Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-07, [Sočis].

Ženk atsargiai

Ženk atsargiai, Žiūrėk in žemę — Matai, lašai raudoni, balti — — —
Pakrapink galvą Rasa verdenės, O akmens šalti Priglaus meiliai Ir pelenus, ir kaulus — — —
Žengsnys — per amžių — Mirksnių kelionė — — — Pakils‑suglamžys Tavas godones Banga nelaukta, Ranka nešaukta, Kaip glamžo uolą amžis — — —
Rasa ir kraujas — Slaptybė žengsnio — — — Po kojų kartais Pakyla rūkas Ir šmėklos sraujos — Ir žemė supas — — — Užkelti vartai — Ir klaupk prie slenksnio — — — 1Eilėraščio „[Ženk atsargiai]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Ženk atsargiai]“ variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 78.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 739–740.

— — — — — —

7/V — 17


Dienos daina pabaigta nūdien — Šviesybė krito in gelmes — — Dienos daina pabaigta nūdien — Nakties mareiviai, in mares!
Nakties verdenės garsingesnės — Nakties daina skambės skardžiau… Nakčia ir marės vaišingesnės, Ir gelmės juokiasi plačiau…
Srovėmis liejas — laužą kuria Raudoni marių spinduliai — Ir paskutinį žygį buria…
Ir tinklus skečia plaukėjai: Lopšinę marės mums dainuos, Ilgėjims juostą suposmuos… 2Eilėraščio „[Dienos daina pabaigta nūdien]“ pirminis variantas, netaisytas.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Dainos daina pabaigta nūdien]“ variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 86.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 741.

_____________
7/V — 17

P. S. Eilių posmas — строфа3~ rus =posmas, strofa.. Audeklo posmas — perskyrimas, kur prasideda nauji ir nauji marginiai.

Iš čia posmuoti — austi posmais.KOMENTARAI

1 Eilėraščio „[Ženk atsargiai]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Ženk atsargiai]“ variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 78.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 739–740.
2 Eilėraščio „[Dienos daina pabaigta nūdien]“ pirminis variantas, netaisytas.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Dainos daina pabaigta nūdien]“ variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 86.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 741.
3 ~ rus =posmas, strofa.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.