Balio Sruogos laiškas „Aušrinės“ redakcijai, 1913-01-01, iš Panevėžio – į Vilnių

Gerbiamoji Redakcija! / Aš siunčiau jums „Gyvenimo verpetuos“ ir „Auštantį himną“ ir nežinau, ar gavote, ar ne.

Gerbiamoji Redakcija!1Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.

Aš siunčiau jums „Gyvenimo verpetuos“ ir „Auštantį himną“ ir nežinau[,] ar gavote, ar ne. Taipogi per Kalėdas rašiau laišką ir prašiau „Tris mirtis“2Balys Sruoga poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie Balio Sruogos kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. Balys Sruoga, Auštantis himnas, in: LMAVB RS, f. 12, b. 291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597. Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
atiduoti „Naujienoms“.3Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis. Jūs nei į vieną neatsakėte. Nežinau[,] ar gavote ką nors, ar ne. Jeigu jums netiks (nei „Aušrinei“) „Gyvenimo verpetuos“ ir „Auštantis himnas“, tai prašyčia viską atiduoti „Draugijai“.4Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).

Su tikra pagarba
Boleslovas Sruoga

P. S. Mano adresas: „Поневeж, Дворянская, Болеслову Срого“[.]5„Поневeж, Дворянская, Болеслову Срого“ rus =Panevėžys, Dvorianskaja [gatvė], Baliui Sruogai. Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.KOMENTARAI

1 Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.
2 Balys Sruoga poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie Balio Sruogos kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. Balys Sruoga, Auštantis himnas, in: LMAVB RS, f. 12, b. 291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597. Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
3 Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.
4 Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).
5 „Поневeж, Дворянская, Болеслову Срого“ rus =Panevėžys, Dvorianskaja [gatvė], Baliui Sruogai. Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.