Balio Sruogos laiškas Onai Rymaitei, iki 1922-12-31, iš Miuncheno – į Kauną

Geroji panelė Onutė!

Geroji panelė Onutė1Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.! Nors aš2Balys Sruoga 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją. ir griešninkas palaidūnas, latras ir akėčios, bet aš manau, kad Tamista „nepaimsi už bloga“, jei mes[,] stu[den]tėliai[,] siratėlės nabagėliai[,] že[mai] galvas lenkiam ir prašom m[ūsų] neapleisti. Mes ar jau poterė[lius] sukalbėsim už dūšeles[,] čysčiuj esančias[,] ar ką. O jei tamista atlankysi seną Miuncheną, tai jau mes [š]ventą Pra[n]ciškų, Motiejų ir Povilą[,] ir kitus šventuosius Tamistos valiai pristatysim. Linksmų – ilgų-ilgų švenčių ir Naujų metų – iki aušrai!

Tamistos tarnas
B. Sruoga


KOMENTARAI

1 Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
2 Balys Sruoga 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.