Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1927-07-02, iš Kauno – į Būgius

Vanduk numylėtas! Šiandie aš jau Kaune, grįžau

[1r] // Vanduk numylėtas! Šiandie aš jau Kaune, grįžau šią naktį 1/2 121Balio Sruogos ekskursija į Vokietiją 1927-06-18–07-02.. Į butą neprisibeldžiau – gavau nakvot viešbuty. Iš ryto nuėjau į Nemuną – Budukas2Dzidorius Budrys (1903–1971), ekonomistas, pedagogas. 1927 m. Lietuvos universiteto Teisės fakulteto ekonomikos skyriaus absolventas, 1926–1927 m. Kauno aukštesniosios komercinės mokyklos mokytojas. šiąnakt pas mus nenakvojo – susirgęs – nakvojęs pas Tadą3Tadas Petkevičius (1893–1964), teisininkas, diplomatas. 1927 m. Lietuvos universiteto teisės absolventas, dėstytojas.. Raktą palikęs pas Pronskienę4Marija Murauskaitė (1906–2002). Sruogų šeima iki 1927 m. rudens buvo apsistojusi Kaune, Žaliakalnyje, Prūsų gatvėje, inžinieriaus Jurgio Okunio namuose, kur tuo metu gyveno ir Juozas Pronskus su pirmąja žmona Marija Murauskaite.. Bet pas Pronskienę rakto irgi neradau – Katrytė5Katrytė, nenustatytas asmuo. išsinešusi. Kol sumedžiojau raktą – pusė dienos išėjo. O aš taip noriu suskubt – sutvarkyti greičiau reikalus – taip pasiilgau Jūsų. Pasistengsiu kaip nors susitvarkyti, kad grįžčiau antradienį į Būgius, jei nepavyks antradienį – trečiadienį tikrai būsiu, bet baisiai noriu antradienį – o reikalų dar taip daug. Ekskursijos likvidavimas, vizitas vokiečių atstovybėn, padėkos laiškai, miško reikalas, Kazio6Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas. 1927 m. Berno universitete Šveicarijoje rašė daktaro disertaciją, kurią apgynė 1929 m. stipendija, pirkiniai ir t. t. O šiandie galva dar ūžia – nuo įspūdžių ir rūpesčių – juk tokia baladonė: Berlynas, Magdeburgas, Harzas, Leipcigas, [1v] // [2r] // Dresdenas, Saksų Šveicarija7Ekskursijos į Vokietiją įspūdžiais Balys Sruoga iškart po kelionės, kitą dieną, pasidalijo su broliu Juozapu Sruoga:
„Mielas Juozapai,
Tu turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į Berlyną, bet ką galėjom kita daryt – jei mums nebeužteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge, Harze (Brocken, Thale), Leipzige visą dieną, Dresdene, Säch. Schweiz (nuvažiavom į Wehlen, o iš ten pėsti: Bastei, Schwedenlöcher, Amserfall, Rathen, Brand, Schandau ir iš ten grįžom).
Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom Kaune tąpat dieną 11 val. vakaro.
Įspūdžių daugybė, net pasakyti sunku. Taigi nepykite, kad nebeužusukome.
Šiandie turėjome posėdį – rezultate su pirmuoju kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ – ten bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos krupniko. Mūsų noras būtų, kad tai sunaudotumėt bendrai – ir atstovybės tarnautojai, ir studentai, kurie su mumis vazojos. Norėjom laiškus rašyt – padėkos – bet beveik kiekvienas turi žmonių Berlyne, kuriems norėtų ypatingai dėkoti (vyrai ypač Tau, Čerkeliūnui, Bulotai, Mošinskiui), moters p. Bronei ir abiem atstovybės panelėm. Bet kaip čia su laiškais išeis, dar nežinia – aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti sodžiun – laiko maža visai.
Ploščių ir binoklį su Jazbučiu pasiuntėm iš Dresdeno – ačiū.
Ačiū už viską. Labų dienų visiems.
Tavo Bal
3 liepos“ (Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Berlyną, 1927-07-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 697, l. 1r).
, 18 valandų kelias be pertraukos iš Dresdeno į Kauną. O ant stalo dar radau tavo rūstų laiškelį… Et, Vanduk, – aš baisiai pasiilgau, kad, rodos, šiandie neiškęsiu – bėgsiu int tave, Vanduliukai brangus. O žinai – aš dabar manau – grįšiu naktiniu Klaipėdos traukiniu į Būgius antradienio vakarą – reikalams sutvarkyti turėsiu tris dienas – bus viskas tvarkoj, – o aš taip noriu būti prie tavęs – tave mylėti, prie tavęs užsimiršti – sapnuok, Vanduk, mane šią naktį – ir rytoj dar, ir dar – ir aš sapnuosiu – ir tyliai tyliai pabučiuosiu, kad tau būtų gera ir miela ir kad mane mylėtum.

