Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, 1924-05-10, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]

[Klaipėda,] geg. 10 d. [19]24 [m.]
[Turgaus gatvė 48–49]


M. T.1M[ielas] T[umai].
Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Balys Sruoga Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo, svarstant jo darbus universitete (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-06-08, in: VUB RS, f. 1, b. 25, l. 1r–v).

Prieš kiek laiko buvau pasiuntęs pirmos paskaitos2Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“. juodraštį – prašiau pažiūrėjus grąžinti. Aš norėčiau jį greičiau gauti, kad galėčiau pataisyti ir perrašyti.

Dėl antros paskaitos3Antrosios Baliui Sruogai skirtos paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“. – gyvas vargas. Vacl. Biržiška4Vaclovas Biržiška (1884–1956) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius. knygų (prižadėjęs!) iki šiol dar neatsiuntė. Vakar gavau iš jo laišką, kad jis knygų dar neturįs, bet kai gausiąs – tuoj atsiųsiąs. Aš iš savo pusės parašiau paklausimų į Vokietijos knygynus – gal ten kur pavyks gauti.

Tat norėčiau pirmą paskaitą greičiau baigti, kad kol suvaikščios knygos, ji man jau neberūpėtų.

Lauksiu atsakymo.

Viso labo.

T. Balys Sruoga5T[avo] Balys Sruoga.
Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, buvo faktiškasis dienraščio redaktorius. Jis, gavęs kvietimą dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo iš Klaipėdos persikelti į Kauną.


KOMENTARAI

1 M[ielas] T[umai].
Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Balys Sruoga Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo, svarstant jo darbus universitete (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, iš Klaipėdos – į Kauną, po 1924-06-08, in: VUB RS, f. 1, b. 25, l. 1r–v).
2 Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“.
3 Antrosios Baliui Sruogai skirtos paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
4 Vaclovas Biržiška (1884–1956) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius.
5 T[avo] Balys Sruoga.
Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, buvo faktiškasis dienraščio redaktorius. Jis, gavęs kvietimą dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo iš Klaipėdos persikelti į Kauną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.