpas geras.

Bet jau greit 20 – ir tu važiuosi į Lietuvą1„Berlyne ir Miunchene semestras baigėsi skirtingu laiku – Berlyne anksčiau, ir vasario pabaigoje aš jau turėjau važiuoti į Lietuvą“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).. Bet tu man neparašai, kuriam laikui tu važiuosi į Lietuvą? Ar nemanai vasaros semestrui besugrįžti? Aš nesupratau, kaip Tu rengiesi daryt. Mums dar daug apie ką reikia susitarti.

Vakar Tau pasiunčiau 500 m.2m[arkių]. Žiūrėk, nedaryk skandalo, tai manęs nenuskriaudžia – tai yra tik pusė honoraro už „Mūsiškiai užsieny“3Humoristinį feljetoną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis [Balys Sruoga], „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6. , ir mano biudžete tai jokio skirtumo nedaro. Bet man didelį skirtumą daro tai, kad Tu pietų nevalgai. Būk tokia kaip kalnuose ir tarp savęs ir manęs jokio skirtumo nedaryk, kitaip man bus labai skaudu.

Mano tą kvailą istoriją4„Čia paminėtoji „kvaila istorija“ buvo su Pension Segl, kur Balys gyveno, kaimyne vokiete, kuri taikėsi prie Balio – apie tai sekančiame laiške“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5). aš jau likvidavau, bet kaip – parašysiu rytoj ar šiandie vakarą. Dabar noriu tuoj bėgt į miestą, paskui baigt perrašinėt [„]Oneginą[“]5Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą., paskui parašyt vieną straipsnelį6Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105. ir pasiųst Krėvei7Vincas Krėvė-Mickevičius tuo metu redagavo žurnalą Skaitymai, buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius (Balys Sruoga buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei). kartu su laišku[,] ir išbarti, kad jis tau piningų nesiųs. Kol tai atliksiu[,] tęsis 2–3 dienas. Pas mane sumanymų[,] projektų daugybė. Bet žinai, tu šį mano laiškutį gausi turbūt vasario 2 d. vakarą, o tai mano gimimo diena – aš baigiu 26 metus. Padūmok kiek apie mane, kitaip man bus labai liūdna.

Vanduk, ryt vakarą pabučiuok mane.

Boliuk
1/II 218Suklysta rašant metus. Turėtų būti 1/II 22.


KOMENTARAI

1 „Berlyne ir Miunchene semestras baigėsi skirtingu laiku – Berlyne anksčiau, ir vasario pabaigoje aš jau turėjau važiuoti į Lietuvą“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
2 m[arkių].
3 Humoristinį feljetoną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis [Balys Sruoga], „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6.
4 „Čia paminėtoji „kvaila istorija“ buvo su Pension Segl, kur Balys gyveno, kaimyne vokiete, kuri taikėsi prie Balio – apie tai sekančiame laiške“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
5 Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
6 Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105.
7 Vincas Krėvė-Mickevičius tuo metu redagavo žurnalą Skaitymai, buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius (Balys Sruoga buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei).
8 Suklysta rašant metus. Turėtų būti 1/II 22.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.