Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-04, Petrogradas

Dainuškėlė

Dainuškėlė


Per girias, Per žalias teka Dunojėlis. Per marias, Per gilias plaukia gulbinėlis.
Dunojėlio bangos aukštos Spindulėliais švaistos-vaikšto. Gulbinėlio plunksnos baltos Gundo vilnį apskabinti.
Suplasnoja gulbinėlis – Tai apmiršta baltos vilnys. Ir tik dreba, ir tik virpa [–] Gulbinėlį glamonėja.
– Gulbinėli[,] palūkėk. Tu nuo mūsų neplasnok. Nieks tavęs taip nemylės, Nieks lopšinės neliūliuos.
Už Dunojaus saulė leidžias. Prie Dunojaus sesė verkia. O per patį Dunojėlį Plaukia žalias vainikėlis.
Plaukia žalias. Vilnys lydi. Gera supties. Gera plaukti. Tik sesulė kaip ta drobė, Kaip ta apušė nemigus.
– Vainikėli[,] palūkėk, Gulbinėlio nemylėk. Kas tave taip bedainuos, Ant galvelės bedėvės!
Per marias, Per gilias plaukia gulbinėlis. Per girias, Per žalias teka Dunojėlis[.]1Eilėraščio „[Per girias, per žalias]“, įtraukto į poezijos rinkinį „Saulė ir smiltys“, ankstyvas variantas dar su pavadinimu, kurio vėliau atsisakyta; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52, 733.


KOMENTARAI

1 Eilėraščio „[Per girias, per žalias]“, įtraukto į poezijos rinkinį „Saulė ir smiltys“, ankstyvas variantas dar su pavadinimu, kurio vėliau atsisakyta; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52, 733.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.