Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, po 1925-06-16, iš Kauno – į Būgius

Vandukai


Vandukai,

Šeštadienį dar neatvažiuosiu – nepadarys korektūros1Brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset veikalo Graikų literatūros istorija vertimo iš prancūzų kalbos korektūra: „Vertimas buvo priimtas K. Būgos, tik pažymėta, kad dar tvarkytinas“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 411)., tuo labiau, kad šeštadienį išvažiuoja Krėvė2Vincas Krėvė (1882–1954), 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, visuotinės lietuvių literatūros istorijos dėstytojas., o aš noriu viską dabar atlikt, kad rudenį būtų… Be to, aš noriu šeštadienį nuvažiuot į Alytų, ten gal porą dienų pabūsiu – pas Aniolą3Aniolas Sruoga (1890–1936), vyresnysis Balio Sruogos brolis, ūkininkas Baibokuose. „Aniolas buvo gydomas džiovininkų sanatorijoje prie Kauno, paskui Alytuje, bet jo sveikata ėjo blogyn“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 413)., pas Juzuką4Juozas Nemeikša (1888–1958), gydytojas oftalmologas. 1924–1926 m. Alytaus įgulos ligoninės viršininkas.. Nepyk, kad ilgai neatvažiuoju, bet užtat ilgesniam laikui atvažiuosiu – nei į Baibokus, nei į ekskursiją nevažiuosiu. Susitvarkiau, kad rudenį universitete turėsiu ne 6, bet 4 valandas, o tai gyventi jau galima!

Ir yra dar toks dalykas. Krėvės rekomendacija užpuolė mane prašyti Banevičius5Mykolas Banevičius (1883–1963), literatūrologas, nuo 1924 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto rusų kalbos ir literatūros dėstytojas., kad mes jį priimtumėm į Būgius vasarai (be žmonos). Jisai nori prie mūsų būdamas lietuviškai mokytis. Aš arba tu turėtumėm į dieną jam kokią valandą pašvęsti, o daugiau jis pats mokytųs. Atlyginimo siūlo už visą pensioną 200 litų į mėnesį, daugiau esą neturįs. Man griežtai atsisakyti buvo nepatogu: visą bėdą suverčiau Tėvui6Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių ūkininkas, 1922–1933 m. Medemrodės girininkas.. Pasakiau, kad nuo jo visa priklauso, o kaip jis pasakys – aš nežinau. Sutarėm, kad kuo greičiausiai aš parašysiu Tau.

O šiandie, kai aš mislinu, jeigu tėvui pinigų reikia – tai gal jis ir sutiktų? Sodžiuj 200 į mėnesį atrodo neblogas atlyginimas. O būdamas Būgiuos valandą į dieną aš visuomet surastau – jį koreguot. Visas atlyginimas, žinoma, eitų Tėvo ar Klimos7Klementina Kopystinskaitė, Kazimiero Daugirdo pagalbininkė Būgiuose. naudai – kaip jie norėtų. Tai aš manau, kad tai jiems papasakok – tegu sprendžia, kaip nori. Mes šiame bizny būsime nė kiek neužinteresuoti, mūsų tai neapsunkintų, o tėvas ar Klima galėtų turėti ekstra pajamų.

Apie nusprendimą man kuo greičiausiai parašyk. Į Būgius aš važiuosiu sugrįžęs iš Alytaus, maždaug antradienį – trečiadienį. Jei tėvas sutiktų – su Banevičiu mes drauge atvažiuotumėm. Tai parašyk.

Bučiuoju. Tav Bol


Kloniokis tėvui ir Klimai.


Vaclovas8Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas, teisininkas, nuo 1922 m. Lietuvos universiteto teisės, bibliografijos, knygos istorijos dėstytojas. Artimas Balio Sruogos bičiulis, kurį slaugė rašytojas: „… man 1925 m. susirgus, jis daugiausia mane ir gelbėjo, ir dienas, ir naktis sėdėdamas prie manęs ir pavaduodamas mano vargšę Olę, ieškodamas po įvairias žydų lindynes ledo, dėlių, pagaliau pats mane nugabendamas į ligoninę…“ (Vaclovo Biržiškos laiškas Vandai Sruogienei, iš Pinnebergo – į Čikagą, 1947-10-21, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 373). Plačiau apie Vaclovo Biržiškos sveikatą ir Balio Sruogos slaugą žr. 1925-06-20 laišką, in: LLTI BR, f. 53, b. 520, l. 1r. geresnis, priepuolio nebebuvo. Veikiai rengias važiuot į Palangą. Aš dabar užsiėmęs jam buto ieškojimu. [1r] //


Siuntinį atsiėmiau – sakiau Katrytei9Katrytė, nenustatytas asmuo. Spėtina, Sruogų šeimos pagalbininkė Kaune. išardyti. [1v] //KOMENTARAI

1 Brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset veikalo Graikų literatūros istorija vertimo iš prancūzų kalbos korektūra: „Vertimas buvo priimtas K. Būgos, tik pažymėta, kad dar tvarkytinas“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 411).
2 Vincas Krėvė (1882–1954), 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, visuotinės lietuvių literatūros istorijos dėstytojas.
3 Aniolas Sruoga (1890–1936), vyresnysis Balio Sruogos brolis, ūkininkas Baibokuose. „Aniolas buvo gydomas džiovininkų sanatorijoje prie Kauno, paskui Alytuje, bet jo sveikata ėjo blogyn“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 413).
4 Juozas Nemeikša (1888–1958), gydytojas oftalmologas. 1924–1926 m. Alytaus įgulos ligoninės viršininkas.
5 Mykolas Banevičius (1883–1963), literatūrologas, nuo 1924 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto rusų kalbos ir literatūros dėstytojas.
6 Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių ūkininkas, 1922–1933 m. Medemrodės girininkas.
7 Klementina Kopystinskaitė, Kazimiero Daugirdo pagalbininkė Būgiuose.
8 Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas, teisininkas, nuo 1922 m. Lietuvos universiteto teisės, bibliografijos, knygos istorijos dėstytojas. Artimas Balio Sruogos bičiulis, kurį slaugė rašytojas: „… man 1925 m. susirgus, jis daugiausia mane ir gelbėjo, ir dienas, ir naktis sėdėdamas prie manęs ir pavaduodamas mano vargšę Olę, ieškodamas po įvairias žydų lindynes ledo, dėlių, pagaliau pats mane nugabendamas į ligoninę…“ (Vaclovo Biržiškos laiškas Vandai Sruogienei, iš Pinnebergo – į Čikagą, 1947-10-21, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 373). Plačiau apie Vaclovo Biržiškos sveikatą ir Balio Sruogos slaugą žr. 1925-06-20 laišką, in: LLTI BR, f. 53, b. 520, l. 1r.
9 Katrytė, nenustatytas asmuo. Spėtina, Sruogų šeimos pagalbininkė Kaune.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.