Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1943-09-07, iš Štuthofo – į Vilnių

Stutthof, d. 7 September 1943

Adresse[:]


Prof. Dr. Balys Sruoga
Lager Stutthof b/Danzig
Block VIII E


Stutthof, d. 7 September 1943


Vanduk, Vanduk! A. 30 August habe ich 3 Päckchen bekommen (von Dir, Jadzia, Bugiai) – danke, danke!

A. 4–9 u. 28–8 kam von Dir kein Brief. Deine letzte Postkarte war von 10 August. Mehr habe ich nichts. Deine Briefe sind die einzige Trost in meinem sinnlosem Dasein.

Erinnerst Du die Worte des Dichters: „…Du bist wie Gesundheit!“

Vanduk! Du!

Küsse herzlich Euch beiden.

Dein Baliukas,
Häftling zu Stutthof [1r] // [1v] //


___________

Adresas:


Prof. dr. Balys Sruoga
Stovykla Stutthof prie Danzigo
Blokas VIII E


Stutthof, 1943 [m.] rugsėjo 7 d.


Vanduk, Vanduk! Rugpjūčio 30 d. gavau 3 siuntinėlius (nuo Tavęs, Jadzės, iš Būgių) – ačiū, ačiū!1Vanda Daugirdaitė-Sruogienė buvo paruošusi Baliui Sruogai keletą siuntinių: rugpjūčio mėn. 11 d., spėtina, iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris nežinia, ar buvo gautas („?“): „18. Špekuchenas“; rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris „gautas“: „19. Pyragaitis iš Būgių“. Kazimieras Daugirdas iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „20. Duona, dešra, saldainiai“. Dalia Sruogaitė (Dalė) iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „21. Duona, lašiniai, saldainiai“. Jadvyga Čiurlionytė (Jadzė) rugpjūčio mėn. išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“: „22. Sviestas, lašiniai, obuolys, papirosai, muilas skutimuisi“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v, 2r).

Rugsėjo 4 d. ir rugpjūčio 8 d. nuo Tavęs laiškų nebuvo. Paskutinis Tavo atvirukas rašytas rugpjūčio 10 d. Daugiau aš nieko neturiu. Tavo laiškai yra vienintelė paguoda mano beprasmiškame gyvenime.

Ar prisimeni poeto žodžius: „…Tu esi kaip sveikata!“2Balys Sruoga cituoja Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ pradžią: „Lietuva! Tėvyne mano! esi kaip sveikata tu“ („Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie“, žr. in: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, (ser. I, Biblioteka Narodowna, Nr. 83), Kraków: Nakładem Krakowskiej spółki Wydawniczej, 1925, p. 7). Ši eilutė svarbi, nes sąmoningai skatina prisiminti ir tolesnį tekstą, kuriuo išsakomas santykis su prarasta tėvyne: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! / Kaip reikia tave branginti, vien tik tas pamato, / Kas jau tavęs neteko…“ (Adomas Mickevičius, „Ponas Tadas“, in: Adomas Mickevičius, Eilėraščiai, poemos, iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra), sudarė Justinas Marcinkevičius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 121).

Vanduk! Tu!

Bučiuoju širdingai Jus abi.

Tavo Baliukas,
kalinys iš Stutthofo [1r] // [1v] //KOMENTARAI

1 Vanda Daugirdaitė-Sruogienė buvo paruošusi Baliui Sruogai keletą siuntinių: rugpjūčio mėn. 11 d., spėtina, iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris nežinia, ar buvo gautas („?“): „18. Špekuchenas“; rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris „gautas“: „19. Pyragaitis iš Būgių“. Kazimieras Daugirdas iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „20. Duona, dešra, saldainiai“. Dalia Sruogaitė (Dalė) iš Viekšnių išsiuntė 1 klg. siuntinį: „21. Duona, lašiniai, saldainiai“. Jadvyga Čiurlionytė (Jadzė) rugpjūčio mėn. išsiuntė 1 klg. siuntinį, kuris buvo „gautas“: „22. Sviestas, lašiniai, obuolys, papirosai, muilas skutimuisi“ („Sąrašas siuntinių, siųstų į Štuthofą“, žr. „Iš Vandos Sruogienės archyvo“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1370, nr. 16, l. 1v, 2r).
2 Balys Sruoga cituoja Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ pradžią: „Lietuva! Tėvyne mano! esi kaip sveikata tu“ („Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie“, žr. in: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, (ser. I, Biblioteka Narodowna, Nr. 83), Kraków: Nakładem Krakowskiej spółki Wydawniczej, 1925, p. 7). Ši eilutė svarbi, nes sąmoningai skatina prisiminti ir tolesnį tekstą, kuriuo išsakomas santykis su prarasta tėvyne: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! / Kaip reikia tave branginti, vien tik tas pamato, / Kas jau tavęs neteko…“ (Adomas Mickevičius, „Ponas Tadas“, in: Adomas Mickevičius, Eilėraščiai, poemos, iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra), sudarė Justinas Marcinkevičius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 121).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.