Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1945-01-20, iš Štuthofo – per Greifsvaldą į Berlyną

Berlin, den 20. I. 1945

Berlin, den 20. I. 1945

Tageszeitung „Ateitis“,
Berlin SW 68, Alexandrinenstr. 110
Ruf 17 55 31, Ap.
Nr.…


Marschbefehl


Es wird hiermit bescheinigt, dass Frau Vanda Sruogienė und Dalia Sruogaitė als angestellte Mitarbeiterinnen an der unter der Leitung der Pressestelle des Reichsministers für die besetzten Ostgebiete stehenden litauischen Zeitung tätig sind. Sie sind vom 20 bis zum 25 Januar, 1945 von Berlin nach Greifswald in Marsch eingesetzt. Sie sind beautragt Stoff aus dem Leben der litauischen Arbeiter zusammeln und Artikel für unsere Zeitung zu schreiben.

Dieser Marschbefehl gilt bis zum 25 Januar, 1945.

Hauptschar. [1r] // [1v] //

___________

Berlynas, 1945. I. 20 diena

Dienraštis „Ateitis“
Berlin SW 68, Alexandrinenstr. 110
Ruf 17 55 31, Ap.
Nr.…


Įsakymas kelionei


Šiuo patvirtinama, kad ponia Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė yra lietuviško laikraščio, priklausančio okupuotų Rytų kraštų reichsministro spaudos tarnybai, darbuotojos. Joms įsakyta vykti iš Berlyno į Greifsvaldą nuo gruodžio 20 iki sausio 25 dienos. Jos įpareigotos surinkti medžiagą apie lietuvių darbininkų gyvenimą Greifsvalde ir parašyti straipsnį mūsų laikraščiui.

Šis įsakymas galioja iki sausio 25 dienos.

Hauptšar[fiureris]1„Prie Balio laiško, rašyto turbūt 1944 m. XII. 3 d. (pašto štampas voke 1944. XII. 6), buvo išvirkščioje voko pusėje Balio ranka skubotai parašytas toks tekstas. Deja, tą tekstą pamačiau daug vėliau. Bet ko Balys tikėjosi pasiekti tuo raštu – niekam iš mūsų nebuvo aišku. Aplankyt jį Stutthofe? Viename iš savo laiškų jis rašė to visai nenorėjęs, nes trumpas pasimatymas prie gestapininkų būtų jam nepakeliamai sunkus. Ir be labai aukštos protekcijos patekti į Stutthofą iš viso buvo neįmanoma…“ (Vandos Sruogienės pastaba). [1r] // [1v] //KOMENTARAI

1 „Prie Balio laiško, rašyto turbūt 1944 m. XII. 3 d. (pašto štampas voke 1944. XII. 6), buvo išvirkščioje voko pusėje Balio ranka skubotai parašytas toks tekstas. Deja, tą tekstą pamačiau daug vėliau. Bet ko Balys tikėjosi pasiekti tuo raštu – niekam iš mūsų nebuvo aišku. Aplankyt jį Stutthofe? Viename iš savo laiškų jis rašė to visai nenorėjęs, nes trumpas pasimatymas prie gestapininkų būtų jam nepakeliamai sunkus. Ir be labai aukštos protekcijos patekti į Stutthofą iš viso buvo neįmanoma…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.