Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, 1925-09-03, iš Kauno – į Šiaulius

Ponui „Kultūros“ bendrovės reikalų vedėjui Šiauliuose

Ponui „Kultūros“ bendrovės reikalų vedėjui Šiauliuose

Pone,

Kaip buvome užpereitą savaitę susitarę, aš Tamistai vakar skambinau, bet neužtikau. Buvome susitarę, kad kaip vakar (trečiadienį, rugs. 2 d.) aš jau gausiu dalį pinigais, o kitą – vekseliais. Bet aš dar negavau. Jei dar nepadaryta, kas reikia, prašytau tuojau padaryti, nes aš pasiremdamas Tamistos pasižadėjimu susirišau pasižadėjimais su kitomis įstaigomis ir asmenimis, kur aš pasižadėjimą būtinai turiu ištesėti, o negavęs iš Tamst[o]s pinigų ir vekselių aš neturiu galėjimo tai padaryti.

Be to, siunčiant (žmonos honorarą) prašytau adresuoti mano vardu, nes ji serga ir negalės nueiti į paštą pasiimti.

Laukiu.

Su pagarba
Balys Sruoga


Kaunas, rug. 3 d.
Dzūkų 8[,]
telef. 19–16


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2023
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.