Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, 1927-05-13, Kaunas

LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO DRAUGIJOS / Įstatai

LIETUVIŲ – VOKIEČIŲ KULTŪRINIO BENDRADARB[I]AVIMO DRAUGIJOS

Įstatai

I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo [p]lotas.

1. Draugijos tikslas: remti ir skatinti lietuvių ir vokiečių tautų kultūrinį pasipažinimą ir bendradarbiavimą.

2. Šiam tikslui siekti draugija naudoja šitokias priemones:

a) rengia viešus susirinkimus, posėdžius, paskaitas, pranešimus, populiarizuojančius vienos ir kitos tautos kultūros vaisius,

b) remia ir organizuoja ekskursijas iš Vokietijos Lietuvon ir iš Lietuvos Vokietijon,

c) steigia bibliotekas, muziejus ir kultūros institutus,

d) leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, teikia informacijų spaudai, visuomenės organizacijoms ir valdžios įstaigoms,

e) naudoja visas kitas teisėtas priemones remti ir skatinti kultūriniam bendradarbiavimui.

3. Draugija yra juridinis asmuo, galintis įsigyti, paveldėti, įkeisti, perleisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

4. Draugija turi savo antspaudą.

5. Draugijos buveinė – Lietuvos sostinė.

6. Draugijos darbo plotas – Lietuva ir vokiečių kultūros šalys.

II. Draugijos nariai.

7. Draugijos nariais gali būti Lietuvos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir JAV piliečiai.

8. Draugijos nariai yra tikrieji, amžinieji ir garbės nariai.

9. Tikraisiais nariais gali būti asmens[,] užsimokėję įstojamąjį 10 Lt ir metinį nario 10 Lt mokesnius.

10. Draugijos amžinaisiais nariais gali būti asmens, įmokėję draugijai ne mažiau 500 litų.

11. Draugijos garbės nariais gali būti asmens, visuotino susirinkimo rinkti, pasidarbavę draugijos arba abiejų tautų kultūrinio bendradarbiavi[m]o naudai.

12. Visi draugijos nariai pildo visuotino susirinkimo nusprendimus, vykdo šiuos įstatus ir naudojas lygiomis teisėmis.

13. Visi draugijos nariai gauna veltui visus draugijos leidinius ir nemokamai lanko visas draugijos institucijas.

14. Draugijos narys, nusižengęs draugijos įstatams, gali būti valdybos nutarimu pašalintas iš draugijos; pašalintasis narys turi teisės apeliuoti į draugijos narių visuotiną susirinkimą.

15. Pašalintiesiems ar savo noru išstojusiems draugijos nariams sumokėtieji mokesniai negrąžinami.

16. Narys, norėdamas išstoti iš draugijos[,] praneša apie tai raštu valdybai.

III. Valdyba.

17. Draugijos valdyba susideda iš visuotino susirinkimo rinktų 5 valdybos narių ir 2 kandidatų.

18. Valdybos nariai patys pasiskirsto savo pareigomis: pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir bibliotekininkas.

19. Valdybos nariui susirgus ar laikinai (ar visai) pasišalinus, jį pavaduoja kandidatas.

20. Valdyba turi teisės kviesti į savo posėdžius ir valdybos kandidatus ir duoti jiems balsavimo teisės.

21. Valdyba yra renkama vieniems metams. Jei dėl kurių nors aplinkybių, metams praslinkus, nauja valdyba nebūtų išrinkta, tai senoji automatiškai eina pareigas toliau, kol bus išrinkta nauja valdyba.

22. Valdyba veda visus draugijos reikalus, vykdo visus visuotino susirinkimo nutarimus.

23. Valdyba priims naujus draugijos narius, trijų senųjų rekomenduotus.

24. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja bent trys valdybos nariai, – jų tarpe pirmininkas ar vicepirmininkas.

25. Valdyba šaukia posėdžiui sulig reikalo jos pirmininkas ar vicepirmininkas.

26. Visus klausimus valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma; balsams pasidalinus, nusveria pirmininkaujančiojo balsas.

IV. Visuotinas susirinkimas.

27. Visuotinas draugijos narių susirinkimas yra vyriausias draugijos reikalų sprendėjas.

28. Draugijos nariai paprastajam visuotinam susirinkimui renkas vieną kartą į metus priimti valdybos apyskaitą, revizijos komisijos pranešimą, rinkti valdybą ir revizijos komisiją ir nustatyti draugijos darbų planą kitiems metams.

29. Nepaprastas visuotinas susirinkimas gali būti sušauktas esant reikalui.

30. Visuotiną draugijos susirinkimą šaukia valdyba[,] apie paprastą susirinkimo vietą ir laiką pranešdama narių žiniai (per spaudą ar asmeniškai – valdybos nuožiūra) prieš dvi savaiti, o apie nepaprasto – prieš savaitę.

31. Jei 10 Lietuvoj gyvenančių draugijos narių raštu pareikalauja, valdyba privalo sušaukti nepaprastą visuotiną susirinkimą.

32. Visuotinas susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent pusė Lietuvoj gyvenančių draugijos narių.

33. Neįvykus visuotinam susirinkimui dėl kvorumo stokos, tąpat dieną, viena valanda vėliau[,] sušaukiamas antras, kuris bus teisėtas, atvykus by kuriam narių skaičiui.

34. Visus klausimus visuotinas susirinkimas sprendžia paprasta balsų dauguma. Įstatus keičia tiktai 2/3 teisėto susirinkimo balsų dauguma.

V. Revizija.

35. Revizijos komisija, susidedanti iš trijų narių ir dviejų kandidatų[,] daro bent vieną kartą į metus valdybos darbų reviziją ir pranešimą apie tai betarpiai patiekia visuotinam susirinkimui.

VI. Lėšos.

36. Draugijos lėšos sudaro:

a) narių ir įstojamieji mokesniai,

b) aukos,

c) pajamos iš draugijos leidinių, paskaitų ir kitokių draugijos institucijų.

VII. Likvidavimas.

37. Draugija gali būti likviduota, jei tai nuspręs visuotinas susirinkimas, kuriame dalyvauja bent pusė Lietuvoj gyvenančių narių, 2/3 balsų dauguma.

38. Draugiją likvidavus, jos turtas eina stipendijų fondan lietuviams studentams[,] Lietuvos universitete studujuojantiems vokiečių kalbą ir literatūrą.KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.