Balio Sruogos atvirlaiškis Matui Grigoniui, 1913, Panevėžys

Vardo dienoje

Vardo dienoje


Ženklą skausmo, kryžių plieno, Žiaurius vėtros siutimus, Kad skeveldras ugnies liena Ir perkūnus įstabius,
Seno varno skurdų vieką Jum teduoti aš galiu – Nes širdyj audrotoj nieko Aš, be skausmo, neturiu…
Bet tikėkie tik siutimui, Vėtros – ilgesio balsams – Rasi laimę, prakeikimą Savo sielos švyturiams…
Laimę, skausmą, prakeikimą Teišriš audros balsai – Tegu vėtros pašėlimas Būna sveiko troškuliai…
Tik audroj liuosybė tūno, Joje laimės kibirkštis, Joj skaistumas nepražūna, Joj gyvybė ir mirtis…1Balio Sruogos eilėraščio „Vardo dienoje“ ankstyvas variantas, švarraštis. Vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 631, 835.
Su pagarba
B. Sruoga


KOMENTARAI

1 Balio Sruogos eilėraščio „Vardo dienoje“ ankstyvas variantas, švarraštis. Vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 631, 835.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.