Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, 1924-04-29, iš Klaipėdos – į Šiaulius

[Klaipėda,] bal. 29 d. [19]24 [m.]

[Klaipėda,] bal. 29 d[.] [19]24 [m.]
[Turgaus gatvė 48–49]

Ponui
P. Bugailiškiui
Šiauliuose

Pone1Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.,

Tamistos prisiųstą medžiagą „Kultūros“ reikalu2Gk [Peliksas Bugailiškis], „Kultūros darbas“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-20, Nr. 67, p. 6. Straipsnyje dalijamasi įspūdžiais iš „Kultūros“ bendrovės metinio susirinkimo Šiauliuose, apžvelgiami per metus nuveikti kultūros darbai. mes galėjome suvartoti tiktai kaipo skelbimą. Bet užtai skelbimas – veltui.

Kaipo kompensaciją už tai mes norėtumėm, kad Tamista Šiauliuose gautum mums žmogų, kuris rašyt[ų] mums korespondencijų iš Šiaulių. Tamista pats, žinoma, to negalėsi padaryti, bet Tamistai žmogų surasti – lengviau negu mums. Mums geriausiai tiktų tokios korespondencijos, kaip kad buvo „Laiškai iš Palangos“3 B. Jinas, „Laiškai iš Palangos I: Pokyliai“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-11, Nr. 60, p. 3; „Laiškai iš Palangos II: Kurortas“, in: Idem., 1924-04-13, Nr. 62, p. 4; „Laiškai iš Palangos III: Kultūros įstaigos“, in: Idem., 1924-04-23, Nr. 68, p. 4., kurios galėtų apimti visą Šiaulių kultūros gyvenimą. Jeigu jau to nebūtų galima padaryti, tai tektų pasitenkinti ir paprastomis korespondencijo[mi]s. Mums Šiauliuose toks korespondentas yra būtinai reikalingas – tikiuos, kad Tamista neatsisakysi mums šiuo reikalu pagelbėti. Korespondentui bus mokama[,] kaip visų valstybinių leidinių yra mokama.

Aukšta pagarba[.]
Dr[.] Balys Sruoga4Balys Sruoga nuo 1924 m. balandžio iki rugsėjo mėnesio pradžios buvo dienraščio Klaipėdos žinios faktiškasis redaktorius (oficialusis – Jurgis Šaulys).


KOMENTARAI

1 Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
2 Gk [Peliksas Bugailiškis], „Kultūros darbas“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-20, Nr. 67, p. 6. Straipsnyje dalijamasi įspūdžiais iš „Kultūros“ bendrovės metinio susirinkimo Šiauliuose, apžvelgiami per metus nuveikti kultūros darbai.
3 B. Jinas, „Laiškai iš Palangos I: Pokyliai“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-11, Nr. 60, p. 3; „Laiškai iš Palangos II: Kurortas“, in: Idem., 1924-04-13, Nr. 62, p. 4; „Laiškai iš Palangos III: Kultūros įstaigos“, in: Idem., 1924-04-23, Nr. 68, p. 4.
4 Balys Sruoga nuo 1924 m. balandžio iki rugsėjo mėnesio pradžios buvo dienraščio Klaipėdos žinios faktiškasis redaktorius (oficialusis – Jurgis Šaulys).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.