Bučiuoju – bučiuoju. [2v] //


Kada grįšiu – aš dar telegrafuosiu.8Frazė, įterpta pirmojo atviruko antros pusės kairėje paraštėje, prirašyta vertikaliai. [1v] // Baisiai skubu rašyt. 9Sakinys, įterptas antrojo atviruko antros pusės kairėje paraštėje, prirašyta vertikaliai.[2v] //KOMENTARAI

1 Balio Sruogos ekskursija į Vokietiją 1927-06-18–07-02.
2 Dzidorius Budrys (1903–1971), ekonomistas, pedagogas. 1927 m. Lietuvos universiteto Teisės fakulteto ekonomikos skyriaus absolventas, 1926–1927 m. Kauno aukštesniosios komercinės mokyklos mokytojas.
3 Tadas Petkevičius (1893–1964), teisininkas, diplomatas. 1927 m. Lietuvos universiteto teisės absolventas, dėstytojas.
4 Marija Murauskaitė (1906–2002). Sruogų šeima iki 1927 m. rudens buvo apsistojusi Kaune, Žaliakalnyje, Prūsų gatvėje, inžinieriaus Jurgio Okunio namuose, kur tuo metu gyveno ir Juozas Pronskus su pirmąja žmona Marija Murauskaite.
5 Katrytė, nenustatytas asmuo.
6 Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas. 1927 m. Berno universitete Šveicarijoje rašė daktaro disertaciją, kurią apgynė 1929 m.
7 Ekskursijos į Vokietiją įspūdžiais Balys Sruoga iškart po kelionės, kitą dieną, pasidalijo su broliu Juozapu Sruoga:
„Mielas Juozapai,
Tu turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į Berlyną, bet ką galėjom kita daryt – jei mums nebeužteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge, Harze (Brocken, Thale), Leipzige visą dieną, Dresdene, Säch. Schweiz (nuvažiavom į Wehlen, o iš ten pėsti: Bastei, Schwedenlöcher, Amserfall, Rathen, Brand, Schandau ir iš ten grįžom).
Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom Kaune tąpat dieną 11 val. vakaro.
Įspūdžių daugybė, net pasakyti sunku. Taigi nepykite, kad nebeužusukome.
Šiandie turėjome posėdį – rezultate su pirmuoju kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ – ten bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos krupniko. Mūsų noras būtų, kad tai sunaudotumėt bendrai – ir atstovybės tarnautojai, ir studentai, kurie su mumis vazojos. Norėjom laiškus rašyt – padėkos – bet beveik kiekvienas turi žmonių Berlyne, kuriems norėtų ypatingai dėkoti (vyrai ypač Tau, Čerkeliūnui, Bulotai, Mošinskiui), moters p. Bronei ir abiem atstovybės panelėm. Bet kaip čia su laiškais išeis, dar nežinia – aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti sodžiun – laiko maža visai.
Ploščių ir binoklį su Jazbučiu pasiuntėm iš Dresdeno – ačiū.
Ačiū už viską. Labų dienų visiems.
Tavo Bal
3 liepos“ (Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Berlyną, 1927-07-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 697, l. 1r).
8 Frazė, įterpta pirmojo atviruko antros pusės kairėje paraštėje, prirašyta vertikaliai.
9 Sakinys, įterptas antrojo atviruko antros pusės kairėje paraštėje, prirašyta vertikaliai.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.