Balio Sruogos atvirlaiškis „Lietuvos žinių“ redakcijai, 1912-07-15, iš Vabalninko – į Vilnių

Gerbiam. Redak.! / Draug su šiuo laiškeliu siunčiu vertimą „Trys mirtys“.

Вильно
Семеновская
No 10
В редакцию газ.
„Lietuvos žinios“1Вильно / Семеновская / No 10 / В редакцию газ[ета] / „Lietuvos žinios“ rus =Vilnius / Semionovskajos [gatvė] / Nr. 10 / Laikraščio „Lietuvos žinios“ / redakcija.


Gerbiam. Redak.!2Gerbiam[a] Redak[cija].

Draug su šiuo laiškeliu siunčiu vertimą „Trys mirtys“3Rusų poeto Apollono Maykovo (1821–1897) dramos „Trys mirtys“ (Tri smerti) (1857) vertimas į lietuvių kalbą. Spėjama dramos vertimo data – 1912 m. vasara.
Dramos vertimo galutinį tekstą žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5II: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 11–34.
Dramos teksto vertimo ir leidimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 783.
Dramos autografo prie laiško nėra.
Dramos vertimo rankraštį [Balys Sruoga, Originalioji poezija ir vertimai] žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 134, l. 89–134.
. Sunaudokite jį[,] kaip norite: ar indėkite į „Lietuvos žinias“[,]4Laikraštyje Lietuvos žinios Balio Sruogos siųstas dramos vertimas nebuvo išspausdintas. jeigu tiks, ar kitiems atiduokite, kaip antai kokiam nors kalendoriui 13-tųjų metų ar laikraščiui, kuriam tiktų, ar galop išleiskite atskiroje knygutėje[,] jeigu verta.

Su tikra pagarba
Bol. Sruoga5Bol[eslovas] Sruoga.


P[.] S. Mano adresas: „Вобальники, Ков. губ.[,]6Вобальники, Ков[енская] губ[ерния] rus =Vabalninkas, Kau[no] gub[ernija]. viensėdis Baibokai, Bol. Sruogai“.KOMENTARAI

1 Вильно / Семеновская / No 10 / В редакцию газ[ета] / „Lietuvos žinios“ rus =Vilnius / Semionovskajos [gatvė] / Nr. 10 / Laikraščio „Lietuvos žinios“ / redakcija.
2 Gerbiam[a] Redak[cija].
3 Rusų poeto Apollono Maykovo (1821–1897) dramos „Trys mirtys“ (Tri smerti) (1857) vertimas į lietuvių kalbą. Spėjama dramos vertimo data – 1912 m. vasara.
Dramos vertimo galutinį tekstą žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5II: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 11–34.
Dramos teksto vertimo ir leidimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 783.
Dramos autografo prie laiško nėra.
Dramos vertimo rankraštį [Balys Sruoga, Originalioji poezija ir vertimai] žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 134, l. 89–134.
4 Laikraštyje Lietuvos žinios Balio Sruogos siųstas dramos vertimas nebuvo išspausdintas.
5 Bol[eslovas] Sruoga.
6 Вобальники, Ков[енская] губ[ерния] rus =Vabalninkas, Kau[no] gub[ernija].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.