Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, po 1928-09-01, iš Būgių – į Kauną

Trečiadienis

Trečiadienis

Mylimas Krėve1Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) – 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.,

Vos sugrįžau iš ekskursijos, vos pradėjau ilsėtis ir dūšią tvarkyti2Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose., kaip šit skaitau „Ryto“ 173 numery3Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1.
: Universitete gautas iš Ministerijos raštas, – alga bus mokama tik iki rugsėjo 1 dienos – ir toliau – pekla žino kas!

Sugadino man visus gražiuosius atsiminimus, kurių iš kelionės buvo labai daug ir apie kuriuos būtų ko daug-daug pasakoti[,] – ir pasidarė ant dūšios markatna.

Ką visa tai reiškia? Kokios perspektyvos? Kokia bus mano dalia? Kelionėje – išsipūstėjau, ir dabar esu beveik bankrotas. Pasilikti toliau be algos – vis viena, kaip nukeliauti į čyščių.

Būk geras, parašyk, kaip yra ir kas – ir kas bus.

Mes čia Viekšniuose sėdime du su Viktoru Biržiška4Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius. ir laukiame išsižioję žinių.

Man baisiai rūpi. Kol gausiu žinią iš Jūsų[,] aš ir naktį nemiegosiu. Taip pat kas man daryti: ar atvažiuoti į Kauną? Ar kam kokį pareiškimą rašyti? Ar ant pirmos šakos pasikarti?

Jei reikėtų[,] informacijoms: „Spindulio“ spaustuvė baigia spausdinti mano didesnį darbą (12 lankų) – monografiją apie Petrauską5Kipras Petrauskas (1885–1968) – dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
, kuri yra parašyta anaiptol ne blogiau, negu, pav., analoginiai rusų leidiniai apie Sobinovą6Leonidas Sobinovas (1872–1934) – operos dainininkas, garsų rusų tenoras. ar Šaliapiną7Fiodoras Šaliapinas (1873–1938) – vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas..

Būk geras – parašyk tuojau – aš baisiai-baisiai lauksiu. Ir kas man daryti?

Geros sveikatos Jūsų poniai8Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (g. tarp 1850 ir 1910) – Vinco Krėvės žmona. ir Anusei9Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005) – Vinco Krėvės dukra. nuo mūsų visų trijų10Vincui Krėvei linkėjimų siunčia Balys Sruoga, Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė.[.]

Jūsų Balys Sruoga11Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.

Adresas:
Viekšnių paštas
BūgiaiKOMENTARAI

1 Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) – 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
2 Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
3 Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, Vilnius, 1928-09-01, Nr. 173, p. 1.
4 Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
5 Kipras Petrauskas (1885–1968) – dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
6 Leonidas Sobinovas (1872–1934) – operos dainininkas, garsų rusų tenoras.
7 Fiodoras Šaliapinas (1873–1938) – vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas.
8 Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (g. tarp 1850 ir 1910) – Vinco Krėvės žmona.
9 Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005) – Vinco Krėvės dukra.
10 Vincui Krėvei linkėjimų siunčia Balys Sruoga, Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė.
11 Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.