Balio Sruogos laiškas Vaclovui Biržiškai, 1923-04, Tirolis, Austrija

Vaclovai, Pons, mes, biedni pijokai, pakliuvom Austrijon, Tirolin, be vizų ir be piningų – nėr kuo už išlaktą baltą Tiroliaus vyną užsimokėti.

Vaclovai[,] Pons1Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Dėstė Teisių fakultete. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus., mes[,] biedni pijokai[,] pakliuvom Austrijon[,] Tirolin, be vizų ir be piningų – nėr kuo už išlaktą baltą Tiroliaus vyną užsimokėti. Širdį sopa, kinkos dreba – пoтoму2Потому rus =todėl. policijos baisu. Tuo tarpu Kiršos3Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. Kartu su Baliu Sruoga mėgdavo išvykti į kalnus. batai suiro kaip davatkos poteriai. O antra – man taip noris eit į policiją ir skandalą kelt, o Kirša pavogė mano poperius ir neduoda. Пoтoму nuobodus žmogus.

O Tiroly gerai: kalnai, ponas Dievas netoli, beprotingos pakalnės, jaunos, švelnios, liaunos kaip stirnos tirolietės. Пoтoму Kirša pirštą čiulpia ir kas vakarą 1/16 svaro pipirų valgo. Aš tiktai vyną: kiek kainuoja[,] nežinau – vis viena neturiu[,] kuo užsimokėti – reikės sutemoj bėgti.

Kirša man baisiai nusibodo su savo „подержанным4Подержанный rus =nešiojamas. nekaltybės vainikėliu – а ну его к Аллаху5А ну его к Аллаху rus = nagi tegu jį Alachas.. Bet mes abu vienu balsu nutarėm, kad Vaclovas Biržiška yra geras žmogus[,] ir todel už jo ilgą sveikatą sename Tiroly ilgą ilgą prosit6Prosit rus =prašom. Toliau Balio Sruogos ranka pridėta nuoroda: „(Vertė)“..

Pasirašo Sruoga šviesiausias, Pranciškaus vaikas7Balys Sruoga (1896–1947), poetas, tuo metu Miuncheno universiteto Vokietijoje slavų filologijos studentas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos (1846–1931) sūnus..


Vargas mums dabar, kai nėra kam už mus užmoka pasigėrus, kaip Lietuvoj atsitinka. Bet Sruoga girias, kad norįs patekti į policiją, priešingai, jis dreba, nors nosis pakankamai raudona ir mažai kuo skirias nuo Jūsų. O aš baltą alyvos šakelę mirkau baltajam vyne ir džiaugiuos, kad jos neauga ant padanginių kalnų, kur galėtų jas vėtros išlaužti. Kloniokis Viktorui Biržiškai8Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, Vaclovo Biržiškos brolis. kaipo mano broliui bruderšafte9Bruderschaft vok =brolybė..

F. Kirša10Paskutinė pastraipa – prierašas Fausto Kiršos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu).KOMENTARAI

1 Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Dėstė Teisių fakultete. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus.
2 Потому rus =todėl.
3 Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. Kartu su Baliu Sruoga mėgdavo išvykti į kalnus.
4 Подержанный rus =nešiojamas.
5 А ну его к Аллаху rus = nagi tegu jį Alachas.
6 Prosit rus =prašom. Toliau Balio Sruogos ranka pridėta nuoroda: „(Vertė)“.
7 Balys Sruoga (1896–1947), poetas, tuo metu Miuncheno universiteto Vokietijoje slavų filologijos studentas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos (1846–1931) sūnus.
8 Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, Vaclovo Biržiškos brolis.
9 Bruderschaft vok =brolybė.
10 Paskutinė pastraipa – prierašas Fausto Kiršos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.